ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ณ ตึก 4 ชั้น โรงเรียนวัดสามกอ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกรชนก  ทองวัฒนา
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกฤติพัฒน์  ทองแก้ว
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกวิน  เกตุพร
ป.6
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกัญชพร  วรรณพฤทธ์
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงชณัณศยา  พิชิตกุญชร
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายชนวีร์  มีเจริญ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายชาญชล  พันธุ์ยาง
ป.6
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงฐิติรัตน์  แป้งทา
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงณัฐกานต์  ฤกษ์กมล
ป.6
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำรพ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายเตชินท์  ไพรพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายเตวิตธ์  บุบผา
ป.6
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายถิรเดช  เขียวมณี
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงทรรศิกา  เห็นงาม
ป.6
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายทัชพงศ์  ทองเรืองรัตน์
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงธนชนก  จิตตรีธาตุ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายธนพนธ์  เรียบเรียง
ป.6
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงธนัชพร  ฤกษ์ประสูตร์
ป.6
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงธมลวรรณ  ดวงกระโทก
ป.5
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายธัชกฤช  รัตนพันธ์
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงธัญพร  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายธันวา  ธะนะสนธิ
ป.6
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายธีทัต  เมืองลี
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายธีรภัทร์  บุญศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายธีรัตน์  เต็มแสงสุขมณี
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงนภัสวรรรณ  ดีปัญญา
ป.5
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายนวพรรษ  รื่นบุญ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงนวภัทร  ขำมะณี
ป.5
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงปภาวริญญ์  อินเลี้ยง
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายปภินวิทย์  สิงโตทอง
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงพรวดี  ภูชะล้ำ
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงพลอยดาว  มงคล
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงพัชรัตน์พร  พจด้วง
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายพันวิชา  เนื่องมี
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงพิชญธิดา  ทรงวิเชียร
ป.5
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ณ ตึก 4 ชั้น โรงเรียนวัดสามกอ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายพีรณัฐ  รัตนะอาษา
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วีระสัย
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อินทสโร
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงภคนันท์  ตรีศิลป์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงภัทรนิดา  แก้วเมือง
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายภัทรพล  มะนาวหวาน
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายภาคิน  ชื่นฤทัย
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายภูเบศ  จิระวัธน์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายฤชายุส์  ทำทอง
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงลักษิกา  ไตรศักดิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายวรพล  กิจวรรณจักร์
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงวิมลสิริ  วงษ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายศรวิษฐ์  ม่วงศิลา
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงศศิภาภร  ศรีขัดเค้า
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายสันต์ภพ  อาจนาวัง
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายสุชาบุณย์  เนียรประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงสุชาวดี  ยอดสุทธิ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงสุณัฏฐา  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายสุทธิพงศ์  กุลมณี
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงสุธีรา  เสนาขันธ์
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายสุภัคปรัชญ์  คำมูลตา
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายหิรัญ  แสงอรุณ
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงอชิรญา  สดับพจน์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงอริสรา  อ้วนพลี
ป.5
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายอัฐรากร  เล็กดา
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายอาชวิณ  อ่อนละออ
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงอารีรัตน์  รวงผึ้ง
ป.6
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงอินชุอร  กิจประสงค์
ป.6
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ณ ตึก 4 ชั้น โรงเรียนวัดสามกอ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
64
เด็กชายกชกร  การสมจิตร์
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงกนกกาญจน์  กิจผ่องศรี
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงกรกนก  สิงห์ดารา
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงกรนันท์  การสังเวช
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงกัณทิมา  อารีชม
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงชลธิชา  โสขุมา
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายชัยยวัตร  ธาระนัย
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงณัฐนันท์  ชื่นฉ่ำ
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงนงนภัส  บุบผา
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายนนธกฤต  หาศาสตร์ศิลป์
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงนัฐถา  โพธิมา
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงนิศรา  ศรีเมฆ
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงเนตรนภา  ไชยโคตร์
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุบผา
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายปฐมพร  พวงเกตุ
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงปณิดา  ไกรบุบผา
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงปณิสตา  แสงสว่าง
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงปัทมา  เกตุศักดิ์
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงปากีรนัม  แจ่มแจ้ง
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงพรรธิชา  รวงผึ้ง
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงมลฑการ  รวงผึ้ง
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายเมธัส  วิจิตรานนท์
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายยุทธนา  ไวว่อง
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงวนัสนัน  สกุลวิกรานต์
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายวรพงค์  สัญพรหม
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงวรรณิดา  สุขเกษม
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายวัชรพงษ์  เกตุพร
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงวันวิสา  สุขแพทย์
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงศรุตา  ชวดใจ
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีอนงค์
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงสโรชา  โพธิ์หลี
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายสหรัฐ  อยู่ป้อม
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงสุณิสา  พูลลาย
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงสุพรรษา  เกตุชีพ
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงสุมินตรา  ธาระ
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ณ ตึก 4 ชั้น โรงเรียนวัดสามกอ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
99
เด็กชายสุรศักดิ์  ทองลอย
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงอภิฉัตร  ยินดีทรัพย์
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายอภิมุข  การสมชน
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญมี
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงอริษา  สุภาผล
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ณ ตึก 4 ชั้น โรงเรียนวัดสามกอ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
104
เด็กหญิงกมลชนก  นิลเจียระไน
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายกมลวิช  ทองคำโสภา
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กชายกิตติพัศ  แก้วมาตย์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงจิราพัชร  ระวังสำโรง
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงชนัญชิดา  โพธิ์หมาก
ป.6
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงชลนรรจ์  แป้นทอง
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงชลิตา  จั่นบำรุง
ป.4
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายชัยณพัฒน์  สาคุณ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายชินพัฒน์  สุชาติพงษ์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายชินาธิป  เสนาโนฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  คนซื่อ
ป.6
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วชิด
ป.4
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายณฐกร  ยศต๊ะสา
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงณปภัช  ทองเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงณัชชา  ประดับดี
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงณัฐกฤตา  พุกพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบางกระสั้น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงณัฐชยา  เขียวเมือง
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงณัฐชาดา  ศรีราณี
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายณัฐณโชติ  ธรรมพร
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงณิชาพร  เทศรักษ์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายเตชสิทธิ์  เกาะแก้ว
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงทองทิพย์  นิลสดใส
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงทักษอร  สุขทรัพย์ศรี
ป.4
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายธนวุฒิ  โรจน์ทินกร
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงธนัชชา  นิลกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงนภัสกร  ผึ้งทัศน์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงนฤมนต์  ยั่งยืน
ป.5
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงนฤมล  ยงกสิการณ์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงนลัทพร  ก้อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงนัชชา  วัธนวิสูตร
ป.5
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงนิรชา  หวานสนิท
ป.5
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงเนตรชนก  พงษ์ศรีดา
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงบุณยาพร  สุขสบาย
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายปพน  พลเรืองทอง
ป.6
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ณ ตึก 4 ชั้น โรงเรียนวัดสามกอ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
139
เด็กชายปรมะ  อุ่นเมือง
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายปริพัฒน์  พิลาเกิด
ป.6
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงปรียานันน์  เวชสุวรรณสา
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายปัญญรัตน์  บัวศรี
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายปาณัทพงษ์  อินประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงปิ่นมนัส  คงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางกระสั้น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงปิ่นลดา  แก่นนาคำ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายปิยวัฒน์  เกิดสุภาพ
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายปิยวุฒิ  คงวิชัย
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงปิยะธิดา  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงปิยาภรณ์  สิงห์วิชัย
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงเปรมสินี  บุญชาโด
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายพงศ์พล  เชิดฉาย
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายพงศภัค  กระจ่างแจ่ม
ป.4
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงพชญภรณ์  ปิ่นทอง
ป.6
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงพรชนก  ยิ้มละมัย
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงพรรษศรณ์  ณรัตน์เกียรติ
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงพรสินี  นิลุบล
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายพิชัยยุทธ  รังผึ้ง
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สอนสะติ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชัยพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงฟาร์ลีฮัทร์  สมหารวงศ์
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงฟ้าใส  อุไรรัตน์
ป.5
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงภัทนิษฐ์  อินทรลักษณ์
ป.6
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงภัทร์ธมนต์  บุญไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  แสงเทศ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงภัสสร  ไตรย์พืชน์
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายภาคภูมิ  กองพล
ป.6
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงภิญญาพัชร์  สมกาวิ
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายรชต  ชินนาทศิริกุล
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงรมณ  สมานหมู่
ป.4
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงรัตนสุดา  ยี่รัม
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงรัศมีธรรม  โอภาสสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงรุจิราภา  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายเลิศพิพัฒน์  ทรมีฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ณ ตึก 4 ชั้น โรงเรียนวัดสามกอ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
174
เด็กชายวรเมธ  ทองกร
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงวรรณรา  ไตรโยธี
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงวรัญญา  สมบุญ
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายวัชรภณ  ศรีทับทิม
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงวิรินทร์  รื่นถวิล
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายวิเสด  วงค์เนตร
ป.5
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงวีณา  เพชรศรี
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงศรัญญากรณ์  มากวงษ์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงศรัณย์รัฐ  วงษ์ว่องไว
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายศักดิ์วรินทร์  หมั่นเพ็ง
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายศุภกฤต  บุญมั่น
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายสิรภัทร  อักษรศรีสกุล
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงสุจารี  ประสพภักตร์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงสุชานาถ  สรกเมียก
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงสุพิชชา  เรเรือง
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงสุพิชญา  รัตนพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงอติกานต์  งิ้วเรือง
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงอนัญญา  หนองม่วง
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายอนันตชัย  ปี่ชะวา
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงอภัสนันท์  ร่มแสง
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงอภิชญา  ลพพึ่งชู
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายอัครวิทย์  ประทิพอาราม
ป.5
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงอัญชลิกา  จันทร์โสภา
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงอาภาสิริ  มูลสาร
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงอารดา  พันธ์หนองหว้า
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายอิทธิพัทธ์  กี่เอี่ยน
ป.4
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์