ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 2

ณ อาคาร 5 ห้อง 521 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงคอตีมะห์  แซะอามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงคูไซปะห์  คาเร็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาวัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงซอบีรีน  มาแจ
ป.6
โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายซอฟวาน  แมแล
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาวัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงซอฟีนา  ดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงซอฟูรียะห์  ปะโด
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงซอลีฮะห์  สือแม็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงซากีนะห์  มะเก
ป.4
โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายซาบาวี  สาแม็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านบากง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงซารีนี  กาซอ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงซูไฮดา  โวะ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงเซาฟา  โตะลู
ป.5
โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายไซฟู  มะหะมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงตัสนีม  ฮาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาตูม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงนัซริน  กูจิ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงนัสมี  อาแด
ป.6
โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงนัสริน  ลอกาซอ
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาวัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายนัสรี  แวอาเนาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงนัสรีมี  ดือราซอ
ป.5
โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงนัสวา  มะดีเยาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านปานัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายนัฮดี  วาเด็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงนาซีรา  บูเก๊ะโต๊ะขุน
ป.6
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงนาซูฮา  เจ๊ะปอ
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาตูม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงนาดียะห์  โตะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปานัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงนาเดีย  วาแวนิ
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาตูม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงนาปูรา  ลือบานะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบากง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงนาสรี  ดาแม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงนาอีมะห์  บือราเฮง
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงนิซอฟียะห์  กาซอ
ป.6
โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงนุดอายีลัน  ลาเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาวัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 2

ณ อาคาร 5 ห้อง 523 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กหญิงนุรอารีญา  เปาะโกะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงนูรญันนะห์  ดีแม็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงนูรมา  ดือราแม็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงนูรมี  เจะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาวัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงนูรอัยดาซับรีนา  เยะวาแต
ป.4
โรงเรียนบ้านปานัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กหญิงนูรอามีดะห์  บือซา
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงนูรฮัยฟาร์  อุมา
ป.4
โรงเรียนบ้านปานัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงนูรฮายาตี  เปาะวาหม๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงนูรฮายาตี  มามุ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงนูรีซัน  เจ๊ะนิ
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงนูรีดา  บ่อเตย
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงนูรูลซาฟีดะห์  บาเละ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายบูคอรี  แยะแย
ป.6
โรงเรียนบ้านบากง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงฟัตมาวาตี  จือแน
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงฟาตะห์นา  มาปะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาตูม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงฟาติน  แวสาเหาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาวัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงฟาตีเมาะ  แวหะมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายฟาอีซ  เด็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงฟิรดาว  เพ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงฟิรดาวส์  สะตา
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาตูม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายฟุรกร  วาเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงภัทรธิดา  ยอดไกร
ป.6
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงมุสลีมะห์  ดอเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายมุสลีมีน  หะยียูโซะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงมูนา  นาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายมูหัมหมัดเจฟฟรี่  มานิ๊
ป.5
โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายมูหามัดซัยฟู  เจ๊ะนิ
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาวัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟีน  อาแว
ป.4
โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายมูฮัมหมัดอิมติฮาณร์  อาแว
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาตูม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายมูฮำหมัดไซดี  ดือราแม็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 2

ณ อาคาร 5 ห้อง 531 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กชายมูฮำหมัดอารีมัน  กอเดร์
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงไมมูนา  ยะโกะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาตูม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงยัสมี  เจ๊ะหลง
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาวัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงรอกีเย๊าะ  สมาน
ป.6
โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายรอซาลี  ปูตะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบากง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงรัยฮาน  หะยีสาแม็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาวัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายริดวาน  อาเซ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาวัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงรุสมีดา  มาลีวา
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาวัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายลุคมาน  กาเซะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายวิศรุต  สุทธาภิรมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงวีอาม  ตาเหร์
ป.5
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายแวมูฮำหมัดมูซอฟัต  วาเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงศศิกาล  เกื้อก่อแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงสีตีซาปีกะห์  ปาแว
ป.5
โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงสุฟิตตรี  สาหลำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงสุหัยลา  ยูโซะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายอับดุลเลาะ  สุหลงเส็น
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงอัฟนาน  ดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปานัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงอัสมะ  สาแม
ป.6
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงอัสรีนา  มูเซะ
ป.6
โรงเรียนต้นพิกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายอาดิล  ดอเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงอามานี  มิงมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายอามิร  วายี
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายอามีน  สาแม
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาตูม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายอารีรัน  กาเกาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาตูม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงอาอีเซาะห์  กาซา
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาตูม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายอิบรอฮิม  โตะลู
ป.6
โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายอิบรอเฮม  ดิเย๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงอิรฟ๊ะ  ปะโด
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายอิรฟาน  มะลี
ป.6
โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 2

ณ อาคาร 6 ห้อง 622 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
91
เด็กหญิงอูลฟาย์  ชาลา
ป.5
โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงฮัสบูนา  มะดีเย๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงฮาวาตี  มาหิเละ
ป.6
โรงเรียนบ้านบากง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปัตตานี เขต 2

ณ อาคาร 6 ห้อง 623 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
94
นางสาวคอรีเยาะ  บูงอ
ม.3
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงซารีนา  เจะโด
ม.3
โรงเรียนผดุงศาสน์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
นางสาวซูรานีย์  ลาเตะ
ม.3
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงซูไรฟะห์  แมจิ
ม.3
โรงเรียนผดุงศาสน์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงตัสนีม  เวาะเยาะ
ม.1
โรงเรียนผดุงศาสน์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงนูรอัยนี  สามะ
ม.1
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ยูโซะ
ม.1
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายอันวาร์  สิเดะ
ม.2
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายอีฟฟาน  ประดับศรี
ม.1
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงฮาสีบะห์  อาบูบากา
ม.1
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปัตตานี เขต 2

ณ อาคาร 6 ห้อง 624 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
104
เด็กหญิงกะห์ยานี  มูโยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงกัยซาน  อินทฤทธิ์
ป.6
โรงเรียบ้านควนลังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงกัสมีนี  มะอูเซ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงการีมะห์  กละ
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายคอยรูดดีน  นิบง
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงโชติกาญจน์  แก้วทอง
ป.5
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงซอฟูรียะห์  มะเยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงซอเลฮ๊ะ  ดาหะซี
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายซัยฟุดดีน  สือนิ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงซากียะห์  มะแซ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงซาเรซ่า  สามะแอ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงซาวารียะห์  ยาโกะ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงซีตีซูไฮบะห์  ยาโกะ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายซูฮัยมี  ลาเตะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายซูไฮมิง  ยะโกะ
ป.4
โรงเรียนบ้านปานัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายโซฟียูดีน  วาเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงไซนูน  แมกอโวะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงต่วนหัสนะห์  โตะกูบาฮา
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาตูม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงตักวา  ตาเยะ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงตักวา  ฮาแว
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงตัสนิม  สะแปอิง
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงตัสนีม  เงาะดีแม
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงตัสนีม  ดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสมาหอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงตัสนีม  มะโระ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงตัสมี  สะแปอิง
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงทิพย์ภารัตน์  คล้ายทอง
ป.5
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายธนพนธ์  เกตุสุริยงค์
ป.5
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายธรรมนูญ  เทพอุบล
ป.6
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายธีระเดช  นุ่นนุ่ม
ป.5
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงนัสรัน  โสะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปัตตานี เขต 2

ณ อาคาร 6 ห้อง 631 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
134
เด็กหญิงนัสริน  จารง
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาตูม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงนัสรี  ดือราแม
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงนัสรียา  อีเเตเบ็ง
ป.6
โรงเรียนต้นพิกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายนัสรูล  ตาเละ
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงนากีบะห์  มะลาเฮง
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงนาซูฮา  สะดากา
ป.6
โรงเรียนบ้านบากง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงนาดียา  เจะแม็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงนารีหม๊ะ  อีซอ
ป.6
โรงเรียนบ้านบากง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงนินัจญวา  นิกวง
ป.5
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงนินัสริณย์  มะแอ
ป.6
โรงเรียนบ้านปานัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงนินุรฟาติน  มะมิง
ป.6
โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงนิโลบล  หนูเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงนิศรินย์  กาหม๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาตูม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงนุรฟัจรี  ดอเซะ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงนุรฟิรดาวส์  ยาโกะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงนุรมา  อายะซาแม
ป.6
โรงเรียนบ้านสมาหอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงนูรดียานา  โต๊ะแวหลง
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงนูรฟาติน  ลือแบซา
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงนูรฟิตตรี  หะยีตาเฮ
ป.6
โรงเรียนบ้านสมาหอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงนูรมี  กอและ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงนูรมี  สะหลำยาตี
ป.6
โรงเรียบ้านควนลังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงนูรไลลา  เจ๊ะแต
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงนูรสานี  วาเด็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงนูรอัยนี  มอลอ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงนูรอาซีกีน  สะนอยายา
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาตูม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงนูรอาลียา  ชาลา
ป.6
โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงนูรอาเลีย  เจะอุเส็น
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายนูรอีมานร์  มะลี
ป.6
โรงเรียนบ้านสมาหอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงนูรฮัยฟา  วาเจาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาตูม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงนูรฮูดา  บือราเฮง
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปัตตานี เขต 2

ณ อาคาร 6 ห้อง 632 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
164
เด็กหญิงนูรีซา  ดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบากง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงนูรียะห์  สุหลงเส็น
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงนูรีย๊ะ  ดือราวี
ป.5
โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงนูรีฮัน  เวาะแม
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงนูรุลซัลวานีย์  ฮะยีบากา
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาตูม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงนูรูนาตาซาห์  ดอเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงนูรูลอีมาณีย์  ดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงนูรูลฮูดาห์  สาแล๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงนูฮายาตี  เจ๊ะเงาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสมาหอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายบูรอันนุรดีน  ดาราแม็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายปฏิภาณ  ปรีชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงปาตีเมาะ  ยายา
ป.6
โรงเรียนบ้านบากง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงปียาณี  วาหะ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายฟัตฮาร์  ลูมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงฟาดีละห์  เจ๊ะนุ๊
ป.6
โรงเรียนบ้านบากง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงฟาตอนะห์  ลูมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงฟาติน  มิงมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงฟาตีเมาะ  อาแแวบือซา
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงฟาตีฮะห์  กะนา
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงฟาตีฮะห์  แนลูแล
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาตูม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงฟาตีฮะห์  มามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงฟาตีฮะห์  มีนา
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงฟารีฮีน  หมะหลี
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายฟารุต  บูงอ
ป.4
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงฟิรดาว  ยูลอนิ
ป.6
โรงเรียนต้นพิกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงฟิรดาวส์  เป๊าะมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายฟิรฮาน  ปะดอ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายฟุรกอน  บาเหะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายฟุรกอน  ยีหะมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงมัลกือซง  สาและ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปัตตานี เขต 2

ณ อาคาร 6 ห้อง 633 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
194
เด็กหญิงมุตัซซะห์  สามะแอ
ป.5
โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงมุมีนะห์  มะลี
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายมุสลิม  การีดอง
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงมุสลีมะห์  กียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงมุสลีมะห์  โน๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายมุสลีมีน  เจะเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงมุอ์มีนะห์  สะมะแอ
ป.6
โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายมูฮัมหมัดไฟซอล  สาแล๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายมูฮัมหมัดอิกรอม  ตูหยง
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายมูฮำหมัดฟุลกอร์  ขุนปลัด
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายมูฮำหมัดรุสลาม  ลาเตะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงยัสมี  เจ๊ะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงยูนีตา  ตาบา
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงรอยมีย์  ตาเฮร์
ป.5
โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงรุสนาเดีย  หวันโส้
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงเรฮันนาน  มะลี
ป.5
โรงเรียบ้านควนลังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายไรยัณต์  มะแซ
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงลัยลาตูมุสลีฮา  เจ๊ะหะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายลุตฟี  ตาเยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายวรรณชัย  ดวงแก้วมณี
ป.6
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงแวมานาล  เจะเฮาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงแวอริษษา  มะสาแม
ป.6
โรงเรียนบ้านบากง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายสมชาย  สาหมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายสากีรีน  มาหะมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายสารูซี  เจะโด
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงสาวาณ๊ย์  แชยอ
ป.5
โรงเรียนบ้านสมาหอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงสีตีคอปือเส๊าะ  สือแมซา
ป.6
โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงสีตีปาตีเมาะห์  ดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงสุธิสา  หนูคาบแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายสุไลมาน  กียะ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปัตตานี เขต 2

ณ อาคาร 6 ห้อง 634 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
224
เด็กหญิงสุอาดา  สะราเซะ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงโสรญา  ดาเด๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงอคัมย์ศิริ  เหมตะศิลป
ป.6
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงอนีตา  ลาเตะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงอริศรา  ยูโซะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาตูม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงอะนิส  บาเหมบูงา
ป.5
โรงเรียบ้านควนลังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงอะนีส  เจะเตะ
ป.4
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงอะมานี  ดือราแม็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายอะห์มัด  อาแซ
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงอัซวารี  อูมาร
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายอับดุลคอเล็บ  เล๊าะยอ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายอับดุลรอฟูร  อีปง
ป.6
โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงอัฟนาน  เด็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านปานัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายอัมรัน  บือราเฮง
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายอัยดิล  ซีนา
ป.6
โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงอัสมะ  อับดุลรอแม
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงอัสรีย์  หะยีอุเซ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงอาซีฟะห์  มะแอ
ป.6
โรงเรียบ้านควนลังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงอาซียะห์  ตาเละ
ป.6
โรงเรียนบ้านบากง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายอาดีลัน  ดุลซามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายอาดีลัน  สะมะโต
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงอานิส  ลือบาน๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบากง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงอานีซะห์  อาแวบือซา
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงอานีตา  สตาปอ
ป.6
โรงเรียนบ้านบากง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายอาบีดีน  เจะมามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงอามาณีย์  เจะแห
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายอามีน  การี
ป.6
โรงเรียนบ้านปานัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงอามีนะห์  สาเมาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายอารอฟา  ยามา
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงอารีน่า  อาแว
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปัตตานี เขต 2

ณ อาคาร 1 ห้อง 113 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
254
เด็กชายอารีฟีน  ซาซู
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายอาลีฟ  สะการี
ป.6
โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายอาหาหมัดฟุรกอน  เจะหะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงอาแอเสาะ  นอปู
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายอิบรอเฮม  มิง
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายอิลมี  สาอิ
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาตูม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายอิลฮาม  ดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายอิสมาแอล  แนปีแน
ป.6
โรงเรียนบ้านสมาหอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายอิฮซาน  มาแย
ป.4
โรงเรียนบ้านปานัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงฮัลวา  ปาเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงฮัสวาณี  จารง
ป.4
โรงเรียนบ้านเขาตูม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงฮาบีบะฮ์  ดาโอง
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงฮาสานะห์  เจะซอ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์