ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 1

ณ อาคาร 8 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพร  คีรีรักษ์
ป.6
โรงเรียนจารุศรบำรุง
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลชนก  มโนสม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลพรรณ  มะลิทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
4
เด็กชายกมลภพ  เหมทานนท์
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกรชนก  ภูนานม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกฤตพร  -
ป.5
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤติธี  บุญเสริม
ป.4
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤติน  สาธิตคณิตกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านพลอย
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกฤษณวรรณ  มัฆนาโส
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
10
เด็กชายกวิน  เฮ็งบ้านแพ้ว
ป.5
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุนทรวิภาต
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุญส่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกัณจุฑา  มหานิยม
ป.5
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกานต์สิรี  สูทกวาทิน
ป.6
โรงเรียนบ้านพลอย
คณิตประถม
15
เด็กชายกิตติกุล  รักวงศ์สกุล
ป.5
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
คณิตประถม
16
เด็กชายกิตติพัศ  รูปคม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิตประถม
17
เด็กชายกุลกิตติ์  รักวงศ์สกุล
ป.5
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกุลธิดา  สติยศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
19
เด็กชายไกรวิชญ์  เตียวพิทักษ์กุล
ป.6
โรงเรียนนภสร
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจิชาญา  บุญประเทือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
21
เด็กหญิงจิตสุภา  เอี่ยมเที่ยง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจินดาหรา  ดีสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
23
เด็กชายจิรนรินทร์  ปิ่นจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
24
เด็กหญิงจิรวรรณ  ภุมกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
25
เด็กหญิงจิรัญญา  ภาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
26
เด็กหญิงจิรัฏฐ์  ปรางจัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
27
เด็กชายเจตพล  ไชยคำหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
28
เด็กหญิงเจนจิรา  ดีเเล้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
29
เด็กหญิงชนินาถ  ขัติยะ
ป.5
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
คณิตประถม
30
เด็กชายชลทิศ  พลนงค์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
31
เด็กชายชาลี  แจ้งเจริญ
ป.4
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
32
เด็กหญิงชิดชนก  ศรีจันทร์นิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
คณิตประถม
33
เด็กหญิงเฌอมาลย์  เชินน์
ป.4
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
34
เด็กหญิงญาณิศา  เฟื่องแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
35
เด็กหญิงฐิติกานต์  สุนะเคน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 1

ณ อาคาร 8 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายฐิติศักดิ์  วันทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
37
เด็กชายณกุลกฤติ  อินรุ่ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
38
เด็กหญิงณฐอร  วะเกิดเป้ม
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
39
เด็กหญิงณณิชกุล  คามิค
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิตประถม
40
เด็กหญิงณปภา  แสงบุริมทิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
41
เด็กหญิงณภัชชา  สุคันธนาค
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
42
เด็กชายณภัทร  พรมคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
43
เด็กหญิงณศิตา  ท้าวทอง
ป.4
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
44
เด็กหญิงณัชชา  โสมชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
45
เด็กชายณัฏฐากร  พลอยมุข
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
46
เด็กหญิงณัฐกมล  เขียวน้อย
ป.6
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
คณิตประถม
47
เด็กหญิงณัฐกมล  อุคำ
ป.5
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
คณิตประถม
48
เด็กชายณัฐกรณ์  อำนวยพร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
49
เด็กหญิงณัฐชยา  พูนสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
50
เด็กชายณัฐตชัย  ลักขณา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
51
เด็กชายณัฐพัชร์  บุญประชาชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
52
เด็กหญิงณัฐริกา  ณ.ลำปาง
ป.6
โรงเรียนนภสร
คณิตประถม
53
เด็กชายดุษฎี  บุญคำ
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
54
เด็กหญิงต้นข้าว  สารารักษ์
ป.4
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
55
เด็กชายตรีเพชร  โพธิ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
56
เด็กชายต่อศักดิ์  หอมมะลิ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
57
เด็กหญิงทิพย์วัลย์  ลาวเนือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
58
เด็กหญิงทิพย์วารินทร์  มณีโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
59
เด็กชายเทพนิมิตร  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนจารุศรบำรุง
คณิตประถม
60
เด็กชายเทวินทร์  วงษ์พรหม
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
61
เด็กหญิงธนพร  บัญชาวิมลเชษฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
62
เด็กชายธนภัทร  ชวดฉิม
ป.6
โรงเรียนนภสร
คณิตประถม
63
เด็กชายธนากร  ผาบจันดา
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
64
เด็กหญิงธัญชนก  ทองศรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
65
เด็กหญิงธัญชนก  เรืองติก
ป.6
โรงเรียนนภสร
คณิตประถม
66
เด็กหญิงธัญญพักตร์  นาราเศรษฐีสกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิตประถม
67
เด็กหญิงธันย์ชนก  ผูกผา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
68
เด็กหญิงธิดากานต์  ถ้ำแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
69
เด็กชายธีรโชติ  นิภาโชติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
70
เด็กหญิงธีรติวรรณ  อินทร์สุริยา
ป.5
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 1

ณ อาคาร 8 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงนงนภัส  เขียวกล่ำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
72
เด็กชายนนทวัฒน์  ชมภูเพชร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
73
เด็กชายนพรัตน์  อุ่นชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
74
เด็กชายนภัสกร  บันขวา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
75
เด็กหญิงนภัสวรรณ  น้อยวิบล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
76
เด็กชายนัฎฎ์ชนก  คำจันทร์
ป.4
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
77
เด็กชายนันทพัทธ์  ไหลประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิตประถม
78
เด็กหญิงนุตประวีณ์  ยังสิริกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
79
เด็กหญิงบัลลังก์ขวัญ  อุตรนคร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
80
เด็กชายปฐวี  ชมภูเพชร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
81
เด็กหญิงปณิฏฐา  จันทร์สุข
ป.4
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
82
เด็กชายปนัดดา  กำเนิดสุข
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
83
เด็กหญิงปมานัน  ทองหยวก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
84
เด็กชายปรีชาพัฒน์  มีอาษา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
85
เด็กหญิงปรียาภรณ์  หารสุโพธิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
86
เด็กชายปวริศ  บุญญะรัง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิตประถม
87
เด็กชายปัญจพล  ชื่นวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
88
เด็กชายปัณณวิชญ์  คงนุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
89
เด็กหญิงปิติชานันต์  เจริญสัตย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
90
เด็กชายปิยพนธ์  ปิ่นภู่
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
91
เด็กหญิงปิยวรรณ  แก้วสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
92
เด็กชายปิยังกูร  ปั้นเปล่ง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิตประถม
93
เด็กชายเปรมณัฐ  พัฒนดุล
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
94
เด็กชายพบธรรม  แจ่มใจ
ป.5
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
คณิตประถม
95
เด็กหญิงพรทิพา  เทพาสิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
96
เด็กหญิงพรรวษา  ไกรคุณ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิตประถม
97
เด็กหญิงพราวฝัน  มีมาศ
ป.5
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
คณิตประถม
98
เด็กชายพัฒนพล  เดชเฟื่อง
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
99
เด็กหญิงพันธ์ทิพา  โคตตะคุ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิตประถม
100
เด็กหญิงพิชญธิดา  ปานทิพย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
101
เด็กหญิงพิชญา  จีนาพันธุ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
102
เด็กหญิงพิชญาภา  จำปาเทศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
103
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มาป้อง
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
104
เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  คัมมกสิกิจ
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
105
เด็กชายพิรุณ  เชื้อจีน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 1

ณ อาคาร 8 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงพีรดา  ศิริพันธ์พิริยะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
คณิตประถม
107
เด็กชายพีรพันธ์  ช่างเรือง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิตประถม
108
เด็กชายพีรวุฒิ  ยอดมั่น
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิตประถม
109
เด็กชายภัทรกฤติ  คงเจริญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
110
เด็กชายภัทรพล  แก้วใส่เงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
111
เด็กชายภัทรพล  ภมรสูตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
112
เด็กหญิงภัทรวรรธ์  เฮงสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
113
เด็กชายภาคิน  ชวดเจริญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
114
เด็กหญิงภาณิชา  ตะติ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิตประถม
115
เด็กหญิงภาวิณี  ผายชำนาญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
116
เด็กหญิงภูริชญา  กมลกลาง
ป.6
โรงเรียนนภสร
คณิตประถม
117
เด็กหญิงภูริตา  ศรีกุดเวียน
ป.4
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
118
เด็กชายภูริทัต  มั่นแน่
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
119
เด็กหญิงภูษณิศา  ป้อมภู่
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิตประถม
120
เด็กหญิงมนัสวี  ภูพานเพชร
ป.4
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
121
เด็กชายยศกฤต  บัวจำนงค์
ป.6
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
คณิตประถม
122
เด็กชายยุติวิชญ์  สมบุญดี
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
123
เด็กชายรณกร  ใยงูเหลือม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
124
เด็กหญิงรอนีย์  ก้านทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
125
เด็กหญิงระวิวรรณ  สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
126
เด็กชายรัชพล  บุญทัน
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
127
เด็กชายรุจิภาส  อินทวงศ์
ป.6
โรงเรียนนภสร
คณิตประถม
128
เด็กหญิงลักษิกา  ตะมะวิโมก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
129
เด็กชายวงศธร  กาฬภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
130
เด็กหญิงวชิรญาณ์  อุยะวาปี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
131
เด็กหญิงวรฤทัย  ผลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนนภสร
คณิตประถม
132
เด็กชายวรินทร  เจริญวงค์
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
133
เด็กหญิงวันวิวาห์  อินอ่ำ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิตประถม
134
เด็กหญิงวิภาวินี  กมลกาญจนวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
135
เด็กหญิงวิยะดา  ศรีวิชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
136
เด็กหญิงวิสาขา  มูลสาร
ป.6
โรงเรียนนภสร
คณิตประถม
137
เด็กหญิงวีรปรีดา  มณีรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
138
เด็กหญิงวีรปรียา  มณีรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
139
เด็กชายศรายุท  ทรัพย์อยู่
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
140
เด็กหญิงศศิพิมล  สูญราช
ป.4
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 1

ณ อาคาร 8 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงศิริประภา  บุญส่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
142
เด็กชายศุภวิชญ์  โอชา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
143
เด็กชายศุภวิศว์  คงประดิษฐผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
144
เด็กชายสตางค์  การไถเจริญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
145
เด็กหญิงสโรชา  แม้นมาตย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
146
เด็กหญิงสาริศา  ทิวาตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
147
เด็กหญิงสาริศา  สมพงศ์พาณิชย์
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
148
เด็กชายสิทธิโชค  ชิ้นเครือ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
149
เด็กหญิงสิรภัทร  โกสุมา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
150
เด็กหญิงสิรยากร  ไตรเวทย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
151
เด็กหญิงสิริกุล  คชายั่งยืน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
152
เด็กหญิงสุชญา  จิระเจริญวงศ์ษา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
153
เด็กหญิงสุนันทิพย์  ไพเราะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
154
เด็กหญิงเสาวภาคย์  บัวทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
155
เด็กหญิงแสนดี  ม่วงสวย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
156
เด็กหญิงหทัยภัทร  ขวัญช่วย
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
157
เด็กหญิงอจลญา  ก้านขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
158
เด็กชายอชิระวิชญ์  จีระกุลพันธ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
159
เด็กหญิงอธิชนันท์  แก่นโพธิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
160
เด็กหญิงอนงค์กานต์  นวลสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
161
เด็กหญิงอนัญญา  เอี่ยมละออ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
162
เด็กชายอนันดา  พรถิรกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
163
เด็กชายอภิราม  ยางสิงอ้อ
ป.6
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
164
เด็กชายอภิวัฒน์  ปุ่มเกวียน
ป.6
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
คณิตประถม
165
เด็กชายอภิวิชญ์  เพชรบูรณ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิตประถม
166
เด็กหญิงอภิสรา  วิชาชู
ป.4
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
167
เด็กหญิงอรกัญญา  กวีธนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
168
เด็กชายอรรถกร  โตใหญ่
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
169
เด็กชายอัครพงศ์  นายาว
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิตประถม
170
เด็กชายอัครวิชญ์  หนูเดช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
171
เด็กหญิงอารยา  กุดนอก
ป.4
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
172
เด็กชายอินท์ทัศน์  สุรกาญจน์กุล
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
173
เด็กหญิงอินทร์ทิรา  คำงาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
174
เด็กชายเอกภพ  สืบสาย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิตประถม
175
เด็กหญิงฮารุกะ  คัมบายาชิ
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปทุมธานี เขต 1

ณ อาคาร 8 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงกีรัตยา  โกมลศิริ
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงคณิสรา  พันธุ์ยาง
ม.1
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายจตุฤทธิ์  จิตติยากูล
ม.2
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายเจสัน  ฮูดรี
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงชนารดี  พันชนะ
ม.1
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
คณิต ม.ต้น
181
นายเชณร์  อุโฆษอารามิก
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงณัฐกมล  ไชยกูล
ม.2
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
คณิต ม.ต้น
183
เด็กชายทยุทธ  สุระกนิตย์
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
184
นายธิติพันธ์  สินชัยโรจน์กุล
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
185
เด็กชายนภ  ประจักษ์ธรรม
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงบุญสิตา  ทองหล่อ
ม.2
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
คณิต ม.ต้น
187
เด็กชายปราณตะวัน ฟิลิปโป้ มายอลิ  แม็คจิโอลิ
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายปวริศ  นันตาวงศ์
ม.1
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
คณิต ม.ต้น
189
เด็กชายปุญญพัฒน์  บงกชโอฬาร
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ระวังภัย
ม.1
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
คณิต ม.ต้น
191
นางสาวภูมิฟ้าใส  อมรวีพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงภูริชญา  ขุนทองจันทร์
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
193
นายยศพล  วิชัยดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายรฐนนท์  คุโรวาท
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
195
เด็กชายรหัท  ประจักษ์ธรรม
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายรัชพล  บรมสุข
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีวิเศษ
ม.2
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงวิภาษิณีย์  รอดวินิจ
ม.2
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
คณิต ม.ต้น
199
นางสาวศตพร  ทิพยรัตน์พรทวี
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายอชิรวิชญ์  พิพัฒสุธนกุล
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายอดิเทพ  กันภัย
ม.1
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงอติวัณณ์  อุไรรัตน์
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงอภิชญา  พุ่มพวง
ม.2
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
คณิต ม.ต้น
204
นายอภิรัตน์  มัจฉาฉ่ำ
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 1

ณ อาคาร 8 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
205
เด็กหญิงกชกร  ม่วงเถื่อน
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงกชนิภา  มาเสมอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงกนกภรณ์  พึ่งมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงกนกวรรณ  เบ้าทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงกนกอร  สงบ
ป.4
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงกมลพรรณ  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงกมลวัน  สมสมัย
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงกรกนก  คอยผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงกรชวัล  เเก้วภู่พานิช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงกรวรัญ  คนึงคิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
215
เด็กชายกฤตภัค  นาคคล้าย
ป.5
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  มูลศรี
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
217
เด็กชายกฤษกร  คุ้มครอง
ป.6
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงกวิสรา  ยิ้มสมุทร์
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงกัญชนก  สมเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สงวนธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ลี้สุวรรณกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงกันต์กมล  แก้วพูลศรี
ป.4
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงกันย์สินี  ศิลปสมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนนภสร
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงกาญจนา  ภาวิเศษ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
225
เด็กชายการัณยภาส  จันทรา
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ฟักแฟง
ป.5
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
227
เด็กชายกิตติศักดิ์  ใจทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
228
เด็กชายกิตติศักดิ์  ลายลักษณ์
ป.4
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงกุลธิดา  ฉลาด
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงกุลปริยา  ทรัพย์สิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงกุลภัสสร์  จิตรประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงขวัญชนก  ชื่นอารมย์
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงเขมิกา  ฤทธิ์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
234
เด็กชายคณิน  ไวยสุณี
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงจจุพร  ฟักแฟง
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
236
เด็กชายจริกิตติ์  จันทร์ไว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงจอมขวัญ  สุกกล่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงจามิกรณ์  กมลลิ้มรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงจารุพิชญา  ตรีรส
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 1

ณ อาคาร 8 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
240
เด็กชายจิตริน  สายจันมา
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงจินดาทิพย์  ธัญญวุฒิ
ป.5
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงจิรัชญา  ปัญญาไว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงจิรารัตน์  รอดจันทร์
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงจีรนันท์  หนูพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ดอกนาค
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
246
เด็กชายฉัตริน  ชัยวงศ์วิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
247
เด็กชายฉันทพล  ชัยสุข
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
248
เด็กชายเฉลิมชัย  ศิริคำ
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงชญานันท์  หลักคำ
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
250
เด็กชายชนัสถ์นันท์  แก้วประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงชนากานต์  ชมภูอ่อน
ป.4
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
252
เด็กชายชนาภัทร  มะลิทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงชนิดาภา  บุณยภาธิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
254
เด็กชายชยพล  ทองอยู่
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
255
เด็กชายชยางกูร  มาประสพ
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงชลธิชา  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
257
เด็กชายชวิน  อังคณิต
ป.6
โรงเรียนบ้านพลอย
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงชัญญ่า  เจริญพงษ์
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงชาริสา  โสชาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงชาลิสา  กล้าหาญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
261
เด็กชายชินภัทร  ยะแก้ว
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงชุติมา  ร่มโพธื์
ป.5
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
263
เด็กชายโชติพัฒน์  ประเสริฐสุข
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงญาณาวดี  ชาญไชย
ป.4
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงญานิศา  เมืองยศ
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงฐิตาพร  เรืองภู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงฐิตารีย์  ทาลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงฐิติวรดา  บัวเเสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงณดา  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิทย์ประถม
270
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สุวพิศ
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
271
เด็กชายณัชพล  โสปิยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ธิประเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงณัฎฐ์ธัญศา  แย้มพินิจ
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงณัฏฐานิษฐ์  สุขชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 1

ณ อาคาร 8 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
275
เด็กหญิงณัฐกฤตา  แก้วอุดม
ป.4
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงณัฐกานต์  อยู่อินทร์
ป.4
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงณัฐชญา  นิลไพโรจน์
ป.4
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงณัฐชญา  รักไทย
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงณัฐชยา  ลาภเจริญไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงณัฐชา  ปราชญ์เปี่ยมสุข
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงณัฐญา  ด้วงศาลเจ้า
ป.6
โรงเรียนนภสร
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงณัฐณิชา  สีสรรค์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงณัฐทกษิชูมน  ชินพร
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงณัฐธัญญา  ไชยสัตย์
ป.5
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงณัฐธิดา  เส็งบางยาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงณัฐนันท์  เสมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
287
เด็กชายณัฐพล  มะลิทอง
ป.5
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
288
เด็กชายณัฐภูมินทร์  โพธิ์เงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
289
เด็กชายณัฐวุฒิ  อำนวยพร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงณัฐศริยา  ชินานัด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงณิชาภัทร  อึ้งพิทักษ์พันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงดลฤทัย  เขียวกล่ำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงดาราพร  พลอยงาม
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
294
เด็กชายเด่นแท้  ว่องไวลิขิต
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
วิทย์ประถม
295
เด็กชายทศพล  หงษากล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงทักษพร  พันธ์มณี
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
297
เด็กชายเทพทัต  คลายานนท์
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
298
เด็กชายเทพทัต  ยืนยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงธนภรณ์  เทพธัญญะ
ป.6
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
300
เด็กชายธนกร  จิตโสภิณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
301
เด็กชายธนกฤต  กะเหว่านาค
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงธนพร  ตุลยากรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
303
เด็กชายธนพัต  สังฆเศรณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
304
เด็กชายธนภัทร  ใจแคล้ว
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
305
เด็กชายธนภัทร  นุ่มเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงธนวรรณ  ชูพินิจ
ป.5
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
307
เด็กชายธนวัฒน์  ทัศจันทร์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิทย์ประถม
308
เด็กชายธนวัฒน์  บุญนุช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
309
เด็กชายธนวัฒน์  เพ็งมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 1

ณ อาคาร 8 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
310
เด็กชายธนวิชญ์  ชาวบ้านเกาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงธนัชชา  ดำประภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงธนัชชา  เอี่ยมสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงธนัญญา  ผูกผา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
314
เด็กชายธนาธร  ใจแคล้ว
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
315
เด็กชายธนาวุฒิ  จันทรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงธนิดา  เหมือนสร้อย
ป.6
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
317
เด็กชายธรภณ  น้ำจันทร์
ป.4
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
318
เด็กชายธฤษฎา  มีแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงธัญชนก  กลยนี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงธัญชนก  จิตรีถิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงธัญพิชชา  ชาติศิริวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงธัญภัส  ไพศาล
ป.6
โรงเรียนนภสร
วิทย์ประถม
323
เด็กชายธัญยธรณ์  ชุ่มดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงธัญยพร  หุตะวัฒนะ
ป.5
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงธัญสินี  วรรณพงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงธัญสิริ  บูรณะกิติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงธันย์ชนก  แผ่วจะโปะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
328
เด็กชายธาดา  ประกอบสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
329
เด็กชายธาดาพงศ์  โสระสิงห์
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
330
เด็กชายธีรภัทร  ทิ้งโคตร
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
331
เด็กชายธีรภัทร  ศรีษะพรม
ป.4
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
332
เด็กชายธีรเมธ  บุญจูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
333
เด็กชายธีรวัฒน์  เรืองราม
ป.4
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
334
เด็กชายธีรวีร์  ขำโคกสูง
ป.4
โรงเรียนนภสร
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงธีริศรา  วงศ์วรรณ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงนงนภัส  สุขแสนนาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงนทีรัตน์  บางยาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
338
เด็กชายนพพร  พรหมผลิน
ป.5
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
339
เด็กชายนพรัตน์  ห่มเช้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงนพวรรณ  แก้วผลึก
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงนภสร  ชัยมณี
ป.5
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงนภัทร  แตงสี
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงนภัสสร  สันติสุนทรวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
344
เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  ปานน้อย
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 1

ณ อาคาร 8 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
345
เด็กหญิงนวลประภัสสร์  ชคศรีสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงนวินดา  เลิศเพ็ญเมธา
ป.6
โรงเรียนบ้านพลอย
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ปัญญาคำ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิทย์ประถม
348
เด็กชายนันท์นภัส  ชัยชาญณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยภักดี
ป.6
โรงเรียนนภสร
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงนัยน์ปพร  วุฒิกุล
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
351
เด็กชายนาลัน  หิงสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
352
เด็กชายนาวิน  ถนอมงาม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
353
เด็กชายนิติพัฒน์  แจ่มแจ้ง
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงนิรัชพร  เจษฎางกูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
355
เด็กชายนิรันดร์  ฉิมงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงนิศากร  คุณุทัย
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงบัณฑิตา  วาณิชวโรจน์
ป.4
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
358
เด็กชายบุญฤทธิ์  สุขสุแพทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงบุญสิตา  ไชยมาลา
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงบุนยวีร์  ทวีลาภ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงเบญจา  สุวรรณมณี
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงเบญญาภา  ปทุมถาวรสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีจันทร์ทิม
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงใบข้าว  สารารักษ์
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงปณิตา  จันทรเวคิน
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงปพิชญา  มะณีสา
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงปภัสรา  เวียงวงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงปภาวรินทร์  รวยทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ลำต้น
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงปรียาวดี  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
371
เด็กชายปฤณธณัณท์  ทวีรัตน์ทัศกุล
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงปวริศ  สมานทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
373
เด็กชายปวริศร์  เพ็งขำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงปวีณา  ปานพุ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
375
เด็กชายปวีร์วุฒิ  ปิยพิทยานันต์
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงปัญญาพร  พันธวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
377
เด็กชายปาณวัฒน์  ทรงเพียรธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงปาณิสรา  งามตรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงปาณิสรา  อาลัยสุข
ป.4
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 1

ณ อาคาร 8 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
380
เด็กหญิงปิยธิดา  จันทร์มีชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
381
เด็กชายปิยพัทธ์  ปิ่นภู่
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
382
เด็กชายปิยวัฒน์  มรกต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงปิยะมน  วัจนมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงปิยากร  งามสุภัคตระกูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงปิยาภัทร์  ธรรมขันธ์
ป.6
โรงเรียนนภสร
วิทย์ประถม
386
เด็กชายปุญช์นัส  ปิยวนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงปุณชยา  ศรแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงปุณณกาญจน์  สงวนพันธ์
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงปุณยวีร์  เอี่ยมสอาด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงผกายมาศ  ช่างต่อ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงผัลย์ศุภา  เปลี่ยนขำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
392
เด็กชายพงศกร  นาคทิพย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
393
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  คำพันธุ์
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
394
เด็กชายพงศภัค  อะช่วยรัมย์
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
395
เด็กชายพงศ์สวัสดิ์  แก้วเขียว
ป.4
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
396
เด็กชายพงษ์พันธ์ุ  แซ่เอี๊ยว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
397
เด็กชายพงษ์พันธ์  นวลผ่อง
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
398
เด็กชายพชร  เข็มเพชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
399
เด็กชายพชร  สุริยกุล ณ อยุธยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
400
เด็กชายพชรพล  พูลสุข
ป.5
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
401
เด็กชายพชรพล  ภาคทอง
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงพชรอร  ยุดดร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงพณณกร  ลาภตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงพนัชญา  อาภามงคล
ป.5
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงพรปวีณ์  โทฮาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงพรมาตา  ประโคศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
407
เด็กชายพร้อมพงษ์  โต๊ะตังตีเลาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงพฤกษา  ทองอ้น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
409
เด็กชายพลพัต  สมแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงพลอยชมพู  เเจ่มวิจิตโต
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงพลอยอารียา  วงษ์ขันเมือง
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
412
เด็กชายพศิน  กุลสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
413
เด็กชายพอเพียง  คงปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงพัชรกันย์  พั่ววงศ์แพทย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 1

ณ อาคาร 8 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
415
เด็กชายพัชรพล  แสนสุข
ป.4
โรงเรียนนภสร
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงพัตร์พิมล  เย็นทรวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงพันธิตรา  เกลี้ยกล่อม
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
418
เด็กชายพันธุเทพ  แดงสังวาลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงพาทินธิดา  สมพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงพิชญา  ชั้นปั้นแตง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงพิชญาญาณี  สว่างใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงพิชามญชุ์  นิ่มมั่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงพิมพ์ชญา  สุขปาน
ป.4
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงพิมพ์ดาว  งามล้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงพิมพ์ปรินทร์  พรหมบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ถุงมณี
ป.4
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
427
เด็กชายพีรพัฒน์  มุสิกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิทย์ประถม
428
เด็กชายพีรภัทร  ทำสวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
429
เด็กชายพีรภัทร  ภิญโญชีพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงพุทเทวา  อนุมาศ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุญแสน
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงเพ็ญสิตางค์  จันทร์พรหม
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
433
เด็กชายเพิ่มพูล  ผาดไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงเพียงเพ็ญ  ประสานสุข
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงเพียรพร  พงษ์พันธุ์เดโช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงแพรวพรรณ์  พงศ์พราน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงภัควลัญช์  กรอบสนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงภัควลัญช์  จำเนียรทรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงภัทธิรา  วิสุทธิแพทย์
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงภัทรวดี  โพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เรืองสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงภัทราพร  เกษมวราภรณ์
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
443
เด็กชายภัทราวุธ  มุ่งประสพสุขี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงภัสลาวัณย์  ไตรธรรมานนท์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิทย์ประถม
445
เด็กชายภานุพงษ์  ราชวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงภานุมาศ  สรสิทธื์
ป.5
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงภิชญาภา  เริ่มสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ภูเจริญ
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงภูชิสสรา  พงพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 1

ณ อาคาร 8 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
450
เด็กชายภูมิรพี  พันธุเมฆินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านพลอย
วิทย์ประถม
451
เด็กชายภูฤทธิ์ศรา  โอนนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงภูษณิศา  เกษพิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงมณ๊รัตน์  แก้วดวงสี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงมณีรัตน์  อาจหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงมนัสนันท์  ขำสืบสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงมนัสนันท์  สารมโน
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
457
เด็กชายยศวริศ  พิมพ์ทอง
ป.5
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
458
เด็กชายรชต  อยู่สบาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
459
เด็กชายรชธรน์  สุขแสง
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงรมย์รวินท์  บัววัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงรวิปรียา  พลพงษ์
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงรวิสรา  เอี่ยมมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงรสิตา  เปลี่ยนดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
464
เด็กชายรุ่งภพ  ตุ้มหิรัญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงลลิตภัทร  กระจับเงิน
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงลักษิกา  จตุรงค์วิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
467
เด็กชายวรพรต  หนุนภักดี
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงวรภา  โอภา
ป.4
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
469
เด็กชายวรเวียร์  สาธุฐิติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงวรัชยา  วงศ์รังรอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
471
เด็กชายวรินทร  วงศิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงวริศรา  ทาพลค้อ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงวริศรา  วงษ์จักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงวริศรา  ไวยสัจจา
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงวัชญาฎา  ตันวรณ์สิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
476
เด็กชายวัชรภัทร  สุสุขกาย
ป.5
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
477
เด็กชายวัชรากร  กล่อมบางละมาด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
478
เด็กชายวัฒน์จักร  อุ่นชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
479
เด็กชายวัฒนพงษ์  โชคชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงวันสุข  จำเริญ
ป.6
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
481
เด็กชายวินทกร  จิรรัชวณิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
482
เด็กชายวิศวะ  ลุนเผ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงวีณัฐตา  พงศ์ไพศาลเชิด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
484
เด็กชายวีรภัทร  วีระสุชาติ
ป.4
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 1

ณ อาคาร 8 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
485
เด็กชายศรัณย์  มังคละสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงศราวรรณ  งามเชย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงศรินญา  คงเกตุ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
488
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศิลปวงศ์
ป.4
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงศิญาภรณ์  ปรีเปรม
ป.4
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
490
เด็กชายศิรชัช  เขียวชอุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
491
เด็กชายศิรภัทร  สินสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงศิริลักษณ์  หาสอน
ป.4
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
493
เด็กชายศิวกร  ปัญจมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
494
เด็กชายศุทธนะ  เพชรเรือง
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
495
เด็กชายศุภกร  ทำดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
496
เด็กชายศุภณัฐ  ติ้ววงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
497
เด็กชายศุภศิลป์  ประสงค์เจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงศุภานัน  บุญใจใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงศุภิสรา  ไชยงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงสมิตานัน  พรมมาอินทร์
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
501
เด็กชายสรวิชญ์  กรานภาชน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงสร้อยเพชร  สุรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
503
เด็กชายสระวิชญ์  โชดกพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงสโรชา  นิวาศะบุตร
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
505
เด็กชายสิทธิกร  ทรัพย์ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
506
เด็กชายสิทธินนท์  คงมีสุข
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
507
เด็กชายสิรวิชญ์  รอดพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงสิรินทิพย์  ปัญโญกลาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
509
เด็กชายสุกฤษฏิ์  ติงชาติ
ป.4
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงสุชัญญา  เตยอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงสุณิสา  ขันตี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
512
เด็กชายสุทธิพงค์  บุญพลอย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงสุนิษา  ภูมิสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงสุพัตรา  ชุ่มดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงสุพิชญา  เลี้ยงตน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงสุภัสสร  บุญลาภ
ป.6
โรงเรียนนภสร
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงสุภาวดี  อนุรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงสุรพิชญา  อภิสราพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
519
เด็กชายสุวิจักขณ์  ยิ้มประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 1

ณ อาคาร 8 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
520
เด็กหญิงอชิรญา  ช้างน้ำ
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงอชิฬญาณ์  ตาลอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
522
เด็กชายอดิกานต์  ปิยะธาราธิเบศร์
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
523
เด็กชายอธิยุต  สุริยกุล ณ อยุธยา
ป.5
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
524
เด็กชายอนุวัฒน์  วิทยา
ป.5
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
525
เด็กชายอนุสรณ์  เหมือนนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
526
เด็กชายอโนชา  สุวรรณโชติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงอภิญญา  โกศลวัฒนาธนากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงอภิณห์พร  พ่วงเสือ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงอมลมณี  เศวตการี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงอรณิชา  กิจตั้งวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงอริษา  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนนภสร
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงอริสรา  ศรีไชยกิจ
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงอังควรา  ตรีรัตนถวัลย์
ป.4
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
534
เด็กชายอัฐวิน  รัตนปรีชาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  พาลี
ป.4
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงอุมาภรณ์  อมยิ้ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงอุรวี  นิติไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงอุษามณี  พันสีเงิน
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
539
เด็กชายเอกพจน์  สืบสาย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิทย์ประถม
540
เด็กชายเอกรัตน์  นิเรียงรัมย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
541
เด็กชายเอกสิทธิ์  อานุภาพศรีธาดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงไอริสา  เทนอิสสระ
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงเเพรวา  ฤทธิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม