ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พะเยา เขต 1

ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคาร 5 สัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลฉัตร  ก๋ามี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
2
เด็กชายกฤษณพงษ์  รัตนชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤษิกร  สันกว๊าน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิตประถม
4
เด็กชายกษิดิ์เดช  ราศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
5
เด็กหญิงก่อกุศล  งามจิต
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกาญจนภัทร์  กิ่งก้าน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกานต์พิชญา  ศรีเรือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
8
เด็กชายกีรติกร  สีสุกใส
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
9
เด็กชายกุญช์ชาญ  ตั๋นเต็ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกุลธิดา  เปาลิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกุลิสรา  จินดา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกุสินารา  พรมมารินทร์
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
13
เด็กชายเกรียงไกร  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
14
เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  อุปรนัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
15
เด็กหญิงขวัญจิรา  งามจิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
16
เด็กชายขสิณาวิณ  ขาวสังข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
17
เด็กชายคงณัฐ  พงศ์ทัศนเหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
18
เด็กชายคณานนท์  พลเยี่ยม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5
คณิตประถม
19
เด็กชายคเณศ  ศักดิ์สูง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
20
เด็กหญิงคนธรส  สวนขยัน
ป.5
โรงเรียนศรีชัยวิทยา
คณิตประถม
21
เด็กชายคีตกานต์  วนาเขียวขจี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5
คณิตประถม
22
เด็กหญิงคุ้มขวัญ  จินดารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
23
เด็กชายจักรพรรดิ์  วีระโยธิน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
คณิตประถม
24
เด็กหญิงจามิกร  จิตตางกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
25
เด็กหญิงจิดาภา  กันตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
26
เด็กหญิงจิดาภา  นำไพศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
27
เด็กชายจิตติพัฒน์  นาคส่องแสง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิตประถม
28
เด็กชายจิรณัฐ  ไชยเเสน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5
คณิตประถม
29
เด็กชายจิรพงศ์  เงินเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
30
เด็กหญิงจิรภิญญา  คำวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
31
เด็กชายจิระเดช  ศรีชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
32
เด็กหญิงจิรัชญา  สุธรรมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
33
เด็กหญิงจูเลีย  สวินตัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
34
เด็กชายเจษฏาภรณ์  นาปรัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
35
เด็กหญิงชนัญชิดา  พันธ์วงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พะเยา เขต 1

ณ ห้อง 203 ชั้น 2 อาคาร 5 สัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชนันธร  แก้วใส
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5
คณิตประถม
37
เด็กชายชยกร  ชูวรรธนะปกรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
38
เด็กชายชยณัฐ  ไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
39
เด็กชายชโยดม  พรหมเผ่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
40
เด็กชายชวกร  ประสาทเขตร์การ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
41
เด็กชายชวัลวิทย์  วงศ์ราษฎร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
42
เด็กชายชัยนันท์  พันธ์นิธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
43
เด็กหญิงชาลิสา  วงศ์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
44
เด็กหญิงชิดชนก  ชินฝั้น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5
คณิตประถม
45
เด็กหญิงชินา  สายโกสุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
46
เด็กชายชินาธิป  ใจลา
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
47
เด็กชายชิษณุชา  สนิทกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5
คณิตประถม
48
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ใจมิภักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
49
เด็กชายญาณศรณ์  แก่นมั่น
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
50
เด็กหญิงญาณัจฉรา  ทะปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
51
เด็กหญิงฐิตาพร  เขิมขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
52
เด็กหญิงฐิติรัตน์  คำจ้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4
คณิตประถม
53
เด็กชายณฐปกรณ์  ประสิทธิ์เสริฐ
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
54
เด็กชายณฐวัฒน์  นุมัติ
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
55
เด็กชายณภัทร  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4
คณิตประถม
56
เด็กหญิงณัฎฐนิช  เผ่ากันทะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
57
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วสุริน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
58
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยามี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
59
เด็กชายณัฐพล  คำดี
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
60
เด็กหญิงณัฐพัชร์  ทำทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 6
คณิตประถม
61
เด็กชายณัฐวัชช์  จันทรกานตานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
62
เด็กหญิงณิชา  วันดู
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5
คณิตประถม
63
เด็กหญิงณิฐชารัศม์  วงศ์ชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
64
เด็กหญิงดาราวรรณ  แก้วลับแล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
65
เด็กชายเดชาธร  สิงห์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
66
เด็กชายเดโช  ปัญญะสังข์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4
คณิตประถม
67
เด็กชายเดโชชิต  ปวงคำปัน
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
68
เด็กชายเตชัส  สุขศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
69
เด็กหญิงถลัชนันท์  อุดทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
70
เด็กหญิงทยิดา  กิยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พะเยา เขต 1

ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคาร 5 สัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงทัชชกร  ไชยรินคำ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
คณิตประถม
72
เด็กหญิงธนพร  ชะยันโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
73
เด็กหญิงธนภรณ์  มิ่งขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
74
เด็กหญิงธนัชชา  ชัยธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
75
เด็กหญิงธนัญชนก  พวงมาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
76
เด็กหญิงธนิษฐา  ภาระจำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
77
เด็กหญิงธมนวรรณ  โยธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
78
เด็กหญิงธมลวรรณ  คำมา
ป.4
โรงเรียนศรีชัยวิทยา
คณิตประถม
79
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ดิลกระวีพงศ์
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
80
เด็กหญิงธัญทิพย์  สุวรรณสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
81
เด็กหญิงธาดารัตน์  ไชยวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
82
เด็กชายธีร์ธวัช  ธนาพรพูนพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
83
เด็กชายธีรนัย  บุญยัง
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
84
เด็กชายธีรวัฒน์  มหาโยธี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 6
คณิตประถม
85
เด็กชายธีรวัฒน์  อินรางค์
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
86
เด็กชายนนทกร  ธรรมปัญญา
ป.4
โรงเรียนศรีชัยวิทยา
คณิตประถม
87
เด็กชายนันท์วัฒน์  จันทร์มีเทศ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5
คณิตประถม
88
เด็กหญิงนานา  โกโตะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 6
คณิตประถม
89
เด็กชายบุญชรัส  รัศมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
90
เด็กหญิงบุญฐิตา  พรรณกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
91
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สกุลนา
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
92
เด็กชายปฏิพัทธ์  นิลนาราม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4
คณิตประถม
93
เด็กชายปภังกร  พรมเส็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
94
เด็กชายปภังกร  สายสืบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
95
เด็กชายปรมินทร์  จริยมา
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
96
เด็กชายปรมินทร์  ลือชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
97
เด็กหญิงปรัชญา  สิมทราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
98
เด็กหญิงปริณดา  บุญสุข
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
99
เด็กชายปัณณวัฒน์  รัตตะรมย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
คณิตประถม
100
เด็กชายปัณณวิชญ์  คำนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
101
เด็กชายปัณณวิชญ์  ปวงคำปัน
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
102
เด็กชายปาณัสม์  สุยะต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
103
เด็กหญิงปาณิศา  จันทร์มี
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
104
เด็กหญิงปาณิสรา  เป็งมา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิตประถม
105
เด็กชายปารมี  ดูแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พะเยา เขต 1

ณ ห้อง 205 ชั้น 2 อาคาร 5 สัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงปารมี  พุทธสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
107
เด็กหญิงเปมิกา  มะโนวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
108
เด็กหญิงเปรมรัศมี  จะตุนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
109
เด็กหญิงผกากรอง  แก้วปิก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
110
เด็กชายพงศธร  สุภาวะ
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
111
เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์  พุทธสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
112
เด็กหญิงพชรวีร์  วงศ์ไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
113
เด็กหญิงพอเพียง  พงศ์พันธุ์
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
114
เด็กชายพัฒิกร  จินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
115
เด็กหญิงพัทธนันท์  พิมสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
116
เด็กหญิงมัทรินทร์  วิรัตน์เกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
117
เด็กหญิงพิชชาภา  ชาวเหนือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
118
เด็กหญิงพิชชาภา  พิทักษ์พล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
119
เด็กหญิงพิชญธิดา  ขันคำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4
คณิตประถม
120
เด็กหญิงพิชญ์ภณิตา  ศิริปิยะภิญญากุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิตประถม
121
เด็กหญิงพิชญ์สินี  พุทธเมฆ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
122
เด็กชายพิชยพล  ศิริกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
123
เด็กหญิงพิชา  พุทธวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
124
เด็กหญิงพิรญาณ์  อ้อยหวาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
125
เด็กหญิงพีรดา  เหลี่ยมศิริเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
126
เด็กชายพีรพัฒน์  สนั่นเอื้อ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิตประถม
127
เด็กชายพีรพัฒน์  สนิทพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
128
เด็กชายพีร์ภวัฐ  ศรีวิสุทธิ์สมบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
129
เด็กชายพีร์ระพงษ์  ตรีโอษฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
130
เด็กหญิงพุทธิดา  ชุ่มจา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิตประถม
131
เด็กหญิงเพชรลดาฏ์  นิธิธกรจารุวัชร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
132
เด็กชายภวิศ  บัณฑะวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
133
เด็กหญิงภัคณิชา  วิชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
134
เด็กชายภัทรพล  บุญเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
135
เด็กชายภัทรภูมินทร์  โชคจิตติพัฒน์
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
136
เด็กชายภัสสร์  ชัยดรุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
137
เด็กชายภาณพ  ขัดปินใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
138
เด็กชายภาณุวัฒน์  พรหมพดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
139
เด็กชายภาสกร  เทพสุรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
140
เด็กหญิงภาสินี  ขาวงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พะเยา เขต 1

ณ ห้อง 305 ชั้น 3 อาคาร 5 สัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายภีมเดช  เขื่อนแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
142
เด็กชายภูมิกิติ  จินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
143
เด็กชายภูรี  ขจรฤกษ์จารี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิตประถม
144
เด็กชายภูวเดช  เชื้อทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
145
เด็กชายภูวนัย  เรือนกูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
146
เด็กหญิงมณีรัตน์  เอ็มปราดเทิ้ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4
คณิตประถม
147
เด็กหญิงมนัสนันท์  วุฒิศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
148
เด็กชายยชุรเวท  ตาน้อย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิตประถม
149
เด็กชายยุทธภูม  จันทร์กรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิตประถม
150
เด็กชายรักษ์กวิณฑ์  รักษาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
151
เด็กชายรังสิมันต์  คำแปง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิตประถม
152
เด็กชายรัชพล  มีเชื้อ
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
153
เด็กหญิงรุจาภา  ภู่รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 6
คณิตประถม
154
เด็กหญิงวชิรญาณ์  พวงมาลัย
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
155
เด็กชายวชิรวิทย์  เผ่าตุ้ย
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
156
เด็กชายวรชากร  สร้อยสนธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
157
เด็กชายวรเมธ  พรมมินทร์
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
158
เด็กหญิงวรันธร  ไชยวุฒิ
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
159
เด็กชายวัฒน์ชยพล  อินทร์เทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
160
เด็กหญิงวาสินี  วรรณมะกอก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5
คณิตประถม
161
เด็กชายวิวิธชัย  ใจมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
162
เด็กชายศรัยณ์พงษ์  สอนเผ่า
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4
คณิตประถม
163
เด็กหญิงศศินิภา  อ้ายตุ๋ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
164
เด็กชายศิรณัช  โยวัง
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
165
เด็กชายศิรสิทธิ์  ปัญญา
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
166
เด็กชายศุภกร  สามิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
167
เด็กชายศุภกฤต  หลีแก้วสาย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
168
เด็กชายศุภกฤษฎ์  เสมอคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
169
เด็กชายศุภวิชญ์  อิโต้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
170
เด็กชายศุภศิษฏ์  ดวงใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
171
เด็กหญิงศุภัสชญา  ไชยวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
172
เด็กหญิงสมภิชุตา  เมืองชื่น
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
173
เด็กชายสัณหณัฐ  รุ่งโรจน์กิจการ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
คณิตประถม
174
เด็กชายสินทรัพย์  ใจหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
175
เด็กชายสิรพิพัฒ  พันธุ์โอภาส
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พะเยา เขต 1

ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคาร 5 สัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายสิรวิชญ์  บำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
177
เด็กหญิงสิริกัญญา  แก้วมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
178
เด็กหญิงสิรินทรา  ดวงอุตสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
179
เด็กชายสิริภูมิพงษ์  สีเหลือง
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
180
เด็กหญิงสุกัญญา  สำราญใจ
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
181
เด็กหญิงสุทธิดา  เตชะกุลวิโรจน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
คณิตประถม
182
เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  ใจเที่ยง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5
คณิตประถม
183
เด็กหญิงสุพิชฌา  นาคทัต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5
คณิตประถม
184
เด็กหญิงสุภาวิตา  ทุเสนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
185
เด็กชายสุวิจักขณ์  ปินตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
186
เด็กหญิงโสรยา  มีบุญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 6
คณิตประถม
187
เด็กชายอ้ครภูมิ  เสรเมธากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
188
เด็กชายอชิรวิชญ์ฺ  เหมะภูษิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
189
เด็กชายอดิศร  วงค์ภักดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 6
คณิตประถม
190
เด็กชายอนาวิล  ตุ้มกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
191
เด็กชายอภินันท์  แสงเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
192
เด็กชายอภิภู  ใจสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
193
เด็กหญิงอรฑา  นักการีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
194
เด็กชายอรรถนนท์  แก้วเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
195
เด็กหญิงอริสรา  ช่วยค้ำชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
196
เด็กหญิงอัญญา  เอื้อหยิ่งศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
197
เด็กหญิงอัยกมล  กายาชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
198
เด็กชายอาทิตย์  ศรีใจอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
199
เด็กหญิงอาริตา  ใจจุมปา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิตประถม
200
เด็กชายิวิชยิน  กันทายวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พะเยา เขต 1

ณ ห้อง 303 ชั้น 3 อาคาร 5 สัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
201
เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขศิริเจริญ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงกนกวรรณ์  อินต๊ะแก้ว
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
คณิต ม.ต้น
203
เด็กชายกมลพัทธ์  กันธายอด
ม.3
โรงเรียนตามฝันแม่ใจ
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงกรวรรณ  ปะละสี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงกัลลยา  ไชยบุตร
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
206
เด็กชายกิตติภูมิ  แสนโซ้ง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงเขมจิรา  เทียนหวาน
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงเขมิกา  แสนสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
209
เด็กชายคฑาวุฒิ  ฐานพานิช
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงจันทรา  แซ่ฉี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
211
เด็กชายจิรไนย  จินาเฟย
ม.3
โรงเรียนตามฝันแม่ใจ
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงจีรนันท์  บุญทอง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงเจนจิรา  ต้าวฮอง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงชนัญญานิษฐ์  มาไกล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงชนัตถ์ภรณ์  ผลดี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงชลดา  คำหมู่
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงชำนิกานต์  แก้วมา
ม.3
โรงเรียนตามฝันแม่ใจ
คณิต ม.ต้น
218
เด็กชายชิษณุชา  เสมอใจ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงณัฐณิชา  อินต๊ะ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
คณิต ม.ต้น
220
เด็กชายณัฐดนัย  สิงห์งาม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายณัฐพล  ชาวเหนือ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 6
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงณัฐภัทร  สุธรรมมา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
คณิต ม.ต้น
223
นายณัฐวรรธน์  รักษาสัตย์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 6
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงณี  บุญทอง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
225
เด็กชายธนบดี  แสนเสมอใจ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
226
เด็กชายธนวัฒน์  ไผ่งาม
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงธัญญา  แดงสุภา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 6
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงธัญสุดา  สุภาวะ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงธารทิพย์  มิ่งขวัญ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์ประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงธิดารัตน์  ปินใจรักษา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
คณิต ม.ต้น
232
เด็กชายธีรธรรม  คำมา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายธีรยุทธ  สุริยะ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายนพวิชญ์  แสงจ้อย
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายนราวิชญ์  ศรีสัมฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พะเยา เขต 1

ณ ห้อง 402 ชั้น 4 อาคาร 5 สัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
236
เด็กหญิงนริศรา  จักจุ่ม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายนันทวัฒน์  พรมเดื่อ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงน้ำทิพย์  แสนสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงน้ำเพชร  ศุภกิจโกศล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงนิชกานต์  อิสระบุตร
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงนิมมลา  เมืองมูล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงนิรดา  ขจรไชยา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงปพิชญา  พันธ์ดี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงปพิชญา  อิ่นแก้ว
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงประภาภรณ์  ปัญญารัตน์
ม.3
โรงเรียนตามฝันแม่ใจ
คณิต ม.ต้น
246
เด็กหญิงปริฉัตร  เพ็ชรบุรี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงปริยพันธ์  หล้าเถิง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายปัณณวัฒน์  ปัญญาไว
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงปาจารีย์  เสาวภาคย์โยธิน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงปานฤทัย  คำลือ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงปุญญิศา  สีธูป
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงไปรยา  จันต๊ะวงค์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงพรพิมล  ใฝ่ใจ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงพัชรพร  รุจิกุลวัฒน์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงพิชญฎา  ไชยกุลเจริญสิน
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงพิชญา  ลิ้มประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงพิลาวัลย์  ศรีนวลคำ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงพีชคณิต  สารบรรณ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
คณิต ม.ต้น
259
เด็กชายพีรพล  บัวประทุม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
คณิต ม.ต้น
260
เด็กชายพีรวัส  พิพิธวงศารัตน์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
261
เด็กชายพีร์วาทิน  กองแก้ว
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงภาดา  เครือสบจาง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงภานิล  เครือสบจาง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายภูเบธศ์  เครือวงศ์
ม.3
โรงเรียนตามฝันแม่ใจ
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงภูริชญา  บุญทา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
คณิต ม.ต้น
266
เด็กชายภูวดล  กันหาลีลา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
267
เด็กชายมงคลชัย  ไชยบุตร
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงมณฑลี  อินโฉม
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงมณีประภา  ชิณวงค์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงมิ่งกมล  วรรณิกร
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พะเยา เขต 1

ณ ห้อง 403 ชั้น 4 อาคาร 5 สัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
271
เด็กหญิงลวิตรา  พันธ์ุพาณิชย์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงวรฤทัย  ฐานิสรากูล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงวรัชยา  พรมเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงวรัญญา  ดวงดี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงวรินทร์ธร  สุขยิ่ง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงวริศรา  สุคะตะ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
277
เด็กชายวัชรากรณ์  สุขใจบาน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายวันเฉลิม  วิไล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงวันวิสา  ใฝ่ฟ้า
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
280
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  มโนจิตต์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 6
คณิต ม.ต้น
281
เด็กหญิงศิวะพร  ศรีโชติ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงศุปิภรณ์  วงค์ไชย
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายศุภกานต์  บุญสาม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงศุภิสรา  เซี่ยงเห็น
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงศุภิสรา  วรรณภิระ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายสิทธิชัย  ปินใจรักษา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงสุพิศรา  พูลเกสร
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายสุรพัศ  รัศมี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายสุรศักดิ์  เดชชัย
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงสุวรรณฉัตร  หมั้นขัน
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
คณิต ม.ต้น
291
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ธิมา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แซ่ลี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายอนันตชัย  ทิพละ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
294
เด็กชายอนันต์ยศ  จำปาดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
295
เด็กชายอภิวัฒน์  สุนันต๊ะ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
คณิต ม.ต้น
296
เด็กชายอวิรุจน์  ขันทอง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงอารีวรรณ  เตชะวงค์
ม.3
โรงเรียนตามฝันแม่ใจ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 1

ณ ห้อง 404 ชั้น 4 อาคาร 5 สัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
298
เด็กหญิงกชพรรณ  ดวงพันธ์
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงกชพรรณ  อิทธิมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงกมลลักษณ์  มณีธร
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงกรกนก  กิจวิวัฒน์วรากุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงกรรณิกา  ทองมาก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงกรวรรณ  อักษร
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
304
เด็กชายกฤตภาส  เป็นสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2
วิทย์ประถม
305
เด็กชายกฤตภาส  ยานะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
306
เด็กชายกฤตวิทย์  กันธิยะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 6
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  คำทร
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  สันแก้ว
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงกฤษพร  หล่อดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ชวนคิด
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงกัญญา  จ๋าวตะกุล
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำเทพ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงกัลยาณี  แซ่เล้า
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
314
เด็กชายกัษณ  สองคำชุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
315
เด็กชายกิตตินันท์  ดวงไชยา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงกิตติมา  มุงเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
317
เด็กชายกุลณวัฒน์  ลิมะตระกูล
ป.4
โรงเรียนศรีชัยวิทยา
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงกุลวดี  บัวลีเอ่น
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงขวัญพิชชา  ขุนเทียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงขวัญวรรณรักษ์  ยอดบุญมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงขวัญหทัย  ณ เชียงใหม้
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
322
เด็กชายคามิน  ยอดเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
323
เด็กชายคีรีบูน  พรหมเผ่า
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
324
เด็กชายจตุพรรดิ์  ข่มอาวุธ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงจันทรวิมล  ชำนาญยา
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
326
เด็กชายจิณณะ  ใหม่คำ
ป.5
โรงเรียนศรีชัยวิทยา
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงจิตตกานต์  ปัญจขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงจิตตินี  จิตจำนงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงจินต์จุฑา  รักโค
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงจิรภิญญา  จิตร์เจริญกุล
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงจิรภิญญา  พิชัยพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงจิรัชญา  เงินเย็น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 1

ณ ห้อง 405 ชั้น 4 อาคาร 5 สัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
333
เด็กหญิงจิรัชญาพร  ลำน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
334
เด็กชายจิรัฏฐ์  โยธาวัฒนากูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงจุฑากรณ์  หอมใจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงเจนธารา  ทนทาน
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
337
เด็กชายชนกันต์  คำวิหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
338
เด็กชายชนทัต  เทียนหวาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงชนัญชิดา  เวชมะโน
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงชนันชิดา  ร่องอ้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงชนารดี  ทะปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงชนิดาภา  พงศ์วรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงชนิสรา  คำตัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
344
เด็กชายชยพล  เหมยแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงชรินรัตน์  กันทะวงค์
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงชรินรัตน์  จงศิริวงศ์ปรีดา
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
347
เด็กชายชวัลวิทย์  สิริลัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงชัญญานุช  กาตาสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
349
เด็กชายชิติพัทธ์  มุสิกะ
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
350
เด็กชายชินภัทร  ต๊ะเฟย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรหมเผ่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงชุติมา  คงกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงชุติมา  คนกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงญาณิศา  ฉ่ำมาลัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงญาณิศา  นามแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5
วิทย์ประถม
356
เด็กชายฐานวุฑฒ์  ทองศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงฐิตาภา  ยอดมิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงฐิตารัตน์  หิรัญชูเกียรติ์
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงฐิติรัตน์  คันธโชติ
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงฐิติรัตน์  คำปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงฐิติรัตน์  จอมแปง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงฐิติวรดา  นันทพิฏฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
363
เด็กชายฐิติวัฒน์  รัตน์หทัยธาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงณญาดา  นวลคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
365
เด็กชายณฐกฤต  ศรีวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
366
เด็กชายณภัทร  แดงทูน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 6
วิทย์ประถม
367
เด็กชายณภัทรฆพงษ์  วุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 1

ณ ห้อง ป.3/7 ชั้น 2 อาคาร 2 โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
368
เด็กหญิงณภัทรารัตน์  ยศธนเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงณัชชา  วัฒนาสุนทรกุล
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แลสันกลาง
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงณัฏฐ์อริญ  ชัยศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงณัฐกฤตา  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
373
เด็กชายณัฐชนน  ใจแจ้ง
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
374
เด็กชายณัฐชนน  ตั๋นเฟย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงณัฐชนากานต์  ไชยวงค์
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงณัฐชยา  สมปาน
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงณัฐฐาภัคร์  พูพานเพิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงณัฐณิชา  เสมอเชื้อ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
379
เด็กชายณัฐดนัย  ขันตี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญดัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงณัฐธิดา  แปงสมุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงณัฐนรี  กัลป์เจริญศรี
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
383
เด็กชายณัฐปกรณ์  ดูดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
384
เด็กชายณัฐพัฒน์  ตั๋นเฟย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงณัฐวลิลญ์  พิพิจสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงณิชา  จินะวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงณิชาภา  ตะยะพงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงณีรนุช  บัวนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
389
เด็กชายดนัยณัฐ  อ้อยกาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงดาวชมพู  เกตุขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
391
เด็กชายดิศรานุวัฒน์  ต๊ะชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
392
เด็กชายเดชาธร  บัณฑะวงศ์
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงเดือนเต็มดวง  ซิว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
394
เด็กชายตปธน  ประดิษฐ์สถาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
395
เด็กชายเตชินท์  กิตติเตชะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
396
เด็กชายทินภัทร  แปงสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
397
เด็กชายธนกร  คำรังษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
398
เด็กชายธนกฤต  ศรีมามาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
399
เด็กชายธนดล  จันทิมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงธนนันท์  เครือสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
401
เด็กชายธนภัทร  เสยสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
402
เด็กชายธนวินท์  แสนยศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 1

ณ ห้อง ป.3/6 ชั้น 2 อาคาร 2 โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
403
เด็กหญิงธนัชพร  เอื้อพรจิรชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงธนัสถา  พวงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
405
เด็กชายธนาดุล  คำมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2
วิทย์ประถม
406
เด็กชายธนารักษ์  ประดับศรี
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงธนิศรา  ใจการ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
วิทย์ประถม
408
เด็กชายธรรมปภัทร  คำยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงธรรมพร  พรหมวัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงธัญชนก  วงศ์ไชย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงธัญชนก  ศรีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงธัญญ์ชนก  ค้าโค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทวีประยูร
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ลิขิตาภิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงธัญธร  ปาเอื้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงธัญพิชชา  เรืองจิตร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงธัญพิชชา  ห้วยลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงธัญวรัตน์  อินสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงธันชนก  สงวนใจ
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงธันยพร  ใจอารีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงธันยพร  ชัยชนะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
422
เด็กชายธาดาพงค์  ต่วนทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
วิทย์ประถม
423
เด็กชายธาวิน  ปรีดาสุริยะชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงธิตยา  ฟักแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
425
เด็กชายธีรพงษ์  บุญวงค์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4
วิทย์ประถม
426
เด็กชายธีรวิชญ์  บุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงธีราภร  ชัยบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงนภชา  สำเนียง
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงนภัสรพี  แก้วมูลคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงนรมน  พรหมโลก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
431
เด็กชายนฤกร  รัตน์เถลิงศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงนวพร  พรเมืองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงนันท์นภัส  นาคปิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงนันทวรรณ  จำรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
435
เด็กชายนิติธร  สีสัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
436
เด็กชายนิพิฐพนธ์  เผ่าเครื่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงนิศาชล  สมศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 1

ณ ห้อง ป.3/5 ชั้น 2 อาคาร 2 โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
438
เด็กหญิงนิษฐ์ญาณิน  เมาลานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
439
เด็กชายบรรณวัฒน์  คำฮอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
440
เด็กชายบรรณวิชญ์  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
441
เด็กชายบุญญฤทธิ์  ไก่งาม
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงบุญญาลักษณ์  ธนะวงศ์
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงบุญญาเวศน์  ผลวิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงบุณณดา  บุญวงศ์
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงบุณยาพร  สาวฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
446
เด็กชายปณิธิพิชญ์  การินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงปนัดดา  ฟักสกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงปนัดดา  ใสสม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงปพิชญา  บัวดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
วิทย์ประถม
450
เด็กชายปวริศ  ภาชนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงปวิณ์ธิดา  คงทน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ภาชนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงปัญญดา  ปรีชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงปัญญาพร  สุขเจริญ
ป.5
โรงเรียนศรีชัยวิทยา
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วมูลคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงปาณิสรา  ทิพย์ชุมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงปานฝัน  กาจารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงปารณีย์  อภิจิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงปิยนุช  ประเสริฐสิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
460
เด็กชายปิยพล  ถิ่นโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงปิยะธิดา  ใจสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงปิยาภรณ์  ปันต๊ะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5
วิทย์ประถม
463
เด็กชายปีรันทร์  จันทรสีมาวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงปุญญาภัส  สืบศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงปุณญาพร  เขียวนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงปุณรดา  ชวธนโรจน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
วิทย์ประถม
467
เด็กชายปุณวิชญ์  คูวาฮาร่า
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงเป็นฤทัย  ใจหนัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงไปรยา  ทองหมู่
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5
วิทย์ประถม
470
เด็กชายพงศภัค  คำสองสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
471
เด็กชายพชรดนัย  แดนทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงพชรพร  ปัญสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 1

ณ ห้อง ป.3/4 ชั้น 2 อาคาร 2 โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
473
เด็กชายพชรพล  มะอุเต็น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2
วิทย์ประถม
474
เด็กชายพทศิษย์  เครือสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
475
เด็กชายพนธกร  กรมแขวง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงพรชนก  ช่วยรักษา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงพรนภา  นามวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงพรนิรุชา  คันธภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงพรไพริณ  เย็นจิต
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงพรรวินท์  ถิรภัทรไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงพรลาภิณ  เฮเลน
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงพรหมธิดา  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงพริมรตา  คำใย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
484
เด็กชายพฤฒินันท์  ขัตติยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
485
เด็กชายพฤษภา  แสนมา
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงพลอยชมภู  สองคำชุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงพลอยชมภู  สองคำชุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงพลอยไพลิน  ธนภัทร์ธีนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงพลอยระรินทร์  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2
วิทย์ประถม
490
เด็กชายพัชระพรชัย  ค้าไป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงพัตรพิมล  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
492
เด็กชายพัทธ์กวิน  ผัดวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
493
เด็กชายพัทธดนย์  หอพิชญพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงพัทธนันท์  ใฝ่ฝัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงพัทธนันท์  วังวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงพาขวัญ  จันทร์ทักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงพาขวัญ  วงศ์หาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงพิชชาพร  ถูกจิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงพิชชาภา  ตันกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงพิชญธิดา  กัณธะคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ก๋าแก้ว
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงพิชญาภักดิ์  คำเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงพิชญาภัค  พึ่งเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงพิชฎาณัฏฐ์  ทาใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
505
เด็กชายพิชญุตม์  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงพิธุกานต์  สุริยะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงพิมพกานต์  พันธ์ปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 1

ณ ห้อง ป.3/3 ชั้น 2 อาคาร 2 โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
508
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงพิมพิศา  สุขพร้อมสรรพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงพิรดา  อ้อยบำรุง
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงพิราวรรณ  รุ่งรังษี
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงพิลาวัลย์  ฟักแก้ว
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
513
เด็กชายพิสรัล  คำไชยวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
514
เด็กชายพีรบูรณ์  ธิสาระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
515
เด็กชายพีรพัฒน์  อ้อยหวาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงเพชรลดา  วาสอนใจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงแพรวา  เอื้อหยิ่งศักดิ์
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงภัชริยา  ธีระพันธุ์พิเชฏฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงภัณทิรา  หมื่นจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
520
เด็กชายภัทรดนัย  แสงทองคำ
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงภัทรทิยา  หมื่นจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงภัทรธิดา  นามเมือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงภัทรนันท์  มีปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
524
เด็กชายภัทรพล  แก้วบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงภัทรภร  โชติษฐยางกูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงภัทราพร  ใจการ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงภานรินทร์  จำรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
528
เด็กชายภานุพงศ์  ชำนาญหล่อ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
วิทย์ประถม
529
เด็กชายภาวัช  ลีลางาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
530
เด็กชายภาสกฤต  คงสงวนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
531
เด็กชายภูผา  ภู่ผกาพันธุ์พงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5
วิทย์ประถม
532
เด็กชายภูมิพงศ์  รัศมี
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
533
เด็กชายภูมิพัฒน์  ดำรงค์ชีพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
534
เด็กชายภูวนัย  ศรีณรงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงภูษณิศา  เทือกธรรมมา
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงมนต์นภา  หมั่นไร่
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงมนัสนันท์  แจ้งนิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีบุญชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงมลธิญา  ลัคณา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงมินทร์ธีรา  วิรัตน์เกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงเมธาพร  ขยันขาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
542
เด็กชายยุทธภูมิ  ถามัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 1

ณ ห้อง ป.4/3 ชั้น 3 อาคาร 2 โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
543
เด็กชายยูลวา  บุญสม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 6
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงรวิสรา  อุ่นเรือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงรสรินทร์  แซ่ลก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงรัศมีแข  ปงคำเพย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงรุจิราภรณ์  หนักตื้อ
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงเรณุกา  ภูรีเชาวกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงเรนะ  คิมูระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
550
เด็กชายฤทธิกร  โลหะกิจตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงฤทัยภัทร  สุขภิมุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงลลิตภัทร  โชคลาภ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
553
เด็กชายลัทธพล  แซ่ภู่
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงล้านนา  ไรลี่ย์
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงวชิรญา  สิทธิวะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงวชิรยา  ยะตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
557
เด็กชายวชิรวิทย์  ทาทาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
558
เด็กชายวชิระ  เสมอคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 6
วิทย์ประถม
559
เด็กชายวรปรัชญ์  ผือเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงวรรณณิดา  ซุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงวรรธนพร  จอมแปง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงวรัชยา  ตันกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
563
เด็กชายวริทธิ์พล  คำบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงวรินธร  วงศ์แพทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงวรินรำไพ  จิระเศรษฐภัทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงวริศรา  จำรัส
ป.5
โรงเรียนศรีชัยวิทยา
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงวริศรา  ตามไป
ป.5
โรงเรียนศรีชัยวิทยา
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงวริศรา  วรรณภิระ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงวาเพชร  ใจบุญ
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงวาสนา  เดชะบุญ
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
571
เด็กชายวิชชากร  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงวิชญาดา  สุขเกต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงวิราวรรณ  ราชเนตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงวิรัลพัชร  สำนักนิตย์
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงวิลันตา  บัวประชา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงวิลาวัลย์  อ้อยบำรุง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5
วิทย์ประถม
577
เด็กชายวิศวะ  ปัญญา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 1

ณ ห้อง ป.4/4 ชั้น 3 อาคาร 2 โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
578
เด็กหญิงวีรปรียา  เรือนอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงศศิพิมล  เพลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงศศิวิมล  นันตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงศิรประภา  ดาวทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
582
เด็กชายศิรวิชญ์  จุมปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
583
เด็กชายศิรวิชญ์  เผ่าต๊ะใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
584
เด็กชายศิริ  ศิริชัยมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงศิริกัลยา  ใจดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงศิริกาจน์เกล้า  ประสมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงศิริกานดา  ใจดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
วิทย์ประถม
588
เด็กชายศิวกรม์  ขันทีท้าว
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
589
เด็กชายศิวัช  ดำรงสันติพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
590
เด็กชายศุภดิตถ์  ไชยธนเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
591
เด็กชายศุภฤกษ์  มหาวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงศุภาวรรณ  กวนงูเหลือม
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงศุภิชญา  ภูวลานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงศุภิสรา  ไชยเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงศุภิสรา  วงศ์จุมปู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
596
เด็กชายสถาพร  ควรคิด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงสรัญญา  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงสริญดา  ศรีพงษ์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ภิมุข
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงสิรินทรา  เลื่อยสาด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงสุกฤตา  วงศ์ไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงสุชาวลี  ณ.แพร่
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงสุพรรษา  อิสสระบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงสุพัตรา  วิสูตรสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงสุพิชชา  คำมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เครือบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงสุภัทรกาญน์  ปงคำเฟย
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงสุภัสรา  แก้วเหลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงสุภาวิณี  สุนันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงสุมิตรา  มิ่งขวัญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงสุรดา  เปลี่ยนพร้อม
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
612
เด็กชายสุรวิช  ผลมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 1

ณ ห้อง ป.4/5 ชั้น 3 อาคาร 2 โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
613
เด็กชายสุวพิชญ์  เหล่ารักผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
614
เด็กชายโสภณวิชญ์  จันทร์ผง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงหทัยรัตน์  พงศ์ทองผาสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 6
วิทย์ประถม
616
เด็กชายอจลวิชญ์  ตองแหลง
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงอนันตญา  อวนขวัญแก้ว
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
618
เด็กชายอภิชัย  ลือจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
619
เด็กชายอภิพัฒน์  หมอเก่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
620
เด็กชายอภิรักษ์  อุตตะรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5
วิทย์ประถม
621
เด็กชายอภิวิชญ์  นันตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงอรปรียา  หนันถา
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงวริศรา  เลิศทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงอริสรา  ธรรมลังกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงอโรชา  ปานคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
626
เด็กชายอัครชัย  สายคำปัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
627
เด็กชายอัครภพ  บุญจิตธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงอัญญาภัส  เพ็ชรดวงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงอัณชลี  มูลมั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
630
เด็กชายอัษฎา  คำกระจาย
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
631
เด็กชายอัษฎาวุธ  ฟักทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงอาทิตยา  กันทะวงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงอาภัสรา  โตนแห่ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงอาภาพร  กิติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงอาริษา  ธนาสิริวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงอิมทรา  ใจบาล
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงเอกไพลิน  ปิยะมาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม