ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ อาคาร 1-2 ห้อง 221 โรงเรียนเมืองปัตตานี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  เกตุมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชพร  รัตนแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกชพรรณ  แสงเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกรวิชช์  เจะมะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกรวิชญ์  เนาวมุกดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกฤตเมธ  เมียดกลม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกฤตากานต์  นิตยบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกษิรา  อินทรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกอฟฟารี  จะปะกียา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกัญญพัชร  กุมภิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกัญญานี  นาคสังวัจฉระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกัญญาภัค  จันทรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกัญญาภัคส์  ตั้งก่อสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกัณฑ์อเนก  แก้วทับทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกันตพงษ์  ศุภกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกัลมาณีย์  กาเต็มมะดี
ป.5
โรงเรียนยะหริ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกัลมานี  เจ๊ะฮะ
ป.6
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกาญดิษฐ์  จิตหลัง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกิตติธัช  จันทคาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกิตติภพ  ศุภกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ศรีไพร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกีรติกา  สันตะโร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงกุลธีรา  จีรัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงกุลยา  เกลี้ยงบุตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงกุลวานีย์  มะแด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงกูซัยนา  ตวนมะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงกูซัลฟาร์  ตวนมะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงกูนัดดา  กูเดร์
ป.6
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงกูฟาซียะห์  เจ๊ะนา
ป.4
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายกูฟารุก  อับดุลบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงกูฟาห์มี  ยือฆิง
ป.6
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงกูอารีซา  เสะอาลี
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายเกษมพันธ์ุ  บุญทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายเกาซัร  เบ็ญราซัค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงเกาว์ซัส  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ อาคาร 1-2 ห้อง 222 โรงเรียนเมืองปัตตานี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงเขมจิรา  แซ่ซี่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงคอดีเยาะห์  มามะ
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายคอยรนนาอีม  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงคอยรลนีสา  ฮะยีบิลัง
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายค็อยรุน  มาลามาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายคุณานนต์  ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายฆอยเดร์  แยนา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายจักรี  ใจเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงจัสมิน  โมฮำหมัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงจิณห์นิภา  มณีกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงจิดาภา  บรรณจงขจร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายจิรวัฒน์  ชัยสงคราม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงจิราพัชร  ตรีทิพย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายจิรายุ  จันทร์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงจีฮาน  เจะเลาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านชะเอาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงจีฮาน  ตาเห
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงชญานิศ  สุพรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงชฎาณัฐ์  แดงดิษฐ์เครี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายชนะพล  บัวประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงชนัญชิดา  ขวัญเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงชนัญญา  หวานดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงชนัญธิดา  การะเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงชมพูนุท  ไชยลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายชยากรณ์  ก่อเกียรติพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายชยานนท์  ศานติพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายชลพัฒน์  ตั้งแก่นนเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายชวนากร  คงเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงชัชชญา  อัลอิสฮักก์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงชัญญานุช  ดำนิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายชากีรีน  อาแวกาจิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายชาครีย์  เสียมไหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงชามีมี  สาและ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงชามีลา  บิลอะหลี
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายชารีฟ  เบ็ญนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายชารีฟ  แวดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ อาคาร 1-2 ห้อง 223 โรงเรียนเมืองปัตตานี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายชิติพัทธ์  เวทมาหะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงชินชนิสศา  ปัตตศิริเสนีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายชิษณุชา  ชุมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายชิษณุพงศ์  แซ่เต๋า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงซอฟีหย๊ะ  แวสุหลง
ป.4
โรงเรียนบ้านบางราพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงซอเฟีย  นิละ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายซอละห์ฮุดิน  ยูโซะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงซอลีฮะห์  สามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงซันญบีล  กูวิง
ป.4
โรงเรียนยะหริ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงซันดานี  เจ๊ะอาแว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงซัมซียะห์  แวอาลี
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายซัยนุลอาบิดีน  หีมใบ
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงซัรฟาอ์  เปาะยอ
ป.6
โรงเรียนยะหริ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงซัรฟาอ์  แวดอเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงซัลซานา  ดือเร๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงซัลซานีน  ดือเร๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายซัลมาน  สาและ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงซัลวานี  มาเส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงซัลวาล  เจะโซะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงซัลสบีล  กูวิง
ป.4
โรงเรียนยะหริ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงซากีนะห์  มาหะมะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงซาเดีย  ดุลมาตร
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงซานียะห์  ดือราแม
ป.6
โรงเรียนบ้านชะเอาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายซาบิก  สออิสระ
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงซาฟีนี  มะลี
ป.5
โรงเรียนบ้านราวอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายซาฟีอี  อิสมาย
ป.5
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงซามีมี่  มาศสมันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงซารีปะห์  แวสาและ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงซาวานา  จะปะกียา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงซาวียะห์  บินเจ๊ะมุ
ป.6
โรงเรียนบ้านจะรังบองอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายซิดดีกีน  เจะเลาะ
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงซิลมีย์  มะแซ
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงซีตีคอลีเยาะ  อาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านดูซงปาแย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงซีตีอัยซะห์  เจ๊ะอูมา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงซีรีน  เดอรามันห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ อาคาร 1-2 ห้อง 225 โรงเรียนเมืองปัตตานี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงซีรีน  มะลี
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงซีฮาม  สะอะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายซุลกิฟลี  สะอุ
ป.5
โรงเรียนบ้านบางราพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงซุลฟา  เดชอรัญ
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงซุลฟาร์  บินยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายซุลฮิลมีย์  ดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงซูซานี  บากา
ป.6
โรงเรียนบ้านบางราพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายซูเบร  อาอาบี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงซูใบด๊ะ  ฮามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายซูฟียัน  เจ๊ะเถาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงซูรายา  มะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงซูไรดา  เจะนะ
ป.5
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงซูไรยา  เด็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงซูลลียานี  สิงห์พิทักษ์กุล
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงซูลีนา  อีมุ
ป.5
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงซูไลลา  ราแดง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงซูไวบะห์  โตะโมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านชะเอาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายซูฮัยมี  สะมาอุง
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงซูฮาดา  อาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านดูซงปาแย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงซูใฮลา  จารู
ป.5
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงซูไฮลา  สาแม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงซูไฮลา  หะยีปูเตะ
ป.6
โรงเรียนบ้านจะรังบองอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงโซเฟีย  จะปะกิยา
ป.6
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายโซฮากีม  ยูโซะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายไซฟูดิง  เจ๊ะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายไซฟูลเลาะ  แวปิ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายฌามิล  สาหะ
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงญัสมีน  มะฉุ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงญัสมีย์  ยาเซะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตันหยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงญาณิดา  สาและ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงญาณิศา  กาญจนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงญาณิศา  ขจรมหาลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายฐากูร  ทองดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงฐานิตา  ขวัญอ่อน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงฐิติกัลยา  ลิ่มสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ อาคาร 1-2 ห้อง 226 โรงเรียนเมืองปัตตานี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ทองใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ธรรมวิฐาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงฐิติชญาน์  หน่อทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงฐิติภัค  ประถม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงฐิติภัทรา  โพธิกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายณฐกร  อินทรวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายณภัทร  เสือพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงณภัทรลภา  ศรีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงณัฎฐชา  บรรจุสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายณัฎฐ์  บัวเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายณัฐกรณ์  โต๊ะหลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงณัฐชา  ดือราเซะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายณัฐดนัย  คงทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงณัฐทยากาญจน์  นันทวชิรปราณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงณัฐธยา  การขยัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายณัฐภูมิ  เทพพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงณัฐวรา  ปานพลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายณัฐวัฒน์  จิตนุ้ยแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขไกรไทย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงณีวัลณูฮาย์  แลแร
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงดากานดา  บุตรรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายดานิช  พันธ์หีม
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายดาเนียล  ประเสริฐดำ
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายดาเนียล  อาดหมาด
ป.6
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงดามีญา  อาลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงดาลีญ่า  อัลมุมีนีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงต่วนซาฟีย๊ะห์  ดือเร๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านจะรังบองอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงต่วนตัสมียะห์  มือฆะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงต่วนนัจลาอ์  โตะกูบาฮา
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงต่วนฟาเซียร์  อัลบุฟรี
ป.5
โรงเรียนยะหริ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายต่วนยัซลัน  กูโนะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงต่วนอินอาม  จันทรัตนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายต่วนฮานาฟีร์  รอยา
ป.6
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงต่วนฮุสณีย์  จิใจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงตอฮีเราะห์  เจ๊ะยิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ อาคาร 1-2 ห้อง 227 โรงเรียนเมืองปัตตานี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงตัสนีม  โนะ
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงตัสนีม  สะมะดี
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงตัสมีย์  มะลี
ป.6
โรงเรียนยะหริ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายเตชินี  ไชยลาภ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายทนุธรรม  วันทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายทบธรรม  วานิชรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงทอฝัน  วิชิตนันทน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายธนคุณ  จีรัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายธนชาติ  ทะนุวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายธนพล  ถาวรจิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายธนพัชร  ปัญญารส
ป.4
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงธนภรณ์  คงเอียง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายธนภัทร  วิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายธนวัฒน์  ศิริไพรวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายธนวัฒน์  สวัสดิรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงธนัญญา  แสงพุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายธภัสธร  กลัดกลีบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายธรากร   มะโนปลื้ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงธวัลรัตน์  จินตวีรสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายธัชไท  ธรรมเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงธัญชนก  แซ่จิ๋ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงธัญวีร์  นกน่วม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายธีรพัฒน์  ดำปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายธีรินทร์  ศรีภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายนนทพัทธ์  สั้นเต้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายนพกร  ชูพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายนพรัตน์  พรเทพ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายนภัทร  ตุ้มแช่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงนภัสรา  ฉายสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงนราวดี  สุวรรณกำเนิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงนริน  ดาด้วง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายนฤพนธ์  สุทธิสังข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงนวิยา  เกาะยอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงนัจญมี  แดมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงนัจญวา  แวเด็ง
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ อาคาร 3-4 ห้อง 322 โรงเรียนเมืองปัตตานี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงนัจญวา  สาและ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงนัจมีร์  กูโน
ป.6
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงนัจลาอ์  เจะโมง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงนัจวา  ยูโซะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเปียะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายนัฎฟีย์  ชูดำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงนันทิกานต์  บุญมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงนัศมีณ์  เดนดายัด
ป.6
โรงเรียนบ้านจะรังบองอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายนัสฟุตดีน  อาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายนัสฟู  ดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายนัสฟูร์  แดเบาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงนัสริน  ซายอ
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงนัสริน  ดีเย๊าะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงนัสรีน  คาเร็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงนัสรีน  ตันหยงจึงงา
ป.4
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงนัสรียะห์  มูหนะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายนัสรู  สะมาแอ
ป.5
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายนัสอูดิน  บือราเฮง
ป.4
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงนาซูรา  ยูโซะ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงนาซูฮา  เจะหนิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงนาซูฮาล  มาหิเละ
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงนาดียา  แวมูซอ
ป.5
โรงเรียนบ้านจะรังบองอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายนาดีร์  ลาเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงนาเดีย  สาแม
ป.6
โรงเรียนบ้านจะรังบองอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงนาเดีย  อัลอิดรีสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงนาเดียร์  ยาโม
ป.6
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงนาเดียร์  สีบู้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงนาตาชา  เจะหนิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงนาตาซะห์  มะมิง
ป.5
โรงเรียนบ้านราวอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงนายีเราะห์  จันทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงนารีมาน  เจะแต
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงนารีมี  ปูเตะ
ป.5
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงนาวัล  นิสนิ
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายนิกกี้  เจ๊ะดาโอะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายนิกอวามุดดีน  แวนุเซ็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านชะเอาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงนิกัลยาณี  สาและ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ อาคาร 3-4 ห้อง 323 โรงเรียนเมืองปัตตานี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงนิซัมซารีนา  หยีหามะ
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงนิซุนนียะห์  ยายอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงนิซุลวาน  สะดากา
ป.4
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงนิเดียร์นา  นิอามัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายนินัซมี  แวฮามะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงนินัสรีน  ฮะซานี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงนินัสเราะห์  เจ๊ะสอเหาะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงนินาซูฮา  สาเระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงนินูรุลอัย  นิเลาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงนิบัดรียะห์  วายี
ป.4
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงนิฟาเดียร์  วัน
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายนิฟาริด  นิมะ
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงนิฟิตรียะห์  ลาเตะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเปียะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายนิมูฮำหมัดฮาฟิซ  นิและ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายนิยัสรี  สาและ
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายนิยานยา  นิแม
ป.6
โรงเรียนยะหริ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงนิสรีน  นิสะนิ
ป.5
โรงเรียนบ้านชะเอาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงนิสรีน  หลำสะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงนิสรีน  หะยีลาเตะ
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงนิสรีนปุตรี  แวมามุ
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงนิสวาน  อัลญามีน
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายนิอัฟนาน  ยาลี
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายนิอัฟฮาม  มุสดี
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงนิอารีนา  หะยีแวะและ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงนิอิฟติการ  สะนิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายนิอิฟฟาน  เจะสะมาแอ
ป.5
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายนิฮารีฟ  เจะเมาะ
ป.5
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายนิฮารีส  นิสนิ
ป.4
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายนิฮารูน  เจะเมาะ
ป.5
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงนุจรีย์  กังวาลสันติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงนุรนาเดีย  เมาสู
ป.5
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงนุรนาตาชา  เจะเละ
ป.5
โรงเรียนยะหริ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงนุรมี  ยีเด็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านปุลากง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงนุรไลลา  ไวยากรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงนุรอาลีซา  ลือแบซา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ อาคาร 3-4 ห้อง 324 โรงเรียนเมืองปัตตานี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายนุรอูมูนอัยมาน  โต๊ะนาบอ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงนุรฮัยฟะฮ์  อาแว
ป.5
โรงเรียนบ้านดูซงปาแย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงนูรคัยราห์  โต๊ะกานี
ป.5
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงนูรคานซาร์  อะแว
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงนูรซาฟีร่า  สาและ
ป.6
โรงเรียนบ้านดูซงปาแย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงนูรซูเฟีย  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงนูรดีนา  สลำเหม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงนูรตัสณีม  ดือราโอะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงนูร์นรมา  มะดีเยาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านจะรังบองอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงนูรนาซีฟา  อูมา
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงนูรฟาฏิน  แวมามะ
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงนูรฟาดีญาร์  เจ๊ะเถาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงนูรฟาเดีย  เปาะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงนูรฟาเดีย  หวังจิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงนูรฟาเดียร์  เบญจเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงนูรฟาติน  บินเจะอาลี
ป.5
โรงเรียนบ้านชะเอาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงนูรฟาติน  มะเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงนูรฟาติน  หะมิ
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงนูรฟาตีนี  สาและ
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงนูรฟาตีฮะห์  แปเราะอีเล
ป.5
โรงเรียนบ้านจะรังบองอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงนูรฟายูรา  มามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงนูรฟารีนา  ปาแนจากะ
ป.5
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงนูรฟิตตรี  สะมะแอ
ป.4
โรงเรียนบ้านชะเอาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงนูรฟิตเราะ  เจะมามะ
ป.4
โรงเรียนบ้านบางราพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงนูรมีน  เจ๊ะเล๊าะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงนูรรีฮัน  สาและ
ป.6
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงนูรอักมัล  สะอง
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงนูรอัยนี  บาราเห็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงนูรอัยมี  เจ๊ะเถาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงนูรอาตีฆะห์  ยูโซะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงนูรอานีซาห์  ดอเฮง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงนูรอาลียา  ลือแบซ่า
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงนูรอาวานา  มูซอดี
ป.6
โรงเรียนบ้านจะรังบองอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงนูรอีม  ยามา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงนูรอีมาน  จูมิง
ป.6
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ อาคาร 3-4 ห้อง 421 โรงเรียนเมืองปัตตานี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงนูรอีมาน  หะยีดือเระ
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงนูรอีมาน  อาแวบือซา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงนูรไอนี  อาแว
ป.5
โรงเรียนบ้านจะรังบองอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงนูรฮัรบีณีน์  ดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  อุเซ็ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงนูรฮายาตี  แสมา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงนูรฮาวา  เจ๊ะนุ
ป.4
โรงเรียนบ้านชะเอาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  มะแซ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงนูราณี  สมาแฮ
ป.5
โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงนูรีซัน  ดีแม็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านดูซงปาแย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงนูรียะห์  ยือฆิง
ป.4
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงนูรีย์  มะยูโซะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงนูรีฮัน  ลูโบะยาเซ็ง
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงนูรุลวาฟีกอฮ  ดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงนูรุลวาศีฟะฮ์  ดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงนูรุลอีมาน  เบ็ญฮาวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงนูรุลฮูดา  มูนะ
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงนูรุลฮูดา  ยีหามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดูซงปาแย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงนูรูซะวานีย์  ดอเล๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบางราพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงนูรูนัยซา  เจ๊ะเตะ
ป.5
โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงนูรูลซอลีฮะห์  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงนูรูลฟารีซา  มะลี
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงนูรูลฟารีดาซ์  เปาะเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงนูรูลอัสมีย์  ดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงนูรูลอีมาน  สาอะ
ป.6
โรงเรียนบ้านราวอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงนูรูฮูดา  นิมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปุลากง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงนูฮา  ดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายเนาว์ฟัล  เจะสะอิ
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายเนาว์ฟาล  หิแต
ป.5
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายบริพัฒน์  วงศ์มะเริง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายบริพัตร  ฝั่งชลจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงบัลกิส  ตือเง๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายบุคอรี  โต๊ะอิสอ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงบูรัยด๊ะ  มะลี
ป.5
โรงเรียนบ้านปุลากง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายปฐมพัทน์  หวานดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ อาคาร 3-4 ห้อง 422 โรงเรียนเมืองปัตตานี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายปพันธ์  เพชรแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงปพิชญา  รักประเทศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงปภาวรินทร์  แก้วคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงปยุดา  ปานสังข์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายปวริศร  จันทะนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงปวริศา  สุตราม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายปัญญ  นิธิอุทัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงปัญญาภรณ์  สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงปัณณทัต  สีลาภเกื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายปัณณธร  ดำรงสุสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายปัณณวิชญ์  ขจรมหาลาภ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงปาตีเมาะ  เจ๊ะลง
ป.4
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงปาตีฮะห์  อาบู
ป.6
โรงเรียนบ้านปุลากง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายปารมี  พุ่มพฤกษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงปิ่นมณี  แก้วมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายปิยทรรศน์  จันทร์หงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงปิยวรรณ  พุฒคง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายปุญชรัสมิ์  ถาวรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายปุรเชษฐ์  ขจรมหาลาภ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงเปรมสุดา  เรืองยอดแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายเผ่าเทพ  จันทรวิโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายพชรพล  อุ่นขำ
ป.5
โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงพรปวีณ์  สมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายพรหมเทพ  โกตัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงพรินพร  เซียววัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงพลอยแก้ว  อินทร์ยง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายพัทธนันท์  จินดาวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงพัทธนันท์  ทองน้ำดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงพิชญธิดา  กอพูนพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงพิชนาฏย์  กดแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายพิทยาพรม  พรมสุกขี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  นวลเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชา  คล้ายดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  คล้ายดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงพิยดา  ศรีประชุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ อาคาร 3-4 ห้อง 423 โรงเรียนเมืองปัตตานี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงพีรชยา  ไชยมนตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายพีระวิทย์  พุฒยืน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายไพซอล  หลงงัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงฟัฏฮียา  เบ็ญฮาวัน
ป.6
โรงเรียนยะหริ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายฟัยซอล  โต๊ะดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายฟัยซาล  หะยีอาแว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายฟัยรุซ  สามะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงฟัรฮะ  หะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายฟัสรี  กาเดร์
ป.6
โรงเรียนบ้านจะรังบองอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายฟากิร  เจะโซะ
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงฟาฎอนียะห์  สุทธิศาสตร์สกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายฟาฎิล  เจะสมาแห
ป.4
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายฟาฎิล  หมัดหมาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงฟาฏิมะฮ์  ยารง
ป.6
โรงเรียนบ้านดูซงปาแย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงฟาดีละห์  ซือแม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงฟาดีละห์  มะมิง
ป.5
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงฟาดีละห์  สนิ
ป.4
โรงเรียนบ้านบางราพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงฟาดีละห์  อาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านบางราพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงฟาดีล๊ะ  เจ๊ะนาแว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงฟาเดีย  หะยีมูมิง
ป.5
โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงฟาเดียร์  ศรีจรูญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงฟาตินนาเดีย  ดาริต
ป.6
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงฟาติมะฮ์  เกลาฉีด
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงฟาตีนะฮ์  จิใจ
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงฟาตีมะห์  มูซอ
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงฟาตีฮะห์  รัตนดิลก
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงฟารีดา  มีนา
ป.6
โรงเรียนยะหริ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงฟารีดา  ยาโงะ
ป.6
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายฟารุก  สือแม
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายฟาอิซ  ดือราแม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายฟิดาอีย์  แวหะมะ
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงฟิตดาว  กลิ่นหอม
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงฟิตรี  เรืองเพชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงฟิตรียา  แวหะมะ
ป.4
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงฟิตเราะห์  เจะมะ
ป.4
โรงเรียนยะหริ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ อาคาร 6 ห้อง 632 โรงเรียนเมืองปัตตานี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงฟิรดาว  โต๊ะมีนา
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงฟิรดาวส์  จันทรเพท
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายฟิรดาวส์  แวสุหลง
ป.6
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงฟิรเดาส์  แม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงฟีรดาวส์  แมะอุมา
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายฟุรกอน  แข่งขันดี
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายไฟซอล  ดาหะซิง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายไฟซอล  เต๊ะหวัง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงภคพร  สมใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายภคพล  มุณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายภคพล  รตนัตยาธิคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายภน  ยุวธนากร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงภริตพร  คณานุรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงภัทรวดี  ทองขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงภัทราวดี  วรวงษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงภานิชา  ศรีวิชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงภาวิณี  ศิริวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายภาสกร  เจริญลาภ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายภาสกร  อ่อนพรหม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายภูเมศ  ปานสังข์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายภูริ  เชาว์พัฒน์พูนผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงภูริภัทร์  ลักษณะพริ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายภูริเศรษฐ์  เพียรไชยนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายภูวิชญ์  พรหมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายมนัส  มามะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายมะนุ  เจะมามะ
ป.4
โรงเรียนบ้านบางราพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายมะรอเซะ  โตะอะ
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายมะห์มูด  ลาเตะ
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงมัณนา  สือแต
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายมัรวาน  ปะดาอามีน
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงมัสณีย์  ยูโซะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงมัสนูรี  โต๊ะกาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงมัสรีน  เหาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านบางราพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงมาซีเตาะ  ยีมามุ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางราพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายมิฟฎอล  สาและอารง
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ อาคาร 6 ห้อง 633 โรงเรียนเมืองปัตตานี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงมุคลิศาห์  หลังปูเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงมุนีฟะฮ  เดร์
ป.5
โรงเรียนบ้านดูซงปาแย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงมุเนาะวาเราะ  ดาโอะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงมุมตาซ  สาและอารง
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายมุสตากีม  เวาะเย็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายมุสลิม  ดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายมุสลิม  อาแว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงมุสลีมะฮ์  สาและ
ป.5
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายมุอาวิน  สูดี
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายมุูฮัมหมัดนัสรี  การี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายมูนีร  ดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงมูนีเราะฮ์  มะเซ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายมูบารอค  นิแว
ป.5
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายมูยาฮีด  ดือราแม
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงมูรฮานีฟา  แปเฮาะอีเล
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายมูหัมหมัดดานาอีม  อาแวบือซา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายมูหัมหมัดอาลิฟ  สะมาแอ
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายมูฮัมมัดซูลก๊อตณัยต์  หะมะ
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายมูฮัมมัดฟารูก  ฮายอ
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายมูฮัมมัดอาฟีฟ  เจะซู
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายมูฮัมมัดอามีน  ยุโซะ
ป.5
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายมูฮัมมัดอิลฮัม  สาและ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายมูฮัมหมัดชาริฟ  หะมิงมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายมูฮัมหมัดดาเนียล  ดีแม็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านดูซงปาแย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายมูฮัมหมัดนะฮ์ดี  แวอายี
ป.5
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายมูฮัมหมัดนัยฟีน  บือโต
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายมูฮัมหมัดฟิตรี  เจะแต
ป.6
โรงเรียนบ้านดูซงปาแย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายมูฮัมหมัดไฟศอล  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายมูฮัมหมัดมุสตากิม  ยามา
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายมูฮัมหมัดมุสตากีม  สามะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายมูฮัมหมัดมุสลีมีน  เจะดือราแม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  มูซอ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายมูฮัมหมัดอาลาวี  สะอี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายมูฮัมหมัดอาลี  มารัตร์
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายมูฮัมหมัดอิกรอม  บราเห็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านดูซงปาแย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ อาคาร 6 ห้อง 634 โรงเรียนเมืองปัตตานี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายมูฮัมหมัดอิซรอฟ  ยูโซะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายมูฮัมหมัดอิลฟาน  เจะโซะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายมูฮัมหมัดฮานาฟี  ยามาลอเด็ง
ป.5
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายมูฮัมหมัดฮานาฟี  ยาแม
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายมูฮัมหมัดฮาบิ๊บ  เปาะโซะ
ป.4
โรงเรียนบ้านชะเอาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิต  แวฮามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายมูฮำมัด  เจะมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายมูฮำมัดอาลิฟ  บาราเฮง
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายมูฮำหมัด  บาราเฮง
ป.6
โรงเรียนบ้านจะรังบองอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายมูฮำหมัดกันดาฟี  ยาเลห์
ป.6
โรงเรียนบ้านปุลากง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายมูฮำหมัดการาฟี  ดือเระ
ป.5
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายมูฮำหมัดไซนุรดิน  สะรีเดะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายมูฮำหมัดเตาฟิก  มีเด็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายมูฮำหมัดนุรดีน  อาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายมูฮำหมัดไพซอล  แวฮามะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายมูฮำหมัดฟาดีลัน  มะเด็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายมูฮำหมัดฟุรกอน  ขาเร็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายมูฮำหมัดเฟาซาน  ฮาแว
ป.4
โรงเรียนบ้านชะเอาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายมูฮำหมัดมุคลิศ  เจะอามะห์
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายมูฮำหมัดลุตฟี  หะยีมะสาและ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายมูฮำหมัดสมิลัน  ดอเปาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายมูฮำหมัดอัฎฮา  แวโน๊ะ
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายมูฮำหมัดอัรฟาน  บางปู
ป.5
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายมูฮำหมัดอัลยุฟรี  โว๊ะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายมูฮำหมัดอาซูวัน  แดเบาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายมูฮำหมัดอาติฟ  หะสีแม
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายมูฮำหมัดอามีน  มะแซะมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายมูฮำหมัดอาลีฟ  สาแม็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ไชยแสงศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายยศกร  ยังดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงยัสมีน  ตาเย๊ะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายยูนัยดี  บาโง
ป.5
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงโยลันดา  พรหมเห็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงรนา  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงรอเบียน  วามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านชะเอาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ อาคาร 6 ห้อง 622 โรงเรียนเมืองปัตตานี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กชายรอมฎอน  กามิส
ป.6
โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายรอมฎอน  สารี
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงรอยม๊ะ  เจะมามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางราพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงรอฮายา  อูมา
ป.4
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายรัชพล  แซ่อึ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงรัศมี  โต๊ะเด็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายราฟิด  อับดนเลาะ
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงรุสนานี  ลอเด็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านเปียะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงรุสนี  เวาะเย็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงรุสมีณา  อาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายรุสลัน  กะมิยอ
ป.6
โรงเรียนบ้านจะรังบองอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงโรซา  มะแซ
ป.6
โรงเรียนยะหริ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายฤชายุส์พงศ์  ธรรมรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงฤดี  ตันเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงฤดีกมล  ตันเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงฤดีพร  ตันเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงลภัสรดา  ปัญญาภรณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงลาตีฟะ  หะแว
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงลาตีฟะห์  แมเราะ
ป.4
โรงเรียนบ้านดูซงปาแย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงลิยาน่า  หะยีแวสะแลแม
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงไลลา  เปาะเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตันหยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายวขิรวิชย์  เรนทร์สถาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงวนิชพร  ทองอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายวรพล  ทองอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายวรเมธ  ไชยแสงศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงวรรณรดา  ไชยภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงวรรณิดา  แดงแพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายวรฤทธิ์  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงวรัทยา  ป่าสวน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงวริศรา  บุญชู
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงวริศรา  อรุณสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายวโรดม  มุนีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายวันนัสฟู  โด
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายวันนัสรีน  แวอุเซ็ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงวันนูรมี  แวหามะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ อาคาร 6 ห้อง 623 โรงเรียนเมืองปัตตานี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายวันมูฮำหมัดอามีน  บือราเฮ็ง
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงวันอัยชาห์  เหมมินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงวันอัยเสาะห์  จันทร์หอม
ป.4
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายวันอิบรอฮีม  เหมมินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงวาณีตา  สือบา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงวาณีตา  อาแวบือซา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายวาทิต  พรมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงวานีตา  สาและ
ป.6
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายวาฟี  กีโต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงวาอี  เจะเอาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงวิภาดา  แวววันจิต
ป.4
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงวิอาม  หะยีเจะแว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงวีด๊าด  ดิ้ง
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กชายวีรภัทร  รัตนญาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายวีรากร  ฐิติพันธกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงวีอาม  แมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายวุฒิจิรัสย์  พวงมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงแวซาฟีดา  ช่วย
ป.6
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงแวซาฮีดา  มามุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงแวซูฮัยลา  แวนุเซ็ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายแวดิยาอุดดีน  แวนาแว
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงแวฟารีน  สะรีเดะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายแวมูฮำหมัดอัซรอร  แวหลง
ป.5
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงแวรุสลินดา  เย็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายแวอาหมัดคอราฟีย์  สะแต
ป.6
โรงเรียนบ้านปุลากง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กชายแวอิสมาแอ  ดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงแวฮุสนา  แวยูนุ
ป.5
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงศรัญญา  แวหะมะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงศรัณย์รัชญา  ตาเยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายศรายุทธ  จันทร์ทร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงศิรภัสสร  ชีทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายศิวกร  ประไพเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายศุภวัทน์  บุญฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงศุภัชฎา  หน่อทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายเศรษฐพงษ์  ขจรมหาลาภ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ อาคาร 6 ห้อง 624 โรงเรียนเมืองปัตตานี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กชายสมปราชญ์  สังข์สร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายสัมฤทธิ์  เจะอาแว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงสากีนะ  วานิ
ป.6
โรงเรียนบ้านปุลากง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายสิปปาธร  สุวรรณโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายสิรภพ  ทวีทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายสิรภพ  สุทธิปัญญาปกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายสิรวิชญ์  แซ่ว่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายสุกฤษฎิ์  รัตนมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงสุณิต้า  หะยีตาเยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงสุภิชญา  สะอะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงสุไรดา  โต๊ะอีแม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายสุไลมาน  แวเด็ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงสุหวายบะห์  อาแว
ป.5
โรงเรียนบ้านบางราพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายสูฟยาน  สาแม
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายสูฮัยมี  ดอมอ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันทนา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงหทัยกานต์  จิตรหลัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงหะนีฟ  เบญลอฮ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายอจลวิชญ์  เจียมรัตโนภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายอชิรญาณ  แซ่เฮง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายอดิกันต์  แม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายอดิรุจ  สารี
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายอดิลัน  มามะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายอดิศักดิ์  แวยูโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กชายอนวัช  สารี
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายอนัส  เจ๊ะอาลี
ป.6
โรงเรียนยะหริ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายอนัส  แวกาเดร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงอนิศา  วาเงาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงอนีส  ยูโซะ
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงอนุสรา  หาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านราวอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงอภิญญา  ศรีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายอภิรัตย์  สะมาแอ
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายอมรเทพ  บัวแย้ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงอริสนา  ศรีจรูญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงอะนีสะฮ  สามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านชะเอาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ อาคาร 5 ห้อง 535 โรงเรียนเมืองปัตตานี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงอะลาวียะฮ์  ยะโก๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายอัชรอฟ  จิเหลา
ป.5
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายอัซฟัร  อับรู
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายอัซฟัร  อาลี
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงอัซมี  หะยีวามิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายอัซรีย์  อุมา
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายอัซวัน  บากา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงอัญชิษฐา  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงอัญญาณี  กาซอ
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงอันดา  หะยีแวนาแว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายอันวา  แวหะยี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายอันวาร์   บิลและ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายอับดุล  เจะและ
ป.4
โรงเรียนบ้านชะเอาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายอับดุลดัยยัน  หะยีสมาแอ
ป.4
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายอับดุลบาซิต  เจะเตะ
ป.4
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายอับดุลฟัตตะฮ์  เย็ง
ป.4
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กชายอับดุลมุฮัยมิน  ศรีงาม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายอับดุลรอฮีมห์  ศรีตุลาการ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายอับดุลเราะห์มาน  มะแซ
ป.5
โรงเรียนยะหริ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายอับดุลเราะห์มาน  ลาเตะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายอับดุลเลาะ  มูยา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายอับดุลเลาะห์  มูซอ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายอับดุลสลาม  สะอิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายอับดุลฮากิม  มะดีเย๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปุลากง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กชายอับดุลฮากีน  เมาสู
ป.6
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายอับดุลฮาดี  อาหลี
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายอับดุลฮาดีย์  โตะนาฮุน
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายอับดุลฮาฟิส  เปาะมะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กชายอับดุลฮาฟิส  วาแต
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กชายอัฟฟาน  บือราเฮง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กชายอัฟฟาน  มีเหาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายอัฟฟาน  สูตี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงอัฟรินดา  สาแลบิง
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงอัมนา  สามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงอัมนี  เจะแม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ อาคาร 5 ห้อง 536 โรงเรียนเมืองปัตตานี
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กหญิงอัมนี  อาษาสุจริต
ป.6
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงอัยมุนี  ร่าหมาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายอัยยกานต์  ชูดวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงอัรติิส  ลาเตะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กชายอัรฟา  บาโงสะตา
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงอัรฟาบัลกิส  ลาเตะ
ป.4
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กชายอัลฟารุด  แยนา
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงอัลยา  เจ๊ะดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายอัลอาดาบี  ศรีมั่น
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กชายอัลฮาชิร์  เสมาทอง
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงอัสนี  แวจือแร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงอัสนี  หะยีดือเระ
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงอัสมา  แวเซ็ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงอัสมาอ์  เจ๊ะมามุ
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กชายอัสมี  แวเย็ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายอัสรี  มะเตะเมาะ
ป.5
โรงเรียนยะหริ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงอัสรีนา  ดอเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายอัสรีย์  ซามูดิง
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายอัสรีย์  แวสะแลแม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายอัฮหมัดชามิล  ปาโฮะ
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงอากลีมา  ดาหมิ
ป.6
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายอาณาจักร  หวันชิตนาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กชายอาดัม  เจ๊ะโซะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายอาดิล  ดามูซอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายอาดีล  นิซาและ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงอาดีละห์  ยานยา
ป.5
โรงเรียนบ้านปุลากง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายอานัส  เจ๊ะอาลี
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายอานัส  สาเมาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดูซงปาแย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กชายอานัส  สาแม็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านปุลากง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงอานิซ  ปูตะ
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงอานีต้า  แวสมาแอ
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงอานีส  ภูยุทธานนท์
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กชายอาบูมูบารอฏ  อาบู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายอาฟีม  มะนาเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงอามาณีย์  กาเซ็ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ อาคาร 5 ห้อง 537 โรงเรียนเมืองปัตตานี
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กชายอามาน  ศิริอิสมัญ
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงอามานี  แมปอ
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายอามีน  ดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายอามีนทร์  เบ็ญอิบรอฮีม
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กชายอามีนนุรดีน  อาดูแว
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงอามีนา  อาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงอามีรา  สาและ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงอารดา  ชูดรุ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านจะรังบองอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายอาร์นีส  กะจิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงอารอฟะห์  มะยีแต
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายอารอฟัต  ดือราแม
ป.5
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายอาริจญ์  ยามา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงอาริฟา  กะลูแป
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กชายอาริฟีน  มะดีเยาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงอารีนา  มะดีเย๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงอารีนา  สาแล
ป.6
โรงเรียนบ้านเปียะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กชายอารีฟีน  สะเล่
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายอารีฟีร  ดอเล๊าะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กชายอาลีฟ  ดือราแม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กชายอาลีฟ  บือราเฮง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กชายอาลีฟ  อาลี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายอาลียัส  ปูเกะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงอาวาติฟ  วาลี
ป.5
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายอาหมัดฟาเดล  ขำแจ้ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงอาอีซะห์  ขุนจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงอาอีซะห์  เจ๊ะแว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงอาอีเซาะ  อาแว
ป.5
โรงเรียนบ้านจะรังบองอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงอาแอเสาะ  ลาเตะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปุลากง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงอินติซัร  มะยี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กชายอินอาม  มีนา
ป.4
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงอิบติซาม  สนิ
ป.4
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงอิ๊บตีซัม  ลาเตะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงอิฟนูรีฟาน  แวบือซา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงอิฟฟะฮ์  ปิยะบุตรานนท์
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายอิฟฟาน  เจะเลาะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเมืองปัตตานี
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กชายอิมรอน  เจ๊ะเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กชายอิมรอน  เจะแม
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายอิมรอน  ยูโซะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายอิมรอน  อุเซ็ง
ป.5
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กชายอิรฟาน  เจะเตะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กชายอิรฟาน  เจ๊ะสแลแม
ป.5
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กชายอิรฟาน  แวนูเซ็ง
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กชายอิลยัส  สะอิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กชายอิลฮัม  ดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านบางราพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กชายอิลฮัม  ยะโงะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายอิลฮัม  รอมีสะ
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กชายอิสกันดา  อุดมศาสตร์สกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงอิหซาน  มะรือสะ
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายอิฮซาน  หะยีอัมเสาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กชายอิฮ์ซาน  ยะปาร์
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายอุนซีย์รอชวาน  ดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กชายอุบัยดิลลาฮ  จะปะกียา
ป.4
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กชายอุมัร  เบ็ญหมาด
ป.6
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงอุลวาร์  ดาฮิง
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายอุสมัน  สะแม
ป.5
โรงเรียนบ้านบางราพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กชายอูบัยดีลละห์  เจ๊ะโอะ
ป.5
โรงเรียนบ้านราวอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงอูลฟา  สาอะ
ป.4
โรงเรียนบ้านราวอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงเอมิตา  ประเสริฐศิริธารา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กชายไอดาร์  หะยีสะอิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงไอลดา  แก้วกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงฮัซนา  หีมสุหรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงฮัซวาณีย์  วาเตะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงฮันนาน  กูโน
ป.5
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงฮันนาน  โตะลู
ป.5
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงฮัฟเซาะห์  ประเสริฐศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กชายฮัมดี  เจะดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงฮัลวา  ดาราแม
ป.4
โรงเรียนยะหริ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงฮัสวาณีย์  เวาะเย็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงฮาชีเราะห์  บาตูแน
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายฮาซัน  โต๊ะดำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเมืองปัตตานี
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กชายฮาซัน  สุติรันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงฮาซามี  เยาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดูซงปาแย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงฮาซียะห์  ดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านชะเอาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงฮานาน  ครู
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงฮานาน  หะยีลาเตะ
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงฮาน่า  เงินงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงฮานีซา  เจะฮะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงฮานีตา  ซอรี
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงฮานีฟ  สาเหะดูดุ๊
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กชายฮาฟิซ  เจะมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายฮาฟิฟ  ยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงฮาฟีรุส  มะลี
ป.4
โรงเรียนยะหริ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กชายฮารูน  น่วมนุ้ย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงฮาวาตี  แมแล
ป.4
โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กชายฮาสซัน  แดเบาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงฮาสวานี  มามะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายฮิลมาน  มะ
ป.6
โรงเรียนยะหริ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงฮุสนา  มะรอแม
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปัตตานี เขต 1

ณ อาคารใหม่ ห้อง ป.3/1 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
789
เด็กหญิงกนกพร  บินเหม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กชายกฤตก์วรสรน์  ภานุโชติมนตรีณ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กชายกฤตบุญ  บุญภิรมย์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
นางสาวกอฮีเราะห์  บาแม
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
นางสาวกันตา  สุดเสมอใจ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงกัลมี  ดอเลาะ
ม.2
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงกัสมาวาตี  กาหลง
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
นายกานต์ทอง  หนูทอง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงการีมะ  มาดะ
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายกูก็อฟฟารี่  ยามิรูเด็ง
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงกูฮัยดัร  ยามิรูเด็ง
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงขวัญจิรา  หอมขจร
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
นางสาวขวัญนัฐดา  แข่งขันดี
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงคอดีจะห์  แวซู
ม.2
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงคอยรียะห์  แวฮามะ
ม.3
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงจริญญา  ระดิ่งหิน
ม.3
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงจันทรัตน์  อารยะทรงศักดิ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงจัลวาตีย์  กอเนาะ
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กชายจาตุรันต์  สุวรรณรัตน์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
นางสาวจารวี  รังสรรสฤษดิ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายเจตนพัทธ์  บินหะยีอารง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงเจ๊ะซารีนา  หะยีเซ็ง
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายเจะอัฟฟานี  สะมาแอ
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงชฌาณา  อิสกันดาร์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงชฎามาศ  หมูดเละ
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ชามทอง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กชายชวิศ  รอดศรีจันทร์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงชัญนภัค  กรัณทกาญจน์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กชายชาคร  ศิลาลาย
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงชารีญา  มะซัน
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กชายชารีฟ  เจะปอ
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กชายชารีฟ  ประดู่
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กชายชารีฟ  อีซอมูซอ
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กชายชุกรัณ  กนกเหมพันธ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ก่อเกียรติพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปัตตานี เขต 1

ณ อาคารใหม่ ห้อง ป.3/2 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
824
เด็กหญิงโชลิช่า  เตซาน
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงซอฟัรณี  วาโด
ม.1
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงซันฟามีน  หะแย
ม.3
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายซัยฟุลอิสลาม  ยามา
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กชายซัยฟูดีน  วงศ์ชู
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงซัลวานี  มามะ
ม.2
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
นางสาวซัลวานี  แวหะมัด
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงซัลวานีย์  เจ๊ะและ
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กชายซากิฟ  ยือลาแป
ม.3
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงซากีหน๊ะ  อีแต
ม.3
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงซาบีร่า  วารีสมาน
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงซาฟารีน  มะโซะ
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
นายซาฟาร์  มะเด็ง
ม.3
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
นางสาวซาฟีนา  ฮามะ
ม.3
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงซาฟีนี  มะแซ
ม.2
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงซาฟีรา  บินมะมิง
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงซาฟีรา  สาวิตรกุล
ม.2
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงซาฟูราห์  ยีดอเลาะ
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงซาลีฮา  อูมา
ม.1
โรงเรียนปูยุดประชารักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงซาฮาร่า  ตาเห
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กชายซาฮาลัน  กอเนาะ
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงซีมีญ่า  มูฮัมหมัด
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กชายซุนนูร  สาและ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กชายซุฟยาน  ปูเต๊ะ
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
นายซุลกอร์นัย  แวนิ
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กชายซุลกิฟลี  เจะอุบง
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กชายซุลกิ๊ฟลี  สาเมาะ
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงซุลฟา  สาและ
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงซุลฟา  อุมา
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
นายซุลฮัดซัน  ตีเยาะ
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กชายซูกาโน่  อาบู
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงซูเฟีย  ดอเลาะ
ม.3
โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงซูเฟีย  หามะ
ม.2
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงซูมัยยะห์  เดะ
ม.2
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
นางสาวซูรัยยา  สิเดะ
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปัตตานี เขต 1

ณ อาคารใหม่ ห้อง ป.4/1 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
859
เด็กหญิงซูรานี  มะแซ
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
นางสาวซูรายดา  เจะมะ
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงซูรีตา  ดอกา
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
นางสาวซูเรียนี  โต๊ะเซ็ง
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงซูไรดา  เจะหลง
ม.2
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงซูลฟา  ยามา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงซูลฮูลัยฟะห์  เจะและ
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงซูวัยบะห์  สามาณ
ม.3
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
นายซูไฮมี  สาเมาะ
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กชายซูไฮรี  ราโมง
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
นางสาวซูไฮลา  แวสุหลง
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงโซเฟีย  อาบู
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงโซรยา  บูงอ
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
นางสาวโซไฮลา  มักตาร์
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กชายไซยิดอับดุลเราะห์มาน  อันอตัน
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงไซรีดา  อารง
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงญาดา  มาเพ็ง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กชายญามาดี  บราเห็ง
ม.2
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กชายฐานพัฒน์  เทพจันทร์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงณชนก  ถั่วดี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กชายณัชพล  หนูทอง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงณัฏฐชา  ทองจันทร์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
นางสาวณัฐฐภร  สาแม
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
นางสาวณัฐธิดา  กุลอุบล
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงณัฐธิดา  ประกอบชาติ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กชายณัฐนนท์  ทองช่วย
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงณิชกานต์  จิรธัญวงษ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงณิชากร  พิชัยรัตน์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กชายดรัณย์  สัจจยานุกูล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงดานิช  ปูเตะ
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
นายดาเนียล  สะแม
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงดายานา  หะยีสะแม
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงดาวีนา  กาเต็มมะดี
ม.3
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กชายดุลยวัฒน์  แวดราแม
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กชายไดญาซ  แวหะมะ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปัตตานี เขต 1

ณ อาคารใหม่ ห้อง ป.4/2 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
894
เด็กหญิงต่วนโซเฟียร์  ปาแซ
ม.2
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กชายต่วนลุตฟีย์  ต่วนสะแลแม
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กชายต่วนฮากีม  สมุทรางกูล
ม.2
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงตอยีบะห์  หะยีมะลี
ม.2
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงตัสนีม  แลแร
ม.2
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงตาฮานี  สาเล็ง
ม.2
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงตูแวซีเราะห์  ลอมะ
ม.2
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กชายตูแวฟาเดล  ตูแวลอเซ็ง
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงตูแวอาลีซา  มะเน็ง
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กชายเตชินท์  บุญยรัตพันธ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กชายเตชินท์  เพชรประวัติ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กชายเทอดธัช  ธรรมเจริญ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กชายธนกร  อัมพุกานน
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
นายธนชัย  เจียรนัย
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กชายธนวัฒน์  อุดมเจริญทรัพย์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงธัญชนก  คณานุรักษ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงธัญญกุล  จันทร์หงษ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กชายธีร์ธวัช  คงฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กชายนครินทร์  ศิริ
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงนภสร  พันธ์พฤกษ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงนภัสวรรณ  นิษร
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กชายนราวิชญ์  พรหมศิริ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงนะดา  มาลินี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
นางสาวนัจญ์มีน  เกื้อหมาด
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงนัจลาอ์  เจ๊ะและ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงนัจวา  แวนิ
ม.2
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงนัซมี  แวสะแม
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงนัซมีมี่  สาเมาะ
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กชายนัซรอน  กองบก
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กชายนัซรูดีน  ยูโซ๊ะ
ม.2
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงนัทธมน  อเนกวิทยากิจ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
นางสาวนัสรี  สาและ
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงนัสรีน  ยูนุ
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กชายนัสรู  อุมา
ม.2
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงนัสเรีย  แวสแลแม
ม.3
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปัตตานี เขต 1

ณ อาคารใหม่ ห้องติว 1 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
929
เด็กชายนากิ๊บ  ลาเต๊ะ
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงนาซิฮะห์  สอเฮาะ
ม.3
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงนาซูฮา  อีรอแสม
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงนาดียา  แวหามะ
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กชายนาธัน  ศรีเปารยะ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงนาบีลา  เจะและ
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงนาเฟีย  เจะแว
ม.2
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กชายนาอิฟ  มั่นศรัทธา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงนิ-นฎา  นิเดร์หะ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงนิกัสมา  นิโสะ
ม.2
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงนิกามีรา  ดือราแม
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
นางสาวนิซาฟีซา  นิมะมิง
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
นางสาวนิซารีนา  แวมูดอ
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กชายนิตซรี  หะมิงมะ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กชายนิติกร  ขจรจิตต์
ม.3
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กหญิงนิฟาติน  อูมา
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กหญิงนิฟาติมา  หะยีสะแม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
นางสาวนิฟาตีนีย์  แวสามะ
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงนิฟาตีเราะห์  ฮะซา
ม.2
โรงเรียนปูยุดประชารักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงนิฟาตีฮะห์  แวดอเลาะ
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงนิฟาตีฮะห์  ฮะซา
ม.3
โรงเรียนปูยุดประชารักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
นายนิฟิรเดาส์  มะเด็ง
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กหญิงนิวีฟ้าค  แวดือเระ
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กหญิงนิศรา  นิลหกุล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กหญิงนิสรีน  ดำสมุทร
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กหญิงนิสรีน  ราโซ
ม.1
โรงเรียนปูยุดประชารักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงนิสรีน  สาแล๊ะ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงนิอนีส  แวมามะ
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงนิอันนูร  แวมามะ
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กชายนิอานัส  จาเราะมาหาแดง
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กหญิงนิอามาเดียร์  หนิแอ
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กชายนิอารีฟีน  มะดีเยาะ
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
นายนิอิคลาส  ต่วนนุ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กชายนิอิมรอน  มะวี
ม.3
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงนิอิลฮัมเดียนาร์  ยูโซะ
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปัตตานี เขต 1

ณ อาคารใหม่ ห้องติว 2 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
964
เด็กหญิงนิฮุสณา  นาดามัน
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
นางสาวนุชฟาตีหะฮ์  มะลี
ม.3
โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กหญิงนุฟิตดาว  กาเซ็ง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กหญิงนุรฟาติน  ยุโซะ
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงนุรฟิรดาว  บอซู
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงนุรอัสมาณี  ตาเหร์
ม.2
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงนุรอิลฮาม  หะยีมะ
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กหญิงนุรฮัสนี  แวอูเซ็ง
ม.2
โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงนุสรีวาตี  คะแม
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงนูรคอลาตี  หะยีเตะ
ม.3
โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กหญิงนูรซัลวา  ดาโอะ
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงนูรซากีนะ  หะยีอาแว
ม.2
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงนูรซามาณี  บูเกะ
ม.1
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กหญิงนูรซามีมี  แวมายอ
ม.1
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
นางสาวนูรซีลา  อาแว
ม.3
โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงนูร์เซาวา  เจะแต
ม.2
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงนูรดิยานา  ตาเฮ
ม.2
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กหญิงนูรดีนา  สิติเลาะ
ม.2
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงนูรนาฟีฮา  สะมาแอ
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กหญิงนูรฟาดีนันท์  พรหมจันทร์
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กหญิงนูรฟาดีลา  แวดาแม
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กหญิงนูรฟาติน  ปิ
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
นางสาวนูรฟาติน  แปเฮาะอีเล
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงนูรฟิตรียา  สาเล็ง
ม.2
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กหญิงนูรฟิรดาวส์  มะเซ็ง
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กหญิงนูรมา  มะนาวี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กหญิงนูรมา  อาบูลี
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กหญิงนูรมา  เฮาะเด็ง
ม.2
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กหญิงนูรมาร์  มาหิเละ
ม.3
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กหญิงนูรมี  หะยีตีมุง
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กหญิงนูรลัยลา  หะยีมะลี
ม.2
โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
นางสาวนูรอัดลีน  เจะบือราเฮง
ม.3
โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กหญิงนูรอัฟนาน  มะลี
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กหญิงนูรอัสริน  อาวัง
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กหญิงนูรอาซีลา  สาเล็ง
ม.2
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปัตตานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
999
เด็กหญิงนูรอามานี  อาแว
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กหญิงนูรอารฟะฮ  ดอเลาะ
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กหญิงนูรอารียา  เส้งหลี
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กหญิงนูรอีมี  เจ๊ะกา
ม.1
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กหญิงนูรอูมัยเราะห์ชะมีนา  เจะเละ
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กหญิงนูรไอนี  ลาเตะ
ม.2
โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงนูรฮยาตี  เซ็ง
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
นางสาวนูรฮาซีกีน  ดาโหะ
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  ดือราโอะ
ม.1
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
นางสาวนูรฮานี  มามะ
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงนูรฮายาตี  ดาราแม
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กหญิงนูรฮาลีซา  เบญญากาจ
ม.2
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
นางสาวนูรฮาลีดา  เจ๊ะโซะ
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงนูรฮาอีละห์  เจ๊ะแฮ
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงนูรีซ๊ะ  เจะมามะ
ม.2
โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กหญิงนูรีตา  กาเร็ง
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กหญิงนูรีน  สุไลมาน
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กหญิงนูรียะห์  แวนาลี
ม.2
โรงเรียนปูยุดประชารักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กหญิงนูรียา  ดือเระ
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
นางสาวนูรีสะห์  เจะหะ
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กหญิงนูรีฮัน  แยนา
ม.2
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กหญิงนูรีฮัน  ลี
ม.2
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
นางสาวนูรุลฟารานี  สะมาแอ
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงนูรุลฟิรเดาส์  สะแลแม
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
นางสาวนูรุลฮุดา  เปาะมิง
ม.3
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงนูรุลฮูดา  เด็ง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
นางสาวนูรูลฟาตีฮะห์  สอเหาะ
ม.3
โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
นางสาวนูรูลอัยฟาตีฮะห์  วามะ
ม.3
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กหญิงนูรูลอาซีกีน  อาแวเล๊าะ
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กหญิงนูรูฮูดา  เจะฮิง
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กหญิงนูฮานีฟาร์  ดอเลาะ
ม.2
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กหญิงโนร์ษัรวาตี  เจ๊ะมามะ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กชายบัสรี  เจะเอาะ
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กชายบินยามิง  มะมิง
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
นายบินยามีน  มะ
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปัตตานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1034
เด็กหญิงบิลกีส  นิหลง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กหญิงบิสมี  เจะหลง
ม.3
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กชายเบญจมินทร์ ไอแซค  แม็คแนล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กชายปกป้อง  ไชยกิจ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กหญิงปาตีเมาะ  มะเด็ง
ม.1
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กหญิงปาตีเมาะ  อะแหว
ม.2
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กหญิงปานนัดตี  กิติชัย
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงปิยกานต์  รุ่งประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กชายพชร  นกน่วม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กหญิงพัทธนันท์  แม่ลิ่ม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กหญิงพาซีลา  บากา
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงพิชชานันท์  เลขงู
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงพิมดา  ก่อเกียรติพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
นางสาวแพรไหม  อ่องสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
นางสาวฟัฏนี  สาหะ
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กหญิงฟัตฏาณีญะห์  มามะ
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กชายฟัยซอล  แดเบาะ
ม.2
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กชายฟัยฎี  หมุดหวัน
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กชายฟัยรุส  บือราเฮง
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กชายฟัยศอล  เซะบากอ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กชายฟัรฮาน  มะมิง
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
นางสาวฟาซีรา  ดือเระ
ม.3
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กหญิงฟาฎีละห์  สุไลมาน
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กหญิงฟาดีละห์  มะมิง
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กหญิงฟาดีละห์  มะสาแม
ม.3
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กหญิงฟาดีละห์  มาแซ
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กหญิงฟาดีลา  เปาะโน
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กหญิงฟาเดีย  ลอเด็ง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กหญิงฟาเดียร์  สาเล็ง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กหญิงฟาติน  จะปะกิยา
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กหญิงฟาติน  จิใจ
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กหญิงฟาติน  เจ๊ะยอ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กหญิงฟาติน  โตะฮิง
ม.1
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กหญิงฟาติน  มะสะนิง
ม.2
โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กหญิงฟาติน  แวหลง
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปัตตานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1069
เด็กหญิงฟาตินดาเรียร์  พิทักษ์จิต
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กหญิงฟาตินี  สนิ
ม.2
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กหญิงฟาตีมะห์  เจะปูเตะ
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
นางสาวฟาตีมา  ยูโซะ
ม.3
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กหญิงฟาตีเม๊าะ  แวนาแว
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กหญิงฟาตีฮะห์  เจะสะมาแอ
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กหญิงฟาตีฮะห์  มะตาเหร์
ม.3
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
นางสาวฟาตีฮะห์  มาหิเละ
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กหญิงฟาร์ตีมะ  ดือเระ
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กหญิงฟารีณี  เวาะเซ็ง
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กชายฟารีด  วรรณมาตร
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กหญิงฟาฮานา  โต๊ะอิสอ
ม.1
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กหญิงฟิฎรี  มูเหล็ม
ม.3
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กชายฟิตกรี  มูเก็ม
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กหญิงฟิตตรี  บือราเฮง
ม.2
โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กหญิงฟิตรีนา  สำเล่าเฮง
ม.3
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กหญิงฟิตรีนา  อูบูดี
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กหญิงฟิรดาว  ดือราแมหะยี
ม.2
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กหญิงฟิรดาว  สามะ
ม.3
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กหญิงฟิรดาว  หะยีตาเยะ
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กหญิงฟิรดาวซ์  ดุลมาตร
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
นางสาวฟิรดาวน์  สาเมาะ
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กหญิงฟิรดาวส์  เจะเลาะ
ม.1
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กหญิงฟิรดาวส์  ระใด
ม.1
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กชายฟิรฮัน  ประดู่
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กหญิงฟีรดาวน์  โยะ
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กหญิงฟุฎลา  ซะนิ
ม.2
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กหญิงเฟาซียะห์  เจะเด็ง
ม.2
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กชายเฟาว๊าซ  หะยีแวฮามะ
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กชายไฟซอล  ยูโซะ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กหญิงภทรมน  ชมชื่น
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กหญิงภร-รดา  จันทร์กลิ่น
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กชายภูวดล  เจะอาแว
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กชายภูวริศ  โพธิ์แก้ว
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กหญิงมธุรดา  นาคทั่ง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปัตตานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1104
เด็กหญิงมนติยากร  บุญยะวันตัง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กชายมะสุกรี  มีเด็ง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กหญิงมัสรีนา  โต๊ะกาลี
ม.2
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กหญิงมาซีห์เตาะ  มามะ
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กหญิงมาเดียญัล  มาลายา
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กหญิงมายีดะห์  มะแอ
ม.3
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กหญิงมารีน่า  ราชกิจ
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
นางสาวมาเรียม  แวหะยี
ม.3
โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กหญิงมาลินี  เห็มปาเกบู
ม.3
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กหญิงมาหยา  มาเจ๊ะมะ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
นางสาวมีมี่  ยูโซะ
ม.2
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กชายมุสลิม  ลาเตะ
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กชายมุสลิม  ลาเตะ
ม.3
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
นายมุสลีมีน  สะมะแอ
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
นางสาวมูญาฮาดะห์  เปาะวอ
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กหญิงมูณีรา  มามะ
ม.3
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กหญิงมูรณี  ปูเต๊ะ
ม.2
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กหญิงมูรณี  แวดาโอะ
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กหญิงมูรนี  อาแว
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กชายมูฮัมมัดดาเนียอามิน  พรหมจันทร์
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
นายมูฮัมมัดฟัยซอล  ฮามะ
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
นายมูฮัมหมัด  อุมา
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กชายมูฮัมหมัดซัยฟาน  อาแซ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กชายมูฮัมหมัดซาลาฮูดีน  รายิกัน
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กชายมูฮัมหมัดบาซีร  สาเมาะ
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กชายมูฮัมหมัดบูคอรี  สะแม
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กชายมูฮัมหมัดไฟซอล  เจ๊ะยอ
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กชายมูฮัมหมัดรอมฎอน  โตะอะ
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กชายมูฮัมหมัดรุสกี  บินยะปา
ม.2
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กชายมูฮัมหมัดอักรอม  วาเยะ
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กชายมูฮัมหมัดอัสมี  เปาะมะ
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  วาจิ
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กชายมูฮัมหมัดอิฟฮาน  สะมาแอ
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
นายมูฮัมหมัดฮาดาฟี  มามะหะ
ม.3
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กชายมูฮัมหมัดฮามิน  แลบา
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปัตตานี เขต 1

ณ อาคารไม้ 017 หลังที่ 1 ห้อง ป.1/1 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1139
เด็กชายมูฮัมหมัดฮาริช  อาแว
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กชายมูฮามัดชารีฟ  ยูโซะ
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กชายมูฮาหมัดซอลีกีน  กะลูแป
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กชายมูฮำหมัด  มะตีเยาะ
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กชายมูฮำหมัดซีฮาม  เจะแม
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กชายมูฮำหมัดนาซีร  เฮ็งปิยา
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
นายมูฮำหมัดนาวาวี  ตอปอ
ม.3
โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
นายมูฮำหมัดบุรฮาน  เจะมู
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กชายมูฮำหมัดฟะห์มี  ดอเลาะ
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กชายมูฮำหมัดริฎวาน  สูหลง
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กชายมูฮำหมัดศิดฎิก  แวอุมา
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กชายมูฮำหมัดอาดัม  อาแว
ม.3
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กชายมูฮำหมัดฮาฟีส  ด๊ะหยี
ม.3
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กหญิงยัสมี  บราเห็ง
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กหญิงยัสมีน  จาเงาะ
ม.2
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กหญิงยัสมีน  อีบุ๊
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กหญิงยัสรีน  กือลาแต
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กหญิงเยาวรี  ดือเระ
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กหญิงรสิตา  เจตวรานนท์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
นางสาวรอเนีย  อาลี
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กหญิงรอปีซะห์  ลอมะ
ม.1
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กชายรอฟีอี  อีซอ
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กชายรอมฎอน  เจะฮะ
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กหญิงรอยมีย์  ยีมะแซ
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กหญิงรอยฮาน  สนิหวี
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กหญิงรอฮมะห์  อาแว
ม.1
โรงเรียนปูยุดประชารักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
นางสาวรอฮานา  โตะแวโซะ
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กหญิงรัยมีย์  ปาละมาณ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กหญิงรัสยานา  ยานยา
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กชายริฎวาน  มาแฮ
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กชายรุสกี  ตีมุง
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กชายรุสกี  สุหลง
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กหญิงรุสดา  แซมา
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กหญิงรุสนานี  มะยาซิง
ม.3
โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
นางสาวรุสมีย์  เจ๊ะน๊ะ
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปัตตานี เขต 1

ณ อาคารไม้ 017 หลังที่ 1 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1174
นายรุสอามีน  อาแว
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กหญิงโรสนานี  ยูโซะ
ม.2
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
นางสาวลัดดาวัลย์  มะ
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กหญิงลีณา  วายูโซ๊ะ
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กหญิงวฐินี  นิเลาะ
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กหญิงวรดา  ลิ้มวัฒนายิ่งยง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กชายวรวุฒิ  ชูเกิด
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กชายวันชามินทร์  ลอดิง
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กหญิงวันซูลฟาฮ์  เจะอุบง
ม.2
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กชายวันฟัครอรอลซีร์  เลาะสะนิง
ม.3
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กหญิงวันรูซมี  สะดียามู
ม.1
โรงเรียนปูยุดประชารักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กชายวันอัซรอน  อิลวานุดดีน
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กหญิงวันอัยชะห์  เหาะแอ
ม.3
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กชายวันอัสบี  เจ๊ะแว
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กหญิงวันอารีนา  แวซู
ม.1
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
นายวันอิสเฮาะ  สามะ
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กหญิงวันฮัสณีฟาร์  แวอุเซ็ง
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กหญิงวันฮานีฟตัส  บือราเฮง
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กหญิงวัรดีนา  ปราปง
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กหญิงวานีตา  เจ๊ะเต๊ะ
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กชายวาอิล  สอเหาะ
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กหญิงวิจดาน  สิเดะ
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กหญิงวิชญาดา  ชัยฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
นางสาววีอาร์ม  จะปะกิยา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กชายแวซอฟนัน  แวอาลี
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กหญิงแวตัสนีม  มามะ
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กหญิงแวนูร์ฮาบีบะห์  อาแว
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กหญิงแวฟาซียะห์  ยูโซะ
ม.2
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กหญิงแวฟาตีเม๊าะ  กาเจร์
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กหญิงแวฟาตีฮะห์  มาตาเฮ
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กชายแวฟุรกอน  แวดือเระ
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กหญิงแวมุมีนาต  แวนายี
ม.2
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กชายแวมุสตอปา  ยูโซะ
ม.1
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กหญิงแวมุุมีนะห์  แวนายี
ม.2
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
นางสาวแวยะ  อิเฮง
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปัตตานี เขต 1

ณ อาคารไม้ 017 หลังที่ 1 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1209
เด็กชายแวยุสรัน  แวดอเลาะ
ม.2
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กชายแวรุสนันท์  หามะ
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กชายแวอัฟนันท์  แวดือเระ
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กหญิงแวอัสนา  มะมิงเลาะ
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กชายแวอีซอมุดดีน  แวนาแว
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กหญิงแวฮัซวานี  แวอาลี
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กหญิงศศิตา  เซ๊ะ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กหญิงศาสนา  ยะโกะ
ม.3
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กชายศุภกิตต์  ศิลาลาย
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กหญิงสราศินี  มายศรี
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กหญิงสารินี  เจะแว
ม.2
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กชายสิรภพ  เกตุเรน
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กหญิงสีตีฟาฐีมา  ยีตาเฮ
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กหญิงสีตีมารยัม  แปเฮาะอีเล
ม.1
โรงเรียนปูยุดประชารักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กชายสุธรรม  รอบคอบ
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กหญิงสุนิตา  เจะดาโอะ
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กหญิงสุนิตา  อูมาร์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กหญิงสุไลดา  ยูโซะ
ม.3
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กหญิงสูรญาณี  มะลี
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กหญิงสูวานียะห์  แวและ
ม.3
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กหญิงสูไวบ๊ะ  หมัด
ม.3
โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กหญิงโสภิตา  แตกกิ่ง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กหญิงหวันยี่หวา  ปัญจพรอุดมลาภ
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กชายหารีซ  มะ
ม.3
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กชายอดิเทพ  โลหะประธาน
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กชายอดิลัน  สาเล็ง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กชายอนัส  ลูโบะยาเซ็ง
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
นางสาวอนิตา  ปุโรง
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กหญิงอนีฟา  อาแว
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กชายอภิวิชญ์  ตันติศุภชัย
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กหญิงอริสรา  อาแย
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กหญิงอะนาตี  สาเล็ง
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
นายอะหมัด  สาเมาะ
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กชายอักบัร  มหัจกุล
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กหญิงอัจจิมา  สาวะอินทร์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปัตตานี เขต 1

ณ อาคารไม้ 017 หลังที่ 1 ห้อง ป.2/2 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1244
เด็กชายอัซฟัร  เจะอาแว
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กหญิงอัซฟา  บูหวัง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
นายอัซมีย์  เจ๊ะสมาน
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กหญิงอัซมีย์  บากา
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กหญิงอัซวารี  กะอาบู
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กหญิงอันนีซา  หะยีดามะ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กชายอันวา  เจะอาลี
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กชายอับดุลบซีร  โตะนาฮุน
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กชายอับดุลรอหีม  ประพายวรรณ
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กชายอับดุลเลาะ  เจ๊ะเล๊าะ
ม.2
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กชายอับดุลวาริส  สาเมาะ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
นายอับดุลฮากิม  มะดีเยาะ
ม.3
โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กชายอับดุลฮากิม  แวนาแว
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กชายอับดุลฮาริฟ  ดาโอะ
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กชายอับดุสสลาม  มูลา
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กชายอับบาส  ดาราแม
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กหญิงอัฟณาน  แวสะแม
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กหญิงอัฟนัน  บือราเฮง
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กหญิงอัฟนาน  มัสปอ
ม.3
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กชายอัฟฟาน  ซามูดิง
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1264
นายอัฟฟาน  หะยีมะลี
ม.3
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กชายอัฟฟาน  อาแว
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1266
นายอัฟฟานดี  หีมหม๊ะ
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กหญิงอัฟฟาฟ  แวดือเระ
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
เด็กชายอัฟฮัม  มะยีแต
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
เด็กหญิงอัยมี่  สออิสระ
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กหญิงอัลฟาตอณี  อาแว
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กชายอัลฟารุด  ยีตาเฮ
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
นายอัลฟุรกอน  สกุลดีเย๊าะ
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
นายอัลอัฎฮา  หะแย
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
เด็กหญิงอัลอิคลาส  วาโด
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1275
เด็กหญิงอัศวรรณ  มูซา
ม.2
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1276
เด็กหญิงอัสมะ  เจ๊ะแม
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1277
เด็กหญิงอัสมะ  ดือรามะ
ม.2
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1278
เด็กชายอัสมัน  หะยีบือราเฮง
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปัตตานี เขต 1

ณ อาคารไม้ 017 หลังที่ 2 ห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1279
เด็กหญิงอัสมา  กาเซ็ง
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1280
เด็กหญิงอัสมาร์  ละเต็บซัน
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1281
เด็กหญิงอัสมี  ตาเยะ
ม.3
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1282
เด็กหญิงอัสรีนา  อาแวหะมะ
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1283
เด็กหญิงอัสวาณี  โตะเวาะม๊ะ
ม.2
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1284
เด็กหญิงอัสวานี  ทันยูภัก
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1285
เด็กหญิงอาดีละห์  ดาตู
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1286
เด็กหญิงอาดีละห์  ยะโกะ
ม.2
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1287
เด็กชายอาดือนัน  ดาราบากอ
ม.2
โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1288
นายอาดือลัน  ดอเลาะ
ม.2
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1289
เด็กหญิงอาตีกะห์  แมปอ
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1290
เด็กชายอานัส  แวดือเระ
ม.3
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1291
เด็กหญิงอานีซะห์  สาและ
ม.3
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1292
เด็กชายอานีส  สุหรรษา
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1293
เด็กชายอาบีลุคมาน  ดอเลาะ
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1294
เด็กชายอาฟดอล  สะเตาะ
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1295