ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ณ ตึก 4 ชั้น โรงเรียนวัดสามกอ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกรชนก  ทองวัฒนา
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
2
เด็กชายกฤติพัฒน์  ทองแก้ว
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
3
เด็กชายกวิน  เกตุพร
ป.6
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกัญชพร  วรรณพฤทธ์
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงชณัณศยา  พิชิตกุญชร
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
6
เด็กชายชนวีร์  มีเจริญ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
7
เด็กชายชาญชล  พันธุ์ยาง
ป.6
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
คณิตประถม
8
เด็กหญิงฐิติรัตน์  แป้งทา
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
9
เด็กหญิงณัฐกานต์  ฤกษ์กมล
ป.6
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
10
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำรพ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
11
เด็กชายเตชินท์  ไพรพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
12
เด็กชายเตวิตธ์  บุบผา
ป.6
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
13
เด็กชายถิรเดช  เขียวมณี
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
14
เด็กหญิงทรรศิกา  เห็นงาม
ป.6
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
15
เด็กชายทัชพงศ์  ทองเรืองรัตน์
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
16
เด็กหญิงธนชนก  จิตตรีธาตุ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
17
เด็กชายธนพนธ์  เรียบเรียง
ป.6
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
18
เด็กหญิงธนัชพร  ฤกษ์ประสูตร์
ป.6
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
19
เด็กหญิงธมลวรรณ  ดวงกระโทก
ป.5
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
คณิตประถม
20
เด็กชายธัชกฤช  รัตนพันธ์
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
21
เด็กหญิงธัญพร  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
22
เด็กชายธันวา  ธะนะสนธิ
ป.6
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
23
เด็กชายธีทัต  เมืองลี
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
24
เด็กชายธีรภัทร์  บุญศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
25
เด็กชายธีรัตน์  เต็มแสงสุขมณี
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
26
เด็กหญิงนภัสวรรรณ  ดีปัญญา
ป.5
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
คณิตประถม
27
เด็กชายนวพรรษ  รื่นบุญ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
28
เด็กหญิงนวภัทร  ขำมะณี
ป.5
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
29
เด็กหญิงปภาวริญญ์  อินเลี้ยง
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
30
เด็กชายปภินวิทย์  สิงโตทอง
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
31
เด็กหญิงพรวดี  ภูชะล้ำ
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
32
เด็กหญิงพลอยดาว  มงคล
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
33
เด็กหญิงพัชรัตน์พร  พจด้วง
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
34
เด็กชายพันวิชา  เนื่องมี
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
35
เด็กหญิงพิชญธิดา  ทรงวิเชียร
ป.5
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ณ ตึก 4 ชั้น โรงเรียนวัดสามกอ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายพีรณัฐ  รัตนะอาษา
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
37
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วีระสัย
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
38
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อินทสโร
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
39
เด็กหญิงภคนันท์  ตรีศิลป์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
40
เด็กหญิงภัทรนิดา  แก้วเมือง
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
41
เด็กชายภัทรพล  มะนาวหวาน
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
42
เด็กชายภาคิน  ชื่นฤทัย
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
43
เด็กชายภูเบศ  จิระวัธน์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
44
เด็กชายฤชายุส์  ทำทอง
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
45
เด็กหญิงลักษิกา  ไตรศักดิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
46
เด็กชายวรพล  กิจวรรณจักร์
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
47
เด็กหญิงวิมลสิริ  วงษ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
48
เด็กชายศรวิษฐ์  ม่วงศิลา
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
49
เด็กหญิงศศิภาภร  ศรีขัดเค้า
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
50
เด็กชายสันต์ภพ  อาจนาวัง
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
51
เด็กชายสุชาบุณย์  เนียรประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
52
เด็กหญิงสุชาวดี  ยอดสุทธิ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
53
เด็กหญิงสุณัฏฐา  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
คณิตประถม
54
เด็กชายสุทธิพงศ์  กุลมณี
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
55
เด็กหญิงสุธีรา  เสนาขันธ์
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
56
เด็กชายสุภัคปรัชญ์  คำมูลตา
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
57
เด็กชายหิรัญ  แสงอรุณ
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
58
เด็กหญิงอชิรญา  สดับพจน์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
59
เด็กหญิงอริสรา  อ้วนพลี
ป.5
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
60
เด็กชายอัฐรากร  เล็กดา
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
61
เด็กชายอาชวิณ  อ่อนละออ
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
62
เด็กหญิงอารีรัตน์  รวงผึ้ง
ป.6
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
63
เด็กหญิงอินชุอร  กิจประสงค์
ป.6
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ณ ตึก 4 ชั้น โรงเรียนวัดสามกอ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
64
เด็กชายกชกร  การสมจิตร์
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงกนกกาญจน์  กิจผ่องศรี
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงกรกนก  สิงห์ดารา
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงกรนันท์  การสังเวช
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงกัณทิมา  อารีชม
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงชลธิชา  โสขุมา
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
70
เด็กชายชัยยวัตร  ธาระนัย
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
71
เด็กหญิงณัฐนันท์  ชื่นฉ่ำ
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงนงนภัส  บุบผา
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
73
เด็กชายนนธกฤต  หาศาสตร์ศิลป์
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงนัฐถา  โพธิมา
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงนิศรา  ศรีเมฆ
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงเนตรนภา  ไชยโคตร์
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุบผา
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
78
เด็กชายปฐมพร  พวงเกตุ
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงปณิดา  ไกรบุบผา
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงปณิสตา  แสงสว่าง
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงปัทมา  เกตุศักดิ์
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงปากีรนัม  แจ่มแจ้ง
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงพรรธิชา  รวงผึ้ง
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงมลฑการ  รวงผึ้ง
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายเมธัส  วิจิตรานนท์
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
86
เด็กชายยุทธนา  ไวว่อง
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงวนัสนัน  สกุลวิกรานต์
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายวรพงค์  สัญพรหม
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงวรรณิดา  สุขเกษม
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
90
เด็กชายวัชรพงษ์  เกตุพร
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงวันวิสา  สุขแพทย์
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงศรุตา  ชวดใจ
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีอนงค์
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงสโรชา  โพธิ์หลี
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
95
เด็กชายสหรัฐ  อยู่ป้อม
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงสุณิสา  พูลลาย
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงสุพรรษา  เกตุชีพ
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงสุมินตรา  ธาระ
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ณ ตึก 4 ชั้น โรงเรียนวัดสามกอ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
99
เด็กชายสุรศักดิ์  ทองลอย
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงอภิฉัตร  ยินดีทรัพย์
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
101
เด็กชายอภิมุข  การสมชน
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
102
เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญมี
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงอริษา  สุภาผล
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ณ ตึก 4 ชั้น โรงเรียนวัดสามกอ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
104
เด็กหญิงกมลชนก  นิลเจียระไน
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
105
เด็กชายกมลวิช  ทองคำโสภา
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
106
เด็กชายกิตติพัศ  แก้วมาตย์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงจิราพัชร  ระวังสำโรง
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงชนัญชิดา  โพธิ์หมาก
ป.6
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงชลนรรจ์  แป้นทอง
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงชลิตา  จั่นบำรุง
ป.4
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
111
เด็กชายชัยณพัฒน์  สาคุณ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
112
เด็กชายชินพัฒน์  สุชาติพงษ์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
113
เด็กชายชินาธิป  เสนาโนฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  คนซื่อ
ป.6
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วชิด
ป.4
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
116
เด็กชายณฐกร  ยศต๊ะสา
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงณปภัช  ทองเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงณัชชา  ประดับดี
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงณัฐกฤตา  พุกพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบางกระสั้น
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงณัฐชยา  เขียวเมือง
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงณัฐชาดา  ศรีราณี
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
122
เด็กชายณัฐณโชติ  ธรรมพร
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงณิชาพร  เทศรักษ์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
125
เด็กชายเตชสิทธิ์  เกาะแก้ว
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงทองทิพย์  นิลสดใส
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงทักษอร  สุขทรัพย์ศรี
ป.4
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
128
เด็กชายธนวุฒิ  โรจน์ทินกร
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงธนัชชา  นิลกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงนภัสกร  ผึ้งทัศน์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงนฤมนต์  ยั่งยืน
ป.5
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงนฤมล  ยงกสิการณ์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงนลัทพร  ก้อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงนัชชา  วัธนวิสูตร
ป.5
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงนิรชา  หวานสนิท
ป.5
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงเนตรชนก  พงษ์ศรีดา
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงบุณยาพร  สุขสบาย
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
138
เด็กชายปพน  พลเรืองทอง
ป.6
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ณ ตึก 4 ชั้น โรงเรียนวัดสามกอ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
139
เด็กชายปรมะ  อุ่นเมือง
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
140
เด็กชายปริพัฒน์  พิลาเกิด
ป.6
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงปรียานันน์  เวชสุวรรณสา
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
142
เด็กชายปัญญรัตน์  บัวศรี
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
143
เด็กชายปาณัทพงษ์  อินประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงปิ่นมนัส  คงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางกระสั้น
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงปิ่นลดา  แก่นนาคำ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
146
เด็กชายปิยวัฒน์  เกิดสุภาพ
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
147
เด็กชายปิยวุฒิ  คงวิชัย
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงปิยะธิดา  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงปิยาภรณ์  สิงห์วิชัย
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงเปรมสินี  บุญชาโด
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
151
เด็กชายพงศ์พล  เชิดฉาย
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
152
เด็กชายพงศภัค  กระจ่างแจ่ม
ป.4
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงพชญภรณ์  ปิ่นทอง
ป.6
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงพรชนก  ยิ้มละมัย
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงพรรษศรณ์  ณรัตน์เกียรติ
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงพรสินี  นิลุบล
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
157
เด็กชายพิชัยยุทธ  รังผึ้ง
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สอนสะติ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชัยพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงฟาร์ลีฮัทร์  สมหารวงศ์
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงฟ้าใส  อุไรรัตน์
ป.5
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงภัทนิษฐ์  อินทรลักษณ์
ป.6
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงภัทร์ธมนต์  บุญไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  แสงเทศ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงภัสสร  ไตรย์พืชน์
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
166
เด็กชายภาคภูมิ  กองพล
ป.6
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงภิญญาพัชร์  สมกาวิ
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
168
เด็กชายรชต  ชินนาทศิริกุล
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงรมณ  สมานหมู่
ป.4
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงรัตนสุดา  ยี่รัม
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงรัศมีธรรม  โอภาสสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงรุจิราภา  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
173
เด็กชายเลิศพิพัฒน์  ทรมีฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ณ ตึก 4 ชั้น โรงเรียนวัดสามกอ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
174
เด็กชายวรเมธ  ทองกร
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงวรรณรา  ไตรโยธี
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงวรัญญา  สมบุญ
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
177
เด็กชายวัชรภณ  ศรีทับทิม
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงวิรินทร์  รื่นถวิล
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
179
เด็กชายวิเสด  วงค์เนตร
ป.5
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงวีณา  เพชรศรี
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงศรัญญากรณ์  มากวงษ์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงศรัณย์รัฐ  วงษ์ว่องไว
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
183
เด็กชายศักดิ์วรินทร์  หมั่นเพ็ง
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
184
เด็กชายศุภกฤต  บุญมั่น
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
185
เด็กชายสิรภัทร  อักษรศรีสกุล
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงสุจารี  ประสพภักตร์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงสุชานาถ  สรกเมียก
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงสุพิชชา  เรเรือง
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงสุพิชญา  รัตนพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงอติกานต์  งิ้วเรือง
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงอนัญญา  หนองม่วง
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
192
เด็กชายอนันตชัย  ปี่ชะวา
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงอภัสนันท์  ร่มแสง
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงอภิชญา  ลพพึ่งชู
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
195
เด็กชายอัครวิทย์  ประทิพอาราม
ป.5
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงอัญชลิกา  จันทร์โสภา
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงอาภาสิริ  มูลสาร
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงอารดา  พันธ์หนองหว้า
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
199
เด็กชายอิทธิพัทธ์  กี่เอี่ยน
ป.4
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม