ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 1 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  นิ่มอนงค์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
2
เด็กชายกนกพล  ฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
3
เด็กชายกมล  สุดสาคร
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรกนก  โกศลวุฒิ
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกรวรรณ  อนันต์ธนถาวร
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกฤตติยากร  คุ้มกัน
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤตภาส  เนาวรัตน์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤติเดช  องอาจเดชาชัย
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤษณะ  ฤกษ์ลักษณี
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤส  อุตะระวิเศษ
ป.4
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกวิณทิพย์  อาจเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
12
เด็กชายกวีวัฒน์  สุขลาภ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พลีบัตร
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ยินดีตาม
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
15
เด็กชายกันตพัฒน์  ปานกรด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกันยาวีร์  เข็มปัญญา
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
17
เด็กชายกิตติกร  กิจการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
18
เด็กชายกิตติพงศ์  หอมอินทร์
ป.4
โรงเรียนประชาศึกษา
คณิตประถม
19
เด็กชายกิตติพัศ  เจนอักษรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
20
เด็กชายกิตติภพ  สีนาคล้วน
ป.5
โรงเรียนประชาศึกษา
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกิตติยา  ใยสำลี
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
22
เด็กชายกิตติศักดิ์  คำกัน
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
23
เด็กหญิงเกวลิณ  ทองธานี
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
24
เด็กชายคณนาถ  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
25
เด็กชายคุณากร  อินทรชิต
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
26
เด็กชายคุณากรณ์  ใจกล้า
ป.4
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
27
เด็กชายคุณานนท์  สีหารชนะ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
28
เด็กชายจตุรภัทร  โอสถหงษ์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
29
เด็กหญิงจรัสพัฒน์  อัคนิมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
30
เด็กชายจิณณธรรม  ตั้งสติมั่น
ป.5
โรงเรียนเจนอยุธยา
คณิตประถม
31
เด็กหญิงจิดาภา  เจนจิตรานนท์
ป.4
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
32
เด็กชายจิรทีปต์  อ้วนล่ำ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
33
เด็กชายจิรพัฒน์  มันทยานนท์
ป.6
โรงเรียนประชาศึกษา
คณิตประถม
34
เด็กชายจิรพัฒน์  หอมอินทร์
ป.6
โรงเรียนประชาศึกษา
คณิตประถม
35
เด็กชายจิรัชยวุฒิ  บุญชูพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 1 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจิรัชยา  เปรี้ยวเขียว
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
37
เด็กชายจิรัฏฐ์  จักรกฤษณ์
ป.5
โรงเรียนเจนอยุธยา
คณิตประถม
38
เด็กชายจิรายุ  พื้นกระจ่าง
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
39
เด็กชายจิรายุทธ  ทองประสานศรี
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
40
เด็กชายจุฬากรณ์  ต๊ะอ้าย
ป.5
โรงเรียนเจนอยุธยา
คณิตประถม
41
เด็กหญิงชญานันท์  ตี๋จินดา
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
42
เด็กหญิงชญานิศ  คันธมาร
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
43
เด็กหญิงชนกนันท์  สิทธิยา
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
44
เด็กชายชนธัญ  อินทร์กลิ่น
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
45
เด็กชายชนัญชิต  เงินประดับ
ป.5
โรงเรียนเจนอยุธยา
คณิตประถม
46
เด็กหญิงชนินาถ  ผู้พัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
47
เด็กชายชยกร  วิลัยเลิศ
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
48
เด็กหญิงชยาภา  กิจจาภิวัฒน์วงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
49
เด็กหญิงชยุดา  คชพิมพ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
50
เด็กหญิงชัญญา  ผนวกสุข
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
51
เด็กชายชัยวัฒน์  เสาวโค
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
52
เด็กชายชากิร  กะหละหมัด
ป.6
โรงเรียนภูมิทอง
คณิตประถม
53
เด็กชายชาญณรงค์  ปัญจศิลป์
ป.6
โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์
คณิตประถม
54
เด็กหญิงชาลิสา  เพียรกล้า
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
55
เด็กชายชิษณุพงศ์  คำปล้อง
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
56
เด็กหญิงชุติมณฑน์กานต์  บัวสำลี
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
57
เด็กชายชูตระกูล  สีหนาท
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
58
เด็กชายญาณาธิป  ศิริพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเจนอยุธยา
คณิตประถม
59
เด็กหญิงญาณิชารีย์  พันธารีย์
ป.4
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
60
เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์หอม
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
61
เด็กหญิงญารินดา  ยอดนิล
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
62
เด็กหญิงฐิตานันท์  สายหยุดธนสิริ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
63
เด็กหญิงฐิติมนรัตน์  ทิพย์เสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
64
เด็กชายฐิติรพงษ์  ทรัพย์ภากรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
65
เด็กชายณชาณัฐ  พูลโภคะ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
66
เด็กชายณฐนน  สีระวัตร
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
67
เด็กหญิงณณัฏฐณิชา  สระสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
68
เด็กชายณปกรณ์  พิกุลทอง
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
69
เด็กหญิงณพัฒน์  พัฒน์วิชัยโชติ
ป.5
โรงเรียนเจนอยุธยา
คณิตประถม
70
เด็กชายณภัทร  มะกระทัศ
ป.5
โรงเรียนประชาศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 1 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายณภัทร  อัศวธรรมรัตน์
ป.5
โรงเรียนเจนอยุธยา
คณิตประถม
72
เด็กหญิงณัชชา  อู่เพียรพงษ์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
73
เด็กชายณัชพล  ทาศรี
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
74
เด็กชายณัชภัทร  จันทร์ฉายแจ้งสิริ
ป.6
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
75
เด็กชายณัฎฐ์ธนัน  อิงคมนตรี
ป.6
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
76
เด็กชายณัฏฐปพน  อิศราพิสิษฐ์
ป.6
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
77
เด็กหญิงณัฐณิชา  เทียมมะโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
78
เด็กหญิงณัฐธิดา  กิจที่พึ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
79
เด็กหญิงณัฐธิดา  เริงใจ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
80
เด็กชายณัฐนันท์  เฉลิมยศกิตติคูณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
81
เด็กหญิงณัฐนันท์  อัมพรพฤติ
ป.4
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
82
เด็กชายณัฐพัชร์  ไชยประณิธาน
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
83
เด็กชายณัฐภัทร  คงสมบุตร
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
84
เด็กชายณัฐภัทร  พันธะไชย
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
85
เด็กชายณัฐวัตร  ศิริผล
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
86
เด็กหญิงณิชกานต์  ตันสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
87
เด็กหญิงณิชาพัทธ์  นาคนุช
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
88
เด็กหญิงดลพร  เทียบศรไชย
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
89
เด็กหญิงต้นข้าว  เสนาธรรม
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
90
เด็กชายตฤณภัท  ขันธวิธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
91
เด็กชายตุลธร  นาคะนคร
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
92
เด็กหญิงทักษพร  ไทยป้อม
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
93
เด็กหญิงทักษอร  หาญณรงค์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
94
เด็กชายทัตชัย  โมกข์กระแสร์
ป.5
โรงเรียนประชาศึกษา
คณิตประถม
95
เด็กชายทัตเทพ  รัตนภุชพงศ์
ป.5
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
96
เด็กชายธณกร  ธารีจิตร์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
97
เด็กชายธนกร  มงคลพิทักษ์กุล
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
98
เด็กชายธนกฤต  กำลังเสือ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
99
เด็กหญิงธนชาภัทร  มีสมญาณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
100
เด็กชายธนดล  ฉันทารุนัย
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
101
เด็กชายธนดล  พลอยภักดี
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
102
เด็กชายธนบดี  การีเวท
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
103
เด็กหญิงธนพร  ธนาวุธิไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
104
เด็กชายธนพล  ปิ่นสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนแสงทวีปวิทยา
คณิตประถม
105
เด็กชายธนพล  เรือนเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนประชาศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 1 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายธนพิสิษฐ์  กางกรณ์
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
107
เด็กชายธนสร  หวังจิตร์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
108
เด็กหญิงธนัญชนก  พันธุ์ทอง
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
109
เด็กชายธนิศร  บำรุงสรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
110
เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
111
เด็กชายธวัชชัย  นรดี
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
112
เด็กหญิงธัญชนก  บุรงค์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
113
เด็กหญิงธัญยกันต์  โสพันธ์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
114
เด็กหญิงธิชา  เว้งค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
115
เด็กหญิงธิดาพร  อมรสถิตย์
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
116
เด็กหญิงธิดารัตน์  อ๊อดเอก
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
117
เด็กชายธิติ  ชัยยะ
ป.5
โรงเรียนประชาศึกษา
คณิตประถม
118
เด็กชายธิติวุฒิ  คชเกษตริน
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
119
เด็กชายธีทัต  ปรีชา
ป.6
โรงเรียนภูมิทอง
คณิตประถม
120
เด็กชายธีธวัช  แก้วธัญญานุกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
121
เด็กหญิงธีธัช  บุรุษชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
122
เด็กชายธีรณัฎฐ์  ไตรยงวานิช
ป.6
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
123
เด็กชายธีรเมธ  อู่วุฒิพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
124
เด็กชายธีร์รวัช  อักษรสาร
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
125
เด็กชายธีระกานต์  ทับทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
126
เด็กชายธีระพงษ์  กลิ่นหอม
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
127
เด็กหญิงนภัสดล  สุ่มติ๊บ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
128
เด็กหญิงนภัสอร  ภาคาจักร
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
129
เด็กหญิงนรพร  แสนโพธิ์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
130
เด็กหญิงนริศรา  ทรัพย์มูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
131
เด็กชายนวพล  บุญประกอบ
ป.5
โรงเรียนแสงทวีปวิทยา
คณิตประถม
132
เด็กหญิงนวรัฏ  คงมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
133
เด็กหญิงนันทวดี  รังแก้ว
ป.4
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
134
เด็กหญิงนิชาภา  โกวพัฒนกิจ
ป.4
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
135
เด็กชายนิพพาน  ลัญฉตระกูล
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
136
เด็กหญิงเนตรนภา  สายใจ
ป.6
โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์
คณิตประถม
137
เด็กชายบรรณสรณ์  ฉอ้อนโฉม
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
138
เด็กหญิงบัณฑิตา  ไวยธิรา
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
139
เด็กหญิงบุญยวีร์  เชื้อนาค
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
140
เด็กหญิงเบญญาภา  สาริกานนท์
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 1 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายปฐมพร  เชยวิจิตร
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
142
เด็กหญิงปนัดดา  เลิศเรืองนภา
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
143
เด็กชายปภพสรณ์  วิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
144
เด็กชายปรัชญา  กังวานรัตนศิลป์
ป.6
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
145
เด็กหญิงปรียาภัทร  จิตชื่น
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
146
เด็กหญิงปรียาภัทร  วิธูเรณี
ป.4
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
147
เด็กชายปวริศ  เหมดนสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
148
เด็กชายปัญญากร  ศรีเศรษฐนิล
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
149
เด็กชายปัณกรณ์  ปุรัตถิภาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
150
เด็กชายปัณณทัต  ลีฬหะวิโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
151
เด็กหญิงปัณณพร  นิกรประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
152
เด็กหญิงปัณณิกา  อ่วมพันธ์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
153
เด็กหญิงปานรดา  เชาว์ธรรม
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
154
เด็กชายปารมี  ผลมะพลับ
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
155
เด็กชายปาราเมศ  แก้วสุติน
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
156
เด็กหญิงปิ่นภิมุก  มมประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
157
เด็กหญิงปิยฉัตร  พินัยเสนาะ
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
158
เด็กชายปิยะพงษ์  เตชะอมรกุล
ป.4
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
159
เด็กชายปุญญพัฒน์  หงษ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
160
เด็กหญิงปุญพิชชา  เกตุคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
161
เด็กหญิงปุณณภา  ทิมณีวรรณ์
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
162
เด็กชายปุนภัทร  เวชทัพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
163
เด็กชายพงษ์พัฒน์  เลาะวิถี
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
164
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  พรมกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
165
เด็กหญิงพชรพร  ตรีเดช
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
166
เด็กหญิงพชรพร  ตะเพียนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
167
เด็กชายพชรวินท์  สุขสมโภชน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
168
เด็กชายพรกนก  จันทรอัมพร
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
169
เด็กหญิงพรธีรา  ขุนอินทร์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
170
เด็กหญิงพรธีรา  เข็มเงิน
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
171
เด็กหญิงพรพรหม  มาศสถิตย์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
172
เด็กหญิงพลอยณิชชา  ภัคกุลนิธิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนประชาศึกษา
คณิตประถม
173
เด็กหญิงพอพบสุข  ปานประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
174
เด็กชายพัชรคุณ  จันทราภิรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
175
เด็กหญิงพัชรนภา  วัฒนามัย
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 2 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายพัชรพงศ์  รวงกลิ้ง
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
177
เด็กหญิงพัชรพร  วิวัฒนเจริญชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
178
เด็กหญิงพัณณิตา  จำนงค์ฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
179
เด็กหญิงพัทธ์รดา  สุนทรารักษ์
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
180
เด็กหญิงพาขวัญ  คงคาลึก
ป.4
โรงเรียนภูมิทอง
คณิตประถม
181
เด็กชายพาทิศ  ผาสุขพันธ์
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
182
เด็กหญิงพิชชาพร  พาลีพจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
183
เด็กหญิงพิชญธิดา  อรรถานิธี
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
184
เด็กชายพิชญะ  รัตนไชย
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
185
เด็กชายพิชญุตม์  ภาคสุข
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
186
เด็กชายพิชญุตม์  สระบัว
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
187
เด็กชายพิธิวัฒน์  เจริญ
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
188
เด็กชายพิพัฒน์  สัตยวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
189
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญอิ่ม
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
190
เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  พิมพ์ภูราช
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
191
เด็กชายพิรพัฒน์  ตรีเดช
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
192
เด็กชายพีรณัฐ  วิเศษสุข
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
193
เด็กหญิงพีรดา  พละเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
194
เด็กชายพีรวิชญ์  ช่างทอง
ป.4
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
195
เด็กชายพีรวิญ์  คชเดช
ป.4
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
196
เด็กชายพีระกรณ์  แจ่มจำรัส
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
197
เด็กชายพีระวัฒน์  เสถียรนาม
ป.5
โรงเรียนประชาศึกษา
คณิตประถม
198
เด็กชายพีริยกร  ลวดลาย
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
199
เด็กชายภคพล  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
200
เด็กชายภครัช  เพชรกลึง
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
201
เด็กชายภทรมินทร์  แก้วคง
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
202
เด็กชายภวัต  ตั้งใจรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
203
เด็กหญิงภัคจิราภรณ์  ไพจิตจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
204
เด็กหญิงภัทรดา  บุญแจ้ง
ป.4
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
205
เด็กชายภาคิน  แสนพะวัง
ป.6
โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์
คณิตประถม
206
เด็กชายภาณุวัฒน์  วชิรพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
207
เด็กหญิงภาวนา  ปรีชากุล
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
208
เด็กชายภูกวิน  บุญชอบ
ป.5
โรงเรียนเจนอยุธยา
คณิตประถม
209
เด็กชายภูบดี  โค้วบุญญะราศรี
ป.5
โรงเรียนเจนอยุธยา
คณิตประถม
210
เด็กชายภูมิพัฒน์  นรานุต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 2 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายภูรินทร์  วัชรพันธุ์
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
212
เด็กหญิงภูษณิศา  สีหราช
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
213
เด็กชายมงคล  เพ็ชรดำ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
214
เด็กชายมงคลกรณ์  เฉลิมบุญ
ป.4
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
215
เด็กหญิงมุกรวี  ชูขันธ์
ป.4
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
216
เด็กชายรติกร  พุทธรักษา
ป.4
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
217
เด็กหญิงรสริน  มณีฉาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
218
เด็กชายรัชต์พล  แสงประภา
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
219
เด็กชายรัตนกุล  เชาว์ขุนทด
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
220
เด็กหญิงรุ่งกมล  ต่อวิริยะตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
221
เด็กชายรุ่งรดิศ  ฝอยเหลือง
ป.6
โรงเรียนประชาศึกษา
คณิตประถม
222
เด็กหญิงเลิศลักษณ์  หลิ่มสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
223
เด็กชายวงศกร  สายจันทร์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
224
เด็กหญิงวชราภรณ์  แสนสอาด
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
225
เด็กหญิงวนาลี  มณีโชติ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
226
เด็กหญิงวรกานต์  สุสุขเสียง
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
227
เด็กหญิงวรมุณีภรณ์  นาคา
ป.4
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
228
เด็กหญิงวรรณนภา  เพ็ชรพราย
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
229
เด็กหญิงวรัชยา  ศิริจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
230
เด็กหญิงวรัญญา  นาคกระสัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
231
เด็กหญิงวรากร  มีวีระสม
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
232
เด็กหญิงวรางคณา  ใจมา
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
233
เด็กหญิงวรารัตน์  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์
คณิตประถม
234
เด็กชายวิชญะ  ฉันทารุนัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
235
เด็กหญิงวิชญาภรณ์  อินธิแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
236
เด็กหญิงวีนัส  พัดสอน
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
237
เด็กชายวีรภัทร  คงเสมา
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
238
เด็กชายวีรากร  ข้าวขาวแขก
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
239
เด็กชายศทธิธรรม  กลั่นกล้า
ป.4
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
240
เด็กชายศภวิชญ์  สุขเจริญ
ป.5
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
241
เด็กชายศรีณรงค์  ไทยประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนเจนอยุธยา
คณิตประถม
242
เด็กหญิงศศิธารา  กุลากูล
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
243
เด็กชายศาศวัต  วงศ์วีรยุทธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
244
เด็กหญิงศิริขวัญ  ทองสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
245
เด็กหญิงศิริญญา  ไวยทรัพย์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 2 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายศุภกฤต  หนักแน่น
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
247
เด็กชายศุภณัฐ  กิตติวัฒนะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
248
เด็กชายศุภณัฐ  พุ่มพึ่งศรี
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
249
เด็กชายศุภธนิศร์  ประเสริฐเศรษฐ
ป.6
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
250
เด็กชายศุภวิชญ์  แย้มพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
251
เด็กหญิงสโรชา  นัยเจตร
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
252
เด็กหญิงสโรชา  วงษ์ธัญกิจ
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
253
เด็กชายสัญจกร  สารีภาค
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
254
เด็กชายสายเพชร  ธารีกิจ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
255
เด็กชายสิทธาชัย  ศรีนุ่น
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
256
เด็กชายสิทธิชัย  บุตรศรี
ป.6
โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์
คณิตประถม
257
เด็กชายสิรวิชญ์  กิจอรุณ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
258
เด็กหญิงสุกานดา  นิยมพงษ์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
259
เด็กหญิงสุตาภัทร  ธีรทัตตานนท์
ป.4
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
260
เด็กหญิงสุพัตรา  คลังสมบัติ
ป.6
โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์
คณิตประถม
261
เด็กหญิงสุพิชชา  ยินดีทรัพย์
ป.4
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
262
เด็กหญิงสุภัคพร  ศรีสมโภค
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
263
เด็กหญิงสุภัสสรา  พึ่งตระกูล
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
264
เด็กหญิงสุภาวดี  ยวงทอง
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
265
เด็กชายโสภณ์วิชญ์  เลิศสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
266
เด็กหญิงอนัญญา  อัศวภูษิตกุล
ป.4
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
267
เด็กชายอนิวัตร์  สุขศรี
ป.6
โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์
คณิตประถม
268
เด็กชายอโนทัย  ช่างกุดเวียน
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
269
เด็กหญิงอภัสรา  ตระกูลพร
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
270
เด็กหญิงอภิชา  นวลอุทัย
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
271
เด็กชายอภิมุข  แก้วเทพ
ป.4
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
272
เด็กหญิงอภิรดา  กองทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
273
เด็กหญิงอภิสรา  โชคดีวนิชวัฒนา
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
274
เด็กหญิงอภิสรา  ราชสิงห์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
275
เด็กหญิงอมลมณี  แจ่มสิริทรัพย์กุล
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
276
เด็กชายอรงค์กรณ์  บุญมั่น
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
277
เด็กหญิงอรจิรา  แก้วอาจ
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
278
เด็กหญิงอรณิชชา  ไชโย
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
279
เด็กหญิงอรวรรณ  ธงวิลัย
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
280
เด็กชายอาทินันท์  พนธ์ธนเจริญกุล
ป.4
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 2 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงอารยา  ข้าวสามรวง
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
282
เด็กหญิงอินทุภา  โพธิ์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
283
เด็กหญิงอินอาม  กรองกรุด
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
284
เด็กชายเอื้ออังกูร  เยี่ยมชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 2 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
285
เด็กหญิงจิราภา  เมฆาโพธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายชนากิตติ์  ทองขวัญ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงณภัทร  กระจายศรี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงณัฏฐ์นรีย์  สำราญจิตร
ม.1
โรงเรียนเจนอยุธยา
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายณัฐชพล  พัฒนสูตร
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
290
เด็กชายณัฐดนัย  เลเธอร์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงธนพร  ทองอยู่
ม.2
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
292
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เสถียรกิจการชัย
ม.3
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายธีธัช  วงศ์วีรยุทธ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
294
นายธีรดนย์  ปีประทุม
ม.3
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
295
เด็กชายนพลักษณ์  ศรีสังข์งาม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
296
เด็กชายปิยวัฒน์  คุ้มสุข
ม.2
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
297
เด็กชายปีติพล  ห้อยมาลา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  เล้าประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงพลอยพิมล  รู้แผน
ม.2
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงพิชชาภา  เหล่ารอด
ม.2
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
301
นางสาวพิชญา  อากาศวิภาต
ม.3
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  ชื่นเชิงชม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงพิมลภัทร์  ทองคำ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
304
นางสาวเพียงรวินท์  วิบูลย์ศิริกุล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
305
เด็กชายภัครพงศ์  ลักษณะโยธิน
ม.2
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงภัทรลดา  แสงสุริยะ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงภัทรวดี  วรรณธนัง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
308
เด็กชายภูธน  จันทร์ฉายแจ้งสิริ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงมรกต  อ่วมพันธ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
310
เด็กชายยศพนธ์  ฤทธาพรม
ม.1
โรงเรียนเจนอยุธยา
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงวรนิษฐา  ดวงดี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
312
เด็กชายวรปรัชญ์  เสถียรกิจการชัย
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
313
นายวิภู  วรรธนเศรณี
ม.3
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
314
เด็กชายสรัล  จึงธนวงศ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 3 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
315
เด็กหญิงกชพร  กระจ่างเย่า
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงกชพรรณ  ไวกยี
ป.4
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงกณิชชา  สุขฉัตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงกนกอร  ภาคาสัตย์
ป.6
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงกมลชนก  เสือเปรียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงกมลนิตย์  ฉันทารุนัย
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
321
เด็กชายกรณ์ดนัย  ขันธนันท์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
322
เด็กชายกฤตตฤน  วรรธนานันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงกฤตยา  ใจมาบุตร
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
324
เด็กชายกฤตวัฒน์  กาญจนารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
325
เด็กชายกฤติกร  จันทรอัมพร
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงกวิสรา  อิ่มอ่อง
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
327
เด็กชายก้องภพ  ใจตา
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงกัญจน์ชญาน์  โสมติด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
329
เด็กชายกัญจน์  เชื้อประทุม
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ปรีวัลย์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไกรสกุลศักดิ์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงกัญณภัทร  ใจแสน
ป.6
โรงเรียนภูมิทอง
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  อิ่มอ่อง
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
335
เด็กชายกันตภณ  ทิพวงศ์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
336
เด็กชายกันตวิชญ์  พรมศรียา
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงกันยาพัฒน์  จันทร์พุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงกัลยกร  รุ่งสว่าง
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงกัลย์ณพร  ตันวรเศรษฐี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงกัลยรักษ์  บุญเลี้ยง
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงกานต์ธีรา  โชคกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงกิตติกานณ์  โพธิคำ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
343
เด็กชายกิตติพศ  อุดรสรรพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงกุลธิดา  ชูพินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงกุลธิดา  พึ่งขยาย
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงกุลิสรา  วิริยะกานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
347
เด็กชายเกริกศักดิ์  วิจิตรสาร
ป.4
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
348
เด็กชายเกรียงศักดิ์  พิมพ์ทอง
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงขรินทิพย์  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนประชาศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 3 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
350
เด็กหญิงขวัญอุษา  ไข่ทองดี
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงเขมจิรา  ใบชิต
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
352
เด็กชายคณพัชญ์  เจตานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
353
เด็กชายคมณัท  ควรคิด
ป.6
โรงเรียนเจนอยุธยา
วิทย์ประถม
354
เด็กชายคุณกร  คุณคณาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงจรัสพร  สุขทรัพย์ศรี
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
356
เด็กชายจักรทิพย์  โชคปิตินันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
357
เด็กชายจักรพงศ์  บัวหลาด
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
358
เด็กชายจักรภัทร  ภาคาพุฒ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงจิณณพัต  หมู่ดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงจิดาภา  จิตรีเนื่อง
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงจิดาภา  นรธิปเดชากิจ
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงจิตณิชา  พลจรัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
363
เด็กชายจิรภัทร  งามบุญชื่น
ป.6
โรงเรียนวัดนาค
วิทย์ประถม
364
เด็กชายจิรวัฒน์  สุคันธพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนประชาศึกษา
วิทย์ประถม
365
เด็กชายจิรวิน  จันทร์ทอง
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงจีรนันทร์  ปิ่นเขียน
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงจุฑามาศ  พูลผล
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงจุฑาริน  ธรรมดี
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
369
เด็กชายเจษฎาพร  คำสุข
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงฉัตราภรณ์  สุขนาแซง
ป.5
โรงเรียนประชาศึกษา
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงชญานุช  สินธิพงษ์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงชนกนันท์  คงเจริญถิ่น
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงชนันธร  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงชนิกานต์  เลิกพยัพ
ป.6
โรงเรียนประชาศึกษา
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงชนิตาภา  ตรีลาภี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
376
เด็กชายชยพล  อัมพรพฤติ
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
377
เด็กชายชยางกูร  จาดโต
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
378
เด็กชายชรพล  กิตติธรรมกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ธีราธรรม
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงชรินรัตน์  บุญหวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงชริสรา  บุญหวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงชลียา  ลิศนันท์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
383
เด็กชายชวภณ  มะลิกอง
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
384
เด็กชายชวินบุตร  บุญเพลิง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 3 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
385
เด็กชายชวิลวิทย์  วิริยะกาญจนา
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงชัญญนิษฐ์  วงษ์พันธุ์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
387
เด็กชายชัยวัฒน์  ละมุด
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงชามมี่  อิสเหาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงชาลิสา  พงษ์บัว
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงชิดชญา  สารสุข
ป.6
โรงเรียนประชาศึกษา
วิทย์ประถม
391
เด็กชายชิติพัทธ์  สุขสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
392
เด็กชายชินกฤต  ลิ่มจันทร์
ป.6
โรงเรียนแสงทวีปวิทยา
วิทย์ประถม
393
เด็กชายชินบุตร  สัณหภักดี
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชัยวณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงษ์ดาวไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
396
เด็กชายชุติเดช  มาศพิสิฐ
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงโชติกา  ศรีสังข์งาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
398
เด็กชายโชติภูมิ  สายศิลป์
ป.6
โรงเรียนเจนอยุธยา
วิทย์ประถม
399
เด็กชายญาณกร  อินทแสง
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงญาณ์ณิชา  ก้อนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงญาณธิชา  ปองเสงี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงญาณ์สิรี  โพธิ์แพงพุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงญาณิกา  คันทรง
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
404
เด็กชายญาโณทัย  สุขดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
405
เด็กชายฐิติพันธ์  พันธารีย์
ป.6
โรงเรียนประชาศึกษา
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เกตุงาม
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
407
เด็กชายฐิติวัฒน์  โสภา
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
408
เด็กชายฒปกรณื  ยืดยาว
ป.6
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
409
เด็กชายณธกร  นุชเกษม
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงณนิดา  สุวรรณไพรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงณปภัช  อ่อนฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
412
เด็กชายณภัทร  แสงรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงณัฏฐกมล  เจริญพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  จันสมุด
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
415
เด็กชายณัฏฐชัย  โพธิ์ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดำกลิ่น
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พจน์รังษี
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงณัฏฐ์  แสงอาวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงณัฐกานต์  จันสมุด
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 3 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
420
เด็กหญิงณัฐฎา  ภูมิภาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงณัฐณกัญญ์  อภิชาจุติกันต์
ป.4
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
422
เด็กชายณัฐณณ  กนกนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงณัฐณิชา  ขุนทอง
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงณัฐณิชา  ธรรมวรรณา
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
426
เด็กชายณัฐดนัย  ภาคารูป
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงณัฐธิชา  ตระกูลวรปัญญา
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงณัฐธิดา  สารทรง
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงณัฐธิดา  อารีย์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
430
เด็กชายณัฐพงษ์  อัศวราชันย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงณัฐพร  อัมพรพฤติ
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
432
เด็กชายณัฐภัทร  บุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนประชาศึกษา
วิทย์ประถม
433
เด็กชายณัฐภัทร  ไวยครุฑ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงณัฐวรา  เทียมมะโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงณัฐวศา  วงษ์ภักดี
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงณัฐวิภา  ทองเนื้อดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
437
เด็กชายณัฐสิทธิ์  เนียมจำรัส
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงณิชกานต์  ปุยเงิน
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงณิชานาฏ  พุ่มศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงณิชาภัทร  คำภูษา
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงณิชาภัทร  สังข์เงิน
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงณิชาภัทร  สัญญานุวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงณุฤดี  พันธุ์โชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงทยิดา  เชื้อนาค
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
445
เด็กชายทัตเทพ  ธรรมทัต
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
446
เด็กชายทัศพล  หนูจีนเส้ง
ป.6
โรงเรียนประชาศึกษา
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงทิฆัมภา  แก้วสุพรรณ
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงทิพธิดา  แตงเทศ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
449
เด็กชายธนกร  ชิตาพนารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
450
เด็กชายธนกร  เรืองทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
451
เด็กชายธนกฤต  แคล่วคล่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
452
เด็กชายธนกฤต  จันทร์หอม
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
453
เด็กชายธนกฤต  ชะโลปถัมภ์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
454
เด็กชายธนดล  สุขกูล
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 1 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
455
เด็กชายธนเดช  เจริญรักษ์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงธนภรณ์  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนวัดนาค
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงธนภรณ์  หวังจิตร์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
458
เด็กชายธนภัทร  ดีปราศัย
ป.5
โรงเรียนเจนอยุธยา
วิทย์ประถม
459
เด็กชายธนวิชญ์  จันทรตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงธนัญญา  ทองสพรั่ง
ป.6
โรงเรียนประชาศึกษา
วิทย์ประถม
461
เด็กชายธนัท  พาวิริทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงธนัสถา  ภู่สกุล
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
463
เด็กชายธนาธิป  สุขเพ็ชรี
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงธนิสรา  เจ๊ะมัด
ป.5
โรงเรียนประชาศึกษา
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงธมลวรรณ  สัมมาวรรณ
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงธรณ์ธันย์  ทับทิมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
467
เด็กชายธัชชัย  เอกอมรวงศ์
ป.6
โรงเรียนเจนอยุธยา
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงธัญกร  พรเรืองวงศ์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงธัญชนก  มงคลทรง
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงธัญพร  ถนอมเงิน
ป.5
โรงเรียนประชาศึกษา
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงธัญวลักษณ์  สัตยวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
472
เด็กชายธันวา  เปรื่องประยูร
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
473
เด็กชายธานินทร์  ด่านเทิดศักดิ์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงธาริกา  จันทิตย์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
475
เด็กชายธีธัช  ขิยะพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
476
เด็กชายธีธัช  พิมายกลาง
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
477
เด็กชายธีรภัทร  ขันธรูจี
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
478
เด็กชายธีระวิทย์  ศรประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
479
เด็กชายนธี  วรรณประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
480
เด็กชายนนทพัทธ์  น้อยไร่ภูมิ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงนพวรรณ  ชื่นดวงเจริญ
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
482
เด็กชายนภวุฒิ  ผลลำใย
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
483
เด็กชายนภัทร  ไพศาลธนวัฒน์
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงนภัสรพี  คล้ายมุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงนภัสวรรณ  อินทร์วงษ์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงนมิดา  วงษ์สวรรค์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงนรินร์ธรณ์  ภักดีผล
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงนลินญา  จริตดี
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
489
เด็กชายนวัชปวีร์  กานต์วรพงศ์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 1 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
490
เด็กหญิงนันทนัช  โกกนท
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงน่านนารา  ถีทัน
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงนิชานันท์  ผ่องไสววงศ์
ป.6
โรงเรียนประชาศึกษา
วิทย์ประถม
493
เด็กชายนิปุณ  สาโยธา
ป.6
โรงเรียนวัดนาค
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงนิศามณี  ขันธีสนธิ์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
495
เด็กชายบรรจงพณ  โสคะใน
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
496
เด็กชายบารมี  รักษ์ความสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
497
เด็กชายบุญญารัตน์  ศรีคำ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงบุญญิตา  เกิดโชค
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงบุญณพร  พวงธรรม
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงบุญรดา  มีทรัพย์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงบุญรวี  แดงหนองแปน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงบุญศิริ  เปาริก
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงบุณรดา  มีทรัพย์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีนาค
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงเบญญาภา  อัศวรังษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงปพิชญา  อรรถีโภค
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
507
เด็กชายปภังกร  คงหนู
ป.5
โรงเรียนเจนอยุธยา
วิทย์ประถม
508
เด็กชายปรัชญ์  วรรธนะปสาสน์
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงปรียาภรณ์  เพลียซ้าย
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
510
เด็กชายปวริศรฐ์  ศักดิ์ภัทรินทร์
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
511
เด็กชายปวินท์  พิบำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงปัณฑารีย์  มั่งคั่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
513
เด็กชายปัณณวัฒน์  โชคเฉลิมผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงปัทมาพร  ชำนาญเวช
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
515
เด็กชายปาณัสม์  สุชาติ
ป.5
โรงเรียนเจนอยุธยา
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงปาณิสรา  จันทโชติ
ป.5
โรงเรียนประชาศึกษา
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงปาณิสรา  สุทธิวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงปาวิตา  ปานแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงปิติมน  สินเสริมเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงปิยะฉัตร  โตภาดี
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
521
เด็กชายปิยะวิทย์  ละอองศรี
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงปิยาพัชร  หาสารศรี
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
523
เด็กชายปุณณวิช  คงสมถวิล
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงปุณยนุช  แก้วบุญทอง
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 1 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
525
เด็กหญิงปุณยนุช  สุภมาตรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงเปรมปวีณ์  ขวัญแพร
ป.5
โรงเรียนประชาศึกษา
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงไปรยาพร  อรุณเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
528
เด็กชายพงศกร  วุฒิอังสโวทัย
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงพชรพร  นิกรประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงพชรพรรณ  นิลพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
531
เด็กชายพชรพล  พรเลิศ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงพรชนก  ฉิมพาลี
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงพรชนัน  สรรเสริญทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงพรพรรณ  สุขสมพืช
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงพรพรหม  พรหมภมร
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงพรพิพัฒน์  ผดุงแพทย์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงพรรณปพร  กระแสร์ทิพย์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงพรรณปพร  คงเพชราทิพย์
ป.5
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
539
เด็กชายพลวรรธน์  ไทยประยูร
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงพลอยชนก  ภูมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงพลอยไพลิน  สุขขีมนต์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
542
เด็กชายพสิษฐ์  อ่ำพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
543
เด็กชายพสุธร  ไกรสมรวม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงพัชชานันท์  ก้อนนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
545
เด็กชายพัชรพล  ศรีผ่อง
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
546
เด็กชายพัชรวิศว์  ศุภพันธุ์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงพัชราภา  ศิริษา
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงพาราดา  ชุมพร
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงพิชชานันท์  ผดุงสันต์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงพิชชาพิมพ์  ภัทรินภูวนันท์
ป.5
โรงเรียนประชาศึกษา
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงพิชญดา  ทางกลาง
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงพิชญา  เฉลิมโชติ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงพิชญา  สุขโต
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงพิชญากานต์  เมฆสมุทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงพิชามณชุ์  อามระรัตนะ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงพิมพกานต์  ประทุมรัตน์
ป.5
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ทิพรัตน์วราชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  โพธิ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงพิมพ์มาลา  วิริยะกานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 2 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
560
เด็กหญิงพิมลณัฏฐ์  คงสมพจน์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงพิรดาภร  ใบยูซบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
562
เด็กชายพีธรัฐ  พงษ์เมตตาสันติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงพีรดา  ขจรกิตติยา
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงพีรดา  ผลผลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
565
เด็กชายพุฒิภัทร  เสถียรทิพย์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
566
เด็กชายพุทธิวัฒน์  หาญมนต์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงเพชรรดา  ฤกษ์อุดม
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงเพชรลดา  ดำริกิจเจริญ
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงภคพร  ศรีมหาโพธิ์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
571
เด็กชายภควัตร  ทะวงษ์เงิน
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงภัคชญานัส  เจริญศรี
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงภัณฑิรา  สุขใส
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
574
เด็กชายภัทรชัย  ทรัพย์สุริต
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
575
เด็กชายภัทรดนัย  วิหคเหิน
ป.6
โรงเรียนประชาศึกษา
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงภัทรธิดา  ปัญญาถม
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงภัทรธิดา  ปิ่นสลัก
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงภัทรวดี  พระโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงภัทราพร  ไพรศรี
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
580
เด็กชายภาคภูมิ  สุขใส
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงภิรมน  ขยัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงภิรัญญา  ภูกระบิน
ป.6
โรงเรียนประชาศึกษา
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงภีมพิชชา  ธนูบรรพ์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
584
เด็กชายภีมภัทร  มามะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
585
เด็กชายภูธิป  สาธุนุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
586
เด็กชายภูมิกร  สวัสดิ์นาที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
587
เด็กชายภูมิพัฒน์  มานะประเสริฐศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
588
เด็กชายภูมิภัทร  วงกต
ป.6
โรงเรียนเจนอยุธยา
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงภูริชญา  ชูขันธ์
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงภูริชญา  วงษ์มณฑา
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
591
เด็กชายภูรินทรา  อินาวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
592
เด็กชายภูริปกรณ์  กะสินัง
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงมธุริน  ขุมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงมนตกานต์  สุขลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 3 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
595
เด็กหญิงมนัญทยา  ใยสำลี
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงมัญชุสา  จรัสศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงมุทิตา  วนิชจันทร์สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงเมชาวี  เกิดงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงเมสินี  รักษาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
600
เด็กชายยศกร  เลขยันต์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
601
เด็กชายยศสรัล  ชาติศรีสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงยุพากร  มงคลสนธิ์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
603
เด็กชายรชต  ไวยนาค
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
604
เด็กชายรชต  สุคนธมาน
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงรฐาพิไล  ฐานพีรสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงรวิตา  ร่วมสมัคร
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงรวินท์นิภา  เส็งพานิช
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงรวิวรรณ  พรหมปรีดี
ป.6
โรงเรียนประชาศึกษา
วิทย์ประถม
609
เด็กชายรักคุณ  แสงเปล่งปลั่ง
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงรักษิฎา  กรีสุธา
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
611
เด็กชายรัชชานนท์  กลั่นเจริญ
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
612
เด็กชายรัชชานนท์  กิจมล
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
613
เด็กชายรัชชานนท์  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
614
เด็กชายรัฐภาค  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงรัตติมา  มีชูนึก
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงรัตพร  รัชตะวรรณ
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
617
เด็กชายราชศักดิ์  ไมตรีจิตร
ป.4
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงรินรดา  เกรียงไกรวณิช
ป.6
โรงเรียนวัดนาค
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงรุ่งระพีพรรณ  โพธิ์สุข
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงลภัสกร  ภูตองโขบ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงลักษณารีย์  ประมาณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
622
เด็กชายวงศธร  เทพไทย
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงวชิรญา  อุสาหะการี
ป.4
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
624
เด็กชายวชิรวิทย์  เงินงาม
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงวรณัน  หาสารศรี
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
626
เด็กชายวรพล  ปานปั้น
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
627
เด็กชายวรภพ  ปานปั้น
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
628
เด็กชายวรภัทร  เลขะพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงวรรณรดา  แก้วแดง
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 2 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
630
เด็กหญิงวรรณศิริ  จารี
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงวรวีย์  ตั้งรัตนเมธานนท์
ป.5
โรงเรียนประชาศึกษา
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงวรัญญา  กล่ำทอง
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงวรัญญา  ศรีสม
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงวรัทยา  ใยสำลี
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงวรินทร์ทิตา  ท่าสระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงวรินทร์พร  คล้ายสังข์
ป.6
โรงเรียนประชาศึกษา
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงวรินรำไพ  หอมไกรลาศ
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงวริศรา  เจริญกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงวริศรา  เทียมฉิม
ป.6
โรงเรียนวัดนาค
วิทย์ประถม
640
เด็กชายวสุรัตน์  รักษาศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
641
เด็กชายวัชรวีร์  หมุดเพ็ชร์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงวัชราภรณ์  ปิยะอมรเมธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
643
เด็กชายวันชัย  สุขสมพืช
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
644
เด็กชายวัลลภ  วาจาชื่น
ป.6
โรงเรียนวัดนาค
วิทย์ประถม
645
เด็กชายวาริท  ศรพรหมมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
646
เด็กชายวิชชากร  เมณฑ์กูล
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
647
เด็กชายวิชญะ  เรืองเดช
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
648
เด็กชายวิชยุตม์  บุญยกิจโณทัย
ป.5
โรงเรียนเจนอยุธยา
วิทย์ประถม
649
เด็กชายวิชยุตม์  ยิ่งยวด
ป.5
โรงเรียนประชาศึกษา
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงวิภาวี  การะเกษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงวิมลวรรณ  มารุเกล้า
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงวิรตา  สุขสันติดิลก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงวิรวรรณ  คำแฝง
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงวิรัชยา  ป้อมเงิน
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงศตพร  อินธาระ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงศนิชา  สาเกตุ
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงศยามล  สุทธิโพธิ
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
658
เด็กชายศรัณยภัทร  นิลกำแหง
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงศรัณย์รักษ์  เจริญภัณฑารักษ์
ป.4
โรงเรียนภูมิทอง
วิทย์ประถม
660
เด็กชายศรัณย์  เสวกวิหารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงศศิกานต์  สันติพจนานนท์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงศศิการ  ด่านคุ้มวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงศศิวิมล  โรจน์หล่อสกุล
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
664
เด็กชายศิรชัย  สุขเจริญ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 3 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
665
เด็กหญิงศิรประภา  วุฒฑกุล
ป.5
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงศิรประภา  หาเรือนพืชน์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
667
เด็กชายศิรภัส  อระแพทย์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
668
เด็กชายศิรสิทธิ์  ฉ่ำฉลวย
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์อินทร์
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงศิริวรรณ  จารี
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
671
เด็กชายศุกลวัฒน์  ข้าวขาวแขก
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
672
เด็กชายศุทธา  เลี่ยวปภาดา
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
673
เด็กชายศุภกร  จริตธรรม
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
674
เด็กชายศุภกร  สุขสมบุญ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
675
เด็กชายศุภกร  สุดสุภาพ
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงศุภกานต์  ทองเดชะ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
677
เด็กชายศุภวิชญ์  น่วมนุ่ม
ป.6
โรงเรียนวัดนาค
วิทย์ประถม
678
เด็กชายศุภวิชญ์  สมยอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงศุภัทราภรณ์  สุขสถาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
680
เด็กชายศุภากร  สุดใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงโศภิตณภา  คิวตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงสวรรยา  อินทร์สุริวงษ์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงสองนทีย์  บุญศิลป์
ป.5
โรงเรียนประชาศึกษา
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงสาธิดา  จูลิ่ม
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงสาริศา  ศรีโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
686
เด็กชายสิรวิชญ์  สวนขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
687
เด็กชายสิรวิชญ์  อินทร์จันทร์
ป.6
โรงเรียนประชาศึกษา
วิทย์ประถม
688
เด็กชายสิรวุฒิ  สุขเจริญ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงสิรินดา  สุภิสิงห์
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงสิริพิชชา  วงษ์พัฒนทวีกุล
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงสิริพิฏชญา  ไพผดุง
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงสุณัฏฐภรณ์  แสงรัศมี
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีนุ่น
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงสุธาสินี  ภูมิแสนโคตร
ป.6
โรงเรียนประชาศึกษา
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงสุธาสินี  มาลากรรณ์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงสุธิตา  ศิรินัย
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงสุนันท์ษา  จันทร์เกตุ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงสุประวีณ์  วันนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงสุพรรณนิภา  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 3 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
700
เด็กหญิงสุพิชชา  ตั้งประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงสุพิชชาอร  มากมี
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
702
เด็กชายสุภกิตติ์  ประโพธานัง
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงสุภัสสรา  ขวัญต่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงสุภิชญา  ห้อยมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
705
เด็กชายสุภิลักษณ์  ทรัพย์ประสาท
ป.5
โรงเรียนเจนอยุธยา
วิทย์ประถม
706
เด็กชายสุเมทาธรษ์  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนภูมิทอง
วิทย์ประถม
707
เด็กชายสุรสิทธิ์  สุขสุลาภ
ป.5
โรงเรียนประชาศึกษา
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  นิยมพงษ์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
709
เด็กชายสุวพัชร  นาคกระสัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงไหมแพรวา  ไข่ทองดี
ป.4
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
711
เด็กชายอจลวิชญ์  สัมมาตรี
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
712
เด็กชายอชิตพล  ประทานวณิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
713
เด็กชายอดิศร  ประเสริฐกิจ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงอติกานต์  เนระมิตร
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงอธิชา  โตพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงอนันตา  บุญมาเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงอนุชิตา  บุญปั้น
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
718
เด็กชายอนุวัฒน์  ศิริโยธา
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงอภิญญา  จิตรเหิม
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
720
เด็กชายอภิวัชร์  คชเกษตริน
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
721
เด็กชายอภิวิชญ์  ทรัพย์เย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงอภิษฏา  อาภาวิทยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
723
เด็กชายอภิสิทธิ์  รอดแก้ว
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงอรกัญญา  ฐินถาวร
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงอรจิรา  สุขสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงอรณิชา  สีพาฮาด
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงอรพิมล  โสภิษฐพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงอรอมล  สุวรรณกนิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเจนอยุธยา
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงอริสา  ศิริวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
730
เด็กชายอัครพงศ์  ศรีแสนยงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
731
เด็กชายอัครัช  งามเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงอังศวีร์  สิริธนัฐไพศาล
ป.4
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงอัฐภิญญา  หอมกลิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงอันนา  ผ่องสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 2 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
735
เด็กหญิงอาคิรา  จันทร์กระจ่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
736
เด็กชายอาเคร  ยาพระจันทร์
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงอาภากร  บุญจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
738
เด็กชายฮาริส  ฆ้องวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงีริสรสา  ปองเสงี่ยม
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงูธนิษฐา  สุขีวรรณ
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม