ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 1 โรงเรียนบ้านดู่
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกวินภพ  เพิ่มอุตสาห์
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปาขัน
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกานต์สิริ  บัวคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกีรติญา  ศูนย์กลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงเกศรินทร์  ซื่อสัตย์
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงแก้ว  กิตติ
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงเขมิกา  แซงดานุช
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายคณพศ  มาสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงจิตตมาส  ปันโน
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายจิรภัทร  กันทะ
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายจิรวัฒน์  ปันต๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงจิรัชญา  สุดใจ
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายจีรเมธ  หาญสมุทร
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงจุฑามาศ  เพ็งสาย
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายจุวาธิวัฒน์  ทองฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงชนาภัทร  ถาวะดี
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงชมชนก  ใจเอื้อ
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงชยุดา  ช่วงมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงชลันดา  ปาขัน
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายชัชพล  จันต้าว
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงชาลิสา  อุ่นเรือน
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายชินาธิป  ทาไชย
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อุทธวัง
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงโชติกา  อุ่นเรือน
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายญาณวัฒน์  เถาพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงญาณิศา  หมื่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงฐิตามร  ขันธะ
ป.4
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายฐิรวัฒน์  พินิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  อุทธิยัง
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงณัชชานันท์  จันทร์นคร
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงณัฐธิดา  ซื้อนาวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงณัฐธิดา  ตาคม
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายณัฐพงศ์  บุญทา
ป.6
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงณิชกานต์  จิตตะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงณิชกานต์  หลักเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 2 โรงเรียนบ้านดู่
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณิชา  กุมพล
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายไตรรงค์  วรนำมณฑล
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายทยากร  ดัดดีสอง
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายทัศนวุฒิ  นามศร
ป.5
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายธนวินท์  ปินตา
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงธัชพรรณ  วงศ์กันทิยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายธัชพล  ชาวไร่
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงธัญญาวีย์  ดอกคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายธัญพัฒน์  ปัญญา
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ยอดยา
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงธิดารัตน์  คำเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายธีรภัทร  บุญหลาย
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายนครินทร์  วงค์เขื่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายนพรัตน์  พรหมวาทย์
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงนภัสสร  หมอยาดี
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายนวพรรษ  อินทร
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงนันท์ชพร  ชัยชนะ
ป.4
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงนารีรัตน์  อินต๊ะขัน
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงน้ำภูฟ้า  เขียนทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายบูรร์พิภพ  งามทรง
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงปภาพินธ์  พันธุ์เมืองมา
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงปภาวรินทร์  พริบไหว
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุระป้อม
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายประภพ  จันทร์สว่าง
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงปราณปรียา  โนแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงปรีดาภรณ์  สุขสำราญ
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายปองภพ  จันทร์สว่าง
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายปัญญากร  ขยัน
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายปุณณภพ  หลักเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายพงศกร  ุพิษณู
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายพณิชพล  บุญเชิดชู
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงพนิดา  ว่องไว
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงพนิดา  อินต๊ะขัน
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงพรรณวลัย  จันทร์หิรัญ
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงพรรษชล  กันชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 3 โรงเรียนบ้านดู่
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงพัทธนันต์  ใจดี
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายพันธวัช  เจริญเรือนคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายพันธวิศ  เจริญเรือนคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงพัสวี  คิดอ่าน
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายพิตพินันท์  กิตละ
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงพิมภวรรณ  บุญส่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงภคพร  ศรียา
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายภัทธรณินทร์  บุญสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงภุมวารีย์  หลวงหล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายภุริภัทร  คำทิพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงภูมิณภัทร  หมื่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายภูมิมินทร์  คำเชื้อ
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายภูริภัทร  ศรีสร้างคอม
ป.5
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายภูวดล  วรรยุมา
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายภูวนัย  รัชฉัตรตะเทวิน
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายมงคลชัย  จราฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายยศวรรธน์  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายยุทธศักดิ์  ธิคำมา
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายรัชฌานนท์  เกษณา
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายรัชต  เนียมสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายรัตนพล  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์  สุริโย
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงลลิตา  อินต๊ะจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายวงศธร  คำฟู
ป.6
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงวชิรญาณ์  สืบแสน
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงวรรวิษา  อินต๊ะขัน
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายวรินทร  จันมณี
ป.5
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงวริศรา  เหมืองหม้อ
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงวิจิตรา  ไชยสถาน
ป.6
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงศรัญญา  กองจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายศรัญยู  สงนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายศุภกร  สมแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายสกุลวัฒน์  แสนบ้าน
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายสมโชค  ปันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายสาม  กิตติ
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 4 โรงเรียนบ้านดู่
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงสิริกานต์  สุขสำราญ
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงสิริญญา  เลิศฤทธิ์ปัญญากุล
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงสิริทรัพย์  ชายเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงสิริลักษณ์  สุขสำราญ
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายสุกฤฏิ์  ธรรมขัน
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงสุภารัตน์  จาริวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายอดิสร  แสนบ้าน
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงอนัญญา  พอใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงอนิสา  ไชยสถาน
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายอนุกูล  ชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายอนุภัทร  คำนนท์
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงอภิสรา  มหามีวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงอรณิชา  สุทธะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงอรปรียา  จันทนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงอลิสา  ปรีดานันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงอ่อง  กิตติ
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายอ่อน  ลุงซู้
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายอัครวัฒน์  มาจิตตะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงอัญชลีพร  ธิมา
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงอัญชิกา  วงศ์แพทย์
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงอารีย์รัตน์  ดอกเป็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงอุ้มบุญ  ทาสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงไอวรินทร์  สุดใจ
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 5 โรงเรียนบ้านดู่
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
129
เด็กหญิงธิดารัตน์  ตั้งแต่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงนริศรา  ปินตา
ป.5
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ปันทะวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายพาณุวัฒน์  จันทนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงพิชญฎา  สมสี
ป.4
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงภัทรนันท์  ใจปิง
ป.5
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงสุวภัทร  สังประการ
ป.5
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายอภิชา  แช่มช้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(บ้านพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
137
เด็กหญิงกรรณิกา  ใจดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายกฤตภาส  ธรรมบุญดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายกฤตเมธ  หาญสกุลวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ไชยมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงกัญญาภัทร  บุญฤทธิ์พงศา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงกานติศา  เชื้อแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงกุลภัทร์  อุดทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายเกริกกษิต  เชียงแรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายคุณานนท์  ประเสริฐสังข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายจิรัฏฐกร  พีพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายเจตน์  เจนวณิชย์วิบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายเจษฎา  ตาเมืองมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  บุญทัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายชวกร  เทพประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายชวกร  อิชิดะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงฐิตาภร  ปงเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ศรีไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายณัฐชนน  วงศ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงณิชานันท์  มีศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายตั้งปณิธาน  ยอดสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงแทนขวัญ  ใจมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายธนโชติ  วงษ์เจตวรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงธัญนันท์  พรหมประเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายธีรเทพ  ปวงคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายธีรภัทร  หอมนาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงนันทิชา  เริ่มรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำจุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายนิชคุณ  เมืองมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงบัณยาพร  แจ้งประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงปพิชญา  คอยหลัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงปัณปภา  กองศรีนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายพงศ์ปณต  กอใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายพสิษฐ์  วรจรรยานุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงพัทธนันท์  กรรเรืองชัยสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงแพรวพิชชา  วงค์ราษฎร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงภูริชญา  ถาคำดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(บ้านพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
172
เด็กหญิงมณิสรา  วงศ์ใหญ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายเมธาวี  หอมนาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงรวีพัฒน์  หายทุกข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงรักษิตา  จี๋เอ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงลักขณา  มหาวงศ์นันท์
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำจุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงวิริชานันท์  นุ่มปรางค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายศุภชัย  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายสิรวิชญ์  ดะนัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายสืบสกุล  สันติธารารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายสุวิจักขณ์  กุลสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงอลิสา  สาดเณร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายออมบุญ  บุญช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงอินทุอร  มั้งเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงอิสริศา  เสือจันทึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(บ้านพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
186
เด็กหญิงกัลยาณี  บัวหลวง
ม.2
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงเกษศรินทร์  ศรีจันทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
นางสาวนภัสสร  บัวตูม
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
นางสาวพัชรินทร์  บัวหลวง
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
นางสาวพิจิตรา  ตันกุล
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
นางสาวราตรี  แสงศรีจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงวณัฐชญา  นวลแก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงสุชานันท์  แก้วประภา
ม.2
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงอภิชญา  วงศ์ใหญ่
ม.2
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
นายเอกวุธ  นามแสง
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(บ้านพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
196
เด็กหญิงกชกร  แก้วกันทะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงกชกร  จารุศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงกนกภรณ์  พรหมเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงกมลชนก  เกียรติอาภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงกรกนก  อินตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายกฤตเมธ  สัจจะญาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงกฤติกา  โครงกาพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงกวินธิดา  มะโนรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงกวิสรา  บุญมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายกสิณกฤษฏิ์  สว่างวัฒนเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายก้องภพ  ก้างพะซอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จินณภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สองสีใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงกัญตสิริรัตณ์  สมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงกัณญาภัสนา  เลิศสิริโภคิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงกาญจน์สุดา  อินปั๋น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายกิตติภูมิ  โพธิ์เกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงกุลนาถ  เชียงแรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงเกสรา  สายแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงเขมนิจ  บัวเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงคัทยวรรณ  แผ่นเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายคิมหันต์  โสรจสกฤษฎ์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงจตุรพร  สีวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายจิตติพัฒน์  บัวผัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายจิรนันท์  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายจิรภัทร  สุทธพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายจิรเมธ  แสงศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายจิรัฏฐ์  เจริญอากานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ใจกล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงจุฑามาส  บุญแรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายฉัตรเมธี  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงชญานิศ  จตุนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงชญานิศ  อุตกรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงชญาภัณ  เสาหิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงชณัญธิดา  ดำแดงดี
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(บ้านพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
231
เด็กหญิงชณาภัสร์  ชะวัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงชนากานต์  แสวงผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายชนาธิป  ติญานันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงชนิสรา  หอมนาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายชโนดม  ประถมวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายชยากร  อ่อนนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงชวิศา  เวียงคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายชัยภัทร  ชาญชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงชาลิสา  ตั้งสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายชินโชติ  คำประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายชินวัตร  กานัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงญาณภัทร  กาวีละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงญาณัจฉรา  เวียงคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงญารินดา  พละศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงฐิติมา  รินทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายฐิติวัฒน์  จันธิมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายฑศพล  วังสระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงณปภา  จิตต์ธรรมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ดำแดงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงณัฏฐวิตรา  ชาวลี้แสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงณัฐกมล  บุญชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายณัฐชนน  พงษ์ด้วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายณัฐชพนธ์  มานุจำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงณัฐธิดา  ปัญญาอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายณัฐพงศ์  ทัพพันดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงณัฐพร  กิจสินธพชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ปวงคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงณัฐวิภา  ชูไว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงณิชกานต์  ชาวเวียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงณิชานาฎ  มะเมียเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงณิชารีย์  ยิ้มใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายดนุสรณ์  ธิต๊ะยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายตรอง  ไชยมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายตรึก  ไชยมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(บ้านพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
266
เด็กชายตุลยวัต  ไกรมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำจุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายเตชิน  หอมนาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายทวีโชค  พัฒนพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงทอปัด  แก้วทิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายทัชชล  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงทิพประภา  พันธนะวาทิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายทีปกร  บุญแรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงแทนรัก  สมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายธนกร  จุ้ยประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายธนพนธ์  เวียงคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงธนพร  ตะราษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงธนพร  เมืองมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงธนภรณ์  พหุธนพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงธนรรณพร  มีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายธนวัฒน์  กิติเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายธนัชชา  โกวาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายธนัชชา  หอมนาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงธนัชญา  ขันทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายธนากร  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายธราเทพ  แสงศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงธัญชนก  คำภิโล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายธิติภูมิ  โขนภูเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายธีระพัฒน์  ไชยมงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงนงค์ลภัส  พิลาภ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายนนทพัทธ์  จตุแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายนพวิชญ์  เชียงแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงนภสร  ไชยสถาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายนราวิชญ์  บัวผัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายนฤดม  หอมนาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายนฤบดินทร์  ดำแดงดี
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงนัฐสรา  ตั้งประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญเหลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายนิธิพัฒน์  เวียงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงเนื้อนาบุญ  ชะวัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายบวรวิชญ์  ต้าวก๋า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 7 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(บ้านพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
301
เด็กชายบัณฑิต  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงบัณฑิตา  ชุ่มชูกลิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงบัณฑิตา  ธรรมบุญดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงบุญญาภา  เตชะแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายบุญยกร  ยานสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายเบญจคุณ  บุญชื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายปณต  เพียรไพรงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงปณิตตรา  ประวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงปนัดดา  แสงศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงปพัชญา  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงปภาวรินท์  เกนท์ทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายปภาวิน  พวงมะลิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงปริญญ์สิริ  เปล่งใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงปรียาภัทร  ศรีสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงปวริศา  แสงโฮง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงปัณฑิตา  หล้าสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายปัณณวัฒน์  สุทธสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองล้วน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงปัณณวีร์  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงปุญญิสา  วงศ์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายปุณณวิช  สมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงปุณยวีร์  มณีกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงเปมิกา  คำทิต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายพงษพัฒน์  อ่อนดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงพรรณวรา  แก้วจุนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ธรรมะวุฒิสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงพศิกา  สุวรรณกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายพศิน  ศักบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายพัทธดนย์  เจริญพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายพัทธดนย์  ทรายคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายพันธกิจ  ชัยธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายพิชญุตม์  โสสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงพิมพกานต์  กาติ๊บ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงพิมพกานต์  งามเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธ์  สมนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 8 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(บ้านพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
336
เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  หอมนาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายพีรณัฐ  ใหญ่สุจี๋
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายพีรดนย์  ตั้งสกุลเสริมสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายพีรวัส  ทองใบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายพีรวิชญ์  หอมนาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงแพรชมพู  แสนวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงภคพิมพ์  อุดมเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงภริตพร  สะอาดดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงภวรัญชน์  ยศทะนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำจุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงภัทรนันท์  วงศ์ใหญ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ก้อนสีลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายภาณุมาศ  ครูฮกซิ่ว
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงภาวิณี  แน่นอุดร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายภูมิ  ขันธวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายภูริช  จันทรดิลกกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงภูริชญา  ศรีคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงมารียา  พรมไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายมีโชค  เตชะแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายเมธาสิทธิ์  สังขมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายยศกร  วังเค็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายยศกฤต  คำเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายรัชพล  แจ้งสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงรัญชิดา  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายรัฐภูมิ  ทองเอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายรัฐภูมิ  หวลระลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงรินรดา  ศักดิ์ดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงรุจิภาส  ใจกล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงละนิมรักฬ์  บุญสินธุ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายวชิรวิทย์  โยธาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงวรกานต์  สมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายวรธันย์  ไชยนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายวรปรัชญ์  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงวรรณพร  สูงปานเขา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงวรรณิภา  ทุ่มสักกะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงวรวลัญช์  ไกลถิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 9 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(บ้านพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
371
เด็กชายวรสิทธิ์  ใจกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงวิฏิพร  แสงศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงวิภาดา  อุดปิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงวิภาวี  จันทร์อุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงวิรัญญา  อินวงศ์วาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงวิรัลพัชร์  พากเพียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายศตวรรษ  เมืองมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงศรัญย์พร  ไกลถิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  อภิบาลพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายศิรวิชญ์  อินแสนสืบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายศุภกร  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายศุภกร  อิ่นคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายศุภโชค  ไชยวารินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายศุภวิชญ์  คงสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงศุภสุตา  วรรณศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงสร้อยสุดารัตน์  กรุณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงสวรินทร์  ใจหมั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงสาธิกา  สันใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงสาธิดา  เมืองมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงสายธาร  อดทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงสิรินทรา  รวมสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงสุกาญจนา  สุวรรณ์แย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงสุชานาฎ  สติราษฏร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายสุทิวัส  คนต่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงสุนันทา  สิงหนาท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  นุ่มนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงสุภาภรณ์  รำไพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงสุภาวิดา  ผลสินธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายสุรชัช  หม่องยานะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงเสาวภาคย์  ขาวแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงโสภิดา  ผัดผวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงโสภิดา  เมืองมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงอชิรญา  ศรีสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายอติชาติ  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายอนันท์ทพัฒน์  วงค์จันทะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 10 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(บ้านพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
406
เด็กชายอนุกุล  เชือมรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายอนุชิต  หอมสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายอภิสิทธิ์  ขันไร่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงอรกช  คงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงอรรถวดี  พัฒนสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายอริยพล  มังคลาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงอักษราภัค  สมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงอัจฉราภา  มีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงอัญชลี  วงศ์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงอัญรินทร์  ขวัญสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงอัยรินทร์  ปุกคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายอัศนัย  ดอนมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงอุทัยวรรณ  ใจหนัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายเอนกพงษ์  หาญกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงเอมมิกา  แสงศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 1 โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายกฤตนัย  เขตประกร
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายกษิดิส  ขาวแดง
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงกัญญาพัชร  หมั่นการ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายกันกานต์  พรสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงกัลยา  แดนดงยิ่ง
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายกิตติพงศ์  ยอดคำ
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายกิตติภูมิ  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายเกียรติศักดิ์  พันธ์ขาว
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายเกียรติศักดิ์  พึ่งพวก
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายจตุภัทร  ปิตากรุณา
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงจรรยภรณ์  จันทะเนตร
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายจิรัฏฐ์  ปราณปริยสกุล
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายแจ็ค  คอลิน โอร๊อค
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงชัชญาภา  ฉลาดธัญญกิจ
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายโชคชัย  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงณชกนก  ต่างเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุยะต๊ะ
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายณัฐภัทร  เขื่อนจักร์
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายณัฐภูมิ  สุขสมบัติ
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายณัฐรัฐ  ใจปัญธิ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายถิรวัฒน์  ทรัพย์ทวีพงษ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายแทนคุณ  โพธิ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายธนภัทร  น้อยสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายธนภูมิ  อุทธิยา
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายธนยศ  ทองนอก
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงธฤดี  อุปมา
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายธีรเดช  ซ่งจรัส
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายธีรเมธ  ยศสละ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงเนรัญชรา  ณ น่าน
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายบุรินทร์  มังคลาด
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงเบญญาภา  ขันเปี้ย
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงปราณปริยา  สนม
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายปิยะณัฐ  เสนคำ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงปุณยนุช  หัตถี
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายพงษ์พิชญ์  ชัยนนทวัชร์
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 2 โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายพัชรพล  จันผล
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงพิชญา  มีสุข
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงพิตติธาร  ใจดี
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  กันทะมูล
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  เข็มเพชร
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายภาคภูมิ  นุชนิยม
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายภูมิฐิติรัตน์  สีชมภู
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงภูริชญา  สันทะนะ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายภูริทัศน์  สอนสิริ
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงเมธปิยา  กาติ๊บ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงรพีภาส์พร  แก้วก้อ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายรัชพล  ศรีจรรยา
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายวชิรกร  ปันคำ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายวชิรวิทย์  แลหมัน
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงวชิรา  ป้อเฮือน
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงวิภวา  เมฆิน
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงวิภาดา  เอี่ยมสอาด
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงศรุตา  ช่วยเกิด
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายศิวกรณ์  สืบจากถิ่น
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายศุภฤกษ์  วงค์กันทา
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายสรวิชญ์  กาติ๊บ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เรืองรักษ์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายอนุพงษ์  ตะวันแสง
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงอภิชญา  เฟื่องฟู
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายอภิมงคล  สามทอง
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงอรนลิน  อารีมิตร
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายอัฑฒกร  โยปัญญา
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายเอนกชัย  จันทร์สิงขรณ์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 3 โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
484
เด็กชายกตัญญ์  ตาชม
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงกรพิณท์  ทองลับ
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายกฤดิชาติ  พราหมณะนันทน์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายกฤดิศักดิ์  พราหมณะนันทน์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายกฤตเมธ  ปัตไตร์
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายกฤติธี  ศรีใจ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายกฤษณะ  วงศ์ใหญ่
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายกฤษติภูมิ  เทพวงศ์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงกวินทิพย์  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงกัญญ์จรีย์  ลือยศ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงกันต์ณภัฐ  ปกรณ์กิจวัฒนา
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงกัลยกร  เตจ๊ะ
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงกานต์ชนิต    สอนศิริ
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงกาสะลอง  ธนเกียรติสกุล
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายกิตติธร  คมขัน
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายกิตติภูมิ  วงค์ไชย
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงกิตติยา  เรือนคำ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงกุลกิติกร  กาวี
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายเกียรติศักดิ์  วงศ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงแก้วกัลยา  กูลละวรรณา
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายขจรเกียรติ  งามเริง
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงขวัญณภัทร  ประมล
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงเขมิกา  หลานพรม
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงเขมินทรา  ภิญโญ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายคฑาทอง  แสงมะโน
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายคุณานนท์  อุทธิยา
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายจตุภัทร  เขื่อนแก้ว
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงจรรยพร  พรมเสน
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายจักริน  หอมนาน
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงจินตาภา  แก้วนันทะ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงจิรชญา  กลิ่นหอม
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายจิรเมธ  ราชเสนา
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายจิรัฏฐ์  บำรุงชู
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงจุฑามาศ  กมลขัน
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์  นายด่าน
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 4 โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
519
เด็กชายฉัตรดรัล  นันแก้ว
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงชญาดา  แซ่เติ๋น
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงชญานันท์  มะโนปิง
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงชญานิศ  จิตอารีย์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายชนม์พศิน  แก้วกันทา
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงชนม์พิชา  สมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงชนะใด  สิทธิ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงชนิสรา  บุญนิฉันท์
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายชยางกูร  เวียงคำ
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงชลดา  หมู่ก้อน
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงชลพรรษา  ใจสีธิ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงชลลดา  ชุมภู
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายชวัลกร  เชื้อเมืองพาน
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายชัชพงศ์  ขอดคำ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายชัชพงษ์  คูเจริญ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปันนวน
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายญาณวัฒน์  ศรีสมบัติ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงญาณิกา  ธรรมสอน
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายฐปนวัฒน์  บุญวงศ์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงฐิติวรดา  เรือนแก้ว
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงฐิติวรดา  สมนาม
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายณัชพล  ทิพวงค์
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายณัฏฐกิตต์  คำสอน
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไวสาริกรรม
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงณัฐชากร  เกียรติยศนากุล
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายณัฐดนัย  ใจดี
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงณัฐธยาน์  หวันเหล็ม
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงณัฐนรี  เกิดสุข
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายณัฐนันท์  นามวงศ์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ปริญญา
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายณัฐภัทร  อุ่นเรือน
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงณัฐรัมภา  มะโนวรรณ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงณัฐวดี  สุทธนู
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงณิชานาฎ  คิดสุขุม
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงณิชาภัทร  คนทา
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 5 โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
554
เด็กหญิงณิชารีย์  อุ่นตาล
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายถิรวัฒน์  ปัญญานันท์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงทรรศมาพร  ศรีระ
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายทรัพย์ทวี  สบบง
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงทริกยากานต์  ชัยเรืองเดช
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายทักษ์ดนัย  ขุนชาญโหมก
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายทินภัทร  การเก็บ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงทิพย์ไพลิน  รุ่งทิพย์ธนกิจ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายทีปกร  ชมชื่น
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายทีปกร  มะลิลา
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายโทนีเคฟิน  แอนดรูว์แวนเคนท์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายธนกฤต  พินโยยิ่ง
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายธนกฤต  เหมืองทอง
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายธนดล  บัวแสง
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กชายธนวัฒน์  สมณะ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายธนัช  ฝาชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงธนัชญา  แก้วสด
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงธนัชญา  วงศ์ไชย
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายธนัท  มหาวงศนันท์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายธนากร  กองตุ้ย
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กชายธนากร  วงศ์ชื่น
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายธนาเสฏฐ์  ทำสวย
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงธัญพิชชา  กุณา
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงธันยพร  ราชคม
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงธิดาพร  แก้วกันทะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงธิติกานต์  กันทะสอน
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายธีรพัฒน์  เทพรักษา
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายธีรภัทร  เสมอเชื้อ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายธีรเมธ  ศรีชัย
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงธีร์วรา  กิตติกวินพัทธ์
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายธีรุตม์  หายโศรก
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายนพวรรธน์  ศิรินาม
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงนภัสวรรณ  พวงจำ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงนภัสศร  คำคง
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายนราวิชญ์  ภูมี
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 6 โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
589
เด็กชายนวพล  มงคลมณีฉัตร
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายนัฐพล  ไวยครุฑ
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงนิรักษกาญจน์  สถาน
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายนิวัฒน์  คุ้มพูล
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงเนตรนรินทร์  ลำพิมาย
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงบุณยานุช  สีแก่
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงบุรัสกร  คำตาพันธ์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงบุษกร  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงเบญจพร  ธิตะยา
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายปฐพี  แก้วคำปา
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงปทิตตา  ดวงสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายปภังกร  เจนใจ
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ผลดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายปรเมศวร์  มังคลาด
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายประภัทรกรณ์  รื่นเริง
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงปรานปรียา  สาริกา
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงปริยา  ศุภการกำจร
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงปรีชญาน์  อุบลเลิศ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายปวริศว์  นาสินพร้อม
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงปวีณาภา  ปิ่นทรายมูล
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายปัณณธร  ไชยยะ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายปัณณธร  รักธรรม
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงปาณนพิน  ฟองคำ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงปานฤทัย  ใจซื่อ
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายปาลทัต  บุญประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  วิชา
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายปิยภูมิ  นุชนิยม
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงปุญชซิตา  ปีลา
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายเปรม  แก้วบุญส่ง
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายพงศกร  กมลสิงห์ทอง
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงพรกนก  ไชยอักษร
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงพรชิตา  ยาวิละ
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงพรธนนันท์  วิลัมพล
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงพรปวีณ์  แสนชัย
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงพราวฝัน  วันไชยธนวงศ์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 7 โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
624
เด็กหญิงพราวพิชชา  ทรัพย์นิติภากร
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงพริมรตา  กิตติชยากุล
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงพริมลตา  จันทิมา
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายพฤษกร  กองตุ้ย
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายพศินพงศ์  อินทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงพัทธนันท์  เตชะแก้ว
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงพิชญธิดา  จักร์เงิน
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงพิชญา  พิพัฒนพงศ์กุล
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงพิชญากร  ทรายคำมูล
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงพิชญาภา  คิดดี
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงพิมพกานต์  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ฝ้ายป่าน
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วงศ์อารัญ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงพิมลรัตน์  พึ่งตนเอง
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายพิรชัช  สุขแสง
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงพิรญาณ์  เรืองสมบัติ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงเพชราภรณ์  ถายะ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงแพรวไพลิน  เที่ยงมงคลไชย
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงภัททิยา  อินต๊ะปัญญา
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายภัทรชัย  ใจดี
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เรือนมูล
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายภาคิน  วัฒนพีรพงศ์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายภาสวิชญ์  ขรรค์ชัย
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงภูธณิษา  กันทะขู้
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงภูพิงค์  ใจเอื้อ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายภูมิพิทักษ์  ปัญจะเรือง
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายภูวณัฏฐ์  ไชยวัฒน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายมหัสวัต  รวมสุข
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงมะวัตดะห์  กูตะห์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงมัณฑิตา  เหล่าเขตกิจ
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงมัทนิน  พัทนนท์เมธา
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กชายรภีพัฒน์  อินทแสง
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงรมณ  สุริยะวงศ์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงรวิสรา  พามี
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงร้อยดาว  สมณะ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 8 โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
659
เด็กชายรัชพล  ผลเจริญ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงรัญชิรดา  ทาเกิด
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กชายรัตนกร  คำดี
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายรัตนบดินทร์  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงรินรดา  ชุมนุมพร้อม
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายวชิรวิทย์  ยศพล
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงวณิชฌา  ไชยวิญญา
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กชายวรภัทร  วรภัทรกร
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงวรัญญา  กันทะสอน
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงวรัญญา  ไชยลังกา
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กชายวรากร  คำแปง
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กชายวรากร  จันธิมา
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงวศินี  กองจา
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงวันวิสาข์  สุขสินธิ์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงวิชญากานต์  ใจบุญ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงวิชญาดา  เขตอาดุลย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงวิชยาพิมพ์  ฉลาดธัญญกิจ
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กชายวิธวินท์  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายวิธวินธ์  สิริลัพธ์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงวีรณัฐา  ใจชุ่ม
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายวีรภัทร  มณฑาทิพย์สุคนธ์
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงเวทิตา  จุดทานุต
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  เลิศมงคล
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายศักย์วริศ  เอี่ยมชาญชัย
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีคำ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายศิรวิชญ์  แสงศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายศิรา  ลิกขะไชย
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายศิวกร  ดังขุนทด
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายศิวกร  สุระทิพย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กชายศุกลวัฒน์  อิ่นคำ
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายศุภฤกษ์  นามวงศ์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายศุภฤกษ์  ห่อเพชร
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายศุภากร  จิตวงศนันท์
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายสรศักดิ์  เสาร์จันทร์
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายสหรัฐ  จันธิมา
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 9 โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
694
เด็กหญิงสาริศา  สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายสิทธิลักธิ์  รุ่งอรุณ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กชายสิรวิชญ์  สองสีใส
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงสิรินทรา  ไชยจำเริญ
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กชายสิริภูมิ  เสนใจ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงสิริยากร  เบ้าทอง
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงสุชาดา  ดีสร้อย
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงสุทธญาณ์  นาตัน
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงสุภจิรา  นาแพร่
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงสุรินรักษ์  แก้วหล่อ
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มะลือวงค์
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กชายหาญณรงค์  สุทธิประภา
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงอชิรญา  การยศ
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงอธิชา  สุทธวงค์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กชายอธิพงษ์  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายอภิวิชญ์  กาพุทธิ์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงอภิสุตา  สุขรี่
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงอรปรียา  ลาดมูล
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงอรัญญา  ชุมนุมพร้อม
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงอริสรา  ผาจันดา
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงอริสา  ความชอบ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงอริสา  ยุชิ
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กชายอัครพล  ทิพเจริญ
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงอัยยาริณ  อนันต์
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายอานนทภัทร  ตันมา
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงอิงตะวัน  ปันนา
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงอิสริยา  เขื่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์