ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิจิตร เขต 1

ณ พิจิตรกัลยาณี 5 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพรรณ  ม่วงศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
2
เด็กหญิงกนกขวัญ  ทรัพย์สุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
3
เด็กหญิงกนกพร  สุจิตรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
4
เด็กหญิงกมรวรรณ  สมคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
5
เด็กหญิงกมลชนก  ศรีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
6
เด็กหญิงกมลนัทธ์  พรวรรณะศิริเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
7
เด็กชายกรณ์ดนัย  ผลาผล
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
8
เด็กชายกรณ์ภาคย์  จิ๋วพัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
9
เด็กชายกรณ์  อินสูนย์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
10
เด็กหญิงกรวรรณ  ทั่งทอง
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
11
เด็กชายกรวิชญ์  ปานม่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
12
เด็กหญิงกรองทอง  ฉัตรเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
13
เด็กชายกฤชย  ดอนกาวิน
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
14
เด็กหญิงกฤตพร  ปานสนม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
15
เด็กชายกฤตภาส  ศิริศรีวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
16
เด็กชายกฤษกร  เพ็ชรพิจิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
17
เด็กชายกฤษฎา  พรหมมินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
18
เด็กชายกฤษตเมธ  เมณกูล
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
19
เด็กชายกลธีป์  จันทร์โท
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
20
เด็กหญิงกลรัตน์  นุชบ้านป่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
21
เด็กหญิงกษพร  เจริญพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
22
เด็กชายกษิดิศ  เปี่ยมงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
23
เด็กหญิงกัญญาภัค  สิทธิเกษร
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
24
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชูจิตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
25
เด็กหญิงกัญญาวีร์  วิเชียรสรรค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
26
เด็กชายกัณฐัศจ์  มงคลธรรมากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
27
เด็กหญิงกัณฐิกา  ฤาชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
28
เด็กชายกันตภณ  สุขเปีย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
29
เด็กชายกันตสิทธ  แพร่ไพโรจน์วงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
30
เด็กชายกันตินันท์  จันตรา
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
31
เด็กชายกันตินันท์  เร่งเงียบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
32
เด็กหญิงกันย์ทิกาณญ์  ประทุมโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
33
เด็กหญิงกัลชนิกานติ์  พัฒนสงคราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
34
เด็กหญิงกัลยา  ทองพุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
35
เด็กหญิงกัลยา  สิทธิ์สันเทียะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิจิตร เขต 1

ณ พิจิตรกัลยาณี 5 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกานดามณี  ทองพงษ์เนียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
37
เด็กชายกิตติคุณ  อ่ำเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
38
เด็กชายกิตติทัต  ราชาพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
39
เด็กชายกิตติพันธ์  เอี่ยมสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
40
เด็กชายกิติพัฒน์  นพรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
41
เด็กหญิงกุลจิรา  ชาญณรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
42
เด็กชายกุลชวาล  พิมพ์บุญยัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
43
เด็กหญิงกุลนาถ  จันทนาภิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
44
เด็กหญิงกุลิสร  นิลสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
45
เด็กหญิงเกศกนก  เพ็งสลุด
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
46
เด็กชายขวัญชัย  เรี่ยศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
47
เด็กชายขวัญราช  รุ่งอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
48
เด็กหญิงขวัญสุดา  เมฆทวีป
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
49
เด็กหญิงเขมิกา  สวนทิพย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
50
เด็กชายคชาธาร  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
51
เด็กชายคเชนทร์  องค์ชัยวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
52
เด็กชายฆฑาเทพ  อาสมาน
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
53
เด็กหญิงจรรยพร  ริตนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
54
เด็กหญิงจอมธนา  ศิริรัศมีวงศา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
55
เด็กชายจักรกริช  สุวรรณเลิศ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
56
เด็กชายจักรพงษ์  รอดบัว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
57
เด็กหญิงจันทิมา  เมืองมูล
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
58
เด็กหญิงจิตรชญา  อู่ตะเภา
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
59
เด็กหญิงจิรนันท์  ลำปะละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
60
เด็กหญิงจิรนันท์  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
61
เด็กหญิงจิรนันท์  สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
62
เด็กหญิงจิรภัทร  จันทร์บัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
63
เด็กชายจิรเมธ  สร้อยพัชรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
64
เด็กชายจิรสิน  ศรีละออง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
65
เด็กหญิงจิรัชยา  จรัสกุล
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
66
เด็กหญิงจิรัชยา  อินทรฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
67
เด็กชายจิรัฏฐ์  ราชสุภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
68
เด็กชายจิรัฏฐ์  วิชัยต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
69
เด็กชายจิรัสย์  กองกันภัย
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
70
เด็กหญิงจุฑามาศ  คงสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิจิตร เขต 1

ณ พิจิตรกัลยาณี 5 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงเจนนี่  ท็อป คริสเทนเซ่น
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
72
เด็กชายเจษฎา  ยังสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
73
เด็กหญิงฉัตรชนก  มาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
74
เด็กหญิงฉัตรานันท์  ศักดิ์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงฉัตรียา  คล้ายทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
76
เด็กหญิงชญากานต์  ชูมาลัยวงศ์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงชญานันท์  นาคสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงชญานิศ  สุขเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงชญาภา  ไชยจินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงชฎาภรณ์  เทพมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
81
เด็กชายชณาทิพย์  อ่วมรอต
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงชนกนันท์  มาถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
83
เด็กชายชนมวัต  จรียะธนา
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงชนัญชิดา  พันธุรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงชนัญธิดา  สุมาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงชนากานต์  พุทละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
87
เด็กชายชนาธิป  ศรีสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงชนาภัทร  รวยสันเที๊ยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
89
เด็กหญิงชนิตา  สัตยะยุกต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงชยวรรณ  มีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงชรันยณ์ภรรค  เต่าเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
92
เด็กหญิงชลธิชา  แก้วสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงชลภัสสรณ์  เรืองจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงชลิตา  ศรีสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
95
เด็กชายชัชชนน  เฉลยวิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงชัชญา  อะนะรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงชัญญษนุช  ไม้เลี้ยง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงชาลิณี  อยู่จันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงชาลิสา  สินอำพล
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
100
เด็กชายชิติพัทธ์  อุไรวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
101
เด็กชายชินาธิป  เอี่ยมสอาด
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงชีวาพร  หรั่งทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์เขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงญาณัจฉรา  นางาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงญาณิศา  เม่นสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิจิตร เขต 1

ณ พิจิตรกัลยาณี 5 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงญาดา  พุ่มคนสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
107
เด็กชายฐาปกรณ์  สุดชีแสง
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
108
เด็กชายฐาปนพงศ์  แต้มครู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เรืองฤทธิ์เดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงฐิตารีย์  มณีธรรม
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงฐิติชญา  ภู่กลัด
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงฐิติวรดา  บุญผ่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงฑิฆัมพร  แก้วหล่ำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
114
เด็กชายณฐปพัฒน์  บุญนุวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
115
เด็กชายณธีพัฒน์  ทองบาง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
116
เด็กชายณพจน์  พรหมอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงณภัทรสวรรณ์  เพชรพิจิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คงเกษม
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
119
เด็กชายณัฏฐธนกฤต  เขตร์จำลอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  จุลกลับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  มาเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
122
เด็กชายณัฐชนนท์  เอมพรม
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
123
เด็กชายณัฐณกร  ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูตะกูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงณัฐณิชา  เพชรพงศ์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
126
เด็กชายณัฐดนัย  พินิตตานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
127
เด็กชายณัฐดนัย  มีเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์สุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงณัฐธิดา  จิราพงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงณัฐนภา  ทองคล้าย
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงณัฐนรี  เพ็ชรปูน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
133
เด็กชายณัฐนันท์  เขียวสอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงณัฐนันท์  ค้ำชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงณัฐพร  จ้อยเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
136
เด็กชายณัฐพล  โพธิ์พริก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
137
เด็กชายณัฐภัทร  พอใจ
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงณัฐมล  จันทร์เอี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงณัฐรดา  มัชฌิมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
140
เด็กชายณัฐวรรธน์  คชพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิจิตร เขต 1

ณ พิจิตรกัลยาณี 5 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงณัฐวรา  ใสสะอาด
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  แดงชาวนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
143
เด็กชายณัฐวุฒิ  งูคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
144
เด็กชายณัฐวุฒิ  เสือป่างิ้ว
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงณิชกานต์  พรมโชติ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงณิชาวีร์  เธียรชัยพงษ์
ป.6
โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงดลพร  พาลี
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงทักษอร  ศักดิ์ทัศนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
149
เด็กชายธนกร  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
150
เด็กชายธนเดช  ทองยิ้ม
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
151
เด็กชายธนพล  มายะนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงธนภรณ์  วิลัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงธนวรรณ  ช้างขุนทด
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงธนัชพร  เล็กกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงธนัญชนก  แย้มศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงธนัญชนก  สายสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงธนัญญา  วังยาว
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
158
เด็กชายธนัยนันท์  วรรณรุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
159
เด็กชายธนาธิป  ขำฉา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงธนาภา  พิมพิสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงธมลวรรณ  จาดเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงธรรมิตาว์  หอมทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
163
เด็กชายธรรศธรรม  นนทพัฒน์ธนากูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงธัญชนก  สุขสอาด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คำฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงธัญญารัตน์  จงรักษ์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงธัญธิตา  นิภานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงธัญพิชชา  ทรัพย์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงธัญพิชชา  โพพริก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงธัญภวณัฏฐ์  ทองเนื้ออ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงธัญวรรณ  มีประกอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงธัญสินี  อินบึง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงธันยชนก  มูลชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
174
เด็กชายธันวา  กิมทุ่งทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงธีรนุช  ตงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิจิตร เขต 1

ณ พิจิตรกัลยาณี 5 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายธีรพงศ์  ศรีนวลอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
177
เด็กชายธีรภัทร  หลิมศิริวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
178
เด็กชายธีรเมธาวิทย์  ชาวลุ่มบัว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
179
เด็กชายนนทวัฒน์  วงศ์วาด
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงนพจิรา  จิตพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงนภสร  ธุระยศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงนภสร  ศรีสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
183
เด็กชายนภัทร์  นวนแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงนภัสวรรณ  มีแดนไผ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงนภัสวรรณ  อินพะหะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงนภัสวรรน  จันทร์สิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
187
เด็กชายนราธิป  บุญกล้า
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
188
เด็กชายนราพัฒน์  เพ็งพึ่ง
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
189
เด็กชายนราวิชญ์  คำตัน
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
190
เด็กชายนักรบ  สงวนทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงนัฐพร  ทับทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงนันท์สินี  วระลักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงนันทิกานต์  สุพรรณสาร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
194
เด็กชายนาคินทร์  ศรีดาวัน
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
195
เด็กชายนิธิศ  บุญศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
196
เด็กชายนิธิศ  สิทธิราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
197
เด็กชายนิพนธ์  พุฒสมบัติ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
198
เด็กชายนิพล  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงนิลเพชร  นิลสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงนิลวรรณ  แสงศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงนิศามณี  พลขันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
202
เด็กชายเนติธร  คมขำหนัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
203
เด็กชายบุญยวัฒน์  ทวีอภิรดีสุนทร
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
204
เด็กชายบุณยทรรศน์  บุญสินชัย
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงเบญจภรณ์  โป๊ะโดย
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงเบญญาภา  ธนสัตยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงปณภัต  มันตลักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงปณัดดา  เถื่อนทองดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงปณาลี  เยาวสัย
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงปนัทดา  อ้นพา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิจิตร เขต 1

ณ พิจิตรกัลยาณี 5 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงปพิชญา  ศิริเอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เอี่ยมแดง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
213
เด็กชายปรัชญา  ใสสะอาด
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงปรัษฐา  พัชรวิชช์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงปรางณ์ปรียา  ประทุมขัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงปราณรพี  เขียวเขิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงปริยาภัทร  พรหมมาวัน
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงปวรวรรณ  สอนราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงปวีณ์นุช  มณีรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงปัญจสิริ  มีบุญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงปัญญา  ฉัตรเจริญพร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงปัญญาสิริ  อักษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ทองกลัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงปัณณพร  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
225
เด็กชายปัณณวิชญ์  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงปาณิสรา  เยาวกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงปาริตา  หมอกมืด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
228
เด็กชายปิยภัทร  เมืองทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
229
เด็กชายปิยสุวรรณ  มั่งคล้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
230
เด็กชายปุณณชญาณัฏฐ์  พลูคล้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
231
เด็กชายปุณณภพ  เงินมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงปุณยนุช  คงเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงปุณยนุช  มณีรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงปุณยวีร์  ฟองชัย
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
235
เด็กชายพงศกร  เพ็ชรนารถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
236
เด็กชายพงศกร  ร่มลมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
237
เด็กชายพงศพัฒน์  จันทรมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
238
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  มีชูโภชน์
ป.6
โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา
วิทย์ประถม
239
เด็กชายพชรพล  เอื้อเฟื้อพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงพณิชา  เมืองเยาว์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงพรชนก  เชื้อจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงพรชนก  นิลเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงพรณัชชา  ศรีอินทร์จันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงพรธีรา  วุฒศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงพรนภัส  นิ่มจัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิจิตร เขต 1

ณ พิจิตรกัลยาณี 5 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงพรปรียา  ด่านวัฒนชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงพรปวีณ์  จำปาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงพรภวิษย์  เนาว์กลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงพรรณประภา  สุขเกษ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงพรรณรวี  กองแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงพลอยชมพู  จันทรเทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงพลอยชมพู  เจริญพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงพลอยนรี  จับสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงพลอยไพลิน  ผลประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงพอเพียง  ภูมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงพัชร์ณิษา  สายบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงพัชรพร  จันตะมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงพัณณิตา  บุดดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงพัณณิตา  ผะอบเหล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
260
เด็กชายพัทธดนธ์  สงวนสัตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วิเชียรสรรค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงพิจิตรา  เจศรีชัย
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงพิชชาภา  ใจจิตแจ่ม
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงพิชชาอร  เขตเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงพิชญธิดา  เพ็ชรคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงพิชญธิดา  อ่วมมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงพิชญาภา  ทัศพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงพิชญาภา  เปลี่ยนเนียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงพิชญาภา  ภู่รักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงพิชญาภา  หลวงแสนเชือก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
271
เด็กชายพิทักษ์  เถื่อนสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นาคทองคำ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
273
เด็กชายพีรดนย์  โพธิ์หวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงพีรดา  มะลานวน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
275
เด็กชายพีรพล  ปานทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงพีรยา  ครุฑหลวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
277
เด็กชายพีรัช  คล้าพิณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
278
เด็กชายพุฒิพงศ์  อิ่นคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงเพ็ชรชนก  เพ็ชรนารถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงเพ็ญนภัค  คำพันธ์
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิจิตร เขต 1

ณ พิจิตรกัลยาณี 5 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พานิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงแพรไหม  ขำเพชร
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงภริณญา  ทองรวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงภริตพร  เสือนาราง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงภัทภัสสร  ทองไพบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
286
เด็กชายภัทรณศักดิ์  ทภัทรธนกฤป
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
287
เด็กชายภัทรดนัย  กุสุโมทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงภัทรธร  หุ่นลาย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
289
เด็กชายภัทรภูมิ  จิตการุณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงภัทรวดี  เที่ยงวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงภัทรศยา  สิงคะอุดม
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงภัทรสุดา  งามไตรไร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
293
เด็กชายภาคิน  ไสยวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
294
เด็กชายภานุวัฒน์  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
295
เด็กชายภาวัต  ทองดอนยอด
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงภาสินี  จันทร์เชื้อ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงภิริญาดา  สีแตง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงภูตะวัน  ใจชื้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
299
เด็กชายภูเบศวร์  คำบุญ
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
300
เด็กชายภูภิญญ์  ภูมิเขต
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
301
เด็กชายภูมิรพี  น้อยดี
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
302
เด็กชายภูมิรพี  วิสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงภูริชญา  พูลเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
304
เด็กชายภูริพันธุ์  เถาปัญญา
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงมณฑาทิพย์  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงมนัสนันท์  ภักดิ์สุขเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
307
เด็กชายมนัสนันท์  มิคะนุช
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
308
เด็กชายมนัสวิน  บัวผัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงมัณฑิตา  วสุวัต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงมีสุข  โพธิ์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงเมธาพร  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงยลพัชร์  คัฒมาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
313
เด็กชายยศพัทธ์  คำค้อม
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงยาณิดา  ทองอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
315
เด็กชายรชต  มังกรประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิจิตร เขต 1

ณ พิจิตรกัลยาณี 5 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงรณิดา  กาญจนอุดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
317
เด็กชายรดิศ  แกล้วเกษตรกรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงรมยกร  เพิ่มพรม
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงรมย์นลิน  แก้วอารีลักษณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
320
เด็กชายรัฐภูมิ  พงษ์เหล็ง
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงรัตนากร  พงษ์ไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงรัตนากร  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงรัตศิกรณ์  คงประดิษฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงรินทร์ลภัส  รอดทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  อินทระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงรุจิรา  บัวบาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงโรฟิชา  สระทองมี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงลภัสรดา  ภู่รักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงลักษิกา  ทันขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศุภตระกูล
ป.6
โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา
วิทย์ประถม
331
เด็กชายวรกร  นิรัญศิลป
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
332
เด็กชายวรณัฐ  อินพะหะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงวรดา  เวชสวรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
334
เด็กชายวรพล  แจ่มมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงวรรณารดา  พรมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงวรวีร์  บุญชุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงวรัญญา  ประสงค์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงวรัญพัชร  เหลืองวิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงวราภรณ์  เพชรไทย
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงวรายุภัสร์  ตันพงษ์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงวริศรา  แจ้งตรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงวริศรา  สระศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงวันวิสา  สุขใส
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงวิภวานี  เพ็ชรไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงวิภาภรณ์  สงค์โพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงวิภาวดี  แก้วเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงวิภาวี  จุลบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงวิรัญชนา  การสมนุช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงวิลาวัณย์  ขวัญเมือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
350
เด็กชายวีรภัทร  กันสาย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิจิตร เขต 1

ณ พิจิตรกัลยาณี 5 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายวีรภัทร  ภูมิชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
352
เด็กชายวุฒิฃัย  จันทร์สา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงศกลวรรณ  ศรีจำนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงศรัญญา  กุลเดช
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงศรัญญา  นราพิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงศรัญญา  เมืองทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงศิรประภา  พรมจีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงศิรภัสสร  สังข์โชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
359
เด็กชายศิรวิชญ์  มณีธรรม
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงศิริกานต์  จุลกะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงศิริวรรณ  เพ็ชรภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
362
เด็กชายศิวกร  บุญเสรฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
363
เด็กชายศิวกร  รูปเขียน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
364
เด็กชายศิวัช  แย้มนัดดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
365
เด็กชายศุทธิกร  ใจนุกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
366
เด็กชายศุภกฤต  ภิรมย์คำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงศุภรัตนา  ขวัญนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงศุภศิรี  แทนปั้น
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงศุภิสรา  โสรินทร์
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
370
เด็กชายสถาปนา  แม่นเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
371
เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์งาม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
372
เด็กชายสิทธิชัย  ฟักแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
373
เด็กชายสิทธิเดช  บุญโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
374
เด็กชายสิรภัทร  พุ่มมาลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงสิรยา  เฆมโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงสิริกัญญา  คุ้มนุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงสิริมา  เกิดทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
378
เด็กชายสุกฤษ  แสงบัวแล้ว
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงสุกานดา  รอดขาว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงสุจิรา  แถวโพธิ์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงสุชานรี  ทัศนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงสุธิชา  พัดแสง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงสุธินันท์  เลาวกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงสุนิสา  ภูสุรินทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงสุพิชชา  อัมพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิจิตร เขต 1

ณ พิจิตรกัลยาณี 5 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงสุพิชชา  อุ่นม่อน
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงสุภณิฌา  สมโภชน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงสุภนิดา  องศ์บุญ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงสุภพิชญ์  บุญทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงสุภรดา  ยังเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงสุวภัทร  เสนาะจำนงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงสุวินิพรรณ  ทองใบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
393
เด็กชายหฤษฎ์  เลิศรังสิต์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงเหมือนฝัน  กลิ่นฉ่าง
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงอชิรญา  บุญประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
396
เด็กชายอชิรวิชย์  พิสิฐภิญโญกุล
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงอนัญญา  ชะบา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงอนุตรา  อินทะชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
399
เด็กชายอนุสรณ์  ทองสมนึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงอภิญญา  ไทยดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
401
เด็กชายอภิรัฐ  สุมังเกษตร
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงอภิสรา  เมฆโพธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงอรพิมพ์  อินธิพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงอาภาภัทร  ชะนะโชติ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงอาภาภัทร  ศรีนามนต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงอารดา  คุ้มคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงอารีรัตน์  เทิดพาณิชย์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงอินทิพร  จินตวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงอิศราภรณ์  บุญธรรม
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
410
เด็กชายอิสรา  จิตจำรัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงอิสริยา  อินทะศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงอิสริศา  สุทล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
413
เด็กชายอุดมศักดิ์  คำมก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงอุ้มรัก  พงษ์ประยูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงอุมากร  สมิงไพร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงอุษณีย์  บุสดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงเอซินเน่ ฮาเร็ท  ออดิกานว่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิจิตร เขต 1

ณ กาญจนาภิเษก ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
418
เด็กหญิงกชกร  บานเย็นงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
419
เด็กหญิงกชพรรณ  คงเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
420
เด็กหญิงกนกพิชญ์  บัวดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
421
เด็กหญิงกมลรส  ศิลปวรณ์วิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
422
เด็กชายกรวิชญ์  แก่นสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
423
เด็กชายกฤชณ์รพี  แก้วมณี
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
424
เด็กหญิงกฤตพร  เจริญยศ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
425
เด็กชายกฤติพงศ์  กล้าแข็ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
426
เด็กชายกฤษกร  ต่อมยิ้ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
427
เด็กหญิงกวิสรา  อยู่เต็มสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
428
เด็กชายก้องกิดากร  ขยันชม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
429
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จีนรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
430
เด็กชายกันตธร  สุขหนุน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
431
เด็กหญิงกันยพร  เนาวรัตน์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
432
เด็กชายกานดิศ  เกิดแก่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
433
เด็กหญิงกานต์พิชชา  อัสดิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
434
เด็กหญิงกิตติญา  นาคเกตุ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
435
เด็กชายกิตติธัช  กุลเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
436
เด็กชายกิติศักดิ์  เกตุโสภา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
437
เด็กหญิงกุลปริยา  อินหันต์
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
438
เด็กหญิงเกวลิน  ศิริวรพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
439
เด็กหญิงเกวลี  ไผ่เรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
440
เด็กหญิงเกษมณี  เกิดดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
441
เด็กชายเกียรตินิยม  แก้วโมง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
442
เด็กหญิงขวัญมนัส  วิเชียรสรรค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
443
เด็กหญิงขวัญหทัย  เข้าเมือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
444
เด็กหญิงจรรยาภรณ์  เนียมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
445
เด็กชายจรินทร์  ธวัชชัยวิรุตษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
446
เด็กหญิงจารวี  อาจวิชัย
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
447
เด็กชายจิรกร  แตงอ่อน
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
448
เด็กชายจิรวัชญ์  เจริญอึ้ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
449
เด็กหญิงจิราพร  ผึ้งอาศัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
450
เด็กหญิงจิราพัชร  แพทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
451
เด็กชายจิรายุ  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
452
เด็กหญิงจิราลักษณ์  กล่ำทัพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิจิตร เขต 1

ณ กาญจนาภิเษก ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
453
เด็กชายจีรายุศ  คุณสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
454
เด็กหญิงจุฑามาศ  สละชุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
455
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ถินเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
456
เด็กชายเจษฎา  บำรุงเชื้อ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
457
เด็กชายเฉลิมเกล้า  ฤาชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
458
เด็กหญิงชญาดา  ฤทัยโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
459
เด็กหญิงชญานิศ  กายเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
460
เด็กชายชนสิทธิ์  จิรธนไพศาลสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
461
เด็กชายชนาธิป  พิมพ์บุญยัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
462
เด็กชายชนาภัทร  ทองเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
463
เด็กหญิงชมพูนุช  อินหันต์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
464
เด็กชายชยากร  นันทนพิบูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
465
เด็กชายชยากร  สุขหร่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
466
เด็กหญิงชรินรัตน์  จับสังข์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
467
เด็กหญิงชลธิชา  เมฆโภชน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
468
เด็กหญิงชลพรรษ  ตั้งสุวรรณเจริญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
469
เด็กหญิงชลิตา  สุขกมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
470
เด็กหญิงชโลทร  ยังเพ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
471
เด็กหญิงชัญญา  ชวลิตวรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
472
เด็กหญิงชัญญานุช  ชมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
473
เด็กชายชัยชนะวุฒิ  ครุธทิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
474
เด็กชายชัยวัฒน์  อ้นมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
475
เด็กชายชินพัฒน์  ภู่ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
476
เด็กหญิงญาณิกา  มันตะวัตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
477
เด็กหญิงญาณิดา  อำภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
478
เด็กหญิงญาณิศา  เต็งสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
479
เด็กชายฐณัชญ์พร  นวมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
480
เด็กหญิงฐิตาธรรม  ธรรมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
481
เด็กหญิงฐิตาพร  ฉ่ำอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
482
เด็กหญิงฐิติวรดา  จิตรเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
483
เด็กหญิงณกุลกานต์  ม้วนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
484
เด็กชายณฐภัทร  สิงห์คาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
485
เด็กหญิงณภัทรา  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
486
เด็กชายณฤกร  ชุ่มวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
487
เด็กหญิงณัฏฐวี  เทศนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิจิตร เขต 1

ณ กาญจนาภิเษก ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
488
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
489
เด็กหญิงณัฐณิชา  รุ่งเรืองศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
490
เด็กชายณัฐดนัย  สตานิคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
491
เด็กหญิงณัฐธิดา  เวชชะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
492
เด็กหญิงณัฐนันท์  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
493
เด็กชายณัฐพล  อัษญคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
494
เด็กชายณัฐพัชร์  เล็กเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
495
เด็กชายณัฐภัทร  หอมชื่นจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
496
เด็กชายณัฐภูมิ  ศรีฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
497
เด็กชายณัฐวรรธน์  บุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
498
เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรขำพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
499
เด็กชายณัฐวุฒิ  แชงชน
ป.6
โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์
คณิตประถม
500
เด็กชายณัฐวุฒิ  ดารายิ้มฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
501
เด็กหญิงณิชาพร  พันธนะ
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
502
เด็กหญิงณิชาภัทร  ปานทิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
503
เด็กชายณิฌานันท์  งามสม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
504
เด็กหญิงดวงตะวัน  ม่วงจีน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
505
เด็กหญิงดารา  สุนทรวิภาต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
506
เด็กชายดิรศกุล  ไชยพรพัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
507
เด็กชายดุลยุตม์  เขตตรีจักร์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
508
เด็กหญิงตรีรัตน์  เพ็ชรไทย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
509
เด็กชายตุลธร  พลอยประดับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
510
เด็กชายเตชิต  ป้อมประสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
511
เด็กชายเตชินท์  คชพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
512
เด็กหญิงทรรศชนก  สุขโอสถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
513
เด็กชายทินภัทร  บ้านไร่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
514
เด็กชายธนกฤต  วิจิตตนันทากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
515
เด็กชายธนกฤษ  ศรีแพรแดง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
516
เด็กชายธนโชติ  พงภมร
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
517
เด็กชายธนดล  ดีแจ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
518
เด็กหญิงธนธรณ์  เดียวสุรินทร์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
519
เด็กหญิงธนภรณ์  ปัทมะเสวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
520
เด็กชายธนวัฒน์  ทองใบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
521
เด็กชายธนวัฒน์  พุกกลิ่น
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
522
เด็กชายธนวัฒน์  ศศิวิมลกาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิจิตร เขต 1

ณ กาญจนาภิเษก ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
523
เด็กชายธนวิชญ์  จักขุจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
524
เด็กหญิงธนัชพร  จำปาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
525
เด็กหญิงธนัญชนก  อรุณมาศ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
526
เด็กชายธนากฤต  ศรีวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
527
เด็กชายธรรมรัตน์  อินเท้ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
528
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ด่านรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
529
เด็กหญิงธิติสุดา  มาศบาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
530
เด็กหญิงนงนภัส  สังข์เมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
531
เด็กหญิงนธาดา  เมฆโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
532
เด็กชายนพรัตน์  พันสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
533
เด็กหญิงนวพร  เงินคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
534
เด็กหญิงนัฐมน  แหยมดอนไพร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
535
เด็กหญิงนัทวรรณ  สีฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
536
เด็กหญิงน้ำเพชร  เล่งเจริญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
537
เด็กหญิงนิธินาถ  จักขุจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
538
เด็กชายนิธิศโชติ  เต่าแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
539
เด็กหญิงนิภาพร  ผะอบเหล็ก
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
540
เด็กหญิงนุศิตา  ดวงจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
541
เด็กชายบัณฑิตภัทธ  พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
542
เด็กชายปฏิพัทธ์  พัฒน์ติณณภพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
543
เด็กหญิงปนัดดา  ทองใจกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
544
เด็กหญิงปนัดดา  ศิลปวรณ์วิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
545
เด็กหญิงปวิชญา  ไวยุวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
546
เด็กชายปัญญวุธ  เมืองทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
547
เด็กชายปัณณธร  ภัทรากร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
548
เด็กหญิงปาณิสรา  ภัทรากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
549
เด็กชายปารเมศ  เมฆเมฆา
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
550
เด็กชายปิยวัฒน์  เทียบรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
551
เด็กหญิงปิยะวรรณ  จันทร์หลง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
552
เด็กชายปิยะวัฒน์  วงศ์ษา
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
553
เด็กหญิงไปรยา  จิตรสมัคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
554
เด็กชายพงศกร  ม่วงมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
555
เด็กหญิงพณิชย์ศร  วรรธสุต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
556
เด็กหญิงพรนภัส  ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
557
เด็กหญิงพรรณพัชร  ปทุมสูติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิจิตร เขต 1

ณ เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
558
เด็กหญิงพรรณวิภา  เสือไว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
559
เด็กชายพลัฏฐ์  พรหมเมศร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
560
เด็กหญิงพันมิตรา  ธนูศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
561
เด็กหญิงพิชญาพร  ชมภู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
562
เด็กหญิงพิชญาภร  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
563
เด็กหญิงพิชญาภา  รักสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
564
เด็กหญิงพิชญาวรรณ  ขันธวุธ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
565
เด็กชายพิภู  ศรีวนิชย์
ป.6
โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา
คณิตประถม
566
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุขเปีย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
567
เด็กหญิงพิราชรัตน์  บูรณะกิติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
568
เด็กหญิงพุทธพร  ฤกษนันทน์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
569
เด็กหญิงภควดี  คุ้มตะสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
570
เด็กหญิงภัคจิรา  สุวรรณนิจ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
571
เด็กชายภัทรกร  มัชฌิมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
572
เด็กหญิงภัทรธิดา  ภัทรประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
573
เด็กหญิงภัทร์ธีรา  ศิริรัตนพงศ์ธร
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
574
เด็กหญิงภัสกร  ชัยพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
575
เด็กชายภาณุวัฒน์  ปอสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
576
เด็กชายภารัณ  กล้าเดินดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
577
เด็กชายภาสวรรณ  เขียววิไล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
578
เด็กชายภีมวัศ  ใจเอื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
579
เด็กชายภูมิธันวา  เซี้ยงสกุล
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
580
เด็กชายภูริพัตร์  มะโดด
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
581
เด็กหญิงมณีณัฏฐ์  อินทร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
582
เด็กชายเมธพนธ์  รอดทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
583
เด็กชายเมธัส  ทองใจบุญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
584
เด็กชายรัฐชานนท์  บุญผ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
585
เด็กหญิงรัตน์ดาวรรณ์  หมื่นสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
586
เด็กชายรุจดนัย  พอใจ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
587
เด็กหญิงลภัสนันท์  แอบเสลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
588
เด็กชายวงศกร  ทับทิม
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
589
เด็กชายวงศธร  จอเจริญพานิช
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
590
เด็กชายวชิรธรรม์  กองเทียม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
591
เด็กชายวทัญญู  ชับเจริญลักษณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
592
เด็กชายวนัชษกรภ์  มีมุกเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิจิตร เขต 1

ณ เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
593
เด็กหญิงวนัสนันท์  คงเนียม
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
594
เด็กหญิงวรญา  เพ็ชรคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
595
เด็กชายวรปรัชญ์  ศรีน้อย
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
596
เด็กหญิงวรพรรณ  รอดทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
597
เด็กหญิงวรารัตน์  ภู่บุตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
598
เด็กหญิงวริศรา  กล้าแข็ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
599
เด็กหญิงวริศรา  มะลิเทศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
600
เด็กชายวสุ  จักขุจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
601
เด็กชายวัชชิรากรณ์  จาถา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
602
เด็กหญิงวาสนา  สุวรรณนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
603
เด็กชายวินัย  ภู่โพธิ์เกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
604
เด็กหญิงวิภาพร  ใจงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
605
เด็กหญิงวิรัลพัชร  ชัยชนะวีระกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
606
เด็กชายวีรกร  เอี่ยมอุไร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
607
เด็กชายวีรภัทร  ทับทิมเทศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
608
เด็กชายวุฒิภัทร  นพศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
609
เด็กชายศนิชชัย  ประสพสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
610
เด็กหญิงศรณ์จิรา  ใจตรงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
611
เด็กหญิงศรัณย์พร  เสาทอน
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
612
เด็กชายศิวกร  แก้วศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
613
เด็กชายศิวกร  อิ่มอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
614
เด็กหญิงศิวารยา  ทองดี
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
615
เด็กชายศุกลวัฒน์  วิเศษชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
616
เด็กชายศุภกฤต  จิตสำรวย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
617
เด็กชายศุภณัฐ  สิงห์สถิตย์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
618
เด็กชายศุภวิชญ์  แสงศิริ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
619
เด็กหญิงศุรัตน์ฏิการ  ไกลราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
620
เด็กหญิงสกุลกาญจน์  ตั้งประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
621
เด็กหญิงสาริศา  จันทร์ฉาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
622
เด็กหญิงสิริกมลณัฎฐ์  เกตุหอม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
623
เด็กหญิงสุชาดา  แดงเจียม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
624
เด็กหญิงสุทธาทิพย์  บำรุงกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
625
เด็กชายสุทธิภัทร  น่วมด้วงชยันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
626
เด็กหญิงสุธีกาณจ์  พันโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
627
เด็กชายสุพัฒน์  นาตะตุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิจิตร เขต 1

ณ เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
628
เด็กหญิงสุวรรณนิษา  มณีโชติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
629
เด็กชายเสกฐวุฒิ  น่วมด้วง
ป.6
โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์
คณิตประถม
630
เด็กหญิงหรรษลักษณ์  จันทร์นวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
631
เด็กชายอชิรวิชญ์  เนียมนาค
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
632
เด็กชายอดิศร  เมฆโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
633
เด็กชายอดิศร  อ้นอิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
634
เด็กชายอธิภัทร  อินทกรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
635
เด็กชายอนุศิษฏ์  สิริปิยานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
636
เด็กชายอภินัทธ์  เปลี่ยนกริม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
637
เด็กชายอภิวิชญ์  ฤทธิเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
638
เด็กชายอภิวิชญ์  สนพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
639
เด็กชายอภิวิชญ์  สุทธการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
640
เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทะแจ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
641
เด็กชายอมรเชษฐ์  ณัฐกุลจิรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
642
เด็กชายอรรถกริช  น้อยพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
643
เด็กหญิงอลิสา  อ่ำสอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
644
เด็กหญิงอักษราภัค  สุวรรณนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
645
เด็กหญิงอัจฉรา  จำปาไทย
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
646
เด็กชายอินทัช  ลีลากนก
ป.6
โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา
คณิตประถม
647
เด็กหญิงอุ่นเรือน  ปรุงเสริม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
648
เด็กชายเอกพันธ์  บุญเกษม
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พิจิตร เขต 1

ณ กาญจนาภิเษก ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
649
เด็กหญิงกชพร  ทรงไพรเดช
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงกรกช  ดวงดี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงกฤติพักต์  บรรเจิดศิลป์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
652
เด็กชายกวิน ทาคุโตะ  โนซาว่า
ม.3
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุปผาพ่วง
ม.3
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงกัณวรา  มะโนเรือง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
655
เด็กชายกันต์กวี  จันทโชติ
ม.3
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  อินทรเทศ
ม.3
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิต ม.ต้น
657
เด็กชายคณาเสข  ปรารถนารักษ์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงจันทรณัฏฐ์  สอนศรี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงจีราภา  เสาแสง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงชนัญชิดา  คำเขียน
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
661
เด็กหญิงฐานิยา  ธนะโชติวราธร
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
662
นายณฐภัทร  เฉลิมพงษ์
ม.3
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงณัชชา  แพพ่วง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
664
เด็กหญิงณัฏฐริกา  เรืองฤทธิ์เดช
ม.1
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
665
เด็กชายณัฐชนน  คล้ายท่าโรง
ม.3
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิต ม.ต้น
666
เด็กหญิงธนรัตน์  เมืองทอง
ม.3
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิต ม.ต้น
667
เด็กชายธัญลักษณ์  ทับทอง
ม.3
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงธันยพร  สุขานนท์
ม.3
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิต ม.ต้น
669
เด็กหญิงนภัสสร  แสงจันทร์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
670
เด็กชายนันทชาติ  เปรมชาวนา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
671
เด็กหญิงนิภาพันธ์  เรืองฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงนุสรียา  พ่อธานี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงบุรีภรณ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
674
เด็กชายปฐมรัตน์  ฟักตั้ง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงปภัสวดี  ฉายศรี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงปริญากร  ตั้งตรีธารทิพย์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงพนิตพิชา  โพธิ์ศรี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงพิชญาภา  แสงนิกร
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงพิชยาภรณ์  พรหมใจบุญ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงพิมพ์รภัทร์  ชูจิตรฐานุพงศ์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
681
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เธียรชัยพงษ์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
682
เด็กชายพีระวัฒน์  โภคัยจตุรภัทร
ม.3
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงภคมน  กฤตภูวพงศกร
ม.1
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พิจิตร เขต 1

ณ กาญจนาภิเษก ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
684
เด็กชายภาคิน  เฮงเจริญตระกูล
ม.3
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิต ม.ต้น
685
เด็กชายวงศพัทธ์  ธูปเกิด
ม.3
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิต ม.ต้น
686
เด็กหญิงวศินี  สุขิตานนท์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงศศิชา  ระบุตรดา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงศิรประภา  ทองอร่าม
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
689
เด็กหญิงศิริลักษณ์  บ่อพืชน์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สิงห์ลอ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
691
เด็กหญิงสิริอร  เดชอุ่ม
ม.3
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงสุพิชญา  ยอดเกตุ
ม.3
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงอภัสรา  สิงห์ลอ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
694
เด็กชายอรรถโกวิท  ประทุมวงค์
ม.3
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงอารยา  พวงทอง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงอุมากร  ขาวเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น