ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้อง ป. 4/1 อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  ภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านสายโท 1
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกรปภา  เลิศประทีปกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
3
เด็กชายกันตินันท์  ขามประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
4
เด็กชายกันตินันท์  วิเคียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
5
เด็กชายกันทรากร  เพิ่มดี
ป.5
โรงเรียนบ้านสายโท 1
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัลญา  ชำระสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุญศิริ
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกาญจน์กวิน  มณีพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกานต์ปภัสร์  หิงประโคน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกานต์รวี  นพตลุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
11
เด็กชายกิตติกวิน  ทูลประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
12
เด็กชายกิตติพงศ์  สังประกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกิตติวรา  ไสยประจำ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกุลณัฐฐา  กุยรัมย์
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
15
เด็กหญิงขวัญวาริน  บุญปลอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
16
เด็กหญิงจันทริกา  รังพงษ์
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
17
เด็กชายจิรพัฒน์  ศรีจำปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
18
เด็กหญิงจิรภัทร  หัดเจริญ
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
19
เด็กหญิงจิราภรณ์  กันสา
ป.5
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
20
เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทเขต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
21
เด็กหญิงชนาภัทร  เยียรพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
22
เด็กชายชลกร  เฉลาประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
23
เด็กชายชินดนัย  เกษมพัฒนกิจ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
24
เด็กชายโชคชัยฐ์  พงษ์วิเศษ
ป.5
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
25
เด็กหญิงญาดา  ปาประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
26
เด็กชายญาธิป  เจียระนัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
27
เด็กชายณฐกฤต  จันทศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
28
เด็กหญิงณัชชา  ดวงใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
29
เด็กหญิงณัฏฐ์กานต์  จันทศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
30
เด็กหญิงณัฐณิชา  วรคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
31
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีกัลยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
32
เด็กชายณัฐธัญธร  สุริยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
คณิตประถม
33
เด็กชายณัฐปคัลภ์  จันทสิงห์
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
34
เด็กชายณัฐพัชร์  เรียกประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
คณิตประถม
35
เด็กหญิงณัฐริกา  อุดเต็น
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
คณิตประถม
36
เด็กชายอภิภู  เจาชัยเจริญกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้อง ป. 4/2 อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
37
เด็กหญิงณัฐวรา  อาษาพนม
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
คณิตประถม
38
เด็กชายณัฐวัศ  เมียดเตียบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
39
เด็กชายดนุวศิน  สิงห์โต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
40
เด็กหญิงตติตชัย  จันทร์คำ
ป.4
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
41
เด็กหญิงตติยา  ทองจำรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
42
เด็กชายถิรายุส์  สายดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
43
เด็กชายทัศน์พล  วงกุญ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
44
เด็กหญิงทาณิชา  เจริญยิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
คณิตประถม
45
เด็กหญิงทิวากานต์  แกมรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
คณิตประถม
46
เด็กชายธนวัฒน์  มีเปี่ยม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
คณิตประถม
47
เด็กหญิงธนษา  ลีประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
48
เด็กหญิงธนิกา  เสาวพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
49
เด็กชายธนิสร  ดิษฐ์สุทัศน์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
50
เด็กชายธราเทพ  โชรัมย์
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
51
เด็กหญิงธัญชนก  มณีน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
52
เด็กชายธีรเทพ  ชัยวิเศษ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
53
เด็กชายนนทพัทธ์  ปิ่นสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
54
เด็กหญิงนภวรรณ  นาคะโนทด
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
55
เด็กหญิงนภสร  ทองดุน
ป.4
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
56
เด็กหญิงนภัสกร  แก้วนุช
ป.5
โรงเรียนบ้านสายโท 1
คณิตประถม
57
เด็กชายนรวิชญ์  คงทันดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
58
เด็กหญิงนันท์นภัส  นิรันดร์ปกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
คณิตประถม
59
เด็กหญิงนันทนัช  มัตสยะวนิชกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
60
เด็กหญิงนันท์นัฐชา  ผ่องสิริภัค
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
61
เด็กชายนิรวัชร์  เทศประโคน
ป.4
โรงเรียนศรทิพย์วิจิตรปัญญา
คณิตประถม
62
เด็กชายบรรยวัสถ์  สง่าประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
63
เด็กหญิงบุญยาพร  สินทบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
คณิตประถม
64
เด็กหญิงบุษกร  ซ่อนกลิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
65
เด็กหญิงปฏิภา  ประภาวิชา
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
66
เด็กชายปรมินทร์  เชาว์ดำรงกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
67
เด็กชายประสิทธิ์  รัตนวงศ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
68
เด็กหญิงปราณปรียา  แก่นนอก
ป.5
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
69
เด็กชายปวัตร  ตึกประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
70
เด็กหญิงปวันรัตน์  โหระ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
คณิตประถม
71
เด็กชายปัณณทัต  พวงประโคน
ป.4
โรงเรียนศรทิพย์วิจิตรปัญญา
คณิตประถม
72
เด็กหญิงอริสา  ประทุมมาตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้อง ป. 4/3 อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
73
เด็กหญิงปัทมาพร  หนอสิงหา
ป.5
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
74
เด็กหญิงปาณกวิน  สลาประโคน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
คณิตประถม
75
เด็กหญิงปาณิสรา  พระชุมรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
คณิตประถม
76
เด็กชายปารเมศ  วิเศษหมื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
77
เด็กหญิงปาริชาต  อินปันแก้ว
ป.5
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
78
เด็กหญิงปิยดา  โกยสำราญ
ป.5
โรงเรียนบ้านสายโท 1
คณิตประถม
79
เด็กชายปุณณวิช  วงค์อินพ่อ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
80
เด็กชายปุณยธิษณ์  วิริยอุดมศิริ
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
81
เด็กหญิงปุณยวีร์  สาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
82
เด็กหญิงเปรมณิกา  มีชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
83
เด็กหญิงพณิดา  สังข์กลิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
84
เด็กหญิงพรรณวดี  พิมพระนาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
85
เด็กชายพสธร  ราชประโคน
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
คณิตประถม
86
เด็กชายพัทธดนย์  ดีพาชู
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
คณิตประถม
87
เด็กหญิงพัทธนันท์  เขาน้อย
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
88
เด็กหญิงพิชญธิดา  วงศ์ประณุท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
89
เด็กหญิงพิชย์ชนก  ดลเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
90
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เพ่งให้ตรง
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
คณิตประถม
91
เด็กชายพีรชา  คำหวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
92
เด็กชายพีรชา  ประทุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
93
เด็กชายพีรภัทร  เทียมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
คณิตประถม
94
เด็กหญิงเพชรพราว  หันตุลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
95
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วิริยกองเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
96
เด็กหญิงเพลงฟ้า  อินทร์สำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
97
เด็กหญิงเพียงขวัญ  สุขประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
คณิตประถม
98
เด็กชายภรณ์ดนัย  อาญาเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
99
เด็กชายภัฏค์ภูมิ  ชาญประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
100
เด็กหญิงภัทรวรรณ  มุ่งยอดกลาง
ป.5
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
101
เด็กชายภาคิน  นากสีสุก
ป.4
โรงเรียนศรทิพย์วิจิตรปัญญา
คณิตประถม
102
เด็กชายภาณุพงศ์  แสนสามารถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
103
เด็กชายภูมิพิพัฒน์  เอกคสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
104
เด็กชายภูริวัจน์  กีรติการสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
คณิตประถม
105
เด็กชายภูวิศ  โพธิ์คำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
106
เด็กชายภูศกร  คงพินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
107
เด็กหญิงมธุรดา  พิมพ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
คณิตประถม
108
เด็กชายอัครชัย  เชียรประโคน
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้อง E - Class room อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
109
เด็กหญิงมนธิชา  พลเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
110
เด็กหญิงรพีพรรณ  โอดฉิมพลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
คณิตประถม
111
เด็กชายรัชชานนท์  ไหประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
112
เด็กชายรัชพล  ชอุ่มประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
113
เด็กหญิงรัตนากร  แก้วการใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
114
เด็กหญิงรุ่งธิดา  เพ็งแจ่ม
ป.5
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
115
เด็กหญิงลีลารพิน  ทองใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
116
เด็กหญิงลูกปลา  ชื่นประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
117
เด็กชายวรปรัชญ์  คงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
118
เด็กหญิงวรัทยา  สีหาบุญจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
119
เด็กหญิงวรารัตน์  เศวตศิลป์
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
คณิตประถม
120
เด็กชายวริทริ์  อินทร์ทอง
ป.4
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
121
เด็กชายวสกร  ภูมิประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
122
เด็กหญิงวาสนา  วันภักดี
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
123
เด็กชายวีระภาพ  อินพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
124
เด็กหญิงศรัณย์ญา  อัดกลาง
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
125
เด็กหญิงศศิกาญจน์  ชาญประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
126
เด็กหญิงศศิกานต์  การเพียร
ป.4
โรงเรียนศรทิพย์วิจิตรปัญญา
คณิตประถม
127
เด็กหญิงศิมลทิพย์  แซ่โค้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
128
เด็กหญิงศิรินภา  อำพิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
129
เด็กชายศิวนาฎ  เงินโคกสูง
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
130
เด็กชายศิวัฒน์  หาญประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
131
เด็กหญิงศุภานัน  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
132
เด็กชายสิทธิโชค  คิดรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
133
เด็กชายสิทธินนท์  เปียนประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
134
เด็กชายสิทธิศักดิ์  ภัทรมณีนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
135
เด็กหญิงสิริวิมล  วงษ์ประโคน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
คณิตประถม
136
เด็กหญิงสุชัญญา  ไชยศรีรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
137
เด็กหญิงสุนิตา  พัฒนะชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
138
เด็กหญิงสุพนิตา  ทองมั่น
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
คณิตประถม
139
เด็กหญิงสุพิชชา  นิลพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
คณิตประถม
140
เด็กหญิงสุมณฑา  สืบมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
141
เด็กชายอติชาติ  ภัสดา
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
คณิตประถม
142
เด็กชายอนันตชัย  พิมชัยโชค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
143
เด็กหญิงอนันตญา  เพชรไธสง
ป.5
โรงเรียนบ้านสายโท 1
คณิตประถม
144
เด็กชายอัจฉริยกุมาร  ปิ่นประวัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
คณิตประถม
145
เด็กหญิงอัมราพร  สวัสดี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้อง ป. 4/4 อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
146
เด็กชายกฤษฎิ์  ทวันเวช
ม.1
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
147
นางสาวกุสุมา  เกือกรัมย์
ม.3
โรงเรียนวัดหนองตะครอง
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงเขมิกา  สิงห์ประโคน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงแคทเธอรีน โซเล่อ  อีริคเซ่น
ม.1
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงชมพูนุช  หาญเชี่ยว
ม.1
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรหมเอาะ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงณัฐวดี  โอทารัมย์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงณัฐิดา  ราชประโคน
ม.1
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
คณิต ม.ต้น
154
เด็กชายทักษดนย์  ซ่อมประโคน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายทัตพงศ์  ภูมิประโคน
ม.2
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายทินกฤต  พินทุไพศิษฎ์วงศ์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
157
เด็กชายธนาดล  สุขแจ่ม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงธนิดา  เลิศสกุล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
159
เด็กชายธรรมพล  มีเวที
ม.1
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงธิดารัตน์  การัมย์
ม.1
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
คณิต ม.ต้น
161
นายธีรเมธ  พินทุไพศิษฎ์วงศ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
162
เด็กชายนทีพัฒน์  ศรีเสมอ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงนันฐมนพร  ลีประโคน
ม.2
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
164
นางสาวพรนภิส  นุแรมรัมย์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
165
นายพศิน  ผลวิเศษสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ยังประโคน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงพันธิตา  บุญชวน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายพีรพล  ผินสู่
ม.1
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงเพชรดาว  ชาวประโคน
ม.2
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ภูมิประโคน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
171
เด็กชายภิญโญ  ดวงใจ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงรวิพร  กลอยประโคน
ม.2
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายราโชภัทร  สกุลพรหม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงวรฤทัย  สวดประโคน
ม.2
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงศุภกานต์  บัวสง่าวงศ์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
176
เด็กชายศุภกิตติ์  มนุษย์ชาติ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
177
นางสาวสุชาดา  เกือกรัมย์
ม.3
โรงเรียนวัดหนองตะครอง
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายอดิเทพ  อินทร์ประโคน
ม.2
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงอนันดา  เสงี่ยมศักดิ์
ม.1
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายอิทธิกร  มีโพธิ์กลาง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้อง ป. 4/5 อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
181
เด็กหญิงกชกร  แสงจันสี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงกชพร  ปานจิตต์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงกนกภรณ์  ศรีเหมือน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงกนกภัณฑ์  เพ็งประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงกนกวรรณ  ชัยวิเศษ
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงกมลชนก  ภิรมย์นาค
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองนำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงกมลลักษณ์  แฟมประโคน
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงกรชนก  เพ็งประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงกรรณิการ์  มัจฉาชาติ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงกรรวี  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงกรวิภา  ตรีประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
193
เด็กชายกฤตพัฒน์  กระเชื่อมรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงกฤติมา  สะอาดประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
195
เด็กชายกฤษฎา  พลโยธา
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
196
เด็กชายกฤษดา  พิมพ์พงษ์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงกวิตา  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
198
เด็กชายก้องกิจ  พยุงดี
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
199
เด็กชายก้องคณัชญ์  กุลเสวตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
200
เด็กชายก้องภพ  พูนประโคน
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
วิทย์ประถม
201
เด็กชายก้องภพ  เรืองประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงกัญจน์จิรา  เรือนปรุะโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงกัญชนก  สงแย้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงกัญชพร  ยรรยงนวกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พะสุรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ภูมิประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หลอดทอง
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงกัญญาพัชร  เตือประโคน
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงกัญญาพัชร  เทียนทอง
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงกัญญาภัค  ลีประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงกัญญาภัทร  งามทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงกัญญารัตน์  จงมีเลิศ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงกัญญารัตน์  บำรุงรส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
214
เด็กชายกัณณพัทธ์  ชัยสุภา
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงกันยกรณ์  กระมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงอริยา  ชาญประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงอริสา  คลังประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้อง ป. 5/5 อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
218
เด็กหญิงกานต์พิชชา  โตดประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
219
เด็กชายการัณย์  นรชาติ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงกิ่งกนก  คือประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงกุณนัดดา  ประจญ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงกุลนิดา  ชาญประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
223
เด็กชายเก่งกาจ  อรัญเพิ่ม
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
224
เด็กชายไกรวิชญ์  พานโฮม
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
225
เด็กชายไกรสิทธิ์  ยังประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
226
เด็กชายขวกร  ราชประโคน
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงขวัญข้าว  ครองชื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงขวัญชนก  ปะรัมย์
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงขวัญนภา  ซื่อความซื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงเขมิกา  พระเอี้ยง
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงเขมินทรา  ทวันเวทย์
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
232
เด็กชายคฑาวุธ  ตับกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงจรัสรวี  ทรงแสง
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงจอร์ดอน อลิชา  กัลเลเกอร์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
235
เด็กชายจักรดุลย์  ศิริมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
236
เด็กชายจักรพงศ์  นามภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
วิทย์ประถม
237
เด็กชายจักรินทร์  ทัวประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงจันทิมา  สุขประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
239
เด็กชายจารุกิตติ์  พรมงาม
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงจารุดา  คำทอง
ป.4
โรงเรียนศรทิพย์วิจิตรปัญญา
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงจารุวรรณ  โคประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงจิดาภา  ชัยภักดี
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงจิดาภา  มุ่งแทรกกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
244
เด็กชายจิตติพัฒน์  เหลืองเดชานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงจิรธิดา  พรหมรุกชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงจิรสิตา  ยินดีรัมย์
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
247
เด็กชายจิระกิตติ์  เสงี่ยมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงจิรัชญา  ผินสู่
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงจิรัฐดา  นัยลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงจิราภา  จุ้ยประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
251
เด็กชายเจตริน  มุมทอง
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงเจติยา  เนาว์ประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงอโรญา  เกตพานิช
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงอลิษา  แยนเซ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้อง ป. 5/4 อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
255
เด็กหญิงฉัตราภรณ์  คูณประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงชญานิน  จินดาศรี
ป.4
โรงเรียนศรทิพย์วิจิตรปัญญา
วิทย์ประถม
257
เด็กชายชนกันต์  จันทศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงชนัญชิตา  ทวันเวช
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
259
เด็กชายชนาสิน  เกาประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
260
เด็กชายชยกร  นามโคตร
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
261
เด็กชายชยพล  สายสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
262
เด็กชายชยากร  เสชู
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงชลพิชชา  สายศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงชลลดา  เตจ๊ะ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงชลลดา  มาตรวังแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงชลิดา  ปุยะติ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
267
เด็กชายชวกร  ชื่นประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
268
เด็กชายชวกร  เชาวน์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
269
เด็กชายชัชพิสิฐ  กุนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
วิทย์ประถม
270
เด็กชายชัชวินท์  วิจิตรัตนศาสตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงชัญญาณ์ภัช  สังฆฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงชัญญานุช  เกาะรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงชาลิสา  หนูเงิน
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
274
เด็กชายชินวุฒิ  เกษมพัฒนกิจ
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงโชติกา  ชิดปลัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงโชษิตา  เสียงเพราะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
277
เด็กชายญาณกร  ไชยพิมลกุล
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงญาณิกา  ทรัพย์ขวัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงญาณิน  สมานรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงฐนิตา  นาโควงศ์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
281
เด็กชายฐานะดี  นราศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงฐานิตา  คณะรัตน์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงฐานิตา  สัตย์ตรง
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงฐิดายุ  ชาญประโคน
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงฐิตาธาร  ชื่นประโคน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีภิรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
287
เด็กชายฐิติกรณ์  เพ็งประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงฐิตินันท์  จำนงค์ประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
289
เด็กชายฐิติพงศ์  ทรงประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงออมทอง  ชัยเวิน
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงอะอิชาฮ์  รอบแคว้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้อง ป. 5/3 อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
292
เด็กหญิงฐิติรัตน์  แก้วกอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
293
เด็กชายฐิติวัฒน์  ทุยประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงฑิดฐิตา  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
295
เด็กชายฑีฆทัศน์  กตัญญู
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
296
เด็กชายณฐภัทร  เทียมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงณภัทร  สัตย์ซื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงณยฏา  สายกระสุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงณหทัย  ทองทัพไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงณัชชา  ชัยประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงณัชชา  ศรีดาว
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จุดโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงศ์วิวรรธน์ศิริ
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ห่วงประโคน
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงณัฏฐา  รานประโคน
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงณัฏฐากร  เทียมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงณัฐชญา  มีทรัพย์
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงณัฐฐา  เจียมรัมย์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชำนาญดู
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงณัฐณิชา  เบอร์ไธสง
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงณัฐณิชานันท์  แย้มประโคน
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
313
เด็กชายณัฐดนัย  โพยประโคน
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงณัฐธิดา  ชัยพูน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงณัฐธิดา  ละอองทอง
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงณัฐนิชา  เกาประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงณัฐนิชา  ตุ้งประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
318
เด็กชายณัฐพัฒน์  แซ่เอี้ยง
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
319
เด็กชายณัฐภัทร  พรหมบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
320
เด็กชายณัฐภูมินทร์  เตะประโคน
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
วิทย์ประถม
321
เด็กชายณัฐเมศร์  พานิชพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
322
เด็กชายณัฐวุฒิ  เวือมประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงณิชารีย์  หลอมประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงดวงพร  สุขสงวน
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
วิทย์ประถม
325
เด็กชายดุลยเดช  พรมขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
326
เด็กชายเดชพล  จอดรัมย์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
327
เด็กชายอัครชัย  ดอกประโคน
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้อง ป. 5/2 อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
328
เด็กหญิงตุลาพร  กระมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
329
เด็กชายเตชิต  แสนกล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
วิทย์ประถม
330
เด็กชายเตชินทร์  สนสี
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
331
เด็กชายทตเชด  เกรัมย์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
332
เด็กชายทศพิทย์  บุญวิจิตร
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงทองอันนา  ศรีสุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงทักษพร  ยอดไธสง
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงทัศน์ีย์  มมประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงทานตะวัน  ต่างประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
337
เด็กชายแทนคุณ  วงค์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
338
เด็กชายไทยภิวัฒน์  ผลสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
339
เด็กชายธนกฤต  ตุ้งประโคน
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
340
เด็กชายธนกฤต  ผาดไธสง
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
341
เด็กชายธนชัย  ราชประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
342
เด็กชายธนพงษ์  นงค์ประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
343
เด็กชายธนพัฒน์  ชานณรงค์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงธนภรณ์  รอบแคว้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
345
เด็กชายธนภัทร  จำนงประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
346
เด็กชายธนภัทร  ชุมดำ
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
347
เด็กชายธนวัฒน์  ชำนาญพนา
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงธนัชชา  สุจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงธนัชพร  วิเชียรโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงธนัญญา  สมบัติวงศ์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
351
เด็กชายธนากร  ศุภวิชญ์ติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงธนิศร  แผนพนา
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
353
เด็กชายธเนศ  ทิศงาม
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
354
เด็กชายธไนศวรรย์  สติภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงธัญชนก  สอนนอก
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  หล้าสมสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงธัญพร  ศรีงาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงธัญพิมล  ยลวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงธัญมน  วิริยะอัศวกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงธัญลักษณ์  วงกุญ
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองรักสี
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
362
เด็กชายธันวา  หนุนโชค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
363
เด็กชายอันดูว์  ซูเลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้องดนตรี อาคารสัตตบงกช ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
364
เด็กหญิงธาดา  มีสายบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
365
เด็กชายธาวิน  ปานใจนาม
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
366
เด็กชายธาวิน  โพธิ์คำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงธิดารัตน์  ทรงยินดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงธิตินันท์  จุดประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงธิมาพร  สอนศิลป์พงศ์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
370
เด็กชายธีภพ  งามประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
371
เด็กชายธีภพ  พวงประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
372
เด็กชายธีร์จุฑา  ชัยวิเศษ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
373
เด็กชายธีรโชติ  บุญด้วง
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
วิทย์ประถม
374
เด็กชายธีรโชติ  พลังเดชฤทธิไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงธีรดา  พลสงคราม
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงธีรนันท์  เจริญรัมย์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
377
เด็กชายธีรพิชญ์  หิงประโคน
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
วิทย์ประถม
378
เด็กชายธีรภัทร์  ไมยประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
379
เด็กชายธีรเมธ  ต่างประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
380
เด็กชายธีรเมธ  พิมพ์ทอง
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงธีร์วรา  สดใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
382
เด็กชายธีรวัฒน์  สารเสวต
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงนงนภัส  ชมพิกุล
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
384
เด็กชายนนทพัทธ์  แสงมาศ
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงนพดา  บุญสัทธิ
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงนภาวรรณ  สันประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
387
เด็กชายนรภัทร  ปุยะติ
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  จีนประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงนฤกานต์  ยึนประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงนลินทิพย์  มัชชะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
วิทย์ประถม
391
เด็กชายนวพล  มะลา
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
392
เด็กชายนวพล  สมร่าง
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
393
เด็กชายนัทธวัฒน์  เจริญศิริมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
394
เด็กชายนันทยศ  สีหามาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงนันภิกา  เจนประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงนาฏยธาร  ศูนย์ประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
397
เด็กชายนาธาน  ลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
398
เด็กชายนำโชค  จันทสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงอัยลดา  อยู่แพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้อง ป. 5/1 อาคารสัตตบงกช ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
400
เด็กชายนิฏิพัทธ์  จำปาลาด
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
วิทย์ประถม
401
เด็กชายนิติธาดา  ทาประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
402
เด็กชายนิติภูมิ  สมนึกตน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงนิภาพร  บัตรประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงบัณชิตา  สายสี
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงบัณฑิตา  นารี
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงบัณฑิตา  นิลหุต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงบัณฑิตา  เรืองวริทย์กุล
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงบุญจิรา  หลอมประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงบุญญาพร  ปีเดอร์เซน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงบุญญาภา  อินนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงบุญศลิษา  จรรยาประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงเบญญาภา  ตากิ่มนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงเบญญาภา  สิทธิวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
415
เด็กชายปกรณ์เกียรติ เรย์มอนด์  คาร์ทเนอร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงปภัสสร  โสมวิเศษ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงปภัสสร  หอมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงปภาวดี  ปุราทะกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
419
เด็กชายปรเมศวร์  คำประโคน
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
420
เด็กชายปรัชญา  เจนประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
421
เด็กชายปราชญ์  มูลหา
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงปริติยาธร  ประมูลประธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
423
เด็กชายปริยากร  ตะลัน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงปรียดา  จูประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงปรียดา  เปรมปรีดิ์
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงปรียนันท์  ปุ่นประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงปรียาธร  ถนัดป่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงปรียาวีร์  สังสมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงปลายฟ้า  ตลับทอง
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงปลื้มจิตร  กำประโคน
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
431
เด็กชายปองคุณ  ประสานสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
432
เด็กชายปัจจยากร  หล่อแท้
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
433
เด็กชายปัญญวัฒน์  แซ่อั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงปาณรวินท์  เสือเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
435
เด็กชายอานัส  แก้วเคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้อง ป. 6/5 อาคารสัตตบงกช ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
436
เด็กหญิงปาริตา  เหมือนประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
437
เด็กชายปิติกร  บัวชิด
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงปิยธิดา  ห่วงประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงปิยพร  นวนประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
440
เด็กชายปิยวัฒน์  แวงวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงปิยะรินทร์  เตือประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงปุญญวีย์  นามหาพิด
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงปุญญิศา  ทองประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
444
เด็กชายปุณชัย  ขัติสอน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
445
เด็กชายปุณณสินธ์  เข็มบริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงเป็นแก้วตา  วิเชียรโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงเปมิกา  วิเลศ
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงเปรมภัสสร  ทูลประโคน
ป.4
โรงเรียนศรทิพย์วิจิตรปัญญา
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงไปรยา  โหระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
450
เด็กชายพงศ์พิพัฒ  เพ็งประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงพนิดา  เจนประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงพนิตพร  ปุยะติ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงพรชนิตว์  ปุยะติ
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงพรทิพย์  เสมามิง
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงพรทิพย์  เสือรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงพรธีรา  เขียวแก้ว
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงพรพิชิต  สาระบูรณ์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงพรภัณฑิรา  ตุละวิภาค
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงพรรณนิภา  โล่ประโคน
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงพริม  ตันทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงพริมระตา  ตัวประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
462
เด็กชายพลหฤษฏ์  ภูจอมขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงพลอยจุฑา  ต่างประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงพลอยชมภู  คนกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงพลอยปภัทร  โลแพทย์
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงพลอยไพลิน  เสาวโค
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงพลอยรัศมี  บุญไทยกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงพอใจ  หินสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงพัชรวลัย  วิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทิ้งโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
วิทย์ประถม
471
เด็กชายอานุภาพ  พรมมา
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้อง ป. 6/4 อาคารสัตตบงกช ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
472
เด็กชายพัฒนพล  ชิดปลัด
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ชิดปลัด
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
474
เด็กชายพันธวัช  ลานประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
475
เด็กชายพันธุ์เทวฤทธิ์  เกียรติทวีพันธุ์
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
476
เด็กชายพาศิษฐ์  วิลัยรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงพิชชาภา  ชานุวงศ์
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงพิชญธิดา  ลอยประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงพิชญา  จิตหาญ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
480
เด็กชายพิชญุตม์  ยารัมย์
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
481
เด็กชายพิชวิชญ์  วงกุญ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงพิณณ์ประภา  ประทุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  การเพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
484
เด็กชายพิภัช  กันสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  เพ็งประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงพิมพิไล  พรมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงพิมลณัฎฐ์  พิพัฒนะกุลศิริิ
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
488
เด็กชายพิรภพ  เชี่ยวรอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงพิสิตา  แก้วจันทา
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
490
เด็กชายพีรณัฐ  พูนลัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
491
เด็กชายพีรบูรณ์  ทวันเวช
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
วิทย์ประถม
492
เด็กชายพีรพล  รัตนพนาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงพีรัชญา  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
494
เด็กชายพุฒิเทพ  กลั่นประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
495
เด็กชายพุฒินาท  เด็ดแก้ว
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
496
เด็กชายพุฒิเมธ  ขาวงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงพุทธิดา  คัชมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงเพชรัช  จามิกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงเพ็ญกวี  อิงลิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงแพรพิไล  สุภิวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงแพรวพรรณ  มีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงโพธิเธียร  ไพสิฐภาณุ
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงภรสุข  ยอดชลูด
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงภัคจิรา  พันยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงภัคจิรา  สันติสุขคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
506
เด็กชายภัควิน  โขรัมย์
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงอารดา  คำโสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้อง ป. 6/3 อาคารสัตตบงกช ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
508
เด็กหญิงภัทรวดี  ห่วงประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
509
เด็กชายภาณุพงศ์  แก้วเอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
510
เด็กชายภานุวัฒน์  สนิทประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พิงเกาะ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
512
เด็กชายภูมินทร์  หินสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
513
เด็กชายภูมิภูวนัย  พงพนัส
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
514
เด็กชายภูมิรพี  พูลชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงภูริตา  มหโภคาสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
516
เด็กชายภูริภัทร์  พิมพ์วัน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
517
เด็กชายภูวดล  เจียมรัมย์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
518
เด็กชายภูวนัย  นานประโคน
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
519
เด็กชายภูสิทธิ์  กระมล
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงมนัสนันท์  โสมประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงมาริสา  ทรงประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  โนนทัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
523
เด็กชายยศพนศ์  เกรียงวัฒนศิริ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงเยนทรา  บำรุงธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
525
เด็กชายรฐนนท์  ประทุมวงศ์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
526
เด็กชายรติคุณ  แก้วประโคน
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
527
เด็กชายรพีพงศ์  ทรงวิชา
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
528
เด็กชายร่มธรรม  พงษ์เรืองหนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงรวิสรา  เสมอภาค
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงรวิสา  หิงประโคน
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
วิทย์ประถม
531
เด็กชายรัฐภูมิ  โสมะมี
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงรัตนาวดี  อุ่นใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงรัมภา  เทียมมณีรัตน์
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงรุ่งนภา  โกยรัมย์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ศรีทะลับ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
536
เด็กชายรุ่งโรจน์  วิงประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
537
เด็กชายฤชุภัทร  แก้วลาย
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงลักษศิกุล  ตะนะสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงลักษิกา  เรืองมณี
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงลีลาวดี  จำปาวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงวชิรญาณ์  จบหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงวชิรญาณ์  จำปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
วิทย์ประถม
543
เด็กชายอินทรพัฒน์  ไชยรัตน์
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้อง ป. 6/2 อาคารสัตตบงกช ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
544
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทาราเพชร
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
545
เด็กชายวชิรวิทย์  ปรากฎรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
546
เด็กชายวชิรวิทย์  พ่อเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงวชิราภรณ์  อ่อนวิลาวัลย์
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงวนัชภรณ์  ศาลางาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงวรกานต์  เสาวโค
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
550
เด็กชายวรโชติ  โพธิ์ชัยโย
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงวรรณพร  แต้ประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงวรรณวิสา  ไกรเพชร
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงวรรณิดา  ปุยะติ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงวรรณิตา  ทองทรวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
555
เด็กชายวรวรรธน์  วังหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงวรัญญา  เศวตศิลป์
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงวรัญลักษณ์  บุญโสดากร
ป.4
โรงเรียนศรทิพย์วิจิตรปัญญา
วิทย์ประถม
558
เด็กชายวริทธิ์ธร  เพิ่มพูน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
559
เด็กชายวริศ  กิจคณะ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงวริศรา  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงวันวิสาข์  ศรีชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงวาสนา  เกษาโร
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงวิจิตรา  วันประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงวิชญาพร  สีดาจร
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงวิมลมณี  แซวประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
566
เด็กชายวิลเลี่ยม เดวิด  ซาวทั้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
วิทย์ประถม
567
เด็กชายวิศรุต  วศินไพบูลย์วงศ์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
568
เด็กชายวิษณุ  เจนประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
569
เด็กชายวีรภัทร  เกณฑ์สาคู
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
570
เด็กชายวีรวุฒิ  เด็ดแก้ว
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงศรัณญา  กองโฉม
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  ทวันเวท
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
573
เด็กชายศรัณย์  จรรยา
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงศรันรัตน์  ชนะเทพ
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
575
เด็กชายศราวิน  หาญประโคน
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
576
เด็กชายศริโชค  สีดาสมา
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงศรินยามาศ  เจนประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงศลิษา  ฤทธิ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงเอ็มม่า  แวมฮอฟ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้อง ป. 6/1 อาคารสัตตบงกช ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
580
เด็กหญิงศศิชา  อาษากิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงศศิตรา  สินสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงศศินิภา  บุญจูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงศศิพิมพ์  ชนะประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงศศิภา  สนทนา
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงศิณญา  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงศิรกาญจน์  พรหมเอาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงศิรนาถ  ลามี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
588
เด็กชายศิรวิชญ์  สุมาลุย์
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงศิราภรณ์  แย้มประพาย
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
590
เด็กชายศิริทรัพย์  รัตนวงศ์จันทร์
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงศิรินทิพย์  ทองไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงศิริวรรณ  อำพิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
593
เด็กชายศิวัช  วงศ์อุดมเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
594
เด็กชายศิวัช  อุกประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
595
เด็กชายศุภวิช  แพงวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงศุภัทราณี  เพ็งพิศ
ป.4
โรงเรียนบ้านสายโท 1
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงศุภิสรา  ธีรวรกาญจน์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
598
เด็กชายสกลวัฒน์  อิสริยะวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงสมิตานัน  โอวรรณกุล
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
600
เด็กชายสรวิชญ์  พวงประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
601
เด็กชายสรวิชญ์  อุตรศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
602
เด็กชายสวภัทร  กุดั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงสวิชญา  กรวยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงสาธิดา  คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงสาวิตรี  สุขจิต
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
606
เด็กชายสิขเรศ  พัชนี
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
607
เด็กชายสิทธิศักดิ์  โพธิ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงสิริกร  สุขเลิศ
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงสิริขวัญ  ผิวคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงสิริญญาธร  นรสาร
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงสิรินลญากรณ์  คุณมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงสิริวิมล  จันทร์แรม
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงสิริวิมล  พลอยพันธ์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยรัตน์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงไอริสา  กุลมร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้องโสต อาคารสัตตบงกช ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
616
เด็กชายสุขกมล  โตดประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงสุดาทิพย์  มะลิทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงสุดารัตน์  กาญจน์กระสัง
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงสุทธิตรา  สุขสาม
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงสุประวีณ์  สง่าประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
621
เด็กชายสุปิยังกูร  ราชประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงสุพรรณิกา  บาลโสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  นครศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
วิทย์ประถม
624
เด็กชายสุภกฤษฎิ์  แสนบัญดิษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงสุภาวดี  เพชรประกอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงโสรัจจา  นะราศรี
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงหนูฝ้าย  กุสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงหยาดทิพย์  แปะประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
629
เด็กชายหฤษฏ์  ซ่อนกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
วิทย์ประถม
630
เด็กชายหฤษฏ์  ธงวรรณฉัตร
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงหลุยส์ เดซี่  เบรซ์ซินกี้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
632
เด็กชายเหมรัศน์  แก้วกอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงอชิรญา  หอมยามเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
วิทย์ประถม
634
เด็กชายอธิศ  วงค์ประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงอนัญญา  กองโฉม
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
636
เด็กชายอนันดา  ประวาสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
637
เด็กชายอนุชิต  ปะรัมย์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงอภิชญา  มูลวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงอภิชญา  อุตส่าห์การ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
640
เด็กชายอภิชาติ  ชาญประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงอภิญญา  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
642
เด็กชายอภิรักษ์  กุ้ยวงตาล
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
วิทย์ประถม
643
เด็กชายอภิรักษ์  ชอุ่มประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
644
เด็กชายอภิษฐา  เทือนประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงอมรกานต์  บุญอุไร
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงอแม่นด้าร์ เขต  แอนเดอร์สัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงอรจิรา  ไหประโคน
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
648
เด็กชายอรรฆพร  พงษ์พรรณ
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
วิทย์ประถม
649
เด็กชายอรรถพร  สมานงาม
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงอรวรา  โจฮันสัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงไอริสา  เมินดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม