ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพร  สุดทารัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
2
เด็กชายกรวิชญ์  จำนงค์พันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดสิริมงคล
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤตติธารา  วัฒนานุสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤษณะ  ธรรมไชยะมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุ่นใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัญญาพร  ยอดมงคุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
7
เด็กชายกันตพัฒน์  เทพปทุมวิไล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัลยา  มงคลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกัลยาณิน  แก้วนอก
ป.5
โรงเรียนวัดพนมวัน
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกัลยารัตน์  อาจมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกาญจนาพร  ลับมะณี
ป.6
โรงเรียนบ้านตามา
คณิตประถม
12
เด็กชายกิตติคุณ  ขันติกุล
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
13
เด็กชายกิตติธัช  พิมพ์พิริยะชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
14
เด็กชายกิตติพัฒน์  ขันติกุล
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
15
เด็กชายกิตติพิชญ์  ครองสถาน
ป.6
โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกิตติยาพร  ถังสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนวัดพนมวัน
คณิตประถม
17
เด็กชายกิตติวัฒน์  พุ่มกล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
18
เด็กชายกิตติศักดิ์  ไพคำนาม
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านพลับ
คณิตประถม
19
เด็กหญิงเคลือวัลย์  ลาพรมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจรัญลักษณ์  วิมลธาดา
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
คณิตประถม
21
เด็กชายจักรกฤษ  แคไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
22
เด็กชายจักรภพ  ยาวไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
23
เด็กหญิงจินดามาศ  จูกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
24
เด็กหญิงจิรภิญญา  รัตนวิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
25
เด็กหญิงจีรนันท์  ดีมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
26
เด็กหญิงจุติมาพร  ภูบาลชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
27
เด็กหญิงเจือวัลย์   นนทะริ
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
28
เด็กหญิงฉัตรสุดา  ชมภูวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
29
เด็กชายฉายวิทย์  เติมตัวรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
30
เด็กหญิงชญาดา  เขียนแววดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
31
เด็กหญิงชญานันท์  มุ่งภู่กลาง
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
คณิตประถม
32
เด็กหญิงชนัญธิดา  หมื่นฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
33
เด็กชายชยุต  ใจกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
34
เด็กชายชยุตพล  อุ่นศิริวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
35
เด็กหญิงชลดา  สุริยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชัยณรงค์  หีบไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
37
เด็กชายชาญวิทย์  ชุ่มเสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
38
เด็กชายชิษณุพงศ์  เศียรประภัสสร
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
39
เด็กชายชิษณุพงศ์  สุดเต้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
40
เด็กหญิงชุติกาญจน์  คามไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
41
เด็กหญิงญาณัจฉรา  ปัดไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
42
เด็กชายญาณันธร  แสนกล้า
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
คณิตประถม
43
เด็กหญิงญาณิศา  วาปีเน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
44
เด็กหญิงญาราภรณ์  ทวีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
45
เด็กชายฐิติกร  อินธิโซ
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
46
เด็กชายฐิติศักดิ์  วาฤกษ์ดี
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
คณิตประถม
47
เด็กชายณัฏฐวัฒน์  หวัดวาปี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
48
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ฉิมมานัตย์
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
คณิตประถม
49
เด็กหญิงณัฐณิชา  สีสิ่ว
ป.5
โรงเรียนวัดพนมวัน
คณิตประถม
50
เด็กชายณัฐภูมิ  รื่นเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิตประถม
51
เด็กหญิงณัฐวราพร  สุรินทราช
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
52
เด็กชายณัฐวัฒน์  โค้งอาภาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
53
เด็กชายณัฐวัฒน์  พีระพรประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
54
เด็กชายณัฐวุฒิ  เนียดไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
55
เด็กชายณารากร  คามไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์
คณิตประถม
56
เด็กหญิงณิชาธาร  ขนานไทย
ป.5
โรงเรียนวัดพนมวัน
คณิตประถม
57
เด็กหญิงดนยา  เกี้ยวไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
58
เด็กหญิงดรัลพร  หนูหว้า
ป.5
โรงเรียนวัดพนมวัน
คณิตประถม
59
เด็กชายดลุวัฒน์  แสนธิ
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
60
เด็กหญิงดวงมณี  บรรยงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
61
เด็กชายเด็กชายศิวกร  เรืองไพศาล
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
62
เด็กชายเด็กชายศุภกฤต  โคตรจันทึก
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
63
เด็กชายตรัยคุณ  โพธิบัติ
ป.6
โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
64
เด็กชายตะวัน  ศรีสมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
65
เด็กชายเตชินต์  โพธิบัติ
ป.5
โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
66
เด็กหญิงถิรดา  นามจันดี
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
67
เด็กชายทนงศักดิ์  เภาถาวร
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
68
เด็กหญิงทนิดา  ศรีสาคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิตประถม
69
เด็กชายเทพพิทักษ์  หังสวนัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
70
เด็กชายธนพงศ์  ดอกไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายธนภัทร  ไปหนี้
ป.6
โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
72
เด็กชายธนภัทร  ศิริวัฒนพงศา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
73
เด็กชายธนรัชต์  พัดไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
74
เด็กหญิงธนัญญา  บุราณรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
75
เด็กชายธนิต  กระเเจะจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านตามา
คณิตประถม
76
เด็กชายธรรมนูญ  ภูมิดาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
77
เด็กชายธรรศ์พงษ์  สุครีพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิตประถม
78
เด็กหญิงธัญจิรา  บุญโท
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
79
เด็กหญิงธัญญามาศ  วาฤกษ์ดี
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
คณิตประถม
80
เด็กหญิงธิดาภรณ์  แสไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
81
เด็กชายธีรพงษ์  กมลเลิศ
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
82
เด็กชายธีรภัทร  เวียงสมุทร
ป.5
โรงเรียนวัดพนมวัน
คณิตประถม
83
เด็กชายธีรสิทธิ  สิงห์จันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
84
เด็กหญิงธีวรา  เถลิงลาภ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
85
เด็กชายนพรุจ  เลไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
86
เด็กหญิงนภัสสร  หมื่นฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
87
เด็กชายนราธิป  ด้วงตะกั่ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
88
เด็กชายนวพล  ปลั่งกลาง
ป.6
โรงเรียนวัดพนมวัน
คณิตประถม
89
เด็กชายนวพล  ลิ้มส่งแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิตประถม
90
เด็กชายนวพล  สุริยจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
91
เด็กชายนัฐการณ์  ไชยะโม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
92
เด็กหญิงนัฐพร  เรียนไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
93
เด็กหญิงนันทลิดา  แพไธสง
ป.5
โรงเรียนวัดสิริมงคล
คณิตประถม
94
เด็กชายบัญญพนต์  สวัสดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
95
เด็กชายบัญญวัต  เพียรนาราษฎร์
ป.6
โรงเรียนวัดสิริมงคล
คณิตประถม
96
เด็กหญิงเบญญาภา  วงษ์คำจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
97
เด็กชายปภังกร  สอนสุภาพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
98
เด็กชายประยุทธ  ยิ่งได้ชม
ป.6
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิตประถม
99
เด็กชายปรินทร  ประทุมชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
100
เด็กชายปรีดี  ปุญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
101
เด็กหญิงปาณาญี  สอนไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
102
เด็กหญิงปาริตา  เกษไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
103
เด็กหญิงปิยกรณ์  ศรีสม
ป.5
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิตประถม
104
เด็กหญิงปิยาอร  ปะนามะเส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
105
เด็กหญิงเปรมจิต  จันทร์เพ็ญมงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายพงศ์ศิริ   กิจไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
107
เด็กหญิงพจนา  เกษไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
108
เด็กหญิงพรธิภา  ยอดรัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
109
เด็กหญิงพรวิภา  ชัยชะนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
110
เด็กหญิงพฤกษา  ศรีสมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
111
เด็กหญิงพัชรพร  โยธานันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์
คณิตประถม
112
เด็กชายพัชรพล  แก้วไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
113
เด็กหญิงพัชรมล  แว่นศฺิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
114
เด็กหญิงพัราภรณ์  กันเดช
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
115
เด็กหญิงพิชชญา  ฉิมจารย์
ป.5
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิตประถม
116
เด็กหญิงพิชชาพร  บำรุงกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
117
เด็กหญิงพิชามญชุ์  แทนสุโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
118
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ปักไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
119
เด็กหญิงพีรภาร์  ศรีคำเวียง
ป.6
โรงเรียนวัดพนมวัน
คณิตประถม
120
เด็กชายพีรวัส  แซ่นิ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
121
เด็กหญิงภทรมน  ทรงรัมย์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
คณิตประถม
122
เด็กชายภวธร  บุญศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
123
เด็กหญิงภัทรธิดา  ภาษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
124
เด็กหญิงภัทรนันท์  แก้วไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
125
เด็กชายภัทรพงศ์  สังฆรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดพนมวัน
คณิตประถม
126
เด็กชายภัทรพงษ์  ทุยโพธิ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
127
เด็กหญิงภานุมาศ  ชัยหลาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
128
เด็กชายภานุวัฒน์  เส็งจีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
129
เด็กหญิงภูริชญา  เถกิงผล
ป.6
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิตประถม
130
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  น้อมธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
131
เด็กหญิงรวิสรา  ปานไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
132
เด็กหญิงระวีวรรณ  จันนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
133
เด็กหญิงรักษ์สกุล  หงษ์สา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
134
เด็กชายรัชพล  ผาดไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
135
เด็กชายรัชพล  แพนไธสง
ป.5
โรงเรียนวัดสิริมงคล
คณิตประถม
136
เด็กชายรัฐศาสตร์  ชึรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านตามา
คณิตประถม
137
เด็กชายรัตน  จันทวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
138
เด็กชายรัตพล  วุ่นไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดพนมวัน
คณิตประถม
139
เด็กหญิงเรืองรัชดา  เหขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
140
เด็กหญิงลักษิกา  บริวัน
ป.5
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงเลิศลักษณ์  อรรจนานันท์
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
คณิตประถม
142
เด็กชายวชิรกรณ์  โฉมสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิตประถม
143
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปันกาที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
144
เด็กชายวธัญญู  เจริญศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิตประถม
145
เด็กหญิงวรัชญา  สุพรรณรัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
146
เด็กหญิงวรัญญา  เจริญทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
147
เด็กชายวัฒนา  แพงไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
148
เด็กชายวัสดีกรณ์  ปราสาททอง
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
149
เด็กหญิงว่าน  วงษาพัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
150
เด็กหญิงวิภาดา  สีดำ
ป.5
โรงเรียนวัดพนมวัน
คณิตประถม
151
เด็กหญิงวิมลรัตน์  เนยเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
152
เด็กชายวิระพงษ์  ทะดวงสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
153
เด็กชายศรัณยะพงศ์  ประกายะ
ป.5
โรงเรียนวัดพนมวัน
คณิตประถม
154
เด็กชายศวกร  สร้อยเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
155
เด็กหญิงศิราธร  สลุบพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
156
เด็กหญิงศิริวรรณ  ชัยสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
157
เด็กชายศุภกฤต  นพไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
158
เด็กชายศุภกฤต  วงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
159
เด็กชายสาคร  สุดขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
160
เด็กชายสิทธา  บุตยาพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
161
เด็กชายสิปปนนท์  แหลมทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
162
เด็กชายสิรวิชญ์   ใจกล้า
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
163
เด็กหญิงสิริยากร  พลแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
164
เด็กหญิงสิริวิภา  คำดี
ป.6
โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
165
เด็กชายสืบพงศ์  พิมพ์วงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
166
เด็กหญิงสุจิรา  เจริญไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
167
เด็กหญิงสุชัญญา  กิ่งทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
168
เด็กหญิงสุธาสินี  ชาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
169
เด็กหญิงสุนิสา  เหมาะทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
คณิตประถม
170
เด็กหญิงสุภาพร  เต็มไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
คณิตประถม
171
เด็กชายสุรพล  ช่วงไกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
172
เด็กชายสุรพัศ  ทบบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
173
เด็กชายสุรินทร์  ชัยประเสริฐนิมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
174
เด็กหญิงสุวนีย์  วงค์พิพัฒน์ศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
175
เด็กหญิงสุวภัทร  เอี่ยมสะอาด
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงเสียงสวรรค์  เชาวนพุทธิสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
177
เด็กชายอชิตะ  นาคไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
178
เด็กชายอนุศักดิ์  บุญรับ
ป.5
โรงเรียนวัดพนมวัน
คณิตประถม
179
เด็กหญิงอภิญญา  ผิวมะลิ
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
180
เด็กหญิงอมรรัตน์  เหลาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
181
เด็กหญิงอรดา  ศรีนครานุรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิตประถม
182
เด็กชายอรรคพันธ์  กองไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
183
เด็กหญิงอริสรา  อิงไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
184
เด็กหญิงอัญชิษฐา  สังฆะรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดพนมวัน
คณิตประถม
185
เด็กหญิงอารีรัตน์  นวนไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
186
เด็กชายเอกศิษฏ์  สกุลสอนวิภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
187
เด็กหญิงไอยวริณท์  รักษาอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
188
เด็กหญิงไอริสา  ศรีมันตะ
ป.5
โรงเรียนวัดสิริมงคล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
189
เด็กหญิงกัลยา  เภาแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงกุลกัลยา  เชิงหอม
ม.1
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงขวัญจิรา  เสามั่น
ม.2
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงชุฎาภรณ์  พูนเพ็ง
ม.1
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชุมสาย
ม.2
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงนภัสสร  อินทร์หมอ
ม.2
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงนิรชร  เรืองนาม
ม.1
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายพุทธชาติ  ดีจริง
ม.3
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงภัทรนันท์  สุขจิต
ม.1
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงมัณฑกานต์  ตรุวรรณ
ม.2
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงยศวดี  แสนกล้า
ม.1
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีสุข
ม.2
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงสุชาดา  ชิดรัมย์
ม.3
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงสุภาวดี  สำรวมจิต
ม.3
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงอุไรวรรณ  แก่นจันทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
204
เด็กหญิงกชกร  แก้วเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงกชกร  เช่นรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านตามา
วิทย์ประถม
206
เด็กชายกนกพิชญ์  ศรีงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทะรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงกนกวรรณ  พวงศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงกนกวรรณ  วงษ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงกนกวรรณ  สาไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงกนกอร  แดงสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงกมลชนก  กล้าหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
213
เด็กชายกฤษดากร  สาไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงกลิกา  กรอบไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงกัญชพร  เลาไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โตอ้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงกัญญาพัชรท์  จันนานานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  มาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงกัญติมา  กระทุ่มกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
220
เด็กชายกันตพัชร  ทักศิลป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงกันทิลา  สร้อยเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงกันย์สินี  วงษ์สามารถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงกันยากร  เกลี้ยงไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงกัลยกร  เหล่ามานะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงกัลยรัตน์  มนตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงกานต์ธีรา  คำเหมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงกานต์พิชชา  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุระศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
229
เด็กชายกำเนินโชค  ซาเซียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
230
เด็กชายกิตติคุณ  สร้างนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
231
เด็กชายกิตติธัช  สุภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
232
เด็กชายกิตตินันท์  นินนานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
233
เด็กชายกิตติภพ  กระฐินเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
234
เด็กชายกิตติศักดิ์  เกษไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
235
เด็กชายกิตติศักดิ์  สังฆวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านสระกุด
วิทย์ประถม
236
เด็กชายกิติพันธ์  บุญโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงกุญญาภรณ์  เสาไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงกุสุมา  อุปกา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
239
เด็กชายเกริกเกียรติ  รวมธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
240
เด็กชายเกรียงไกร  เลาะไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
241
เด็กชายเกรียงเดช  คำด้วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงเกล้ากัลยา  ปะติตัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงเกวลิน  บุบผามาตาน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงเกวลิน  วิเท่ห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
245
เด็กชายเกียรติศักดิ์  จิไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
246
เด็กชายไกรสร  พวงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
247
เด็กชายคทายุทธ  หอมหวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงคริสเตียน  เกษไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
249
เด็กชายคำสิงห์  สิงห์ไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
250
เด็กชายคุณภัทร  ไกรจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงแคทเธอรีน  มาโลว์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงจรัสรวี  ล้วนกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
253
เด็กชายจักรกริช  สำโรงลุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
254
เด็กชายจักรภพ  ดาทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านสระกุด
วิทย์ประถม
255
เด็กชายจักรวาล  แสนมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงจันทร์จีรา  คงน้ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงจารุภัทร  แจะไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
258
เด็กชายจิตตบุญ  ยุวรรณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
259
เด็กชายจิรเดช  ยะประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
260
เด็กชายจิรภัทร  แสไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
261
เด็กชายจิรวัฒน์  วิริยาภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
262
เด็กชายจิรวัฒน์  แสนบุตดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
263
เด็กชายจิรศักดิ์  สีเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงจิรัชยา  ชีไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
265
เด็กชายจิรัฎฐ์  แฉล้มไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงจิราภรณ์  ชุมตรีนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงจิราภรณ์  นาคพิมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงจิราภัค  คงเวียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
269
เด็กชายจิรายุส  กล้าแข็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงจิราวรรณ์  จันทร์สุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงจีรนันท์  สนโศก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วิทย์ประถม
272
เด็กชายจีระศักดิ์  สืบสำราญ
ป.6
โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงจุฑามณี  มูลสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
274
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ยืนยั่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
275
เด็กชายจุมพจน์  บุญที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
276
เด็กชายเจษฎา  ยงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
277
เด็กชายเฉลิมชนม์  ผาดไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงชญาดา  สดไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
279
เด็กชายชนะพล  จันเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
280
เด็กชายชนาธิป  บางทราย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงชนิกานต์  แสงไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
282
เด็กชายชนินทร์  ศิลปะชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงชยาภรณ์  ทองธรรมชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
284
เด็กชายชลธาร  สืบาิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงชลิตา  ยิงรัมย์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านพลับ
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงชลิตา  วงศ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
287
เด็กชายชัชนันท์  โตไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
288
เด็กชายชัชพล  ชื่นจัตุรัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
289
เด็กชายชัยอนันท์  ขันตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงชาคริยา  ทุริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
291
เด็กชายชิงชัย  เสนาสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
292
เด็กชายชินกฤต  อินไชยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
293
เด็กชายชินโชติ  เจริญศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านสระกุด
วิทย์ประถม
294
เด็กชายชินภัทร  เรียนไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
295
เด็กชายชิษณุพงศ์  สนองหงอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
296
เด็กชายชิษณุพงศ์  อานไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงชุติมา  มีอยู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงซินดี้  หอมรื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
299
เด็กชายญาณพัฒน์  ชัยโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงญาณิศา  กองไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงญาติกา  ดินรมรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
302
เด็กชายฐานันท์  ทิพย์เลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงฐานัส  แสนศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงฐิติชญา  พินะพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงฐิติชญาน์  เกลียววงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
306
เด็กชายณทัศกร  รังสีรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงณภัทร  ช่อไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
308
เด็กชายณภัทร  วิศิษฎ์ศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
309
เด็กหญิงณภัทร  ศรีทัศน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงณัชชา  ชาวชัย
ป.6
โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์
วิทย์ประถม
311
เด็กชายณัฎฐชัย  ชันไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โสรเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  นาคเครือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พัชราชีวิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
315
เด็กชายณัฐกร  หอมยี่สุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
316
เด็กชายณัฐกรณ์  ฟ้าหยาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงณัฐจิราภา  ยุงรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วิทย์ประถม
318
เด็กชายณัฐชนนท์  นารอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงณัฐชวัล  ดีรุ่งทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  บุตรพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงณัฐณิชา  สนไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงณัฐณิชา  หาญพนม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงณัฐธัญญา  กล้าหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงณัฐนิชา  พัดไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงณัฐปภา  เหล็กกล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงณัฐพร  คำสุพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
327
เด็กชายณัฐพร  ธนานุรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
328
เด็กชายณัฐพล  มะลิรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
329
เด็กชายณัฐวุฒิ  สวมไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงณิชกานต์  สร้อยคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงณิชาภัทร  ปริญากานต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงณิฌาณัณถ์  หวัดวาปี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
333
เด็กชายดรุษกร  สวัสดิ์ชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
334
เด็กชายตนุภัทร  บุตรพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
335
เด็กชายตะวัน  กำไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
336
เด็กชายตะวัน  บำรุงสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
337
เด็กชายเตชินต์  กันแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
338
เด็กชายถิรพัฒน์  เพียพยัคฆ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
339
เด็กชายทศธรรม  เฮงสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
340
เด็กชายทองแท้  ตราดไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงทักษพร  โตอ้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงทับทิม  เศษสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
343
เด็กชายทัศน์พล  ชาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
344
เด็กหญิงทิฆัมพร  เชิดไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงทิฆัมพร  แสงอรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงทิวากร  ทรวงประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
347
เด็กชายเทพทัต  แว่นไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
348
เด็กชายเทพสุธา  สีหาบุราณ
ป.5
โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
349
เด็กชายธนกร  ธัญญการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
350
เด็กชายธนกร  ศรีคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
351
เด็กชายธนกฤต  ตนัยพุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
352
เด็กชายธนกฤต  เหล็กศิริวิชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
353
เด็กชายธนโชค  วิหคเหิร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
354
เด็กชายธนโชค  เสไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
355
เด็กชายธนบูรณ์  อนุพงศากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
356
เด็กชายธนพงษ์  พิมพ์เงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
357
เด็กชายธนพล  รั้วไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
358
เด็กชายธนภัทร  เจียนรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
359
เด็กชายธนภัทร  ดะเหลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
360
เด็กชายธนภัทร  เรี่ยรายรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
361
เด็กชายธนภัทร  เหลาริน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
362
เด็กชายธนภัทร์  ถาหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
363
เด็กชายธนวัฒน์  แฉล้มไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
364
เด็กชายธนวัฒน์  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
365
เด็กชายธนวัฒน์  เอี่ยมสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงธนัญชนก  จังอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
367
เด็กชายธนัญชัย  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงธนัธพร  ประจงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
369
เด็กชายธนาทิศ  ศรีคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
370
เด็กชายธนาธิป  บุตรสำราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงธมนวรรณ  ลันไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงธวัลรัตน์  คำมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงธัญชนก  พลจาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงธัญชนก  มาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงธัญรดา  ทาสวย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
376
เด็กชายธันวา  สุอังควาทิน
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงธารธรรม  ทบลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
378
เด็กชายธาวิน  ติวไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
379
เด็กหญิงธิดา  มากมน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
380
เด็กชายธิติ  มากมน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงธิติญาภรณ์  อยู่ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงธินันท์ญาพร  จันทวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงธิรดา  ยาไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงธีรชาดา  บุญครอบ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
วิทย์ประถม
385
เด็กชายธีรธร  ศรีคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
386
เด็กชายธีรภัทร  โค้งอาภาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
387
เด็กชายธีรภัทร  มีทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
388
เด็กชายธีระพงษ์  ดวดไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงธีราภรณ์  สดสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
390
เด็กชายนคร  นาลาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
391
เด็กชายนพเก้า  สุขสวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทร์สุคนธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสระกุด
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงนภัสสร  บุญที
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงนริศรา  ช่อไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงนริศรา  ปราบคนชั่ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงนฤมล  ทานาฤทัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงนลิน  ทาสีแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงนวนันท์  รักไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงนวรัตน์  วงเวียน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงนันท์นภัส  คินาพิทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
401
เด็กชายนันทพงษ์  โพธิขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
402
เด็กชายนันทรัตน์  จอนไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงนาราจันทร์  กัณหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
404
เด็กชายนิติภูมิ  แขมชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
405
เด็กชายบรรณวิชณ์  สมบัวคู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
406
เด็กชายบัญญพนต์  บอนกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงบัณฑิตา  เพชรพราว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงบุญญาพร  บุญโคกล่าม
ป.5
โรงเรียนบ้านสระกุด
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงบุญญารัตน์  แก้วคูณนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงบุญธิดา  จันทิสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงบุษกร  บุญชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงเบญญาภา  เทพไทอำนวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
413
เด็กชายปฏิพัทธ์  สืบสำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
414
เด็กชายปฏิวัติ  นนท์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงปนัดดา  เจนไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงปนัดดา  ปู่ธิรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงปนัดดา  อ่อนไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงปนิดา  ชัยสงคราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
419
เด็กชายปภาวิน  บาลไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงปภาสิริ  ลิ่มวิไลกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
421
เด็กชายปรมะ  สดไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงประดุจดาว  มณีวรรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
วิทย์ประถม
423
เด็กชายประทิตย์  ทาศรี
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
วิทย์ประถม
424
เด็กชายประภัสศร  แก้วน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
425
เด็กชายประภาชัย  ผาดไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงปริศา  ฉลาดดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงปรีดิ์รติ  พริ้วไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงปรียาณัฐ  สีเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
429
เด็กชายปวรปรัชญ์  ศรีมหาพรหม
ป.4
โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงปวรรัตน์  ดวงมาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงปวเรศ  จิตรประพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  โยรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วิทย์ประถม
433
เด็กชายปัญณวิชญ์  กองม่วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
434
เด็กชายปัญณวิชญ์  แจะไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงปัณฑิตา  ยางไธสง
ป.5
โรงเรียนบ้านสระกุด
วิทย์ประถม
436
เด็กชายปาฏิหาริย์  สุวรรณทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงปานชีวา  วิไลฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงปิยธิดา  แสงไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
439
เด็กชายปิยะ  ฉวีวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงปิยาพัชร  แก้วประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงปีย์ญาภัทร  แจบไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงปุณณดา  นกไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  เย็นไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงไปรยา  สมาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
446
เด็กชายพงศพัศ  ชีไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
447
เด็กชายพงศภัค  ไชยภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงพชรมน  สารสุข
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
449
เด็กชายพนธกร  งามบุญแถม
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงพรนภา  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงพรนัชชา  พานทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงพรประภา  เตมิโก
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงพรระพี  เจริญศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงพริสร  โพธิขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงพลอยนิชาวี  บุญเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงพศิกา  วสุธารัฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
457
เด็กชายพัชรพงศ์  ศรีละออง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงพัฒน์นรี  ธงสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงพัดชา  ไกรจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงพัทธนันท์  ยอดไฟอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงพาขวัญ  อุตสัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงพิชชาธร  ศรีวรานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงพิชชานันท์  ชุบไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงพิชญาพร  นพพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงพิมพ์ธาดา   กิจไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  กงไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แคไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงพีรดา  บุญมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
469
เด็กชายพีรธร  พันสีเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
470
เด็กชายพีรพงษ์  สนโศก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
471
เด็กชายพีรพัฒน์  โตสุภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
472
เด็กชายพีรพัฒน์  มีชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
473
เด็กชายพีรพัฒน์  อิ่มสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
474
เด็กชายพีรภัทร  ศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
475
เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีเรืองหัตถ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงเพชรรัตน์  สุขจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงฟองจันทร์  โพธิ์เรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงเฟื่องธิดา  เพ็งปอพาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงภคพร  แอบกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงภัคจิรา  แสงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงภัคฐนันท์  ทวีสุขเสถียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
482
เด็กชายภัทรดนัย  วิศิษฎ์ศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงภัทรดา  พรบรรดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
484
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  พลพุฒินันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
485
เด็กชายภัทรปกรณ์  ตอรบรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงภัทรลดา  จงใจหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงภัทรวดี  โจไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงภัทราพร  กองไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
489
เด็กชายภาณุพงษ์  โพธิบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
490
เด็กชายภาณุวิชญ์  ทูลมาลา
ป.6
โรงเรียนบ้านสระกุด
วิทย์ประถม
491
เด็กชายภานุพงศ์  เที่ยงไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
492
เด็กชายภานุวัฒน์  โพธิ์กลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
493
เด็กชายภานุวัฒน์  สังสีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
494
เด็กชายภูมิพัฒน์  พลเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
495
เด็กชายภูมิภัทร  สุรโยธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงมณีษิกา  ภูคำนวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
497
เด็กชายมนัสวี  แดงกวารัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงมนิสรา  จัดไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
499
เด็กชายมหัทธนา  โพธิสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
500
เด็กชายมาริโอ้  มาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงเมธชนุตน์  ดวงมาลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงเมธินี  ยอดมงคุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
503
เด็กชายยพรรษา  เขียวชะอุ่ม
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
504
เด็กชายยศนนท์  ไกรจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
505
เด็กชายยศวรรษ  ทิพย์ละมัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงยอดขวัญ  นิลาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
507
เด็กชายยุทธชัย  คำแพง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
508
เด็กชายรชต  แจ่มศิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงรมย์ธียา  คล้ายคลึงมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
510
เด็กชายรัชชานนท์  อินทรกำแหง
ป.6
โรงเรียนบ้านสระกุด
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงรัชนีกร  กวินตะคุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงรัฐธศิริ  ศรีจินดา
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
513
เด็กชายรัฐศาสตร์  แก้วหาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
514
เด็กชายรัฐศาสตร์  จุไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
515
เด็กชายรัฐศาสตร์  สิงห์หัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงรัตน์เกล้า  พลทามูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงรัตนพร  ปลื้มพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงรัตนาวดี  ยั่งยืน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
519
เด็กชายราชปรัชญ์  โพธิ์สิทธิพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
520
เด็กชายราชสกุล  พลรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
521
เด็กชายราชัน  ชุนไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงรุ้งมณี  อาจทวีกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงฤดีมาศ  ศรีจินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงลภัสรดา  อัครพันธกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงลักษิกา  บุญทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
526
เด็กชายวงศธร  กลมไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
527
เด็กชายวชิรวิชญ์  ดูยอดรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
528
เด็กชายวชิรวิทย์  มุ่งหมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงวธัญญา  จันทพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงวนิดา  งอกศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงวนิสรา  สีหามาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงวรชยา  วิภพภัทร
ป.5
โรงเรียนบ้านตามา
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงวรดา  คงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงวรพิชชา  มุ่ยแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
535
เด็กชายวรภัทร  แรกไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
536
เด็กชายวรเมธ  เสาไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงวรรณวารี  ศรีวิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงวรัทยา  รสรัมย์พันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
539
เด็กชายวรินทร  มิ่งภูเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงวริศรา  นวลบุตสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงวริศรา  พระเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงวันวิสา  ไหลหาโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
543
เด็กชายวาทิต  สุประพนธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงวารินทร์  จำนงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงวาสนา  บาลไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
546
เด็กชายวิธวินท์  เขียวพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงวิภาพร  ยาวรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงวิภาวี  วรจิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงวิไลวรรณ  อ้นไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงวีรณัฐ  ชีพไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
551
เด็กชายวีรภัทร  รักสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงวีรภัทรา  มาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
553
เด็กชายวีรยุทย์  จิตเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
554
เด็กชายวุฒิชัย  แก้วอรสาณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
555
เด็กชายศราวิน  เจริญไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงศรุตา  เกตไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงศศิวิมล  วรรณพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงศิรดา  วงศ์เกียรติขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
559
เด็กชายศิรภพ  พัจนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงศิรินญา  เอียการนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงศิรินภา  งามดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
562
เด็กชายศิริวรโชติ  ชัยชาญรัมย์
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงศิริวรรณ  ปะวะภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงศิลามาศ  พรามเอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
565
เด็กชายศิวนาถ  ชนะบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
566
เด็กชายศิวพัชร์  พิสิษฐ์พรปวีณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงศิวัชญา  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
568
เด็กชายศุกลภัทร  พิพัฒน์ธนาสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
569
เด็กชายศุภกร  เลาะไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงศุภจิตรา   เสินไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
571
เด็กชายศุภวิชญ์  บัวไล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
572
เด็กชายศุภวิชญ์  อุ่นไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อินทร์โคกสูง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงศุภารัตน์  หล้าโพนทัน
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
575
เด็กชายเศรษฐพงษ์  ศรีสังข์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
วิทย์ประถม
576
เด็กชายเศรษฐวุฒิ  งามดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
577
เด็กชายสกุลทอง  มากพูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
578
เด็กชายสรายุทธ์  ปูมสีดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงสโรชา  ฝีปากเพราะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงสโรชา  เรืองศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงสวยสัณค์  ชยภร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
582
เด็กชายสันติภาพ  สวามิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
583
เด็กชายสิทธิกร  แสนตรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
584
เด็กชายสิทธิภาคย์  ทองนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
585
เด็กชายสิรวิทย์  เรืองศิริ
ป.5
โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงสิริกัญญา  ฉลาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงสิริธาร  หมอกไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงสิรินภา  สมณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
589
เด็กชายสุกลวัฒน์  เกษศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงสุชาวลี  ศลาประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงสุชีรา  วงค์พิพัฒน์ศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
592
เด็กชายสุทธิชาติ  เปรียบสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วัฒนานุสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงสุพิชญา  เปิมไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงสุพีชา  ณรงค์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงสุภัทรา  อิงไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงสุภาวดี  ทองคำเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงสุภาวรรณ  ธิตะปัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงสุมิตานันต์  ป้องดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
600
เด็กชายสุเมธี  ไชยมหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
601
เด็กชายสุรบดินทร์  บุญที
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  ฉวีวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
603
เด็กชายสุวชัช  เทียมตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
604
เด็กชายสุวพิชญ์  สาครสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
605
เด็กชายสุวิจักษ์  ชื่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงสุวิชาดา  เฉียดไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงเสาร์วรัตน์  เลาะไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงเสาวภา  ตอรัมย์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงหทัยชนก  แก้วสุขศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงหทัยรัตน์  ผาดไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงหนึ่งธิดา  เรียนไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงหฤทชนันท์  จันทร์นวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงอชิรญา  แน่นอุดร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงอชิรญา  พัฒนะแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
615
เด็กชายอนวรรษ  อรรคโยโค
ป.6
โรงเรียนบ้านสระกุด
วิทย์ประถม
616
เด็กชายอนุชิต  กอไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงอนุธิดา  ฝอยนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงอนุสรา  เงางาม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงอโนทัย  เวียงใต้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงอภิญญา  ชื่นใจฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงอภิญญา  ไชยมนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
622
เด็กชายอภิเนตร  ดาไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
623
เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรียางนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
624
เด็กหญิงอรจิรา  สนไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
625
เด็กชายอรชุน  โมกไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงอรวรรณ  เเสงธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านตามา
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงอรัญพร  พลายงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
628
เด็กชายอัครวัฒน์  โฉมไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงอัญชนา  ลอดสุโข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงอัญญาภา  เจือไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
631
เด็กชายอัยกิตต์  ฉิมราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
632
เด็กชายอาทิตย์  แดงเด่นศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงอารยา  กกสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงอารียา  เอียการนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
635
เด็กชายเอกกวี  สันโดด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงไอยวริญท์  ธรรมลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงไอยวรินทร์  จักษุทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
638
เด็กชายกฤษฎิ์  เทียงผง
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
639
เด็กหญิงจิราภรณ์  รสหอม
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
640
เด็กหญิงจิราภัค  ธนสินชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
641
เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญเชิด
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
642
เด็กหญิงจีริสุดา  อนุกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
643
เด็กหญิงฉัตรศิริ  สีลาดเลา
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
644
เด็กชายชัยภัทร  รัชรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
645
เด็กหญิงณัฐธิดา  อ่อนหวาน
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
646
เด็กชายธรณรันย์  อามาตย์เสนา
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
647
เด็กชายภัทรดนัย  ชฎาชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
648
เด็กชายภูมิพัฒน์  วิบูลย์วิริยะสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
649
เด็กหญิงรวีวรรณ  ทองพิมพ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
650
เด็กหญิงลักษิกา  ดนุชนาม
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
651
เด็กชายศุภเสกช์  ปั้นช้าง
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
652
เด็กหญิงสุนันทรัตน์  อนุมาตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
653
เด็กหญิงสุภาภรณ์  เก่งไพร
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
654
เด็กหญิงสุมณฑา  ต้นพุ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
655
เด็กชายสุรพัศ  โสบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
656
เด็กหญิงอทิตยา  พันธ์สะอาง
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
657
เด็กชายอิศศรา  โพธิมาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
658
เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  แสงงามวัฒนา
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงกุลธิดา  มูลพล
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
660
เด็กชายเกียรติพล  การไรนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงขวัญเงิน  เงินเรียง
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงขวัญปีใหม่  นาคกระแสร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงชนัญชิตา  วงษ์สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงชนันธร  มะลิเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงชาลิสา  อินทร์จันดา
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงฐิดายุ  เสนาวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงณฐพร  อักโขสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงดารุณี  แย้มศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงธนพร  มาลากอง
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงธฤดี  ภักดีนันท์
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงธาราธิป  บัวเสา
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงนาระดา  พลพวก
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
674
เด็กชายพงศ์พล  ยะปะตัง
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
675
เด็กชายพงษ์ศกร  นาโท
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงพิชชาพร  ปุจฉาธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มุคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงแพรพิไล  บุปผา
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงภัทราพร  พูดเพราะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงรัตนวดี  เจษฎาธนาภรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
681
เด็กชายวิวัฒสกุล  ยามดี
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงศศิประภา  วันมะรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
683
เด็กชายสิริณัฎฐ์  พะณะงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงสุภัสสรา  วัดพะยา
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงอนัญญา  เชาว์พานิช
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงอรพิม  วิชัด
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงอริสา  ทองสง่า
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงอาทิตยา  จงศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงอาริษา  พูลผล
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม