ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารพราวชมพู ห้อง 1102 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชวรรณ  เกษรนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลชนก  ไชยสถาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกรรณิการ์  แปลงไลย์
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤษกร  ชื่นจิต
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกฤษกร  โม้ทองศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
6
เด็กชายกองธรรม  เวชชศาสตร์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัญญาภัค  เพิ่มชาติ
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัญญาวีร์  กาญจน์ธนศิริ
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกัญพัชญ์  ดอนสามารถ
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
10
เด็กชายกันต์ธีร์  นิ่มผักแว่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกาญจนาวรรณ  จันทร์โส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุทธิโส
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
13
เด็กชายกิตติพงษ์  แพ่งนคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
14
เด็กชายกิตติภณ  พรหมลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
15
เด็กชายกิตติภณ  ย่ามกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
16
เด็กชายกิตติภัฎ  ทองพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกีรติกา  คำระหงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิตประถม
18
เด็กหญิงเกศสิริ  ม่วงรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
19
เด็กชายเกียรติประภัสร์  สุขสำราญ
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
20
เด็กชายไกรวิชญ์  สมานผิว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
21
เด็กหญิงขนิษฐา  สุทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
22
เด็กหญิงเขมกร  ศรีบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์
คณิตประถม
23
เด็กชายคณพศ  คล้ายฉิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
24
เด็กชายคมกฤช  กถามุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
25
เด็กชายคริสเตียน ดี  เบญจศาสตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
26
เด็กชายจตุพล  สละกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
27
เด็กชายจิตติพร  ม่วงมูล
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
28
เด็กหญิงจิรภิญญา  งึมประโคน
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
29
เด็กหญิงจิรภิญญา  สุดหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์
คณิตประถม
30
เด็กชายจิรเมธ  ทศราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์
คณิตประถม
31
เด็กหญิงจิรวดี  เจริญดี
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
32
เด็กหญิงจิรัชญา  โขงรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์
คณิตประถม
33
เด็กชายจีรวัฒน์  อินทร์สูงเนิน
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิตประถม
34
เด็กหญิงจุฑามาศ  เรืองขจร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
คณิตประถม
35
เด็กหญิงจุไรรัตน์  คงเป็นนิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารพราวชมพู ห้อง 1103 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายเจษฎาพร  นุชเนื่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
37
เด็กชายชญานันท์  แมลงผึ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
38
เด็กหญิงชญานี  สมานชาติ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
39
เด็กหญิงชฎานาถ  ยิ้มผุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์
คณิตประถม
40
เด็กชายชนกชนม์  สนรัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
41
เด็กชายชนพัฒน์  ลอยศักดิ์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
42
เด็กหญิงชนัญชิดา  ดียิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์
คณิตประถม
43
เด็กหญิงชนัดดา  วัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
44
เด็กชายชยุต  นาเมืองรักษ์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
45
เด็กหญิงชรัญพร  วิภาดา
ป.6
โรงเรียนตุลยาธร
คณิตประถม
46
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  พ้าวไธสง
ป.5
โรงเรียนตุลยาธร
คณิตประถม
47
เด็กชายชัชพิภูมิ์  ชัยเศรษฐศิริ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
48
เด็กชายชัชวาลย์  บุตรไธสงค์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
49
เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านแพงพวย
คณิตประถม
50
เด็กหญิงชิดชนก  ศรีรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิตประถม
51
เด็กหญิงชุณหภัทร  อิสระวงศ์วิศิษฏ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
52
เด็กหญิงโชติมา  แกกูล
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
53
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  บุญส่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
54
เด็กหญิงฐิติชญาน์  แตงพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
คณิตประถม
55
เด็กหญิงฐิติวัลค์  แย้มปั้น
ป.6
โรงเรียนบ้านฝ้าย
คณิตประถม
56
เด็กชายฐิติวุฒิ  สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์
คณิตประถม
57
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ชาติมนตรี
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
58
เด็กชายณชดนย์  ตลับทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
59
เด็กชายณรัช  ลิ้มโฆษิต
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
60
เด็กหญิงณัชชา  เชิตภูเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านฝ้าย
คณิตประถม
61
เด็กหญิงณัชชา  รักภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
62
เด็กหญิงณัฎฐินีย์  นุงกระโทก
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
63
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฤทธิ์จะโป๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
64
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุริเตอร์
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
65
เด็กชายณัฐชนน  ขาวสกุล
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
66
เด็กหญิงณัฐณิชา  พัชนี
ป.6
โรงเรียนตุลยาธร
คณิตประถม
67
เด็กหญิงณัฐณิชา  เลียวเสถียรวงค์
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
68
เด็กชายณัฐดนัย  บุญปลีก
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
69
เด็กหญิงณัฐธิดา  จินพละ
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
70
เด็กหญิงณัฐนรี  สุดหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารพราวชมพู ห้อง 1104 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณัฐนันท์  ภัคสิริธนศักดิ์
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
72
เด็กชายณัฐวัศ  ธัญญศิรินนท์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
73
เด็กชายณัฐสิทธิ์  วงศ์วุฒินาการ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
74
เด็กชายดรัณภพ  ใสสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
75
เด็กหญิงดวงชีวัน  เศษสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
76
เด็กหญิงต้นข้าว  งามโฉม
ป.5
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิตประถม
77
เด็กชายตันติวุด  เจียมสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
78
เด็กชายติณณภพ  ชุมนุมดวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
79
เด็กชายทรัพย์สถิต  บุญทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์
คณิตประถม
80
เด็กหญิงทิวาภรณ์  บุดดีเคน
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
81
เด็กชายแทนคุณ  ไชยเสนา
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
82
เด็กชายธนกฤต  สาครไทย
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
83
เด็กชายธนกฤษ  หลอดทอง
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
84
เด็กชายธนดล  แก้วรักษา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
85
เด็กชายธรรมธัช  ไกรกลาง
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
86
เด็กชายธรรมากร  กุลชาสมบัติ
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
87
เด็กชายธราเทพ  ศรีชุมแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
88
เด็กหญิงธัญชนก  วงศ์เป็นพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
89
เด็กหญิงธัญพิชชา  ฤทธิวัชร
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
90
เด็กหญิงธิดารัตน์  ขำมณี
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
91
เด็กหญิงธิดารัตน์  ยอดสิมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์
คณิตประถม
92
เด็กหญิงธิษณามดี  แก้วไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
93
เด็กชายธีรโชติ  บุญพรม
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
94
เด็กชายธีรธรรมณ์  นุชนารถ
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
95
เด็กชายธีรภัทร  วาสะรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
96
เด็กชายธุวานนท์  สมประสงค์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
97
เด็กหญิงนฐพร  ภาพยนต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
98
เด็กชายนนทนันท์  เห็มเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์
คณิตประถม
99
เด็กหญิงนภสร  ถนอมเงิน
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
100
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เจริญพงศ์อนันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
101
เด็กชายนราวิชญ์  หมั่นตลุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
102
เด็กชายนราวิชญ์  อ่อนฉลวย
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
103
เด็กชายนรินทร  นรัฐกิจ
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
104
เด็กหญิงนลินทิพย์  บุญทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
105
เด็กหญิงนารีรัตน์  สาระชาติ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารพราวชมพู ห้อง 1105 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายนิธินันท์  คงสอดทรัพย์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
107
เด็กชายเนติพงษ์  เสาวกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
108
เด็กหญิงบุญธีรา  เสริมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
109
เด็กหญิงบุญยวีร์  จงประโคน
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
110
เด็กชายเบญจวิทย์  สำราญ
ป.5
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิตประถม
111
เด็กหญิงเบญญทิพย์  วงศ์บาตร
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
112
เด็กหญิงเบญญาภา  สุริทะรา
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
113
เด็กชายปกาศิต  วิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
114
เด็กชายปฏิภาณ  สมประสงค์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
115
เด็กหญิงปฐมพร  แก่นพรม
ป.4
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิตประถม
116
เด็กชายปณวรรธน์  บุญมาพบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
117
เด็กชายปภังกร  โชคเพิ่มพูน
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
118
เด็กชายปรเมศวร์  ปิยไพร
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
119
เด็กชายประกรรษวัต  ปัญญาดี
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
120
เด็กชายประภวิษณุ์  อยู่แท้กูล
ป.5
โรงเรียนตุลยาธร
คณิตประถม
121
เด็กหญิงปรียฉัตร  ป้อมยายับ
ป.4
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิตประถม
122
เด็กหญิงปรียาภัทร  บุตรดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์
คณิตประถม
123
เด็กชายปฤณ  เอกทรงตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
124
เด็กหญิงปวริศา  ทองสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์
คณิตประถม
125
เด็กชายปองคุณ  บึงไกล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
126
เด็กชายปัญญาสิษฐ์  สายแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
127
เด็กหญิงปาณิสรา  ปิ่นศิริ
ป.5
โรงเรียนตุลยาธร
คณิตประถม
128
เด็กชายปาติภัทร์  ภิรมย์ภักดี
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
129
เด็กชายปานเทพ  ประสานพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
130
เด็กหญิงปาริชาติ  หมั่นคูณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
131
เด็กหญิงปาลวรินทร์  ศิลปชัยณรงค์
ป.4
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิตประถม
132
เด็กชายปิยพัฒน์  คุณวงศ์
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
133
เด็กหญิงปิยะรัตน์  ธรรมโรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
134
เด็กชายปุณณวิชญ์  บริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
135
เด็กหญิงเปมิกา  สงนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
136
เด็กหญิงผกามาศ  พจน์สิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
137
เด็กชายพงศกร  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
138
เด็กชายพชรพล  ริมสีสุข
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
139
เด็กหญิงพชรวรรณ  ชาลีวรรณ์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
140
เด็กชายพรพิพัฒน์  ป้องเคน
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารพราวชมพู ห้อง 1106 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงพรรณษา  มงคลชาติ
ป.5
โรงเรียนตุลยาธร
คณิตประถม
142
เด็กหญิงพรวิมล  บุญวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
143
เด็กชายพฤกษ์  จันทร์สันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
144
เด็กชายพลธิป  ภักดีอุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
145
เด็กหญิงพัชราภรณ์  มีพรหมดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
146
เด็กหญิงพัณณิน  ล้อประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
147
เด็กชายพันธกร  เหมแดง
ป.6
โรงเรียนตุลยาธร
คณิตประถม
148
เด็กหญิงพันธ์วรินทร์  พุฒพันธ์
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
149
เด็กชายพันธวัช  วาปีสังข์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
150
เด็กชายพิชญ์เสฎฐ์  ง้วนจินดา
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
151
เด็กชายพิชยุญต์  แซ่เล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
152
เด็กหญิงพิมพ์เมษา  เหล่าจินดา
ป.5
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิตประถม
153
เด็กชายพีรณัฐ  เมฆะสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
154
เด็กชายพีรภาส  น้อยโลมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
155
เด็กชายพีรัชชัย  จันทร์นพคุณ
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
156
เด็กหญิงพุทธิพร  ปานกลาง
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
157
เด็กหญิงเพชรรัตน์  พนิรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิตประถม
158
เด็กหญิงแพรไหม  บุตรไทย
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
159
เด็กหญิงภควดี  ปัดตาเทสัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์
คณิตประถม
160
เด็กชายภควัฒน์  วงษ์ถาวร
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
161
เด็กชายภรัณยู  กาลานุวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
162
เด็กหญิงภราวดี  เพียวพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
163
เด็กหญิงภวิตา  กลมเกลียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
164
เด็กชายภัทรดนย์  บุตรศรีภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิตประถม
165
เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีถาวร
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
166
เด็กหญิงภัทรนันท์  จันลา
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
167
เด็กชายภัทรพล  พิมพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
168
เด็กชายภัทรพล  สุชนพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
169
เด็กชายภัทรภูมิ  ภูไพสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
170
เด็กหญิงภัทราภรณ์  คลังกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
171
เด็กหญิงภัทราวดี  ศรีถาวร
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
172
เด็กชายภัสกร  เสาวกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
173
เด็กชายภาคิน  หลอดทอง
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
174
เด็กชายภาณุพงศ์  แป้นอาทิตย์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
175
เด็กชายภานุวัฒน์  แซ่ลิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารพราวชมพู ห้อง 1311 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายภูบดี  บุตรเต
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
177
เด็กชายภูพิสิษฐ์  สุชาครีย์กุล
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
178
เด็กชายภูมิธนพัฒ  เมืองศรี
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
179
เด็กชายภูมิพัฒน์  อุบลเผื่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
180
เด็กหญิงภูริชญา  ขาวสกุล
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
181
เด็กชายภูริฑัศ  ท่าเรือลักษณ์
ป.4
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิตประถม
182
เด็กชายภูวนาท  คงเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
183
เด็กชายภูวิศ  เชื้อสีดา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
184
เด็กชายมัชฌิมา  บุตรวิชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
185
เด็กชายเมทัส ลิส  จงกระโจม
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
186
เด็กหญิงรติมา  อยู่สาโก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
187
เด็กชายรพีพงศ์  อภัยจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
188
เด็กหญิงรวิสรา  บุตรศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
189
เด็กชายรวิสุต  ชิดรัมย์
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
190
เด็กชายรังสิมันตุ์  เข็มเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
191
เด็กชายรัชชานนท์  สิทธิศร
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
192
เด็กชายรัตนชัย  แก้วสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
193
เด็กชายรุ่งโรจน์  ยวนกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
194
เด็กชายลภัสพงษ์  ชัยเศรษฐศิริ
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
195
เด็กหญิงลภัสรดา  ชาติประสพ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
196
เด็กหญิงลลินดา  ผลเจริญ
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
197
เด็กชายล้อมเดช  บุญทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
198
เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีวงษ์
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
199
เด็กหญิงวรนุช  สิ่วไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
200
เด็กหญิงวรรณิดา  สิงห์เมืองพล
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
201
เด็กชายวรวิทย์  ขอพันธ์กลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
202
เด็กหญิงวราภรณ์  สุนทรสีเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
203
เด็กหญิงวรินธร  บุญพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
204
เด็กหญิงวริศรา  วงศ์ทองเจริญ
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
205
เด็กหญิงวัชราภรณ์  แสนสุข
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
206
เด็กหญิงวิภารัตน์  บำรุงพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านฝ้าย
คณิตประถม
207
เด็กชายวุฒิภัทร ลิส  จงกระโจม
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
208
เด็กชายศรัณย์  สุริยาเย็น
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
209
เด็กหญิงศิรดา  เพ็ชรรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
210
เด็กหญิงศิรประภา  พิมพ์สี
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารพราวชมพู ห้อง 1312 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายศิรวิทญ์  จำปางาม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
คณิตประถม
212
เด็กหญิงศิรินัดดา  ศรีเนาวรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
213
เด็กชายศิวัฒน์  เป็นนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
214
เด็กหญิงศุชานี  วิเศษชัย
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
215
เด็กหญิงศุภกานต์  ไกลนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
216
เด็กหญิงศุภรัตน์  คงบุรี
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
217
เด็กชายสกนธ์  ธัญญศิรินนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
218
เด็กหญิงสรวรรณ  สิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
219
เด็กหญิงสโรชา  ศิริสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
220
เด็กชายสหัสชัช  จึงตระกูลวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
221
เด็กชายสัณหณัช  กรินรักษ์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
222
เด็กหญิงสิริญยากรณ์  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
223
เด็กชายสิรินวชนม์  สุขหนองบึง
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
224
เด็กหญิงสุฐิตา  ศรีสง่า
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
225
เด็กหญิงสุณิสา  พึ่งประสพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
226
เด็กหญิงสุดารัตน์  โมเล็ก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
คณิตประถม
227
เด็กหญิงสุธีรา  หอยสังข์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
228
เด็กหญิงสุนิตรา  แก้วนิสัย
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
229
เด็กหญิงสุนิสา  นุชนาด
ป.6
โรงเรียนบ้านฝ้าย
คณิตประถม
230
เด็กหญิงสุประวีณ์  อินทร์รัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
231
เด็กหญิงสุพิชญา  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
232
เด็กชายสุภณัฐดล  ราชกิจ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
233
เด็กหญิงสุภนิดา  ตรีสง่า
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
234
เด็กหญิงสุภัทชา  สุริวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
235
เด็กชายสุมนัส  ยิ่งชูงาม
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
คณิตประถม
236
เด็กชายสุรศักดิ์  หากระสัง
ป.5
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิตประถม
237
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีเนาว์รัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
238
เด็กชายโสภณวิชญ์  สีระสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
239
เด็กหญิงโสภิตา  รังพงษ์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
240
เด็กชายหฤษฎ์  บำรุงพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์
คณิตประถม
241
เด็กชายหัสชัย  รักมณี
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
242
เด็กชายอชิรวิชญ์  ปวะภูโต
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
243
เด็กหญิงอทิตยา  แซนพิมาย
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
244
เด็กชายอธิป  สินปรุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
245
เด็กชายอนณ  งอมสระคู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารพราวชมพู ห้อง 1313 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงอภิษฎา  รัตถา
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
247
เด็กหญิงอมรรัตน์  ชัยประสทธิกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
248
เด็กหญิงอรกัญญา  ชาวดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
249
เด็กชายอรรถพร  นาคินชาติ
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
250
เด็กหญิงอรอมล  เทศสวัสดิ์วงศ์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
251
เด็กหญิงอริสรา  บุญลา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
252
เด็กหญิงอรุณพร  ชาญนรา
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิตประถม
253
เด็กหญิงอลิอัน  ฉัตรนภารัตน์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
254
เด็กชายอ่อน  มีศิริ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
255
เด็กชายอัญเชิญ  เพ็ญเพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
256
เด็กชายอัฐฎากร  มีศิริ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
257
เด็กชายอัยการ  เรือนชิน
ป.5
โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
คณิตประถม
258
เด็กชายอัษฎาวุธ  สว่างชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
259
เด็กชายอาชวิน  กาลานุวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
260
เด็กหญิงอาทิตยา  วัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
261
เด็กหญิงอาทิวรัญญา  ปะรุมรัมย์
ป.5
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิตประถม
262
เด็กชายอานุภาพ  ยินดีชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
263
เด็กหญิงอารดา  บุญที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์
คณิตประถม
264
เด็กหญิงอารียา  เล็กตระกูลชัย
ป.5
โรงเรียนตุลยาธร
คณิตประถม
265
เด็กหญิงอินทุภา  บุญถึง
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
266
เด็กชายเอื้ออังกูร  กุลอุปฮาด
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
267
เด็กชายไอดิน  อินเปล่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารพราวชมพู ห้อง 1314 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
268
เด็กหญิงกนกวรรณ  ปรำกระโทก
ม.1
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายคุณานนท์  เทียนขาว
ม.2
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ปานพลู
ม.2
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงญาตาวี  โสภา
ม.2
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิต ม.ต้น
272
เด็กชายณัฐวุฒิ  กางรัมย์
ม.1
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงทิพย์อักษร  ทศนานน
ม.1
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิต ม.ต้น
274
เด็กชายธนพล  แทนไธสง
ม.2
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงธฤดี  โต้งกระโทก
ม.3
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงนพมาศ  หวัดวาปี
ม.3
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิต ม.ต้น
277
นางสาวบุญเรือง  ปัญญาพิสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงปรางวรี  ขุนลอด
ม.3
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงพัชราภา  แงะเกาะ
ม.3
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงภัสชราภา  บุตรดี
ม.3
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิต ม.ต้น
281
เด็กหญิงมีนญาดา  แย้มศรี
ม.3
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิต ม.ต้น
282
เด็กชายรัชภูมิ  โยงทองหลาง
ม.2
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงลดามณี  หุนกระโทก
ม.2
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงวรัญญา  ทรงจอหอ
ม.2
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงวิชิตา  เขื่องเชียงสา
ม.1
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงศิรภัทสร  อ่อนน้ำคำ
ม.1
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายสรรเพ็ชร  สำราญจิตร
ม.2
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายสุทธิวัส  แพทย์ประสาท
ม.1
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายอนุชิต  พงษ์สุระ
ม.1
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารทับทิมสยาม 7201 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
290
เด็กหญิงกชพร  น้อยโฉม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงกชพรรณ  หงษ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงกนกวรรณ  ครองกระโทก
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงกนกวรรณ  มาประจวบ
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงกนต์รพี  เหลาสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงกรกช  คำปลิว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงกรรณวรา  สงกูล
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงกรรณิการ์  นัยพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงกรวรรณ  นพวิเศษ
ป.4
โรงเรียนตุลยาธร
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงกรวรรณ  นาชิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงกรองแก้ว  แสงทัพ
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
301
เด็กชายกฤตนัย  หงษ์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
302
เด็กชายกฤตภาส  บานเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงกฤษณา  วะดี
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงกฤษติญา  อุบลดิลกวงศ์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  ชมภูวงศ์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
306
เด็กชายกฤษปกร  วิเศษกูล
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
307
เด็กชายกลทีป์  ปะโนรัมย์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงกวินตา  จันทร์มา
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงกวินทิพย์  อังกาบเพชร
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
310
เด็กชายกวินท์  โพธิ์ลอง
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงกวินธิดา  คาเอ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
312
เด็กชายกวี  โตภาณุรักษ์กุล
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงกัญญพัชร  จิตรจันทึก
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เคนดี
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงกัญญาณัท  อนุเคราะห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงกัญญาพัชร  เวียงอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุขงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงกัญญาภัทร  สดกลาง
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงกัญญาวีร์  กมลชิตร
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เกษมศิริวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงกัญวรา  คลังกูล
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงกัณฐิภา  สะเดา
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงกัณฒิมา  ดอมไธสง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารทับทิมสยาม 7202 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
325
เด็กหญิงกันฑิชา  ภิศักดิ์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  คงสืบชาติ
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  บุญบำรุง
ป.5
โรงเรียนตุลยาธร
วิทย์ประถม
328
เด็กชายกันทรากร  เอ็มประโคน
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงกัลญากร  ยันตรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงกัลยรัตน์  อดีตรัมย์
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงกัลยารัตย์  แสนศักดิ์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
332
เด็กชายกานต์กวี  มลฑล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงกานต์ณิชา  แปลงดี
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงกานต์พิชชา่  ศิริวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงกานต์ระวี  โกยชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงกานต์สิรี  นาคแสง
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงกิจตินันท์  ขำวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
338
เด็กชายกิตติกร  ช่างเหล็ก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
339
เด็กชายกิตติกร  เดิมทำรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
340
เด็กชายกิตติกวิน  เตียวเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
341
เด็กชายกิตติกวิน  สว่างใหญ่
ป.4
โรงเรียนตุลยาธร
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงกิตติยา  บัวนอก
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
343
เด็กชายกิตติศักดื์  ทองแสน
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
344
เด็กชายกิตติสัณห์  สวัสดิ์วงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงกุลญา  เยน
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงกุลภัสสร์  หนูเผ่า
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงขวัญข้าว  จุดโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงขวัญจิรา  พึ่งโคกสูง
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงขวัญชนก  ศิริเมฆา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงเขมจิรา  พึ่งอินทร์
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
351
เด็กชายเขมนันท์  ศรีสาธร
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงเขมริณ  เสมอภาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงเขมินทรา  จรุงจิตประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
354
เด็กชายคณินพิสุทธิ์  พิลาศเอมอร
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
355
เด็กชายคมกริช  พจน์สิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงคุณธีรา  น้อยจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงจรรยาภรณ์  โล่ห์นารายณ์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงจรัญญพร  จันทร์แดง
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงจรินญา  ศรีทน
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารทับทิมสยาม 7203 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
360
เด็กหญิงจรินทร์พร  มีมุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงจอมขวัญ  อรุณศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
362
เด็กชายจักรพรรดิ์  สุดาชม
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
363
เด็กชายจักริน  อุดมพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
364
เด็กชายจันทกานต์  ปุลาถาเน
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงจันทกานต์  เหลวกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงจันทรรัตน์  หงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงจารุพร  สุนทรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงจารุพิชญา  เหลืองสุก
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงจิณัฐตา  ประเสริฐศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงจิดาภา  พิทักษ์อัมรา
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงจิรประภา  ทองนอก
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงจิรพรรณ  งามแพง
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
373
เด็กชายจิรวัฒน์  ธนูสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
374
เด็กชายจิรวัฒน์  สินสุพรรณ์
ป.5
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงจิรัชญา  คงนันทะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงจิรัชญา  บุญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงจิรัชญา  มิ่งขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงจิรัชญา  รามัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
379
เด็กชายจิรัฏฐ์  แรงสู้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
380
เด็กชายจิรัฏฐ์  หนูจิตต์
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงจิราภัค  สนโสม
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงจุฑารัตน์  จีนมะโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงจุฑารัตน์  นำลอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงจุฑารัตน์  อภิวัฒนโชติ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ไชยยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ภาสำเภา
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงฉัตรกานต์  สนทนา
ป.5
โรงเรียนตุลยาธร
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงชญาดา  จันทะชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงชญานิศ  วิเศษน้ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
390
เด็กชายชนกนันท์  เข็มทิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงชนกนันท์  พลเศษ
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงชนกวนันท์  มาตุเวช
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงชนัญชิดา  ทองเกียรติ
ป.6
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงชนิกา  ประทุมโพธิ์
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารทับทิมสยาม 7204 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
395
เด็กหญิงชนิกานต์  นามสะอาด
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงชนิภา  ชลวานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงชมนภัส  แสงสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงชมพูนุท  ขำเอนก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงชมมณฒ์ภัคฒ์  พาหา
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
400
เด็กชายชยธร  มีแย้มภักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
401
เด็กชายชยพล  ราชประโคน
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงชยิสรา  ขันสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงชริดา  ศรีทน
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงชลธิชา  หรรษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงชลธิชา  อารีเอี้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงชลมัย  สุวรรณเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงชลากร  ศรีสุนารถ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงชวัลรัตน์  หิงสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนตุลยาธร
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  กิตติอุดมพันธ์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เนาวบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
411
เด็กชายชัชพงศ์  เวียงจันทึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงชาครีญา  ดอมไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงชาลิชา  มาแอสช์
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงชาลิสา  ขอคล้ายกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงชินาธิป  คำบุญมี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
416
เด็กชายชุติพงศ์  เกตุอินทร์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงชุติมารัตน์  กว้างนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
วิทย์ประถม
418
เด็กชายโชติวัฒน์  จำปาโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงฌฐพล  ทองสุขดี
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงเฌอกาญจน์  จีนฉายยา
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงญาณภา  สุกรแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
422
เด็กชายฐนกร  พงษ์พันนา
ป.4
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
423
เด็กชายฐนกฤษฎ์  ซ้ายโพธิ์กลาง
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงฐานิดา  อัมพะวัน
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงฐาปานีย์  ธนาศิริวรนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  แคภูเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงฐิติกานต์  อรัญศักดิ์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงฐิติชญา  จำเนียรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงฐิติชญา  บุขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารทับทิมสยาม 7205 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
430
เด็กหญิงฐิติชญา  สมานจิต
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงฐิติวรดา  ดายกระโทก
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
432
เด็กชายฐิติวัชร์  ศรีมะเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงณปภัสร  อยู่สาโก
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงณปภา  รัดหนองขี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงณภัทร  พัฒนสาร
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงณริศรา  คุณวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงณหทัย  วิเชียร
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงณัชชา  สิงห์วงศ์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงณัชชารีย์  โกเมน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
440
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  พชสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  ทิพย์อักษร
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กิติพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มัสรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รอดอารีย์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงณัฏฐภัทร  หล่อประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงณัฏฐา  สุขเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
447
เด็กชายณัฏฐ์  ดีสวาสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงณัฐกมล  พิมพ์เชื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
449
เด็กชายณัฐกรณ์  สุขยืน
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงณัฐชยา  จันพะเนา
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงณัฐฐา  ปรักมานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงณัฐณิชา  จอกทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงณัฐณิชา  ภักดีนริทร์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงณัฐณิชา  มาพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศุภมงคลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
456
เด็กชายณัฐดนัย  แมลงผึ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
457
เด็กชายณัฐดนัย  วงศ์คำนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
458
เด็กชายณัฐดิษฐ์  เทียนวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงณัฐธยาน์  คำละออ
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
460
เด็กชายณัฐนันท์  จันทร์กระจ่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
461
เด็กชายณัฐนัย  ฉวีวงค์
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงณัฐปรียา  พัชนี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงณัฐพร  เกตุทัสสา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
464
เด็กชายณัฐพร  พรมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารทับทิมสยาม 7206 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
465
เด็กชายณัฐพล  นพวารุมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
466
เด็กชายณัฐพล  สุขสำราญ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
467
เด็กชายณัฐพัฒน์  เตสะ
ป.5
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
468
เด็กชายณัฐวัศห์  วิเศษฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
469
เด็กชายณัฐศักดิ์  มั่นนุช
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
470
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ขำเอนก
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
471
เด็กชายณัฐสิทธิ์  สงครามศักดิ์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงณัฐสุดา  ฉาไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงณิชกุล  อดุลย์ศักดิ์
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงณิชาภัทร์  พรมแก้ว
ป.4
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงดวงพร  ชาญนารถ
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
476
เด็กชายดัสกร  อรัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงดากานดา  แก้วอำไพนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
478
เด็กชายตรีเทพ  ปะกิริโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงตุลยดา  นาราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
480
เด็กชายเตชินท์  พันธ์ชูจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
481
เด็กชายเตชินท์  วิบูลสุข
ป.4
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงทองเพชรพลอย  ดอนลาคลี
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
483
เด็กชายทัศนัย  ดำเนตร
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
484
เด็กชายทีปกร  พูนวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
485
เด็กชายทีปกร  เสือไพร
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
486
เด็กชายแทนคุณ  จันณรงค์
ป.5
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
487
เด็กชายแทนคุณ  สวัสดิ์พูน
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
488
เด็กชายธณัศวัฒน์  อภัยสุข
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
489
เด็กชายธนกฤต  จิตลดาอมร
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
490
เด็กชายธนกฤต  พลแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
491
เด็กชายธนกิจ  รากผักแว่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
492
เด็กชายธนโชติ  เรือนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
493
เด็กชายธนทัต  เกรียมไธสง
ป.5
โรงเรียนตุลยาธร
วิทย์ประถม
494
เด็กชายธนบัตร  ชาณุวัฒน์
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงธนพร  ค้ำชู
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงธนพร  มีสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
497
เด็กชายธนสาร  นุ่นเนื้อทิพย์
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงธนัชชา  บุญกว้าง
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
499
เด็กชายธนัญกร  เขตรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารทับทิมสยาม 7308 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
500
เด็กหญิงธนัญชนก  รักสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงธนัญธิตา  บุญชู
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงธนัสฐา  จันทร์ไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
503
เด็กชายธนากร  ศิลปสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
504
เด็กชายธราดล  มนูญธรรม
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
505
เด็กชายธฤษณุ  ชาลีวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงธวัลรัตน์  แป้นทอง
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงธัญชนก  ผาเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
508
เด็กชายธัญโชติ  ทิพย์โภขน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ธรรมวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  สุวรรณหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงธัญรดา  ตึดสันโดษ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงธัญลักษณ์  เนื้อทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงธัญวรรณ  ภูมินางาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ครบุรี
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงธัณย์นิชา  พงษ์สินชินโชติ
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงธันยนันท์  จีนเป็นวงศ์
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
517
เด็กชายธันวา  หลวงวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงธารารัตน์  ศรีวะลา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
519
เด็กชายธิติ  ราชโส
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงธิติยา  ไชยเทพ
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
521
เด็กชายธีธัช  อร่าม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
522
เด็กชายธีรทร  พาพาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
523
เด็กชายธีรเทพ  ชัยสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
524
เด็กชายธีรภัทร  วิจิตรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
525
เด็กชายธีรยุทธ  ภาเมือง
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
526
เด็กชายธีรวัฒน์  พุฒชุมแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงธีระดา  บุญทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
528
เด็กชายธีระวัฒน์  ต่วนกระโทก
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
529
เด็กชายนคร  สวัสดิ์พูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงนนทิยา  ฉันทะกุล
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
531
เด็กชายนพกร  สุขวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
532
เด็กชายนภัทร  แถวโสภา
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงนภัสสร  เกียรติประมาณ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณโชติ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารทับทิมสยาม 7309 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
535
เด็กหญิงนภาวรรณ  สุขสันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงนรภัทร  ดำพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
537
เด็กชายนราวิชญ์  ตุ่มดาวเรือง
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงนรินทร์ธร  เพ็ชรนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงนฤมล  ถุนนอก
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงนฤมล  อุไรรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
541
เด็กชายนวดล  ฉิมมาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงนัชชา  อร่าม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงนัฐชา  ฆ้องนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
544
เด็กชายนัฐภูมิ  ไปเจอะ
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงนัทธ์หทัย  เนียนไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงนัทนรินทร์  กาญจนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงนันท์นภัส  นวลศิริ
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงนันทิกานต์  คุณวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
549
เด็กชายนันธวัฒน์  สุนทรวัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงนาเดีย  เปรงปราง
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงนารีรัตน์  ไชยสาร
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
552
เด็กชายนาวิน  ขอคล้ายกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงนิชคุณ  สีปัดถา
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงนิชนันท์  เครือแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงนิธินันธ์  ทองพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงนิภาวรรณ  วงศ์หนูพะเนาว์
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
557
เด็กชายนิรุช  ยุตะวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงนิโลบล  ปรินทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทึก
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงบุญญิศา  หรรษาวงศ์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงบุญญิสา  สินธับสาร
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงบุริตา  บุญรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
563
เด็กชายบุริศร์  พันอุไร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงเบญญาภา  คงสืบชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงเบญญาภา  มะลิซ้อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงใบบัว  ประนินทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
567
เด็กชายปฏิกร  วงศ์บุญช่วย
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงปฏิมาพร  สมประสงค์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงปณิตา  พวงมาลัย
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารทับทิมสยาม 7414 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
570
เด็กหญิงปณิตา  พุฒสุข
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงปนัดดา  วาสุพิน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงปนัดดา  เหลวกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงปพัชญา  คึ่มสูง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เริ่มปลูก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
575
เด็กชายปรมัตถ์  คุ้มกลาง
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
576
เด็กชายปรมินทร์  ยาวรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
577
เด็กชายประพัฒน์พงศ์  จำปาโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงประภัสสร  ป่าแฝก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
579
เด็กชายประภากร  หอมโลก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
580
เด็กชายปรัตถกร  วรครบุรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
581
เด็กชายปราบดา  ระวังพรมราช
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงปริยาภัทร  ศรีภู่
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงปรียาพร  บุญสมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงปลายฝน  ศิริทัน
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงปลายฟ้า  วรรณรักษ์
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
586
เด็กชายปวริศฐ์  รักสัตย์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงปวริศา  พ่วงสิงห์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  บุญเขื่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
589
เด็กชายปวีร์  ปิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
590
เด็กชายป้องคุณ  สิงหเสนี
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงปัญญพัฒน์  กาวินคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงปัณฑิตา  มณีศรี
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
593
เด็กชายปัณณธร  ไชยอินทร์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงปัณธิตา  ส้มสาย
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงปาณอุษา  จักรโคกกรวด
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงปานชนก  แพร่งนคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงปานพิมพ์  แผ้วพลสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงปานรพี  พรมศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงปาริชาติ  วงสาสนธิ์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงปาลิกา  เนตรฝาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
วิทย์ประถม
601
เด็กชายปิยังกูร  บุญเจริญชัย
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงปีย์ขวัญ  ขุมพลอย
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงปีย์รดา  วรรณรักษ์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงปุญญานุช  ทองทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารทับทิมสยาม 7415 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
605
เด็กชายปุณญธร  ปรีชาพูด
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงปุณธิษา  เทพภิรมย์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงเปรมยุดา  ทัศนศาสตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงผกามาศ  ละมุดกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงฝ้าย  รุกขสนธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงพงศกร  จะคำรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
611
เด็กชายพงศกร  บุทา
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
612
เด็กชายพงศกร  ศิลปชัย
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
613
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  จันทร์แจ่มภพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
614
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ทรงแสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
615
เด็กชายพชร  สืบญาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
616
เด็กชายพชรดนย์  ดวงรัศมี
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
617
เด็กชายพชรพงศ์  ชวรัตน์โชติวงศ์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงพชรพร  สามพิมพ์
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
619
เด็กชายพชรรชฎ  ยอดเยี่ยมแกร
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
620
เด็กชายพยัคฆพล  นาคีสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงพรชนก  โยธาศรี
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงพรดารินทร์  เชื้อโท
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงพรทิตา  กริดกลาง
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงพรธิดา  สถานเถื่อน
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงพรพรรณ  เร่งเจริญธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
วิทย์ประถม
626
เด็กชายพรพิพัฒน์  พุ่มสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงพรพิมล  จงสดับกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงพรรณประภา  ด้วงนางรอง
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงพรวีนัส  สามนคร
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงพราวลักษณ์  ลักษณมนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงพริมารตา  ทองเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงพลอยชนก  ธนสมุทร
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงพลอยตะวัน  สวัสดิ์พูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงพลอยไพริน  ธีรสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  ทามาศ
ป.5
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงพัชร์นันธ์  สรรประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงพัชรพร  ชาญนารถ
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงพัชรพร  มาสำโรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
639
เด็กชายพัทธดนย์  บานฤทัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารทับทิมสยาม 7416 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
640
เด็กชายพัทธดนย์  วงศ์วุฒินาการ
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงพัทธนันท์  พลสาร
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงพิชญธิดา  ประดิษฐ์วงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
643
เด็กชายพิชญะ  ศรีราพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงพิชญดา  หลอดทอง
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงพิชญาภา  เฉลียวรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงพิชญาภา  ผงทวี
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงพิชญาภา  รัตนปู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
648
เด็กชายพิชิตชัย  เทียนวรรณ
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
649
เด็กชายพิพัฑฒ์  วิกรเมศกุล
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
650
เด็กชายพิพัฒน์  หนุนไธสง
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงพิมจัน  จิตตริยพงศ์
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงพิมณัฐฐา  ภัทราวัฒนสิน
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงพิมพ์ใจ  นวลปักษี
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญมามอญ
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ปาลอนันต์กุล
ป.4
โรงเรียนตุลยาธร
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงพิมพ์บุษกร  ซองรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  อำพันทอง
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คำดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
659
เด็กชายพิษณุพงษ์  ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงพีรดา  รุ่งสาง
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงพีรดา  วิเศษฐา
ป.5
โรงเรียนตุลยาธร
วิทย์ประถม
662
เด็กชายพีรภัทร  บุญก้อน
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
663
เด็กชายพีรวัส  พยัคฆา
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
664
เด็กชายพีระภัทร  เภตรายนต์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงพุ่มข้าว  หมั่นกิจ
ป.5
โรงเรียนตุลยาธร
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงเพชรไพริน  คชช้างพะเนาว์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงเพชรลดา  ปักษี
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงเพชรลัดดา  เรืองศรีชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงแพรวไพลิน  อะช่วยรัมย์
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
671
เด็กชายภควัฒน์  ตังธนรุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
672
เด็กชายภฤศภพ  สะเดา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงภัคธีมา  มงคลเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงภัควรัญชน์  วิทย์ศลาพงษ์
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารทับทิมสยาม 7417 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
675
เด็กหญิงภัทร  ตระกูลไตรพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงภัทรธิดา  โกเวนดานี
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทร์แดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
678
เด็กชายภัทร์ธีนันท์  กลมวงศ์ธนาเดช
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงภัทรปภา  การเรียน
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงภัทรภร  คุรุบัณฑิตย์
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
681
เด็กชายภัทรรัฐกุล  ชัยโรจน์ศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงภัทรลภา  ทิพย์โภชน์
ป.5
โรงเรียนตุลยาธร
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงภัทรลภา  ภาสะโน
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงภัทรวดี  เคนดี
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงภัทรวดี  นิดคำหาร
ป.4
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  หงษ์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงภัทราพร  น่วมโต
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงภัทราภรณ์  แม้นทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
689
เด็กชายภาดล  ศรีวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
690
เด็กชายภานุพงษ์  ปราบสกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงภาวิกา  มาตา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
692
เด็กชายภูเบศวร์  คงมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
693
เด็กชายภูผา  ชัยเสนา
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
694
เด็กชายภูมิพัฒน์  วงษ์โสมะ
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
695
เด็กชายภูมิรพี  จินดาดวง
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
696
เด็กชายภูมิรพี  มีพวงผล
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงภูริชญา  แผลติตะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงภูริชญา  สมัยธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
699
เด็กชายภูริพน  กายตะขบ
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
700
เด็กชายภูริวัฒน์  ท่วมพุดซา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
701
เด็กชายภูวณัฎฐ์  กินรี
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
702
เด็กชายภูวดินทร์  แก่นกล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงมณฑิตา  ราศีประโคน
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงมณีโชติรส  เช่นพิมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงมณีรัตน์  บุตรจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
706
เด็กชายมนนพัทธ์  ศิริชัย
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงมนัสชนก  กลีบกระโทก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงมนัสนันท์  ปัญญานะ
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงมัญชุพร  นุชเทียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารบัวบูชา ห้อง 4/1 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
710
เด็กหญิงมัญชุพร  ศรีชุมแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
711
เด็กชายมาโนชญ์  ธนัยรุ่งโรจน์
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  เภาวนะ
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงมุจลินทร์  อาจอาสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงเมธปรียา  เชิดฉาย
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงเมธาวี  ดีสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
716
เด็กชายยุรศักดิ์  ยาประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงโยษิตา  ทองอาจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
718
เด็กชายรงค์พชร  สีดาพล
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
719
เด็กชายรณภพ  มากชุมแสง
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
720
เด็กชายรักษิต  มากแสน
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงรัญธญา  ตั้งวงษ์เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
722
เด็กชายรัฐศาสตร์  แสงพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
723
เด็กชายรัตนชัย  วิกรเมศกุล
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงรัตน์สุดา  กลั่นกำเนิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คุ้มญาติ
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  นิรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงรัศมีกานต์  อิงแอบ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงรัสรินทร์  สิงห์วงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงรินรดา  ดวงรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงรินรดา  บัณฑิตพรมชาติ
ป.4
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงรุ่งทิวา  ใจกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงรุ่งฤดัี  มงคลชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงรุจิกานต์  จุไร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงรุจิรา  รุดชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงเรณุกา  บวรสิริสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงลภัสรดา  ดีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงลลิตา  ลินทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงลลิภัทร  ละมัยกุล
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงลลิภัทราลดา  พุทไธสง
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงลีอาน่า  ฟ๊อก
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงวชิรญาณ์  เที่ยงนา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงวชิรญาณ์  วงศ์แหล้
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
743
เด็กชายวรภัทร  ชัยลิ้นฟ้า
ป.4
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
วิทย์ประถม
744
เด็กชายวรภัทร  ประทุมสันต์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารบัวบูชา ห้อง 4/2 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
745
เด็กชายวรเมธ  ลัดดาอาชชวะ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
746
เด็กชายวรเมธ  วิเศษวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงวรรณษา  เจริญรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงวรรณิดา  รุ่งไร่โคก
ป.4
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
749
เด็กชายวรรธณเดช  ปานจุ้ยพะเนาว์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงวรรวนิต  ภิรมย์นาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
751
เด็กชายวรวุฒิ  อุดมดัน
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงวรัญญา  พื้นบาตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงวรันยา  พินาศภัย
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงวราภรณ์  หาญประเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงวราศิณี  สองคร
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
756
เด็กชายวรินทร  พะธะนะ
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงวริศรา  ดวงมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
758
เด็กชายวศิน  กลมกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
759
เด็กชายวัชรพงศ์  โสภาพล
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
760
เด็กชายวันเฉลิม  นฤทธิ์ธนสาร
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงวันวิสา  เสมอภาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
762
เด็กชายวัสสานะ  วันดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงวาสินี  คุตะวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
764
เด็กชายวิชญะ  กัญญาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงวิชญาพร  รามพุทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงวิชุดา  เชื้อสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
767
เด็กชายวิธัชพล  โสภาค
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงวิภาดา  วิภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
769
เด็กชายวีรภัทร  ช่วงเวฬุวรรณ
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
770
เด็กชายวีรวัฒน์  ดวงศรี
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
771
เด็กชายวุฒิชัย  จันทรังสี
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
772
เด็กชายวุฒิชาติ  ปุลาสะธัมมัง
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
773
เด็กชายศรายุธ  แสนเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงศศิชา  กลิ่นตั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงศศิภา  กลิ่นตั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงศศิวิมล  มีศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
777
เด็กชายศักรินทร์  จันบัวลา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงศิทากุล  คุณสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
779
เด็กชายศิรวิชญ์  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารบัวบูชา ห้อง 4/3 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
780
เด็กหญิงศิริกัญญา  รัตนะตระกูลเดชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงศิริขวัญ  รักภูเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงศิรินันท์  ทับทิมงาม
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงศิรินันท์  ปิ่นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงศิริรัตน์  พร้าวไธสง
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
785
เด็กชายศิวกร  สงกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
786
เด็กชายศิวัช  พรมแก้ว
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
787
เด็กชายศุพัฒน์  จันแขกหล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
788
เด็กชายศุภกิจ  พิลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
789
เด็กชายศุภโชค  สิงรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
790
เด็กชายศุภณัฐ  กะการดี
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
791
เด็กชายศุภเศรษฐ์  พยุงเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงศุภากร  ช่วยพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
793
เด็กชายสมภพพิสิษฐ์  สังข์ศรีฤทธิไกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
794
เด็กชายสมหวัง  ราชภักดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
795
เด็กชายสรวงศ์  ไชยเทพ
ป.5
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงสรวีย์  สิงห์วงศ์
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
797
เด็กชายสรศักดิ์  แดนราช
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
798
เด็กชายสรัล  อู่วิเชียร
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
799
เด็กชายสราวุฒิ  แทะกระโทก
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงสโรชา  กบินนา
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงสวรรยามาศ  พินิจอักษร
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงสายฝน  เนืองสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงสายรุ้ง  ม่วงสำเภา
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงสิตานัน  นันท์ดี
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
805
เด็กชายสิปปากร  เรืองไร่โคก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงสิรภัทร  วนพงศ์ทิพากร
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงสิราวรรณ  บรรเทิง
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงสิริกานต์  ชำนาญเชื้อ
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงสิริการย์  สิงห์วงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงสิริจรรยา  ทิพย์อักษร
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงสิรินดา  ตากิ่มนอก
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงสุกฤตา  สีดาชมภู
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงสุคลธวา  มันช่อ
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงสุจิตา  วิเศษสัย
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารบัวบูชา ห้อง 4/4 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
815
เด็กหญิงสุจิรา  จันทศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงสุชญา  พึ่งประสพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงสุชาดา  กุสะรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงสุชาดา  โสภา
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงสุชานันท์  ขวาขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงสุชาวลี  เขียวบุญแย้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงสุดาพร  อิ่มใจ
ป.4
โรงเรียนตุลยาธร
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงสุทธารทิพย์  ดีใหม่
ป.4
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงสุธาสินี  โสกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงสุธิดา  กันจันทึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงสุพรรณิการ์  บุยพันธ์
ป.4
โรงเรียนตุลยาธร
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงสุพรรษา  บำรุง
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงสุพัตตรา  ปิ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงสุพัตรา  เหลาหวายนอก
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงสุพิชญา  แวงสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงสุพิชญา  แสงพรหม
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
831
เด็กชายสุภเดช  ชัยลิ้นฟ้า
ป.5
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงสุภัทตรา  ฉกรรจ์ศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
833
เด็กชายสุภาพชาย  จิตสุภาพ
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงสุภาภรณ์  อิ่มสำราญ
ป.6
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงสุภาวดี  ดีระสาร
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงสุภาวิตา  หมู่ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงสุรภา  อาภรณ์พงษ์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
838
เด็กชายสุรสิทธิ์  กันญาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงสุรารักษ์  บุญประจวบ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงสุุดารัตน์  จริตรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
841
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ศิริบาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีณรงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงแสงอรุณ  แท่งทองหลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงหทัยชลณี  มาลาทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงหทัยภัทร  ระมัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงหทัยวรรณ  แย้มวิเศษ
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
847
เด็กชายหิรัณย์ธนา  วรนุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงอชิตา  แหวนหลวง
ป.5
โรงเรียนตุลยาธร
วิทย์ประถม
849
เด็กชายอชิระ  แก้วกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารบัวบูชา ห้อง 4/5 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
850
เด็กชายอณุพล  ธรรมสูตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงอธิชา  สิมสีดา
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
852
เด็กชายอนพัช  เพ็งเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
853
เด็กชายอนาวิล  ทิพย์อักษร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงอภิชญา  วิมลพล
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงอภิชญา  อาจหาญ
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงอภิชราภา  ทองย้อย
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
857
เด็กชายอภิชา  คิดรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงอภิญญา  โชคเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงอภิญญารัตน์  โคตุทา
ป.5
โรงเรียนตุลยาธร
วิทย์ประถม
860
เด็กชายอภิสิทธิ์  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงอมลรดา  เดชาสุรักษ์ชน
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงอรปรียา  แขกรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงอรปรียา  สุขงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงอรพรรณ  เทียบทอง
ป.5
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
865
เด็กชายอรรถพล  ธรรมนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงอรอังกูร  วิเศษกูล
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงอรัญญา  สุขบรรเทิง
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงอรัญญา  อภิชาติตังสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงอริสรา  ปัญญาประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงอริสรา  สุขสบาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงอรุโณทัย  มลิซ้อน
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
872
เด็กชายอลงกรณ์  เหมทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
873
เด็กชายอัครโชติ  พังเกาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงอัญชิษฐา  จันทร์สิงห์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงอัญฌิตา  ที่รัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงอัญญมณี  อัมพะวัน
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงอัญญารินทร์  อภัยสุข
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงอัญมณี  ซิลเลฟสกี้
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงอัฐภิญญา  จันสด
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงอัยญาดา  เพชรผ่องศรี
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
881
เด็กชายอานนท์  จันตัน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
882
เด็กชายอิทธิกร  นรารมย์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
883
เด็กชายอิทธิพัทธ์  เจนเป็นพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงอินทิรา  ตลอดภพ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารบัวบูชา ห้อง 4/6 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
885
เด็กหญิงอินธิรา  ปะริมาตา
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงอิสริยภรณ์  กล้าหาญ
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงเอมมิกา  น้อยจันทึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงไอยรา  กับรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม