ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีส้ม ชั้น 1 ห้องชั้นป.1/2 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  ดีมีชัย
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
2
เด็กชายกฎทอง  อภัยรัตน์
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
3
เด็กชายกนกณัฐ  คงรักวิทย์
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  โพธิ์โต
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลชนก  ยังรอด
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
6
เด็กชายกมลภพ  หนูไชยา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
7
เด็กชายกรกฤษ  คำมีรักษ์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกรภัทร  คิดเหมาะ
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
9
เด็กชายกรวิชญ์  ลอดทะพร
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
10
เด็กชายกรวิชญ์  แสนคำวงค์
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
11
เด็กชายกรวีร์  นาคเกตุ
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤชพัชร  แสนโสดา
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
13
เด็กชายกฤชสุพัฒน์  วงษ์เหมือน
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
14
เด็กชายกฤตภาส  สว่างพิมพ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
15
เด็กชายกฤตานนท์  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
16
เด็กชายกฤติกร  ศรีพุทธากุล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
17
เด็กชายกฤติน  ทองศรีนุ่น
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
18
เด็กชายกฤษฏ์  วัฒนจรูญโรจน์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกวิตา  บุญศรี
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกวินทิพย์  กลิ่นหอม
ป.5
โรงเรียนธัญวิทย์
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกวินธิดา  จันทร์นวล
ป.5
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
22
เด็กชายกษิดิศ  อินทะนัก
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
23
เด็กชายกษิดิส  ชุมวงศ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
24
เด็กชายก้องภพ  รัตนเมตตา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
25
เด็กชายกอบุญ  ทองเพชร
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกัญญ์นภัส  กันอยู่
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกัญญ์วฬา  ทับทิมศรี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกัญญาภัค  สายหมอ
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกัญญาภัค  อนุจร
ป.4
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
30
เด็กหญิงกัญญาวรัตน์  ปิติพงย์ศธร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
31
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สุริโย
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
32
เด็กชายกันตพัฒน์  วรรณเพ็ญสกุล
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
33
เด็กชายกันทรากร  ม่วงอ่อน
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
34
เด็กหญิงกันธิชา  ชัยอินทร์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
35
เด็กหญิงกันยาวีร์  ชูแสง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีส้ม ชั้น 1 ห้องชั้นป.1/3 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกัลยรัตน์  นาคาบดี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
37
เด็กหญิงกาญศิตา  สุชาติพงศ์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
38
เด็กชายกิตติเชษฐ์  เครือสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
39
เด็กชายกิตติพศ  ชินวรกิจกุล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
40
เด็กชายกิตติภณ  บัวประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
41
เด็กชายกิตติภัค  ทองดี
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
42
เด็กชายกิตติภูมิ  จิวัฒนาชวลิตกุล
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
43
เด็กชายกิตติเมธา  ชาวเหนือ
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
44
เด็กชายกิตติศักดิ์  กองเกียรติวานิช
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
45
เด็กหญิงกุมภา  ผ่องศรี
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
46
เด็กหญิงกุลสิริภัค  ราชรินทร์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
47
เด็กหญิงเกวลิน  คำป้อง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
48
เด็กหญิงเขมิกา  พงศ์พิพัฒนพันธุ์
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
49
เด็กชายคฑาวุธ  ชุ่มธิ
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
50
เด็กชายคณพศ  สุขุมพันธุ์พงศ์
ป.6
โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา
คณิตประถม
51
เด็กชายคณิศร  ยะรินทร์
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
52
เด็กชายคมธง  สมปัญญา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
53
เด็กหญิงครองขวัญ  สุรสิทธิ์สิน
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
54
เด็กชายคุณากร  ชุมพล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
55
เด็กหญิงจตุพอนด์  รัตนคุณศาสน์
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
56
เด็กหญิงจาณิศา  กอร่ม
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
57
เด็กหญิงจิญานุช  อุตธาพงษ์
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
58
เด็กหญิงจิณณพัต  ตติยะเมศฐ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
59
เด็กหญิงจิณห์นิภา  คำสิทธิบรรณ
ป.5
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
60
เด็กหญิงจิณัชชา  อรุณรัตน์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
61
เด็กหญิงจิตต์ณิศา  เกียรติเถลิงฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
62
เด็กหญิงจิรฐา  มะหะหมัด
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
63
เด็กชายจิรภัทร  ทองปัญญา
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
64
เด็กชายจิรภัทร  สถิตย์เวียงทอง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
65
เด็กหญิงจิรัชยา  สมพงษ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
66
เด็กชายจิรัฎฐ์  จันทร์อินทร์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
67
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มาเอม
ป.4
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
68
เด็กหญิงจุฑารัตน์  จูบ้านพร้าว
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
69
เด็กหญิงเจนสุดา  ชูมงคล
ป.4
โรงเรียนธัญวิทย์
คณิตประถม
70
เด็กหญิงฉันท์ชนก  เปรุนาวิน
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีส้ม ชั้น 2 ห้องชั้นป.1/4 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงฉันท์สินี  กำจาย
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
72
เด็กชายเฉลิมชัย  ฤกษ์สมโภช
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
73
เด็กหญิงชญาพร  เมตไตรพันธ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
74
เด็กชายชนบดี  ปิ่นศรี
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
75
เด็กหญิงชนัญชิดา  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
76
เด็กชายชนัญญู  ลัดนิล
ป.6
โรงเรียนดวงกมล
คณิตประถม
77
เด็กหญิงชนากานต์  ยินชัย
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
78
เด็กชายชนายุส  ทองเดิม
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
79
เด็กหญิงชนิกานต์  ชินสกุลเจริญ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
80
เด็กหญิงชนิดาภา  หงษ์ชุมแพ
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
81
เด็กหญิงชนิสรา  วิลัยวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
82
เด็กหญิงชมพูนุช  ทองเลิศ
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
83
เด็กชายชยกร  เพชรรักษ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
84
เด็กชายชยกร  ศรีกรณ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
85
เด็กหญิงชลดา  บุญสงค์
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
86
เด็กหญิงชลนภัส  คุณติสุข
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
87
เด็กหญิงชลพร  ปิยะธรรมกุล
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
88
เด็กหญิงชลิตา  พรหมมา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
89
เด็กชายชวัลวิทย์  บุนนาค
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
90
เด็กหญิงชัชชญา  จันทรโสภาคย์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
91
เด็กชายชัชพิสิฐ  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
92
เด็กหญิงชัญภรณ์  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
93
เด็กชายชัยภัทร  ทองเดิม
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
94
เด็กชายชาตโยดม  สันตะ
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
95
เด็กชายชานนท์  จุ้ยม่วงศรี
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
96
เด็กชายชานนท์  ไชยพุฒ
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
97
เด็กชายชินกฤติ  สุดคง
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
98
เด็กชายชินภัทร  เฉลิมเมือง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
99
เด็กชายชิษณุพงศ์  เสงี่ยมชื่น
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
100
เด็กชายชีวิน  คำจีน
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
101
เด็กหญิงญาคุณ  นิลจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
102
เด็กชายญาณกิต  งามประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
103
เด็กหญิงญาณาทิพ  อินทฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
104
เด็กหญิงญาณิกา  จิโนวงษ์
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
105
เด็กหญิงญาณิศา  ประทุมวงศ์
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีส้ม ชั้น 2 ห้องชั้นป.1/5 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายฐปนวัฒน์  นันตะธนะ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
107
เด็กชายฐานัส  จุ้ยประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
108
เด็กหญิงฐาปนีย์  ด้วงเรือง
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
109
เด็กชายฐิตธีร์  ธรรมธัชกุล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
110
เด็กหญิงฐิตาภา  ยิ่งถาวร
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
111
เด็กหญิงฐิตารีย์  สีหธนจินดา
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
112
เด็กหญิงฐิติมา  โกยทอง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
113
เด็กหญิงฐิพิธชญากร  สุมาลยาภรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
114
เด็กชายณฐกร  ผ่องสำฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
115
เด็กชายณฐกฤต  จูมจะนะ
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
116
เด็กชายณฐนนท์  โนนสินธุ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
117
เด็กชายณฐพงศ์  พรหมบัณฑูร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
118
เด็กหญิงณฐพร  ทองอิ่ม
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
119
เด็กชายณฐภัทร  เอื้อทัดทาน
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
120
เด็กหญิงณฐมน  นิลนธิ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
121
เด็กหญิงณฐยา  สุคนธมาน
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
122
เด็กหญิงณปภัช  ลือลาภ
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
123
เด็กชายณพัฐกรณ์  ชนะพาห์
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
124
เด็กชายณภัทร  ภัครพาณิชย์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
125
เด็กหญิงณภัสสรณ์  ศิริเรืองธนชัย
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
126
เด็กหญิงณรณัช  สิริวงศานนท์
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
127
เด็กชายณวัสพล  ปวินท์จิรเสฐ
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
128
เด็กหญิงณัชฑิชา  รอดเล็ก
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
129
เด็กชายณัชณรงค์  สุนทรเภสัช
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
130
เด็กชายณัชธนกร  แย้มประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
131
เด็กชายณัชพล  สีดาคุณ
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
132
เด็กชายณัฏฐกรณ์  ระบายสี
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
133
เด็กหญิงณัฏฐณิตา  แก้วเกื้อ
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
134
เด็กชายณัฏฐวัฒน์  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
135
เด็กชายณัฏฐ์ศรัณย์  ธรรมถาวร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
136
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ฑีฆะภรณ์
ป.4
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
137
เด็กชายณัฐกิตติ์  รักษาพล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
138
เด็กหญิงณัฐชยา  เพ็ชร์นิล
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
139
เด็กหญิงณัฐญา  บัวผุด
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
140
เด็กหญิงณัฐณิชา  พูลเพียร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีส้ม ชั้น 2 ห้องชั้นป.1/6 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายณัฐธนนท์  วังไตรรัตน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
142
เด็กหญิงณัฐธิญาณ์  แสงไชย
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
143
เด็กชายณัฐนนท์  ประสมศรี
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
144
เด็กชายณัฐพงศ์  ก้านเพชร
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
145
เด็กชายณัฐพัชร์  สวัสดิ์นที
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
146
เด็กชายณัฐภัท  แดงสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
147
เด็กหญิงณัฐมณกาญ  อัครณรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
148
เด็กหญิงณัฐวลัย  กลิ่นทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
149
เด็กชายณัฐสิทธิ์  อัศวเรืองพิภพ
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
150
เด็กหญิงณัทกานต์  เทียนสู
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
151
เด็กหญิงณััฐณิฌา  พุฒซ้อน
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
152
เด็กหญิงณิชเบญญา  สันติพรรค
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
153
เด็กหญิงณิชาภัทร  พานชาตรี
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
154
เด็กหญิงณิชาภัทร  วันอารีย์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
155
เด็กหญิงณิชาภัทร  สะเทียนรัมย์
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
156
เด็กหญิงณิชาภัทร  สาแก้ว
ป.4
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
157
เด็กชายเดชายศ  โพธิเวชกุล
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
158
เด็กชายตรรกศิลา  บุตะละ
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
159
เด็กชายตรีทศพล  มะภิโกสิ
ป.4
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
160
เด็กหญิงตองยี  บัวบาน
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
161
เด็กชายเตชทัต  แสวงเงิน
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
162
เด็กชายเตชพัฒน์  ทองเจริญ
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
163
เด็กชายทยากร  ไชยสัตย์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
164
เด็กชายทัตเทพ  ชาติประสพ
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
165
เด็กชายทัศกร  ชาริดา
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
166
เด็กหญิงทิพย์จรินทร์  อวบสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
167
เด็กชายแทนคุณ  อนุสิ
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
168
เด็กชายธนกฤต  นุ่มดี
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
169
เด็กชายธนกฤต  โพธิสาร
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
170
เด็กชายธนกฤต  โอบอ้อม
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
171
เด็กชายธนโชติ  เสริฐพรรนึก
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
172
เด็กชายธนดล  พุ่มโกสุม
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
173
เด็กหญิงธนธรณ์  เอี่ยมใจดี
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
174
เด็กชายธนพนธ์  มหาพรรณ
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
175
เด็กหญิงธนพร  ธนโชติชัยกุล
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีส้ม ชั้น 2 ห้องชั้นป.1/7 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงธนพร  พันมูล
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
177
เด็กหญิงธนภรณ์  นิลพัฒน์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
178
เด็กชายธนภัทร  มิตรเจริญรัตน์
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
179
เด็กหญิงธนวรรณ  สิงห์กสิกรรม
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
180
เด็กชายธนวิชญ์  อ้อยทอง
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
181
เด็กชายธนศิษฏ์  จันทร์เด่นดวง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
182
เด็กชายธนสาร  รัตนไพจิตต์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
183
เด็กชายธนสิน  รัตนไพจิตต์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
184
เด็กชายธนะพัฒน์  จันทร์เด่นดวง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
185
เด็กชายธนากร  นพเก้า
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
186
เด็กชายธนาคิม  นิ่มนวล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
187
เด็กชายธนาธิป  ศุภพลนาคะ
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
188
เด็กชายธนาธิป  เสนา
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
189
เด็กหญิงธนิดา  รักพงษ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
190
เด็กหญิงธนิศรา  แซ่แต้
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
191
เด็กหญิงธมลวรรณ  คุ้มวงษ์
ป.4
โรงเรียนธัญวิทย์
คณิตประถม
192
เด็กชายธรรศ  ราธาศุภนันต์
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
193
เด็กชายธราฎณ  ทองแย้ม
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
194
เด็กชายธัชกร  โหรารัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
195
เด็กหญิงธัญจิรา  ตรัยไชยาพร
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
196
เด็กหญิงธัญจิรา  อภิลักษณ์พาณิชย์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
197
เด็กหญิงธัญชนก  สอดห่วง
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
198
เด็กหญิงธัญชนก  หวังตระกูลดี
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
199
เด็กหญิงธัญญรัตน์  พันมั่น
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
200
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  วัฒนประพันธ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
201
เด็กหญิงธัญญารัตน์  เอกสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
202
เด็กชายธัญญ์  จาตนิลพันธุ์
ป.5
โรงเรียนก้องฟ้าวัฒนาวิทย์
คณิตประถม
203
เด็กหญิงธัญพร  จักรชุม
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
204
เด็กหญิงธันวารตี  โพธิ์ทิพย์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
205
เด็กชายธาราดร  สุพัฒนา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
206
เด็กหญิงธาวินี  กองสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
207
เด็กหญิงธิญาดา  ทองอำนาจ
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
208
เด็กชายธิติพัทธ์  ศรีแสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
209
เด็กหญิงธิรวัลย์  อารีราษฏร์
ป.5
โรงเรียนก้องฟ้าวัฒนาวิทย์
คณิตประถม
210
เด็กชายธีร์ธวัช  มากวิเศษ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงธีรนาฏ  พงศยมัด
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
212
เด็กชายธีรภัทร  อภัยสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
213
เด็กชายธีรศักดิ์  น้อยช่างคิด
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
214
เด็กชายธีระ  ขำสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
215
เด็กหญิงธีราพร  จันทร์พิมาย
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
216
เด็กชายนนทพัทธ์  สิทธิเวช
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
217
เด็กหญิงนพรัญชน์  นิพัทธนะวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
218
เด็กหญิงนภัสวรรณ  จิรกิจสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
219
เด็กชายนรภัทร  ถาวรรัตน์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
220
เด็กชายนราวิชญ์  เยาวบุตร
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
221
เด็กหญิงนริศรา  ศรีอยู่สุข
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
222
เด็กหญิงนรีกานต์  เรืองสุรเกียรติ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
223
เด็กชายนัธทวัฒน์  ทัพป้อม
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
224
เด็กหญิงนันท์นภัส  สุนทรปาน
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
225
เด็กหญิงนันทพัทธ์  รัตนวิชาโรจน์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
226
เด็กชายนันทวัฒน์  แก้วสารพัดนึก
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
227
เด็กหญิงนารีรัตน์  จุ่มน้ำใส
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
228
เด็กชายนิติวัชร์  วณิชโชคประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
229
เด็กชายนิธิวิทย์  สุมาลย์
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
230
เด็กชายนิพิฐพนธ์  พันเเฟื่อง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
231
เด็กชายนิลพัทธ์  เวียงนนท์
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
232
เด็กหญิงบัณฑิตา  ลาพิมพ์
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
233
เด็กชายบุณยกร  แนวหล้า
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
234
เด็กชายบุรินทร์  ปัญจเทพมงคล ดูเวล
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
235
เด็กชายบุลกิต  อุ่นไทย
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
236
เด็กหญิงเบญจพร  เพ็งต่าย
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
237
เด็กหญิงเบญจรัตน์  สรรน้อย
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
238
เด็กหญิงเบญญาภา  สวนคร้ามดี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
239
เด็กหญิงเบญญาภา  สีเสือ
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
240
เด็กชายปพนธีร์  อุตรินทร์
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
241
เด็กชายปพนพัชร์  ทับรอดมณีโรจน์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
242
เด็กหญิงปพิชญา  ปรีชาชน
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
243
เด็กหญิงปภัชญา  เติมใจ
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
244
เด็กหญิงปภาวรินทร์  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
245
เด็กหญิงปภาวรินท์  คนล่ำ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 1 ห้อง ป.2/2 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงประภัสศร  บุญตา
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
247
เด็กหญิงประภาวัลย์  พันธ์ศรีชนะ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
248
เด็กชายประเสริฐ  อินทร์โต
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
249
เด็กหญิงปรายฟ้า  เจโครกกรวด
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
250
เด็กชายปริตต์ถากร  นิ่มเกิดผล
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
251
เด็กหญิงปริยากร  วงค์กลาง
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
252
เด็กชายปรีดา  ศิริโฆษิตยางกูร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
253
เด็กหญิงปรียาภัทร  ฉัตรไพศาลสุข
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
254
เด็กหญิงปวภรณ์  มณีโชติ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
255
เด็กชายปวรปรัชญ์  เตชะกิตติโรจน์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
256
เด็กชายปวริศ  พลอยเทศ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
257
เด็กหญิงปวีชญา  แต่งภูมิ
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
258
เด็กหญิงปัณฑิตา  ปั้นสนิท
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
259
เด็กชายปัณณธร  ใจสูง
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
260
เด็กชายปัณณวัฒน์  แก่กล้า
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
261
เด็กชายปัณณวิชญ์  เลียงตระกูลชัย
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
262
เด็กชายปัณณวิชญ์  ศิริกมล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
263
เด็กชายปัทธนวินท์  เลิศฐิติตระกูล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
264
เด็กชายปัทธนวีฑ์  เลิศฐิติตระกูล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
265
เด็กหญิงปานขวัญ  เมืองมูล
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
266
เด็กหญิงปารณีย์  เมฆโปธิ
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
267
เด็กหญิงปาล  ก้อนศิลา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
268
เด็กชายปาล  สุทธิชาติ
ป.6
โรงเรียนดวงกมล
คณิตประถม
269
เด็กหญิงปาลีรัตน์  ศิลชาติ
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
270
เด็กชายปิ่นธิชัย  จีนเจนพจน์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
271
เด็กหญิงปุณณ์ภัทร  สาทะกิจ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
272
เด็กหญิงปุษยา  จันทร์พิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
273
เด็กหญิงไปรญาพัชร  ชนะรัตน์
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
274
เด็กชายปํณณธร  กอร่ม
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
275
เด็กชายพงศกร  บัวมี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
276
เด็กชายพงศกร  หงษ์ทองสุก
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
277
เด็กชายพงศ์ปณต  เมฆผึ้ง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
278
เด็กชายพชรดนัย  ประกอบ
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
279
เด็กหญิงพรกนก  พลอยระย้า
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
280
เด็กหญิงพรชนก  เชื้อวงศ์
ป.4
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 1 ห้อง ป.2/3 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงพรธีรา  เอนกชัยไกรศร
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
282
เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ศรีนาเมือง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
283
เด็กชายพรหมวรภพ  พาอ่อน
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
284
เด็กชายพลกฤต  บุญส่งสมนุกูล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
285
เด็กชายพลภัทร  อู่พรหมประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
286
เด็กหญิงพลอยนารา  เดชโชตินันท์
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
287
เด็กชายพศวีร์  พิพิธแสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
288
เด็กชายพศิน  อธินิรมิต
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
289
เด็กชายพัชรธร  วัฒนเจริญ
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
290
เด็กชายพัสกร  ตลอดไธสง
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
291
เด็กชายพัสกร  บุษราคัม
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
292
เด็กชายพัสกร  สว่างภักดี
ป.4
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
293
เด็กหญิงพิจิตรา  แดงกระสันต์
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
294
เด็กหญิงพิชชานันท์  ขวัญมา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
295
เด็กหญิงพิชชาพร  กรพานิชกุล
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
296
เด็กหญิงพิชญธิดา  กู่คำ
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
297
เด็กหญิงพิชญาภา  นันทรินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
298
เด็กหญิงพิพม์ชนก  อระวีพร
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
299
เด็กชายพิพัฒน์  รัตนประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
300
เด็กชายพิพัฒน์  สุคม
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
301
เด็กชายพิภูษณ  เกษตรเจริญ
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
302
เด็กหญิงพิมนภา  สุขสุเดช
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
303
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จัดสนาม
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
304
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รัตนเสถียร
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
305
เด็กหญิงพิมพิศา  พรเดชาเสถียร
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
306
เด็กหญิงพิมรัตน์  มนต์เทวัญ
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
307
เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์  อนันต์ศิริประภา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
308
เด็กชายพีรพล  ผึ้งเพียรเจริญ
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
309
เด็กหญิงพีรยา  ทองเรไร
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
310
เด็กชายพีรวิชญ์  ฤทธิ์ประสิทธิ์ชัย
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
311
เด็กชายพีรัชชัย  สังเกตุใจ
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
312
เด็กหญิงพุทธธิดา  เผดิมผล
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
313
เด็กชายพุทธรรมม์  อัตตวนิช
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
314
เด็กชายเพชรพิศุทธิ์  เครื่องต้น
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
315
เด็กหญิงแพรว  เก่งนำ
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 2 ห้อง ป.2/4 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงฟ้าใส  ศราชัย
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
317
เด็กหญิงฟ้าใหม่  โพธิสาร
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
318
เด็กหญิงภนิดา  ศรีประย่า
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
319
เด็กหญิงภรณี  พูลธัญกิจ
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
320
เด็กหญิงภัณฑิลา  ประเสริฐอำนวย
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
321
เด็กชายภัทรกร  ชื่นเจริญ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
322
เด็กหญิงภัทรทร  อัครชัยวารี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
323
เด็กหญิงภัทรนันท์  บำรุงวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
324
เด็กชายภัทรพล  ตระกูลรังสิ
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
325
เด็กหญิงภัทรวรรณ  สุทธาภรณ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
326
เด็กหญิงภัทรศยา  แก้วชุ่ม
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
327
เด็กชายภัทราวุธ  วังคีรี
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
328
เด็กชายภานุวิชร์  เพียวงษ์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
329
เด็กหญิงภาพิชนันท์  จันทร์เรือง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
330
เด็กหญิงภาพิชมนทน์  วุฒิ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
331
เด็กชายภิวิชญ์  นวลฉวี
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
332
เด็กชายภีมมงคล  ครรไลย
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
333
เด็กชายภูดิศ  กิ่งตระการ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
334
เด็กชายภูดิส  ขยายวงค์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
335
เด็กชายภูมิกวินท์  บุพโต
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
336
เด็กชายภูมิพัฒน์  เนียมจันทร์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
337
เด็กชายภูมิพัสกร  ศิริประเสริฐสุข
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
338
เด็กชายภูรวิช  จิวิทยานุกูล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
339
เด็กชายภูริช  ทองเจียว
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
340
เด็กหญิงภูริชญา  อักกะโชติกุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
341
เด็กชายภูริชญ์  ชมแก้ว
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
342
เด็กหญิงภูริตา  มุกดาดี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
343
เด็กหญิงมณินทร  ชัยเฉลิมวรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
344
เด็กหญิงมณียา  ปล้องแก้ว
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
345
เด็กหญิงมนต์นภา  นิ่มสุข
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
346
เด็กชายมนัสวิน  กำปัน
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
347
เด็กชายมนัสวิน  แป้นพันธุ์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
348
เด็กหญิงมัฌชิมา  ศรีสุขวัฒนา
ป.4
โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา
คณิตประถม
349
เด็กหญิงมันสดา  คล้ายสมบัติ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
350
เด็กชายมาวิน  ประพฤติดี
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 2 ห้อง ป.2/5 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงเมธาพร  รุ่งสาง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
352
เด็กชายเมธาวีร์  นาควิเวก
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
353
เด็กหญิงเมริกา  ยอดแสง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
354
เด็กชายยศพนธ์  ขันธ์ศิลา
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
355
เด็กชายยศพล  ราชวงศ์คำ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
356
เด็กชายยศพัทธ์  บุญช่วยเมตตา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
357
เด็กชายยิ่งคุณ  ประหา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
358
เด็กชายยุทธพงษ์  จำปาแดง
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
359
เด็กชายรณกฤต  เล็กนาวา
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
360
เด็กหญิงรดา  เทพประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
361
เด็กหญิงรติรัตน์  สังฆสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
362
เด็กชายรพีภัทร  สิงห์ชา
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
363
เด็กหญิงรภัสสา  จิกุลธนภัทร
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
364
เด็กหญิงรวิสรา  ตันจอ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
365
เด็กหญิงรัญชิดา  ไสยวิริยะ
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
366
เด็กชายรัฐภาคย์  พรมสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
367
เด็กชายรับเพ  สมมาตร์
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
368
เด็กหญิงรินทร์ลภัส  วุฒิชัยศาสตร์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
369
เด็กหญิงรินลดา  จงขวัญยืน
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
370
เด็กหญิงรุจิรา  มีกล่ำ
ป.5
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
371
เด็กหญิงลภัสรดา  พลทัน
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
372
เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีศุโมโร
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
373
เด็กชายวชิรวิทย์  คึมยะราช
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
374
เด็กชายวชิรวิทย์  จิระชัยโสภณ
ป.6
โรงเรียนธัญวิทย์
คณิตประถม
375
เด็กชายวรธาดา  สุจินต์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
376
เด็กชายวรปรีดา  สุจินต์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
377
เด็กหญิงวรรณกานต์  กมลรัตน์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
378
เด็กหญิงวรรัตน์  ทองเข้ม
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
379
เด็กชายวรัท  ลิ้มทองคำ
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
380
เด็กชายวรากร  หมอนดี
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
381
เด็กชายวรินทร  อัศวปยุกต์กุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
382
เด็กหญิงวริษฐา  แสงฟ้า
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
383
เด็กชายวัชรพล  วิศวาภิวงศ์
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
384
เด็กหญิงวัฒนาภา  อนุนิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
385
เด็กหญิงวิชญมาส  ด่านกุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 2 ห้อง ป.2/6 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายวิชญ์  เจียรวิชญ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
387
เด็กชายวิทยา  ขาวฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
388
เด็กหญิงวิภาดา  สมประสงค์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
389
เด็กชายวิภูวิชย์  ปทุมวัชรเกียรติ
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
390
เด็กชายวีรพัทธ  มหาวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
391
เด็กชายวีรภัทร  กิตติวุฒเจริญกุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
392
เด็กชายวีรภัทร  ธิปะละ
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
393
เด็กชายวีรภัทร  ภัทรปัจฉิม
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
394
เด็กหญิงวีรภัทรา  ดำทองคำ
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
395
เด็กชายวีร์ราทร  สุดสงวน
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
396
เด็กหญิงวีรวรรณ  แซ่ก๊วย
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
397
เด็กชายวีรวิชญ์  ธนังกุล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
398
เด็กหญิงเวธิยา  ทองเริ่ม
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
399
เด็กชายศรศาสตร์  เบียนชัย
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
400
เด็กชายศรัณยพงศ์  งามวงศ์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
401
เด็กชายศรัณย์  สวัสดิ์จีน
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
402
เด็กชายศราวิน  ติฐานะ
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
403
เด็กหญิงศรินรัตน์  ศิริรัตน์
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
404
เด็กหญิงศศิชา  สกลาภรณ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
405
เด็กชายศักร์สฤษฎิ์  ทิพย์เสนา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
406
เด็กชายศักรินทร์  บุญญารักษ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
407
เด็กหญิงศิรภัสสร  รามคงเมือง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
408
เด็กชายศิรวัฒน์  อุ่นเกิด
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
409
เด็กชายศิรายุทธ์  บุญเวียง
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
410
เด็กชายศิวกร  สมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
411
เด็กชายศุภกร  เชิดฉาย
ป.6
โรงเรียนดวงกมล
คณิตประถม
412
เด็กหญิงศุภนิดา  คล้ายทอง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
413
เด็กชายศุภฤกษ์  ชลานันต์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
414
เด็กชายศุภวัฒน์  รัศม์เศรษฐกุล
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
415
เด็กชายศุภวิชญ์  เสริฐศิริกุล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
416
เด็กหญิงศุภสิรินทร์  พรหมชัยสูรย์
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
417
เด็กหญิงศุภัชญา  ยอดจักร์
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
418
เด็กชายสเตฟาน  เพทซเคอะ
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
419
เด็กหญิงสมิตา  ชยเดชบำรุง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
420
เด็กหญิงสรสวรรค์  สอาดศรี
ป.5
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 3 ห้อง ป2/7 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงสลิลธร  จันทวิมล
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
422
เด็กหญิงสวรส  อ่อนอิ่มสิน
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
423
เด็กชายสหรัฐ  ขันธ์ศรี
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
424
เด็กหญิงสายธาร  จำปาศรี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
425
เด็กหญิงสาริศา  คชศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนธัญวิทย์
คณิตประถม
426
เด็กชายสิรภพ  สมใจ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
427
เด็กชายสิรภพ  อักษรพาลี
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
428
เด็กชายสิระกร  สิทธิรส
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
429
เด็กหญิงสิรามล  รัตกิจนากร
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
430
เด็กหญิงสิริวิภา  ภูด่านงัว
ป.4
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
431
เด็กหญิงสิริวิมล  ลิ้มล้ำเลิศสกุล
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
432
เด็กชายสุกฤษณ์  อันโด
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
433
เด็กชายสุขสบาย  เทศารินทร์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
434
เด็กหญิงสุชัญญา  การะยะ
ป.5
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
435
เด็กหญิงสุชานันท์  ขวัญสุด
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
436
เด็กหญิงสุนทรีดา  สุนทรพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
437
เด็กชายสุปรีชา  แป้นคุ้มญาติ
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
438
เด็กหญิงสุพรรษา  บุญประมุข
ป.5
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
439
เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีนวล
ป.4
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
440
เด็กหญิงสุพิชญา  มุ่งคุณ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
441
เด็กชายสุภาภรณ์  สุขแสนศรี
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
442
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สมเล็ก
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
443
เด็กชายหริรักษ์  แดงโชติ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
444
เด็กชายหวุนเจีย  จาง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
445
เด็กชายอธิชา  อมรธนะภิญโญ
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
446
เด็กหญิงอนัญญา  จั่นเพชร
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
447
เด็กหญิงอภิชญา  มานิตย์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
448
เด็กชายอภิวิชญ์  ลาภอุทัยกาญจน
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
449
เด็กหญิงอภิสรา  คงตระการ
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
450
เด็กหญิงอมราลักษณ์  เอกทรงพลปัญญา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
451
เด็กหญิงอรกัญญา  นาคมูล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
452
เด็กหญิงอรกัญญา  วิเศษนคร
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
453
เด็กหญิงอรญา  ธีรานนท์
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
454
เด็กหญิงอรินท์พร  สาชลสวัสดิ์วงศ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
455
เด็กหญิงอริษา  อินทำ
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 4 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงกชกร  เชื้อวงค์พรหม
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงกชามาส  หุราพันธุ์
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงกนกพร  ข้อยุ่น
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงกนกพร  ชูมานะ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองฝอย
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงกมลลักษณ์  มีสุข
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงกมลวรรณ  ทองฮุย
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงกระดาษสา  ยาสมาน
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงกฤษฎิ์ณิชาพัชร  อ่อนละมูล
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงกวิสรา  ธีรธิติวงศ์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
466
เด็กชายกษิดิ์เดช  ศักดิ์ส่ง
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงกัญชพร  แย้มแสง
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุนนาค
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิต ม.ต้น
469
นางสาวกัญญานัฐ  ทองศักดิ์สกุล
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงกุลธิดา  สุขวิชัย
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงเกวลิน  เพ็ชรัตน์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงเกษชนิกานต์  จันทเดช
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงขวัญชนก  นรพันธ์
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงเขมจิรา  ลอดเหล็ก
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
475
นางสาวเขมจิรา  สืบชมภู
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
476
เด็กชายคณิน  เกิดแสง
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงคณิสรา  ทวีพงศธร
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
478
เด็กชายจักรกฤษณ์  แย้มสบาย
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงจินตภา  อธิดมเสรณี
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
480
เด็กชายจินต์  แซ่โง้ว
ม.3
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงจิรวดี  เอี่ยมจิตร์
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
482
เด็กชายจิรวัฒน์  เมฆโปริ
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
483
เด็กชายจิรายุ  สมศรี
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
484
เด็กชายจีรศักดิ์  แพสกุล
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
485
เด็กชายเฉลิมชัย  พ่วงสมพงษ์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
486
เด็กชายชนะชล  คุณเที่ยง
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงชนันธร  รุ่งรวีไพศาล
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงชนาภา  วิจิตรวรรณ
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงชลธิชา  อาศัยผล
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงชลิศา  มณีรัตน์
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 4 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายชัชพิสิฐ  แสงงาม
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงชัญญานุช  ศรีสุข
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
493
เด็กชายชูเกียรติ  ทองปั้น
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงโชติกา  เกษรแก้ว
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
495
เด็กชายเซน  สัตตะนิชญ์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงญาณาภรณ์  แสนบุตรดี
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
497
เด็กหญิงญาณิศา  สุดสวาท
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงฐิตาภา  ศิริโก
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
499
เด็กชายฑิฆัมพร  กันธิยะ
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงณรินรดา  เพชรรัตน์
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงณัฐธิดา  คำไชโย
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงณัฐนรี  โพธิ์เจริญ
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงณัฐนันท์  ขันใจ
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
504
เด็กชายณัฐลักษณ์  หาญณรงค์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงณัฐวรา  มาเสนาะ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
506
เด็กชายณัฐวัตร  แสนบุตร
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
507
เด็กชายณัฐวิชช์  ธนินทร์ไชยพร
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
508
เด็กชายณัฐวุฒิ  จตุรพรกุล
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
509
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ณ พิกุล
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
510
นางสาวทัศนีย์  พรมทอง
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงทิพยธิดา  ปิดตาทะสา
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงเทวี  สุขสงวนอยู่
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
513
เด็กชายธนกร  ทองสุข
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
514
เด็กชายธนกฤติ  พลทัน
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
515
เด็กชายธนโชติ  อ่ำกำเนิด
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
516
เด็กชายธนพล  ถมยาวิทย์
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
517
เด็กชายธนพล  เพ็งมี
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
518
เด็กชายธนภร  พวงชะบา
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
519
เด็กหญิงธนภรณ์  เจนมั่นคง
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
520
เด็กหญิงธนภรณ์  สอนเสนาะ
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
521
เด็กชายธนภัทร  จันทร์ชนะ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
522
เด็กหญิงธนวรรณ  จิรเมธีพันธ์
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
523
เด็กชายธนวัฒน์  กอหญ้ากลาง
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงธมนพรรณ  สวนดอกไม้
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
525
นางสาวธมนวรรณ  เต็มมีศรี
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 4 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
นางสาวธมลวรรณ  วรรณภิญโญ
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
527
เด็กชายธัญเทพ  สืบสุข
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงธัญรัศม์  พงศ์อัศวชัย
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
529
เด็กหญิงธันย์รดี  คุณาวสิฐพงศ์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงธารธารา  คำศรี
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
531
เด็กชายธีร์จุฑา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
532
เด็กชายธีรเมธ  สมเล็ก
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
533
เด็กชายธีระวัตร  เศษโถ
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงนงนภัส  อยู่จำเนียร
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงนริศรา  ธูปกระเเจะ
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
536
เด็กชายนฤเบศทร์  ผาแดง
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงนลพรรณ  กล่อมความสุข
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงนันท์นภัส  รองแก้ว
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
539
เด็กชายนันทภพ  ฐานิตสิริ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
540
เด็กชายนันทวัฒน์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
541
เด็กชายนาธาร  ภาโนมัย
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
542
เด็กชายนิธินนท์  อินเขียว
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงนิลาวรรณ  เห้าเจริญ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
544
เด็กหญิงนีรภา  พิสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงบุญญานุช  วงศ์พุทธิพร
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
546
เด็กชายบุณยกร  มะโนวรรณ์
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
547
เด็กชายปภพ  วงศ์พุทธิพร
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงปภาพิชญ์  จิระแพทย์
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงปภาวี  คำแดง
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงปวีณ์นุช  นวลพลับ
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
551
เด็กชายปัณณทัต  กมลขันติอาภา
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
552
เด็กชายปัณณธร  ช่วงโชติ
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงปัทมพัชร์  วุฒิอนันต์ชัย
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงปานหทัย  แดงเรือง
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
555
เด็กชายปิยวัฒน์  บุญสุข
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงปุณยาพร  กู่คำ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงเปี่ยมรัก  เพ็ชรกิจ
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงผกากาญจน์  ดาดวง
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
559
เด็กชายพงศ์ปณต  ชินบัวทอง
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงพบพร  เทียงเป
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 4 ห้อง ป.6/4 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงพัชพร  อิ่มวรคุณ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงพิชญาภา  โคดม
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงพิชาภา  อรุณฤกษ์
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
564
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ดาศรี
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พูลสุภาพ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มูลเสน
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงพิมพ์ดาว  เรืองกิจวานิช
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงพิมพ์รำไพ  ทวีวัฒนานนท์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  กีรติวิทยานันท์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงพีรดา  พลูพังงา
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
571
เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วพวง
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
572
เด็กชายพีรวิชญ์  โก
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงเพชรพิม  สังข์ทอง
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงแพรวา  ระวิชัย
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงฟ้าปนัดดา  ลัดดา
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
576
เด็กหญิงภัคจีรา  เกิดประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิต ม.ต้น
577
เด็กชายภัคพล  พ่อครวงค์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
578
เด็กชายภัทรดนัย  ศิริจรรยา
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
579
เด็กหญิงภัทรนันท์  เวบ้านแพ้ว
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
580
นางสาวภัทรนันท์  อัคฮาด
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงภัทรภร  ธนคุณจินดา
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
582
เด็กชายภาณุ  พุ่มดนตรี
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
583
เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีแก้ว
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
584
เด็กชายภานุพงค์  ม่วงพลับ
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
585
เด็กชายภูผา  มะณี
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
586
เด็กชายภูริพัฒน์  กรอบเงิน
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
587
เด็กชายมติมนต์  เทียนสว่าง
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
588
เด็กหญิงมนัสพร  นาคเกตุ
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
589
เด็กหญิงมานิตา  ชมเชย
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงรสธร  รัตนพันธ์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงรัตนามณี  มีนาบุญ
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิต ม.ต้น
592
เด็กชายวรปรัชญ์  วาระสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงวรพิชาสุรางค์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงวรรณอัปสรณ์  เพชรรัตน์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงวรัทยา  สกุลรัตน์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 4 ห้อง ป.6/5 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงวรินยุพา  แท่งเหล้ก
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
597
เด็กหญิงวริศรา  พงษ์เหล็ง
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
598
เด็กหญิงวริศรา  ม่วงพลับ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงวรํญญา  ปาปัญญา
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงวิเนตา  ภู่สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
601
นายวีรเดช  เงินมูล
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
602
เด็กชายเวธัส  แก่นเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิต ม.ต้น
603
เด็กชายศรัณยพงศ์  สมชอบ
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
604
เด็กชายศราวุฒิ  พรมสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
605
เด็กชายศรุติพงศ์  ตันติวุฒิพงศ์
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงศศิพิมล  จันทะโพธิ์
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงศศิวิมล  สิงห์จันทร์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
608
เด็กชายศักดิ์ชัย  แก้วชะมอญ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
609
เด็กชายศาสตรายุทธ  ประมาณพล
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงศิรดา  ลิ่มสกุล
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
611
เด็กหญิงศิรประภา  ธัญญสมบูรณ์ผล
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงศิราภัทร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
613
เด็กชายศิริเทพ  บดิการ
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
614
เด็กหญิงสภาพร  พนารินทร์
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงสรินธร  รุ่งอินทร์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงสลิลทิพย์  แก้วพวง
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงสาริษา  ธาราธีรภาพ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
618
เด็กชายสิทธินันท์  เรืองวิลาศานนท์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
619
เด็กชายสิรภัทร  พระจันทร์
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงสิริกร  พงศ์บุญคุ้มลาภ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
621
เด็กหญิงสิริกร  สาสนรักกิจ
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงสิริกัญญา  ศักดิ์ศรี
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
623
เด็กหญิงสิริยากร  ธัญญสมบูรณ์ผล
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
624
เด็กชายสิริวัชร์  ลิมปโสภณพนิช
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
625
เด็กชายสุกฤษฎิ์  จัดสนาม
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
626
เด็กหญิงสุกัญญา  แต้มมณี
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงสุชาวลี  อินทร์ชา
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงสุธิดา  พรหมชนะ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
629
เด็กหญิงสุพิชชา  จันทร์ไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงสุภัทชนาถ  ศรีเบ็ญจรัตน์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงKeyu  Zheng
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
632
เด็กชายกชชกัญ  สมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงกชณัช  หรือเจริญ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงกชดาพร  ปิ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงกชพร  จารุพรรธน์กุล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงกตัญญุตา  ยมมูล
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงกชมน  หม่า
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงกนกรรณ  สมทอง
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงกมลพร  ลายชีว
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงกมลลักษณ์  อุทัยพยัคฆ์
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงกรชนก  ประชุมจิตร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงกรภัทร์  พลายชุม
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงกรรยาณัฎฐ  เก่งถนอมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
644
เด็กชายกรวิชญ์  บุญยิ่ง
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
645
เด็กชายกฤตยศ  วรรณวงศ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
646
เด็กชายกฤติธี  นาถพินิจ
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
647
เด็กชายกฤษกร  อู่เจริญ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
648
เด็กชายกฤษฎิ์ชนกันต์  วงศ์ปาน
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงกฤษณา  รักอู่
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
650
เด็กชายกลฐวัชร์  พุทธิฐวัฒน์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงกวิตา  ถนอมนุ่ม
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงกวินธิดา  ดีหน่าย
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงกวิสสรา  คำมณี
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงกษิรา  ปฏิธรรมากุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
655
เด็กชายก้องภพ  บุญเติม
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
656
เด็กชายกัญจน์ธนทัต  กวางทอง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ธิมา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงกัญญาพัชร  เสน่หา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรีนุกูล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
660
เด็กชายกันณพงศ์  สร้อยสายอุบล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
661
เด็กชายกันต์กวี  อริยสุนทร
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
662
เด็กชายกันตภณ  จอมผา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
663
เด็กชายกันติชา  เจริญพลัน
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
664
เด็กชายกันติทัต  คล้ายนิล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงกันยากร  เทียนศศิธร
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กชายกานต์กวิน  เจริญพลัน
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงกานต์ณภัทร  เชยชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงกานต์สินี  เจียมใจงาม
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงกานติมาณัฏฐ์  ขันธมณฑล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
670
เด็กชายกิจพนัสถ์  อัครชัยวารี
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
671
เด็กชายกิตติกร  ราชบุรี
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
672
เด็กชายกิตติคม  ชนะกิตติเดชา
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
673
เด็กชายกิตติเดช  สกุลโพน
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
674
เด็กชายกิรกฤษ  เกษรเกศรา
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงกีรติกา  สร้อยระย้า
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงกุลจิรา  อึ๊งทอง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงกุลณัฐ  ปั้นสง่า
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงกุลธิดา  ศิริโก
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
679
เด็กชายกุลวริศร์  ชาญเกียรติก้อง
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
680
เด็กชายเกรียงศักดิ์  ก้านเพชร
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงเกียรติสุดา  ศรีเนตร
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงแก้วตะวัน  ตันประภาภรณ์
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
683
เด็กชายไกลกังวล  วรรักษา
ป.6
โรงเรียนธัญวิทย์
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงขวัญข้าว  จันทร์หล่ม
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงขวัญชนก  สวนทับทิม
ป.4
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงขวัญพิชชา  ภาคแก้ว
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงข้าวหอม  จันทร์หล่ม
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงเขมกร  ทองดี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงเขมจิรา  แซ่อึ้ง
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงเขมณัฎฐ์  เผือกนำผล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงเขมินทรา  พุ่มคชา
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
692
เด็กชายคฒาวุฒิ  ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
693
เด็กชายคณิศร  ทองรมย์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
694
เด็กชายคุณากร  ต้อยปาน
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
695
เด็กชายคุณานนท์  นุ่มน่วม
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงจตุพร  มาเสม
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงจรัสรวี  จีนเที่ยง
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
698
เด็กชายจักรพันธ์  คงฤทธิ์นิลบุรี
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
699
เด็กชายจักรีวุฒิ  พุทธรักษา
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงจามิกรณ์  จันทร์ชื่น
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กหญิงจารุพิชญา  จีนทอง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
702
เด็กชายจิณณะ  อินทะบุตร
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงจิณัฐตา  เหมือนกูล
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงจิดาภา  ทองห่อ
ป.6
โรงเรียนดวงกมล
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงจิตกษมา  พุ่มศิริ
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงจิตติมา  ลิมปนวิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงจินดามณี  คุ้มวงศ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงจินต์ฑา  เจาวัฒนา
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
709
เด็กชายจิรกิตติ์  อัครพิพัฒน์กุล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
710
เด็กชายจิรพันธุ์  กำสมุทร
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
711
เด็กชายจิรภาส  อังโชติพันธุ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงจิรภิญญา  ปากคีบทอง
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงจิรัชญา  ชัยสุริยะพันธ์
ป.6
โรงเรียนธัญวิทย์
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงจิรัชญา  บัวหมื่นไวย
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงจิรัชญา  เวชสนิท
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงจิรัชยา  ราหุละ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงจิรัชยา  สาขามุละ
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงจิรัฐิพร  ขันธ์ศรี
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงจิราพร  สิงห์สัตย์
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงจิราวรรณ  กุลพรม
ป.5
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
721
เด็กชายจีรภัทร  สุมณฑา
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เปี้ยจันทึก
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
723
เด็กชายเจตน์  ชูใจ
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
724
เด็กชายฉัตรดนัย  บุญสูง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงฉัตร์ธนรัตน์  โชติวีรภัทรา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงฉัตรปวีณ์  ปานม่วง
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงฉัตรสุดา  พัฒนศิริ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงชญาดา  กุลชนะภากร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงชญาดา  ขาวฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงชญานันท์  พูลสมบัติ
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงชธิตา  มุ่งนิรันดร์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงชนกนันท์  ขุนบำรุง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงชนม์นิภา  จิณะเสน
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
734
เด็กชายชนัชญ์กรณ์  ดีดา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงชนัญชิตา  สายพิมพ์พงษ์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 3 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กหญิงชนิดาภา  ขำมะณี
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงชนิดาภา  สหัสจรรทรงค์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงชนิตา  นาคนวล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงชนิสรา  ซินหลิว
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
740
เด็กชายชโนทัย  แดงประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงชมชนก  ตุลาพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงชมตะวัน  สรรค์น้อย
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงชยานิษฐ์  เปี่ยมประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
744
เด็กชายชยุตพง  อินต๊ะภูมิ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
745
เด็กชายชลธี  ผิวปานแก้ว
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงชลนาท  ละฎาพันธุ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงชลนิภา  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
748
เด็กชายชลปวีร์  เพาธทัต
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงชลิดา  เล่าสัม
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
750
เด็กชายชวภณ  สระรง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงชวัลญา  หลีฉ้วน
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงชวัลนุช  พรหมรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงชวัลนุช  หลีฉ้วน
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
754
เด็กชายชวัลวิทย์  ริมพนัสสัก
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงชัชชาภรณ์  พ่วงเจริญชัย
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงชัญญานุช  จำปาเฟื่อง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
757
เด็กชายชัยภัทร  ชูเมือง
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
758
เด็กชายชานนท์  เลพล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงชาลิสา  พูลเผ่าว์
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงชิดชนก  ไกรสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงชิดชนก  พลแสน
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
762
เด็กชายชินกฤต  สืบปาละ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เหมวงศ์มณีกุล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงชุติกาญน์  สมซองแมว
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงเชิญนิชา  ขะบูรณ์
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
766
เด็กชายโชกูล  งามเสถียร
ป.6
โรงเรียนธัญวิทย์
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงโชติกา  เกื้อกูล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงโชติกา  จั่นวิลัย
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงโชติกา  มะกา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
770
เด็กชายญาณโชติ  ชาตริยานุโยค
ป.6
โรงเรียนธัญวิทย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 3 ห้อง ป.5/5 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กชายญาณพัฒน์  แก้วอุทัศน์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงญาณิศา  รวมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงญาดา  แสงสุข
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงญาดาวดี  ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงญาตาวีร์  วิริยะกุลพานิช
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงญานิศา  จตุแทน
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงญานิศา  ทับทอง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงญานิสา  ภู่ดาย
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
779
เด็กชายฐวัฒน์  เตียววุฒิไกร
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงฐิตารีย์  มงคลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงฐิติกานต์  มิ่งมณี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงฐิติพร  ธัญวรรณ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงฐิติวรดา  บัวทนงค์
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
784
เด็กชายฐิติวัชร์  คำยันต์สิทธิเดช
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
785
เด็กชายณฐกร  สายหยุด
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
786
เด็กชายณธีนนท์  วุ่นนา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงณพัชญา  เอื้อสุกิจวัฒนา
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงณภัทร  ไกรแสง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
789
เด็กชายณภัทร  พุกประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
790
เด็กชายณภัทร  พูลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงณรีญา  สุขเมือง
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงณฤพร  วาหะรักษ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงณัจสิยากรณ์  ปิยธรรมสถิต
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงณัชชา  วงค์พานิช
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงณัฎกันย์  สุดเสน่ห์
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
796
เด็กชายณัฎฐกรณ์  สุวรรณนิตย์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงณัฎฐิกา  ชัยบุญมา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงณัฏฐกฤตา  พุฒซ้อน
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
799
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ดิษฐเกษร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตะกรุดทอง
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญมี
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อิทร์สุวอ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  แซ่โค้ว
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงณัฏฐ์ยา  สนเปล่งศรี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงณัฐกมล  บุญเอนก
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กหญิงณัฐกานต์  ปรุงเปี่ยม
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
807
เด็กชายณัฐกิตติ์  ฉัตรเฉลิม
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงณัฐชยา  พุ่มรอด
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงณัฐชา  ชนะสงคราม
ป.4
โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงณัฐฐาพร  กิติประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
811
เด็กชายณัฐดนัย  แก้วประกิจ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
812
เด็กชายณัฐดนัย  ดิศร
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
813
เด็กชายณัฐดนัย  รสจันทร์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ปกป้อง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงณัฐธิดา  มินสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงณัฐนริน  ชูชื่นสุธีวงษ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงณัฐนันท์  ชนะภัย
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงณัฐนันท์  เปรมปราโมทย์
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงณัฐนันท์  ศักดิ์ไพศาล
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
820
เด็กชายณัฐนันท์  อดุลสีหวัตต์
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ศรีไพโรจน์กุล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
822
เด็กชายณัฐพัชร์  อยู่ไพศาล
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
823
เด็กชายณัฐภัทร  ชมภูพงศ์
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงณัฐวศา  พ่วงพี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
825
เด็กชายณัฐวินทร์  วัฒนกิตติ
ป.6
โรงเรียนธัญวิทย์
วิทย์ประถม
826
เด็กชายณัฐศรัณย์  สุขบรรจง
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงณิชกุล  สุวรรณเขตต์
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
828
เด็กชายณิชพน  สมหล่อ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงณิชา  วิลัยวรรณ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงณิชาภัทร  ชนลาภ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองตุ้ม
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงณิชาภัทร  ม่วงรัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงณิชาภัทร  ศิริมาศ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงณิดาพรรณ  คำไมอาจ
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
835
เด็กชายดนย์สฤษฎิ์  จำรูญนุรักษ์
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงดรัลพร  ตรีทอง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงดุษฎี  ไกรวานิช
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
838
เด็กชายต้นตระกูล  พัฒนภูมิศิริ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
839
เด็กชายติรวัฒน์  พัฒนวราภรณ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
840
เด็กชายเตชิต  กันสุข
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กหญิงเตชินี  ฟองทอง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงทยิดา  แก้วโพนเพ็ก
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงทรธภร  พาหาสิงห์
ป.6
โรงเรียนธัญวิทย์
วิทย์ประถม
844
เด็กชายทักษ์ดนัย  คงอยู่
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงทักษิณา  เทียนสิงห์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงทัตพิชา  วามนตรี
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงทิวาพร  บุญศิลป์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
848
เด็กชายธนกร  เชื้อไพรวัน
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
849
เด็กชายธนกร  เพ็ชรฉนวน
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
850
เด็กชายธนกฤต  เรืองเดช
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
851
เด็กชายธนกฤต  หลีล้วน
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
852
เด็กชายธนโชติ  นาคแดง
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
853
เด็กชายธนโชติ  อุปชา
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
854
เด็กชายธนดล  พฤกษอาภรณ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
855
เด็กชายธนเดช  สิทธิธรรม
ป.4
โรงเรียนธัญวิทย์
วิทย์ประถม
856
เด็กชายธนบดี  คณะจิตต์
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
857
เด็กชายธนบดี  วันดี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงธนพร  ขำเขียว
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
859
เด็กชายธนพิชฌน์  จันทร์เด่นดวง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
860
เด็กชายธนภัทร  จือเหลียง
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
861
เด็กชายธนฤต  ขาวคง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงธนวรรณ  คงเจริญถิ่น
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงธนวรรณ  รวยรื่น
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
864
เด็กชายธนวรรธน์  เฉลิมวัฒน์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงธนัชชา  มาขาว
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงธนัญชภร  ผุดผ่อง
ป.6
โรงเรียนธัญวิทย์
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงธนัญญา  หลีล้วน
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงธนัยนันท์  พรหมมาพันธุ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงธนิดา  เจริญพร
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงธนิสรา  ศิริโสม
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
871
เด็กชายธรรมพล  ปรีชานันท์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงธราธิป  พลชาย
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
873
เด็กชายธฤษณัช  มณีโชติ
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
874
เด็กชายธฤษวิณ  เพ็ชรผ่อง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงธวัลรัตน์  มานะยิ่ง
ป.6
โรงเรียนดวงกมล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กหญิงธัญชนก  เมฆช่วง
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงธัญญลักษมณ  อัครศรีประไพ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
878
เด็กชายธัญธีร์  จินดามาตย์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงธัญรดา  วัดสำโรง
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงธัญลักษณ์  พิริยะปริพัฒน์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงธันยพร  บุญประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
882
เด็กชายธาวิน  บุญทองเนียม
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
883
เด็กชายธาวิน  เพ็ชรดี
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงธิดารัตน์  อาจปรุ
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
885
เด็กชายธิติพัทธ์  เนื่องจากนาค
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
886
เด็กชายธีทัต  ไชยคำ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
887
เด็กชายธีทัต  นาชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงธีมาพร  อยู่สุข
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
889
เด็กชายธีร์นิปุณ  ชัยอมฤต
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
890
เด็กชายธีรภัทร  คงสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
891
เด็กชายธีรภัทร  แววแก้ว
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
892
เด็กชายธีรวัชร  ฉวีนิล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
893
เด็กชายนนท์วศิน  ศรีขวัญเมือง
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงนปภัสร  เงาศรี
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
895
เด็กชายนพบดินทร์  วัลลานนท์
ป.5
โรงเรียนธัญวิทย์
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงนพมาส  จากสถาน
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
897
เด็กชายนพัฒน์  ธูปทอง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงนภกมล  บุญรอด
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงนภสร  เทพศิลา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
900
เด็กชายนภัทร  ชันขุนทด
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปัญญาประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงนภัสวรรณ  พิกุลทอง
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงนภัสสร  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนดวงกมล
วิทย์ประถม
904
เด็กชายนโม  ผ่องศรีสุข
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
905
เด็กชายนรภัทร  สาริบุตร
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงนรมน  โชติศศิธร
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงนราวดี  สีสด
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
908
เด็กชายนวภัทร  สีหามาตย์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงนวินตา  ปฏิธรรมากุล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงนัชชา  เพ็ชรดี
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
เด็กหญิงนันทกร  รจนา
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงนันทฉัตร  รักบำรุง
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงนันทณัฏฐ์  พูนพายัพ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงนันท์มนัส  เล้าสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงนันทรัตน์  เงาระยับ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงนันลัดดา  ทองโคตร
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงน้ำเพ็ชร  เงินแก้ว
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงน้ำเพชร  ดีบูชา
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  ศรลัมพ์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงนิตกา  อินทร์คำน้อย
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
921
เด็กชายนิธินันท์  สุระพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
922
เด็กชายนิธิศ  ชาวนาเจริญ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
923
เด็กชายนิพิฐพนธ์  ทองบัวบาน
ป.6
โรงเรียนธัญวิทย์
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงนิรัชชา  ม่วงวิเชียร
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงนุชนาฏ  ผิวขำ
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงเบญญาดา  น้อยคงดี
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์เนตร์
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงเบ็ญญาภา  อุตส่าห์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงใบชา  จันทะคู่
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
930
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  พิลา
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
931
เด็กชายปฏิพัทธ์  กระต่ายทอง
ป.5
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงปพิชญา  สุรรณทัพ
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
933
เด็กชายปภวิท  ลามาติพานนท์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงปภาวรินทร์  รอดนิยม
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีวิโรจน์
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงปภาวี  เดสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
937
เด็กชายปภินวิช  โถวสกุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงปยุดา  กิรติรัตนนารถ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงปรนันท์  ขุนแผ้ว
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
940
เด็กชายปรรณศักดิ์  อินทจักร์
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงปรวรรณ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงประภัสสร  เวียงนนท์
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงประภาภัทร  สุจินตหิรัญ
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
944
เด็กชายประวันวิทย์  แก้วหนองเสม็ด
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
945
เด็กชายประสพสุข  เทศารินทร์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 2 ห้อง ป.4/5 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
946
เด็กหญิงปราณปริยา  ไชยลังกา
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงปราวดี  รพีพงศ์พรรณ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
948
เด็กชายปริชญ์  เทพประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
949
เด็กชายปริญญา  ยาสี
ป.4
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงปริญาภัทร  วงษ์สมศรี
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงปริยากร  ดาทอง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงปริยากร  ถาวร
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงปริยากร  อังคณาสถาพร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงปรีชญา  ปีติโกศล
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงปรีญาลักษณ์  ศรีอาวุธ
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงปวรชนก  ศูนย์กลาง
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
957
เด็กหญิงปวรรัตน์  รัตนสโนบล
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
958
เด็กชายปวริศ  จงดี
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงปวริศา  ทองบุญนาค
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงปวริศา  ศรีวิโรจน์
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
961
เด็กชายปวิช  หลิ่วรุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงปวิตรา  ชัยมงคล
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงปวีณ์นุช  มุธิตา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงปวีณรัตน์  พานชาตรี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
965
เด็กชายปองคุณ  ฟุ้งมงคลเสถียร
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงปัญชลิกา  สุวรรณพันธ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
967
เด็กชายปัญญพัชญ์  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงปัณชญา  มีโชค
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
969
เด็กชายปัณณทัต  ไวยบุญญา
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
970
เด็กชายปัณณธร  มีโชค
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
971
เด็กชายปัณณวัฒน์  วิฑูรปัญญ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
972
เด็กชายปัณณวัตน์  ราชเจริญ
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
973
เด็กชายปัณณวิชญ์  เกาะสมบัติ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงปัณลิตา  กุลนานันท์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
975
เด็กชายปัณวัชร์  ตันติบุตร
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
976
เด็กชายปัณวิชญ์  ตันติบุตร
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงปาณปวีณ์  บังเกิดผล
ป.5
โรงเรียนก้องฟ้าวัฒนาวิทย์
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงปาณิชา  ซาโปร่ง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงปาณิสรา  คงสุรัตน์
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีฟ้า ชั้น 1 ห้องป.3/1 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
981
เด็กหญิงปิ่นสุดา  มิ่งวัฒนชาติ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงปิยธิดา  ตัวดี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงปิยธิดา  สีอ่อน
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
984
เด็กชายปิยพัทธ์  ประพงษ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
985
เด็กชายปิยะณัฐ  สิงห์สาย
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
986
เด็กหญิงปิยะธารา  ปูคะธรรม
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
987
เด็กชายปิยะพัทธ์  พรราดาวิทย์
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
988
เด็กหญิงปีใหม่  นาคน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
989
เด็กชายปุญญพัฒน์  ปุรณพรรค์
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
990
เด็กชายปุณญาฤทธิ์  เพิ่มเติมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
991
เด็กหญิงปุณณชา  อินทโฉม
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
992
เด็กหญิงปุณณดา  เวียนงาม
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
993
เด็กชายปุณณัตถ์  กลมเกลียว
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
994
เด็กชายปุณยโชติ  บุญหนุน
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
995
เด็กชายปุณยากร  สุธีโรจน์ตระกูล
ป.5
โรงเรียนก้องฟ้าวัฒนาวิทย์
วิทย์ประถม
996
เด็กชายปูรณ์  รัตตัญญู
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
997
เด็กชายเปรมมนัส  สุขสนาน
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
998
เด็กชายพชร  เก่งการุณกิจ
ป.6
โรงเรียนธัญวิทย์
วิทย์ประถม
999
เด็กชายพชร  ผ่องใส
ป.4
โรงเรียนธัญวิทย์
วิทย์ประถม
1000
เด็กชายพชร  ยี่สุ่นเทศ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงพชรมน  คู่เทียม
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1002
เด็กหญิงพชรรรณ  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1003
เด็กหญิงพนัชกร  มาแจ้ง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงพรชนก  พูลเพียร
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงพรธิดา  ทอง้ม
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1006
เด็กชายพรนเรศ  อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1007
เด็กหญิงพรนิชา  เนียมฉาย
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงพรปีใหม่  ลาพรหมมา
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงพรพรหม  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงพรมาดา  โพธิ์สง่า
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงพรรณิษา  ดอกสร้อย
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงพรรษรัตน์  เพชรปวีณ์
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
1013
เด็กหญิงพริมรดา  จิรนันท์ธวัช
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงพริมาดา  อร่ามฉาย
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1015
เด็กชายพฤฒินันท์  เงินงาม
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีฟ้า ชั้น 1 ห้องป.3/2 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1016
เด็กหญิงพลอยลดา  อุดมโชคประสริฐ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
1017
เด็กชายพศิน  พิทักษ์วาปี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1018
เด็กชายพศิน  สุขุมพันธุ์พงศ์
ป.4
โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา
วิทย์ประถม
1019
เด็กชายพศิษฐ์  คำลือ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  สุขกำเนิด
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1021
เด็กชายพัชร  จันทร์สุขศรี
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงพัชรนรินทร์  ทวีโชติภัทรกุล
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงพัชรากร  พรรุ่งโรจน์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1024
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศักดิ์นรารักษ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงพัทธ์นรี  สิทธิเวช
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงพัสวีพิชญ์  ร่มลำดวน
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
1027
เด็กชายพายุพัฒน์  ธรรมทัต
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
1028
เด็กชายพิชญะ  ชิ้นอร่ามรุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1029
เด็กหญิงพิชญา  ทับทอง
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
1030
เด็กหญิงพิชญากร  กัลยานุกิจ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1031
เด็กหญิงพิชญาภา  หงษาวดี
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1032
เด็กหญิงพิชยภา  แสนทอน
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1033
เด็กหญิงพิชาดา  แซ่ต๋อน
ป.4
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงพิชามญชุ์  คชะ
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ภูมิพันธ์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1036
เด็กหญิงพิญญานันท์  พึงสุขเตชาสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
1037
เด็กชายพิธิพัฒน์  แก้วประสงค์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1038
เด็กชายพิพัศกร  นามธิราช
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1039
เด็กหญิงพิมชญา  แสนทอน
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1040
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์ฉายแสง
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1041
เด็กหญิงพิมพ์ณารา  ฉาบกลิ่นหอม
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
1042
เด็กหญิงพิมพ์นารา  โปริสา
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1043
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ดีนิรันดร์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1044
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ศรีกรณ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1045
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ยิ้มเรือน
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1046
เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  เลี้ยงพันธุ์สกุล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1047
เด็กหญิงพิมพ์ภินันท์  บูรณ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1048
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แตงสุข
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1049
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อินทรทัต
ป.4
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
1050
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  เอมระดี
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีฟ้า ชั้น 1 ห้องป.3/3 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1051
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชมชื่น
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
1052
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พรรณพลีวรรณ
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
1053
เด็กหญิงพิมลดา  เหง้าสุสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1054
เด็กหญิงพิรญาณ์  เอี่ยมเจริญ
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1055
เด็กชายพิศวัส  ลาร์เซ่น
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1056
เด็กชายพีรณัฐ  อาภาสวัสดิ์วงศ์
ป.5
โรงเรียนก้องฟ้าวัฒนาวิทย์
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงพีรดา  พุ่มวารี
ป.5
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
1058
เด็กชายพีรเทพ  สุพะตะ
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
1059
เด็กชายพีรวัส  เรืองฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
1060
เด็กหญิงพีริสา  เกียรติอาภากุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
1061
เด็กชายพุฒิเศรษฐ์  พ่วงประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1062
เด็กชายเพียรแทนคุณ  เพียรภายลุน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
1063
เด็กหญิงภคภรณ์  เรืองสินทรัพย์
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1064
เด็กหญิงภคภัทร  ดวงพุมเมศ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1065
เด็กหญิงภคมน  คุ้มเผื่อน
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1066
เด็กหญิงภคมน  ภิญโญชีพ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1067
เด็กชายภควัต  หาทรัพย์ครอง
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1068
เด็กชายภณ  สาสิงห์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงภณิชชา  ธัญกรไชย
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1070
เด็กชายภฤศ  ศิริศิลป์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1071
เด็กชายภวัต  จรูญศรี
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1072
เด็กหญิงภัคจิรา  ลิมปมาลัยพร
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1073
เด็กหญิงภัคภร  ธนชาชาญธิษณ์
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
1074
เด็กหญิงภัณฑิรา  แถบทอง
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
1075
เด็กชายภัทรดนัย  รักกลางใจ
ป.4
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
1076
เด็กหญิงภัทรธิดา  พุ่งดี
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงภัทรนรา  ปรอยกระโทก
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1078
เด็กหญิงภัทรภร  อินพงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
1079
เด็กหญิงภัทรวดี  แอ่งบัวใหญ่
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
1080
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เป้าทอง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1081
เด็กหญิงภัทราพร  จำปางาม
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงภัทราวดี  สุนสะดีสงค์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1083
เด็กหญิงภัทลภา  กัลยาณมิตร
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1084
เด็กชายภาณุพงศ์  ทองดง
ป.4
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
1085
เด็กชายภาณุเมศวร์  พงษ์ประติยานนท์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีฟ้า ชั้น 1 ห้องป.3/4 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1086
เด็กชายภาณุวิชญ์  สู่ความดี
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1087
เด็กหญิงภาริญ  ยงวัฒนสุนทร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1088
เด็กหญิงภิญญาภัทร  ขิมอุทัย
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1089
เด็กชายภูชัสส์  ฉายแก้ว
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1090
เด็กชายภูชิต  วิรัตน์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1091
เด็กชายภูโตห์  พันธ์วงศ์
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1092
เด็กหญิงภูฟ้า  ถมค้าพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1093
เด็กชายภูมินทร์  ขะระเขื่อน
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1094
เด็กชายภูมิภัช  แสงภูวนาถ
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1095
เด็กหญิงภูริชญา  ดอนกลาง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
1096
เด็กหญิงภูริชญา  ทองมา
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1097
เด็กหญิงภูริณา  โล่ห์อำนวยกุล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1098
เด็กชายภูริวัจน์  สกุลเรืองศรี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1099
เด็กชายภูริวัฒน์  สุริยะวงค์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1100
เด็กชายภูวิศ  นนทสด
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1101
เด็กชายภูวิศ  พูลเกิด
ป.4
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
1102
เด็กหญิงมนัสชยา  พรประดับ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1103
เด็กหญิงมนัสนันท์  โฆษิตกุล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1104
เด็กชายมิ่งขวัญ  ฉะอุ่ม
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1105
เด็กหญิงมีนา  แสงดี
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1106
เด็กหญิงมุทิตา  -
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
1107
เด็กหญิงมุทิตา  ทองอู๋
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1108
เด็กหญิงมุนินทร์  กลั่นบุญชุ่ม
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1109
เด็กหญิงเมธาวี  แก้วลาย
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1110
เด็กชายเมธิชัย  แซ่กัม
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1111
เด็กชายเมธิชัย  ไพรพิบูลยกิจ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1112
เด็กหญิงโมรีรัตน์  เฉลิมมิตร
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1113
เด็กชายยศ  ยศสมบัติ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1114
เด็กชายยศกร  มาตรนอก
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1115
เด็กชายยศพนธ์  บุญช่วยเมตตา
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1116
เด็กชายยศพล  โพธิ์ใย
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
1117
เด็กชายยุทธณะ  ประชุมพรรณ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1118
เด็กหญิงโยษิตา  มงคลพัฒนะ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1119
เด็กชายรชต  วงศ์กูล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1120
เด็กหญิงรดากานต์  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีฟ้า ชั้น 2 ห้องป.3/5 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1121
เด็กหญิงรวิปรียา  เกิดแสง
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
1122
เด็กหญิงรวิสรา  ศรีอารยะ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1123
เด็กหญิงรสกร  อ้วนออ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1124
เด็กหญิงระวิพัชร์  แสงวันดี
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1125
เด็กชายรัชเดช  สุพัฒนา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1126
เด็กหญิงรัชนิดา  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1127
เด็กชายรัชพล  บัวหลวง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1128
เด็กชายรัฐดนัย  แลดี
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1129
เด็กชายรัฐนันท์  หลงจิ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1130
เด็กชายรัฐศาสตร์  นันทะโคตร์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1131
เด็กหญิงรัมภาภัค  คะสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1132
เด็กชายราชพฤกษ์  เจริญพงษ์
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
1133
เด็กชายราเชนทร์  อุดหนุน
ป.5
โรงเรียนก้องฟ้าวัฒนาวิทย์
วิทย์ประถม
1134
เด็กหญิงรุ่งนภา  แฉ่งประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1135
เด็กหญิงรุ่งฤดี  นามวิชัย
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1136
เด็กหญิงรุ้งลาวัณย์  สุวรรณศรี
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1137
เด็กชายรุจ  โลนิกขะพงศ์
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงลดาวัลย์  พันสุวรรณกุล
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
1139
เด็กหญิงลภัสรดา  ฉัตรเศรษฐกูล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
1140
เด็กหญิงลลดา  ธานีกิตติโชติ
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
1141
เด็กหญิงลลดา  ศรีอาริยะ
ป.5
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
1142
เด็กหญิงลลิตภัทร  เผือกขาวผ่อง
ป.6
โรงเรียนธัญวิทย์
วิทย์ประถม
1143
เด็กหญิงลลิตภัทร  วาระมุลณี
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
1144
เด็กชายเลิศพิสิฐ  แก้วจงประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1145
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศรีบัว
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1146
เด็กชายวชิรวิชญ์  อินทคง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1147
เด็กหญิงวรกานร์  สุพรรณเนียม
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1148
เด็กหญิงวรญา  ขันสาคร
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1149
เด็กหญิงวรณิชชา  ปิดสายะตัง
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1150
เด็กชายวรศักดิ์  เจริญทรัพย์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1151
เด็กหญิงวรัชยา  มีเคลือบ
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
1152
เด็กชายวริทธิ์ธร  เจริญอนันต์กิจ
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1153
เด็กหญิงวรินญา  ธีรานนท์
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1154
เด็กหญิงวรินทร  พฤกษวิเศษสุข
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1155
เด็กหญิงวริยา  จันทร์พิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีฟ้า ชั้น 2 ห้องป.3/6 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1156
เด็กหญิงวริศรา  ทานัธยพงศ์
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1157
เด็กหญิงวริศรา  เทียบธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
1158
เด็กหญิงวริศรา  นาคน้อย
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1159
เด็กหญิงวริศรา  ฤทธิ์ประสิทธิ์ชัย
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1160
เด็กหญิงวริศรา  วันเต็ม
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1161
เด็กหญิงวริศรา  หนึ่งด่านจาก
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1162
เด็กหญิงวริษฎา  อภิรักขิตบุญญา
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1163
เด็กหญิงวริษรา  อินต๊ะรัตนรังษี
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
1164
เด็กหญิงวรีวรรณ  มูลป้อม
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1165
เด็กชายวศิ  ธิติวศิยางกูร
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1166
เด็กหญิงวัลนภัส  สังขพงศ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1167
เด็กหญิงวิชชาวดี  ชูเพชรพงษ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1168
เด็กชายวิชญ  ด่านกุล.
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1169
เด็กชายวิภู  คล้ายโฉม
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1170
เด็กหญิงวิรดา  หะยาจันทา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1171
เด็กหญิงวิรัญชดา  อรรถกิจไพศาล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1172
เด็กหญิงวิรากานต์  หรั่งฉายา
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
1173
เด็กชายวิษณุ  สุริยะ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1174
เด็กชายวีร์ทวินทร์  ประสาทชัย
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
1175
เด็กชายวีรวิชญ์  อธินาถรัตนพงศ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1176
เด็กชายวีรศรุต  บริสุทธิคุณ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1177
เด็กชายวีระภัทร  สุบรรณา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1178
เด็กชายวีรากร  วิทยานรากุล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1179
เด็กชายวุฒิภัทร  ดิเรกรุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
1180
เด็กชายไวทย์กวี  ด้วงวิเศษ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
1181
เด็กหญิงศรวณีย์  แสงกล้า
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
1182
เด็กหญิงศศินา  คำพรม
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
1183
เด็กชายศักดิ์โชติ  เที่ยงอยู่
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1184
เด็กหญิงศิรกัลยา  สุวรรณธาดา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1185
เด็กหญิงศิรกานต์  เนื่องศาสน์ศรี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
1186
เด็กหญิงศิรประภา  วิสุทธิมรรค
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1187
เด็กชายศิระศักดิ์  อิสโร
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1188
เด็กชายศิริปุณณ์  ศิริแสน
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1189
เด็กชายศุภกร  บวรสิน
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1190
เด็กชายศุภณัฐ  มาศิริ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีฟ้า ชั้น 2 ห้องป.3/7 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร