ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พังงา

ณ อาคารพังงา ชั้น 1 ห้อง 112 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชนิกา  ชำนาญเรือ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชพร  ว่องนิติธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกชพร  อุ่นมานิช
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  เวชชพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกมลพรรณ  ชัยฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกรพัฒน์  ชัยฤกษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกรวิชญ์  หิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกลลัค  ใจบุญลือ
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกษิดิศ  เย็นเอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกอวีย์  งามทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกัญญาภรณ์  คิดรอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกันตพงศ์  แซ่อ๋อง
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกันติทัต  บัวทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกัลยกร  ศรีวิชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เศียรอุ่น
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกิตติกร  การะเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงเกศินี  พากเพียร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงขวัญทอง  เกียรติชัยประสพ
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายเขมทัต  เอียดยวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายคงวรัท  ใจบุญลือ
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายคีมตภัท  เนียมมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายคุณนนต์  ส่องสุริยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายคุณากร  พานทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงคุนัญญา  เกตุชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายฆนาคม  เผ่าจำรูญ
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายจตุพงศ์  บรรจงกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายจิรวัฒน์  คงครอง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงจิราพัชร  คงรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงจุฑามาศ  ช่วยรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงชญานุช  เกลือนสินธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงชนนิกานต์  นาวงษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงชนันธร  การะเกตุ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายชนาวี  สุทธิเพชร
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงชนิกฏามล  ทองวล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พังงา

ณ อาคารพังงา ชั้น 1 ห้อง 113 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชนินาถ  จันสุข
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายชยพล  ชัยณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงชลิตา  โปหลง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ทิพรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายชวัลวิทย์  ไวยสุศรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายชากิร  อัลฮัมดานีย์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายชาญณรงค์  สุขเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายชิษณุพงศ์  พวงจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงญาณิศา  ขลิกคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงญานิศา  หิรัญ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงญาริณดา  ลีนานุนารถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงฐานิดา  คุ้มภัย
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงฐิตารีย์  สุริยะภูวรัชต์
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงฐิติชญา  มณียศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายณธาน  ณ ระนอง
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงณปภา  เนตรบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงณฟ้า  ช่างเหล็ก
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายณภัทร  กิ่งกาญจนวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายณภัทร  ศรีชู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  คงสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงณัชชา  หันช่อ
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงณัฎฐกันย์  ภู่ทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ชูดวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงณัฎฐนันท์  มหาสุคนธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายณัฎฐพล  ศรีวิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายณัฐกร  เชิงชาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงณัฐชยา  บุญแสวง
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงณัฐชา  ชิดเชื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงณัฐฐา  พรมสมปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงณัฐณิชา  โกลิบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงณัฐณิชา  ธรรมเพชร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงณัฐณิชา  อินแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายณัฐนันท์  รักษ์ทิพย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายณัฐพงศ์  เหินหาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงณัฐพร  ตันโชติ
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พังงา

ณ อาคารพังงา ชั้น 1 ห้อง 114 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายณัฐภัทร  เปรมจิตร์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงณัฐริณีย์  เตี่ยวสกุล
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายณัฐวัฒน์  หุพาทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงณัฐิดา  ไชยเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงดาวประกาย  อมร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงทักษอร  มาลาทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงธชพรรณ  มิตรงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายธนกฤต  ทองเจิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายธนกฤต  เรืองผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงธนพร  แรงแก้ว
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายธนพล  สันองค์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายธนภูมิ  จุลแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายธนวัฒน์  ระฆังทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายธนวัฒน์  สีคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงธนัญญา  ศรีใหม่
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายธนินวัฒน์  ชูวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายธรรมรัตน์  จันหุณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงธันยพร  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายธันยสิทธิ์  พิมานพรหม
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงธีญาภัทร  สุดสาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายธีภพ  วิศาลธรรมกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายธีร์ธวัช  ทิพย์รส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายธีรไนย  แสวงผล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายธีรัชม์  ยิ่งเจริญภักดี
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงนภสร  อุดมผลชัยเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงนรกมล  พาศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายนราวิชญ์  ผลยิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายนฤชัย  บุญชื่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงนัฐธิชา  หวานสนิท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงนันท์ชญา  ทาษาวิโรจน์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายนันท์ธร  กิจผดุง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงนันท์นภัส  อุมาสะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงนันธ์ธนัน  มลกุฏเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงนัสนีน  ปาทาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายนิธิกร  ทองหล่ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พังงา

ณ อาคารพังงา ชั้น 1 ห้อง 115 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงนูรัยดา  อัลฮัมดานีย์
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงบุณยาพร  เพชรจรูญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงบุษยมาศ  ศรีคำเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงเบญญาภา  ทองใหม่
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงเบญญาภา  ผุดผ่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายไบซอล  หัสถาผล
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายปฏิพล  บุตรหมัน
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายปณต  สังข์สิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงปพิชญา  เก้งศิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงปรัชญาวีร์  พร้อมปฐมวงศ์
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายปรัตถกร  โปชะดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงปริมใจ  จิระสุทัศน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงปลายรุ้ง  ทองนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงปวรวรรณ  ปลอดวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงปวริศา  ธนูอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงปัณณพร  โฆษานุภาพ
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงปัทมาวดี  อินตัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงปาจารีย์  จันทรส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงปาณิสรา  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงปานตะวัน  ทองสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงปาวิญาวรรณ  สุขเสริม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงปิยะพัชร  ภูมิมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงปุญญาพร  แซ่ลิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายปุณณภพ  บุตรหมัน
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงปุณยนุช  ขวัญยืน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงเปมิกา  ผลพัสดุ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงเปมิศา  ตันเก่ง
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงพณณกร  พรหมหิตาทร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงพรนภา  วัดสี
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงพรนภิศ  เบญจเลิศยานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงพรไพลิน  ระวังภัย
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายพรหมพิริยะ  มธุรส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายพลาธิป  พรหมสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงพัชริญา  หินน้อย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงพาขวัญ  พัฒคีรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พังงา

ณ อาคารพังงา ชั้น 1 ห้อง 116 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงพิชญธิดา  การะชัด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงพิชรัชต์  ยมนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุขขี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายพิภัทร์ยศ  ลาภธนวัฒน์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันทสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายพีรพงศ์  สายนุ้ย
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายพีรภัทร  กาบทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายพูนพิพัฒน์  ปฐมนุพงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงแพญารินทร์  บุนนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงแพรวา  มธุรส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงภทรกมล  จาริภักดิ์
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายภัทรดนัย  ลิ่มสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายภัทรเดช  ทองนอก
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงภัทรธิดา  เพ็ชรศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายภัทรพล  ศรีสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงภัทรวดี  แย้มยิ่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายภากร  หนูสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายภาคภูมิ  หนูเล็ก
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายภาคิณ  จันนุสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายภูมินัฐ  รักชื่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงภูริชญา  ภู่ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายภูวเนตร  นาคจุติ
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงมนสิชา  ทองขาวบัว
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงมนันชนก  ปรีดาผล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายมรุพงศ์  บุตรศรี
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงมัญชรี  ลิ่มสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงมาริสา  ฉั่วสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงยศวดี  แสงสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงรติมา  รองเมือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงรมย์ชลี  ทิพย์มงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงรสิกา  เจียรนัย
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายรัชชานนท์  ฟุ้งเหียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายรัฐวิชญ์  เสียมไหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงรัตนมน  ตรีศิลา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พังงา

ณ อาคารพังงา ชั้น 2 ห้อง 121 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงรัตนาวรรณ  เต็มราม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายราเชนทร์  สรศิริ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายรามิล  นิชพรกุล
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงรุ่งเรือง  หลีเกียรติ์อนันต์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายวงศกร  เกิดทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายวงศ์ธวัช  เจี้ยสกุล
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงวรนุช  คชสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายวรพล  ก้อนทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายวรภัทร  ช่วยสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงวรัญญา  เพิ่มทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงวรินดา  กล้าสมุทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงวริศรา  ปัญจขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายวัทธิกร  ระหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงวินัฎชา  มะลิสะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงวิลันดา  บุญรักษ์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงศรัญญารัตน์  หมายแร่
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงศศิธร  มูสิกิ้ม
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงศศิรินทร์  สวัสดิ์รักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงศิรญา  สกุลแก้ว
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงศิริวรรณ  เร็วเรียบ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายศุภชัย  รักทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงศุภธิดา  รามเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายศุภฤกษ์  อินทวิเศษ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายสรยุทธ์  ปรุงปลื้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายสัณหวัช  ศรีศิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายสิทธินนท์  ดิษฐาเนตร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายสิรภัทร  จินดาพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงสิริกัญญา  พรหมเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายสิริธินวัต  สนธิ
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงสุกัญญา  ยอดนารี
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายสุทธิกานต์  ชาญพาที
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงสุธาสินี  โกยสกุล
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงสุธีวรางค์  ปูขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงสุพพตา  คงสง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงสุวพัชร  คล่องแคล้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พังงา

ณ อาคารพังงา ชั้น 2 ห้อง 122 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงสุวรรณา  ผลเกื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงแสงเทียน  ดีทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงหฤทัย  จ่าแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงหัทยา  คำโพนทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงอนันตา  อายุบเคน
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงอนิส  ไตรบุญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงอนิสรา  บุญมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายอนุพงศ์  รองปาน
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงอภัชญา  ทองถม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงอภิศรา  คมกล้า
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงอรณัญช์  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงอรณิชชา  ใจเย็น
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงอรนลิน  กองสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงอรปรียา  อันทการ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายอรรถนนท์  มุ่งกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงอรุณทิพย์  เทียนงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงอัญชลิกา  อุปสัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงอัญญาณี  ไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายอับดุลลาเต๊ะ  หะยีบาเหม
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายอิทธิกร  สุขสัจจี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายอิทธิพล  อัครธนวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงฮัซฟา  ฤทธาพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงิจิรดา  เกาะสมัน
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พังงา

ณ อาคารพังงา ชั้น 2 ห้อง 123 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
234
เด็กหญิงกนกวรรณ  ตุลา
ม.3
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายกรวิชญ์  นิลบดี
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงกอมารียะฮ์  วาหะรักษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงกัณต์กนิษฐ์  รุ่มจิตร
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงจิราภร  ทวีลาภ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงเจนนี่  หมั่นมา
ม.3
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงชลธิชา  เจริญจิตร
ม.3
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงณัฐติกานต์  คงโส
ม.3
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงไดอาน่า  สมุทรสารัน
ม.2
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงทิพย์วารี  ตั้งมั่น
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายธนกร  พลายชนะ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงธนพร  ง้าวชัย
ม.3
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายธรรมรัตน์  หาผล
ม.2
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงธิดารัตน์  มณีโลกย์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงนันณภัทร  บุตรฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงนันทิยา  ผลอิน
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงนัสวา  ศุภรส
ม.2
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายนาคา  อารีชนม์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงนุสินา  หาผล
ม.3
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงพรนภา  อายุสุุข
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายพีรภัทร  หมาดสตูล
ม.2
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงภัทราภรณ์  หมันการ
ม.3
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงสกาวเดือน  ขาวทอง
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงสุนิสา  วาหะรักษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายอนุพงษ์  เท่งวานิช
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงอริษา  หลงขาว
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ อาคารพังงา ชั้น 2 ห้อง 124 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
260
เด็กหญิงกชพรรณ  ยิ่งยวด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงกนกกร  เสรีกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงกนกพร  หนูปล้อง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงกนกวรรณ  กวดกิจการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงกนกอร  อินแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงกนทิชา  บุญคง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงกนธิชา  คำสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงกมลวรรณ  เกตุรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงกมลวรรณ  เพชรเล็ก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงกรกนก  สุวรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงกรกมล  แก้วสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงกรชนก  จุลนนท์
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายกรมพณพภ์  พันธุ
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงกรรณิกา  แจ้งจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วบำรุง
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงกรวรรณ  จันทวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายกรวีร์  นุ่มคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายกฤตนันท์  บ้านนบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายกฤตนัย  หมันการ
ป.6
โรงเรียนบ้านกลาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงกฤตพร  ตาหลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงกฤตมุข  กะสิรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายกฤตยชญ์  สังข์เลื่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายกฤตยากร  รัตนพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายกฤติน  เรืองนะ
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายกฤษกร  ชมขวัญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายกฤษฎา  คงศรีทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายกฤษฏิน  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายกฤษณะ  ทองสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายกฤษณะ  บัวเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายกฤษณะ  มิ่งแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายกฤษธนา  มังคะการ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายกลันธ์  เพ็ชรศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงกวินนา  สิงห์ฆาฬะ
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายกวีศักดิ์  ชูพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายก้องภพ  แซ่ลิ่ม
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ อาคารพังงา ชั้น 2 ห้อง 125 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
295
เด็กหญิงกัญญ์วรา  พฤกษ์ดำรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงกัญวรา  วิศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงกันฐาภรณ์  ใยตาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายกันตพัฒน์  ผลแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายกันตวิชญ์  ผลแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายกันตินันท์  ดำแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายกัมปนาท  ชูดวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงกัลยวรรธน์  ทองเสน่ห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงกัลยาณิน  ศิริตัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงกัลยารัตน์  เลิศรัตนติกรกุล
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงกาญจนี  ส่องแสง
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงกานต์พิชชา  มากแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายกานต์ภูมิ  ปิยะเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงกิตติกาญจน์  บุญย่อง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงกิตติกานต์  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายกิตติพงศ์  วาหะรักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายกิตติพงษ์  ทองวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายกิตติพัฒน์  จิรกวิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายกิตติภณ  เผือกเนียม
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายกิตติ์ภูเมศ  สงวนทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กชายกิตติราช  โสดารักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงกิตติวรรณ  บุญรื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายกิตติศักดิ์  เทพเสนา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายกิตติศักดิ์  สัมพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายกิตสุวรรณ  สุวรรณกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงกีรติกา  บุญชู
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงกุลกันยา  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายเกริกกันต์กฤษฏิ์  แก้วแท้
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงเกศศิณี  สฤษดิสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายเกียรติศักดิ์  อินฉ้วน
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงขวัญชนก  สีแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายขวัญชล  ลิ่มพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงขวัญธิชา  ประสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายขัตติยาภรณ์  ทองเครือ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ อาคารพังงา ชั้น 2 ห้อง 126 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
330
เด็กหญิงเขมรินทร์  อินทะระนก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายคณาธิป  บุณกานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงคณิดา  สรรเสริญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายคณิศร  จุงจิตร์
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายคมเดช  มะลิวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายคุณานนต์  สินแบน
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายคุปดี  เสรีรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงแคททาลิยา  ดาร์นเลย์ เดวิดสัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายจตุรนภ  เบญจเลิศยานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายจตุรภัทร  จุลนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงจรรจิรา  บุญเสริม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงจรรยาพร  พวงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงจรัญญา  เสือยืนยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายจักรภัทร  จิรอลงกรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงจันทร์ติฉาย  บุญเฉิด
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงจันทิมา  สุวรรณโรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงจัยดาอ์  หัสนีย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงจิณฑ์จุฑา  ใจดี
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงจิดาภา  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงจิตติมา  ณ นคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายจิตรพัฒน์  หาดขุนทด
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กชายจิรกิตต์  ชัยยุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงจิรชฏา  ชุติวโรภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงจิรนันท์  บางอ่ำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายจิรภัทร  ไชยแป้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายจิรภัทร  ทิพย์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายจิรภัทร  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายจิรวรรธ  ทองทิพย์
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายจิรวัฒน์  การเร็ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายจิรวัฒน์  กุดธิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายจิรวัฒน์  ดำขำ
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายจิรวัฒน์  บำเรอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายจิรวัฒน์  พรหมแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายจิรสิน  บุหลัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงจิรัชญา  ณ รังษี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ อาคารพังงา ชั้น 3 ห้อง 131 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
365
เด็กหญิงจิรัชญา  เนียมคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงจิรัชญา  ผลทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงจิรัชญา  เพชรหนองชุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงจิราพร  บุญเอื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงจิราพร  วาหะรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายจิรายุ  พันทวีหก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายจิรายุ  รายาจิตร
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายจิรายุส  โรจน์บริบูรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงจีรนันท์  เพ็ชรใส
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงจุฑามณี  ชูวารี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โตยะบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายฉลองชัย  เกตุสุริยงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายฉัตรไชย  นพรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงฉัตรฑริดา  ทองเหลือง
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงฉัตรฑามณฑน์  จีนเมือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายฉัตรมงคล  จินุพงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงชญานภัส  ประโพธิเทศ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงชญานิศ  สถิตย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงชญานุช  ปานทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงชนนิกานต์  สุวรรณประเวก
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายชนะนันต์  ยอมใหญ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายชนะสิทธิ์  ใสสด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงชนัญชิตา  กวดกิจการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงชนัญชิตา  เสนอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงชนัญธิดา  ลือเสียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงชนาณัน  พรมแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายชนาธิป  ฟุ้งเหียน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายชนาธิป  วนะรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงชนิดาภา  กอบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายชเนน  น้อยสำลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงชมพูนุช  นุชชา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงชมพูเนกข์  แซ่เตง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายชรินทวัชร์  อันติมานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงชลกร  เผ่าจำรูญ
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงชลธิชา  การเร็ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ อาคารพังงา ชั้น 3 ห้อง 132 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
400
เด็กหญิงชลธิสา  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายชวัญชัย  เพ็ชรสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงชวัลรัตน์  เนื้ออ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายชวิชญ์  ตัณฑวณิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายชัชวาล  เพชรไพย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงชัญญา  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายชาญวิทย์  จีระโร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายชาติศิริ  จงจิตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายชานนท์  ไพรพฤกษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายชานนท์  ใสสด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายชารีฟ  อัลฮัมดานีย์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงชิชา  มะอาจเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงชิดชญา  กาญจนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายชิตวรรณ  อาสานอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงชินภัทร  พัฒนพิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายชินภัทร  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายชินาธิป  ชูวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายชิษณุพงศ์  เจนกิจธัญไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองลิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพชรราญ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงชุติกาญจน์  วาณิชถิระญาณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศฤงคาร์นันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อดทน
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงชุติกานต์  ฉากพุดซา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงชุติมา  ทศวิชิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายโชติชนิต  ชูน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายโชติพงศ์  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงซิซีเลีย  เฮลส์วิค
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงฌาณิสา  จันทรนาคมูสิก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงญาณกฤดา  เจตนานนท์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายญาณพงษ์  สมหวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายญาณเมธี  การเร็ว
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงญาณิกา  รัตนนุพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงญาณิดา  ปากลาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงญาณิศา  ไทยกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ อาคารพังงา ชั้น 3 ห้อง 134 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
435
เด็กหญิงญาณิศา  ลีนานุนารถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงญาติกา  แก้วคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงโญศิกาญจน์  ณ พัทลุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายฐานิสสร์  ศักดิ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงฐานิสา  นาคพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงฐาปนี  ปานทอง
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงฐิตารีย์  เครือกลิ่น
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายฐิตินนท์  กรดนวล
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงฐิตินันท์  วุฒิยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายฐิติพันธ์  ทำนุดวงโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เขียวภักดี
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายฐิรวัฒน์  โกยดุลย์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายฑีฆวัฒน์  ดีพาชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายณฐกร  สมขันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายณฐกร  อาจวารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงณภัทร  ขุทสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงณภัทร  คราวะพงษ์
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงณภัทร  เบ็ญจกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงณรินทร์ยาอร  ทองพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายณรินธร  อดทน
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงณัฎฐนันท์  แก้วจีน
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ศรีบ้านดู่
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายณัฎฐพฤกษ์  ศรีสัจจัง
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงณัฏฐกันย์  นวลจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ปรุเชษฐาสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงณัฏฐ์ฌลปัทม์  ศักดิ์สูง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แท่นหิรัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุรินทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สฤษดิสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงณัฐกฤตา  อินทร์สงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายณัฐชนนท์  บุนนาค
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงณัฐชยา  ประมวลศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงณัฐชา  เดือนจำรูญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงณัฐชานันท์  ปรียวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ อาคารพังงา ชั้น 3 ห้อง 135 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
470
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำเอียด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงณัฐณิชา  ถิ่นบางเตียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงณัฐณิชา  เพชรจรูญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงณัฐธิดา  ผดุงชาติ
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงณัฐธิดา  อาซำเคน
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายณัฐพงษ์  คงดี
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายณัฐพล  เจริญการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายณัฐพัชร  เวชสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายณัฐพัฒน์  พูนผล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงณัฐพิมล  แก้วงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายณัฐภัทร  ด้วงก่อเกิด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายณัฐภูมินทร์  ณ ถลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายณัฐรัชต์  โลหะการ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายณัฐรัฐ  กล้าศึก
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงณัฐวดี  คำอ่อน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายณัฐวรรธน์  ถาวรธนิศร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายณัฐวัฒน์  เขาคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายณัฐวัตร  หัตถการ
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายณัฐวิชช์  เมืองสถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายณัฐวุฒิ  โรจนพิทยากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงณัทญามี  มานพ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายณัทภัค  วารีรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงณิชนันท์  ระวิวัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงณิชากร  พรมคีรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงณิชากานต์  เกลือนสิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงณิชานันท์  ช่วยชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงณิชาพร  โชติดิฐสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงณิชาภัทร  เดชขนาบ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองเจิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงณิชารีย์  หนูแป้น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายดนัยณัฐ  ตันเจริญรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงดวงแก้ว  ถาวรวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงดาวาริกา  สุพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายดุลยพล  อมร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายเดชาธร  สาทนิยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ อาคารพังงา ชั้น 3 ห้อง 136 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
505
เด็กชายต้นน้ำ  ศรีมาโนช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงตนัตดา  เหมสลาหมาด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายตรัยคุณ  พิลัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงตรีกาญจน์  นาเวียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายเตชินทร์  แสนเฉย
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายเตชินท์  หมกทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงเตือนใจ  บุบผา
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายถิรวัฒน์  คงเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายทนุธรรม  ไพรบึง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายทรงภพ  ไชยคง
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงทักษพร  ระรื่นกลิ่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายทัตเทพ  อัมพรพงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงทิตาพร  ดาวเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงทิพธัญญา  ช่วยชู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงทิพย์ติยา  อินทระระนก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงเทวิกา  บุญส่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายธนกฤต  เจริญฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายธนกฤต  ลิ่มสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายธนดล  ทองเนื้องาม
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายธนบูรณ์  แซ่โก้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายธนพล  ศรีรุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กชายธนภัทร  เปรมจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายธนภูมิ  จันทรพรพรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายธนภูมิ  เจริญชนม์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายธนวัฒน์  ไกรเทพ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายธนวิน  เสมอภาพ
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายธนะดี  สิงขร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงธนัญชกร  จาระกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงธนัญชนก  สายน้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายธนันวัฒน์  วิกรมธีรานันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายธนากร  บุตรหลำ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงธนากานต์  คงทุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงธนาทิพย์  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงธนาภา  ผลบำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงธนาวดี  โกลิบุตร
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ อาคารเขาช้าง ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
540
เด็กหญิงธนาวดี  ธรรมธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงธนิสร  ทองเจิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงธมนวรรณ  เดชประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงธมลวรรณ  รองเมือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายธรธร  ภิรมย์พันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายธรรมนูญ  ช่วยประคอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายธรรมราช  จันทร์เกิด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายธราเทพ  ทองบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงธวัลพร  สิทธิบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายธัชวัฏพล  วีริยานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงธัญชนก  กวมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงธัญชนก  มาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  อ่อนชุลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  กู้เขียว
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายธัณยธรณ์  ทองคำไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายธัณยวิชย์  ผลทวี
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายธันธวัชร์  ธันธรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงธันย์ชนก  ทองแก้วบุญ
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงธันย์รดี  เพ็ชรพลาย
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายธันวา  โก้ยกิ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายธันวาณวัชร์  สุวรรณศิลป์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กชายธารทัย  จันทร์เพ็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงธิดารัตน์  นาวาล่อง
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงธิติกาน  เผ่าจำรูญ
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงธิติมา  สันสมุทร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายธีรติ  ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายธีรพงษ์  พันธ์ทิพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายธีรภัทร  บุตรเลี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กชายธีรภัทร  เพ็งแจ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายธีรภัทร  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายธีรเมธ  บุบผารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายธีร์วริทธิ์  ทวีรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายธีระเดช  จันทร์คง
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายธีระเทพ  เสนคุ้ม
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กชายธีระพัฒน์  ทองศรี
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ อาคารเขาช้าง ชั้น 2 ห้อง ป.4/5 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
575
เด็กชายธีระรัฐ  ตั๋นสกุล
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายธีระวัฒน์  แท่งทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงนงนภัส  ทับทิม
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายนนทกานต์  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายนนทวัฒน์  บุญเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายนพดล  ปิดใหม่
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายนภดล  ประสมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงนภสร  สหกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงนภัสนันท์  คำอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายนภัสรพี  ตรีเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงนภาพร  คงสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงนรรัตน์  หาญช้าง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายนรเศรษฐ์  ทับไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงนริศรา  วานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายนฤดม  ณ นคร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายนฤนาท  แย้มยิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายนวัช  ทองขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงนัจวา  สรรพกิจผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงนัชชา  สวัสดิ์รักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  แซ่ฉั่ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายนัทธพงศ์  บริพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงนันท์นภัส  ณ นคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศุภพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงนันท์นภัส  อินแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงนันทนัช  ศรีเป้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงนันทิกานต์  แสวงการ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายนันทิพัฒน์  คำไพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายนันทิพัฒน์  ยี่สูย
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงนันธิกา  มีศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายนัศรุจน์  ทันยุภัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายนาเมร์ต  เศกปทาน
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายนาวิน  ผิวดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงนิชาภัทร  ใจฟู
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายนิติพล  เนียมนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายนิธิกร  หนูฉ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ อาคารเขาช้าง ชั้น 2 ห้อง ป. 5/4 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
610
เด็กหญิงนิภานัน  เขน็ดพืช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงเนตรชนก  สุดฉิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงเนตรนภา  วงศ์อร่าม
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงเนตรสวรรค์  สงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายเนรมิต  ศรีม่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายบดินทร์  ระงับทุกข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายบัสลันท์  ศรีรัตน์
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายบารมีทรัพย์  บุญรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายบุญโยดม  บุญช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงบุษราคัมย์  เวชรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงเบญจวรรณ  คุ้มรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงเบญญาภา  มณีบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงเบมิกา  ลีลานุนารถ
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายใบบุญ  แซ่จ๋าว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายปกป้อง  หนูมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กชายปกรณ์  ปรุงปลื้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านกลาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายปกรณ์  ศรนิรันต์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายปฏิพัทธ์  ชูวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายปฏิภาณ  รัตนพาหุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายปฏิภาณ  เอียดศรีชาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงปณัฎฏา  ประกาญจน์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงปณิตา  หนูอักษร
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงปติมา  จินดาพล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงปพัชญา  สุวรรณเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงปภาอร  อินทร์พรหม
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายปรเมษฐ์  บุญมี
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายประภัสร์  นนทวัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงปรัชนียาภรณ์  ศักดิ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายปราชญ์ชวิณธ์  ขุนศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงปริชญา  แซ่โซ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายปริญญ์  นาคฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายปริณภัทร  ไทยวุฒิพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงปริยากร  ผจญภัย
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายปริวัฒน์  หวานสนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงปริษา  เปียกบุตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ อาคารเขาช้าง ชั้น 2 ห้อง ป. 5/5 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
645
เด็กหญิงปรียาภัทร  แพใหญ่
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงปรียาภัทร  แสวงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงปวันรัตน์  ประสงค์กิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงปัญจมา  นิลวัฒน์วนาพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงปัญชลี  สุขจิรัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายปัณฑ์ธร  อักษรศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านกลาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงปัณฑิตา  เชาว์ช่างเหล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายปัณณกรณ์  ปานโรจนวาณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายปัณณธร  เที่ยงตรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายปัณณธร  สวาทพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงปาณิสรา  อินทแย้ม
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงปานรพี  อยู่มัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายปารเมศ  บำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงปิญชาน์  ทุ่งปรือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงปิยมณฒ์  ลิ่มคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงปิยมล  แซ่ลิ่ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กชายปิยวัฒน์  ทองผึ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายปิยะพงษ์  แต่ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงปิยากร  ศรีอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงปีย์วรา  คำตัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  มาทลุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  อินทร์จันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กชายปุณณวิช  ทองทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงปุณยนุช  จินดาพล
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงเปมิกา  จินดาพล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กชายเปรม  แสงสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงโปรดปราน  หนูมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงไปรยา  เหล็กไหล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงผกามาศ  กิ่งแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงผกามาศ  ยุทธกาศ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงผกาวรรณ  ถวิลการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงผาสุข  ขวัญเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายแผ่นดิน  ถิ่นหนองจิก
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายพงศกร  กลับคง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายพงศกร  ขันติพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ อาคารเขาช้าง ชั้น 2 ห้อง ป. 6/4 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
680
เด็กชายพงศกร  ณ นคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายพงศ์ปณต  กอบกิจธีรโรจน์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายพชร  จันทร์ชนะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายพชรพล  ไชยแก้ว
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายพชรพล  ลิ่มวงศ์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายพนา  สืบสอาด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงพนิดา  จีนเอียด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงพนิตนันท์  โบบทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กชายพรณภัทร  แซ่ตัน
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายพรเทพพนม  พึ่งกิจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงพรนภัส  ทองด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงพรนัชชา  พะสิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายพรพิพัฒน์  โพธิ์สุทธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงพรรณดาวส์  สงวนพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงพรรณภัทร  คงดำ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงพราวสิตา  นิภัสตรา
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงพฤกษา  พินทอง
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงพฤฒิมา  สุวรรณวิจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงพลอยนภัส  วิรัตนเสรีกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงพลอยพรรณ  พัฒแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงพลอยพิชชา  ภัทรพงศ์เพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงพลอยใส  ลีนานุนารถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายพสิษฐ์  มาศมหาศาล
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงพัชรพร  ทองพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงพัชรพร  ระวิวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงพัชราวัล  หนูขวัญแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงพัชริดา  มั่นใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงพัณณิตา  ผลากิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กชายพัทธเมธ  กิไพโรจน์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงพันธ์ผกา  กาหลง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายพันธมิตร  สุทธิเส็ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายพันธุ์ธัช  ไชยสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายพัสกร  มาศมหาศาล
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงพัสชา  ปานมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงพาขวัญ  เชื่อมแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ อาคารเขาช้าง ชั้น 2 ห้อง ป. 6/5 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
715
เด็กหญิงพิชชากรณ์  วงศ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงพิชชานัน  พรรณราย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงพิชญ์สินี  เกื้อผล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงพิชญา  ปานมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กชายพิชญางกูน  จันทร์งาม
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กชายพิภพภัทร  บุญเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โพธิ์สิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เฟื่องสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  กิไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงพิมพ์พจี  สังข์วงค์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทองเสน่ห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงพิมลนาฎ  อินทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงพิริษา  โชครุ่งเจริญยิ่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงพีรญา  มงคลบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กชายพีรนัฐ  ย่อแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กชายพีรภัทร  พึ่งสมบัติพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กชายพีรวิชญ์  ทองสุริวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กชายพีรวิชญ์  พาหุการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายพีรวิชญ์  สุมาลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายพุฒิพงศ์  เอียดศรีชาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงพุทธรักษา  บู่ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงพุธิตา  ชาติชำนาญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงเพชรลดา  บุญชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงเพชรลดา  เสียมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงเพาพิลาส  แสงสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงแพรทอง  ศุภรส
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงแพรพลอย  แก้วจอหอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงแพรวพิชชา  ผลงาม
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงแพรวา  เทพเสถียร
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงฟาดิลา  อ่าวลึกน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายฟาลาห์  เศกปทาน
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงฟ้าใส  ผะสารพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายเฟาซี  รองปาน
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายภควพจน์  อิโตะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ อาคารเขาช้าง ชั้น 3 ห้อง ป. 5/3 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
750
เด็กชายภควา  พวงจิตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายภคิน  อยู่ยืน
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงภวิกา  ชลธีศรีถาวร
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  จงสัตติธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กชายภัณณ์  อติสุธาโภชน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงภัททิญา  พรหม์ภัทร์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงภัททิยา  จันทร์บวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงภัทรกัญญา  ปรีดาผล
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กชายภัทรชัย  ศรีพุฒ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงภัทรธิดา  กระจ่างศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กชายภัทร์นรินท์  บุญแข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงภัทรนันท์  นมัสการ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงภัทรนันท์  เอกธรรมเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กชายภัทรพล  ปรีดาผล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กชายภัทรภณ  ฉิมกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงภัทรฤทัย  ใจเย็น
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงภัทรวดี  บุญรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงภัทรวรรณ  ก่อสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงภัทรศยา  หวานดี
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สันโลหะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงภัทราวดี  กลิ่นมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงภัทราวดี  หนูนาค
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงภาชินี  ปานชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กชายภาณุวัฒน์  ผลยิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กชายภาสกร  ชูทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กชายภาสวุฒิ  ขมักการ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กชายภิญญาพัชญ์  เจนการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อุดมเอนกลาภ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กชายภิณณ์  อติสุธาโภชน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กชายภูกฤษ  ค้าของ
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กชายภูบดี  ชูเหล็ก
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายภูผา  แสงสว่าง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กชายภูริ  พรหมรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กชายภูริณัฐ  สกุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กชายภูรินทร์  พิเภก
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ อาคารเขาช้าง ชั้น 3 ห้อง ป. 5/2 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
785
เด็กชายภูริพัฒน์  เงาะผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กชายภูรี  กุลศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายภูวรินทร์  ขันติพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงภูษณิศา  ขิมทองดอนดู่
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงมญช์ุพิชา  หุตะจูฑะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงมณฑกาญจ์  พุดคง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงมนทิพย์  รักวิทย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงมนัสนันท์  จินา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงมนัสนันท์  เอกธรรมเสถียร
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงมะลิษา  ณ ตะกั่วทุ่ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงมาตา  มงคลบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงมาศธัญกาญจน์  พรหมพงศ์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงเมทนี  ศักดิ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายเมธัส  อดทน
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงเมธาวินี  มูลตรีภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กชายเมธี  มุขแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงเมสิร์ญา  จบฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กชายยศกร  ลิ่มสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายยศภัทร  ขำณรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายยศวรรธน์  นรินรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายยี่สิบเก้ามกรา  แก้วบุตรสา
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงเยาวดี  กิไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงโยษิตา  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กชายรชต  เกื้อผล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงรดา  เชื่อมแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงรลดา  เกื้อมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงรวิษฎา  โกยผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงรวิสรา  คงสะอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กชายรักษกร  ประดับศิลป์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงรักษิณา  ตวงสิน
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กชายรักษิต  อ้นเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กชายรังสิพล  เจริญรุ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงรังสิยา  ร่วมใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กชายรัชชานนท์  เกื้อมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กชายรัชชานนท์  จ๋วนเจนกิจ
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ อาคารเขาช้าง ชั้น 3 ห้อง ป. 5/1 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
820
เด็กชายรัชชานนท์  ตวงสิน
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงรัชฎา  แซ่ชี
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ทองเจิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายรัชนาท  ชูรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายรัชพล  ลิ่มโลหะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงรัญสรา  ทวีศิลป์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กชายรัฏฐกฤษฎิ์  แก้วจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายรัฐศาสตร์  ดีบุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กชายรัฐศาสตร์  หลีน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงรัตติกาล  ขุนทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงรัตน์ธิดา  มากะฐิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงรัตนภัทร  ตันประภา
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงรัตนาวดี  เรืองติก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงรินลดา  ฉ่ำชื่น
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายริสกีร์  มะมิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  จิรเสรีอมรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กชายเรวัตฒะ  เจียบบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กชายเรืองรัฐวิชญ์  ศรีรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กชายเรืองศักดิ์  รักษ์บุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงลลิตา  มงคลสินธ์ุ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กชายลัทธพล  นุกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงลาภิสรา  สันติราชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงเลอาร์  อารียา เมแยร์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กชายวชิรวิทย์  ภูมิรักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กชายวชิรวิทย์  มงคลบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กชายวชิรวิทย์  สมมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กชายวรภัทร  ทุ่งคาใน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กชายวรภัทร  วิทยา
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงวรรณกานต์  เพ็ชรถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงวรรณวิษา  ไชยยุทธ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงวรรณวิสาข์  นนทวัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงวรรณอนง  มณีโชติ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงวรรณิศา  น้อยปลา
ป.6
โรงเรียนบ้านกลาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงวรรณิศา  พวงจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กชายวรวัฒน์  รองปาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ อาคารเขาช้าง ชั้น 4 ห้อง ป. 6/1 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
855
เด็กหญิงวรัญญา  เผือกสีแก้ว
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์หรรษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กชายวรัญญู  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงวรัทยา  วาหะรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกลาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กชายวรากร  บัวเผียน
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กชายวรินทร  พลเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงวรินทร  ศรีพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงวรินธร  เผือกสีแก้ว
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงวริศรา  เพ็งงาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กชายวสุพล  พูนพิสิฐทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กชายวัชรินทร์  ค้ำชูชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงวันทนาพร  จันทรัศมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายวันปิยะ  มีแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงวัลลิภา  ผลเกื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กหญิงวิชญาณี  กะสิรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงวิชญาดา  อ่อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงวินุสรา  ยั่งยืน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงวิมลวรรณ  ตันฑเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงวิรัลพัชร  การประกอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กชายวิวรรธน์  ช่วงชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กชายวิวิศน์  วิโนทัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงวีรภัทรา  ภูถนอมสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กชายวีรภาพ  ทิพย์รักษา
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กชายวีรวิชญ์  อันทการ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กชายวุฒิศักดิ์  คงรอด
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กชายเวทิศ  ต่อผล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กชายศตนันท์  วุฒิกรภัณฑ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กชายศรัณยู  เขม็งกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กชายศรายุทธ  หอมหวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กชายศราวิน  ครูเส็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงศศินา  เพ็ชรคล้าย
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงศศิพิมล  อาจกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงศศิวิภา  วรรรธกานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กชายศักย์ศรณ์  ชนะโก้ประวัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กชายศานติ  กลิ่นมาลา
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ อาคารเขาช้าง ชั้น 4 ห้อง ป. 6/2 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
890
เด็กหญิงศิรประภา  เรืองศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงศิริญญา  ชื่นชม
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงศิริรัตน์  เพชรนาค
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงศิโรรัตน์  ไกรลาศ
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กชายศิวกร  ศรีรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กชายศิวา  ไชยารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กชายศุภกร  วรุดมสุธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กชายศุภกร  สุขจนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กชายศุภกฤต  ทองเจิม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กชายศุภกฤต  เพชรวิเชียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กชายศุภกิตติ์  ไชยคง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กชายศุภโชค  อุดมสินค้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กชายศุภพลพัฒน์  อะกึ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงศุภภัคสรณ์  นาดี
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงศุภรดา  คงเลิศวรากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงศุภรัตน์  มงคลธรรม
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กชายศุภฤกษ์  สิงหการ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงศุภัชญา  เรืองรอด
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กชายศุภากร  แซ่อิ๋ว
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กชายศุวิจักขณ์  รักษา
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงสตรีรัตน์  เหมทานนท์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กชายสยมภู  อัยรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กชายสร้างบุญ  จินดาพล
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กชายสรายุ  พึ่งผล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงสลิลรัตน์  จันประเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงสวรส  หมายดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงสัณห์สิริ  แจ่มน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงสารชา  แพใหญ่
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงสาลิณี  บุญรื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงสาวิตรี  เพิ่มทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กชายสิรวิชญ์  ไกรเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงสิริธัญญา  เอกเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงสิริพร  ตันไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงสิริยากร  ยศยิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงสิรีธร  เล่งเหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ อาคารพิงกัน ชั้น 2 ห้อง ป. 4/4 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
925
เด็กชายสุกนต์ธี  จงจิตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กชายสุกฤษฎิ์  ผลการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กชายสุขชัย  มุดา
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงสุชญา  ทรงศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงสุชัญญ์ญา  พืชพงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงสุชาฏา  มธุรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงสุชาดา  ชัยกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงสุชาดา  แสวงการ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงสุชาวดี  หินน้อย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงสุทธินันท์  ขำปลื้มจิตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กชายสุทธิศักดิ์  บุญฉลาด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงสุนิสา  หินน้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กชายสุปรีย์  แก้วพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงสุพัตรา  สงวนนาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงสุพิชญา  มีหิ้น
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กหญิงสุภวรรณ  บัวเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กหญิงสุภาพร  ขุนพิลึก
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กหญิงสุภาวดี  ดรุณมิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กหญิงสุมิตรา  สุขพัฒนศรีกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กชายสุรเดช  วัจรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กชายสุริยา  วาหะรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กหญิงสุวรินทร์  เพชรจุ้ย
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงสุวีรยา  ผลยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กชายโสภณัฐ  ไตรบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงหทัยกัลยา  อ่อนคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ศรีม่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กหญิงหยกศิวนัล  ทองเจิม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กชายอคิราภ์  หนูเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กหญิงอชิรญา  ทศกาญจน์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กชายอดิเทพ  ใจเฉื่อย
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กชายอดิศร  นาวาล่อง
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กชายอติคุณ  มลิเครือ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กชายอธิดิตย์  ไกรคุ้ม
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กชายอธิพงษ์  มหาการ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กชายอนวัช  พืชเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ อาคารพิงกัน ชั้น 2 ห้อง ป. 4/5 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
960
เด็กหญิงอนัญญา  ทรัพย์สิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงอนัญธิดา  โบบทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงอนุธิดา  โบบทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กชายอนุภัทร  อยู่ยืน
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงอภิชญา  ศิริผล
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กชายอภิเชษฐ์  เพ่งกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กหญิงอภิญญา  ทองเหลือง
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กชายอภิธาร  เผ่าจำรูญ
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กชายอภิรักษ์  จันทร์พฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กชายอภิรักษ์  ยกคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กชายอภิวรรธน์  สุระกา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กชายอภิวิชญ์  อินเจือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงอภิษฎา  รามสิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กชายอภิสิทธ์  สามัคคี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กชายอมรเทพ  วตะภรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงอรกัญญา  สังข์ชุม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงอรนภา  ยสนันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กชายอรรณพ  ทวีรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงอรอินทร์  อินทีลาด
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงอรอินท์  สงวนนาม
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงอรอุมา  มีชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กหญิงอริญชยา  คอนมั่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงอ่อนทิวา  ณ นคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กหญิงอักษราภัค  ใบหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กชายอัครพนธ์  พัฒน์วงศ์ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กชายอัครวัฒน์  สาระกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กชายอังกูร  บุญหนัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กชายอัญชัษฐา  เจริญศิริพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กชายอันดา  จินดาพล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กชายอันดา  สันสมุทร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กชายอันดา  หลีสาภิราช
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กหญิงอันดามัน  ทวีรส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กหญิงอันดามัน  ประสบมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กหญิงอัมพิกา  ทัศการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กชายอัมรินทร์  ชื่องาม
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ อาคารพิงกัน ชั้น 2 ห้อง ป. 4/6 โรงเรียนอนุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
995
เด็กหญิงอัยรินทร์  น้ำนบ
ป.6
โรงเรียนบ้านกลาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กชายอัศวะเทพ  วิศุภกาญจน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กหญิงอาจารียา  ณ นคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กชายอ๊าดนาน  วาหะรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กหญิงอาทิตญา  หนักแน่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กชายอานนท์ณัฏฐ์  เจียมดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กชายอาร์ชาวิน  นนทรี
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กหญิงอาราดา  กาหลง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กหญิงอาราดา  วาหะรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกลาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กหญิงอารียา  เหมรา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กชายอำนาจ  จินดาพล
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กชายอิทธิพล  นวลจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กชายอิทธิวัฒน์  พลพิชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กหญิงอินดา  เหมมินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงอินทิรา  รองปาน
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กหญิงอิสรีย์พร  กล่อมเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงอุไรวรรณ  การประกอบ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กชายเอกภพ  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านกลาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงเอมจิรา  คงกะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์