ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 1 บุณฑริกา ชั้น 3 ห้อง ป.4.1 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  จันทมาระ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
2
เด็กหญิงกชกร  รักศักดิ์สยาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
3
เด็กหญิงกชนันท์  เผ่าหอม
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
4
เด็กหญิงกชพร  กันแก้ว
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
5
เด็กหญิงกชพร  แก้วเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
6
เด็กหญิงกชรัตน์  ศักดิ์วัชระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
7
เด็กชายกตัญญู  ปึ้งสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
8
เด็กชายกนกชาญ  ภูตีนผา
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
9
เด็กหญิงกนกวรรณ  รักเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
10
เด็กหญิงกนกวรรณ  รัตนกันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
11
เด็กหญิงกนกวรรณ  สอนผึ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
12
เด็กหญิงกมลชนก  ทานะมัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
13
เด็กหญิงกมลชนก  ลาทำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
14
เด็กหญิงกมลลักษณ์  อายุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
15
เด็กหญิงกมลวรรณ  อินทรไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
16
เด็กหญิงกรกนก  เจนรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
17
เด็กชายกรภัทร  พงศ์สิริพันธ์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
18
เด็กชายกรวิชญ์  แซ่ตัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
19
เด็กชายกรวิชญ์  พุ่มแสง
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
20
เด็กหญิงกรองแก้ว  อินโส
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
21
เด็กหญิงกฤตชญา  ศรีสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
22
เด็กชายกฤตตนัย  เรืองสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
23
เด็กชายกฤตติกุล  เรืองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
24
เด็กชายกฤตภาส  สายะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
25
เด็กชายกฤตยชญ์  น้อยพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
26
เด็กชายกฤตานนท์  รุ่งสาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
27
เด็กหญิงกฤติญดา  สิธานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
28
เด็กชายกฤติธี  ยิ่งยศเรืองรอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
29
เด็กหญิงกฤติมา  ฟองจางวาง
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
30
เด็กชายกฤติรี  สีที
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
31
เด็กชายกฤษฏิ์  หล้าจอมใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
32
เด็กชายกฤษฏ์  นุชเทียน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
33
เด็กหญิงกฤษณา  มาท้วม
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
34
เด็กชายกลวัชร  อินทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
35
เด็กหญิงกวินทิพย์  ด้วงภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 1 บุณฑริกา ชั้น 3 ห้อง ป.4.2 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกวินธิดา  จินวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
37
เด็กหญิงกวิสรา  นาคะสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
38
เด็กชายกวี  จินดารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
39
เด็กชายกวี  เพ็ชรจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
40
เด็กชายกษมา  สุทธิกาญจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
41
เด็กชายกษิดิศ  ทองมีมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
42
เด็กชายก้องกิดากร  นุชสาคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
43
เด็กชายก้องเกียรติ  บุญบุผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
44
เด็กชายก้องภพ  เมืองมัจฉา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
45
เด็กหญิงกัญจน์พร  เพชรยิ่งเจริญพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
46
เด็กหญิงกัญญนันทน์  อนันต์ชลินทร์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
47
เด็กหญิงกัญญ์วรา  พุมเมน
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
48
เด็กหญิงกัญญา  ถมอรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
49
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดีมี
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
50
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สองสีโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
51
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิงห์หะ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
52
เด็กหญิงกัญญานัฐ  โพธิ์ปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
53
เด็กหญิงกัญญาพัชร  เกิดไผ่ล้อม
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
54
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีสอาด
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
55
เด็กหญิงกัญญาพัฒน์  ค้ำจุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
56
เด็กหญิงกัญญาภัค  ธรรมโณ
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
57
เด็กหญิงกัญญาภัค  ปานจักร์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
58
เด็กหญิงกัญญาภัค  ยอดเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
59
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทิมโต้
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
60
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  เหมจันทึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
61
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ฮวดศรี
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
62
เด็กชายกัณฐ์วิรัญล์  พุ่มสลุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
63
เด็กหญิงกัณฐิกา  เทียบน้ำอ่าง
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
64
เด็กชายกัณตพงษ์  ฉิมนาค
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
65
เด็กชายกันต์กวี  วิรัชวิบูลย์กิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
66
เด็กหญิงกันตพร  อุดมวงษ์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
67
เด็กชายกันตภณ  สุระดม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
68
เด็กชายกันตวิชญ์  ห่วงมี
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
69
เด็กหญิงกันตา  ธงแสนเมือง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
70
เด็กหญิงกันติชา  ภู่พันสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 1 บุณฑริกา ชั้น 3 ห้อง ป.4.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายกันตินันท์  ศรีทุน
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
72
เด็กหญิงกัลยกร  อินทร์ตา
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
73
เด็กหญิงกัลยรัตน์  อิ้มทับ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
74
เด็กหญิงกัลยารัตน์  มั่งขันหมาก
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงกัลยารัตน์  ศรศรีธนพร
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
76
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  ด้วงภู
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงกาญจนภัช  ทัพละคร
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงกาญจนศิริ  เอี่ยมกร่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงกานต์กมล  เขียวมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
80
เด็กชายกานต์จณสิทธิ์  นุ่มฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
81
เด็กหญิงกานต์นัชชา  กันชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงกานต์รวี  ชูดอกไม้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงกานต์สิรี  ทองรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
84
เด็กชายกานต์  ชาติวงศ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
85
เด็กชายกานต์  ดีรักษา
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
86
เด็กชายกิตติกวิน  อินธิแสง
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
87
เด็กชายกิตตินันท์  จงกล้าหาญ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
88
เด็กชายกิตติพัฒน์  ยอดเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
89
เด็กชายกิตติภพ  อินไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงกุลจิรา  บัวเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงกุลจิรา  สโมสร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
92
เด็กหญิงกุลณรีพร  จันพุฒ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงกุลณัฐ  ไตรหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงกุลณัฐ  เสืออินทร์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงกุลธิดา  ศิริโชติไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
96
เด็กชายเกรียงไกร  สุชวลิต
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
97
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดวงใจ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
98
เด็กชายไกรวิชญ์  เทพภูตา
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
99
เด็กชายขจรยศ  สืบกาสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงขวัญจิรา  รุ่งรังษี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงขวัญจิรา  ฤทธิ์ขุน
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงขวัญนภัช  สวนอินทร์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงของขวัญ  ตั้งใจรุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
104
เด็กชายขุนนนท์  เหล็กคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงเขมจิรา  กลมพุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 1 บุณฑริกา ชั้น 3 ห้อง ป.4.4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงเขมจิรา  ตาลช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงเขมจิรา  ทัฬหกิติวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงเขมจิรา  มีชู
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
109
เด็กชายคชรัตน์  พันธ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
110
เด็กชายคณณัฏฐ์  ต๊กควรเฮง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
111
เด็กชายคณาธิป  เลียงชัยศิริ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
112
เด็กชายคิดชอบ  ช่างพินิจ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
113
เด็กชายคุณสยาม  ชัยอนงค์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงคุณัญญา  จันทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
115
เด็กชายคุณานนท์  ณรงค์ชัย
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
116
เด็กชายโฆชิน  โตอุตต์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
117
เด็กชายโฆษิตพงษ์  มหาเรือนขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
118
เด็กชายจตุภูมิ  หล้าชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงจรรยพร  กลมพุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
120
เด็กชายจักรพันธ์  บุตรเชื้อ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
121
เด็กชายจักรภัทร  สีแสง
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
122
เด็กชายจักรภัทร  สุนันท์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงจันทมณี  พูนุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงจันทรัสม์  รอดเทศ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงจันทราภา  พวงนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงจันทะภากานต์  โพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงจารีรัตน์  พารา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงจารุกัญญ์  ฉิมแบน
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
129
เด็กชายจารุกิตติ์  เพชนพลานุรักษ์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงจารุพิชญา  ปัญญาครอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงจิณณภาดา  คุ้มฉาย
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงจิดาภา  ศิริโชติสกุลชัย
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
133
เด็กชายจิตติพัฒน์  พงษ์จินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงจิตติพัฒน์  เรืองโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงจิตติภัทรา  จุลพันธ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
136
เด็กชายจิตรพล  จินะอุดร
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงจิตรพิชชา  ลอจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงจิตรลดา  บัวบานบุตร
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
139
เด็กชายจินตภาณัฎฐ์  นาคพานิช
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
140
เด็กชายจิรกร  กาศรีวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 1 บุณฑริกา ชั้น 3 ห้อง ป.4.5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายจิรกร  เรืองรอง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงจิรชยา  เครือกนก
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงจิรประภา  บัวเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
144
เด็กชายจิรพัฒน์  คุ้มสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
145
เด็กชายจิรภัทร  ทองพลับ
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
146
เด็กชายจิรภัทร  มหาวินิจฉัยมนตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงจิรภัิญญา  นาคหวัง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงจิรภิญญา  แก้วอารีลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงจิรภิญญา  ทองแฟง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงจิรวดี  จันทร์สร้อย
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
151
เด็กชายจิรวรรธ  ธนเกียรติสกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
152
เด็กชายจิรวัฒน์  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
153
เด็กชายจิรศรณ์  ปรีชาวนา
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงจิรัชญา  ฉิมชั้น
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
155
เด็กชายจิรัชญา  ประสาทศิลป์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงจิรัชญา  วงศาโรจน์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงจิรัชยา  สร้อยระย้าแก้ว
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
158
เด็กชายจิรายุส  เดชสกุลรัตน์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงจุฑามณี  ศรีลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
160
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ชูศรี
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
161
เด็กชายเจตบุตร  ประเสริฐกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
162
เด็กชายเจวิน  นิเวศวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
163
เด็กชายเจษฎา  โตแตง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
164
เด็กชายเจ้าพระยา  โสภนางกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงฉัฐวีณ์  ตันติจาตุพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงฉัตรชฎา  ศรลัมภ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงฉัตรตวัน  มากศรทรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงฉัตรธิดา  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
169
เด็กชายฉัตรบดินทร์  สังโยคะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
170
เด็กชายฉัตรภณ  จันทราช
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงชญารัตน์  สมศรี
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
172
เด็กชายชณฑร  แสงผ่อง
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
173
เด็กชายชณพัฒน์  ด้วงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงชนกนาถ  ก้อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
175
เด็กชายชนกนาถ  เผือกวิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 1 บุณฑริกา ชั้น 3 ห้อง ป.4.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงชนกสุดา  ชำนาญจิตร
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงชนกสุดา  ด่านเจริญกิจกุล
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงชนกสุดา  มาทับ
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงชนกานต์  เชื้อประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
180
เด็กชายชนกานต์  เซ้งเครือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงชนม์ชนก  โสภณพงศ์พิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
182
เด็กชายชนม์ฐพัฒน์  จันทร์รอด
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
183
เด็กชายชนะเดช  ติกะมาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงชนัญชิดา  เหมตะศิลป
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
185
เด็กชายชนาธิป  พันทะไชย
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงชนาพร  สิทธิศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงชนาพร  สุวรรณปักษิน
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงชนาภา  ช่างพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงชนาภา  ทองหยวก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
190
เด็กชายชนาสิน  ชนะชาติปรีดา
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงชนิกานต์  เกตุวรภัทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงชนิดาภา  พันธุ์สว่าง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงชนิตา  พันธุ์สว่าง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงชนิสรา  ราชรองเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงชมชฎา  รักเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงชมพูนุช  แหลมไทยสงฆ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
197
เด็กชายชยพล  เบ้าสารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
198
เด็กชายชยวร  ภูวเนศวร์บดี
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
199
เด็กชายชยวิชญ์  วรรณศรี
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
200
เด็กชายชยากร  มีไผ่ขอ
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงชยาพักตร์  องค์สวัสดี
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงชยาภรณ์  มานาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
203
เด็กชายชยุต  หมอกเมฆ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงชยุตา  โพธิ์สะอาด
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงชลดา  ดีดน้อย
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงชลธิชา  พงษ์สันติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงชลธิชา  พรมณาเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
208
เด็กชายชลนิธิ  ทับบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงชลรดา  นารากรทินภัทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
210
เด็กชายชลสิทธิ์  จงสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 2 ปทุมมาวดี ชั้น 3 ห้อง ป.5.1 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายชวกร  ขำเขียว
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
212
เด็กชายชวนากร  ก้อนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
213
เด็กชายชวนากร  สินเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
214
เด็กชายชวรัตน์  อิ่มคง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงชวัญข้าว  กลิ่นรุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
216
เด็กชายชวินธร  ปั้นดี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
217
เด็กชายชวินโรจน์  กฤตสุนันท์กุล
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
218
เด็กชายชวิศ  มีโชค
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงชวิศา  ทองสุข
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงชวิศา  พ่วงพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงชวิศา  สุดแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงชัญญพัชร์  คงปาน
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงชัญญา  วันมาละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงชัญญานุช  มาแก้ส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
225
เด็กชายชัยภัทร  สีทา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
226
เด็กชายชาติตระการ  ขันธ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
227
เด็กชายชายแดน  สุขแจ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงชาลิสา  เถื่อนด้วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงชาลิสา  น้อยจ้อย
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงชาลิสา  ป้อมบุญมี
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงชาลิสา  ฟองกาวี
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงชาลิสา  ศรีบัวจับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
233
เด็กชายชิณณวรรธน์  กาญจนินทุ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
234
เด็กชายชิติพัทธ์  เกตุน้อย
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
235
เด็กชายชิน  กุดั่น
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
236
เด็กชายชินโชติ  ถุงเงิน
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
237
เด็กชายชินรัชต  พุ่มไม้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
238
เด็กชายชิษณุชา  ฝรั่งทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
239
เด็กชายชิษณุพงศ์  นำบุญจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีนวลอ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงชุติกานต์  อ่วมมีเพียร
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงชุติมณฑน์  เหล็กขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงชุติมน  อ้นสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
244
เด็กชายโชคตระกูล  แหวนเพชร
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงโชติกา  สงวนวงศ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 2 ปทุมมาวดี ชั้น 3 ห้อง ป.5.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงโชติชญาน์  กลิ่นขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
247
เด็กชายโชติพัฒน์  ภุมรินทร์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงซาโยร์  บุญตา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงญดาพร  แรงขิง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
250
เด็กชายญาณภัทร  ธนเกียรติสกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงญาณินทร  กิติศิริ
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงญาณิศา  ขบวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงญาณิศา  คำพิโลชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงญาณิศา  ไม้ส้มซ่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงญาณิสา  ทับจีน
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงญาดา  หวังเรืองสถิตย์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงญาดา  อิศวภา
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงญาตา  อิ่มเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
259
เด็กชายฐกฤต  ลิมปะพันธุ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
260
เด็กชายฐณโรจน์  สุวรรณแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงฐณัฐนันท์  ยอดจันทร์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงฐติพร  ดอนรุ่งจันทร์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
263
เด็กชายฐนปกรณ์  อยู่ยัง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงฐิดายุ  สว่างวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงฐิตวันต์  โพธิ์ทอง
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงฐิตวันต์  เอกวุธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงฐิตาภา  ปราบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงฐิตารีย์  ผ่าทอง
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  สุขบัว
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงฐิติกานต์  ปานถม
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงฐิติกานต์  วีระพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุคันธวรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงฐิติวรดา  พรมภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
274
เด็กชายฐิติศักดิ์  พาสนาโสภณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
275
เด็กชายณกรณ์  นาคำ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
276
เด็กชายณฐกร  น้อยกรุต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
277
เด็กชายณฐดนย์  คันธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
278
เด็กชายณฐภัค  ศรีน้อย
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
279
เด็กชายณธกร  เสตะจันทร์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงณภัทร  กฤษณะทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 2 ปทุมมาวดี ชั้น 3 ห้อง ป.5.4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายณภัทร  แตงกวารัมย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
282
เด็กชายณภัทร  แพงวังทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
283
เด็กชายณภัทรภวินท์  สุคำภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
284
เด็กชายณรุทธิ์  บุญกลั่นสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงณัจวรีย์  เกตุเทศ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงณัชชา  เพ็ชรรัตน์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงณัชชา  มาดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงณัชชารีย์  อนันต์ชลินทร์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
289
เด็กชายณัชธฤต  ศิริมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
290
เด็กชายณัชพล  เขียวทับทิม
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
291
เด็กชายณัชพล  พรมสีนอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
292
เด็กชายณัชพล  พรหมโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงณัชราภรณ์  แย้มสกุล
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ใจดี
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ทับหุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เลิกจิ๋ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
297
เด็กชายณัฎฐ์วัฒน์  สิงห์สถิตย์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ก้อนพรหม
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฉาวบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภาณุเจต
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วิสุทธิพรต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา  จันทร์แอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ก๊กเครือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  จุ้ยเจ็ก
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงณัฏฐ์พรนภัส  จงปรีเปรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
306
เด็กชายณัฏฐพล  ชัยสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
307
เด็กชายณัฏฐพัชร  ทาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
308
เด็กชายณัฏฐพัชร์  วิมุขตระกูล
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
309
เด็กชายณัฏฐวัฒน์  หอวรรณภากรณ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
310
เด็กชายณัฏฐวี  ดุษฎีธัญกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
311
เด็กชายณัฏฐวี  ลาภยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงณัฏฐ์สินี  บัวจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงณัฐกมล  งามเจริญจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีธนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงณัฐกมล  สมบูรณ์ไตรภพ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 2 ปทุมมาวดี ชั้น 3 ห้อง ป.5.5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายณัฐกรณ์  กล่อมกล่ำนุ่ม
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
317
เด็กชายณัฐกรณ์  อูปทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุปินะ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงณัฐกัญญ์ญา  เดชเดชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
320
เด็กชายณัฐกิตติ์  คุ้มสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงณัฐจิราภา  กิจเจตนี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงณัฐชญา  พวกน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงณัฐชญา  ภูมิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงณัฐชนก  ศรีธนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงณัฐชนน  โพธิ์สอาด
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
326
เด็กชายณัฐชนนท์  สิทธิวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงณัฐชยา  ขันธะวุธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงณัฐชยา  อูปทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงณัฐชา  เงินแจ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงณัฐชา  จำปาแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงณัฐฐา  คำสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงณัฐฐาพร  สุทธิภาค
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงณัฐณิชา  กุลจันทร์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทับทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเปี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ปลัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงณัฐณิชา  วรปัสสุ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงณัฐณิชา  หนูบ้านยาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงณัฐณิชาช์  อ้นสิงห์มา
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
340
เด็กชายณัฐดนัย  กันสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
341
เด็กชายณัฐดนัย  มหิตธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เชื้อเมืองพาน
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทวีิถิ่น
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงณัฐธยาน์  มาอยู่
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงณัฐธยาน์  อู่ทองมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
346
เด็กชายณัฐธัญ  วรศรีหิรัญ
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงณัฐธิดา  เผือกชาวนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงณัฐธิดา  พัฒนแหวว
ป.6
โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงณัฐธิสา  รัตนพันธุ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 2 ปทุมมาวดี ชั้น 3 ห้อง ป.5.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงณัฐนรี  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
352
เด็กชายณัฐนันท์  สาธุการ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  พวงเนียม
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  สุทธิภักดี
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
355
เด็กชายณัฐพงศ์  จันทร์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
356
เด็กชายณัฐพล  คุ้มฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
357
เด็กชายณัฐพล  สุนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
358
เด็กชายณัฐภัทร  ทำบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงณัฐภัทร  ลิ้มรุ่งยืนยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
360
เด็กชายณัฐภูมิ  ปิ่นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงณัฐยา  เสน่หา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงณัฐรดา  เฉยปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงณัฐรดา  ภูมิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงณัฐรดา  วชิรปรัชญากุล
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงณัฐวดี  เสลาฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงณัฐวศา  ทิมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
367
เด็กชายณัฐวัฒน์  มากงาม
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
368
เด็กชายณัฐวัตร  อยู่ทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
369
เด็กชายณัฐวัสห์  นาคตระกูล
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
370
เด็กชายณัฐวุฒิ  รัตนาคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
371
เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
372
เด็กชายณัฐศิษฐ์  เอี่ยมโหมด
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
373
เด็กชายณัฐเศรษฐ  สีคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงณัทนิพพิชน์  ลัดดากลม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงณาราชา  ชมเมืองมิ่ง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงณิกกัญญา  คุ้มฉาย
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงณิกุลภรณ์  นันทิภาคย์มูลกิต
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงณิชกมล  ปิ่นสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงณิชกานต์  เพ็งจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงณิชา  คำเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงณิชาพัชร์  เนตรสว่าง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
382
เด็กชายดนุวศิน  ชูสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
383
เด็กชายดรัณภพ  มีดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
384
เด็กชายดลยวัตชัย  วินทะวุท
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงดวงกมล  นาคชาวนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 2 ปทุมมาวดี ชั้น 3 ห้อง ป.5.2 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงดุจฉัตร  ยอดวงศ์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงตระการตา  นรัตถรักษา
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
388
เด็กชายตันติกร  ภูมิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
389
เด็กชายติณณปารย์  ปัญญานุกูล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
390
เด็กชายติณณภพ  วงศ์ชัยพานิชย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงตีรณา  จุลมุสิ
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
392
เด็กชายตุลย์  เมฆอรุณกมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
393
เด็กชายเตนาคา  นาคะประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
394
เด็กชายเตมียาเวส  ปราบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
395
เด็กชายเตวิช  นาจารย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
396
เด็กชายถิรวัฒน์  นาคมี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
397
เด็กชายทรงกลด  แสงอินทร์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
398
เด็กชายทรงสิทธิ์  มีคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
399
เด็กชายทวีทรัพย์  ไกรกิจราษฎร์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
400
เด็กชายทวีรัฐ  ถาวรยศนนท์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
401
เด็กชายทักตะวัน  ศรีอำไพ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงทักษพร  ภุมมาพันธ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงทักษพร  วิมูลชาติ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงทักษอร  ตรงต่อกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงทักษอร  อิ้มอนงค์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงทัชษรัก  ทองโปร่ง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงทัศพร  ตรงต่อกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
408
เด็กชายทานุทัต  กรุจั่น
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงทารา  บางนาค
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงทิพตะวัน  จุ้ยมีนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
411
เด็กชายแทนคุณ  เรืองสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงแทนใจ  อิทธิพัทธ์ดิษย์กุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
413
เด็กชายธนกร  ไขทอง
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงธนกร  ทำทูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
415
เด็กชายธนกร  พุ่มพวง
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
416
เด็กชายธนกร  โพธิวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
417
เด็กชายธนกฤต  การเร็ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
418
เด็กชายธนกฤต  ชื่นอารมณ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
419
เด็กชายธนกฤต  ต๊ะตุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
420
เด็กชายธนกฤต  ศรีโสภา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 2 ปทุมมาวดี ชั้น 4 ห้อง ป.6.2 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายธนกฤต  สวยวาปี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
422
เด็กชายธนโชติ  ภูธรศรี
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
423
เด็กชายธนโชติ  สุวรรณทัต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
424
เด็กชายธนณัฎฐ์  จีนสลุด
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
425
เด็กชายธนธรณ์  นิลจันทร์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
426
เด็กชายธนธัญ  พลอยไพเราะ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
427
เด็กชายธนนท์  ติระการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
428
เด็กชายธนบดี  คงสุขโข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
429
เด็กชายธนบดี  ประวิทย์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงธนพร  คำผัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงธนพร  เทียมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงธนพร  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
433
เด็กชายธนพล  จินดารัตนวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
434
เด็กชายธนพัฒน์  คำบุญ
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงธนภรณ์  เปลื้องแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงธนภรณ์  พูนบ้านแขก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
437
เด็กชายธนภัทร  ทองรัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
438
เด็กชายธนภัทร  บุ้งทอง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
439
เด็กชายธนภัทร  ปัญจนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
440
เด็กชายธนภูมิ  ทองรัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
441
เด็กชายธนภูมิ  ปิ่นทอง
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงธนวรรณ  หมอนสอาด
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
443
เด็กชายธนวัฒน์  จำปาทอง
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
444
เด็กชายธนวัฒน์  ใจกล่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
445
เด็กชายธนวัฒน์  ใจนางงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
446
เด็กชายธนวินท์  ดวงอุปะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงธนัชชญา  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงธนัชชากร  ม้าเทศ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงธนัชพร  ยิ้มทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงธนัญชนก  พิมพา
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงธนัญญา  คดคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
452
เด็กชายธนัทเทพ  คำโฉมศรี
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงธนันท์พร  หาชอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
454
เด็กชายธนัสเสฏฐ์  นพภัสสร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
455
เด็กชายธนา  อ่ำอ้น
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 2 ปทุมมาวดี ชั้น 4 ห้อง ป.6.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายธนาธิป  มีพร้อม
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
457
เด็กชายธนาเพชร  บัวคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงธนาภา  คงสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงธนาภา  อมระดิษฐ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงธมนวรรณ  แบนคล้าย
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงธยานี  คุ้มรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
462
เด็กชายธรรมปพน  ยืนยาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
463
เด็กชายธรรมรัตน์  รักษาคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
464
เด็กชายธรรมลักษณ์  อริยธรรมนิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
465
เด็กชายธรรมาวิทย์  ระลึกมูล
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
466
เด็กชายธราเทพ  แผ่ทอง
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
467
เด็กชายธฤต  จินดาธารานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
468
เด็กชายธฤตวัน  จันทร์เจริญ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงธฤตวัน  พงษ์นรินทร์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
470
เด็กชายธวรานนท์  แก้วลบ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงธวัลภรณ์  บุญเริง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
472
เด็กชายธัชชัย  สมโภชน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
473
เด็กชายธัชธนพงศ์  สาระทันธนสุเมธ
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงธัญกมล  สิริภานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงธัญชนก  ไฉยากุล
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงธัญชนก  เถื่อนด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงธัญชนก  พึ่งทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงธัญชนก  มีสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงธัญชนก  สันติเสวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงธัญชนก  สิทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงธัญชนก  สุวรรณเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ตั้งใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงธัญญาสิริ  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงธัญญ่า  เกิดนุสนธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงธัญทิพย์  เสมเต่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงธัญน์จิรา  โตป่าเตย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงธัญพิชชา  จำปาคำ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงธัญพิมล  ภูมิใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงธัญรดา  ปัญญาปิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงธัญวรัตณ์  งิ้วทั่ง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 2 ปทุมมาวดี ชั้น 4 ห้อง ป.6.5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงธัญวรัตม์  วัชรวดี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงธัญวรัตม์  อู่ไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงธัณญพร  เทศดี
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงธันย์ชนก  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
495
เด็กชายธันยบูรณ์  ศรีปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงธันวดา  จันดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
497
เด็กชายธันวา  มีอุดร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
498
เด็กชายธัมฤทธิ์  คำแมน
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
499
เด็กชายธานัท  แดงแสงทอง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงธารพระพร  เอ้งฉ้วน
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงธารารัตน์  ผุยมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงธิชานันท์  ทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงธิดารัตน์  ผุยมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
504
เด็กชายธิติ  โกลิบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
505
เด็กชายธิษณ์  ทนุเสริม
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
506
เด็กชายธีธัช  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงธีมาพร  เนียมฝอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
508
เด็กชายธีร์กวิน  พันธ์วงษ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงธีรกานต์  ศรีนวล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
510
เด็กชายธีรเดช  ไพศาลพิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงธีรตา  ใยวังหน้า
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
512
เด็กชายธีร์ธวัช  อุทธตรี
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
513
เด็กชายธีรพัฒน์  ทิมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
514
เด็กชายธีรภัทธ์  เรืองปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
515
เด็กชายธีรภัทร์  จิตอมร
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
516
เด็กชายธีรภาพ  เจียงกองโค
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
517
เด็กชายธีรเมธ  สุดสวาสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
518
เด็กชายธีระโชติ  รักผกาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
519
เด็กชายธีรัช  ศิลปศาสตร์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงธีร์จุฑา  กุลจักร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
521
เด็กชายเธียร  พวงกลิ่น
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
522
เด็กชายนครินทร์  อมรวิภาดา
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
523
เด็กชายนธกร  ดีเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
524
เด็กชายนนท์ปวิธ  บ้ำสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
525
เด็กชายนนทพัทธ์  มีจักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 2 ปทุมมาวดี ชั้น 4 ห้อง ป.6.4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กชายนนทพันธ์  สุขป้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
527
เด็กชายนนทวัชฒ์  ภู่จั่น
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
528
เด็กชายนนทวัฒน์  กิติประสาท
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
529
เด็กชายนพชัย  ภูมิเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงนพภัสสร  คำจริง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงนพมาศ  แก้วทองหลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงนพรรณพ  แพงผม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงนภกมล  วรรณพิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงนภัทร  เฟื่องปรางค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงนภัทร  มีสมใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
536
เด็กชายนภัทร  อายุยืน
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงนภัสนันท์  พาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงนภิศ  ภักดิ์ประไพ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
539
เด็กชายนรภัทร  มาศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
540
เด็กชายนรภัทร  ยิ้มน่วม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
541
เด็กชายนราธิป  พ่วงบุใหญ่
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงนราพิชญ์  ขานชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
543
เด็กชายนราวิชญ์  มูลวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
544
เด็กชายนราวิชญ์  อ่อนสำลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงนรินญรัศมิ์  ญาณวีร์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
546
เด็กชายนเรศ  ตุ๊แสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
547
เด็กชายนลวัชร์  คนิกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
548
เด็กชายนวคุณ  ประภาหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
549
เด็กชายนวพรรณ  สุริจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
550
เด็กชายนวภูมิ  สุมาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงนัชชาวรรณ  แสงสร้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงนัฐธิดา  ดอนแผ้ว
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ลิ้มเรืองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงนันทกร  สุขสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงนันท์ธนัตถ์  รุ่งทิวาสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงนันท์นภัส  จำปางาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงนันท์นภัส  ด้วงมั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงนันท์นภัส  เรืองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงนันท์นภัส  เลิศเสม
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงนันท์นลิน  พรหมศิริ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 2 ปทุมมาวดี ชั้น 4 ห้อง ป.6.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงนันท์พนิตา  อุ่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงนันทภัค  ป้องแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงนันทภัค  ผาดนรินทร์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงนันทิกานต์  มากชุ่ม
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
565
เด็กชายนันทิพัฒน์  เกตุปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
566
เด็กชายนันทิพัฒน์  สวัสดิ์นะที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
567
เด็กชายนันทิพัฒน์  หอมจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงนัยน์ปพร  จองปันต๊ะ
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงนัยน์ปพร  หาญไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงนาตาลี  วงศ์เศรษฐภูษิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงนาราภัทร  จันทะสี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุลา
วิทย์ประถม
572
เด็กชายนาราวุฒิ  เขียวบ้านยาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงน้ำน่าน  เทพหยด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงน้ำเพชร  คะระนันท์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงนิชกานต์  ศรีเวียง
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงนิชฌกุล  แย้มสุข
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงนิชา  โตแป้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงนิชา  เมืองมีศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงนิชานันท์  ชุมพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
580
เด็กชายนิติพล  ภู่ปาน
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
581
เด็กชายนิติภูมิ  โพธิ์งาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
582
เด็กชายนิติวงศ์  โคตรเนตร
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงนิพพิทา  ใจชาญสุขกิจ
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
584
เด็กชายนิพิธพนธิ์  เกตุสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
585
เด็กชายนิรัช  ลิ้มสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
586
เด็กชายนิรัชพงศ์  อำไพพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
587
เด็กชายนียาส  น้อยวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
588
เด็กชายนุพัฒน์  ปกป้อง
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงบงกช  สุวรรณโฉม
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
590
เด็กชายบวรทัต  สีแว่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงบวรลักษณ์  สุดรัก
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงบัณฑิตา  กล่อมกระมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงบัวชมพู  โสวัณณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงบัวบูชา  พลอยงาม
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
595
เด็กชายบารเมษฐ์  สายแปลง
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 2 ปทุมมาวดี ชั้น 4 ห้อง ป.6.1 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงบุญญรัตน์  เรืองปาน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุลา
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงบุญญ์ศิกานต์  ตั้งศรีวงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงบุญญาพร  มนต์ดี
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
599
เด็กชายบุญญาศักดิ์  ผิวอ่อนดี
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงบุญยวีร์  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
601
เด็กชายบุณพจน์  อนุมัติ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงบุณยกร  ฉิมดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
603
เด็กชายบุณยกร  เริงเขตรกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงบุณยนุช  บุญปั้น
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
605
เด็กชายบุณยวัทน์  จันทร์คุ้ม
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงบุณยวีร์  มนะเกษตรธาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงบุตรตรี  อินคำไพ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
608
เด็กชายบุลกร  ตั้งมีลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงบุศรารัตย์  เหล็กขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
610
เด็กชายบูรพา  มีสีบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงเบญจาสิริ  นุ่มตูม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงเบญญาภา  ไชยพันธ์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงเบญญาภา  นวลปันยอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
614
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  คุ้มคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
615
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  โต๊ะดอนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
616
เด็กชายปฏิภาณ  ศรีสุพรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงปณณภา  กัณหะกุล
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงปณิชญา  โล่ห์เลขา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงปณิฏฐา  ภู่ทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
620
เด็กชายปณิพัฒน์  กระสันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงปพิชญา  โพธิ์ปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงปพิชญา  ภูวเนศวร์บดี
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
623
เด็กชายปภังกร  คร้ามชาวนา
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
624
เด็กชายปภังกร  โรจน์สว่าง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
625
เด็กชายปภังกร  ศรีสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
626
เด็กชายปภังกร  สหัสเตโช
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงปภาดา  เพชรดี
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงปภาพินท์ธิดา  ปรางสุรางค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงปภาวรินทร์  กาวิละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงปภาวรินทร์  กาวีระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 4 ศรีสโรชา ชั้น 3 ห้อง ป.3.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เถื่อนวิถี
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ธิติเวสส
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
633
เด็กชายปภาวิชญ์  สุขแก้ว
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
634
เด็กชายปภาวิน  แก้วเพชร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
635
เด็กชายปภาวิน  ทับหุ่น
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
636
เด็กชายปภาวิน  ยิ้มอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงปรนิม  ควรใจช้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
638
เด็กชายปรมะ  ทองหนัก
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
639
เด็กชายปรมัต  ตันติวิชิตเวช
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
640
เด็กชายประกายวิชญ์  ทวยทัย
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
641
เด็กชายประกาศิต  จันตาเรียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงประภารัตน์  วงษ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงประวิชญา  หลักหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
644
เด็กชายปราชญ์  แก้วเผือก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงปริณดา  แก้วดวงเล็ก
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
646
เด็กชายปริยวิศว์  เนรมิตฤดีดล
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงปรีญภรณ์  บางยิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
648
เด็กชายปรีดิ์ปิยะ  มหาปัญญาวงศ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงปรีดียา  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงปรียมาศ  ผ่าทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงปรียากรณ์  ปิยะขจรวงศ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
652
เด็กชายปลายบุตร  ลาภบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงปวรลักษณ์  รังษิรุจิ
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
654
เด็กชายป้อมเพชร  ทองปลิว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงปัญกรญ์  พงศ์วิไลรัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงปัญชลิตา  บูรณะชนอาภา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
657
เด็กชายปัญญวัฒน์  ใจชอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
658
เด็กชายปัญญาโชติ  เขียวหอม
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงปัณจารีย์  ไตรต้นวงศ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิตย์  เขียวบ้านยาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงปัณฑิตา  ธนะสีลังกูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงปัณณ์ชนิการ์  สมรรคจันทร์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
663
เด็กชายปัณณทัฎท์  คงเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงปัณณธร  นาอ่อน
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
665
เด็กชายปัณณธร  โพธิ์กมลวงศ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 4 ศรีสโรชา ชั้น 3 ห้อง ป.3.5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กชายปัณณธร  มติยาภักดิ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงปัณณธร  รักพ่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
668
เด็กชายปัณณพัชร  ขันธบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงปัณพร  รังษิรุจิ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงปัณศ์ชญา  อินทนาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงปาณัทญา  มั่นมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงปาณัสม์กมล  จันทร์หิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงปาณิตา  จันทร์ฉาย
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงปาณิศา  ทองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงปาณิสรา  ครุธดิลกานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงปาณิสรา  พลนิ่ม
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงปาณิสรา  สุขแจ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงปาณิสรา  สุขใส
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงปาณิสรา  หุ่นดีด
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงปานตะวัน  คงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
682
เด็กชายปานรวัฐ  บุญญาวงค์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงปานวาด  ธงชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงปานอนงค์  รวยอบกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
685
เด็กชายปาระวิชย์  เสงี่ยมพันธ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงปารีณา  สวัสดิ์รักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงปาลิดา  สายเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงปิญชาน์กัญ  เขื่อนพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงปิยธิดา  ตำหนิงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
690
เด็กชายปิยมินทร์  มากมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงปิยวรรณ  กุดั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
692
เด็กชายปิยวัชร์  อินทรคำ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงปิยะธิดา  คำด่านซ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
694
เด็กชายปิยะนพ  ปานเกิด
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงปิยะวดี  พรมฝาย
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงปิยากร  กลั่นหวาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงปีใหม่  เรืองเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
698
เด็กชายปุญญพัฒน์  เกิดพินธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
699
เด็กชายปุญญพัฒน์  ใจสุกใส
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
700
เด็กชายปุญญพัฒน์  ญานะคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 4 ศรีสโรชา ชั้น 3 ห้อง ป.3.4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กชายปุญญพัฒน์  ทับเชียงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงปุญนมิดา  ตั้งบุญส่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงปุณณ์ชญานิศ  โกวิทยานนท์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงปุณณภา  สังขดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
705
เด็กชายปุณณวิช  ปัทมสิริวัฒน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงปุณยนุช  ภูธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงปุณยาพร  เชษฐ์วิสุต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  คำเภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงปุลพร  จันทะคุณ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงเปรมกมล  คงใจมั่น
ป.6
โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงเปรมยุดา  เนวมิตฤดีดล
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงเปรมฤดี  บู่ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงไปรยา  มาตรหลุบเลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงไปรยา  สุขใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงไปศลี  จินตนา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
716
เด็กชายพงศ์พล  แจ่มศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุลา
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงพงศ์ภรณ์  ปิยะธาราธิเบศร์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
718
เด็กชายพงษ์ประณต  เกียรติวุฒิอมร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
719
เด็กชายพงษ์รชต  ล้ำตระกูล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
720
เด็กชายพชธกร  ยิ้มสะบาย
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
721
เด็กชายพชร  ไชยารักษ์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
722
เด็กชายพชร  เพชรดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
723
เด็กชายพชรพล  ทาโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
724
เด็กชายพชรพล  เพ็งแจ่ม
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
725
เด็กชายพชรพล  ภูวนผา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
726
เด็กชายพชรพล  ศิริวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงพนิตพิชา  มีพร้อม
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงพรชนก  เขม้นเขตการณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงพรชนิตรว์  ทองอรุณศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงพรธรนันทน์  เวสสบุตร
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงพรธิดี  เกิดคำ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงพรนรินทร์  อุ้มวารี
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงพรปวีณ์  กล้วยเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงพรปวีณ์  แก้วกรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงพรปวีณ์  สระทองโหน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 4 ศรีสโรชา ชั้น 3 ห้อง ป.3.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กชายพรภวิษย์  คงมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงพรรณปพร  ดาศักดิ์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงพรรณสิริ  สิงห์เผ่น
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงพรรษอร  พรรณเชษฐ์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงพรรษา  นาคเงินทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
741
เด็กชายพรวิรัตน์  รอดละม้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงพรสวรรค์  ตันสุหัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงพราวไพลิน  เอี่ยมสะอาด
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงพราวรวี  ผาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงพริศา  นรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
746
เด็กชายพลกฤต  ลืออ่อนดี
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
747
เด็กชายพลภัทร  คุ้มตะสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
748
เด็กชายพลวรรธน์  แดงแสงทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
749
เด็กชายพลวัฒน์  จิตต์ธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงพลอยจินดา  บุญยิ้ม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงพลอยใจ  สุขพัฒน์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงพลอยประดับ  ปิ่นทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงพลอยรุ้ง  ลิ้มทองเจริญ
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
754
เด็กชายพศวีร์  บุญเครือชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
755
เด็กชายพศิน  ศรีพัฒนาวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
756
เด็กชายพสธร  กิติคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงพอใจ  ใสไหม
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
758
เด็กชายพอเพียง  ขุมขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงพัชรพร  เซ็งมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงพัชรพร  เมืองชาวนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
761
เด็กชายพัชรพล  แก้วป้องปก
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
762
เด็กชายพัชรพล  ติวุตานนท์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
763
เด็กชายพัชรพล  ศรีภรมณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงพัชรภา  สงวนสิน
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงพัชราภรณ์  บำรุงศิลป์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุลา
วิทย์ประถม
766
เด็กชายพัฒนธันว์  เซี่ยงฉิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงพัฒนวดี  พรวนทา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
768
เด็กชายพัฒนศักดิ์  ญานะคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
769
เด็กชายพัฒวีร์  พงษ์กสิกิจ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงพัณณิตา  ศรรุ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 4 ศรีสโรชา ชั้น 3 ห้อง ป.3.2 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กชายพัทธดนย์  อ้นเจ๊ก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พีระพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มูระวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงพัทธนันท์  ศิริมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงพัทธมน  นิยมไทย
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
776
เด็กชายพัสสกรณ์  อรุณอาศิรกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงพาขวัญ  เดชาสิริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงพาขวัญ  ศิวิไล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงพาขวัญ  หมีเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงพาขวัญ  อุนทุโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงพาณิภัค  อินทรชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงพาทินธิดา  เสนาชัย
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
783
เด็กชายพาทิศ  รอดคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงพาฝัน  ภิรมย์ราช
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงพิชชาพร  เกตุงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงพิชชาภา  พันธ์ประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงพิชชาภา  เรืองจุ้ย
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงพิชชาภา  สิงหะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
789
เด็กชายพิชญ์กานต์  พุดดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงพิชญธิดา  ช้างงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงพิชญธิดา  พรมสงฆ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงพิชญ์สิณี  จิตตมานนท์กุล
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงพิชญา  ยศถา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงพิชญานันต์  ศรีโพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงพิชญานันท์  สงสัย
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงพิชญาภา  บุญสูง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงพิชญาภา  พงศกรทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงพิชามญชุ์  เต็งไตรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ภาหวาย
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
800
เด็กชายพิตติกานต์  ไพรศรี
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
801
เด็กชายพิธิวัฒน์  ช่วงสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เงื่อนจันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตาริยะ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  ทาปง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงพิมพ์นารา  เถระรัชชานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 4 ศรีสโรชา ชั้น 3 ห้อง ป.3.1 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จ๊อดดวงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แจ้งตรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงพิมพ์รัตนา  หมอนแพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วงษ์ทรัพย์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สุขหล่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงพิมพ์ใส  คือขุนทด
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงพิมพ์ใส  ดือขุนทด
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงพิมพิสุทธิ์  หนูเทศ
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงพิมพ์  พงษ์เจริญ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงพิมลวรรณ  คงมั่น
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงพิมสิริ  สาพิมราช
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
817
เด็กชายพิรชัช  ใจมูลวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงพิรญาณ์  ดิษฐสาคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงพิรานันท์  สิทธิผลธนาสิริ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงพิราภรณ์  ม่วงไหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงพิราวรรณ  บุญลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงพิริญาภรณ์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
823
เด็กชายพิสิษฐ์  วงศ์วัฒนาอังกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
824
เด็กชายพีชญุตม์  รักษาสัตย์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงพีมธาฎาพร  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
826
เด็กชายพีรณัฐ  เทพขันธ์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
827
เด็กชายพีรณัฐ  โพธิ์สิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
828
เด็กชายพีรณัฐ  มั่นเจริญ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงพีรดา  ภู่เจริญ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงพีรดา  ยศถา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
831
เด็กชายพีรพล  เรณูมาร
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
832
เด็กชายพีรพัฒน์  สงวนนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
833
เด็กชายพีรภัทร  พรหมธน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
834
เด็กชายพุฒิพงศ์  พงศ์ศรีประชา
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงพุทธสุดา  สายแก้ว
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงพุทธิธาดา  พุ่มไม้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
837
เด็กชายพูนณกันตต์  สิริสมบูณณ์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
838
เด็กชายเพชรปกดิน  ฟังนิยมอมตะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทินกร
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วรรณลภ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 5 บุปผานลิน ชั้น 2 ห้อง ป.1.1 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กหญิงเพียงขวัญ  เบ้าชารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงแพรวา  พรมสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงแพรวา  พุ่มรส
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงแพรไหม  มาสังข์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงฟ้าใส  วรศรีหิรัญ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงภควดี  ด้วงเว
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงภควดี  สอาดพงษ์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
848
เด็กชายภคิน  วงศ์พนัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงภพฐนฎา  วัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงภรปวีณ์  บัวแย้ม
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงภรภรณ์  ฟักศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
852
เด็กชายภรัณยู  เฮงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
853
เด็กชายภวัต  รัตนภาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงภัคมนต์วรรณ  โพนดวงกรณ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ฉิมเล็ก
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เชื้อบุญมี
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ญาณธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงภัชรีย์  เพ็ชรไพศาลกุล
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงภัณฑิรา  คงชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงภัณฑิรา  จูฑพลกุล
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงภัททิยา  พจน์จิรานุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
862
เด็กชายภัทรดนัย  แชนลีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
863
เด็กชายภัทรธนวีร์  ฤทธิวงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงภัทรธราธารณ์  ศรีสมบัติ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงภัทรธิดา  เอี่ยมยัง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
866
เด็กชายภัทรนันท์  เมฆบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงภัทรลภา  โพธิ์บุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุลา
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงภัทรวดี  บัวผึ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงภัทรวดี  สืบสายอ่อน
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงภัทรวรรณ  ธรรมราช
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
871
เด็กชายภัทรวี  สารีภาค
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
872
เด็กชายภัทรานนท์  สอนศิลป์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงภัทรานิธฐ์  ช้างสีทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ครุฑกะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  อินแตง
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 5 บุปผานลิน ชั้น 2 ห้อง ป.1.2 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กหญิงภัทราพร  นาคหาดกระบือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงภัทราภรณ์  พระนาค
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
878
เด็กชายภัทรินกร  บุตรศาสตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงภัทรียา  ญาณวินิจฉัย
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงภัทรียา  สิทธิบุญมา
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
881
เด็กชายภากร  สุขชื่น
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
882
เด็กชายภาคิน  อินเกิด
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
883
เด็กชายภาณุเดช  นาคบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
884
เด็กชายภาณุพงศ์  ทองฉอ้อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
885
เด็กชายภาณุวัฒน์  เอี่ยมเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
886
เด็กชายภานุวัฒน์  ทศพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
887
เด็กชายภานุวิชญ์  วงศ์ศิริวัฒน์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงภาพิมล  วงศ์กังแห
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
889
เด็กชายภาสกำภู  เชนรัชชสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงภิญญา  ปิ่นเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงภิญรดา  พรหมสุข
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงภิณญาพัชญ์  พุทธสอน
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
893
เด็กชายภีมากฤต  มะโนรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
894
เด็กชายภูธเนศ  หล่อพัฒนากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
895
เด็กชายภูธเนศ  อินทร์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
896
เด็กชายภูเบศ  เกตุสวาสดิ์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
897
เด็กชายภูผา  ท้องฟ้าจำรูญ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
898
เด็กชายภูมิปัญญา  บุญกล้า
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
899
เด็กชายภูมิปัญญา  โสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
900
เด็กชายภูมิพัฒน์  ดารุณิกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
901
เด็กชายภูมิพัฒน์  บัณฑิตกุล
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
902
เด็กชายภูมิวสิษฐ์  ภมรไมตรี
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
903
เด็กชายภูริ  บำรุงพงษ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงภูริชญา  ทองเป็นทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงภูริชญา  เปี่ยมคล้า
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
906
เด็กชายภูริชร์พัฒน์  พัชรอารี
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงภูริตา  อิศวภา
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
908
เด็กชายภูริภัทร  พันธุ์เอี่ยม
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
909
เด็กชายภูวรินทร์  เนื่องสิทธะ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
910
เด็กชายภูษญานนท์  พันธุ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 5 บุปผานลิน ชั้น 2 ห้อง ป.1.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
เด็กหญิงมนสิชา  เคี่ยมทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงมนัญชยา  พร้าชาวนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงมนัสนันท์  เมืองพรวน
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงมนัสวี  ศรีแผ้ว
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
915
เด็กชายมนุเชษฐ์  วิชิตนาค
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงมรกต  บุญเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
917
เด็กชายมาโปรด  ใสไหม
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงมาริษา  กนกสิงห์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงมาลิสา  ศรีจันโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
920
เด็กชายมาวิน  นีลปานานนท์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงมิ่งกมล  เครือยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
922
เด็กชายเมธรณ์ธันย์  ตุ้มสุข
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
923
เด็กชายเมธากานต์  สมยาณะ
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงเมธาพร  พันธ์ชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
925
เด็กชายเมธาสิทธิ์  คงหนองลาน
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
926
เด็กชายยศภัทร  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
927
เด็กชายยศวรรธน์  น้ำฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
928
เด็กชายรชตพัฒน์  โพยมชัชวาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงรฐาฑิตรา  ปู่ซึ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
930
เด็กชายรณกร  วรินทร์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
931
เด็กชายรตน  โตอุตต์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงรติมา  เกษมพันธ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงรพีพงศ์  ดาบกลาง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงรวิกร  ศรศาสตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงรวิภา  นาแก้ว
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงรวิสรา  อริยวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
937
เด็กชายรวีพล  ไปบน
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
938
เด็กชายรวีโรจน์  พุดนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงรสิตา  วชิราศรีศิริกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
940
เด็กชายรักกานต์  รักท้วม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงรักษิณา  เพ็งทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
942
เด็กชายรักษิต  จริตงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
943
เด็กชายรัชชานนท์  ขันสำรี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
944
เด็กชายรัชชานนท์  วีระเวช
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
945
เด็กชายรัชชาพงษ์  นาคบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 5 บุปผานลิน ชั้น 2 ห้อง ป.1.4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
946
เด็กหญิงรัฐกานดา  รอดขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
947
เด็กชายรัฐคุณ  รอบคอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
948
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ฉิมมา
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
949
เด็กชายรัฐภูมิ  ประภาสะโนบล
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
950
เด็กชายรัฐศาสตร์  สับสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุลา
วิทย์ประถม
951
เด็กชายรัตนโชติ  ภู่จุฬา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงรัตนมณี  คำเครือคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงรันชรัต  ภักดีรัต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
954
เด็กชายรามจิตติ  เพิ่มพล
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงรินทร์ดาพร  มาโพธิ์ชัย
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  หุมสุข
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
957
เด็กหญิงรุ่งรวี  กาญจนเสน
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
958
เด็กชายรุจินพ  ช้างเขียว
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
959
เด็กชายรุจิภาส  ใจวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
960
เด็กชายเรืองวิทย์  สมหาญวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงฤทัยพันธุ์  สงวนเสริมศรี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงฤทัยภัทร  วรศักดิ์ชาดา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงลภัสรดา  ทับทิมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงลลิดา  มหาเรือนขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงลักษมิกร  ห่วงศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงลักษิกา  กลางหน
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
967
เด็กหญิงลักษิกา  แสงอรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงลัลนา  ลาภยิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
969
เด็กชายวงศพัทธ์  จักรบุญญารักษ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
970
เด็กชายวงศพัทธ์  ตรีกิ่ง
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
971
เด็กชายวงศพัทธ์  พุทธิเมธากุลสิน
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
972
เด็กหญิงวงศ์ลดา  สอนเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
973
เด็กชายวชิรจักร  โฉมศรี
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงวชิรญาณ์  พรามวิชัย
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงวชิรญาณ์  อรรถาผล
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
976
เด็กชายวชิรวิชญ์  นามเรืองศรี
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
977
เด็กชายวชิรวิทย์  จรรยพัฒน์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงวชิราภรณ์  สมศิลป
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
979
เด็กชายวชิราวุฒิ  ทีบำรุง
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงวณิชชา  นึกอนันต์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 5 บุปผานลิน ชั้น 2 ห้อง ป.1.5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
981
เด็กชายวรโชติ  ทีสุบิน
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
982
เด็กชายวรปรัชญ์  มีสวน
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงวรพรรณ  คูณหาร
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงวรพิชชา  ไตรธรรม
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
985
เด็กชายวรภัทร  อารีย์พัฒนไพบุลย์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
986
เด็กชายวรเมธ  พรมสีนอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงวรรณกร  จันทรมิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
988
เด็กหญิงวรรณภา  ปานสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
989
เด็กหญิงวรรณิดา  เขียวปั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
990
เด็กหญิงวรรธนภรฐ์  น้อยเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
991
เด็กชายวรรธนะ  คำมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
992
เด็กหญิงวรวรรณ  ภู่พุ่ม
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
993
เด็กหญิงวรวลัญช์  อินทชัยศรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
994
เด็กชายวรเวทย์  อ่ำสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
995
เด็กหญิงวรัชยา  บุญด้วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
996
เด็กหญิงวรัชยา  อินทรสาโรช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงวรัญญา  ก๋าคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
998
เด็กหญิงวรัญญา  เนียมชาวนา
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
999
เด็กชายวรัญญู  เลิศรอด
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงวรัณญา  มณีธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงวรัทยา  คงเกตุ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1002
เด็กหญิงวรัทยา  ปานนิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1003
เด็กชายวรายุทธ  อินทร์โสตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงวรารมย์  พันธ์ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงวราลัญช์  อิ่มอ่อง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1006
เด็กหญิงวราศิตา  เปรมใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุลา
วิทย์ประถม
1007
เด็กชายวริทธิ์นันท์  วาจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงวรินญา  ไชยมงคล
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงวรินทร  พันธุ์ไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงวรินรัตน์  แดงเผือก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงวริวรรณ์  กายแก้ว
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1012
เด็กชายวริศ  บูรณโชคไพศาล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
1013
เด็กหญิงวริศรา  ตันติกาโมทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณพงศ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงวริษา  สุดวังยาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 5 บุปผานลิน ชั้น 2 ห้อง ป.1.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1016
เด็กหญิงวรีภรณ์  ทองขาว
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงวโรชญา  ศักดิ์นภาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1018
เด็กหญิงวสุธิดา  นุ่มตูม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1019
เด็กหญิงวัชยาภรณ์  ปั้นฉาย
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1020
เด็กชายวัชรพล  ครุฑวิ้เศษ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงวาทินี  มีกลิ่นหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงวาลิตา  รอดขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงวาสนา  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุลา
วิทย์ประถม
1024
เด็กหญิงวาสิตา  สมะวรรธนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงวิจิตรา  สิงห์วี
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงวิชญาดา  พรมรารักษ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1027
เด็กหญิงวิชญาพร  จงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1028
เด็กหญิงวิชญาพร  ธูปหอม
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1029
เด็กชายวิญญ์พิศุทธิ์  พูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
1030
เด็กชายวิทวัส  พ่วงขำ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1031
เด็กชายวิธวินท์  เพ็งจันทร์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
1032
เด็กชายวินทกร  เซ่งฮะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1033
เด็กชายวินท์ทากรณ์  ศรีสกุล
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงวิมพ์วิภา  เทียนสว่างกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงวิรฎา  ไชยรุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1036
เด็กหญิงวิรยา  วรสิริวัฒนนนท์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
1037
เด็กหญิงวิลาวัณย์  ลาภหลาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1038
เด็กชายวิวรรธน์  เพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1039
เด็กหญิงวิศรุตา  โตมี
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
1040
เด็กชายวิสุทธา  หอวรรณภากร
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
1041
เด็กชายวีรภัทร  จันทร์เต็บ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1042
เด็กชายวีรภัทร  ฉิมอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
1043
เด็กชายวีรภัทร  ปลิกแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1044
เด็กหญิงวีรภัทรา  ม่วงมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1045
เด็กหญิงวีรยา  โกศลรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
1046
เด็กชายวีรวิชญ์  ศิริลักษณ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
1047
เด็กชายวีรวิทย์  หนูเทศ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
1048
เด็กหญิงวีร์สุดา  เอี่ยมละออ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1049
เด็กชายวุฒิชัย  หอมรื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุลา
วิทย์ประถม
1050
เด็กชายวุฒิภัทร  คำป้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 5 บุปผานลิน ชั้น 3 ห้อง ป.2.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1051
เด็กหญิงเวธกา  สมะวรรธนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
1052
เด็กชายเวธน์วศิน  เทพหยด
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1053
เด็กหญิงเวธนี  แก้วปลั่ง
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1054
เด็กชายศรกฤช  นาเอก
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1055
เด็กชายศรัณย์กร  ภูมิประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
1056
เด็กหญิงศรัณย์พร  น้อยคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงศรัณยภัทร  โพธิ์เงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1058
เด็กชายศรัณย์ภัทร  วาจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1059
เด็กชายศรัณยู  โสภาสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1060
เด็กชายศรายุธ  เรืองสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1061
เด็กชายศรีปัญญากรณ์  คำหมอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1062
เด็กชายศรุต  พันธ์โยธี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1063
เด็กหญิงศวิตา  ใจดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
1064
เด็กหญิงศศิชา  แทนนิกร
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1065
เด็กหญิงศศิญดา  จารุภาพัชร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
1066
เด็กชายศักดา  ดอกไม้เงิน
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1067
เด็กชายศักย์ปรีชา  สรารัชธนินท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1068
เด็กชายศิรชัช  จันโสดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงศิรดา  นันทาเมฆ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1070
เด็กชายศิรปกรณ์  บุญเรือง
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1071
เด็กหญิงศิรภัทร  เทศหริ่ง
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1072
เด็กชายศิรวัฒน์  จันทร์วิลาศ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1073
เด็กชายศิรวัฒน์  ดำดี
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1074
เด็กชายศิรวิชญ์  พงษ์ตระกูล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
1075
เด็กชายศิรวิทย์  เดชแฟง
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1076
เด็กชายศิระ  มีชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงศิริณา  เปลาปาระโก
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1078
เด็กหญิงศิริพร  เพชรเนียม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1079
เด็กชายศิริวัฒน์  เขียวนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1080
เด็กหญิงศิริอัมพร  จันทร์ส่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
1081
เด็กชายศิวนาถ  มงคลแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงศิวพร  มีบางซื่อ
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1083
เด็กหญิงศุจินันทน์  เนียมเครือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงศุทธภา  คณานนท์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1085
เด็กชายศุภกร  ช้างพินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 5 บุปผานลิน ชั้น 3 ห้อง ป.2.5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1086
เด็กชายศุภกร  ทัฬหกิติวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
1087
เด็กชายศุภกร  นวลจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
1088
เด็กชายศุภกร  บัวพันธ์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1089
เด็กชายศุภกร  ศรีนวลอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1090
เด็กชายศุภกฤต  เจนวิทยาโรจน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
1091
เด็กชายศุภกฤษฏิ์  กิจสุวัสกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
1092
เด็กชายศุภกิตติ์  เทพมาศ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1093
เด็กชายศุภกิตติ์  รอดพงษา
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1094
เด็กหญิงศุภนุช  นาคทองเจือ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
1095
เด็กชายศุภฤกษ์  โตสุข
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
1096
เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1097
เด็กชายศุภเศรษฐ์  ปัญญาเหล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1098
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  นันทะสิงห์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
1099
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีทองคำ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
1100
เด็กหญิงศุภิศรา  ลีวิริยะพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1101
เด็กหญิงศุภิสรา  ชมภูน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
1102
เด็กหญิงศุภิสรา  สอนสังข์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1103
เด็กชายสงกรานต์  ทับสร้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1104
เด็กชายสรชัช  วัฒนพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
1105
เด็กหญิงสรชา  เขียวดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1106
เด็กชายสรวิชญ์  นาต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1107
เด็กชายสรวิชญ์  เพิ่มศิลป์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1108
เด็กชายสรวิศุทธิ์  ดีนิล
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1109
เด็กชายสรอรรถ  แก่นคูณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1110
เด็กหญิงสรัลพร  เกตุมณี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
1111
เด็กหญิงสวรรยา  บุญดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
1112
เด็กหญิงสวรส  คงธนโภไคย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1113
เด็กหญิงสวรินทร์  ศิริสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1114
เด็กชายสหยศ  กลิ่นเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
1115
เด็กชายสันตพงศ์  ใจเที่ยงธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
1116
เด็กหญิงสาริศา  สิงหเดช
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1117
เด็กชายสิทธิโชค  แก่นเงินตรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1118
เด็กชายสิทธิโชค  สาตร์กลิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1119
เด็กชายสิทธินนท์  พูลเขตร์กิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1120
เด็กชายสิทธิภาคย์  โสภี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 5 บุปผานลิน ชั้น 3 ห้อง ป.2.4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1121
เด็กชายสิทรานนท์  เจษฎาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1122
เด็กชายสิปปศิวกร  พันธุรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1123
เด็กหญิงสิรพัชร  ศักดิ์กรม
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1124
เด็กหญิงสิรยา  กานต์ประชา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
1125
เด็กชายสิรวิชญ์  พวงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1126
เด็กชายสิรวิชญ์  วามะสุรีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1127
เด็กหญิงสิริกร  กฤตฤกษ์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1128
เด็กหญิงสิริกัญญา  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ
วิทย์ประถม
1129
เด็กหญิงสิริกัลพรรษร  สุรฤทธิ์โยธิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1130
เด็กชายสิริเชษฐ์  จุ้ยวอน
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1131
เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  รักษาคม
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1132
เด็กหญิงสิริบูรณ์  นิ่มทอง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
1133
เด็กหญิงสิริยา  พรหมบุตร
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1134
เด็กหญิงสิริยากร  เขียวขำ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1135
เด็กหญิงสิริยากร  คงเขียว
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1136
เด็กหญิงสิริยากร  ม่วงป่า
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
1137
เด็กหญิงสิริรักษ์  นิลกำแหง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงสิริรัญญา  อุ่นทิพย์ฉัตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1139
เด็กหญิงสุกฤตา  ติณะคัต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1140
เด็กหญิงสุกฤตา  สุวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
1141
เด็กหญิงสุกัญญา  สีสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
1142
เด็กชายสุขสันติ  ทองสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1143
เด็กหญิงสุจิรา  ทาจำปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1144
เด็กหญิงสุชัญญา  กันฟัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1145
เด็กหญิงสุดารัตน์  ยุวดี
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1146
เด็กหญิงสุทธิกานต์  ทองพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
1147
เด็กหญิงสุทธิดา  สวัสดิ์นะที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1148
เด็กหญิงสุทัชชา  เขียวมั่น
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1149
เด็กหญิงสุธิธารัศ  เนตรกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
1150
เด็กชายสุธินันท์  นาคอ้น
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
1151
เด็กชายสุประวีณ์  ปานแย้ม
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1152
เด็กหญิงสุประวีณ์  วัฒนวงค์พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1153
เด็กหญิงสุประวีณ์  เอี่ยมอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1154
เด็กหญิงสุพชชา  กันธิมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
1155
เด็กหญิงสุพนิดา  นุ่มพรม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 5 บุปผานลิน ชั้น 3 ห้อง ป.2.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1156
เด็กหญิงสุพัฒตรา  ดำริห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1157
เด็กหญิงสุพิชญา  เกตุดี
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1158
เด็กหญิงสุพิชญา  บุญคง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
1159
เด็กหญิงสุพิชญา  มหนิธิวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
1160
เด็กหญิงสุพีรยา  มัตยะสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
1161
เด็กชายสุภเวช  หนูเทศ
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1162
เด็กหญิงสุภัทรวดี  ยอดมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1163
เด็กหญิงสุภัสสร  ปู่เกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1164
เด็กหญิงสุภัสสรา  สมสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1165
เด็กหญิงสุภาภรณ์  วรรณพรามย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุลา
วิทย์ประถม
1166
เด็กหญิงสุภาวดี  เกิดมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
1167
เด็กชายสุรจักษ์  รักวารินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1168
เด็กหญิงสุวพิชญ์  ตระกุลจันทร์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
1169
เด็กชายสุวิจักขณ์  คงสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
1170
เด็กชายสุวิจักขณ์  ส่งเมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม