ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพรรณ  ผ่องอำไพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกณิศา  ด้วงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกรดา  บุญสาลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  คุณชม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกนิษฐา  พืชพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกรวรรณ  โชครุ่ง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
7
เด็กชายกรวัฒน์  ธรรมโหร
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
8
เด็กชายกรวิชญ์  ประดับชื่อ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
9
เด็กชายกรวิชญ์  โอเต็ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกฤตพร  ปักธงชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกฤติมุข  ไชยมัง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกฤติยากร  พูลศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
13
เด็กชายกฤษฏ์  ฉิมเลี้ยง
ป.6
โรงเรียนหทัยชาติ
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกษิรา  กิติพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกัญญภัค  เทศนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ตรีธารทิพากร
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
18
เด็กชายกันติทัต  เทศนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
19
เด็กชายกิตติพัชญ์  กันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
20
เด็กหญิงเกณิกา  ฉายาวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
21
เด็กหญิงขวัญฤทัย  ดวงตาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
22
เด็กหญิงเขมิกา  บุดดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
23
เด็กหญิงคณณัฏฐ์  หงษ์วิไล
ป.6
โรงเรียนหทัยชาติ
คณิตประถม
24
เด็กชายคณนาถ  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
25
เด็กชายคุณานนต์  น่วมจิตร
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
26
เด็กชายจารุวิทย์  ศรีคำทา
ป.5
โรงเรียนหทัยชาติ
คณิตประถม
27
เด็กหญิงจิณห์จุฑา  เตชะบุญญวัฒนะกูล
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
28
เด็กหญิงจินต์จุฑา  บัวแก้ว
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
29
เด็กชายจิรพนธ์  บุญสาลีพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
30
เด็กชายจิรวัฒน์  คุณดิลกเนติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
31
เด็กหญิงจิรัชญา  ชมพิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
32
เด็กหญิงจิรัชญา  ตงเหรียญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
33
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ศรีกอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
34
เด็กหญิงชญาดา  นามวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
35
เด็กชายชนะพล  กลับน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชนัดดา  ศรีสมุทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
37
เด็กหญิงชมพูนุช  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
38
เด็กหญิงชลธิมาภรณ์  ถึงหมื่นไวย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
39
เด็กหญิงชลพรรษ  เงินวิศิษฏ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
40
เด็กหญิงชลลดา  พาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
41
เด็กหญิงชวลิตา  พันจุย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
42
เด็กหญิงชัญญานุช  ฤทธิ์เดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
43
เด็กชายชานน  นวลสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
44
เด็กหญิงชาลิญา  ตระกูลเกิด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
45
เด็กชายไชเกศฎา  ไชยกูล
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
46
เด็กชายไชยวัฒน์  อำนาจศิลป์เจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
47
เด็กหญิงญาณิศา  ชลารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
48
เด็กชายฐาปกรณ์  พันจันทึก
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
49
เด็กหญิงฐิตาภร  ลำบอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
50
เด็กหญิงฐิตาภา  อรัญภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
51
เด็กชายฐิติศักดิ์  จันทรสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนหทัยชาติ
คณิตประถม
52
เด็กชายณรงค์ณชพล  กวยกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
53
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  เนมียะ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
54
เด็กชายณัฏฐพงษ์  ไพรศูนย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
55
เด็กหญิงณัฏฐพัชร  พัฒน์ฐิติโชค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
56
เด็กชายณัฏฐวี  หัสดี
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
57
เด็กชายณัฐกรณ์  รักชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
58
เด็กชายณัฐกฤต  รักชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
59
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญชม
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
60
เด็กหญิงณัฐณิชา  ฟักนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
61
เด็กหญิงณัฐณิชา  สังคะวะดี
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
62
เด็กหญิงณัฐธิดา  คงคุ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
63
เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญชันษา
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
64
เด็กชายณัฐธีร์  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
65
เด็กชายณัทพงศ์ชัย  เอี่ยมสอาด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
66
เด็กหญิงณิชกมล  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
67
เด็กชายณิชคุณ  จันทร์เจริญใจ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
68
เด็กหญิงณิชชา  เคหะดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
69
เด็กหญิงณิชนันท์  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
70
เด็กหญิงดนยา  เตียรวัฒนศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายทีปกร  ยืนสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
72
เด็กชายธชฐกฤศ  น้อยแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
73
เด็กชายธนกฤต  ธนะเนตรเนติ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
74
เด็กชายธนกฤต  รุ่งรัศมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
75
เด็กชายธนดล  อุบลอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
76
เด็กชายธนพัฒน์  กลิ่นสุคนธ์
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
77
เด็กหญิงธนวรรณรัตน์  ล้อสีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
78
เด็กชายธนสนธิ์  แก้วประพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
79
เด็กหญิงธนัชชา  สมัครสมาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
80
เด็กชายธนากร  ศิริอวยชัย
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
81
เด็กหญิงธนาภา  ดิษธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
82
เด็กหญิงธมนวรรณ  สุขคง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
83
เด็กชายธรกรณ์  เจริญนางรอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
84
เด็กชายธัญธร  ภิกขุณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
85
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ช้างงาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
86
เด็กหญิงธัญวลักษ์  มุกดาหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
87
เด็กหญิงธันวาวดี  สร้อยสน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
88
เด็กหญิงธิษญาพัฒน์  ขำปากพลี
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
89
เด็กชายธีรทัศน์  ปานทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
90
เด็กชายธีร์ธวัช  พวงธนสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
91
เด็กชายธีรพงศ์  บุญนาค
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
92
เด็กชายธีรพงษ์  สมฤทัยลักษณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
93
เด็กชายนภัทร  นนท์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
94
เด็กหญิงนภิสา  เงินวิศิษฏ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
95
เด็กชายนวดล  ปะสาริกัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
96
เด็กชายนวพรรษ  ลิ้มเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
97
เด็กหญิงนัทธมน  ธีระวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
98
เด็กหญิงนันท์นภัส  สุลักษณานนท์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
99
เด็กชายนันทิพัฒน์  ทำสุนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
100
เด็กหญิงนิระมล  ฉิมพานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
101
เด็กหญิงบุศปราวาราตรี  แก้วทรายขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
102
เด็กหญิงปนัสญา  ผ่องผิว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
103
เด็กหญิงปพิชญา  เเก้วเกตุ
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
104
เด็กชายปรัชชกร  เพ็ชร์รุ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
105
เด็กชายปริพนธ์  พลรักษา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายปรียวิศว์  กล่ำบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
107
เด็กชายปัญญาธร  ก้อนเงิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
108
เด็กชายปัญญาวุฒิ  อัมพวา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
109
เด็กชายปัญญ์  จันทรา
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
110
เด็กชายปัณณทัต  ทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
111
เด็กหญิงปัทมภรณ์  จันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
112
เด็กหญิงปาณิสรา  โชติมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
113
เด็กหญิงปาณิสรา  วงศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
114
เด็กหญิงปิยะภรณ์  เปสะโล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
115
เด็กหญิงปุญญพัฒน์  นิลศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
116
เด็กหญิงปุญญิศา  นาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
117
เด็กหญิงปุญยารัศม์  เสมะกนิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
118
เด็กชายปุณณวิช  จันทร์ลาน
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
119
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ธรรมประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
120
เด็กหญิงพรไพลิน  บุญมากิติมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
121
เด็กหญิงพรรณทิภา  ชัญถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
122
เด็กชายพสิษฐ์  ชัยประเสริฐสุด
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
123
เด็กหญิงพัชรพร  ในเขตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
124
เด็กหญิงพัชราวดี  แดงเพชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
125
เด็กหญิงพัทธนันท์  ระเวกโสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
126
เด็กชายพัทธพล  จินดวง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
127
เด็กชายพัสกร  วงษ์เส็ง
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
128
เด็กหญิงพัสตราภรณ์  แสวงคุณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
129
เด็กชายพิชญุุตม์  มากเจริญ
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
130
เด็กชายพิเชษฐ์  แป้นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
131
เด็กชายพิตรพิบูล  สมบูรณ์ทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
132
เด็กชายพิทยาพล  ใจทับทิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
133
เด็กหญิงพิมญดา  สละชั่ว
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
134
เด็กหญิงพีณัฐชา  ราชพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
135
เด็กหญิงพีรดา  หอมทวนลม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
136
เด็กชายพุธชงศ์  สุตารมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
137
เด็กหญิงเพ็ญภิญญา  โสดาราม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
138
เด็กหญิงแพรวญาฎา  ไกรสิงห์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
139
เด็กหญิงแพรวณดา  ไผ่จันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
140
เด็กหญิงภัทรธิดา  สมชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายภัทรพล  วชิรบัณฑูร
ป.6
โรงเรียนหทัยชาติ
คณิตประถม
142
เด็กหญิงภัทรวดี  สัมผัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
143
เด็กชายภีมพศ  กสิกพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนหทัยชาติ
คณิตประถม
144
เด็กหญิงภูริชญา  ด้วงปั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
145
เด็กหญิงมณีรัตน์  แกนเปะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
146
เด็กหญิงมณีรัตน์  ลิ้มเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
147
เด็กหญิงมนต์นภา  อุ่นถิ่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
148
เด็กหญิงมลรัตน์  ใจแกล้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
149
เด็กหญิงมะลิวรรณ  ตั้งเจริญ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
150
เด็กหญิงเมตาพร  คำอุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
151
เด็กชายเมธาสิทธิ์  น้าวิลัยเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
152
เด็กหญิงเมราพร  จำนงค์ผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
153
เด็กหญิงยุพาพรรณ  โสวรรณะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
154
เด็กหญิงเยาวพา  แก้วสว่าง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
155
เด็กหญิงโยชิตา  พรหมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
156
เด็กชายรพีพัฒน์  การเนื่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
157
เด็กหญิงรมญ์ธีรา  คล้ายสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
158
เด็กหญิงรมิดา  บุณยเกียรติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
159
เด็กหญิงรวงข้าว  ถาวรเจริญ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
160
เด็กหญิงรวินันท์  สรรพคุณยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
161
เด็กหญิงรวิวรรณ  เสนีย์สงษ์ ณ อยุธยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
162
เด็กหญิงรวิสรา  จันทร์ศิริ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
163
เด็กชายรัฐศรัณย์  ยิ่งประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
164
เด็กชายรัตนชัย  เด่นงามวศิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
165
เด็กหญิงรัสรินทร์  พิกุลทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
166
เด็กหญิงรินรดา  สอนใหม่
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
167
เด็กหญิงรุจิรา  ช่างเก็บ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
168
เด็กชายวทัญญู  ดอกบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
169
เด็กชายวรทัต  บุญเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
170
เด็กหญิงวรรณชนก  เรียมกระโทก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
171
เด็กหญิงวรัทยา  วรภัคนิธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
172
เด็กหญิงวริศรา  พารา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
173
เด็กชายวัชระ  วงษ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
174
เด็กชายวาริ  วงษ์ประกอบ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
175
เด็กชายวิชชุกร  เพ็ชร์คุ้ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงวิภาดา  สังคะวะดี
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
177
เด็กชายวิศรุต  เนื่องศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
178
เด็กชายวุฒิภัทร  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
179
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  โสตะการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
180
เด็กหญิงศศิประภา  ทรัพย์ทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
181
เด็กหญิงศิรภัทร  หนูมงกุฎ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
182
เด็กหญิงศิริกาญจน์  ต่างแขวง
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
183
เด็กชายศิริชัย  เอมโอด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
184
เด็กหญิงศิรินภา  รัตนโมรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
185
เด็กหญิงศิริประพาภร  นาวิสัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
186
เด็กชายศุภพล  การดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
187
เด็กชายศุภวิชญ์  มาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
188
เด็กหญิงศุภัชญา  เพ็งรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
189
เด็กชายสรภพ  โกเมศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
190
เด็กหญิงสิริกร  ศิริพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
191
เด็กชายสุขสันต์  มิ่งโอโล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
192
เด็กชายสุทธิฉัตต  วิลาวัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
193
เด็กหญิงสุนันทา  แพรงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
194
เด็กหญิงสุวพิชญ์  กงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
195
เด็กชายเสาเข็ม  สุขสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
196
เด็กชายโสทิศ  วินุราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
197
เด็กชายหัสดิน  รอดทิม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
198
เด็กหญิงอชิรญาณ์  เกิดสุข
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
199
เด็กชายอดิศร  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
200
เด็กหญิงอธิญา  ไกรมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
201
เด็กหญิงอนัญญา  เชียงเดิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
202
เด็กชายอนันต์ยศ  นามวงศ์
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
203
เด็กหญิงอภิชญา  เลิศวิมลลักษณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
204
เด็กหญิงอภิชยา  วชิรดุสิต
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
205
เด็กชายอภิชาติ  พุฒตาล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
206
เด็กชายอภิชาติ  วิสาสะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
207
เด็กชายอรรฆรัตน์  โกศล
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
208
เด็กชายอรัญชย์  ขาวเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
209
เด็กหญิงอริยากร  พลแก้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
210
เด็กหญิงอริสรา  เดชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงกมลทิพย์  อ้ายวงศ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงกัลยารัตน  ใจเสมอ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิต ม.ต้น
213
เด็กชายกิตติศักดิ์  รักพันธุ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิต ม.ต้น
214
เด็กชายชานนท์  นาคะ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงณัฐวดี  ภู่สอาด
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิต ม.ต้น
216
เด็กชายณัฐวัตร  บุญคำ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายธีรศักดิ์  ใจปิง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิต ม.ต้น
218
เด็กชายนนธวัช  ผมน้อย
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงเบญญาภา  เหล็กศิริ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงภรภัทร  อาจไพรินทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงลักษมี  สงค์เจริญ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงสุพัฒตรา  พรมบุตร
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงอัญชลี  คำชื่น
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิต ม.ต้น
224
เด็กชายอาทิตย์  ปลื้มมนัส
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงอริสา  พินโย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
226
เด็กหญิงอัชฌา  คงเทศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
227
เด็กหญิงอัฐภิญญา  ผ่องผิว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
228
เด็กหญิงอาทิตยา  บุษบงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
229
เด็กหญิงอาทิตยา  สีลาแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
230
เด็กหญิงกชพร  แก้วจันทร์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงกมลชนก  หลอมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงกมลณัฐฑ์  จำอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
233
เด็กชายกรวิชญ์  อิ่มจาด
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
234
เด็กชายกฤตพัส  พูลสงวน
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงกฤติกา  อรชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
236
เด็กชายกฤติน  มาลยาภรณ์
ป.6
โรงเรียนหทัยชาติ
วิทย์ประถม
237
เด็กชายกฤติภูมิ  สวัสดี
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงกฤติยา  ไชยมัง
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงกฤติยา  รอดแจ่ม
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
240
เด็กชายกฤษเจริญ  ทานทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สาโท
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงกัญญาภัค  โกสุมภ์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
243
เด็กชายกันตพัฒน์  ภู่ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
244
เด็กชายกันตภณ  เกิดทรัพย์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
245
เด็กชายกิตตินันท์  สิมิวณิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
246
เด็กชายกิตติพงศ์  ทองลพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
247
เด็กชายกิตติภพ  วงษ์คำหาญ
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงกิตติยา  เงินกรุง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงกิรัตยา  ใยทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
250
เด็กชายไกรวี  ตันกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงเขมนิฏฐ์  วงศ์พัฒนวัตน์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
252
เด็กชายคณินณัฏฐ  เทียมอภิรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
253
เด็กชายคเนศ  คุณศรี
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงคุณัญญา  สัยยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
255
เด็กชายคุณานนต์  นิลพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
256
เด็กชายคุณานนท์  จันทรรัตนบุปผา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
257
เด็กชายจตุรวิทย์  หาญชิงชัย
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงจรรยพร  เรืองศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
259
เด็กชายจักรพงศ์  เจริญนพกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงจันทร์ธิมา  หลังสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงจันทิมา  ทองนาม
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
262
เด็กชายจารุต  วชิรดุสิต
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงจิณัฐตา  รักนา
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงจิดาภา  เวียงใน
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
265
เด็กหญิงจิรชยา  อินตา
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงจิราพัชร  จีรประภาพันธุ์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงฉวีรัตน์  ลาภา
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงฉวีวรรณ์  วันประสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงชญาดา  ตันเจริญ
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงชญาดา  นิวัชชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงชญาน์นันท์  อินทะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงชญานุตน์  นาคพงษ์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงชนมน  ช่อชบา
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงชนวันต์  พรมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงชนัญชิตา  สุขสำราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงชนิสรา  มีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
277
เด็กชายชโนดม  พิมพ์พันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
278
เด็กชายชยพล  นพเกตุ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
279
เด็กชายชยพล  สุทธโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงชรินรัตน์  จันทร์อิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
281
เด็กชายชลิต  ยังเฟื่องมนต์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงชวัณรัตน์  วงษ์รอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงชินาภรณ์  เทียนเงิน
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงชีวารัตน์  เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บรรจงพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
286
เด็กชายญาณกร  สนสุรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงฐิติมา  พันสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
288
เด็กชายณภัทร  ผดุงชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงณฤดี  แสงไกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
290
เด็กชายณัชพล  เคนถาวร
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงณัฎฐ์ณลัน  ตั้งบริบูรณ์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองสุกเจริญ
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เหลาเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
294
เด็กชายณัฐชานนท์  บุญเล็ก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงณัฐณิชา  ประดับทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงณัฐณิชา  สมโภชน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
297
เด็กชายณัฐดนัย  เจนการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
298
เด็กชายณัฐดนัย  สวัสดิ์รักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงณัฐธิดา  บุหงานคร
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
300
เด็กหญิงณัฐนรี  เกิดทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงณัฐภรณ์  รัตนโมรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงณัฐริญา  วิทยลักษณ์สกุล
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงตฤตา  ขุนวิไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
304
เด็กชายตุลธร  จารวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
305
เด็กชายเตชธรรม  อาทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
306
เด็กชายเตชิต  ยิ้มย่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
307
เด็กชายเตชินท์  จันทโสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
308
เด็กชายเตชินท์  ชลารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
309
เด็กชายถรวัฒน์  คงกระพันธ์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
310
เด็กชายทวีชัย  จีรประภาพันธุ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงทักษพร  กลิ่นไกล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงทัศนวรรณ  พิมวงษ์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
313
เด็กชายทินภัทร  วงค์กำภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงทิพย์ธาดา  เรืองเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงทิพย์สุดา  ลิมพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
316
เด็กชายธนกฤต  ศรประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงธนพร  เครือวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงธนพร  ดุรงค์กาญจน์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
319
เด็กชายธนวัฒน์  ทิพกรณ์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
320
เด็กชายธนวิชณ์  ลำบอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
321
เด็กชายธนันชัย  ศิลาโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
322
เด็กชายธนากร  วงษ์สุเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
323
เด็กชายธนาธิป  น้ำหอม
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
324
เด็กชายธนาธิป  ศรีมุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
325
เด็กชายธนารักษ์  หนูเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงธนารีย์  คงคารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงธมนณัท  กฤษณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงธมนวรรณ  เดชานุมาศกำพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
329
เด็กชายธรรศ  นวลจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
330
เด็กชายธัชพล  เมฆดำรงศรี
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงธัญกมล  โชตินาคเมือง
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงธัญญพร  เหล่าแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ดอกบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ภาคะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
335
เด็กหญิงธันยพร  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
336
เด็กชายธันวา  ยืนทน
ป.6
โรงเรียนหทัยชาติ
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงธิดาวรรณา  งามเจริญ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
338
เด็กชายธีรทัศน์  ทรัพย์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
339
เด็กชายธีรภัทร  นิลนนท์
ป.5
โรงเรียนหทัยชาติ
วิทย์ประถม
340
เด็กชายธีรวัชร  รัตนมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
341
เด็กชายนนทกร  สายเทียน
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงนพภัสสร  พรมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
343
เด็กชายนภวัต  ศรีรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงนภสร  สิงทะยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงนภัทร์สร  อ่อนละมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงนภัสนันท์  ศิลป์มานะกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงนภัสรพี  เขียวรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงนภัสสร  ตะเภาพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงนภาภรณ์  ปั่นทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงนลินญา  สกุลนคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงนันทัชพร  ชูประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงนันทิชา  สิงหวิบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงนาราภัทร  จันทร์ศรี
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงนิชาภัทร  ก้านบัว
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
355
เด็กชายนิติธร  แก้วเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
356
เด็กชายนิติธร  สุขินันทร์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
357
เด็กชายนิติพัฒน์  อนันตศาลา
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
358
เด็กชายนิพิชฌน์  รุดโถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงนิสรารัตน์  นิ่มนวล
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงบุณยวีร์  สจิรวัฒนากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงบุณยานุช  ชาญเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงบุรินทรรัตน์  เลิศศักดิ์วิมาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงบุษยมาลี  เวียนวงศ์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงเบญญาภา  เกิดทวี
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงเบญญาภา  คำภีร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงเบญญาภา  โตสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงเบญญาภา  สุดใจชื้น
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงใบเงิน  ฉวีรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงปทิตตา  ขาวประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
370
เด็กหญิงปทิตตา  สายวงศ์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงปพัชญา  บุรีงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
372
เด็กชายปภาวิชญ์  จันทร์ค้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
373
เด็กชายปราชญา  กิมฮั่นเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงปริชญา  อร่ามเรือง
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงปรียดา  พุ่มประดับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงปวริศา  กฤชกาญจนพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงปวริศา  ปุ่นศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงปวีส์ธิดา  เมยประโคน
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงปัญสิริย์  หมวดหอม
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงปัณฑิกา  ลิ้มกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
381
เด็กชายปัณณทัต  แก้วประดับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
382
เด็กชายปัณณวัชย์  สิงห์ลา
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
383
เด็กชายปัณณวิชย์  สิงห์ลา
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงปาญจนันท์  พรหมเหลือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
385
เด็กชายปาณธี  อารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงปารตี  อารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
387
เด็กชายปิติวัฒน์  ปิติพร
ป.6
โรงเรียนหทัยชาติ
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงปิยธิดา  อ่อนน้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงปิยะพร  จันทรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
390
เด็กชายปิยะวัฒน์  ผ่องผิว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงปุญยวีร์  ฟ่าง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงปุณณานันธ์  ตันเสียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
393
เด็กชายพงศกร  อินทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
394
เด็กชายพชรวินท์  ขยันยิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงพนิตา  เตี้ยเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงพรธวัล  จำสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงพรพิมล  สุขนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงพรรณธร  วิศวามิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
399
เด็กชายพรเลิศ  เทพสิทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงพรสวรรค์  ชาวเหนือ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงพรสิณี  ศิษย์สิงห์ไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงพริสร  จินดาประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
403
เด็กชายพลัฏฐ์  ทรัพย์โสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงพัชราภา  เตี้ยเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
405
เด็กหญิงพิชชานันท์  ดุลยเสรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงพิชญ์นารถ  วรรณเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงพิชญาณัฏฐ์  คงตะแบก
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงพิชญาดา  การ์นยภาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงพิชญาภา  อารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงพิชามญธุ์  โรจนครินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  โตตระกูลถาวร
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สำราญวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงพิมพิสา  พงษ์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงพิมมาดา  สมใจ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
415
เด็กชายพิสิษฐ์  เจริญสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงแพรชมพู  จิตตรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงแพรวา  รักษาพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
418
เด็กชายภรัณยู  ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงภัคนันท์  คามรักขิต
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงภัชชนก  เปรมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงภัทรวรรณ  สดศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ใคร่ควร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
423
เด็กชายภานุวัฒน์  รัมมะบุตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงภาวิดา  พรมเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
425
เด็กชายภูตะวัน  สันติมาลัย
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
426
เด็กชายภูมิพริษฐ์  ยี่เผติ๊บ
ป.6
โรงเรียนหทัยชาติ
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงภูริชญา  สวนดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงภูริฎา  ปานอำไพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
429
เด็กชายภูริณท์  ภัณฑาทร
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงภูริตา  แย้มกลีบ
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
431
เด็กชายภูวิตรา  วรมานะกุล
ป.6
โรงเรียนหทัยชาติ
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงมณิศา  แช่มมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงมนต์ภัทร  พันธุ์เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงมาณวี  สุเมธาศร
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงร่มเกล้า  โพธิ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงรวิสรา  เตชะชนะชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงรัญชิดา  พัชนี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงรุ่งทิวา  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ชินวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
440
เด็กชายวงศพัทธ์  ปรีรัตนเจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงวชิรญาณ์  เอี่ยมอุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
442
เด็กชายวชิรวิทย์  นิระโส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงวรรณพร  น่วมพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
444
เด็กชายวรวิช  จุฬาริกุล
ป.6
โรงเรียนหทัยชาติ
วิทย์ประถม
445
เด็กชายวริฐณัณฐ์  กัณฐรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
446
เด็กชายวริศ  แดงศิริ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงวริสา  อักษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
448
เด็กชายวัชรธร  พาทอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงวิชญา  ทรงศรีสง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงวิชญาพร  พัฒนาดิสัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงวิมลวรรณ  สรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
452
เด็กชายวีรยุทธ  สมบูรณ์ทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงเวธกา  ปิ่นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  คำวัน
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงศรุดา  สุวรรณกล่อม
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงศลิษา  คงกล่อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
457
เด็กชายศิระ  แคทท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงศิริภัทร  เฮงฉุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
459
เด็กชายศุภวิชญ์  พรมโสภา
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงศุภสรา  ยศคำลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงสัณห์สินี  ขาวสอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงสิรภัทร  จุลคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงสิรภัทร  ชูช่วย
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
464
เด็กชายสิรวิชญ์  ใจบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
465
เด็กชายสิรวิชญ์  พุทธเสนา
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงสิรามล  จิตหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงสิริกร  เสริมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงสิริจรรยา  เหลาเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงสิริธินี  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงสิริรัฐ  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
471
เด็กชายสุกฤษฎิ์  คำพุด
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
472
เด็กชายสุขพิชัย  ใจแกล้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
473
เด็กชายสุทธิศักดิ์  อุบลจินดา
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงสุธาสินี  สมาธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
475
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุขหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงสุพิชญา  ไตรสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
477
เด็กชายสุภพิชญ์  เลิศไพบูลย์ปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงสุพิชยานันท์  ดุลยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
479
เด็กชายสุภัสสรา  วัฒนาปรีชาเกียรติ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงสุภิชชา  กัลลประวิทย์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  ช่อรักษ์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงสุรางค์พิมล  ขวัญเนตร์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
483
เด็กชายสุวิจักขณ์  พรมจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงหฤทชนัน  จิตรมั่น
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
485
เด็กชายอธิคุณ  ครูภิรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงอนัญญา  เหลืองรัตนะ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงอนุตรา  พลังสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงอภิชญา  วงศ์ศิริกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
489
เด็กชายอภิสิทธิ์  เทอดศรีศิลป์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงอมลรดา  จำรัสสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงอรกัญญา  อยู่มา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงอรชพร  นาคพุฒ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงอรอนงค์  สำเร็จ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงอรัชพร  พรมศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
495
เด็กชายอริยะ  เรียงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงอริศรา  ดาทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงอริสรา  แสงเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงอริสา  ดีใจ โวล์ฟ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงอริสา  ไอคอนรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงอลีนา  วณิชธนะเศรษฐ์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงอัจฉริยดา  ชีพสมทรง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
502
เด็กชายอัษฎายุธ  หงษ์มัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
503
เด็กชายอาชวิน  โคกกรวด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงอารยา  แต้วณิชเจริญ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
505
เด็กชายอิสระ  เดชชูตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงอิสราภรณ์  เที่ยงทางดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงไอริสา  ศุภไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
508
เด็กหญิงกชพรรณ  แสงแพง
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
509
เด็กหญิงกมลพร  พรมทอง
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
510
เด็กหญิงกมลวรรณ  เจียมชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
511
เด็กหญิงกรณภัค  อาจองค์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
512
เด็กชายกรตวัน  จงใจงาม
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
513
เด็กชายกรภัทร  สุนันต๊ะ
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
514
เด็กหญิงกรรณญกร  พูลประสาท
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
515
เด็กชายกฤษณะ  สุ่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
516
เด็กหญิงกัญญพัชร์  งามทรง
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
517
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จำจด
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
518
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไพเราะ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
519
เด็กหญิงกัณธิมา  ฮมภิรมย์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
520
เด็กหญิงกัลญานีย์  นาควรัญญู
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
521
เด็กหญิงกัลยตา  งามนา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
522
เด็กหญิงกานจ์พิชชา  มีชัย
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
523
เด็กชายกำพลพัฒน์  สิทธิพล
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
524
เด็กหญิงกิตติมา  หัสดี
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
525
เด็กหญิงกินันท์  กุลนันท์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
526
เด็กหญิงกุลชญา  อั้นจุกฉุน
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
527
เด็กหญิงกุลธิดา  กังวาลย์วงษ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
528
เด็กหญิงขวัญชนก  บุรุษภาพ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
529
เด็กหญิงเขมจิรา  ของนา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
530
เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
531
เด็กหญิงเขมาพร  บุญสู
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
532
เด็กหญิงคุณภัทร  ค้ายเพชร
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
533
เด็กชายคุณานนท์  ทองมา
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
534
เด็กหญิงจริยาพร  ใหม่ก๋งลาย
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
535
เด็กชายจักรภัทร  แก่นมั่น
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
536
เด็กชายจิณณ์  จินดาอินทร์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
537
เด็กชายจิตรภณ  พลหัสดี
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
538
เด็กหญิงจิตวรรณ  มังคละพรมมา
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
539
เด็กหญิงจิรชยา  จิรวัฒน์พงษ์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
540
เด็กชายจิรภัทร  มุ่งงาม
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
541
เด็กชายจิรภัทร  อากร
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
542
เด็กหญิงจิราพร  มั่นทอง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
543
เด็กหญิงจุลลดา  ทองเล็ก
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
544
เด็กหญิงเจนจิรา  ไผ่สมบรูณ์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
545
เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  ทองโพธิ์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
546
เด็กหญิงชนัญชิดา  กงแก้ว
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
547
เด็กหญิงชนิดาภา  สายสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
548
เด็กชายชยุต  ฉุยกลัด
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
549
เด็กหญิงชลิตวรรณ  ตันศิริเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
550
เด็กชายชัยมงคล  กกเปือย
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
551
เด็กชายชากิร  มะหะหมัด
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
552
เด็กหญิงชาลิสา  สิทธิพงษ์เมธา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
553
เด็กชายชิติพัทธ์  ลือชา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
554
เด็กชายชินวัตร  ยงดี
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
555
เด็กหญิงญาณธิชา  สมบูรณ์สวัสดี
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
556
เด็กหญิงญาดาณัฐ  บุตรอุดม
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
557
เด็กหญิงญาปกา  อนันตปัญญา
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
558
เด็กหญิงฐิตินภาบล  เกษมโชติพันธุ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
559
เด็กหญิงฐิติมา  พลชัย
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
560
เด็กหญิงณชนก  ฉิมเรือง
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
561
เด็กชายณฐกร  สกุณี
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
562
เด็กชายณฐวงศ์  เสียงล้ำ
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
563
เด็กชายณฐวัจน์  เสียงล้ำ
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
564
เด็กชายณฐวัฒน์  ชะลิตะ
ป.6
โรงเรียนเทวรักษ์
คณิตประถม
565
เด็กชายณฐศร  มังกิตะ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
566
เด็กหญิงณภัทร  โล้เจริญ
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
567
เด็กชายณภัทร  อัตต์สินทอง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
568
เด็กหญิงณัฎฐนันท์  ถมปัด
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
569
เด็กหญิงณัฐกฤตา  บุญสมเคราะห์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
570
เด็กหญิงณัฐจิราภา  สายแจ่ม
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
571
เด็กชายณัฐชนน  ตันติฉายากร
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
572
เด็กชายณัฐชนน  สามพันธ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
573
เด็กหญิงณัฐชยา  เจริญทัศน์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
574
เด็กหญิงณัฐชา  กระอ่อน
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
575
เด็กชายณัฐฐินันท์  ดุงศรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
576
เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์น้อย
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
577
เด็กหญิงณัฐนันท์  จันทิชัย
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
578
เด็กชายณัฐพิสิษฐ์  ศรีเทียน
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
579
เด็กชายณัฐภัทร  ดวงสมร
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
580
เด็กหญิงณัฐมน  เหียรหัน
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
581
เด็กหญิงณัฐริกา  บุญอุ่นใจ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
582
เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญศรี
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
583
เด็กชายณัฐวุฒิ  รัตนบุตร
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
584
เด็กหญิงณิชาภัทร  อึ้งเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
585
เด็กชายดนุพล  ท่าเกษม
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
586
เด็กหญิงดวงกมล  อุสาห์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
587
เด็กชายดิษยพงษ์  คงลอย
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
588
เด็กชายเด็กชายเมฆนาคา  ผางน้ำคำ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
589
เด็กชายตรัย  รัตนฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
590
เด็กหญิงทองคำ  ชั่งสี
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
591
เด็กหญิงทิติภา  มั่นเลิศ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
592
เด็กชายทิวากร  ศรีดา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
593
เด็กชายธนกร  นามพล
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
594
เด็กชายธนกฤต  ปิ่นเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
595
เด็กชายธนกฤต  สอนริต
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
596
เด็กชายธนบดี  ชลประชุม
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
597
เด็กชายธนพงษ์  ศรีชนะ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
598
เด็กชายธนพนธ์  โสแสง
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
599
เด็กหญิงธนพร  เงินโสม
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
600
เด็กหญิงธนพร  เนื่องจากอินทร์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
601
เด็กหญิงธนพร  เภตรา
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
602
เด็กชายธนพัฒน์  ชัยสิงห์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
603
เด็กชายธนภัทร  นาแพง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
604
เด็กชายธนภัทร  นิรารมย์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
605
เด็กชายธนภัทร  เลิศพิพัฒน์มงคลกุล
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
606
เด็กชายธนภัทร  สกุลแตร
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
607
เด็กหญิงธนวรรนต์  พรหมเลิศ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
608
เด็กชายธนัท  อักษรดี
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
609
เด็กหญิงธรัญศราญ์  เดชสุภา
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
610
เด็กหญิงธัชฉมา  ปังประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
611
เด็กหญิงธัญยธรณ์  ดีปัญญา
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
612
เด็กหญิงธัญรัตน์  จำปีกลาง
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
613
เด็กชายธันฐกรณ์  ทุ่งสว่าง
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
614
เด็กชายธำรงชัย  โคสี
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
615
เด็กชายธีรเดช  ปาลกะวงศ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
616
เด็กชายธีราทร  รักสุจริต
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
617
เด็กหญิงนงนภัส  ร่วมญาติ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
618
เด็กหญิงนริศรา  ธรรมดิษฐ
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
619
เด็กหญิงนฤภร  จารุศักดิ์สกุล
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
620
เด็กหญิงนัชชา  บุญตา
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
621
เด็กหญิงนันท์นภัส  ขวัญคง
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
622
เด็กหญิงนันทิชา  บัวผัน
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
623
เด็กชายน้ำมนต์  อู่แก้ว
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
624
เด็กชายนิติพงษ์  ใหม่ก๋งลาย
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
625
เด็กชายนิธิกร  หีบแก้ว
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
626
เด็กชายนิพิฐเดชา  เพชรแสน
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
627
เด็กชายเนติธร  แม่นปืน
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
628
เด็กชายบุรินทร์พศ  แก้วเกตุ
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
629
เด็กชายปฎิพัทธ์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
630
เด็กหญิงปฏิมาพร  โพธิ์ชู
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
631
เด็กหญิงปนัดดา  ภูเดช
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
632
เด็กหญิงปพิชญา  ยะโสภา
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
633
เด็กชายประพัฒน์  ปะรัมย์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
634
เด็กหญิงประภัสสร  สมชื่อ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
635
เด็กหญิงปริยาภัทร  ดุลโคกสูง
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
636
เด็กหญิงปัญญาพร  โหลแก้ว
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
637
เด็กหญิงปาริชาติ  สุขรีย์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
638
เด็กหญิงปิยธิดา  กอยขุนทด
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
639
เด็กหญิงปิยะธิดา  จำให้
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
640
เด็กหญิงปิยากร  ดอนทอง
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
641
เด็กชายปุณมนัส  เชื้อสังข์พันธ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
642
เด็กหญิงเปรมศิริ  เกาะกลาง
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
643
เด็กชายพงศกร  ชมมั่น
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
644
เด็กชายพงศ์พล  ป้องสีดา
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
645
เด็กหญิงพรชรินทร์  วงค์แก้ว
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
646
เด็กหญิงพรพิมล  หวังวิชา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
647
เด็กหญิงพรลภัส  แสงพันธ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
648
เด็กหญิงพลอยชมพู  ชูเจริญ
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
649
เด็กหญิงพอเพียง  แม่นปืน
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
650
เด็กหญิงพัชรพร  จาตุรนต์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
651
เด็กหญิงพัชราภา  ขจรมงคลจินดา
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
652
เด็กหญิงพิชชาภา  ผ่องตระกูล
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
653
เด็กหญิงพิชญาภา  นามโท
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
654
เด็กหญิงพิชญาภา  สุตลาวดี
ป.4
โรงเรียนเทวรักษ์
คณิตประถม
655
เด็กชายพิชญ์  กันปี
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
656
เด็กหญิงพิมพ์ปภัสสร  บุบผามะตะนัง
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
657
เด็กชายพีรพล  วงษ์นาคชม
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
658
เด็กชายพีรวัฒน์  ประจันทร์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
659
เด็กชายพุฒิเมธ  มณีรุ้ง
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
660
เด็กชายพุทธิพงศ์  หลีอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทวรักษ์
คณิตประถม
661
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คงมีทรัพย์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
662
เด็กหญิงฟ้าใส  รักภูเสน
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
663
เด็กหญิงภรณรัทย์  สุกปานแก้ว
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
664
เด็กหญิงภัทรชกรณ์  ใจเพียร
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
665
เด็กชายภัทรดนัย  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
666
เด็กหญิงภัทรธิดา  สบายดี
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
667
เด็กหญิงภัทรภรณ์  ประวัติวงษ์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
668
เด็กหญิงภัทรสุดา  ผิวงาม
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
669
เด็กหญิงภาณุมาศ  พิมเสน
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
670
เด็กชายภานุรัก  ผลาพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
671
เด็กชายภิศพัฒน์  คนรักษ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
672
เด็กชายภีรภาพ  คามภีรภาพพันธ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
673
เด็กชายภูดิท  เครือวีระ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
674
เด็กชายภูตะวัน  จักรเพชร
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
675
เด็กชายภูมิไพลิน  บริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
676
เด็กหญิงภูริชญา  เพชรินทร์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
677
เด็กชายภูริภัทร  พลศักดิ์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
678
เด็กชายภูริภัทร  ภูคงสด
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
679
เด็กชายภูริวัฒน์  เสนน้อย
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
680
เด็กชายภูวิศ  คำฝอย
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
681
เด็กหญิงมนชนก  สันติสงบสุข
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
682
เด็กชายมรุต  ถิ่นสถิตย์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
683
เด็กชายมัชเฌ  กรประดิษฐ์ศิลป์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
684
เด็กหญิงมานิษา  ทาศรี
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
685
เด็กชายยศวิชญ์  มาโค
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
686
เด็กชายยุทธพิชัย  เกตุบรรจง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
687
เด็กหญิงรวิสรา  เกียรติงาม
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
688
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เชิญชม
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
689
เด็กชายวชิรวิทย์  จิตรน้อม
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
690
เด็กหญิงวรัญญา  ไชยแสง
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
691
เด็กหญิงวรัญญา  ไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
692
เด็กชายวรัญญู  ชันทะ
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
693
เด็กชายวรากรณ์  เกตุโต
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
694
เด็กหญิงวราภรณ์  ประสานศักดิ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
695
เด็กชายวริทธิ์ธร  นิลขลัง
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
696
เด็กหญิงวริศรา  สังอรดี
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
697
เด็กหญิงวริศรา  อินทร์ไพร
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
698
เด็กหญิงวฤณภัส  กรกันต์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
699
เด็กหญิงวัลลภัทร  นงค์พรมมา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
700
เด็กหญิงวิชญาดา  ภามนตรี
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
701
เด็กชายวีรภัทร  จำเริญพานิช
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
702
เด็กหญิงศจีพร  ทัศบุตร
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
703
เด็กหญิงศรีกิตติยา  เมืองจันทร์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
704
เด็กหญิงศรีศิริ  เพชรศรี
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
705
เด็กหญิงศิริต้า  กรงกระโทก
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
706
เด็กชายศิวกร  สิงบุดดี
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
707
เด็กหญิงศิวิไลย์  เลี้ยงพันธุ์สกุล
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
708
เด็กชายศุภกร  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
709
เด็กหญิงศุภกัญญา  สองตอน
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
710
เด็กชายศุภกิจ  ผาวันดี
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
711
เด็กชายศุภฤกษ์  พาลึก
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
712
เด็กชายศุภวิชญ์  ขวัญคง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
713
เด็กหญิงศุภิสรา  กองศรี
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
714
เด็กชายสิรตนัย  ศรีศิริกาญจน์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
715
เด็กชายสิรภพ  ทิพยสุข
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
716
เด็กชายสิรวัชญ์  ดอนวุ่น
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
717
เด็กชายสิรวิชญ์  กันทะวงศ์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
718
เด็กชายสิรวิชญ์  บุญสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
719
เด็กชายสิรวิชญ์  วาดถนน
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
720
เด็กชายสิรวิชญ์  สิวะโมกข์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
721
เด็กหญิงสิริลักษณ์  เสริฐธิกุล
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
722
เด็กหญิงสิริวิมล  บัวคล้าย
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
723
เด็กหญิงสุกัญญา  บำรุงทรัพย์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
724
เด็กหญิงสุขฤทัย  นพเก้า
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
725
เด็กหญิงสุทธิกานต์  ทองมา
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
726
เด็กชายสุทธิพน  อุไรวงษ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
727
เด็กชายสุทธิภัทร  รักษาทรัพย์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
728
เด็กชายสุทัศน์  ไหมทอง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
729
เด็กหญิงสุนันทา  ขอสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
730
เด็กชายสุนิติ  บุญล้อม
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
731
เด็กหญิงสุพิชญ์นรี  หงษ์จันทร์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
732
เด็กหญิงสุพิชญา  เพ็ชรรัตน์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
733
เด็กหญิงสุภัชชา  ดอนทอง
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
734
เด็กหญิงสุภัสสร  แก้วคำเขียว
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
735
เด็กหญิงสุภามาศ  ชนมาสุข
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
736
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
737
เด็กชายอดิสรณ์  อุกญาณ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
738
เด็กหญิงอนุสรา  พรมจีน
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
739
เด็กชายอภิวัฒน์  บุญสว่าง
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
740
เด็กชายอภิวุฒิ  กาละพัฒน์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
741
เด็กหญิงอมลธีรา  อิ่มสุข
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
742
เด็กชายอรรถสิทธิ์  สุทธิ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
743
เด็กหญิงอริสา  การเลี้ยง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
744
เด็กชายอัครัช  มะลิวัลย์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
745
เด็กหญิงอัญชลียา  มานะไป
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
746
เด็กหญิงอัญญารัตน์  รุ่งหิรัญญาเทพ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
747
เด็กหญิงอารีย์รัตน์  สากุล
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
748
เด็กชายอิทธิเชษฐ์  รังสิเสนา ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
749
เด็กหญิงอุศณา  หีบแก้ว
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
750
เด็กชายกตัญญู  วิจิตโท
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงกนกกร  สุดประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงกนกนภา  จะยันรัมย์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงกนกภรณ์  นิลวิไลพันธ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงกนกวลัย  โพงาม
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงกนิษฐา  เปลี่ยมกัลยา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงกมลชนก  ครุฑฉลาด
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงกมลรัตน์  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงกมลลักษณ์  คำวงศ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงกมลลักษณ์  น้อยหาด
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงกรกนก  ผ่องแพ้ว
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงกรณิศา  โคตรชัย
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
762
เด็กชายกรวิชญ์  เคนาราช
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงกรวี  นิยมสุข
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
764
เด็กชายกฤตยชญ์  สมท่า
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
765
เด็กชายกฤษณรัตน์  กัณทษา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงกวินตรา  น้อมหนู
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
767
เด็กชายกวี  ก้านบัว
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
768
เด็กชายก้องภพ  ชำนิ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทะกล
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงกัญญานุช  จันทะกล
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชำนิ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ม่วงน้อยเจริญ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงกัญญาพัชร  วงษ์นรา
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
775
เด็กชายกันตินันท์  สุภาผล
ป.5
โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงกันติมา  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงกัลยกร  ทองศรี
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงกัลยารัตน์  ซิ้มศิริ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงกานต์ธิดา  กรุณา
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เกิดผล
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ท่าหิน
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
783
เด็กชายกิตติคม  สโมสร
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
784
เด็กชายกิตติคุณ  ศรีอ่อนรอด
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
785
เด็กชายกิตติธัญ  เลี้ยงรอด
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
786
เด็กชายกิตตินันท์  มัยตรีเดช
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
787
เด็กชายกุมภาพันธ์  ขาวสุด
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงกุลนัดดา  บัวสา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงกุลนันท์  บริสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงกุลภัสสร์  ชมมั่น
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงกุลิสรา  อันทะปัญญา
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงแก้วกัลยณี  จักสาร
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงขวัญข้าว  เล็บครุฑ
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงขวัญข้าว  ศรีคำม้วน
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงขวัญเนตร  รอดนุ้ย
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
796
เด็กชายคณุตม์  วจีสิงห์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
797
เด็กชายคุณณพัฒน์  มุขโต
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
798
เด็กชายเงินทอง  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
799
เด็กชายจักรกฤษ  ดุนขุนทด
ป.6
โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76
วิทย์ประถม
800
เด็กชายจักรินทร์  จองอินทร์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงจันทิมา  บุญครุฑ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงจารุกัญญ์  พลชัย
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงจารุวรรณ์  ค่ายมั่น
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงจิตติสุดา  แก้วศิลา
ป.6
โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76
วิทย์ประถม
805
เด็กชายจิรกิตติ์  นาคากาวา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
806
เด็กชายจิรพัฒน์  แก้วเกาะจาก
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
807
เด็กชายจิรพัฒน์  สุวรรณเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงจิรภัทร  โสภา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทองสุข
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ย้อยแสง
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงจุฑารัตน์  สีคังไพ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จันทร์เฉลิม
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงเจนจิรา  แสงพินทอง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงชญาณี  พึ่งพา
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงชญานุช  วัลลานนท์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงชญานุตม์  รักษาพล
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงชนกธณัญศ์  เสาหิน
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงชนกานต์  อำพนไชยกุล
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงชนาภา  ตระกูลพรงาม
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
820
เด็กหญิงชนิดาภา  จำกอง
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงชนิสรา  ยุติธรรม
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงชรินดา  ภูมิศิลา
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
823
เด็กชายชลธาร  พรมเหมา
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงชลธิชา  โสมา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
825
เด็กชายชลันธร  เกษประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
826
เด็กชายชัชพงศ์  มีเชาว์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงชัญญานุช  จันทร์สุข
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงชัฎธิดา  โพธิ์ชู
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
829
เด็กชายชัยณรินทร์  วิชัยประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
830
เด็กชายชัยรัชต์  ฉ่ำบุรุษ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
831
เด็กชายชัยวัฒน์  ปราบพราน
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงชาลิษา  ขำขจร
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
833
เด็กชายชิน  ชินเดช
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
834
เด็กชายชิษณุพงศ์  มีชัย
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
835
เด็กชายชุติพันธ์  คงจันทร์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงญาฎินดา  โอนอ่อน
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
837
เด็กชายญาณวุฒิ  นนศรีราช
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงญาณิกา  คำศรีสุข
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงญาณิศา  หอมรื่น
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงญาณิศา  อินโต
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงญาดา  ต่อมคำ
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงญาดา  นาคสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงญาดา  วิจารณศรี
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
844
เด็กชายฐนกร  ธรรมกุล
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีสลับ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงฐิตาภา  นนทศรี
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงฐิติกานต์  คล้ามสถิตย์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
848
เด็กชายฐิติวัชร์  ยิ่งใจกล้า
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงฑิฆัมพร  แก้วศรี
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงณชนก  คัชมา
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
851
เด็กชายณฐกร  อุกญาณ
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงณฐมน  ศรีธร
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงณธิดา  โตหยวก
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงณธิดา  ทายศ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
855
เด็กหญิงณปภา  เรืองฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
856
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  มานพ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงณัชชา  ปาวงษ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงณัชชา  มณฑลโสภณ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
859
เด็กชายณัชฐชัย  ติณิรักษ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงณัฎฐวรรณ  สิริพลอยกุล
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เปี่ยมเต็ม
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงณัฏฐ์ธยาน์  นามพงษ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
864
เด็กชายณัฏฐพล  อาริยะยิ่ง
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
865
เด็กชายณัฐกิตติ์  อึ่งชัยณาลักษณ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
866
เด็กชายณัฐชนน  กลสรร
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงณัฐชา  กลิ่นบุบผา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงณัฐญดา  บุญภาพ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงณัฐฐาพร  หมั่นการ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงณัฐณิชา  กิริมิตร
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญคล้าย
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงณัฐณิชา  พัฒนชีวะพูล
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงณัฐณิชา  แสนเสนา
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงณัฐทิตา  ยอดนิโรจน์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงณัฐธิดา  ม่วงกล่อม
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
877
เด็กชายณัฐนนท์  มะลิลา
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
878
เด็กชายณัฐนันท์  สมบุรุษ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงณัฐภัสสร  ใบทองคำ
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
880
เด็กชายณัฐภูมิ  ยงยุทธ
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
881
เด็กชายณัฐภูมินทร์  อินจันดา
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงณัฐริกา  เข็มมา
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
883
เด็กชายณัฐวรรธน์  รังสิเสนา ณ อยุธยา
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงณัฐวรากานต์  พลอยระย้า
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
885
เด็กชายณัฐวัฒน์  ชนะพันธ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
886
เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองแท่ง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงณัฐิดา  เกาะกลาง
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงณาราศิริ  แก้วศรี
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงณิชกานต์  บัวสอน
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
890
เด็กชายดิสธร  พนมชัย
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
891
เด็กชายต้นไม้  รัตนฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงทอฝัน  ขจรแสง
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
893
เด็กหญิงทักษอร  ยี่รัมย์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงทัศน์วรรณ  สุวรรณโชติ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงทิพยาภรณ์  กรุณาก้อ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
896
เด็กชายธนกร  พันธรักษ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
897
เด็กชายธนกร  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
898
เด็กชายธนดล  นามเสาร์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
899
เด็กชายธนพล  ขยันคิด
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
900
เด็กชายธนพล  พิจิตร
ป.6
โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76
วิทย์ประถม
901
เด็กชายธนพล  สินทรัพย์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
902
เด็กชายธนพัฒน์  พรมแสง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงธนภรณ์  มณีวงค์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
904
เด็กชายธนภัทร  พรหมณี
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
905
เด็กชายธนวรรธน์  เลิศพิพัฒน์มงคลกุล
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
906
เด็กชายธนวัฒน์  อินทสงค์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงธนัชชา  จำใช้
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงธนัชชา  หลำบางช้าง
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
909
เด็กชายธนากร  เหล่าจตุรพิศ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงธนาภา  นนลือชา
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
911
เด็กชายธนายุทธ์  จันทร์งาม
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงธนารัตน์  สายเสน
ป.5
โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76
วิทย์ประถม
913
เด็กชายธนิก  จำเริญ
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
914
เด็กชายธนิสร  อรรควัตร์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
915
เด็กชายธรรมนิตย์  พากเพียรทรัพย์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
916
เด็กชายธฤษฏา  จิราสิริธาดา
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
917
เด็กชายธฤษณัช  วิงประวัติ
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงธัญชนก  พันธ์แจ่ม
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงธัญชนก  ห่ามไธสง
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงธัญชนก  อินสน
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงธัญญรัตน์  จิตจ่อ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงธัญญรัตน์  เชนรัมย์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
923
เด็กหญิงธัญญรัตน์  พวงศรี
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงธัญญารัตน์  พัดพรม
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
925
เด็กหญิงธัญมล  ยายอด
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
926
เด็กชายธัญยธรณ์  วงษ์เสนา
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงธัญรดี  จันทมั่น
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงธัญรมย์   พรมเสาร์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงธันยากานต์  บุญวัง
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
930
เด็กชายธันวา  ท่าหิน
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
931
เด็กชายธานินทร์  อยู่ทอง
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงธาริณี  เทพคุ้มกัน
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
933
เด็กชายธาวิน  เมืองแก้ว
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงธิดาทิพย์  ชูสลับ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
935
เด็กชายธีรโชติ  ดอยลอม
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
936
เด็กชายธีรธรรม  เสนน้อย
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
937
เด็กชายธีรนียน์  ดวงธวัช
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
938
เด็กชายธีรภัทร  ตุ้มเบ็ญ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
939
เด็กชายธีรภัทร์  ใจชื้น
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
940
เด็กชายธีรวัฒน์  กันทะมี
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
941
เด็กชายธีรศิลป์  อ่อนตา
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
942
เด็กชายธีรัตม์  ธนะเลิศวิจิตร
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
943
เด็กชายนทีกานต์   เติมเพชร
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
944
เด็กชายนนทพัทร์  ตุ้มเบ็ญ
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
945
เด็กชายนนทัช  จิตต์สุนทร
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
946
เด็กชายนพณัฐ  รักษากุล
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงนภสร  ยังสุข
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงนภัสสร  เทียมพัด
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
949
เด็กชายนรภัทร  รัตนานุกูล
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
950
เด็กชายนรากร  ศิลารักษ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
951
เด็กชายนฤชัย  เกตุบรรจง
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงนฤมล  มิ่มกระโทก
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงนฤมล  ราชศรีลา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงนลพรรณ  กรใหญ่
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงนวพร  ปัญญาพลวัตร
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
956
เด็กชายนัธทวัฒน์  สนใจ
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
957
เด็กหญิงนันท์นภัส  กฤษณวิภาคพร
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงนันท์นลิน  ทำความชอบ
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
959
เด็กชายนันท์พิพัฒน์  เอี่ยมประไพ
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
960
เด็กชายนันทวัฒน์  พุทธา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงนิชกานต์  แสนนาม
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
962
เด็กชายนิติธร  วงษ์เส็ง
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
963
เด็กชายนิติปกรณ์  เจริญกฤตยาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
964
เด็กชายนิติภูมิ  กองสี
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
965
เด็กชายนิทัศน์  แผนสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
966
เด็กชายนิธิศ  ชอบสุข
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
967
เด็กชายนิพิฐพนธ์  ดาศรี
ป.6
โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76
วิทย์ประถม
968
เด็กชายนิวัฒน์  เปียพา
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงนุชนาฎ  วงศ์สำราญ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
970
เด็กชายบวรนันท์  สุขสำราญ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
971
เด็กชายบุญงาม  แซ่หงี
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
972
เด็กหญิงบุณยกร  กรุงเจริญ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงบุษญา  ผามั่น
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงเบญญทิพย์  พันธุ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงเบญญาภา  วงษ์หล่อ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงเบญญาภา  สุมะณี
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  ใจเพียร
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงปนัสยา  แก้วพิศาลสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
979
เด็กชายปภังกร  ประยูรพงษ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงปภาดา  สกุลวิโรจน์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงปภาดา  สร้อยจำปี
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ลับบัวงาม
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
983
เด็กชายปรณัฐ  บุรีวงษ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
984
เด็กชายปรัชญา  จันต๊ะวงศ์ทา
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
985
เด็กหญิงปรียาภัทธ  เรืองฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
986
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  จันทร์สำลี
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต์  ไชยสินันท์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
988
เด็กหญิงปัณฑิชา  เขียวจันทร์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
989
เด็กชายปัณณวิชญ์  กองสี
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
990
เด็กชายปัณณวิชญ์  ไชยวุฒิ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
991
เด็กชายปัณณวิชญ์  พงษ์เจริญ
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
992
เด็กหญิงปัณยตา  จันทะภาษี
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
993
เด็กหญิงปาริฉัตร  จันทร์เหลือง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
994
เด็กชายปิยวัฒน์  มีเชาว์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
995
เด็กชายปิยวัฒน์  รณเรืองฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
996
เด็กชายปิยะพงษ์  ฤทธิหงส์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงปีย์วรา  ขมเล็ก
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
998
เด็กชายปุญยวัตร  ศิรินาค
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
999
เด็กหญิงปุณญพัฒน์  สอนเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1000
เด็กชายปุณณวิช  ชาวรรณ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1001
เด็กชายปุณณวิช  บุญสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1002
เด็กชายปุณภัทร์  บุญสามารถ
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1003
เด็กหญิงปุณยนุช  เปลี่ยนนุช
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงปุณยาพร  สุวรรณกล่อม
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงผลินภัทร์  จุ้ยมณี
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1006
เด็กชายพงศกร  เข็มทอง
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1007
เด็กชายพงศกร  พันธ์ทองศรี
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1008
เด็กชายพงศกร  พันธ์ใหญ่
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1009
เด็กชายพงศภัทร  ดาพันธ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1010
เด็กชายพชรดนัย  จันทร์สละ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงพรธีรา  แก้วทองดี
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงพรนภัส  จันเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1013
เด็กหญิงพรนภัส  อากาศ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงพรพิชชา  หิรัญเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงพรรณปพร  บุญสอาด
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1016
เด็กหญิงพรรณวรท  บุญหวัง
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงพรหมพร  พานทอง
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1018
เด็กหญิงพวงชมพู  ทองสืบ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1019
เด็กชายพสธร  กวางทอง
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1020
เด็กชายพอพิพัฒน์  ตั้งศรี
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1021
เด็กชายพัชรพล  สุวรรณัง
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1022
เด็กชายพัชรพล  อดทน
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงพัชรศรี  แสงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1024
เด็กหญิงพัชราภรณ์  นาคาชิม่า
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรียางนอก
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงพิชชาภา  พุ่มพิจิตต์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1027
เด็กหญิงพิชญธิดา  สินทร
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1028
เด็กหญิงพิชญา  เพชรานนท์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1029
เด็กหญิงพิชญา  ลาภเกิด
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1030
เด็กหญิงพิชญาพร  สุตลาวดี
ป.4
โรงเรียนเทวรักษ์
วิทย์ประถม
1031
เด็กชายพิทยภูมิ  มาณีสม
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1032
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทรงวรพันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76
วิทย์ประถม
1033
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อ่อนน้อม
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงพิมพ์ชิสา  คงอยู่
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงพิมพ์นภา  ศัพเสนาะ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1036
เด็กหญิงพิมพ์พนิต  เจริญศักดิ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1037
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อินทแพทย์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1038
เด็กชายพิสิษฐ์  เปียนวม
ป.6
โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76
วิทย์ประถม
1039
เด็กชายพีรณัฐ  มาดี
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1040
เด็กชายพีรพัฒน์  รัตนนท์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1041
เด็กชายพุฒิพงศ์  วงศ์กลิ่นกรุด
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1042
เด็กชายพุทธศิลป์  นงค์พรมมา
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1043
เด็กชายพุทธาวีร์  คงจันทร์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1044
เด็กชายฟ้าประทานพร  สีเมฆ
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1045
เด็กหญิงภรภัทร  ฮ่อธิวงศ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1046
เด็กหญิงภัคจิรา  ภูทองดี
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1047
เด็กหญิงภัณฑิรา  นาคนาคา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1048
เด็กชายภัทรดนัย  มากยิ่ง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1049
เด็กหญิงภัทรนิดา  ธรรมนิยม
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1050
เด็กชายภัทรพงศ์  จิตรซ้าย
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1051
เด็กหญิงภัทรพร  ธรรมพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1052
เด็กหญิงภัทรพร  เนื่องจำนงค์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1053
เด็กหญิงภัทรศยา  ภูผา
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1054
เด็กหญิงภัษญา  เทวะรังรักษ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1055
เด็กหญิงภานรินทร์  นึกรัก
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1056
เด็กชายภานุเดช  จิตตเกษม
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1057
เด็กชายภานุเดช  ดอนทอง
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1058
เด็กหญิงภาวิดา  ปักษี
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1059
เด็กหญิงภิญญดา  นนทราพรกุล
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1060
เด็กชายภีมพัฒน์  ดอนทอง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงภุมวารี  แก้วแก่น
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1062
เด็กชายภูบดินทร์  ทรงวรพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76
วิทย์ประถม
1063
เด็กชายภูเบศ  กุลสมงาม
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1064
เด็กชายภูเบศร์  นึกรัก
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1065
เด็กชายภูมิน  ไพเราะ
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1066
เด็กชายภูวเดช  เพชรม่อม
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1067
เด็กหญิงภูศิตา  สารบูรณ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1068
เด็กหญิงมนัญชยา  มอญกระโทก
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทนา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1070
เด็กหญิงมนัสนันท์  สายพิมพ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1071
เด็กหญิงมินตรา  กงไกรลาศ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1072
เด็กหญิงมุกลดา  บัวอ่อน
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1073
เด็กชายเมธวิน  แสงวิชัย
ป.6
โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76
วิทย์ประถม
1074
เด็กหญิงเมธาพร  ภาวะโน
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1075
เด็กหญิงเมธาวินี  ชมปากเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุด