ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารบงกชรัตน์ ห้อง112 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  หนูเกตุ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชพรรณ  ขุนชนะพันธุ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกชพรรณ  ทองสง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกกาญจน์  สงขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกนกกาญจน์  สิริกรกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกนกนภา  สินธุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกนกพร  ช่อสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกนกพร  เดชผล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกนกวรรณ  คงทุง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากเหมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกนิษฐา  สุขเปรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกมล  ชูศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกมลทิพย์  แก้วอุบล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกมลทิพย์  เหน็บบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกรกนก  เจียะรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกรภิภัทร์  ยอดนิล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกรวิชญ์  เกตุชู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกฤติน  อภัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกฤษฎ์  ชนะภัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกล้าแกร่ง  นวลแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกวินธิดา  กลศึก
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกษมาลย์  คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกษิดิ์เดช  กิ้มแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายก้องภพ  เมืองแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกัญจน์  นพรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงกัญญาณัช  รัตนการ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญเพชร
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พันธุรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สังเมียน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงกัญญาวีร์  หวานช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายกันตพงศ์  ฤทธิเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายกันตพงศ์  วรรณโนทัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายกันตพงศ์  ศรีเอียด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายกันตพัฒน์  ชุมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงกันติชา  คงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารบงกชรัตน์ ห้อง113 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกันยารัตน์  สงนุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงกัลยกร  อุ่นน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วสีขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเหมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงกัลยรัตน์  รัตนวิไลย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงกัลยากร  หมัดจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงกัลยารัตน์  กลั่นสมจิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงการะเกด  หนูยก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงกิ่งฉัตร  ชูเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายกิตติกวิน  หมื่นหนู
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงกิตติญาดา  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงกีรติญา  ชูรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงกุลธิดา  ประคองชีพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงเกียรติญารักษ์  เจริญผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงขวัญดวง  ดวงชวัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายเขมรินทร์  ด้วงตุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายคณิศร  ช่วยอุปการ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายคณิศร  ศรีสุวิทยาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงคีตกาล  ชูหว่าง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงฆฤณา  ไชยบัณฑิต
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงจตุพร  คงเรือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายจตุพร  ชนะสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายจักริน  สงขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายจันทกร  หนูสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงจิดาภา  ชุมขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงจิดาภา  เพชรทองด้วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงจิดาภา  หนูอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงจิตต์สุภา  ธรรมเพชร
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงจิตาภา  ขุนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงจินตนา  ทองพงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงจินตนา  อับดุลลาห์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงจิรธิดา  เหลือนุ่นขาบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายจิรวัฒน์  อุ่นเสียม
ป.4
โรงเรียนบ้านเขาพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงจุฑามณี  ชูเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านหัสคุณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายเจตนิพัทธ์  เมืองสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงเจนจิรา  ละอองแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารบงกชรัตน์ ห้อง114 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายเจนณรงค์  แก้วโต
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายเจษฎา  เกื้อคลัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายเจษฎากร  นุ่นตุ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัสคุณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายเจษฎากร  นุ้ยขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงฉัตรติญา  ปานดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงชญานิศ  กาฬมูสิก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงธญานิษฐ์  คงใหม่
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงชฎารัตน์  ตันต้าว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงชฎาวรรณ  จันทร์มา
ป.6
โรงเรียนวัดแหลมโตนด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงชนกนันท์  สงแสง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายชนกันต์  ทองบุญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายชนกันต์  รักษ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายชนกันต์  อินทร์เมฆ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายชนธิป  สนมน้อย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงชนัญชิดา  มุสิการุณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงชนาภา  ยุวรรณา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงชนิกานต์  สุขทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายชยณัฐ  มีบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายชยพล  ทิพย์สง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายชยพัทธ์  จินตาคม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงชยาดา  สุพรรณพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายชยุต  สว่างรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายชัยชนะ  จันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายชัยภัทร  เมืองใหม่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงชาลิสา  บุญญาพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงชาลิสา  เพชรไข่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงชิตาภา  ขำดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายชิษณุพงศ์  ขวัญแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายชิษณุพงศ์  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายชุณหโชค  ณิชากรพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายชุติเดช  อะนะกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายซูลัยมาน  จันทร์เทพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงญาณนารี  โรจนรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงญาณภัทร  สีเพ็ชรทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเหมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารบงกชรัตน์ ห้อง115 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายญาณาธิป  ยูรวงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงญาณิศา  เทพมณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายญานภัทร  หีมเขียว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงฐิตา  ชูรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงฐิตาภา  ช่วยผอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงฐิตารีย์  สินทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทร์สีหราช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงฐิติรัตน์  อินทร์ขาว
ป.4
โรงเรียนบ้านหัสคุณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายฐิติวริศ  ใจโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงณ รตา  ศรีสมโภชน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายณชพล  เรืองชัยไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายณฐธรรมวงศ์  หลีวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายณฐพัชร์  นุ้ยขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายณฐรักษ์  แป้นนวล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงณฐอร  นุ่มนวล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายณนน  พันธุ์มณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงณภัทธิรา  แสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงณภัทร  แก้วประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายณภัทร  สังข์ชุม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงณวรา  ปานแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงณัชชานิษฐุ์  ศักดิ์ศฤงคาร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ดำรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงณัฏฐ์ณรี  วงศ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงณัฏฐนิช  คชเสน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายณัฏฐวัฒน์  แม้นศร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายณัฐกรณ์  พงศ์นุรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงณัฐกานต์  เส็นฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายณัฐกุล  หนูหยู
ป.5
โรงเรียนบ้านหัสคุณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงณัฐชญา  ถิ่นนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายณัฐชนน  ศรีวิเชียร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงณัฐชนา  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  แก้วมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายณัฐณกร  ขุนทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงณัฐณิชา  พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงณัฐณิชา  รักดำ
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารบงกชรัตน์ ห้อง116 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงณัฐณิชา  อินรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายณัฐดนัย  เจ้ยแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงณัฐธิดา  บัวทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายณัฐพงศ์  กลิ่นรส
ป.5
โรงเรียนบ้านหัสคุณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายณัฐพล  ช่วยนุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายณัฐพัฒน์  หิรัญกาญจน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายณัฐภัทร  ขาวสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายณัฐภัทร  สุวรรณโณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายณัฐภัทร  เอียดแจ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงณัฐมน  เหตุทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงณัฐรินีย์  พลายแสง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงณัฐลดา  พรหมยก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงณัฐวรรณ  คมขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  พงศาปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงณัฐวิภา  รองเดช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายณัฐวุฒิ  นวลแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านหัสคุณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านเขาพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงณัฐิพร  ช้อยเรือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงณิชกานต์  คงจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงณิศวรา  ด้วงเจ้ย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงดลญา  ชูศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายเดชาธร  คงเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงตติยา  สุขศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเหมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายตฤณวุฒิ  โพธิกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายตุลยธร  ทองจีน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายเตชณัฐ  สุขมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายเตชิน  มุสิกิม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายเตชินท์  อักษรผอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายทรงพล  ชีวะสาโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงทัชชกร  อุ้ยตยะกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงทิชากร  คำนวนศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงทิพวรรณ  แก่นสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงทิพวรรณ  ไกรรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายธณรรถกร  ปานทุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชาย่ธนกฤต  คชสิงห์
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารบงกชรัตน์ ห้อง122 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายธนพล  สายแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายธนพัฒ  หมั่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายธนภัทร  วิมลรัตน์อนันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงธนวรรณ  นภาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงธนวรรธน์  คลองวงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายธนวิชญ์  สำแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงธนัชญา  โยมเอียด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงธนัชพร  เพชรธำมรงค์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงธนัญญา  เพ็งบูรณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายธนัท  คะภะสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายธนาธิป  บุญขำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงธนาพร  ทองขุนดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงธนาภา  ขาวหวาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายธเนศ  ยิ้มเอียด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงธมลวรรณ  พงษ์สุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงธมลวรรณ  เยาว์ด้วง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงธยานี  อินทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายธรรม  อัพภาสกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงธวัลหทัย  โอด้วง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเหมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงธัญพิชชา  ไชยแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงธัญมน  คงทองสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองอนันต์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายธัญวิสิฏฐ์  เทพชุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงธันย์ชนก  ชูทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงธาราสินธุ์  ประยูรเต็ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงธิดาวรรณ  ด้วนอบ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายธิษณะ  เพชรมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายธีธัช  รอดชุม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงธีมาพร  ทองขุนดำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายธีรโชติ  โพธิ์สาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงธีรดา  ทองหนูนุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายธีรพล  นกแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายธีรภัทร  ไข่ขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายธีรภัทร  จันทร์เทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายธีรภัทร  สินธุ์แสน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารบงกชรัตน์ ห้อง123 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายธีระพันธ์  ภักดีสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายนนทกร  จุลนันโท
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายนนทกร  เศียรอุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายนนทพันธ์  ขวัญศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายนนธวัช  ทองเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายนภกร  สุขแสวง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงนภสร  เรืองเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงนภัสกร  หนูผุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงนภัสกรณ์  หนูแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงนภัสภรณ์  แสงเอียด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงนภาพร  ขวัญทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายนรภัทร  คงไพฑูรย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายนรภัทร  ฉิมรักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงนรมน  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายนรวิชญ์  แก้วคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงนฤสรณ์  นวพฤทธิกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงนลินรัตน์  นามวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงนวพร  นุ้ยจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายนวมินทร์  จิตรพัฒนากุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายนวิน  กุลโศภิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายนักรบ  เมืองสง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงนัฎธิกานต์  พลคง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงนัฐนันท์  สุวรรณธนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายนันทกานต์  คงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงนันทกานต์  เสมาพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงนันท์นภัส  ชูขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศุภกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงนันทรัตน์  บัวสุขศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงนาราภัทร  อ่อนคง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงนิคุณภัทร  มากอินทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงนิชกานต์  หาญคำหล้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงนิชา  คงชู
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเหมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายนิธิกร  สีดาเลิศ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายนิธิโรจน์  ศรีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงนิศามณี  ท้าวซุ้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารบงกชรัตน์ ห้อง124 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงนูรอาซีกีน  อุสมาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายบรรณวิทย์  จันทรขนิฐ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายบวรนันท์  อ่อนคง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงบัณฑิตา  ชุมไชโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงบัณฑิตา  เทพเกื้อ
ป.4
โรงเรียนบ้านหัสคุณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงบัณฑิตา  รอดยัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายบุริศร์  บุรมย์
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงบุษกรรัมภา  มิตรเปรียญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายบูรณ์พิภพ  โรจนรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงเบญญาภา  คงทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัสคุณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงเบญญาภา  เอียดหนักขัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายปฎิภัทร์  ขุนพานเพิง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายปฏิพัทธ์  เต็มราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายปฏิพัทธ์  สงจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายปฐพี  สังฆานาคินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงปฐมาวดี  วรรณะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงปณิตา  คงชุม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงปภานิจ  จันทร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงปภาวรินท์  พันธ์คง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายประสิทธิพร  ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายปริญญา  เทพเกื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงปริยาภัทร  สุขจุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายปวริศ  ขาวนุ้ย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายปวริศร์  เพชรรดา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงปวริศา  ด้วงอินทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายปวีณ์กร  มีฉิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  นุ่นมัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายปวีณ์รัศมิ์ชา  นิ่งดวง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายปวีณวัช  เกื้อกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายปองคุณ  สุขธัมรงค์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายปัญญาวุฒิ  ชุมภูทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงปัณฑ์วดี  แวลอเดร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงปัณฑิตา  ชูบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงปัณฑิตา  วุ่นบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายปัณณวิชญ์  เกื้อชู
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารบงกชรัตน์ ห้อง125 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายปัณณวิชญ์  ปานดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายปัณณวิชญ์  รัตนพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงปัดนัดดา  คงนุ่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายปิยดนัย  ผอมดำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายปิยังกูร  ชูเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงปิยาพัชร  ทองทับทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงปิยาพัชร  สังข์ศิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงปีย์วรา  เอียดเฉลิม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงปุญญิศา  เพชรหนู
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายปุญพสุ  เขมะวนิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายปุณพจน์  เจ้ยแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงปุณยาพร  ชูทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงปุณิกา  มุณีโน
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงเปรมสินี  สอนไกรสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายพงศกร  นิลแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายพงศกร  ฤทธิ์น้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายพงศ์พัศ  เกลี้ยงอุบล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายพงศ์ภูดิส  วรนันท์ปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายพนธกร  อุทัยทัศน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงพนิดา  แสงกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเหมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงพรชนก  ทองพุ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงพรชนก  เที่ยงทัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงพรชนก  วรรณจาโร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงพรธวัล  ทองสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงพรนภัส  ตั้งติเวชกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงพรพิมล  ขาวคง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงพรรวิษาณ์  แก้วแป้น
ป.5
โรงเรียนบ้านหัสคุณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงพรรษชล  เกื้อสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงพรรัตน์  ขาวสุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายพอเพียง  วงศ์ช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงพัชรปริยากร  จีนศรีพานิช
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงพัชรพร  หนูรอด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายพันกร  ทองชูดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงพัสตราภรณ์  คงไข่
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงพัสตราภรณ์  สังนุ้ย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารบงกชรัตน์ ห้อง126 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงพาขวัญ  พัฒนพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงพิชชญา  รุ่งราษี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงพิชชานันท์  คงมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายพิชญวัฒน์  สุวรรณภักดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงพิชญ์สินี  เนียมเล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงพิชญา  จันทรเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงพิชญานิน  นุ่นยัง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  หนูหนอก
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงพิชญาภา  จริยานุกูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายพิชญุตม์  อ้นดำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายพิชญุตย์  แก้วหนูนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายพิทย์อรรถ  สุกดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายพิทักษ์ศักดิ์  สงห้อง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงพิมชญา  หนูอุ่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  พริกสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  พงษ์เพชร
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงพิมพ์บุญญา  ทองไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายพิรชัช  ลายขวะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายพิรชัช  หนูสังเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงพิริศา  ศรีสมโภชน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายพีรพัฒน์  เพชรขาวช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงพีลาชา  เรืองช่วย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายพุฒิเมธ  แก้วรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงเพชรกมล  ชิงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงเพชรชนก  ชูจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  มุสิกะปาละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงแพรธฬญ  บัวทองสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงแพรวา  ทองทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงแพรวานันท์  สายหนูน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงภคพร  นิ่มดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงภทรพร  เพ็งคล้าย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงภรภัทร  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงภวิกา  ศิริรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายภวินท์  มินชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงภัฏทรนิษฐ์  ชูทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารนิลปัทม์ ห้อง 231 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงภัทรภร  กฤตรัชตนันต์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงภัทรวดี  นิมมานันท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงภัทราวดี  ไข่ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายภาณุวิชญ์  หมอกม่วง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายภูชิต  เทพรักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายภูชิต  ยาชะรัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายภูตะวัน  กัณหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายภูธเนศ  สมมุติจิต
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเหมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายภูธิป  ช่วยบรรจง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายภูเบศ  สุดมาตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายภูมิพัฒน์  คงทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านหัสคุณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายภูมิพัฒน์  เนียมวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายภูมิภัทร  โพธิ์เขียว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายภูรินทร์  จันทโชติ
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายภูวิศ  เพ็จเซ่ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงมณฑิรา  ดำด้วง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงมนรดา  จริยานุกูล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงมนัสกรณ์  ราชาประจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงมัณฑิรา  หนูฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงมินท์ธิตา  ชัยฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ตุลยนิษก์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายเมธิชัย  รัตนชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงยศวดี  หอยสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายยศวรรธ  มุขประดับ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายยศวริศ  วาซู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงรชณีชล  จันทร์นุสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงรชดา  บุญพรานชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายรชิราวิทย์  แสงแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายรณกร  สุวรรณคีรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงรติมา  กัมพละไพฑูรย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายรพีภัทร  อ่อนแท้
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงรมิดา  พิทักษ์บุญเขต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงรวิกร  อินทร์อักษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงรักษิตา  สังเมียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายรัชวัฒน์  ชุมนุ้ย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารนิลปัทม์ ห้อง 232 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายรัญชน์พล  ด้วงคง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายรัฐกานต์  จันทร์รอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงรัฐชญา  คงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงรัตติกาล  ฉางทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันทร์อักษร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รักจุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงรินลณี  เหรียญไกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงรุจิรา  นาคเรือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงรุจิรา  สังฆะสา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงลินลาณี  เรืองฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงวชิตา  แสงหอย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายวชิรวิทย์  เพ็ชรนวล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงวชิรัญญา  แสงสุด
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายวรชัย  พิมพ์สิงห์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงวรนิษฐา  ชูเพชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงวรรณพร  ประเศรษโฐ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงวรรณรดา  ศรีเกตุ
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงวรลักษณ์  อินทฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงวรัชญา  หนูสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัสคุณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายวรัญญู  สุรทัตวรเมธ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงวริศรา  บัวชุม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงวริศรา  สัตยากวี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายวศศาสตร์  จิตตรานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายวสวัตติ์  รักษวัตน์ภูสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัสคุณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายวสุ  ขวัญนุ้ย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายวัชรากร  รักนิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงวันวิสา  ชูวิจิตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงวันวิสา  ดวงขวัญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายวิชชรัชต์  ทิพย์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายวิชญะ  บุญรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงวิชญาดา  มูลไธสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงวิภาวี  ขาวแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายวิริทธิ์พล  คงเพชร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงวิลาศิณี  สงกลิ่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายวีรวุฒิ  ชูดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารนิลปัทม์ ห้อง 233 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายศรัณย์กร  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายศรัณย์ชัย  นะนุ้ย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายศรายุทธ  ทองฤทธิ์นุ่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายศราวุฒิ  ศิริสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงศลิษา  คงไข่
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงศศิประภา  มุสิกเสรีวงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงศศิวิมล  สังฆะสา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายศักย์ชัยญนนณ์  คนเที่ยง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายศักรนันท์  ศรีราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายศิรชิต  จินตสูต
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงศิรดา  คงอินพาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายศิรเศรษฐ์  เนตรเกื้อกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงศิรินทร์นภา  เศียรอุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงศิรินภาวดี  เรืองเพชร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองงาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายศิลายุทธ  โพธิ์ยอด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายศิวกร  พรหมนวล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายศิวกร  มากแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายศิวพงศ์  ชุมจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายศิวรักษ์  อุศรัตนิวาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงศิวิมล  แสงสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายศีลวัฒน์  ไกรรัศมี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงศุทธินี  เอียดภิรมย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายศุภกฤต  แก้วขุนทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายศุภกฤต  สุขทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายศุภวิชญ์  บุญจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงศุภัสรา  รัตนวิเชียร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายสรวิชญ์  วัตรขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงสลิลทิพย์  หมวดมณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายสัภยา  สุขสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงสาส์นรักษ์  ด้วงเอียด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายสิทธา  พลเดช
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายสิทธิณัฐ  สงสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงสิรดา  ปล้องอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเหมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายสิรธีร์  ศิริมโณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารนิลปัทม์ ห้อง 222 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายสิรภพ  นาคเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายสิรวัชญ์  กลิ่นมะณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงสิริมา  ย่องหิ้น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงสิรีวริญท์  เส็นฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงสุชานาถ  จิตประพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโหละหนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายสุทธิภัทร  ราชราวี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายสุทธิรักษ์  ศรีทองแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงสุธัญญา  จันทวดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงสุธารัตน์  นาคะวัจนะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงสุธาลินี  ช่วยยก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงสุธาวัลย์  จันทร์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงสุธาวัลย์  พรหมแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงสุพรรณษา  แกล้วทนงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายสุภกิตติ์  คงเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายสุภสิทธิ์  ช่วยนุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงสุภัคชญา  ทองใส
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายสุภัทรชัย  รักษ์หนู
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงสุมนธิญา  จีระพงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายสุเมธ  รักจุ้ย
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงสุรนาถ  ศรีทองแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงสุวพิชชา  ชามภูวราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงสุวภัทร  กอไชยแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงสุวรินทร์  แสวงผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายสุวิจักขณ์  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงเสาวรักษ์  อินทรเจริญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงเสาวริน  เกาไสยานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงโสรกัญญาพิชญ์  มีมุสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงหฤทชญา  นามประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงหวันยี่หวา  พุทธิตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายหัฏฐกร  เพชรย้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงอชิรญา  ทองพูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายอชิรวิทย์  สื่อเสรีธรรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงอดิศา  จันทร์สว่าง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายอดุลย์  อุสมาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารนิลปัทม์ ห้อง 223 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายอติวิชญ์  ดวงสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายอติวิชญ์  สวัสดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงอธิชนัน  คงเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงอนัญญา  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงอนัญญาภัส  ชูเผือก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายอนุสรณ์  จันสุกศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงอภิชญา  คงสอน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงอภิชญา  สิทธิโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงอภิชาดา  บัวเเข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายอภิเชษฐ์  ทิพย์นุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงอภิญญ์ภรณ์  ปักษีสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงอภิญญา  แทนขำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายอภิรักษ์  เพชรโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงอภิษฎา  รอดรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงอภิสรา  ธราขวัญนุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงอภิสุตา  สนธิวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงอริยะ  คำคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงอริสรา  เศรษฐ์สุข
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงอรุชา  ผอมขำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงอรุณรัตน์  สิทธิบริพัตร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงอ่อนนุช  มากภิบาล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงอ้อมกร  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงอักษิกา  เมืองแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายอัครวินท์  จันทร์นวล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงอัจจิมา  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงอัจฉรา  คงพูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงอัญมณี  ขำเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเหมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายอัลฟารุด  มาแฮ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงอาณัญชา  หาญเชิงค้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงอาทิมา  แป้นชุม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงอิสรีย์  ชนะกิจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายอูษัยมีน  ดาเจ๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงเอมิกานต์  นุ่นหนู
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารวาสิฎฐี ชั้น 3 (ป.5/3) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
524
เด็กหญิงกชกรกัลย์  อุบลไทร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายกนก  รัตนรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงกนกจันทร์  ฤทธิสุนทร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงกนกพร  บุญพบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงกนกพร  หนูยศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงกนกพิชญ์  งามดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงกนกวรรณ  ขุนทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงกนกวรรณ  ชายเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงกนกวรรณ  วงษ์เสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงกนิษฐา  ทองใบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงกมนียา  แกล้วกสิกิจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงกมลชนก  จินโน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงกมลชนก  ด้วงทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงกมลชนก  อรัญวารี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงกมลนัทธ์  ช่วยสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงกมลเนตร  จันทร์กลับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงกมลรส  อินทร์สังข์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ฤทธิเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงกรกฎ  บัวเพชร
ป.6
โรงเรียนวัดแหลมโตนด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงกรแก้ว  วุฒิโอฬารกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงกรชนก  ทับธนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายกรชวัล  นวนตุด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายกรณ์ดนัย  จิตใจรัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายกรณ์ศิวิชญ์  สงสมทวีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงกรณัฐา  ชุมดวง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงกรวรรณ  มากนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายกรวิชญ์  อินทรชูติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงกรอร  ธนทรจำนงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงกรัณรัตน์  ไข่ช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงกฤชอร  เกตุศรัทธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงกฤตชญา  ปัญญาปา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายกฤตภาส  ชิณนะพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายกฤตภาส  เศียรอุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารวาสิฎฐี ชั้น 3 (ป.5/4) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
559
เด็กหญิงกฤตมุข  หนูวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายกฤตานนท์  นุ้ยเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กชายกฤติธี  รัตนมุสิก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายกฤติน  นิลวรรณ
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายกฤติน  ปิยะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายกฤติพงศ์  ทองหนูนุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงกฤติยากุล  แก้วคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงกฤติยาณี  หัสมิตต์
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายกฤษฏิ์กุล  สมแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กชายกฤษฏ์  คงพูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายกฤษณ์พงศ์  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายกลทีป์  ชิตไชย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงกวิญตรา  ด้วงเอียด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายกวินท์  พงค์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายกวินภัค  ชูอักษร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงกวิสรา  งามพร้อม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงกวิสรา  เรืองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายกษิดิ์เดช  ทิวากาลกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายกษิดิ์เดช  เสวตโสธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายกษิภูมิ  ณ ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายก้องภพ  แกล้วทนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายก้องภพ  ชนะสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายก้องภพ  พรหมยานนท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายก้องภพ  เย็นใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงกัญจน์วริศา  อินทร์ดำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงกัญจน์อมร  สังข์สงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายกัญชร  พรหมบุญแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงกัญญณัท  เรืองเทพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงกัญญพัชร  แสงขำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงกัญญภัทร  หัสนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงกัญญากร  บุญสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดแหลมโตนด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์เทพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาคเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศิลปสมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารวาสิฎฐี ชั้น 3 (ป.5/5) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
594
เด็กหญิงกัญญาพร  เรืองเพชร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงกัญญาภัทร  อินทสระ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงกัญดาพร  เขียวไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงกัญนิภา  รอดเนี้ยว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงกัณต์กมล  คงขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายกัณทร  อินทร์ยอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายกันตภณ  หนูโท
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงกันติชา  สมัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงกันติชา  อินทร์บุญแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายกันทณัฏฐ์  สนิท
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงกันทรากร  รอดสง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงกันยกร  ทาตะภิรมย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายกัลบวรรธน์  หนูวงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงกัลยกร  สุขแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ยิ้มสง่า
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายกัลยวรรธน์  หนูวงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงกัลยาณี  สังข์หอม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงกัลยารัตน์  อิสโร
ป.4
โรงเรียนบ้านเขาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  กล่อมเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  เกลี่้ยงสง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงกาญจน์ชนิตา  คงเอียด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงกาญจนศิริ  นิ่มวุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงกาญจน์ศิริ  แกล้วกล้า
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงกาญธิดา  ชนกชนีกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงกานดา  มุขตา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงกานต์ทิตา  ทิพย์นุ้ย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงกานต์ธีรา  เสระหมาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงกานต์มณี  คำทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายกิตติกวิน  เทียบพุฒ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายกิตติทัต  ยิ่มสง่า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายกิตติทัศ  เตียวเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กชายกิตติพัฒน์  วิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายกิตติพิชญ์  รัตนพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายกิตติภพ  ช่วยเอียด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายกิตติภพ  พุทธศรี
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารวาสิฎฐี ชั้น 3 (ป.5/6) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
629
เด็กชายกิตติภูมิ  ขำผุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงกิตติยา  แก้วทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กชายกิตติศักดิ์  ด้วงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงกิรณา  หนูทองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงกิรติกา  หนูสงค์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงกุลญาณิช  จิตตรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงกุลปริยา  คงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงกุลพัชร  พุทธศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงเก็จมณี  ทองตำลึง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงเกณิกา  อินทร์อักษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงเกล้าเพชร  สืบขจร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงเกศกัญญา  ศรีพุฒทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงเกษมณี  บุญถาวร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายเกษมศักดิ์  นวลปลี้ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายเกียรติกุล  กลับคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายเกียรติภูมิ  ชูดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายเกียรติภูมิ  อินทรสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายเกียรติยศ  ทองดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงโกมลลัดดา  ณ พัทลุง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายไกรเลิศ  ด้วงอ่อน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงขนิษฐา  เพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงขนิษฐา  ยิ่งดำนุ้น
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงขรินทิพย์  เครือทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงขวัญข้าว  แซ่หลิว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงขวัญจิรา  คงหาเพชร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงขวัญจิรา  พูนสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงขวัญชนก  บุญสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายขวัญพัฒน์  จันทร์ส่องแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงขวัญพิชชา  รักทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงขวัญรัตน์  มาสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงเขมจิรา  เกษตรสุนทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงเขมจิรา  จันทโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงเขมจิรา  สังข์นวล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงเขมจิรา  เส็นบัตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กชายเขมพัฒณ์  กรดเต็ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารวาสิฎฐี ชั้น 3 (ป.5/7) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
664
เด็กชายคงภัค  มีจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กชายคฑาวุฒิ  อุ่นเสียม
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กชายคณพศ  เดชะ
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กชายคณาธิป  ณะรัตตะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายคณาธิป  ทับยัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กชายคณิศร  มาสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กชายคติศักดิ์  บัวเนียม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายคมเคียว  ศรีแก้วคง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กชายคมจักร  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงคีตภัทร  ขาวผ่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายคุณภัทร  สีคงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กชายคุณาพฤกษ์  ชูทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงคุนัญญา  บุญคง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายฆนาพัทธ์  เมืองแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงเงาแข  คล้ายสมบัติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงจณิสตา  บุญยก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กชายจตุฌาณ  แก้วรอด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายจตุรภัทร  ดำเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายจตุรวัฒน์  เกลี้ยงอุบล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงจรัสรวี  รุ่งทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงจริยาวดี  หนูจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายจเรวัฒน์  สุกทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงจอมธิดา  สุขพงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายจอห์น  โจโฉ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กชายจักรพงศ์  วงศ์ธนกฤตศิริ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงจันทกร  เจ้หนูด้วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงจันทกานต์  เจ๊ะหีม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายจารุกิตติ์  คงอิ้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายจารุพัฒน์  จารุเกษม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายจารุพัฒน์  อ่อนเมือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงจารุภรณ์  พรหมแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายจารุภัทร  วิริยะบุปผา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงจิณณภัต  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงจิณัฐตา  ทองยอด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงจิดาภา  รองเลื่อน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารวาสิฎฐี ชั้น 3 (ป.5/8) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
699
เด็กหญิงจิดาภา  หมื่นหนู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงจิตต์เทวัญ  จิตต์ภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงจิตรทิวา  คงจุ้ย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายจิตะบุณย์  ขุนจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายจิติศักดิ์  เกลาฉีด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงจิรญาภา  รักษ์จำรูญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กชายจิรฐา  สมบัติมาก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กชายจิรภัทร  ดำรงคดีราษฎร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงจิรภัทร  แทนขำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กชายจิรวัฒน์  ขาวสังข์
ป.6
โรงเรียนวัดแหลมโตนด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงจิรัชญา  อภิสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วคง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงจิรัชยา  มะโนภักดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายจิรัฎฐ์  คงเกื้อ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงจิราพัชร  เพ็ชรรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงจิราพา  ดำนุ้ย
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กชายจิรายุทธ  ทองเด็จ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงจิราวรรณ  เสียงแจ้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กชายจีรทีปต์  แซ่โฮ่
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ชูศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงจุฑามาส  สีนองช่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปานแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปานโรจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงจุลสมัย  จุลโสด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แก้วหนูนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายเจนวิทย์  บุญยัง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัสคุณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กชายเจษฎากร  สุขเกษม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กชายเจษฏาพงศ์  ขวัญนิมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงฉัตรมณี  มณีฉาย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กชายชญานนท์  ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กชายชญานิน  ซ้อนขำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงชฎาพร  บุญถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงชฎาพรรณ  จริยวงศ์พานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงชณิสรา  เชยชื่นจิตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงชนกนันท์  หมอกม่วง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารบุษบา ชั้น 2 (ป.5/9) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
734
เด็กหญิงชนกานต์  ดำทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงชนกานต์  บุญสนิท
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กชายชนดล  หนูจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงชนม์ชนันทร์  ทองทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงชนมน  ทับชุม
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายชนะกันต์  ปลอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงชนัญชิดา  เฉียบแหลม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงชนัญชิดา  ปราบกรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงชนัญชิดา  พิจิต
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กชายชนัญญู  ชูเชื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงชนากาญจน์  เลื่อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงชนากานต์  เหล่าทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงชนาธิป  เส้งเอียด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงชนิกานต์  วิจิตรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงชนิดาภา  ศิลปเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงชนิตา  กรดเต็ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงชนิสรา  เรืองอ่อน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงชพิสา  รัตนพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงชมพูนุช  คงศรีทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงชมพูนุช  สมหวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงชไมพร  สร้อยสน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายชยพล  สัตยากวี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กชายชัยพัทธ์  เจริญพร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงชยมน  สมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กชายชยุต  มณเทียรสุภา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงชรินรัตน์  นุ่นปาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงชลนรี  ปณีตะผลินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กชายชวกร  รักษ์หนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายชวนากร  ทิพย์จำนงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กชายชวภณ  เกตุศรัทธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงชวินนุช  สุกแก้ว
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงชวิศา  ฤทธิไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กชายชัชพิมุข  เสียงหอม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงชัญกัญญา  ศรีพุฒทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงชัญญานุช  นิลวงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารบุษบา ชั้น 2 (ป.6/8) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
769
เด็กหญิงชัญญานุช  บุญส่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายชัยวัฒน์  รองเลื่อน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กชายชาคริต  จันทรากุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงชาคริยา  เทพชุม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงชาคริยา  หยะกังฉัตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กชายชาญฉกรรจ์  หนูดำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กชายชาติ  พรหมแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงชาลิสา  ทองใหญ่
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงชิดชญา  นวลเปียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงชิตชนก  วุ่นน้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงชินานาถ  เพชรน้อย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กชายชิษณุพงศ์  สุขเกื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายชิษณุพงศ์  อุ่นชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ณรงค์ฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงชุติกาญจน์  มุสิกิม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงชุตินันท์  บัวดิษ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงชุติมา  จันทวงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงโชติรส  ดอนเพ็งจันทร์
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงญดา  ไชยจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงญัยดาว์  สะแหละ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงญาฎา  คงศรีทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กชายญาณพัฒน์  สุวรรณธีรกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
นางสาวญาณภัทร กาฬสิงห์  กาฬสิงห์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงญาณัจฉรา  ตุดแทน
ป.4
โรงเรียนบ้านเขาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายญาณาธร  สันติเจริญโรจน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงญาณิกา  สงแช้ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงญาณิศา  บุญรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงญาณิศา  พันนายัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงญาณิศา  สันเจริญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงญาณิศา  สินธุ์สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงญาณิศา  หนูเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงญาณิสา  เลขา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงญาธิป  จันทรสิงห์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กชายฐณชาติ  สุดขาว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายฐปนวัฒน์  ดีช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารรจนา ชั้น 2 (ป.4/7) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
804
เด็กชายฐปนวัฒน์  หอมเหมือน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายฐาภัท  ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงฐิญาพร  สมจีน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงฐิฏิยาภรณ์  จันทร์พูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงฐิดาภา  เพชรกาฬ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  เกื้อเส้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  คมขำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงฐิตินันท์  ชายเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงฐิติรัตน์  กลิ่นเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงฐิติรัตน์  พันธวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายฐิติศักดิ์  เทียนเสรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กชายฑัลก์หิรัญ  ทองขุนดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงฑิฆัมพร  จริงจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงฑิฆัมพร  เหมือนกลับ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กชายณ พปฐม  ร้อยไพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กชายณชิษณ์  โมกข์งาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กชายณฏฐพล  ขุนพิบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กชายณฐกร  ณัฐคุณานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงณฐกานต์  ฤทธิรงค์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงณฐนน  ขวัญอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายณฐนนท์  เกิดณรงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กชายณฐพงศ์  ชูไฝ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กชายณฐภัทร  คำเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงณฐมน  ส่งแสง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงณฐวรรณ  หนูหิ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงณฐอร  มากชิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กชายณภัทร  ทองแกมนาค
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กชายณภัทร์  จันทรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงณภัสภรณ์  ชุมวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงณรินรดา  เรืองอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงณริศรา  นุ้ยด้วง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กชายณวรรษ  เดชสงคราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กชายณวัชกรณ์  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงณอร  ชวเศรษฐโกศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงณัชชา  คงสอน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารรจนา ชั้น 2 (ป.4/6) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
839
เด็กหญิงณัชชานันท์  วรรณจิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงณัชชานันท์  สงด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงณัชทิชา  หรุดคง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงณัชพร  ทองเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กชายณัชภัส  สุริโย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พูลชู
ป.6
โรงเรียนวัดแหลมโตนด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงณัฎฐ์วรีย์  พูลสง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กชายณัฎฐวัฒน์  ระหุ่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กชายณัฎฐสิทธิ์  ขุนชิต
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงณัฎฐา  ชิณะรรม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กชายณัฎฐากร  แก้วขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงณัฏกฤตา  หนูในน้ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  ทองใบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูสุดรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ท่องคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บัวขาว
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปัญญาปา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภัทรธิติพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มากชิต
ป.6
โรงเรียนวัดแหลมโตนด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ย่องลั่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รัตโน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงษ์บุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีราชยา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไหมศรีนุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  เกลี้ยงสิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงณัฏฐ์ภัสสร  อินทรสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  เปล้าแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงณัฏฐิธิชา  คงจันทร์
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายณัฐกร  คุ่ยเสงี่ยม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กชายณัฐกร  บุญเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายณัฐกรณ์  อินทร์ทองรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กชายณัฐกรัณย์  รัตนสุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กชายณัฐกฤต  นุ้ยสุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงณัฐกันย์  ดีสมุทร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  แก้วกลม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารบุษบา ชั้น 3 (ป.6/1) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
874
เด็กชายณัฐกานต์  จันมาก
ป.5
โรงเรียนบ้านหัสคุณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กชายณัฐกิตติ์  แก้าตาทิพย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงณัฐชฎา  พิศาลวัชรินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กชายณัฐชนน  ศรีใหม่
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กชายณัฐชนัน  นุ่มช่วย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงณัฐชยา  จันทร์ส่งแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงณัฐชยา  จันทร์สว่าง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงณัฐญา  ทองสงฆ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงณัฐญาดา  ทองคำอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงณัฐฐานันท์  บุญช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงณัฐฐิชา  อ่อนทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงณัฐณิชา  คชสิงห์
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองแสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงณัฐณิชา  รามทิพย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงณัฐณิชา  เสมาพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กชายณัฐดนัย  ผอมสง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงณัฐธณิชญ์  ชูหว่าง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงณัฐธยาน์  จันทร์นวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กชายณัฐธัญ  เสนหนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงณัฐธิการ  สืบประดิษฐ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงณัฐธิดา  ชูขุนนำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงณัฐธิดา  ดิษฐสะโร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กชายณัฐธีร์  เหล็มปาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กชายณัฐนนท์  เนียมบุญ
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กชายณัฐนนท์  แสงเขียว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงณัฐนรี  ฝั่งชลจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กชายณัฐนันท์  จันทร์หนู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงณัฐนันท์  เทพหนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กชายณัฐนันท์  รอดสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงณัฐนาถ  มั่งมี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงณัฐนาท  ตุลาธน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงณัฐนิชา  อ่อนคง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  กลับอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กชายณัฐพงค์  อินทร์เกตุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กชายณัฐพรรษ  สงคลิ้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารบุษบา ชั้น 3 (ป.6/2) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
909
เด็กชายณัฐพล  เรืองรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กชายณัฐพล  อินทร์จุ้ย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กชายณัฐภัทร  คงเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กชายณัฐภาคย์  วงศ์ภักดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงณัฐริกา  ดำวุ่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงณัฐวดี  สุวรรณลิขิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ปล้องอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงณัฐวรา  เมืองสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงณัฐวศา  นุ่นปาน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กชายณัฐวัฒน์  สังข์ศิริ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กชายณัฐวิทย์  รักล้วน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้มมะลิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กชายณัฐวุฒิ  ดำเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัสคุณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กชายณัฐวุฒิ  เทพศิริ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กชายณัฐเศรษฐ  ชูช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กชายณัธพร  สิทธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงณิชกานต์  ชูศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงณิชกานต์  นุรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงณิชกานต์  เพชรพงศ์ไพศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงณิชนันท์  ไข่แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงณิชา  บุญประกายแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงณิชากร  จันทร์เทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงณิชาบูล  เกลาฉีด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงณิชาพัชร์  ขาวสุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงณิชาพัชร์  สายแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงณิชาภัทร  เตชะวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงณิชาภัทร  เศียรอุ่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงณิชาภัทร  สงหมุน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงดลชนก  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงดลภคพร  สิงห์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กหญิงดวงกมล  จริตจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กหญิงดวงหทัย  ทองสม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กหญิงดั่งฝัน  มากกำเนิด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กหญิงดารินทร์  ชูขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารบุษบา ชั้น 3 (ป.6/3) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
944
เด็กหญิงดารินทร์  มณีพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กชายดิฐษกร  หนูช่วย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กหญิงดุลยพัฒน์  มากเล่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงดุษดี  ขุนเนียม
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเหมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กชายเดชณรงค์  จิตใจรัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กชายเดชอนันต์  พรหมจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กชายต้นกล้า  ดวงดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กชายตรีวุฒิ  วงค์นิ่ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กชายตฤณ  ดำหนูอินทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กชายเตชะสิทธิ์  อินทร์สังข์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กชายเตชินท์  นัดสูงวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงเตชินี  ภิรมย์ลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงถาวรีย์  สุขสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กชายถิรวุฒิ  ยิ่งดำนุ่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กชายทนชัย  เพิ่มไธสง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กชายทรงกลด  หนูเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กชายทวีศักดิ์  เพชรสังวาล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงทศวรรณ  พรหมเช็ก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กชายทักษ์ดนัย  ชุมตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กชายทักษ์ดนัย  เซ่งฮั้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กชายทักษ์ดนัย  อ่อนเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงทักษพร  นุ้ยเล็ก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กหญิงทักษอร  รักขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กหญิงทัชชกร  อินทรมงคล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงทัชชา  ทับชุม
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กชายทัณญวัฒน์  ทองชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงทัตพิชา  วิทยาประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กหญิงทับทิมทอง  นาคะวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงทิญาภา  รักษาวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กชายทีปกร  จันทรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กชายทีปกร  ศรีอินเกื้อ
ป.6
โรงเรียนวัดแหลมโตนด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กชายทีปกร  สมาธิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กชายเทพนพรัตน์  ทองดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กชายเทพพิรัตน์  กาญจนกำเนิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กชายแทนคุณ  ศรีกรด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารบุษบา ชั้น 3 (ป.6/4) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
979
เด็กหญิงแทนพรรณ  นิลวงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กชายธชคุปต์  ณ นรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กชายธนกร  บัวนุ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กชายธนกร  บุญเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กชายธนกฤต  เกื้อบุตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กชายธนกฤต  จันทร์นุ้ย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กชายธนกฤต  ดำด้วง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กชายธนกฤต  รักล้วน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงธนกัลย์  ชูเกื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กชายธนโชติ  ศรีถะภูมิ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กชายธนดล  นวลติ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กชายธนทัต  เสนพริก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กชายธนนกร  ดำจุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กหญิงธนพร  ทองแกมแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กหญิงธนพร  บัวบาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กชายธนพล  ศรีมุกดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กชายธนภัทร  ณะนิตย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กชายธนภัทร  พลวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กชายธนภูมิ  บุญจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กชายธนวิชญ์  หมูกาว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กชายธนัญกรณ์  นวลแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กหญิงธนัญชนก  ภมรสูตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กหญิงธนัญญา  จันทะศร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กชายธนากร  สุขมิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กชายธนามินท์  อินทรชุมนุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กชายธนาวุฒิ  จันทร์สุวรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กชายธนิสร  จันทร์ชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กหญิงธมณวรรณ  ปิยะกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กหญิงธมน  ปานดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญญานุวัตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงธมลวรรณ  แก้วเรือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กหญิงธมลวรรณ  สัจจา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงธมลวรรณ  อินทร์ชุม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กชายธรรมกิตติ์  ไชยศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กชายธรรม์ณภัทร  มากจันทร์
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารบุษบา ชั้น 3 (ป.6/5) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1014
เด็กชายธรรมปพน  ไล่กสกรรม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กชายธราเมธ  จิตภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กหญิงธฤษวรรณ  คงพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กหญิงธฤษวรรณ  บัวผุด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กหญิงธวัลรัตน์  โสภณรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กชายธัชชัย  คงศรีเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กหญิงธัญกช  ทองสม
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงธัญชนก  ทองทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กหญิงธัญชนก  ผุดพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงธัญชนก  แย้มทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กหญิงธัญชนก  ศรีกรด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กหญิงธัญชนก  สายเสมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ชุมรอด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กหญิงธัญญเรศ  บุญมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เดชแสง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กหญิงธัญญาทิพย์  รักล้วน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กหญิงธัญญามาศ  เศียรอุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กหญิงธัญญาเรศ  อินทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กหญิงธัญญาวีย์  คงศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กชายธัญเทพ  พัฒนพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กหญิงธัญพิชชา  เพชรรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กหญิงธัญพิชชา  รามทิพย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จันทรเสถียร
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กหญิงธัญยธรณ์  นวลกลับ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กหญิงธัญวรัตม์  จำปาเงิน
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กหญิงธัญวรัตม์  เสนสิงห์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงธัญวลัย  เดชฤกษ์ปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กชายธัญวิศร์  ธรรมรังษี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กชายธันยธรณ์  ชูทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กหญิงธันยพร  ไหมสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงธันยพร  อาทรวิริยกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงธันยรัศมิ์  เรืองอร่าม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กชายธันวา  สังข์เศษ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กชายธารทอง  จุลพูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารบุษบา ชั้น 3 (ป.6/6) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1049
เด็กหญิงธารพรรณ  สมมาตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กหญิงธารมิกา  ทองมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กหญิงธาราทิพย์  หอยมณี
ป.5
โรงเรียนบ้านหัสคุณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กชายธาวิน  ธัญญอนันต์ผล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กหญิงธิญาดา  จรัสด้วง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กหญิงธิญาดา  ชูเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเหมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กหญิงธิดาทิพย์  พลวงงาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กชายธิติพัทธ์  พงศ์อภิศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กชายธิติพันธ์  เทพชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กหญิงธิติมา  จันทมาตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กชายธีเดช  หนูเกตุ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กชายธีร์ชัยกฤต  ขวัญนุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กหญิงธีรดา  พ่อทองคำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กชายธีรเทพ  สงเนียม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กชายธีรบถ  พลจรัส
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กชายธีรภัทร  จินรัฐ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กชายธีรภัทร  จีนปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กชายธีรภัทร  สุขสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กชายธีระเดช  คงทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านหัสคุณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กหญิงนฎกศิ  หนูฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กชายนนทกานต์  ยิ้มเกื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กหญิงนนทพร  แก้วพิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กชายนนทพัทธิ์  ทองใส
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กชายนนธวัช  พรหมจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กชายนพณัฐ  หนูเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กหญิงนภสร  เที่ยงธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กหญิงนภสร  มีขำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กหญิงนภสร  เลื่อนจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กหญิงนภสร  ฮ่องช่วน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กหญิงนภัสภรณ์  เหลือนุ่นขาบ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทองทวี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กชายนภัสวัต  คงเหล่
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กหญิงนภัสสร  เกิดทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโหละหนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กหญิงนภัสสร  ทองยัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กหญิงนริศรา  เทพรินทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารรจนา ชั้น 3 (ป.6/7) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1084
เด็กชายนฤเบศร์  เลี่ยนกัตวา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กหญิงนฤพร  เวชมงคล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กหญิงนฤสรณ์  ศรีโยธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กหญิงนลินทิพย์  ณ พัทลุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กหญิงนวรัตน์  ณ นคร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กหญิงนวรัตน์  ศิริวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กชายนวิน  หนูสงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กหญิงนัจกร  เรืองอินทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กหญิงนัชชา  มากแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กหญิงนัซมี  สันสาคร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กชายนัฏฐกิตติ์  มาสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กชายนัฐวัฒน์  มากหนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ชูโรจน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กชายนัทธพงศ์  แก้วด้วง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กชายนัทธพงศ์  ชูช่วง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กชายนัทธพงศ์  เต่าจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัสคุณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กหญิงนันท์นภัส  กาวชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กหญิงนันท์นภัส  ชูศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองแดง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กหญิงนันท์นภัส  พราหมณพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กหญิงนันท์นภัส  หนูแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กหญิงนันทรัตน์  ชูศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กชายนันทวัฒชัย  ชูแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านปากเหมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กชายนันทศักดิ์  ยอดศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กหญิงนันทินี  ชูเชื้อ
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กชายนันทิพัฒน์  ศรีทองช่วย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กหญิงนันวิภา  มั่งคั่ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กหญิงนัยน์ยภัค  ปลอดฟัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กหญิงนัสญามา  หลีนุ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กหญิงนาดาว  ทองดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กหญิงนาตาลี  อินทรภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กหญิงน้ำทิพย์  พรหมจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กหญิงน้ำเพชร  เพิ่มพูล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กหญิงน้ำฟ้า  หลินมา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กหญิงน้ำมนต์  เขียวศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารรจนา ชั้น 3 (ป.4/8) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1119
เด็กหญิงนิชกานต์  สังเมียน
ป.5
โรงเรียนบ้านปากเหมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กหญิงนิชาวีร์  ถิ่นจะนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กชายนิติธร  คงจัง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กชายนิติพนธ์  อนันตธนวิทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กหญิงนิติพร  พงศ์พิพัฒนพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กหญิงนิภารัฐช์  รอดกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กชายนิรชน  หงษ์โต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กหญิงนิวาริน  คงรอด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กหญิงนุชวรา  ทองรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กหญิงเนตรณภัทร  หนูเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กหญิงเนตรนภัส  เพชรน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเหมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กชายบัญญาวัต  บุญรอด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กหญิงบัณฑิตา  นุ่นสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กหญิงบัณฑิตา  มาศทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กชายบารมี  เกลี้ยงเกลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กหญิงบุญญาพร  โกศล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กหญิงบุญญาพร  ภู่วิจิตรสุทิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กหญิงบุญญิสา  ทองหมุน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กชายบุณยเกียรติ  หนูฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กหญิงบุณยอร  ยิ่งสมถวิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กหญิงบุณยานุช  ยี่สิ้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กหญิงบุศราพร  บุญทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กหญิงบุษปวัน  ศรีเทพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กชายบูรพา  จันทร์ราม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กหญิงเบญจพร  โมทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กชายปฏิพล  เกื้อเส้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กชายปฏิพัทธ์  วุ่นชุม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กชายปฐมพงษ์  นุ่นแจ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กหญิงปฐมาวศรี  กลิ่นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กหญิงปพิชญา  กาญจนาปักษี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กชายปภพ  หนูเจริญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กชายปภังกร  มาเอื้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กหญิงปภาดา  เหง้าละคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กหญิงปภาวรินทร์  มากเจริญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กหญิงปภาวรินท์  จินณรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารรจนา ชั้น 3 (ป.4/9) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1154
เด็กชายปภาวิน  ท้วมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กหญิงปรตา  รอดอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กชายปรมัตถ์  ชุมอินทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กหญิงปรมิลท์  ชูสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กชายปรเมศวร์  สังฆานาคินทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กชายปรเมศวร์  สีใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กหญิงปรวรรณ  ต้นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กหญิงประกายเพชร  เพชรทอง
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กหญิงประภาศิริ  ส่อศักดิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กชายปรัตถะ  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กหญิงปราณปริยา  มุติมรรคา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กหญิงปริชภา  เอียดคล้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กชายปริญญา  คชวงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กหญิงปริณดา  พุทธศรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กหญิงปริยภัทร  แก้วแสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กหญิงปริยาภัทร  ด้วงเล็ก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กหญิงปริยาภัทร  โสโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กหญิงปรียาพร  ปฐมวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กชายปวรเชษฐ์  เพชรเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กชายปวริศร  ทองขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กชายปวริศร  ทองโอ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กชายปวริศร์  คชฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กชายปวรุตม์  จีนเมือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กหญิงปวันรัตน์  มณีพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กชายปวีณ  เกื้อพรหม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กหญิงปัญจรัศม์  ศรีอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กชายปัญญวัฒน์  แก้วพรักษา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กหญิงปัญญวี  จันทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กชายปัญญากร  สงนวล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กชายปัญญาพัฒน์  จันทร์หอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กหญิงปัณฑ์ชณัฐ  สุขช่วย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ไกรแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทร์ศรีกรด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กหญิงปัณฑิตา  หนูเทพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กหญิงปัณณ์ชิฐาน์  เพชรรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี 1 ชั้น 2 (ป.4/5) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1189
เด็กชายปัณณธร  เกิดแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กชายปัณณธร  เจริญสิทธิชัย
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กชายปัณณธร  มั่นคง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กหญิงปัณณพร  เซ่งบุญตั๋น
ป.4
โรงเรียนบ้านเขาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กชายปัณณวรรษ  มุสิกสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กชายปัณณวัฒน์  ถึงมุสิก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กชายปัณณวิชญ์  ช่วยเจริญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองจันทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กชายปัณณวิชญ์  รัตนบุรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กชายปัณณวิชญ์  หนูจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กชายปัณณวิชญ์  หมีรักษา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กหญิงปัทมพร  ชูแป้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กหญิงปัทม์วิภา  สุขสงวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กหญิงปาณาฬี  หมวดมณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กหญิงปาณิศา  ไกรทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์แดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กหญิงปาณิสรา  พรหมบุญแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กหญิงปาณิสรา  สังข์แก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กหญิงปารวี  สังข์สี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กหญิงปาริฉัตต์  คงสองเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากเหมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กหญิงปาริชาติ  ดวงขวัญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กหญิงปาลิดา  ปุสวิโร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กหญิงปาลิตา  ไข่หนู
ป.6
โรงเรียนวัดแหลมโตนด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กชายปิติพล  พูนทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กหญิงปิ่นมุก  จันทร์ศรีใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กหญิงปิ่นมุก  ทองหนูนุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กหญิงปิยฉัตร  วงศ์รักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กหญิงปิยนุช  สุพรรณชนะบุรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กชายปิยวัฒน์  ขุนฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัสคุณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กชายปิยังกูร  ช่วยราย
ป.4
โรงเรียนบ้านหัสคุณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กชายปิยางกูร  เพชรย้อย
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กหญิงปิยาพัชร  พลอยดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กชายปุญญพัฒน์  ปิ่นสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กชายปุญญพัฒน์  หูฉวี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี 1 ชั้น 2 (ป.4/4) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1224
เด็กชายปุญญพัฒน์  อินทองปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กหญิงปุญญิศา  พงศ์จันทรเสถียร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กชายปุณณวิชญ์  ช่วยสงคราม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กหญิงปุณยนุช  ชูเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กหญิงปุณยนุช  แซ่หลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กชายปุณยวัจน์  นวลเปียน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กหญิงปุณยวีร์  พุฒขาว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กหญิงปุณยาพร  ฤทธิสุนทร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กหญิงปุณยาพร  แสนปราบ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กหญิงปุณิกา  พุทธศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กหญิงปูริดา  รักษ์ชูชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กหญิงเปมิกา  เกลี้ยงจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กหญิงเปรมกมล  แท่นประมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กหญิงเปรมยุดา  เตี้ยชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กหญิงเปรมยุตา  ขุนเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กชายพงศกร  คงรักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กชายพงศกร  ช่วยแย้ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กชายพงศกร  พงษ์เพชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กชายพงศกร  หนูไข่
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กชายพงษ์ธนกร  เพชรสังข์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กหญิงพจน์พิชชา  ทรัพย์สิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กชายพชธกร  สุขเนียม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กชายพชรกมล  ภัยชำนาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กหญิงพชรมน  พลหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กหญิงพนิดา  อุ่นเสียม
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กหญิงพนิตตา  จริยานุกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กหญิงพรชนันต์  สุนทรพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กหญิงพรชิตา  รัตนชุม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กหญิงพรปวีณ์  เกตุขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กชายพรพิพัฒน์  มาแทน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กหญิงพรพิรุณ  วัดเมือง
ป.6
โรงเรียนวัดแหลมโตนด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กหญิงพรภัทร  พูลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กหญิงพรลภัส  นุ้ยคง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กหญิงพริบดาว  โฆษิตกุลพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กหญิงพริมรตา  เกื้อเส้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี 1 ชั้น 2 (ป.4/3) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1259
เด็กชายพลพิชัย  เพชรศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กชายพลภัค  พัตธนเกษม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กหญิงพลอยงาม  บัวเนียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กหญิงพลอยชมพู  ศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กหญิงพลอยนภัส  วิโชคจุลเศรษฐ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1264
เด็กหญิงพศวีร์  พันฤทธิ์ดำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กชายพสธร  หนูกลัดนุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1266
เด็กชายพสิษฐ์  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กชายพัชรพล  คงเกื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
เด็กหญิงพัชราภรณ์  วิเชียร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
เด็กหญิงพัฒฑิรักษ์  วัฒนอัมพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กชายพัฒนวิทย์  พรหมมา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กหญิงพัณณ๋ชิตา  อินสุด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กหญิงพัณณิตา  สุขทองอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
เด็กชายพัทธดนย์  จันทร์เทพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
เด็กชายพัทธนันท์  ไชยเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1275
เด็กหญิงพัทธนันท์  เทพหนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1276
เด็กชายพันธ์พิพัฒน์  สงทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1277
เด็กหญิงพันธิสา  หอกเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1278
เด็กหญิงพันพัสสา  จันทร์เทพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1279
เด็กชายพาทิศ  นวลอ่อน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1280
เด็กชายพิชชากร  อินเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1281
เด็กหญิงพิชชานันท์  ชูหนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1282
เด็กหญิงพิชชาภา  เกษรสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1283
เด็กหญิงพิชชาภา  คงมาก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1284
เด็กหญิงพิชชาภา  คงสีปาน
ป.5
โรงเรียนบ้านปากเหมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1285
เด็กหญิงพิชชาภา  ตุดเกื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1286
เด็กหญิงพิชชาภา  เฮ้งนุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1287
เด็กชายพิชญดล  แป้นย้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1288
เด็กหญิงพิชญนันท์  เกื้อสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิ