ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พังงา

ณ อาคารพังงา ชั้น 1 ห้อง 112 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชนิกา  ชำนาญเรือ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชพร  ว่องนิติธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกชพร  อุ่นมานิช
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  เวชชพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลพรรณ  ชัยฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
6
เด็กชายกรพัฒน์  ชัยฤกษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
7
เด็กชายกรวิชญ์  หิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
8
เด็กชายกลลัค  ใจบุญลือ
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
9
เด็กชายกษิดิศ  เย็นเอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
10
เด็กชายกอวีย์  งามทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกัญญาภรณ์  คิดรอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
12
เด็กชายกันตพงศ์  แซ่อ๋อง
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
13
เด็กชายกันติทัต  บัวทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกัลยกร  ศรีวิชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เศียรอุ่น
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
16
เด็กชายกิตติกร  การะเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
17
เด็กหญิงเกศินี  พากเพียร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
18
เด็กหญิงขวัญทอง  เกียรติชัยประสพ
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
19
เด็กชายเขมทัต  เอียดยวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
20
เด็กชายคงวรัท  ใจบุญลือ
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
21
เด็กชายคีมตภัท  เนียมมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
22
เด็กชายคุณนนต์  ส่องสุริยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
23
เด็กชายคุณากร  พานทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
24
เด็กหญิงคุนัญญา  เกตุชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
25
เด็กชายฆนาคม  เผ่าจำรูญ
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
26
เด็กชายจตุพงศ์  บรรจงกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
27
เด็กชายจิรวัฒน์  คงครอง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
28
เด็กหญิงจิราพัชร  คงรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
29
เด็กหญิงจุฑามาศ  ช่วยรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
30
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
31
เด็กหญิงชญานุช  เกลือนสินธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
32
เด็กหญิงชนนิกานต์  นาวงษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
33
เด็กหญิงชนันธร  การะเกตุ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
34
เด็กชายชนาวี  สุทธิเพชร
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
35
เด็กหญิงชนิกฏามล  ทองวล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พังงา

ณ อาคารพังงา ชั้น 1 ห้อง 113 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชนินาถ  จันสุข
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
37
เด็กชายชยพล  ชัยณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
38
เด็กหญิงชลิตา  โปหลง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
39
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ทิพรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
40
เด็กชายชวัลวิทย์  ไวยสุศรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
41
เด็กชายชากิร  อัลฮัมดานีย์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
42
เด็กชายชาญณรงค์  สุขเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
43
เด็กชายชิษณุพงศ์  พวงจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
44
เด็กหญิงญาณิศา  ขลิกคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
45
เด็กหญิงญานิศา  หิรัญ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
46
เด็กหญิงญาริณดา  ลีนานุนารถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
47
เด็กหญิงฐานิดา  คุ้มภัย
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
48
เด็กหญิงฐิตารีย์  สุริยะภูวรัชต์
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
49
เด็กหญิงฐิติชญา  มณียศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
50
เด็กชายณธาน  ณ ระนอง
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
51
เด็กหญิงณปภา  เนตรบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
52
เด็กหญิงณฟ้า  ช่างเหล็ก
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
53
เด็กชายณภัทร  กิ่งกาญจนวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
54
เด็กชายณภัทร  ศรีชู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
55
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  คงสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
56
เด็กหญิงณัชชา  หันช่อ
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
57
เด็กหญิงณัฎฐกันย์  ภู่ทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
58
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ชูดวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
59
เด็กหญิงณัฎฐนันท์  มหาสุคนธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
60
เด็กชายณัฎฐพล  ศรีวิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
61
เด็กชายณัฐกร  เชิงชาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
62
เด็กหญิงณัฐชยา  บุญแสวง
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
63
เด็กหญิงณัฐชา  ชิดเชื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
64
เด็กหญิงณัฐฐา  พรมสมปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
65
เด็กหญิงณัฐณิชา  โกลิบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
66
เด็กหญิงณัฐณิชา  ธรรมเพชร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
67
เด็กหญิงณัฐณิชา  อินแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
68
เด็กชายณัฐนันท์  รักษ์ทิพย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
69
เด็กชายณัฐพงศ์  เหินหาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
70
เด็กหญิงณัฐพร  ตันโชติ
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พังงา

ณ อาคารพังงา ชั้น 1 ห้อง 114 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายณัฐภัทร  เปรมจิตร์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
72
เด็กหญิงณัฐริณีย์  เตี่ยวสกุล
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
73
เด็กชายณัฐวัฒน์  หุพาทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
74
เด็กหญิงณัฐิดา  ไชยเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
75
เด็กหญิงดาวประกาย  อมร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
76
เด็กหญิงทักษอร  มาลาทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
77
เด็กหญิงธชพรรณ  มิตรงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
78
เด็กชายธนกฤต  ทองเจิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
79
เด็กชายธนกฤต  เรืองผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
80
เด็กหญิงธนพร  แรงแก้ว
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
81
เด็กชายธนพล  สันองค์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
82
เด็กชายธนภูมิ  จุลแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
83
เด็กชายธนวัฒน์  ระฆังทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
84
เด็กชายธนวัฒน์  สีคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
85
เด็กหญิงธนัญญา  ศรีใหม่
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
86
เด็กชายธนินวัฒน์  ชูวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
87
เด็กชายธรรมรัตน์  จันหุณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
88
เด็กหญิงธันยพร  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
89
เด็กชายธันยสิทธิ์  พิมานพรหม
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
90
เด็กหญิงธีญาภัทร  สุดสาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
91
เด็กชายธีภพ  วิศาลธรรมกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
92
เด็กชายธีร์ธวัช  ทิพย์รส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
93
เด็กชายธีรไนย  แสวงผล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
94
เด็กชายธีรัชม์  ยิ่งเจริญภักดี
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
95
เด็กหญิงนภสร  อุดมผลชัยเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
96
เด็กหญิงนรกมล  พาศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
97
เด็กชายนราวิชญ์  ผลยิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
98
เด็กชายนฤชัย  บุญชื่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
99
เด็กหญิงนัฐธิชา  หวานสนิท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
100
เด็กหญิงนันท์ชญา  ทาษาวิโรจน์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
101
เด็กชายนันท์ธร  กิจผดุง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
102
เด็กหญิงนันท์นภัส  อุมาสะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
103
เด็กหญิงนันธ์ธนัน  มลกุฏเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
104
เด็กหญิงนัสนีน  ปาทาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
105
เด็กชายนิธิกร  ทองหล่ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พังงา

ณ อาคารพังงา ชั้น 1 ห้อง 115 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงนูรัยดา  อัลฮัมดานีย์
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
107
เด็กหญิงบุณยาพร  เพชรจรูญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
108
เด็กหญิงบุษยมาศ  ศรีคำเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
109
เด็กหญิงเบญญาภา  ทองใหม่
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
110
เด็กหญิงเบญญาภา  ผุดผ่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
111
เด็กชายไบซอล  หัสถาผล
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
112
เด็กชายปฏิพล  บุตรหมัน
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
113
เด็กชายปณต  สังข์สิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
114
เด็กหญิงปพิชญา  เก้งศิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
115
เด็กหญิงปรัชญาวีร์  พร้อมปฐมวงศ์
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
116
เด็กชายปรัตถกร  โปชะดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
117
เด็กหญิงปริมใจ  จิระสุทัศน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
118
เด็กหญิงปลายรุ้ง  ทองนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
119
เด็กหญิงปวรวรรณ  ปลอดวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
120
เด็กหญิงปวริศา  ธนูอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
121
เด็กหญิงปัณณพร  โฆษานุภาพ
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
122
เด็กหญิงปัทมาวดี  อินตัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
123
เด็กหญิงปาจารีย์  จันทรส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
124
เด็กหญิงปาณิสรา  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
125
เด็กหญิงปานตะวัน  ทองสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
126
เด็กหญิงปาวิญาวรรณ  สุขเสริม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
127
เด็กหญิงปิยะพัชร  ภูมิมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
128
เด็กหญิงปุญญาพร  แซ่ลิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
129
เด็กชายปุณณภพ  บุตรหมัน
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
130
เด็กหญิงปุณยนุช  ขวัญยืน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
131
เด็กหญิงเปมิกา  ผลพัสดุ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
132
เด็กหญิงเปมิศา  ตันเก่ง
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
133
เด็กหญิงพณณกร  พรหมหิตาทร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
134
เด็กหญิงพรนภา  วัดสี
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
135
เด็กหญิงพรนภิศ  เบญจเลิศยานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
136
เด็กหญิงพรไพลิน  ระวังภัย
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
137
เด็กชายพรหมพิริยะ  มธุรส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
138
เด็กชายพลาธิป  พรหมสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
139
เด็กหญิงพัชริญา  หินน้อย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
140
เด็กหญิงพาขวัญ  พัฒคีรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พังงา

ณ อาคารพังงา ชั้น 1 ห้อง 116 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงพิชญธิดา  การะชัด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
142
เด็กหญิงพิชรัชต์  ยมนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
143
เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุขขี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
144
เด็กชายพิภัทร์ยศ  ลาภธนวัฒน์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
145
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
146
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันทสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
147
เด็กชายพีรพงศ์  สายนุ้ย
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
148
เด็กชายพีรภัทร  กาบทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
149
เด็กชายพูนพิพัฒน์  ปฐมนุพงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
150
เด็กหญิงแพญารินทร์  บุนนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
151
เด็กหญิงแพรวา  มธุรส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
152
เด็กหญิงภทรกมล  จาริภักดิ์
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
153
เด็กชายภัทรดนัย  ลิ่มสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
154
เด็กชายภัทรเดช  ทองนอก
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
155
เด็กหญิงภัทรธิดา  เพ็ชรศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
156
เด็กชายภัทรพล  ศรีสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
157
เด็กหญิงภัทรวดี  แย้มยิ่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
158
เด็กชายภากร  หนูสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
159
เด็กชายภาคภูมิ  หนูเล็ก
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
160
เด็กชายภาคิณ  จันนุสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
161
เด็กชายภูมินัฐ  รักชื่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
162
เด็กหญิงภูริชญา  ภู่ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
163
เด็กชายภูวเนตร  นาคจุติ
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
164
เด็กหญิงมนสิชา  ทองขาวบัว
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
165
เด็กหญิงมนันชนก  ปรีดาผล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
166
เด็กชายมรุพงศ์  บุตรศรี
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
167
เด็กหญิงมัญชรี  ลิ่มสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
168
เด็กหญิงมาริสา  ฉั่วสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
169
เด็กหญิงยศวดี  แสงสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
170
เด็กหญิงรติมา  รองเมือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
171
เด็กหญิงรมย์ชลี  ทิพย์มงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
172
เด็กหญิงรสิกา  เจียรนัย
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
173
เด็กชายรัชชานนท์  ฟุ้งเหียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
174
เด็กชายรัฐวิชญ์  เสียมไหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
175
เด็กหญิงรัตนมน  ตรีศิลา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พังงา

ณ อาคารพังงา ชั้น 2 ห้อง 121 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงรัตนาวรรณ  เต็มราม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
177
เด็กชายราเชนทร์  สรศิริ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
178
เด็กชายรามิล  นิชพรกุล
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
179
เด็กหญิงรุ่งเรือง  หลีเกียรติ์อนันต์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
180
เด็กชายวงศกร  เกิดทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
181
เด็กชายวงศ์ธวัช  เจี้ยสกุล
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
182
เด็กหญิงวรนุช  คชสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
183
เด็กชายวรพล  ก้อนทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
184
เด็กชายวรภัทร  ช่วยสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
185
เด็กหญิงวรัญญา  เพิ่มทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
186
เด็กหญิงวรินดา  กล้าสมุทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
187
เด็กหญิงวริศรา  ปัญจขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
188
เด็กชายวัทธิกร  ระหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
189
เด็กหญิงวินัฎชา  มะลิสะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
190
เด็กหญิงวิลันดา  บุญรักษ์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
191
เด็กหญิงศรัญญารัตน์  หมายแร่
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
192
เด็กหญิงศศิธร  มูสิกิ้ม
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
193
เด็กหญิงศศิรินทร์  สวัสดิ์รักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
194
เด็กหญิงศิรญา  สกุลแก้ว
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
195
เด็กหญิงศิริวรรณ  เร็วเรียบ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
196
เด็กชายศุภชัย  รักทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
197
เด็กหญิงศุภธิดา  รามเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
198
เด็กชายศุภฤกษ์  อินทวิเศษ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
199
เด็กชายสรยุทธ์  ปรุงปลื้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิตประถม
200
เด็กชายสัณหวัช  ศรีศิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
201
เด็กชายสิทธินนท์  ดิษฐาเนตร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
202
เด็กชายสิรภัทร  จินดาพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
203
เด็กหญิงสิริกัญญา  พรหมเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
204
เด็กชายสิริธินวัต  สนธิ
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
205
เด็กหญิงสุกัญญา  ยอดนารี
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
206
เด็กชายสุทธิกานต์  ชาญพาที
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
207
เด็กหญิงสุธาสินี  โกยสกุล
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
208
เด็กหญิงสุธีวรางค์  ปูขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
209
เด็กหญิงสุพพตา  คงสง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
210
เด็กหญิงสุวพัชร  คล่องแคล้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พังงา

ณ อาคารพังงา ชั้น 2 ห้อง 122 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงสุวรรณา  ผลเกื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
212
เด็กหญิงแสงเทียน  ดีทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
213
เด็กหญิงหฤทัย  จ่าแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
214
เด็กหญิงหัทยา  คำโพนทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
215
เด็กหญิงอนันตา  อายุบเคน
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
216
เด็กหญิงอนิส  ไตรบุญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
217
เด็กหญิงอนิสรา  บุญมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
218
เด็กชายอนุพงศ์  รองปาน
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
219
เด็กหญิงอภัชญา  ทองถม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
220
เด็กหญิงอภิศรา  คมกล้า
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
221
เด็กหญิงอรณัญช์  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
222
เด็กหญิงอรณิชชา  ใจเย็น
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
223
เด็กหญิงอรนลิน  กองสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
224
เด็กหญิงอรปรียา  อันทการ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
225
เด็กชายอรรถนนท์  มุ่งกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
226
เด็กหญิงอรุณทิพย์  เทียนงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
227
เด็กหญิงอัญชลิกา  อุปสัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
228
เด็กหญิงอัญญาณี  ไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
229
เด็กชายอับดุลลาเต๊ะ  หะยีบาเหม
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
230
เด็กชายอิทธิกร  สุขสัจจี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
231
เด็กชายอิทธิพล  อัครธนวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
232
เด็กหญิงฮัซฟา  ฤทธาพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
233
เด็กหญิงิจิรดา  เกาะสมัน
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พังงา

ณ อาคารพังงา ชั้น 2 ห้อง 123 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
234
เด็กหญิงกนกวรรณ  ตุลา
ม.3
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายกรวิชญ์  นิลบดี
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงกอมารียะฮ์  วาหะรักษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงกัณต์กนิษฐ์  รุ่มจิตร
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงจิราภร  ทวีลาภ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงเจนนี่  หมั่นมา
ม.3
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงชลธิชา  เจริญจิตร
ม.3
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงณัฐติกานต์  คงโส
ม.3
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงไดอาน่า  สมุทรสารัน
ม.2
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงทิพย์วารี  ตั้งมั่น
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายธนกร  พลายชนะ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงธนพร  ง้าวชัย
ม.3
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิต ม.ต้น
246
เด็กชายธรรมรัตน์  หาผล
ม.2
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงธิดารัตน์  มณีโลกย์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงนันณภัทร  บุตรฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงนันทิยา  ผลอิน
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงนัสวา  ศุภรส
ม.2
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิต ม.ต้น
251
เด็กชายนาคา  อารีชนม์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงนุสินา  หาผล
ม.3
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงพรนภา  อายุสุุข
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายพีรภัทร  หมาดสตูล
ม.2
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงภัทราภรณ์  หมันการ
ม.3
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงสกาวเดือน  ขาวทอง
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงสุนิสา  วาหะรักษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิต ม.ต้น
258
เด็กชายอนุพงษ์  เท่งวานิช
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงอริษา  หลงขาว
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ อาคารพังงา ชั้น 2 ห้อง 124 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
260
เด็กหญิงกชพรรณ  ยิ่งยวด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงกนกกร  เสรีกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงกนกพร  หนูปล้อง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงกนกวรรณ  กวดกิจการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงกนกอร  อินแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงกนทิชา  บุญคง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงกนธิชา  คำสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงกมลวรรณ  เกตุรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงกมลวรรณ  เพชรเล็ก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงกรกนก  สุวรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงกรกมล  แก้วสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงกรชนก  จุลนนท์
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
272
เด็กชายกรมพณพภ์  พันธุ
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงกรรณิกา  แจ้งจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วบำรุง
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงกรวรรณ  จันทวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
276
เด็กชายกรวีร์  นุ่มคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
277
เด็กชายกฤตนันท์  บ้านนบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
278
เด็กชายกฤตนัย  หมันการ
ป.6
โรงเรียนบ้านกลาง
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงกฤตพร  ตาหลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงกฤตมุข  กะสิรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
281
เด็กชายกฤตยชญ์  สังข์เลื่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
282
เด็กชายกฤตยากร  รัตนพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
283
เด็กชายกฤติน  เรืองนะ
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
284
เด็กชายกฤษกร  ชมขวัญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
285
เด็กชายกฤษฎา  คงศรีทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
286
เด็กชายกฤษฏิน  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
287
เด็กชายกฤษณะ  ทองสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
288
เด็กชายกฤษณะ  บัวเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
289
เด็กชายกฤษณะ  มิ่งแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
290
เด็กชายกฤษธนา  มังคะการ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
291
เด็กชายกลันธ์  เพ็ชรศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงกวินนา  สิงห์ฆาฬะ
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
293
เด็กชายกวีศักดิ์  ชูพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
294
เด็กชายก้องภพ  แซ่ลิ่ม
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ อาคารพังงา ชั้น 2 ห้อง 125 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
295
เด็กหญิงกัญญ์วรา  พฤกษ์ดำรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงกัญวรา  วิศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงกันฐาภรณ์  ใยตาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
299
เด็กชายกันตพัฒน์  ผลแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
300
เด็กชายกันตวิชญ์  ผลแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
301
เด็กชายกันตินันท์  ดำแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
302
เด็กชายกัมปนาท  ชูดวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงกัลยวรรธน์  ทองเสน่ห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงกัลยาณิน  ศิริตัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงกัลยารัตน์  เลิศรัตนติกรกุล
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงกาญจนี  ส่องแสง
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงกานต์พิชชา  มากแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
308
เด็กชายกานต์ภูมิ  ปิยะเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงกิตติกาญจน์  บุญย่อง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงกิตติกานต์  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
311
เด็กชายกิตติพงศ์  วาหะรักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
312
เด็กชายกิตติพงษ์  ทองวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
313
เด็กชายกิตติพัฒน์  จิรกวิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
314
เด็กชายกิตติภณ  เผือกเนียม
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
315
เด็กชายกิตติ์ภูเมศ  สงวนทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
316
เด็กชายกิตติราช  โสดารักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงกิตติวรรณ  บุญรื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
318
เด็กชายกิตติศักดิ์  เทพเสนา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
319
เด็กชายกิตติศักดิ์  สัมพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
320
เด็กชายกิตสุวรรณ  สุวรรณกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงกีรติกา  บุญชู
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงกุลกันยา  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
323
เด็กชายเกริกกันต์กฤษฏิ์  แก้วแท้
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงเกศศิณี  สฤษดิสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
325
เด็กชายเกียรติศักดิ์  อินฉ้วน
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงขวัญชนก  สีแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
327
เด็กชายขวัญชล  ลิ่มพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงขวัญธิชา  ประสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
329
เด็กชายขัตติยาภรณ์  ทองเครือ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ อาคารพังงา ชั้น 2 ห้อง 126 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
330
เด็กหญิงเขมรินทร์  อินทะระนก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
331
เด็กชายคณาธิป  บุณกานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงคณิดา  สรรเสริญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
333
เด็กชายคณิศร  จุงจิตร์
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
334
เด็กชายคมเดช  มะลิวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
335
เด็กชายคุณานนต์  สินแบน
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
336
เด็กชายคุปดี  เสรีรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงแคททาลิยา  ดาร์นเลย์ เดวิดสัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
338
เด็กชายจตุรนภ  เบญจเลิศยานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
339
เด็กชายจตุรภัทร  จุลนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงจรรจิรา  บุญเสริม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงจรรยาพร  พวงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงจรัญญา  เสือยืนยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
343
เด็กชายจักรภัทร  จิรอลงกรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงจันทร์ติฉาย  บุญเฉิด
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงจันทิมา  สุวรรณโรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงจัยดาอ์  หัสนีย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงจิณฑ์จุฑา  ใจดี
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงจิดาภา  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงจิตติมา  ณ นคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
350
เด็กชายจิตรพัฒน์  หาดขุนทด
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
351
เด็กชายจิรกิตต์  ชัยยุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงจิรชฏา  ชุติวโรภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงจิรนันท์  บางอ่ำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
354
เด็กชายจิรภัทร  ไชยแป้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
355
เด็กชายจิรภัทร  ทิพย์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
356
เด็กชายจิรภัทร  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
357
เด็กชายจิรวรรธ  ทองทิพย์
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
358
เด็กชายจิรวัฒน์  การเร็ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
359
เด็กชายจิรวัฒน์  กุดธิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
360
เด็กชายจิรวัฒน์  ดำขำ
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
361
เด็กชายจิรวัฒน์  บำเรอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
362
เด็กชายจิรวัฒน์  พรหมแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
363
เด็กชายจิรสิน  บุหลัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงจิรัชญา  ณ รังษี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ อาคารพังงา ชั้น 3 ห้อง 131 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
365
เด็กหญิงจิรัชญา  เนียมคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงจิรัชญา  ผลทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงจิรัชญา  เพชรหนองชุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงจิราพร  บุญเอื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงจิราพร  วาหะรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
370
เด็กชายจิรายุ  พันทวีหก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
371
เด็กชายจิรายุ  รายาจิตร
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
372
เด็กชายจิรายุส  โรจน์บริบูรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงจีรนันท์  เพ็ชรใส
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงจุฑามณี  ชูวารี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โตยะบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
376
เด็กชายฉลองชัย  เกตุสุริยงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
377
เด็กชายฉัตรไชย  นพรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงฉัตรฑริดา  ทองเหลือง
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงฉัตรฑามณฑน์  จีนเมือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
380
เด็กชายฉัตรมงคล  จินุพงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงชญานภัส  ประโพธิเทศ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงชญานิศ  สถิตย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงชญานุช  ปานทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงชนนิกานต์  สุวรรณประเวก
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
385
เด็กชายชนะนันต์  ยอมใหญ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
386
เด็กชายชนะสิทธิ์  ใสสด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงชนัญชิตา  กวดกิจการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงชนัญชิตา  เสนอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงชนัญธิดา  ลือเสียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงชนาณัน  พรมแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
391
เด็กชายชนาธิป  ฟุ้งเหียน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
392
เด็กชายชนาธิป  วนะรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงชนิดาภา  กอบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
394
เด็กชายชเนน  น้อยสำลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงชมพูนุช  นุชชา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงชมพูเนกข์  แซ่เตง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
397
เด็กชายชรินทวัชร์  อันติมานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงชลกร  เผ่าจำรูญ
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงชลธิชา  การเร็ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ อาคารพังงา ชั้น 3 ห้อง 132 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
400
เด็กหญิงชลธิสา  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
401
เด็กชายชวัญชัย  เพ็ชรสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงชวัลรัตน์  เนื้ออ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
403
เด็กชายชวิชญ์  ตัณฑวณิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
404
เด็กชายชัชวาล  เพชรไพย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงชัญญา  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
406
เด็กชายชาญวิทย์  จีระโร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
407
เด็กชายชาติศิริ  จงจิตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
408
เด็กชายชานนท์  ไพรพฤกษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
409
เด็กชายชานนท์  ใสสด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
410
เด็กชายชารีฟ  อัลฮัมดานีย์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงชิชา  มะอาจเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงชิดชญา  กาญจนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
413
เด็กชายชิตวรรณ  อาสานอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงชินภัทร  พัฒนพิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
415
เด็กชายชินภัทร  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
416
เด็กชายชินาธิป  ชูวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
417
เด็กชายชิษณุพงศ์  เจนกิจธัญไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองลิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพชรราญ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงชุติกาญจน์  วาณิชถิระญาณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศฤงคาร์นันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อดทน
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงชุติกานต์  ฉากพุดซา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงชุติมา  ทศวิชิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
425
เด็กชายโชติชนิต  ชูน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
426
เด็กชายโชติพงศ์  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงซิซีเลีย  เฮลส์วิค
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงฌาณิสา  จันทรนาคมูสิก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงญาณกฤดา  เจตนานนท์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
430
เด็กชายญาณพงษ์  สมหวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
431
เด็กชายญาณเมธี  การเร็ว
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงญาณิกา  รัตนนุพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงญาณิดา  ปากลาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงญาณิศา  ไทยกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ อาคารพังงา ชั้น 3 ห้อง 134 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
435
เด็กหญิงญาณิศา  ลีนานุนารถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงญาติกา  แก้วคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงโญศิกาญจน์  ณ พัทลุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
438
เด็กชายฐานิสสร์  ศักดิ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงฐานิสา  นาคพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงฐาปนี  ปานทอง
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงฐิตารีย์  เครือกลิ่น
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
442
เด็กชายฐิตินนท์  กรดนวล
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงฐิตินันท์  วุฒิยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
444
เด็กชายฐิติพันธ์  ทำนุดวงโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เขียวภักดี
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
446
เด็กชายฐิรวัฒน์  โกยดุลย์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
447
เด็กชายฑีฆวัฒน์  ดีพาชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
448
เด็กชายณฐกร  สมขันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
449
เด็กชายณฐกร  อาจวารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงณภัทร  ขุทสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงณภัทร  คราวะพงษ์
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงณภัทร  เบ็ญจกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงณรินทร์ยาอร  ทองพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
454
เด็กชายณรินธร  อดทน
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงณัฎฐนันท์  แก้วจีน
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ศรีบ้านดู่
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
457
เด็กชายณัฎฐพฤกษ์  ศรีสัจจัง
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงณัฏฐกันย์  นวลจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
459
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ปรุเชษฐาสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงณัฏฐ์ฌลปัทม์  ศักดิ์สูง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แท่นหิรัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุรินทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สฤษดิสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงณัฐกฤตา  อินทร์สงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
466
เด็กชายณัฐชนนท์  บุนนาค
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงณัฐชยา  ประมวลศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงณัฐชา  เดือนจำรูญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงณัฐชานันท์  ปรียวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ อาคารพังงา ชั้น 3 ห้อง 135 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
470
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำเอียด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงณัฐณิชา  ถิ่นบางเตียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงณัฐณิชา  เพชรจรูญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงณัฐธิดา  ผดุงชาติ
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงณัฐธิดา  อาซำเคน
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
475
เด็กชายณัฐพงษ์  คงดี
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
476
เด็กชายณัฐพล  เจริญการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
477
เด็กชายณัฐพัชร  เวชสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
478
เด็กชายณัฐพัฒน์  พูนผล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงณัฐพิมล  แก้วงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
480
เด็กชายณัฐภัทร  ด้วงก่อเกิด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
481
เด็กชายณัฐภูมินทร์  ณ ถลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
482
เด็กชายณัฐรัชต์  โลหะการ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
483
เด็กชายณัฐรัฐ  กล้าศึก
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงณัฐวดี  คำอ่อน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
485
เด็กชายณัฐวรรธน์  ถาวรธนิศร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
486
เด็กชายณัฐวัฒน์  เขาคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
487
เด็กชายณัฐวัตร  หัตถการ
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
488
เด็กชายณัฐวิชช์  เมืองสถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
489
เด็กชายณัฐวุฒิ  โรจนพิทยากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงณัทญามี  มานพ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
491
เด็กชายณัทภัค  วารีรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงณิชนันท์  ระวิวัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงณิชากร  พรมคีรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงณิชากานต์  เกลือนสิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงณิชานันท์  ช่วยชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงณิชาพร  โชติดิฐสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงณิชาภัทร  เดชขนาบ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองเจิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงณิชารีย์  หนูแป้น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
500
เด็กชายดนัยณัฐ  ตันเจริญรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงดวงแก้ว  ถาวรวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงดาวาริกา  สุพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
503
เด็กชายดุลยพล  อมร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
504
เด็กชายเดชาธร  สาทนิยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ อาคารพังงา ชั้น 3 ห้อง 136 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
505
เด็กชายต้นน้ำ  ศรีมาโนช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงตนัตดา  เหมสลาหมาด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
507
เด็กชายตรัยคุณ  พิลัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงตรีกาญจน์  นาเวียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
509
เด็กชายเตชินทร์  แสนเฉย
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
510
เด็กชายเตชินท์  หมกทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงเตือนใจ  บุบผา
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
512
เด็กชายถิรวัฒน์  คงเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
513
เด็กชายทนุธรรม  ไพรบึง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
514
เด็กชายทรงภพ  ไชยคง
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงทักษพร  ระรื่นกลิ่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
516
เด็กชายทัตเทพ  อัมพรพงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงทิตาพร  ดาวเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงทิพธัญญา  ช่วยชู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงทิพย์ติยา  อินทระระนก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงเทวิกา  บุญส่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
521
เด็กชายธนกฤต  เจริญฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
522
เด็กชายธนกฤต  ลิ่มสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
523
เด็กชายธนดล  ทองเนื้องาม
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
524
เด็กชายธนบูรณ์  แซ่โก้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
525
เด็กชายธนพล  ศรีรุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
526
เด็กชายธนภัทร  เปรมจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
527
เด็กชายธนภูมิ  จันทรพรพรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
528
เด็กชายธนภูมิ  เจริญชนม์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
529
เด็กชายธนวัฒน์  ไกรเทพ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
530
เด็กชายธนวิน  เสมอภาพ
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
531
เด็กชายธนะดี  สิงขร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงธนัญชกร  จาระกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงธนัญชนก  สายน้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
534
เด็กชายธนันวัฒน์  วิกรมธีรานันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
535
เด็กชายธนากร  บุตรหลำ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงธนากานต์  คงทุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงธนาทิพย์  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงธนาภา  ผลบำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงธนาวดี  โกลิบุตร
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ อาคารเขาช้าง ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
540
เด็กหญิงธนาวดี  ธรรมธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงธนิสร  ทองเจิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงธมนวรรณ  เดชประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงธมลวรรณ  รองเมือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
544
เด็กชายธรธร  ภิรมย์พันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
545
เด็กชายธรรมนูญ  ช่วยประคอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
546
เด็กชายธรรมราช  จันทร์เกิด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
547
เด็กชายธราเทพ  ทองบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงธวัลพร  สิทธิบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
549
เด็กชายธัชวัฏพล  วีริยานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงธัญชนก  กวมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงธัญชนก  มาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  อ่อนชุลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
553
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  กู้เขียว
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
554
เด็กชายธัณยธรณ์  ทองคำไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
555
เด็กชายธัณยวิชย์  ผลทวี
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
556
เด็กชายธันธวัชร์  ธันธรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงธันย์ชนก  ทองแก้วบุญ
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงธันย์รดี  เพ็ชรพลาย
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
559
เด็กชายธันวา  โก้ยกิ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
560
เด็กชายธันวาณวัชร์  สุวรรณศิลป์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
561
เด็กชายธารทัย  จันทร์เพ็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงธิดารัตน์  นาวาล่อง
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงธิติกาน  เผ่าจำรูญ
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงธิติมา  สันสมุทร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
565
เด็กชายธีรติ  ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
566
เด็กชายธีรพงษ์  พันธ์ทิพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
567
เด็กชายธีรภัทร  บุตรเลี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
568
เด็กชายธีรภัทร  เพ็งแจ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
569
เด็กชายธีรภัทร  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
570
เด็กชายธีรเมธ  บุบผารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
571
เด็กชายธีร์วริทธิ์  ทวีรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
572
เด็กชายธีระเดช  จันทร์คง
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
573
เด็กชายธีระเทพ  เสนคุ้ม
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
574
เด็กชายธีระพัฒน์  ทองศรี
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ อาคารเขาช้าง ชั้น 2 ห้อง ป.4/5 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
575
เด็กชายธีระรัฐ  ตั๋นสกุล
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
576
เด็กชายธีระวัฒน์  แท่งทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงนงนภัส  ทับทิม
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
578
เด็กชายนนทกานต์  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
579
เด็กชายนนทวัฒน์  บุญเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
580
เด็กชายนพดล  ปิดใหม่
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
581
เด็กชายนภดล  ประสมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงนภสร  สหกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงนภัสนันท์  คำอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
584
เด็กชายนภัสรพี  ตรีเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงนภาพร  คงสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงนรรัตน์  หาญช้าง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
587
เด็กชายนรเศรษฐ์  ทับไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงนริศรา  วานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
589
เด็กชายนฤดม  ณ นคร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
590
เด็กชายนฤนาท  แย้มยิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
591
เด็กชายนวัช  ทองขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงนัจวา  สรรพกิจผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงนัชชา  สวัสดิ์รักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  แซ่ฉั่ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
595
เด็กชายนัทธพงศ์  บริพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงนันท์นภัส  ณ นคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศุภพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงนันท์นภัส  อินแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงนันทนัช  ศรีเป้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงนันทิกานต์  แสวงการ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
601
เด็กชายนันทิพัฒน์  คำไพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
602
เด็กชายนันทิพัฒน์  ยี่สูย
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงนันธิกา  มีศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
604
เด็กชายนัศรุจน์  ทันยุภัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
605
เด็กชายนาเมร์ต  เศกปทาน
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
606
เด็กชายนาวิน  ผิวดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงนิชาภัทร  ใจฟู
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
608
เด็กชายนิติพล  เนียมนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
609
เด็กชายนิธิกร  หนูฉ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ อาคารเขาช้าง ชั้น 2 ห้อง ป. 5/4 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
610
เด็กหญิงนิภานัน  เขน็ดพืช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงเนตรชนก  สุดฉิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงเนตรนภา  วงศ์อร่าม
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงเนตรสวรรค์  สงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
614
เด็กชายเนรมิต  ศรีม่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
615
เด็กชายบดินทร์  ระงับทุกข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
616
เด็กชายบัสลันท์  ศรีรัตน์
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
617
เด็กชายบารมีทรัพย์  บุญรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
618
เด็กชายบุญโยดม  บุญช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงบุษราคัมย์  เวชรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงเบญจวรรณ  คุ้มรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงเบญญาภา  มณีบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงเบมิกา  ลีลานุนารถ
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
623
เด็กชายใบบุญ  แซ่จ๋าว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
624
เด็กชายปกป้อง  หนูมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
625
เด็กชายปกรณ์  ปรุงปลื้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านกลาง
วิทย์ประถม
626
เด็กชายปกรณ์  ศรนิรันต์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
627
เด็กชายปฏิพัทธ์  ชูวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
628
เด็กชายปฏิภาณ  รัตนพาหุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
629
เด็กชายปฏิภาณ  เอียดศรีชาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงปณัฎฏา  ประกาญจน์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงปณิตา  หนูอักษร
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงปติมา  จินดาพล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงปพัชญา  สุวรรณเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงปภาอร  อินทร์พรหม
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
635
เด็กชายปรเมษฐ์  บุญมี
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
636
เด็กชายประภัสร์  นนทวัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงปรัชนียาภรณ์  ศักดิ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
638
เด็กชายปราชญ์ชวิณธ์  ขุนศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงปริชญา  แซ่โซ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
640
เด็กชายปริญญ์  นาคฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
641
เด็กชายปริณภัทร  ไทยวุฒิพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงปริยากร  ผจญภัย
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
643
เด็กชายปริวัฒน์  หวานสนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงปริษา  เปียกบุตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ อาคารเขาช้าง ชั้น 2 ห้อง ป. 5/5 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
645
เด็กหญิงปรียาภัทร  แพใหญ่
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงปรียาภัทร  แสวงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงปวันรัตน์  ประสงค์กิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงปัญจมา  นิลวัฒน์วนาพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงปัญชลี  สุขจิรัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
650
เด็กชายปัณฑ์ธร  อักษรศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านกลาง
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงปัณฑิตา  เชาว์ช่างเหล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
652
เด็กชายปัณณกรณ์  ปานโรจนวาณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
653
เด็กชายปัณณธร  เที่ยงตรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
654
เด็กชายปัณณธร  สวาทพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงปาณิสรา  อินทแย้ม
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงปานรพี  อยู่มัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
657
เด็กชายปารเมศ  บำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงปิญชาน์  ทุ่งปรือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงปิยมณฒ์  ลิ่มคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงปิยมล  แซ่ลิ่ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
661
เด็กชายปิยวัฒน์  ทองผึ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
662
เด็กชายปิยะพงษ์  แต่ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงปิยากร  ศรีอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงปีย์วรา  คำตัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  มาทลุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  อินทร์จันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
667
เด็กชายปุณณวิช  ทองทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงปุณยนุช  จินดาพล
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงเปมิกา  จินดาพล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
670
เด็กชายเปรม  แสงสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงโปรดปราน  หนูมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงไปรยา  เหล็กไหล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงผกามาศ  กิ่งแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงผกามาศ  ยุทธกาศ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงผกาวรรณ  ถวิลการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงผาสุข  ขวัญเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
677
เด็กชายแผ่นดิน  ถิ่นหนองจิก
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
678
เด็กชายพงศกร  กลับคง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
679
เด็กชายพงศกร  ขันติพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ อาคารเขาช้าง ชั้น 2 ห้อง ป. 6/4 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
680
เด็กชายพงศกร  ณ นคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
681
เด็กชายพงศ์ปณต  กอบกิจธีรโรจน์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
682
เด็กชายพชร  จันทร์ชนะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
683
เด็กชายพชรพล  ไชยแก้ว
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
684
เด็กชายพชรพล  ลิ่มวงศ์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
685
เด็กชายพนา  สืบสอาด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงพนิดา  จีนเอียด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงพนิตนันท์  โบบทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
688
เด็กชายพรณภัทร  แซ่ตัน
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
689
เด็กชายพรเทพพนม  พึ่งกิจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงพรนภัส  ทองด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงพรนัชชา  พะสิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
692
เด็กชายพรพิพัฒน์  โพธิ์สุทธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงพรรณดาวส์  สงวนพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงพรรณภัทร  คงดำ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงพราวสิตา  นิภัสตรา
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงพฤกษา  พินทอง
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงพฤฒิมา  สุวรรณวิจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงพลอยนภัส  วิรัตนเสรีกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงพลอยพรรณ  พัฒแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงพลอยพิชชา  ภัทรพงศ์เพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงพลอยใส  ลีนานุนารถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
702
เด็กชายพสิษฐ์  มาศมหาศาล
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงพัชรพร  ทองพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงพัชรพร  ระวิวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงพัชราวัล  หนูขวัญแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงพัชริดา  มั่นใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงพัณณิตา  ผลากิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
708
เด็กชายพัทธเมธ  กิไพโรจน์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงพันธ์ผกา  กาหลง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
710
เด็กชายพันธมิตร  สุทธิเส็ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
711
เด็กชายพันธุ์ธัช  ไชยสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
712
เด็กชายพัสกร  มาศมหาศาล
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงพัสชา  ปานมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงพาขวัญ  เชื่อมแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ อาคารเขาช้าง ชั้น 2 ห้อง ป. 6/5 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
715
เด็กหญิงพิชชากรณ์  วงศ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงพิชชานัน  พรรณราย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงพิชญ์สินี  เกื้อผล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงพิชญา  ปานมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
719
เด็กชายพิชญางกูน  จันทร์งาม
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
720
เด็กชายพิภพภัทร  บุญเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โพธิ์สิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เฟื่องสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  กิไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงพิมพ์พจี  สังข์วงค์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทองเสน่ห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงพิมลนาฎ  อินทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงพิริษา  โชครุ่งเจริญยิ่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงพีรญา  มงคลบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
729
เด็กชายพีรนัฐ  ย่อแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
730
เด็กชายพีรภัทร  พึ่งสมบัติพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
731
เด็กชายพีรวิชญ์  ทองสุริวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
732
เด็กชายพีรวิชญ์  พาหุการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
733
เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
734
เด็กชายพีรวิชญ์  สุมาลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
735
เด็กชายพุฒิพงศ์  เอียดศรีชาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงพุทธรักษา  บู่ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงพุธิตา  ชาติชำนาญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงเพชรลดา  บุญชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงเพชรลดา  เสียมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงเพาพิลาส  แสงสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงแพรทอง  ศุภรส
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงแพรพลอย  แก้วจอหอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงแพรวพิชชา  ผลงาม
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงแพรวา  เทพเสถียร
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงฟาดิลา  อ่าวลึกน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
746
เด็กชายฟาลาห์  เศกปทาน
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงฟ้าใส  ผะสารพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
748
เด็กชายเฟาซี  รองปาน
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
749
เด็กชายภควพจน์  อิโตะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ อาคารเขาช้าง ชั้น 3 ห้อง ป. 5/3 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
750
เด็กชายภควา  พวงจิตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
751
เด็กชายภคิน  อยู่ยืน
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงภวิกา  ชลธีศรีถาวร
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  จงสัตติธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
754
เด็กชายภัณณ์  อติสุธาโภชน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงภัททิญา  พรหม์ภัทร์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงภัททิยา  จันทร์บวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงภัทรกัญญา  ปรีดาผล
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
758
เด็กชายภัทรชัย  ศรีพุฒ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงภัทรธิดา  กระจ่างศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
760
เด็กชายภัทร์นรินท์  บุญแข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงภัทรนันท์  นมัสการ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงภัทรนันท์  เอกธรรมเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
763
เด็กชายภัทรพล  ปรีดาผล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
764
เด็กชายภัทรภณ  ฉิมกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงภัทรฤทัย  ใจเย็น
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงภัทรวดี  บุญรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงภัทรวรรณ  ก่อสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงภัทรศยา  หวานดี
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สันโลหะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงภัทราวดี  กลิ่นมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงภัทราวดี  หนูนาค
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงภาชินี  ปานชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
773
เด็กชายภาณุวัฒน์  ผลยิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
774
เด็กชายภาสกร  ชูทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
775
เด็กชายภาสวุฒิ  ขมักการ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
776
เด็กชายภิญญาพัชญ์  เจนการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อุดมเอนกลาภ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
778
เด็กชายภิณณ์  อติสุธาโภชน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
779
เด็กชายภูกฤษ  ค้าของ
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
780
เด็กชายภูบดี  ชูเหล็ก
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
781
เด็กชายภูผา  แสงสว่าง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
782
เด็กชายภูริ  พรหมรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
783
เด็กชายภูริณัฐ  สกุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
784
เด็กชายภูรินทร์  พิเภก
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ อาคารเขาช้าง ชั้น 3 ห้อง ป. 5/2 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
785
เด็กชายภูริพัฒน์  เงาะผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
786
เด็กชายภูรี  กุลศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
787
เด็กชายภูวรินทร์  ขันติพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงภูษณิศา  ขิมทองดอนดู่
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงมญช์ุพิชา  หุตะจูฑะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงมณฑกาญจ์  พุดคง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงมนทิพย์  รักวิทย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงมนัสนันท์  จินา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงมนัสนันท์  เอกธรรมเสถียร
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงมะลิษา  ณ ตะกั่วทุ่ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงมาตา  มงคลบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงมาศธัญกาญจน์  พรหมพงศ์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงเมทนี  ศักดิ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
798
เด็กชายเมธัส  อดทน
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงเมธาวินี  มูลตรีภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
800
เด็กชายเมธี  มุขแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงเมสิร์ญา  จบฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
802
เด็กชายยศกร  ลิ่มสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
803
เด็กชายยศภัทร  ขำณรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
804
เด็กชายยศวรรธน์  นรินรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
805
เด็กชายยี่สิบเก้ามกรา  แก้วบุตรสา
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงเยาวดี  กิไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงโยษิตา  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
808
เด็กชายรชต  เกื้อผล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงรดา  เชื่อมแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงรลดา  เกื้อมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงรวิษฎา  โกยผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงรวิสรา  คงสะอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
813
เด็กชายรักษกร  ประดับศิลป์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงรักษิณา  ตวงสิน
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
815
เด็กชายรักษิต  อ้นเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
816
เด็กชายรังสิพล  เจริญรุ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงรังสิยา  ร่วมใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
818
เด็กชายรัชชานนท์  เกื้อมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
819
เด็กชายรัชชานนท์  จ๋วนเจนกิจ
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ อาคารเขาช้าง ชั้น 3 ห้อง ป. 5/1 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
820
เด็กชายรัชชานนท์  ตวงสิน
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงรัชฎา  แซ่ชี
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ทองเจิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
823
เด็กชายรัชนาท  ชูรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
824
เด็กชายรัชพล  ลิ่มโลหะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงรัญสรา  ทวีศิลป์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
826
เด็กชายรัฏฐกฤษฎิ์  แก้วจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
827
เด็กชายรัฐศาสตร์  ดีบุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
828
เด็กชายรัฐศาสตร์  หลีน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงรัตติกาล  ขุนทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงรัตน์ธิดา  มากะฐิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงรัตนภัทร  ตันประภา
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงรัตนาวดี  เรืองติก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงรินลดา  ฉ่ำชื่น
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
834
เด็กชายริสกีร์  มะมิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  จิรเสรีอมรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
836
เด็กชายเรวัตฒะ  เจียบบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
837
เด็กชายเรืองรัฐวิชญ์  ศรีรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
838
เด็กชายเรืองศักดิ์  รักษ์บุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงลลิตา  มงคลสินธ์ุ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
840
เด็กชายลัทธพล  นุกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงลาภิสรา  สันติราชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงเลอาร์  อารียา เมแยร์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
843
เด็กชายวชิรวิทย์  ภูมิรักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
844
เด็กชายวชิรวิทย์  มงคลบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
845
เด็กชายวชิรวิทย์  สมมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
846
เด็กชายวรภัทร  ทุ่งคาใน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
847
เด็กชายวรภัทร  วิทยา
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงวรรณกานต์  เพ็ชรถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงวรรณวิษา  ไชยยุทธ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงวรรณวิสาข์  นนทวัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงวรรณอนง  มณีโชติ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงวรรณิศา  น้อยปลา
ป.6
โรงเรียนบ้านกลาง
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงวรรณิศา  พวงจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
854
เด็กชายวรวัฒน์  รองปาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ อาคารเขาช้าง ชั้น 4 ห้อง ป. 6/1 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
855
เด็กหญิงวรัญญา  เผือกสีแก้ว
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์หรรษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
857
เด็กชายวรัญญู  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงวรัทยา  วาหะรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกลาง
วิทย์ประถม
859
เด็กชายวรากร  บัวเผียน
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
860
เด็กชายวรินทร  พลเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงวรินทร  ศรีพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงวรินธร  เผือกสีแก้ว
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงวริศรา  เพ็งงาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
864
เด็กชายวสุพล  พูนพิสิฐทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
865
เด็กชายวัชรินทร์  ค้ำชูชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงวันทนาพร  จันทรัศมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
867
เด็กชายวันปิยะ  มีแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงวัลลิภา  ผลเกื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงวิชญาณี  กะสิรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงวิชญาดา  อ่อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงวินุสรา  ยั่งยืน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงวิมลวรรณ  ตันฑเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงวิรัลพัชร  การประกอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
874
เด็กชายวิวรรธน์  ช่วงชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
875
เด็กชายวิวิศน์  วิโนทัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงวีรภัทรา  ภูถนอมสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
877
เด็กชายวีรภาพ  ทิพย์รักษา
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
878
เด็กชายวีรวิชญ์  อันทการ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
879
เด็กชายวุฒิศักดิ์  คงรอด
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
880
เด็กชายเวทิศ  ต่อผล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
881
เด็กชายศตนันท์  วุฒิกรภัณฑ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
882
เด็กชายศรัณยู  เขม็งกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
883
เด็กชายศรายุทธ  หอมหวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
884
เด็กชายศราวิน  ครูเส็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงศศินา  เพ็ชรคล้าย
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงศศิพิมล  อาจกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงศศิวิภา  วรรรธกานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
888
เด็กชายศักย์ศรณ์  ชนะโก้ประวัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
889
เด็กชายศานติ  กลิ่นมาลา
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ อาคารเขาช้าง ชั้น 4 ห้อง ป. 6/2 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
890
เด็กหญิงศิรประภา  เรืองศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงศิริญญา  ชื่นชม
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงศิริรัตน์  เพชรนาค
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
893
เด็กหญิงศิโรรัตน์  ไกรลาศ
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
894
เด็กชายศิวกร  ศรีรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
895
เด็กชายศิวา  ไชยารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
896
เด็กชายศุภกร  วรุดมสุธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
897
เด็กชายศุภกร  สุขจนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
898
เด็กชายศุภกฤต  ทองเจิม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
899
เด็กชายศุภกฤต  เพชรวิเชียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
900
เด็กชายศุภกิตติ์  ไชยคง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
901
เด็กชายศุภโชค  อุดมสินค้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
902
เด็กชายศุภพลพัฒน์  อะกึ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงศุภภัคสรณ์  นาดี
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงศุภรดา  คงเลิศวรากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงศุภรัตน์  มงคลธรรม
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
906
เด็กชายศุภฤกษ์  สิงหการ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงศุภัชญา  เรืองรอด
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
908
เด็กชายศุภากร  แซ่อิ๋ว
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
909
เด็กชายศุวิจักขณ์  รักษา
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงสตรีรัตน์  เหมทานนท์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
911
เด็กชายสยมภู  อัยรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
912
เด็กชายสร้างบุญ  จินดาพล
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
913
เด็กชายสรายุ  พึ่งผล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงสลิลรัตน์  จันประเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงสวรส  หมายดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงสัณห์สิริ  แจ่มน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงสารชา  แพใหญ่
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงสาลิณี  บุญรื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงสาวิตรี  เพิ่มทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
920
เด็กชายสิรวิชญ์  ไกรเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงสิริธัญญา  เอกเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงสิริพร  ตันไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
923
เด็กหญิงสิริยากร  ยศยิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงสิรีธร  เล่งเหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ อาคารพิงกัน ชั้น 2 ห้อง ป. 4/4 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
925
เด็กชายสุกนต์ธี  จงจิตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
926
เด็กชายสุกฤษฎิ์  ผลการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
927
เด็กชายสุขชัย  มุดา
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงสุชญา  ทรงศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงสุชัญญ์ญา  พืชพงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงสุชาฏา  มธุรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงสุชาดา  ชัยกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงสุชาดา  แสวงการ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงสุชาวดี  หินน้อย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงสุทธินันท์  ขำปลื้มจิตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
935
เด็กชายสุทธิศักดิ์  บุญฉลาด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงสุนิสา  หินน้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
937
เด็กชายสุปรีย์  แก้วพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงสุพัตรา  สงวนนาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงสุพิชญา  มีหิ้น
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงสุภวรรณ  บัวเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงสุภาพร  ขุนพิลึก
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงสุภาวดี  ดรุณมิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงสุมิตรา  สุขพัฒนศรีกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
944
เด็กชายสุรเดช  วัจรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
945
เด็กชายสุริยา  วาหะรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงสุวรินทร์  เพชรจุ้ย
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงสุวีรยา  ผลยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
948
เด็กชายโสภณัฐ  ไตรบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
949
เด็กหญิงหทัยกัลยา  อ่อนคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ศรีม่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงหยกศิวนัล  ทองเจิม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
952
เด็กชายอคิราภ์  หนูเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงอชิรญา  ทศกาญจน์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
954
เด็กชายอดิเทพ  ใจเฉื่อย
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
955
เด็กชายอดิศร  นาวาล่อง
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
956
เด็กชายอติคุณ  มลิเครือ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
957
เด็กชายอธิดิตย์  ไกรคุ้ม
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
958
เด็กชายอธิพงษ์  มหาการ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
959
เด็กชายอนวัช  พืชเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ อาคารพิงกัน ชั้น 2 ห้อง ป. 4/5 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
960
เด็กหญิงอนัญญา  ทรัพย์สิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงอนัญธิดา  โบบทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงอนุธิดา  โบบทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
963
เด็กชายอนุภัทร  อยู่ยืน
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงอภิชญา  ศิริผล
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
965
เด็กชายอภิเชษฐ์  เพ่งกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงอภิญญา  ทองเหลือง
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
967
เด็กชายอภิธาร  เผ่าจำรูญ
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
968
เด็กชายอภิรักษ์  จันทร์พฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
969
เด็กชายอภิรักษ์  ยกคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
970
เด็กชายอภิวรรธน์  สุระกา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
971
เด็กชายอภิวิชญ์  อินเจือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
972
เด็กหญิงอภิษฎา  รามสิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
973
เด็กชายอภิสิทธ์  สามัคคี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
974
เด็กชายอมรเทพ  วตะภรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงอรกัญญา  สังข์ชุม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงอรนภา  ยสนันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
977
เด็กชายอรรณพ  ทวีรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงอรอินทร์  อินทีลาด
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงอรอินท์  สงวนนาม
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงอรอุมา  มีชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงอริญชยา  คอนมั่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงอ่อนทิวา  ณ นคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงอักษราภัค  ใบหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
984
เด็กชายอัครพนธ์  พัฒน์วงศ์ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
985
เด็กชายอัครวัฒน์  สาระกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
986
เด็กชายอังกูร  บุญหนัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
987
เด็กชายอัญชัษฐา  เจริญศิริพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
988
เด็กชายอันดา  จินดาพล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
989
เด็กชายอันดา  สันสมุทร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
990
เด็กชายอันดา  หลีสาภิราช
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
991
เด็กหญิงอันดามัน  ทวีรส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
992
เด็กหญิงอันดามัน  ประสบมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
993
เด็กหญิงอัมพิกา  ทัศการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
994
เด็กชายอัมรินทร์  ชื่องาม
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ อาคารพิงกัน ชั้น 2 ห้อง ป. 4/6 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
995
เด็กหญิงอัยรินทร์  น้ำนบ
ป.6
โรงเรียนบ้านกลาง
วิทย์ประถม
996
เด็กชายอัศวะเทพ  วิศุภกาญจน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงอาจารียา  ณ นคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
998
เด็กชายอ๊าดนาน  วาหะรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
999
เด็กหญิงอาทิตญา  หนักแน่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
1000
เด็กชายอานนท์ณัฏฐ์  เจียมดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
1001
เด็กชายอาร์ชาวิน  นนทรี
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
1002
เด็กหญิงอาราดา  กาหลง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
1003
เด็กหญิงอาราดา  วาหะรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกลาง
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงอารียา  เหมรา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
1005
เด็กชายอำนาจ  จินดาพล
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
1006
เด็กชายอิทธิพล  นวลจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
1007
เด็กชายอิทธิวัฒน์  พลพิชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงอินดา  เหมมินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงอินทิรา  รองปาน
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงอิสรีย์พร  กล่อมเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงอุไรวรรณ  การประกอบ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
1012
เด็กชายเอกภพ  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านกลาง
วิทย์ประถม
1013
เด็กหญิงเอมจิรา  คงกะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม