ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ ห้อง 621 ป.1/1 อาคาร 6 ชั้น 2 (อาคารสัตตบงกช 4 ชั้น ชายทะเลฝั่งเทศบาล) โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกฤตภาส  กาญจนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกฤตยาณี  เนียมสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกัญญารัตน์  อิงอ้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกุลธิดา  ยงยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายคีรีชล  วิญญชมภูนาท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงจัลวาตีย์  หมินก้าหรีม
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายจิรกิตต์  คีรีรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายเจษฎา  มิ่งเมือง
ป.6
โรงเรียนธนาคารออมสิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายชยพล  มากศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายเชาวลิต  เนาวราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงโชติชนิตฐ์  ด้ามทอง
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายแซม  โกลเดอร์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายญาณพันธ์  ยิ่งเกียรติกุล
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงณัชชา  สุพรรณเทพ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ปานดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เขยะตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายณัฐดนัย  สฤษโสภิตพร
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายณัฐพศุตม์  ชวัลสิริกุลธรา
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงณัฐวลัย  ภู่พิจารณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายดิศพงศ์  เยี่ยมศิริ
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายทินกร  สุวรรณนาวา
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายธนกร  พุ่มพวงอมตะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายธนกร  เลาห์ปิยะวิสุทธิ
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงธนพัฒน์  จันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงธนภรณ์  เจริญลาภ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงธนัชพร  ตันติศรียานุรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงธนัฏฐา  ริ้วงาม
ป.5
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายธนาคม  เพ็ชรัตนกูล
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายธีรเมธ  สีนวนชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายนนท์  ไชยเดช
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายนราวิชญ์  แดงประวัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงนาตยา  คชกฤษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงนารดา  สว่างทั่ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายนิธิพัฒน์  เกษมสุขไพศาล
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ  กลัดแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ ห้อง 622 ป.1/2 อาคาร 6 ชั้น 2 (อาคารสัตตบงกช 4 ชั้น ชายทะเลฝั่งเทศบาล) โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายปฏิญญา  อินทร์ดวง
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงปพิชญา  ศรีรอด
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายปภังกร  ลัคนากาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายปรมัตถ์  เกาะแก้ว
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายปวริศ  ท้วมเทียบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงปัณฑิกา  ศรีเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายปัณณวิชญ์  นุ่มพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงปานตะวัน  ผิวผ่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายปารวัตร  ทองเงิน
ป.6
โรงเรียนธนาคารออมสิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายปารินทร์  สระวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงปีย์รดา  หัสมี
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงพริมา  ธรรมจินดา
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายพสธร  ลื้มอรุณรักษ์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายพัฒนพล  เครือเมฆ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงพิชญากร  บุษบา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงพิรดา  แสงมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายพีรวัส  ชูแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายไพรีวัลย์  สายเส็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายภัทรกร  จันทร์แย้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  รัตนะชัยชฏะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงภัทรภรณ์  โกมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายภาณุวิชญ์  ภู่งาม
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายภูผา  กลักทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายภูรินท์  จินดาไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงมาติกา  อารีย์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงมาลิสา  ขาวสะอาด
ป.6
โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายรพีภัทร  แสงมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงรมิดา  คงสุขเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงรมิตา  สุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายรัชชานนท์  หูทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายรุ่งสุริยา  น้อมนอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายวงศกร  อิ่มทั่ว
ป.5
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายวรวุฒิ  ประกอบบุญ
ป.6
โรงเรียนธนาคารออมสิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงวรัญญา  บัวล้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงวรัทยา  สละสำราญ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ ห้อง 623 ป.1/3 อาคาร 6 ชั้น 2 (อาคารสัตตบงกช 4 ชั้น ชายทะเลฝั่งเทศบาล) โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงศศิพิมพ์  อินทรสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายศิวกร  รังสิยาวรานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายศุภกร  สมุทรผ่อง
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายศุภวิชญ์  จันทร์นาม
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายสรวิชญ์  จงศิริวิรัตนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายสิรภพ  นนทมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายสิรภพ  วัชรกรัณฑ์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายสุธาศิน  แสงอุไร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  นามวิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายอธิวัฒน์  ยุทธวารีชัย
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงอนิสรา  คณโฑทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายอรรณพ  ขวัญยืน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายอันดามัน  สำลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายอาทิตย์  กำลังแรง
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายโอลี่  โกลเดอร์
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ ห้อง 641 ป.5/1 อาคาร 6 ชั้น 4 (อาคารสัตตบงกช 4 ชั้น ชายทะเลฝั่งเทศบาล) โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
86
เด็กหญิงกนกวรรณ  จุ้ยเจริญ
ม.2
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
นางสาวกัญญาณัฐ  บุญมา
ม.3
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายกิจจา  เตียวสุรัตน์กุล
ม.1
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
นายเขมณัฏฐ์  เสาวมล
ม.3
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงคีตภัทร  คลังทรัพย์
ม.2
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายเค็นเน็ธนนทกร  ลอนดอน
ม.1
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายฉัตรพิศุทธิ์  บุญชู
ม.1
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงชนากานต์  เตือนวีระเดช
ม.2
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายชินภัทร  อินทรศิริ
ม.1
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงญิญณญา  แก้วเครือ
ม.3
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุนนาค
ม.3
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงณัฐธิดา  ปัญจมา
ม.2
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
นายเดวิดส์ ฮาลวาร์  เจนสัน
ม.3
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายธนพล  อยู่คง
ม.2
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายธีรติณณ์  แทนรินทร์
ม.1
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
นายนพรุจ  สินสุขอุดมชัย
ม.3
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายนวพล  นิฤนาท
ม.3
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
นางสาวนิโคล  วาเลนทิน่า
ม.1
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงนิศามณี  แซ่ลี้
ม.3
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงบุญญารักษ์  พ่วงอำไพ
ม.3
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
นางสาวประภ้สศร  อ่อนอิ่มศรี
ม.2
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงเปมิกา  สุขะนันท์
ม.1
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
นายพชฏ  อางค์สวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงพรสรวง  อินทรสมมุติ
ม.2
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
นางสาวพรหมพร  พรหมประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายพรอนันต์  ลิมาลัย
ม.1
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงพัชริยาภรณ์  สุขแสน
ม.2
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายพีรณัฐ  ประกอบวณิชกุล
ม.3
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ขำแก้ว
ม.2
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
นางสาวเพียงขวัญ  ศุภกิจธนวัฒน์
ม.3
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายรพีภัทร  โซวเซ้ง
ม.3
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายรสศรัณย์  กาญจนรัตน์
ม.2
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายรัฐพงษ์  เกิดมงคล
ม.2
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
นายลุค  ยัง
ม.3
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายวรสรณ์  บุญมา
ม.1
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ ห้อง 642 ป.5/2 อาคาร 6 ชั้น 4 (อาคารสัตตบงกช 4 ชั้น ชายทะเลฝั่งเทศบาล) โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
เด็กหญิงวรัญญกานต์  คงพสิษฐ์พร
ม.2
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
นางสาวศรัณย์พร  บุญมา
ม.3
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงศลิษา  ทัศนภักดี
ม.3
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงศศิกานต์  พันธ์ผู้
ม.3
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายศุภณัฐ  วีระกูล
ม.2
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายศุภณัฐ  โหรา
ม.1
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงเศรษฐินันท์  บัณฑิตคุณานนท์
ม.3
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายสุธรรม  วิยะเศษ
ม.3
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายสุรวิศ  มีบำรุง
ม.3
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายอชิรัฐ  มีเวที
ม.3
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงอภิชญา  เนื้อจีน
ม.3
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
นายอภิรักษ์  บัวทอง
ม.3
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายอัศจรรย์  อุตมะ
ม.3
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ ห้อง 624 ป.1/4 อาคาร 6 ชั้น 2 (อาคารสัตตบงกช 4 ชั้น ชายทะเลฝั่งเทศบาล) โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
134
เด็กหญิงกชพรรณ  เทียมพันธ์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงกนกพร  แก่นนวลศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงกนกพิชญ์  จันทร์วาสน์
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงกนกวรรณ  วงค์แตง
ป.4
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายกมนดนัย  รินชุมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงกมลชนก  พวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงกรรณิการ์  พรมเนตร
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงกรวรรณ  จินา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายกฤตยชญ์  ละออย้อย
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พยัฆศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายกิตติธัช  พะโยม
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายกิตติพัฒน์  เรืองทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงกิติยาภรณ์  วงศ์เพชรเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงกีรติกา  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงกุลณสร  กลิ่นนาคธนกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงกุลภรณ์  ภัทรพงษ์บวร
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงเกศสุดา  กลมเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงขวัญชนก  สารพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงเขมนิจ  เทพพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงค็อซท  รัตตะพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายคุณกร  กัณฐัศแก้ว
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงคุณัญญา  แพใหญ่
ป.6
โรงเรียนธนาคารออมสิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงจรรณจิรา  คล้ายเรไร
ป.6
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงจันทรัสม์  ชูดำ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงจิตตานันท์  ป่านขาว
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายจิรภัทร  ศรีป่าน
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายจิรโรจน์  มินโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายจีรัฏฐิกร  บุญทะศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงจุติมา  ทิพย์โสตร์
ป.4
โรงเรียนธนาคารออมสิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงชญานิษฐ์  คชพลายุกต์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงชนกันต์  แดงประวัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงชนัญชิดา  ทับซ้อน
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงชนากานต์  กิตินันท์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงชนิสรา  บำรุงพล
ป.5
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ ห้อง 625 ป.1/5 อาคาร 6 ชั้น 2 (อาคารสัตตบงกช 4 ชั้น ชายทะเลฝั่งเทศบาล) โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
169
เด็กชายชยางกูร  แก้วเจริญ
ป.6
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายชัยณรงค์  ทองสังข์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงชาคริยา  ชลรัตน์อมฤต
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงชุติมา  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายโชติณัฏฐ์  สร้อยระย้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายฐนะนันทร์  เจียมจรัสรังษี
ป.4
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายฐปนวัฒน์  จิรธรรมาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงฐาณัชชา  ซิมฟ้า
ป.5
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงฐิตาพร  ร่มศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงฐิติพร  วงศ์จิรรัตน์
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงฐิติมา  อยู่เย็น
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงณกมล  สุวรรณหงส์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงณชนก  เจนวาณิชยานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงณธิดา  ชยวัฑโฒ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงณฤดี  ชยวัฑโฒ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงณัชชา  นาคชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงณัชชา  รักษาพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงณัฏฏ์  อยู่ยั่งยืนยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงณัฏฐชา  วัฒนะ
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงณัฏฐ์ชา  ปานเมือง
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พานทอง
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คงศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ครุฑเผือก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายณัฐกฤษฏ์  สินวัฒน์โอฬาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงณัฐชญา  จอมสง่าวงส์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงณัฐช์ณิชา  ขุนภิบาล
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงณัฐชา  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงณัฐณิชา  เกตุงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงณัฐณิชา  นันทจินดา
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงณัฐณิชา  พานทอง
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายณัฐดนัย  ศรีเล็ก
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายณัฐพล  เพ็งศิริ
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงณัฐรินีย์  ทองรัตน์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงณิชา  อยู่สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงณิชาภา  ปักกิ่งเมือง
ป.6
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ ห้อง 631 ป.4/1 อาคาร 6 ชั้น 3 (อาคารสัตตบงกช 4 ชั้น ชายทะเลฝั่งเทศบาล) โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
204
เด็กหญิงตมิสา  เล้าอักษร
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงถิรดา  นวมหอม
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงทักษภร  ไชยขันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงทัตนิชา  ชัยสุรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายทิชากร  ทิพย์นพคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงทิพปภา  ทองประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงทิพย์กนก  ปลอดโปร่ง
ป.6
โรงเรียนธนาคารออมสิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงแทนขวัญ  ทองสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายแทนคุณ  เรืองโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายธนกฤต  ไชยเทพ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายธนกฤต  เหยี่ยวประยูร
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงธนพร  นิ่มนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายธนภัทร  แสงวณิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายธนวิชญ์  นวกาญจนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงธนัญชนก  เกษตรสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายธนาธิป  นิ่มตระกูล
ป.6
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายธฤต  หวานเสนาะ
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงธัญญชนก  มาคล้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงธัญย์ชนก  จันทร์เขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ธรรมศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงธันย์ชนก  โพธิ์เจริญ
ป.4
โรงเรียนธนาคารออมสิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงธิดารัตน์  ศุภมิตร
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายธิติณัฏฐ์  นราธิปสกุลศิริ
ป.4
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายธีร์ธวัช  แจ่มนาม
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายธีรภัทร  เซ็นกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายนครินทร์  สมหมาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายนนทพัทธ์  รอดขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายนพวิทย์  รัตนพงศ์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายนภนต์  มากจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายนฤสรณ์  ศรีวิบูลย์เวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงนวรรณ  วัฒโน
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงนวินดา  ฉิมนิกร
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงนัทธมน  ศรีเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายนันท์นิพิฐ  ยศชู
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงนาตาชา  ยาดอว์
ป.6
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ ห้อง 632 ป.4/2 อาคาร 6 ชั้น 3 (อาคารสัตตบงกช 4 ชั้น ชายทะเลฝั่งเทศบาล) โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
239
เด็กหญิงนารีรัตน์  เกียรติยศ
ป.5
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงน้ำเพชร  เหมหอมวงษ์
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงนุตประวีณ์  มาภา
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงนูรดีณา  นะดารานิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงนูสา  บราเฮง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงบัณฑิตา  เผือกผุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงบัณฑิตา  สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงบุญยวีร์  สราญสิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงบุญยานุช  คล้ายสมบัติ
ป.6
โรงเรียนธนาคารออมสิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงบุษยมาศ  เชียงศิริ
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงเบญญา  พลไทย
ป.6
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงเบญญาภา  บุญเจริญ
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายปณรินทร์  อินทรละมุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงปริยากร  พรมสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงปวิตรา  โขมพัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงปัญญ์ชนัตร  กัลยสิริภัสร์
ป.4
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายปัญญา  แซ่ตั้ง
ป.4
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงปัณณรัตน์  สุทธิสำแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายปัณณวิชญ์  โหรา
ป.5
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงปัทมพร  ดวงมรกต
ป.6
โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงปาณปวีณ์  แสงฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนธนาคารออมสิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงปานตะวัน  เสียงใหญ่
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงปานวาด  อำพนันต์
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงปารณีย์  คงพสิษฐ์พร
ป.4
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงปารมี  สุขะนันท์
ป.4
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงปิ่นเพชร  กลิ่นจำปา
ป.4
โรงเรียนธนาคารออมสิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงปิยมาศ  จันทวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงปีวรา  เหมือนแท้
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงปุณณดา  เรี่ยวแรง
ป.5
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงปุณยาพร  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงปุณยารัตน์  บุญอยู่
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงโปรดปราน  ศรีโปฎก
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงพนิตนันท์  เลิศธาดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงพรนภัส  วัฒรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงพรพรรณ  ยอดแก้ว
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ ห้อง 633 ป.4/3 อาคาร 6 ชั้น 3 (อาคารสัตตบงกช 4 ชั้น ชายทะเลฝั่งเทศบาล) โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
274
เด็กหญิงพรรณธรา  ทองเกตุ
ป.4
โรงเรียนธนาคารออมสิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงพรรณพร  เนินทราย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงพรลภัส  ลิไวท์
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงพราวดี  บุญชัยโย
ป.5
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายพศิน  พรหมลาศ
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงพัชรพร  ขุนทอง
ป.4
โรงเรียนธนาคารออมสิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงพิชชาภา  จิตต์งามขำ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงพิชญาภา  จุฑาวรกุล
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงพิชามญธุ์  อัมพะวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงพิชามณฑ์  เขียวอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แต้ตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายพีรพล  แก้วอำไพ
ป.6
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายพีรภัทร  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายพุฒิพัทธ์  ภู่งาม
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงเพียงกมล  ทองปรีชา
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงเพียงขวัญ  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงภคพร  อ่อนท้วม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงภัคจิรา  เกิดเทวา
ป.5
โรงเรียนธนาคารออมสิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงภัทรกร  สืบสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงภัทรนิดา  พิมสอ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงภัทรวดี  หนูแก้ว
ป.6
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงภัทรวรรณ  เจริญพร
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงภัทรามาศ  สืบสาย
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงภัทราวดี  ทองน้อย
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายภาณุวัฒน์  พรมแก้ว
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายภานุวัชร์  สุวรรณนาวา
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงภิญญดา  มโนชัยภักดี
ป.6
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายภูตะวัน  คงเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายภูปัญญ์  อิงพลังษีกุล
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงภูมิภัทร์ศยา  ขนาบแก้ว
ป.6
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงมณีรัตน์  ทัดแก้ว
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายเมธาธรรม  เกษมธรรมคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงรุ่งฤดี  จันทร์งาม
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงรุจิดา  เอียดแก้ว
ป.4
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงรุจิษยา  คิดห้วน
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ ห้อง 634 ป.4/4 อาคาร 6 ชั้น 3 (อาคารสัตตบงกช 4 ชั้น ชายทะเลฝั่งเทศบาล) โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
309
เด็กหญิงวนกาญจน์  ลิมปสถาพร
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงวรณัน  ประกอบปราณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงวรนน  นิลบดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายวรรณกร  พะลังเดช
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงวรรณิดา  แชประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายวรวรรธน์  รพีพันธุ์เพียรเพ็ญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงวราลี  น้ำใจสุข
ป.6
โรงเรียนธนาคารออมสิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงวรินทรา  เอี่ยมศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงวริศรา  เยี่ยมศิริ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายวริษฐ์  แสงเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายวัชรวิทย์  พัดจาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงวิยะดา  สุวรรณชาตรี
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงวิสรรชนีย์  ชูใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงศรุตา  พันปี
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงศรุตา  พูลทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายศักดิ์รพี  โซวเซ้ง
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงศิรภัสสร  เผือกสม
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายศิรวิชญ์  ปัญญาประทีป
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงศิริณา  ปิยะนุกูล
ป.5
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงศิรินทิพย์  บุญพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนธนาคารออมสิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงศิริวิมล  พ่วงตรง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สงขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงสมิตานัน  มุขศรี
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายสรศักดิ์  น้อยแท้
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงสริดา  สพานแก้ว
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงสิตานันท์  ปานนก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายสิปปวิชญ์  สังโฆ
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายสิรภัทร  สีหนู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงสิริมนต์  คชรัตน์
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายสุกิจ  ไกรศรินท์
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายสุชาณัฐ  สร้างเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงสุชานาถ  นุชนารถ
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงสุพิชชา  สันเส็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงสุพิชญา  เอี่ยมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงสุพิชา  อินทร์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ ห้อง 635 ป.4/5 อาคาร 6 ชั้น 3 (อาคารสัตตบงกช 4 ชั้น ชายทะเลฝั่งเทศบาล) โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
344
เด็กหญิงสุริย์วิภา  ท่าห้อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายหัสศรัณย์  กาญจนรัตน์
ป.6
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงอติญา  คล้ายพรหม
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงอธิชา  ผอูนรัตน์
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงอนัญญา  ชูนาคา
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงอภิชญา  คล้ายพรหม
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์สุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กชายอภิวิชญ์  ธวัชดำ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงอริสา  คูหาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงอักษิกา  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงอารดา  เยื่อใย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงอาริตา  ทองเจริญ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายอินธินันท์  เอี่ยมแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์