ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้อง ป. 4/1 อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  ภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านสายโท 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกรปภา  เลิศประทีปกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกันตินันท์  ขามประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกันตินันท์  วิเคียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกันทรากร  เพิ่มดี
ป.5
โรงเรียนบ้านสายโท 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกัลญา  ชำระสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุญศิริ
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกาญจน์กวิน  มณีพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกานต์ปภัสร์  หิงประโคน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกานต์รวี  นพตลุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกิตติกวิน  ทูลประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกิตติพงศ์  สังประกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกิตติวรา  ไสยประจำ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกุลณัฐฐา  กุยรัมย์
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงขวัญวาริน  บุญปลอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงจันทริกา  รังพงษ์
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายจิรพัฒน์  ศรีจำปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงจิรภัทร  หัดเจริญ
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงจิราภรณ์  กันสา
ป.5
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทเขต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงชนาภัทร  เยียรพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายชลกร  เฉลาประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายชินดนัย  เกษมพัฒนกิจ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายโชคชัยฐ์  พงษ์วิเศษ
ป.5
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงญาดา  ปาประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายญาธิป  เจียระนัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายณฐกฤต  จันทศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงณัชชา  ดวงใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงณัฏฐ์กานต์  จันทศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงณัฐณิชา  วรคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีกัลยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายณัฐธัญธร  สุริยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายณัฐปคัลภ์  จันทสิงห์
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายณัฐพัชร์  เรียกประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงณัฐริกา  อุดเต็น
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กชายอภิภู  เจาชัยเจริญกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้อง ป. 4/2 อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
37
เด็กหญิงณัฐวรา  อาษาพนม
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายณัฐวัศ  เมียดเตียบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายดนุวศิน  สิงห์โต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงตติตชัย  จันทร์คำ
ป.4
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงตติยา  ทองจำรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายถิรายุส์  สายดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายทัศน์พล  วงกุญ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงทาณิชา  เจริญยิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงทิวากานต์  แกมรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายธนวัฒน์  มีเปี่ยม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงธนษา  ลีประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงธนิกา  เสาวพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายธนิสร  ดิษฐ์สุทัศน์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายธราเทพ  โชรัมย์
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงธัญชนก  มณีน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายธีรเทพ  ชัยวิเศษ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายนนทพัทธ์  ปิ่นสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงนภวรรณ  นาคะโนทด
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงนภสร  ทองดุน
ป.4
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงนภัสกร  แก้วนุช
ป.5
โรงเรียนบ้านสายโท 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายนรวิชญ์  คงทันดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงนันท์นภัส  นิรันดร์ปกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงนันทนัช  มัตสยะวนิชกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงนันท์นัฐชา  ผ่องสิริภัค
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายนิรวัชร์  เทศประโคน
ป.4
โรงเรียนศรทิพย์วิจิตรปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายบรรยวัสถ์  สง่าประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงบุญยาพร  สินทบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงบุษกร  ซ่อนกลิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงปฏิภา  ประภาวิชา
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายปรมินทร์  เชาว์ดำรงกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายประสิทธิ์  รัตนวงศ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงปราณปรียา  แก่นนอก
ป.5
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายปวัตร  ตึกประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงปวันรัตน์  โหระ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กชายปัณณทัต  พวงประโคน
ป.4
โรงเรียนศรทิพย์วิจิตรปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงอริสา  ประทุมมาตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้อง ป. 4/3 อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
73
เด็กหญิงปัทมาพร  หนอสิงหา
ป.5
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงปาณกวิน  สลาประโคน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงปาณิสรา  พระชุมรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายปารเมศ  วิเศษหมื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงปาริชาต  อินปันแก้ว
ป.5
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงปิยดา  โกยสำราญ
ป.5
โรงเรียนบ้านสายโท 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายปุณณวิช  วงค์อินพ่อ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายปุณยธิษณ์  วิริยอุดมศิริ
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงปุณยวีร์  สาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงเปรมณิกา  มีชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงพณิดา  สังข์กลิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงพรรณวดี  พิมพระนาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายพสธร  ราชประโคน
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายพัทธดนย์  ดีพาชู
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงพัทธนันท์  เขาน้อย
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงพิชญธิดา  วงศ์ประณุท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงพิชย์ชนก  ดลเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เพ่งให้ตรง
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายพีรชา  คำหวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายพีรชา  ประทุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายพีรภัทร  เทียมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงเพชรพราว  หันตุลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วิริยกองเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงเพลงฟ้า  อินทร์สำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงเพียงขวัญ  สุขประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายภรณ์ดนัย  อาญาเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายภัฏค์ภูมิ  ชาญประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงภัทรวรรณ  มุ่งยอดกลาง
ป.5
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายภาคิน  นากสีสุก
ป.4
โรงเรียนศรทิพย์วิจิตรปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายภาณุพงศ์  แสนสามารถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายภูมิพิพัฒน์  เอกคสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายภูริวัจน์  กีรติการสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายภูวิศ  โพธิ์คำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กชายภูศกร  คงพินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงมธุรดา  พิมพ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายอัครชัย  เชียรประโคน
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้อง E - Class room อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
109
เด็กหญิงมนธิชา  พลเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงรพีพรรณ  โอดฉิมพลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายรัชชานนท์  ไหประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายรัชพล  ชอุ่มประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงรัตนากร  แก้วการใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงรุ่งธิดา  เพ็งแจ่ม
ป.5
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงลีลารพิน  ทองใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงลูกปลา  ชื่นประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายวรปรัชญ์  คงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงวรัทยา  สีหาบุญจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงวรารัตน์  เศวตศิลป์
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายวริทริ์  อินทร์ทอง
ป.4
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายวสกร  ภูมิประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงวาสนา  วันภักดี
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายวีระภาพ  อินพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงศรัณย์ญา  อัดกลาง
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงศศิกาญจน์  ชาญประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงศศิกานต์  การเพียร
ป.4
โรงเรียนศรทิพย์วิจิตรปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงศิมลทิพย์  แซ่โค้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงศิรินภา  อำพิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายศิวนาฎ  เงินโคกสูง
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายศิวัฒน์  หาญประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงศุภานัน  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายสิทธิโชค  คิดรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายสิทธินนท์  เปียนประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายสิทธิศักดิ์  ภัทรมณีนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงสิริวิมล  วงษ์ประโคน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงสุชัญญา  ไชยศรีรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงสุนิตา  พัฒนะชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงสุพนิตา  ทองมั่น
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงสุพิชชา  นิลพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงสุมณฑา  สืบมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายอติชาติ  ภัสดา
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายอนันตชัย  พิมชัยโชค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงอนันตญา  เพชรไธสง
ป.5
โรงเรียนบ้านสายโท 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายอัจฉริยกุมาร  ปิ่นประวัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงอัมราพร  สวัสดี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้อง ป. 4/4 อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
146
เด็กชายกฤษฎิ์  ทวันเวช
ม.1
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
นางสาวกุสุมา  เกือกรัมย์
ม.3
โรงเรียนวัดหนองตะครอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงเขมิกา  สิงห์ประโคน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงแคทเธอรีน โซเล่อ  อีริคเซ่น
ม.1
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงชมพูนุช  หาญเชี่ยว
ม.1
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรหมเอาะ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงณัฐวดี  โอทารัมย์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงณัฐิดา  ราชประโคน
ม.1
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายทักษดนย์  ซ่อมประโคน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายทัตพงศ์  ภูมิประโคน
ม.2
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายทินกฤต  พินทุไพศิษฎ์วงศ์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายธนาดล  สุขแจ่ม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงธนิดา  เลิศสกุล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายธรรมพล  มีเวที
ม.1
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงธิดารัตน์  การัมย์
ม.1
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
นายธีรเมธ  พินทุไพศิษฎ์วงศ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายนทีพัฒน์  ศรีเสมอ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงนันฐมนพร  ลีประโคน
ม.2
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
นางสาวพรนภิส  นุแรมรัมย์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
นายพศิน  ผลวิเศษสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ยังประโคน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงพันธิตา  บุญชวน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายพีรพล  ผินสู่
ม.1
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงเพชรดาว  ชาวประโคน
ม.2
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ภูมิประโคน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายภิญโญ  ดวงใจ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงรวิพร  กลอยประโคน
ม.2
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายราโชภัทร  สกุลพรหม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงวรฤทัย  สวดประโคน
ม.2
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงศุภกานต์  บัวสง่าวงศ์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กชายศุภกิตติ์  มนุษย์ชาติ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
นางสาวสุชาดา  เกือกรัมย์
ม.3
โรงเรียนวัดหนองตะครอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายอดิเทพ  อินทร์ประโคน
ม.2
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงอนันดา  เสงี่ยมศักดิ์
ม.1
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายอิทธิกร  มีโพธิ์กลาง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้อง ป. 4/5 อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
181
เด็กหญิงกชกร  แสงจันสี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงกชพร  ปานจิตต์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงกนกภรณ์  ศรีเหมือน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงกนกภัณฑ์  เพ็งประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงกนกวรรณ  ชัยวิเศษ
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงกมลชนก  ภิรมย์นาค
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองนำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงกมลลักษณ์  แฟมประโคน
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงกรชนก  เพ็งประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงกรรณิการ์  มัจฉาชาติ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงกรรวี  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงกรวิภา  ตรีประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายกฤตพัฒน์  กระเชื่อมรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงกฤติมา  สะอาดประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายกฤษฎา  พลโยธา
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายกฤษดา  พิมพ์พงษ์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงกวิตา  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายก้องกิจ  พยุงดี
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายก้องคณัชญ์  กุลเสวตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายก้องภพ  พูนประโคน
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายก้องภพ  เรืองประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงกัญจน์จิรา  เรือนปรุะโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงกัญชนก  สงแย้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงกัญชพร  ยรรยงนวกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พะสุรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ภูมิประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หลอดทอง
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงกัญญาพัชร  เตือประโคน
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงกัญญาพัชร  เทียนทอง
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงกัญญาภัค  ลีประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงกัญญาภัทร  งามทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงกัญญารัตน์  จงมีเลิศ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงกัญญารัตน์  บำรุงรส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายกัณณพัทธ์  ชัยสุภา
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงกันยกรณ์  กระมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงอริยา  ชาญประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงอริสา  คลังประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้อง ป. 5/5 อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
218
เด็กหญิงกานต์พิชชา  โตดประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายการัณย์  นรชาติ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงกิ่งกนก  คือประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงกุณนัดดา  ประจญ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงกุลนิดา  ชาญประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายเก่งกาจ  อรัญเพิ่ม
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายไกรวิชญ์  พานโฮม
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายไกรสิทธิ์  ยังประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายขวกร  ราชประโคน
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงขวัญข้าว  ครองชื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงขวัญชนก  ปะรัมย์
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงขวัญนภา  ซื่อความซื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงเขมิกา  พระเอี้ยง
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงเขมินทรา  ทวันเวทย์
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายคฑาวุธ  ตับกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงจรัสรวี  ทรงแสง
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงจอร์ดอน อลิชา  กัลเลเกอร์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายจักรดุลย์  ศิริมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายจักรพงศ์  นามภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายจักรินทร์  ทัวประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงจันทิมา  สุขประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายจารุกิตติ์  พรมงาม
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงจารุดา  คำทอง
ป.4
โรงเรียนศรทิพย์วิจิตรปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงจารุวรรณ  โคประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงจิดาภา  ชัยภักดี
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงจิดาภา  มุ่งแทรกกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายจิตติพัฒน์  เหลืองเดชานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงจิรธิดา  พรหมรุกชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงจิรสิตา  ยินดีรัมย์
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายจิระกิตติ์  เสงี่ยมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงจิรัชญา  ผินสู่
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงจิรัฐดา  นัยลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงจิราภา  จุ้ยประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายเจตริน  มุมทอง
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงเจติยา  เนาว์ประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงอโรญา  เกตพานิช
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงอลิษา  แยนเซ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้อง ป. 5/4 อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
255
เด็กหญิงฉัตราภรณ์  คูณประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงชญานิน  จินดาศรี
ป.4
โรงเรียนศรทิพย์วิจิตรปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายชนกันต์  จันทศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงชนัญชิตา  ทวันเวช
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายชนาสิน  เกาประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายชยกร  นามโคตร
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายชยพล  สายสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายชยากร  เสชู
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงชลพิชชา  สายศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงชลลดา  เตจ๊ะ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงชลลดา  มาตรวังแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงชลิดา  ปุยะติ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายชวกร  ชื่นประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายชวกร  เชาวน์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายชัชพิสิฐ  กุนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายชัชวินท์  วิจิตรัตนศาสตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงชัญญาณ์ภัช  สังฆฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงชัญญานุช  เกาะรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงชาลิสา  หนูเงิน
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายชินวุฒิ  เกษมพัฒนกิจ
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงโชติกา  ชิดปลัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงโชษิตา  เสียงเพราะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายญาณกร  ไชยพิมลกุล
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงญาณิกา  ทรัพย์ขวัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงญาณิน  สมานรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงฐนิตา  นาโควงศ์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายฐานะดี  นราศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงฐานิตา  คณะรัตน์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงฐานิตา  สัตย์ตรง
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงฐิดายุ  ชาญประโคน
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงฐิตาธาร  ชื่นประโคน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีภิรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายฐิติกรณ์  เพ็งประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงฐิตินันท์  จำนงค์ประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายฐิติพงศ์  ทรงประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงออมทอง  ชัยเวิน
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงอะอิชาฮ์  รอบแคว้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้อง ป. 5/3 อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
292
เด็กหญิงฐิติรัตน์  แก้วกอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายฐิติวัฒน์  ทุยประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงฑิดฐิตา  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายฑีฆทัศน์  กตัญญู
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายณฐภัทร  เทียมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงณภัทร  สัตย์ซื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงณยฏา  สายกระสุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงณหทัย  ทองทัพไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงณัชชา  ชัยประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงณัชชา  ศรีดาว
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จุดโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงศ์วิวรรธน์ศิริ
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ห่วงประโคน
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงณัฏฐา  รานประโคน
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงณัฏฐากร  เทียมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงณัฐชญา  มีทรัพย์
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงณัฐฐา  เจียมรัมย์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชำนาญดู
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงณัฐณิชา  เบอร์ไธสง
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงณัฐณิชานันท์  แย้มประโคน
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายณัฐดนัย  โพยประโคน
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงณัฐธิดา  ชัยพูน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงณัฐธิดา  ละอองทอง
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงณัฐนิชา  เกาประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงณัฐนิชา  ตุ้งประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายณัฐพัฒน์  แซ่เอี้ยง
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายณัฐภัทร  พรหมบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายณัฐภูมินทร์  เตะประโคน
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายณัฐเมศร์  พานิชพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายณัฐวุฒิ  เวือมประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงณิชารีย์  หลอมประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงดวงพร  สุขสงวน
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายดุลยเดช  พรมขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายเดชพล  จอดรัมย์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายอัครชัย  ดอกประโคน
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้อง ป. 5/2 อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
328
เด็กหญิงตุลาพร  กระมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายเตชิต  แสนกล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายเตชินทร์  สนสี
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายทตเชด  เกรัมย์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายทศพิทย์  บุญวิจิตร
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงทองอันนา  ศรีสุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงทักษพร  ยอดไธสง
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงทัศน์ีย์  มมประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงทานตะวัน  ต่างประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายแทนคุณ  วงค์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายไทยภิวัฒน์  ผลสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายธนกฤต  ตุ้งประโคน
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายธนกฤต  ผาดไธสง
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายธนชัย  ราชประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายธนพงษ์  นงค์ประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายธนพัฒน์  ชานณรงค์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงธนภรณ์  รอบแคว้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายธนภัทร  จำนงประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายธนภัทร  ชุมดำ
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายธนวัฒน์  ชำนาญพนา
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงธนัชชา  สุจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงธนัชพร  วิเชียรโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงธนัญญา  สมบัติวงศ์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กชายธนากร  ศุภวิชญ์ติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงธนิศร  แผนพนา
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายธเนศ  ทิศงาม
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายธไนศวรรย์  สติภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงธัญชนก  สอนนอก
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  หล้าสมสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงธัญพร  ศรีงาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงธัญพิมล  ยลวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงธัญมน  วิริยะอัศวกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงธัญลักษณ์  วงกุญ
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองรักสี
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายธันวา  หนุนโชค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายอันดูว์  ซูเลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้องดนตรี อาคารสัตตบงกช ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
364
เด็กหญิงธาดา  มีสายบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายธาวิน  ปานใจนาม
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายธาวิน  โพธิ์คำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงธิดารัตน์  ทรงยินดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงธิตินันท์  จุดประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงธิมาพร  สอนศิลป์พงศ์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายธีภพ  งามประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายธีภพ  พวงประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายธีร์จุฑา  ชัยวิเศษ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายธีรโชติ  บุญด้วง
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายธีรโชติ  พลังเดชฤทธิไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงธีรดา  พลสงคราม
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงธีรนันท์  เจริญรัมย์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายธีรพิชญ์  หิงประโคน
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายธีรภัทร์  ไมยประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายธีรเมธ  ต่างประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายธีรเมธ  พิมพ์ทอง
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงธีร์วรา  สดใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายธีรวัฒน์  สารเสวต
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงนงนภัส  ชมพิกุล
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายนนทพัทธ์  แสงมาศ
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงนพดา  บุญสัทธิ
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงนภาวรรณ  สันประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายนรภัทร  ปุยะติ
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  จีนประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงนฤกานต์  ยึนประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงนลินทิพย์  มัชชะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายนวพล  มะลา
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายนวพล  สมร่าง
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายนัทธวัฒน์  เจริญศิริมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายนันทยศ  สีหามาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงนันภิกา  เจนประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงนาฏยธาร  ศูนย์ประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายนาธาน  ลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายนำโชค  จันทสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงอัยลดา  อยู่แพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้อง ป. 5/1 อาคารสัตตบงกช ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
400
เด็กชายนิฏิพัทธ์  จำปาลาด
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายนิติธาดา  ทาประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายนิติภูมิ  สมนึกตน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงนิภาพร  บัตรประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงบัณชิตา  สายสี
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงบัณฑิตา  นารี
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงบัณฑิตา  นิลหุต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงบัณฑิตา  เรืองวริทย์กุล
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงบุญจิรา  หลอมประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงบุญญาพร  ปีเดอร์เซน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงบุญญาภา  อินนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงบุญศลิษา  จรรยาประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงเบญญาภา  ตากิ่มนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงเบญญาภา  สิทธิวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายปกรณ์เกียรติ เรย์มอนด์  คาร์ทเนอร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงปภัสสร  โสมวิเศษ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงปภัสสร  หอมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงปภาวดี  ปุราทะกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายปรเมศวร์  คำประโคน
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายปรัชญา  เจนประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายปราชญ์  มูลหา
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงปริติยาธร  ประมูลประธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายปริยากร  ตะลัน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงปรียดา  จูประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงปรียดา  เปรมปรีดิ์
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงปรียนันท์  ปุ่นประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงปรียาธร  ถนัดป่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงปรียาวีร์  สังสมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงปลายฟ้า  ตลับทอง
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงปลื้มจิตร  กำประโคน
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายปองคุณ  ประสานสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายปัจจยากร  หล่อแท้
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายปัญญวัฒน์  แซ่อั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงปาณรวินท์  เสือเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายอานัส  แก้วเคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้อง ป. 6/5 อาคารสัตตบงกช ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
436
เด็กหญิงปาริตา  เหมือนประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายปิติกร  บัวชิด
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงปิยธิดา  ห่วงประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงปิยพร  นวนประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายปิยวัฒน์  แวงวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงปิยะรินทร์  เตือประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงปุญญวีย์  นามหาพิด
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงปุญญิศา  ทองประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายปุณชัย  ขัติสอน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายปุณณสินธ์  เข็มบริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงเป็นแก้วตา  วิเชียรโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงเปมิกา  วิเลศ
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงเปรมภัสสร  ทูลประโคน
ป.4
โรงเรียนศรทิพย์วิจิตรปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงไปรยา  โหระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายพงศ์พิพัฒ  เพ็งประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงพนิดา  เจนประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงพนิตพร  ปุยะติ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงพรชนิตว์  ปุยะติ
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงพรทิพย์  เสมามิง
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงพรทิพย์  เสือรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงพรธีรา  เขียวแก้ว
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงพรพิชิต  สาระบูรณ์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงพรภัณฑิรา  ตุละวิภาค
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงพรรณนิภา  โล่ประโคน
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงพริม  ตันทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงพริมระตา  ตัวประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายพลหฤษฏ์  ภูจอมขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงพลอยจุฑา  ต่างประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงพลอยชมภู  คนกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงพลอยปภัทร  โลแพทย์
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงพลอยไพลิน  เสาวโค
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงพลอยรัศมี  บุญไทยกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงพอใจ  หินสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงพัชรวลัย  วิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทิ้งโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายอานุภาพ  พรมมา
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้อง ป. 6/4 อาคารสัตตบงกช ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
472
เด็กชายพัฒนพล  ชิดปลัด
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ชิดปลัด
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายพันธวัช  ลานประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายพันธุ์เทวฤทธิ์  เกียรติทวีพันธุ์
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายพาศิษฐ์  วิลัยรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงพิชชาภา  ชานุวงศ์
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงพิชญธิดา  ลอยประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงพิชญา  จิตหาญ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายพิชญุตม์  ยารัมย์
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายพิชวิชญ์  วงกุญ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงพิณณ์ประภา  ประทุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  การเพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายพิภัช  กันสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  เพ็งประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงพิมพิไล  พรมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงพิมลณัฎฐ์  พิพัฒนะกุลศิริิ
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายพิรภพ  เชี่ยวรอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงพิสิตา  แก้วจันทา
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายพีรณัฐ  พูนลัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายพีรบูรณ์  ทวันเวช
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายพีรพล  รัตนพนาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงพีรัชญา  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายพุฒิเทพ  กลั่นประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายพุฒินาท  เด็ดแก้ว
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายพุฒิเมธ  ขาวงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงพุทธิดา  คัชมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงเพชรัช  จามิกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงเพ็ญกวี  อิงลิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงแพรพิไล  สุภิวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงแพรวพรรณ  มีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงโพธิเธียร  ไพสิฐภาณุ
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงภรสุข  ยอดชลูด
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงภัคจิรา  พันยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงภัคจิรา  สันติสุขคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายภัควิน  โขรัมย์
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงอารดา  คำโสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้อง ป. 6/3 อาคารสัตตบงกช ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
508
เด็กหญิงภัทรวดี  ห่วงประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายภาณุพงศ์  แก้วเอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายภานุวัฒน์  สนิทประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พิงเกาะ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายภูมินทร์  หินสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายภูมิภูวนัย  พงพนัส
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายภูมิรพี  พูลชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงภูริตา  มหโภคาสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายภูริภัทร์  พิมพ์วัน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายภูวดล  เจียมรัมย์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายภูวนัย  นานประโคน
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายภูสิทธิ์  กระมล
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงมนัสนันท์  โสมประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงมาริสา  ทรงประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  โนนทัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายยศพนศ์  เกรียงวัฒนศิริ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงเยนทรา  บำรุงธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายรฐนนท์  ประทุมวงศ์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กชายรติคุณ  แก้วประโคน
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายรพีพงศ์  ทรงวิชา
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายร่มธรรม  พงษ์เรืองหนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงรวิสรา  เสมอภาค
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงรวิสา  หิงประโคน
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายรัฐภูมิ  โสมะมี
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงรัตนาวดี  อุ่นใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงรัมภา  เทียมมณีรัตน์
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงรุ่งนภา  โกยรัมย์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ศรีทะลับ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายรุ่งโรจน์  วิงประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายฤชุภัทร  แก้วลาย
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงลักษศิกุล  ตะนะสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงลักษิกา  เรืองมณี
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงลีลาวดี  จำปาวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงวชิรญาณ์  จบหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงวชิรญาณ์  จำปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายอินทรพัฒน์  ไชยรัตน์
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้อง ป. 6/2 อาคารสัตตบงกช ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
544
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทาราเพชร
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายวชิรวิทย์  ปรากฎรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายวชิรวิทย์  พ่อเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงวชิราภรณ์  อ่อนวิลาวัลย์
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงวนัชภรณ์  ศาลางาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงวรกานต์  เสาวโค
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายวรโชติ  โพธิ์ชัยโย
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงวรรณพร  แต้ประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงวรรณวิสา  ไกรเพชร
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงวรรณิดา  ปุยะติ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงวรรณิตา  ทองทรวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายวรวรรธน์  วังหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงวรัญญา  เศวตศิลป์
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงวรัญลักษณ์  บุญโสดากร
ป.4
โรงเรียนศรทิพย์วิจิตรปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายวริทธิ์ธร  เพิ่มพูน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายวริศ  กิจคณะ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงวริศรา  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงวันวิสาข์  ศรีชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงวาสนา  เกษาโร
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงวิจิตรา  วันประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงวิชญาพร  สีดาจร
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงวิมลมณี  แซวประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายวิลเลี่ยม เดวิด  ซาวทั้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายวิศรุต  วศินไพบูลย์วงศ์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กชายวิษณุ  เจนประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายวีรภัทร  เกณฑ์สาคู
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายวีรวุฒิ  เด็ดแก้ว
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงศรัณญา  กองโฉม
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  ทวันเวท
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายศรัณย์  จรรยา
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงศรันรัตน์  ชนะเทพ
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายศราวิน  หาญประโคน
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายศริโชค  สีดาสมา
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงศรินยามาศ  เจนประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงศลิษา  ฤทธิ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงเอ็มม่า  แวมฮอฟ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้อง ป. 6/1 อาคารสัตตบงกช ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
580
เด็กหญิงศศิชา  อาษากิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงศศิตรา  สินสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงศศินิภา  บุญจูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงศศิพิมพ์  ชนะประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงศศิภา  สนทนา
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงศิณญา  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงศิรกาญจน์  พรหมเอาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงศิรนาถ  ลามี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายศิรวิชญ์  สุมาลุย์
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงศิราภรณ์  แย้มประพาย
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายศิริทรัพย์  รัตนวงศ์จันทร์
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงศิรินทิพย์  ทองไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงศิริวรรณ  อำพิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายศิวัช  วงศ์อุดมเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายศิวัช  อุกประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายศุภวิช  แพงวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงศุภัทราณี  เพ็งพิศ
ป.4
โรงเรียนบ้านสายโท 1
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงศุภิสรา  ธีรวรกาญจน์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายสกลวัฒน์  อิสริยะวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงสมิตานัน  โอวรรณกุล
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายสรวิชญ์  พวงประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายสรวิชญ์  อุตรศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายสวภัทร  กุดั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงสวิชญา  กรวยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงสาธิดา  คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงสาวิตรี  สุขจิต
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายสิขเรศ  พัชนี
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายสิทธิศักดิ์  โพธิ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงสิริกร  สุขเลิศ
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงสิริขวัญ  ผิวคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงสิริญญาธร  นรสาร
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงสิรินลญากรณ์  คุณมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงสิริวิมล  จันทร์แรม
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงสิริวิมล  พลอยพันธ์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยรัตน์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงไอริสา  กุลมร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้องโสต อาคารสัตตบงกช ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
616
เด็กชายสุขกมล  โตดประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงสุดาทิพย์  มะลิทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงสุดารัตน์  กาญจน์กระสัง
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงสุทธิตรา  สุขสาม
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงสุประวีณ์  สง่าประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายสุปิยังกูร  ราชประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงสุพรรณิกา  บาลโสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  นครศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายสุภกฤษฎิ์  แสนบัญดิษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงสุภาวดี  เพชรประกอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงโสรัจจา  นะราศรี
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงหนูฝ้าย  กุสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงหยาดทิพย์  แปะประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายหฤษฏ์  ซ่อนกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กชายหฤษฏ์  ธงวรรณฉัตร
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงหลุยส์ เดซี่  เบรซ์ซินกี้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายเหมรัศน์  แก้วกอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงอชิรญา  หอมยามเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายอธิศ  วงค์ประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงอนัญญา  กองโฉม
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายอนันดา  ประวาสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายอนุชิต  ปะรัมย์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงอภิชญา  มูลวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงอภิชญา  อุตส่าห์การ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายอภิชาติ  ชาญประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงอภิญญา  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายอภิรักษ์  กุ้ยวงตาล
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายอภิรักษ์  ชอุ่มประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายอภิษฐา  เทือนประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงอมรกานต์  บุญอุไร
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงอแม่นด้าร์ เขต  แอนเดอร์สัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงอรจิรา  ไหประโคน
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายอรรฆพร  พงษ์พรรณ
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายอรรถพร  สมานงาม
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงอรวรา  โจฮันสัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงไอริสา  เมินดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์