ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 1 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  อินธิพันธ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
2
เด็กชายกนกพล  พรภิรมย์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกวรรณ  สิมมามี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกมลพิชญ์  ลาขุมเหล็ก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลลักษณ์  เศวตตระกูลชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
6
เด็กชายกรเชษฐ  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกรณ์ภัสสรณ์  สิริรุ่งวนิช
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
8
เด็กชายกรณ์  อูรณการ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกรรภิรมย์  ขวางรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกรวรรณ  ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
11
เด็กชายกรวิชญ์  เกตุอ่ำ
ป.4
โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม
คณิตประถม
12
เด็กชายกรวิชญ์  ชูเลื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
13
เด็กชายกรวิชญ์  ไชยวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
14
เด็กชายกฤตณิศ  เต็งมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
15
เด็กชายกฤตภาส  ใจผ่อง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
16
เด็กชายกฤติกูล  ไชยพัฒน์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
17
เด็กชายกฤษณภพ  นามสุขี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
18
เด็กชายกวิน  แสนจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกวินตรา  พรหมศิริพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
20
เด็กชายกวินภพ  เกตุชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
21
เด็กชายก้องกฤษณ์  เกตุพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำทองหลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปะรินรัมย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สายวิเศษ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกัญญาวีร์  แต้มฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
26
เด็กชายกันณพงศ์  เย็นรมภ์บวรภัค
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
27
เด็กชายกันต์กมล  อินต๊ะมล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
28
เด็กชายกันตพัฒน์  นิธิศไพศาลกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกัลยกร  เกตุชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
30
เด็กหญิงกัลยกร  สูนย์รัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
31
เด็กหญิงการุณลักษณ์  แซกรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
32
เด็กชายกิตติกวิน  พุทธิเสน
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
33
เด็กชายกิตติทัต  วิหกเหิน
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
34
เด็กชายกิตติธัช  เกตุชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
35
เด็กชายกิตติพัฒน์  สมใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 2 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกิตติศักดิ์  อดีตรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
37
เด็กชายกิติกมล  ทองเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
38
เด็กหญิงกุณฑินี  โพธิมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
39
เด็กชายกุมภาพันธ์  แสบรัมย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
40
เด็กหญิงกุลกันยา  พึ่งน้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
41
เด็กหญิงกุลภรณ์  เกลี้ยงพร้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
42
เด็กชายไกรวิชญ์  ยืนยั่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
43
เด็กชายขจรเกียรติ  นันต์จารุวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
44
เด็กหญิงขวัญชนก  บุรินรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
45
เด็กชายขวัญชัย  ชะนุตรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม
คณิตประถม
46
เด็กหญิงขวัญลักษณ์  เจริญเกรียงสกุล
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
47
เด็กชายขุนพัฒน์  โสตถิบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
48
เด็กหญิงเขมิกา  แป้นนางรอง
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
49
เด็กชายคณพศ  ดวงอานา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
50
เด็กหญิงคณรรษวัล  นันต์จารุวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
51
เด็กชายคณัสนันท์  อพรรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
52
เด็กชายคัมภีรวิชญ์  สมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
53
เด็กหญิงจรรยวรรธน์  ยือรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
54
เด็กชายจักรี  ไชยโคตร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
55
เด็กหญิงจันจิรารักษ์  ผาคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
56
เด็กชายจารุวิทย์  ขุมคำ
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
57
เด็กชายจารุวิทย์  พรธนากุลพัฒน์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
58
เด็กชายจิณณพัต  อ่อนนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
59
เด็กชายจิตตพัฒน์  ลีลัครานนท์
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
60
เด็กชายจิตติพัฒน์  สวัสดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
61
เด็กหญิงจินดาพร  แจ่มสิริจริยาวัตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
62
เด็กหญิงจินดาพร  นิกรรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
63
เด็กหญิงจินตภา  ยางเครือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
64
เด็กหญิงจิรชิยา  คนองดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
65
เด็กชายจิรภัทร  ภักดีนอก
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
66
เด็กหญิงจิรัชญา  จินพละ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
67
เด็กชายจิรัฎฐ์  หมื่นเจริญ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
68
เด็กหญิงจิราพัชร  หรีกประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
69
เด็กชายจีรเมธ  ศรพระอินทร์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
70
เด็กชายจีราวัฒน์  รุ่งอร่ามศิลป์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายเจตนิพันธ์  เจตอธิการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
72
เด็กชายฉัตรชัย  รัตนรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
73
เด็กชายชนาธิป  มติวิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
74
เด็กชายชนานันท์  กุลเสนชัย
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
75
เด็กชายชยพล  บุตรศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
76
เด็กชายชวิน  สุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
77
เด็กชายชัยณรงค์  ยินดีชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
78
เด็กชายชัยวัฒน์  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
79
เด็กชายชิษณุพงศ์  หงษ์คำมี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
80
เด็กชายชิษณุพงษ์  เนตรวงศ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
81
เด็กหญิงชุติญา  พรมพิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
82
เด็กหญิงโชติกา  ภูงามทอง
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
83
เด็กหญิงซีรีน่า  คอร์ทเลเวอ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
84
เด็กหญิงฐานิตา  เจียมใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
85
เด็กหญิงฐิติรัตน์  กมลมุนีโชติ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
86
เด็กหญิงณชญาดา  แผ้วพลสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
87
เด็กชายณฐกร  วงศาสนธิ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
88
เด็กหญิงณฐมน  เงยวิจิตร
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
89
เด็กหญิงณณารัชชา  พรหมเด่น
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
90
เด็กชายณภัทร  บริบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
91
เด็กชายณภัทร  มาประจวบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
92
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กับรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
93
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ผ่องบุพกิจ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
94
เด็กชายณัฐชนน  คูณพิทักษ์สกุล
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
95
เด็กชายณัฐชัย  ผิงอร่าม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
96
เด็กหญิงณัฐชา  สมหวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
97
เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์นอก
ป.6
โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม
คณิตประถม
98
เด็กหญิงณัฐณิชาช์  สุกใส
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
99
เด็กชายณัฐดนัย  พันธ์่ล้อมใส
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
100
เด็กชายณัฐวัฒน์  ด้วงโพนทัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
101
เด็กชายดนุเดช  อักษรณรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
102
เด็กชายตั้งปณิธาน  หล้าแหล่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
103
เด็กชายถิรายุ  ปิ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
104
เด็กชายทนุธรรม  จันทร์หมื่นไวย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
105
เด็กชายทักษ์ดนัย  การผ่อง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 4 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงทักษพร  กอยรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
107
เด็กชายทักษพล  พลหาวงษ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
108
เด็กชายทิวัตธ์  นุยืนรัมย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
109
เด็กชายแทนคุณ  หวังสม
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
110
เด็กชายธณกร  วิโสรัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
111
เด็กชายธนกร  คงสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
112
เด็กชายธนกฤต  ขติฌานัง
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
113
เด็กชายธนกฤต  ตั้งอดุลย์รัตน์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
114
เด็กชายธนกฤต  บำรุงธรรม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
115
เด็กชายธนกฤษ  พูลเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
116
เด็กชายธนโชติ  สมบูรณ์การ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
117
เด็กชายธนพนธ์  นันทพันธ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
118
เด็กชายธนพล  โรจนวิสัย
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
119
เด็กชายธนภัทร  ชวีวัฒน์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
120
เด็กชายธนวัฒน์  ทองพรม
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
121
เด็กชายธนวิชญ์  อินทรโชติ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
122
เด็กหญิงธนัญชนก  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
123
เด็กหญิงธนันชพร  ครองโสม
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
124
เด็กหญิงธนันญ์ภร  รอดจันทึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
125
เด็กชายธมลวรรณ  ถนอมสิน
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
126
เด็กชายธรรพ์  แสงเบญจา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
127
เด็กชายธราธิป  ตู้สำราญ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
128
เด็กหญิงธวัลฤทัย  สุทโธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
129
เด็กชายธัชพล  คงนุรัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
130
เด็กหญิงธัญญาณัชญ์  กิติวราธนวัฒน์
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
131
เด็กหญิงธัญพิชชา  สืบเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
132
เด็กหญิงธามิศา  ลิ้มตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
133
เด็กหญิงธารารินทร์  กงเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
134
เด็กชายธีธัช  บุญมณี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
135
เด็กชายธีมชนก  ภูมิทัศน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
136
เด็กชายธีรนัย  คะเชนทร์กูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
137
เด็กชายธีรภัทร  สอนสุภาพ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
138
เด็กชายธีรภัทร์  เจริญศิริ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
139
เด็กหญิงธีราภรณ์  กองรัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
140
เด็กชายนนทกร  จรลำโกน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 5 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายนภัทร  ฤกษ์สกุลเรือง
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
142
เด็กหญิงนภาลัลน์  พงศ์สุธนะ
ป.4
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
143
เด็กชายนริศย์พงศ์  ปุณณ์เดชน์
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
144
เด็กหญิงนฤมล  ศรีเรืองหัตถ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
145
เด็กหญิงนลิญญา  หนูยศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
146
เด็กชายนัฏฐากร  นาราษฎร์
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
147
เด็กหญิงนัฐณิช  วัชรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
148
เด็กชายนัธทวัฒน์  พากระโทก
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
149
เด็กชายนันทภพ  กิรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
150
เด็กหญิงนัยน์นภา  รตนประทีป
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
151
เด็กหญิงนัยน์ปพร  นพตลุง
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
152
เด็กชายน่านฟ้า  เนื้อไม้หอม
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
153
เด็กหญิงนีรัมพร  คงไธสง
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
154
เด็กชายบรรณกร  กรีธาธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
155
เด็กชายบวรลักษณ์  ชะนะค้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
156
เด็กชายบุณยประกานต์  สนิทจันทร์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
157
เด็กชายบุณยะวีร์  เรืองไพศาล
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
158
เด็กชายบุริศร์  คันธะมาลย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
159
เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
160
เด็กชายไบรอั้น  สติลเลอร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
161
เด็กชายปกป้อง  บุญไชยะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
162
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ชาญเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
163
เด็กชายปฎิพล  คล้ายทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
164
เด็กชายปฏิภัทธ์  วิโรจน์รัตนกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
165
เด็กชายปฐพี  จันโท
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
166
เด็กหญิงปฑิตถาศภน์  พฤกษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
167
เด็กชายปติพน  ยอดอาหาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
168
เด็กหญิงปพัชญา  จะริตรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
169
เด็กชายปรมี  กองทผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
170
เด็กหญิงประทับใจ  จันทร์ดอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
171
เด็กหญิงปราณปรียาช์  บุรินรัมย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
172
เด็กชายปริญญากร  ช่อรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
173
เด็กหญิงปริณดา  บุญชาลี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
174
เด็กหญิงปรีณาภา  สุขอุ้ม
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
175
เด็กหญิงปรียนันท์  รัตนาธิวัตร์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 6 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงปวันรัตน์  โจไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
177
เด็กชายปัญญพนต์  ชึดนอก
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
178
เด็กหญิงปารวีร์  ป้อมไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
179
เด็กหญิงปาริฉัตร  เรืองรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
180
เด็กหญิงปิญชาน์  กุญทะโชติ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
181
เด็กหญิงปิยฉัตร  เนียมน่วม
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
182
เด็กหญิงปิยนุช  ประจงบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
183
เด็กหญิงปิยะศิริ  สมบัติสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
184
เด็กชายปุญญพัฒน์  แขรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
185
เด็กชายปุญญพัฒน์  สุพรรณภพ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
186
เด็กหญิงปุญญิสา  คงลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
187
เด็กหญิงปุณณภา  ชิดรัมย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
188
เด็กชายปุณณวิช  จิตรัมย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
189
เด็กชายปุณณวิชญ์  ยศโสธร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
190
เด็กหญิงปุณณาภา  ฟูกระโทก
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
191
เด็กหญิงปุณยนุช  มะโนบาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
192
เด็กหญิงปุณยนุช  สุพรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
193
เด็กชายเปรมิกา  ไชยรินทร์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
194
เด็กหญิงผกามาศ  นุพินรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม
คณิตประถม
195
เด็กชายพงศ์นรินทร์  ทับทิมแสน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
196
เด็กหญิงพนัชกร  ศรปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
197
เด็กชายพรชัย  แสนรัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
198
เด็กหญิงพรณัชชา  ศรีศักดิ์นอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
199
เด็กชายพรรษิษฐ์  ปูคะภาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
200
เด็กชายพลกฤต  บุญยินดี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
201
เด็กชายพลพัฒน์  ทองพิมพ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
202
เด็กหญิงพลอยภัค  นิธุรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
203
เด็กหญิงพอลล่า  เป็นที่โปรดปราน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
204
เด็กชายพัชกร  สุทธิสน
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
205
เด็กชายพัชรกร  มุ่งมานิย์มงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
206
เด็กหญิงพัชรพรรณ  สำเรียนรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
207
เด็กหญิงพัชราภา  เทพศัทธา
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
208
เด็กชายพัฒนชนม์  แพงอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
209
เด็กหญิงพัฒน์นรี  วงศ์นวศิริ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
210
เด็กหญิงพัณณิตา  พิเรศรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 7 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงพาขวัญ  ศรีวีระพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
212
เด็กชายพิชชากร  ปักเคธาติ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
213
เด็กหญิงพิชชานันท์  ด่านสุนทรวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
214
เด็กหญิงพิชญธิดา  บุญพิมพ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
215
เด็กหญิงพิชญา  ไชยชมพู
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
216
เด็กหญิงพิชญาภา  บุดดาวัน
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
217
เด็กหญิงพิชานันท์  แปนไมล์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
218
เด็กชายพิเชษฐ์  รังใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
219
เด็กหญิงพิมพกานต์  ปุ่มแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
220
เด็กหญิงพิมพกานต์  สมบูรณ์รัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
221
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อัศวภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
222
เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  แก้วอุ่นเรือน
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
223
เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  คำสมบัติ
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
224
เด็กหญิงพิมพ์นุช  ศรีสุขพัฒนาชัย
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
225
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สมโสม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
226
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ทรงรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
227
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ต๊ะสุยะ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
228
เด็กหญิงพิมวรกาญจน์  คนัยรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
229
เด็กชายพีรดล  เขื่อนมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
230
เด็กชายพีรพล  เกรัมย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
231
เด็กชายพีรพัฒน์  บำรุงไทย
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
232
เด็กชายพีรพัฒน์  มาตา
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
233
เด็กหญิงเพชรดา  จูมจันทร์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
234
เด็กหญิงเพ็ญพิมล  อังกลมเกลียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
235
เด็กชายภคกฤต  ศรีเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
236
เด็กหญิงภควดี  บรมรัมย์
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
237
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  สารศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
238
เด็กหญิงภัททาวัลย์  ปิติเรืองสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
239
เด็กชายภัทรพงศ์  อรุณโพธิ์ไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
240
เด็กหญิงภัทรพรรณ  วันโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
241
เด็กชายภัทรพล  ภัทรานนท์อุทัย
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
242
เด็กหญิงภัสพร  พิชัยพูน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
243
เด็กชายภาคภูมิ  อันทะมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
244
เด็กชายภานุกร  บ่อไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
245
เด็กชายภานุพงศ์  นาจำปา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 8 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายภาวิชญ์  เอื้อสมานจิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
247
เด็กหญิงภาวิดา  พินศิริกุล
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
248
เด็กหญิงภาวินี  นุยืนรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
249
เด็กชายภูกฤษ  บุ้งทองชัยกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
250
เด็กหญิงภูริชญา  ธรรมบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
251
เด็กชายภูวกร  พรหมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
252
เด็กชายเมธาสิทธิ์  เจริญรัมย์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
253
เด็กหญิงยอดหญิง  ปะติเก
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
254
เด็กชายยุรนันท์  วิหกเหิน
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
255
เด็กชายรชต  วุฒิเสถียร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
256
เด็กชายรชานนท์  นาคประโคน
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
257
เด็กหญิงรณิดา  แก้วยอด
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
258
เด็กชายรวิภาส  เชิดสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
259
เด็กหญิงรวิสรา  จะรับรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
260
เด็กหญิงรวิสรา  เจริญรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
261
เด็กชายรวีวัชร์  ตีระมาศวณิช
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
262
เด็กหญิงรัชติกานต์  จันทร์ขอนแก่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
263
เด็กชายรัญชน์  เขมะปัญญา
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
264
เด็กหญิงรัศมี  เพ็ชรสินจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
265
เด็กหญิงรุจรดา  บูชารัมย์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
266
เด็กชายฤทธิรงค์  ไทยารัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
267
เด็กหญิงลลิดา  สุริวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
268
เด็กหญิงลลิตา  คิมรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
269
เด็กหญิงลิสลาภรณ์  วิไลฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
270
เด็กหญิงวจิราวรรณ  คนึงเพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
271
เด็กชายวรโชติ  บัวชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
272
เด็กชายวรภัทร  ชุดพิมาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
273
เด็กหญิงวรรณธิดา  แสนกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
274
เด็กหญิงวรรณวนัช  ลาสอน
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
275
เด็กชายวรรธณเดช  จงสง่ากลาง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
276
เด็กหญิงวรวรรณ  หนองบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
277
เด็กหญิงวรินทร  เลาหศิลป์สมจิตร์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
278
เด็กหญิงวริษสรา  สุมหิรัญ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
279
เด็กชายวสุพล  พากระโทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
280
เด็กชายวสุพล  สวาสุ
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 9 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายวัชรพงศ์  หวง
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
282
เด็กชายวัชรเลิศ  ตองติดรัมย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
283
เด็กชายวันชนะ  ปิ่นศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
284
เด็กหญิงวิรัลภัทร  อ่อนรัมย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
285
เด็กชายวิริทธิ์  วงษ์ไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
286
เด็กชายวิวรรธน์  แก้วหาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
287
เด็กชายวิศรุต  สุดตาชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
288
เด็กชายวีรภัทร  ประเสริฐรัมย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
289
เด็กชายวีรภาพ  ศรีตะกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
290
เด็กหญิงวีรยา  กิ่งธารา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
291
เด็กชายวุฒิพงษ์  อุปชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
292
เด็กชายศรัณยพงศ์  อาณาเขต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
293
เด็กหญิงศศิประภา  บุญดาราช
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
294
เด็กหญิงศิมัณตรา  รัตนาธิวัตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
295
เด็กชายศิรชัช  ไชยพันธ์นา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
296
เด็กหญิงศิรประภา  สุขกระวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
297
เด็กหญิงศิริมาศ  พลวงษ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
298
เด็กชายศิวะวงศ์  นภาเพ็ชร์กุลกิจ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
299
เด็กชายศิวา  ศรีนาคา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
300
เด็กชายศุกลภัทร  กลางราช
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
301
เด็กชายศุภกร  ตั้งสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
302
เด็กชายศุภกร  อินทร์สำราญ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
303
เด็กชายศุภกฤษณ์  ศรีสำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
304
เด็กชายศุภกานต์  กิรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
305
เด็กชายศุภรุจ  วิชัยรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
306
เด็กชายศุภวิชญ์  ศิริเจริญรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
307
เด็กชายศุภสัณห์  อรัญศักดิ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
308
เด็กหญิงศุภารมย์  เศรษฐปิยานนท์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
309
เด็กหญิงสกาวรัตน์  อาจทวีกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
310
เด็กหญิงสวรินทร์  มุกดามณวัลย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
311
เด็กหญิงสิตา  เมธาดิษฐากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
312
เด็กชายสิทธิธานนท์  เที่ยงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
313
เด็กชายสิทธิพงษ์  เสาวโค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
314
เด็กชายสิปปวิชญ์  สายแสง
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
315
เด็กหญิงสิริโสภา  หยวกจังหรีด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 10 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงสุธินันท์  วงศ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
317
เด็กหญิงสุพิชญา  เชื้อชำนาญ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
318
เด็กหญิงสุวัฒนา  อิสรางกูร ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
319
เด็กหญิงสุวิชญาน์  สงึมรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
320
เด็กหญิงสุวีรยา  เตียงงา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
321
เด็กหญิงหัสยา  บุระคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
322
เด็กชายอชิรญาณ์  อินประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
323
เด็กชายอดุลย์รัตน์  สุขรัตน์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
324
เด็กหญิงอนรรฆวี  รัทธะนี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
325
เด็กหญิงอพิชญา  วรรณธาณี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
326
เด็กหญิงอภิช์ญญา  ปาปะกัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
327
เด็กหญิงอภิชญา  ฤทธาเจริญกูล
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
328
เด็กชายอภิเชษฐ์  สิงหชัย
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
329
เด็กชายอภินันท์  แทนกระโทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
330
เด็กชายอรรถวัติ  เรืองสุขศรีวงศ์
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
331
เด็กชายอรอนงค์  ปะเทสังข์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
332
เด็กชายอริยภัทร  อริยอัครพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
333
เด็กหญิงออมสิน  พ่วงสมจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
334
เด็กหญิงอะเล็กซันเดรีย  วิลโลบี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
335
เด็กชายอัครพงศ์  สิริสุวลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
336
เด็กชายอัครวินท์  ตันจุลนานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
337
เด็กหญิงอังวราภรณ์  ดาวโรยรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม
คณิตประถม
338
เด็กหญิงอาทิชา  มณีราชกิจ
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
339
เด็กหญิงอาทิตยา  รุ่งโรจน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
340
เด็กหญิงอาภัสรา  ไชยโย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
341
เด็กหญิงอารีวรรณ  อุปเท่ห์
ป.6
โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม
คณิตประถม
342
เด็กชายอิทธิพัทธิ์  โชคกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
343
เด็กชายอิทธิศักดิ์  ดำรงค์ศักดิ์
ป.4
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
344
เด็กชายอินทัช  ปรุงเจริญกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
345
เด็กชายเอกภิญโญ  เขียวอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 11 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
346
เด็กหญิงกนกวรรณ  นิเวชกุล
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
347
เด็กชายกรวัฒน์  รุ่งโรจน์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงกลอเรีย จัสมิน  บรอดบริดจ์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงกัญญาพัชร  กล้าหาญ
ม.3
โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงกีรติกา  เหลืองเดชานุรักษ์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
351
เด็กชายเกียรติศักดิ์  วงสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงจรัสศรี  ภู่เปี่ยม
ม.3
โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงจุฬารักษ์  วิเศษสัตย์
ม.2
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงชนชนกม์  ปลื้มกมล
ม.3
โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม
คณิต ม.ต้น
355
เด็กชายชยพล  พินศิริกุล
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
356
เด็กชายชาวดล  นาตะสุต
ม.2
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงฐิติพร  บุญสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สมรวมจิตต์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงณัฐนันท์  หาญศึก
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงณัฐรดี  โจมแขก
ม.3
โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงดวงพร  โจมรัมย์
ม.3
โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงทิตยา  การผ่อง
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
363
เด็กชายธนพนธ์  กางรัมย์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงธนพร  มะนิตรัมย์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงธนัญญา  ชาติดำดี
ม.3
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงนวินดา  ชูเทียม
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงนิศากร  สิทธะนะ
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงบรรณาลักษณ์  กองพิลา
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายปฏิภาณ  สมลิคุณ
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงปณิดา  ม่วงเจริญ
ม.3
โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงปนัดดา  เข็มขาว
ม.3
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงปเมธิตา  แซ่ฉั่น
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงประภาทิพย์  คะเชนรัมย์
ม.3
โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายปรัชญา  กองทุน
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงปรางวลัย  รอดจริง
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงปานตะวัน  โชงรัมย์
ม.3
โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงเปรมยุดา  เผ่าเวียงคำ
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงพชรมน  พรหมสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงพิชญาพร  นพไธสง
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  มุลิจันทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 12 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
381
เด็กชายพีรพงษ์  เบกประโคน
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงภารินทร์  สายรัมย์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงรพีพรรณ  ชิดตันสกุล
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงรัชนก  จดสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงรัตนาวลี  โอชาพงศ์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
386
เด็กหญิงวนิดา  สืบศรี
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
387
เด็กชายวรรธนะ  แก้วหาวงษ์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงวรัชยา  พุสาโรนา
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงวรัญทยา  มณีพันธ์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงวันวิสา  แจ่มรัมย์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
391
เด็กชายวิสันต์  ชัยพันธ์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงศศิพิมล  กมล
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
393
เด็กชายศาสตรา  จันทร์ภักดี
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
394
เด็กชายศิริภูมิ  สุทารัมย์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
395
เด็กชายศุภวัฒน์  แป้นนางรอง
ม.2
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงศุภักษร  สุมารสิงห์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงสุนันทา  คะเชนรัมย์
ม.3
โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม
คณิต ม.ต้น
398
เด็กชายอภิญโญ  คู่โนรัมย์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงอภิยดา  ใจกล้า
ม.3
โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงอรปรียา  โพธิมาศ
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงอรพิมล  โจมรัมย์
ม.3
โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 13 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
402
เด็กหญิงกชพร  บุญมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงกณช์ภัช  เกตุเสม
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงกตัญญุตา  วงศ์นาชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
405
เด็กชายกนก  โยยรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงกนกกาญจน์  วันทา
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงกนกพร  มาประจวบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงกนกพิชญ์  โคสุวรรณเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงกนกรดา  เป็นเชื้อสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงกนกวรรณ  คงรัมย์
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงกมลชนก  แสงการ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงกมลนันท์  อึงพงศ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงกมลพร  เหลากูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงกมลพรรณ  ฉวีวงค์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงกมลรัตน์  วาทิรอยรัมย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงกมลลักษณ์  เศรษฐปิยานนท์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
417
เด็กชายกรภัทร์  ทินวงศ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงกรวรรณ  กะสินรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
419
เด็กชายกรวัฒน์  เสถียร
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงกฤตชญา  ดาพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
421
เด็กชายกฤติเดช  ชอบธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
422
เด็กชายกฤติน  พฤกษชาติ
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
423
เด็กชายกฤติน  วชิราสุริยา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
424
เด็กชายกฤติพงศ์  เจริญจิรโชคชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
425
เด็กชายกฤติพงศ์  ศรีโฮง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
426
เด็กชายกฤษฎา  จานิกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
427
เด็กชายกฤษฎา  สุพจนานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
428
เด็กชายกฤษฎา  อุตสาหรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
429
เด็กชายกฤษณะ  สุขวิทย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงกฤษณา  ชูคะรัมย์
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
431
เด็กชายกวีวัฒน์  นิสังข์รัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
432
เด็กชายก้องภพ  สังข์อิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงกัญจน์จิรา  ควินรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงกัญจนรัตน์  กิตติ์ธนารุจน์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงกัญจนลักษณ์  รุ่งจิวารักษ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงกัญจ์หทัย  สุวรรณวงษ์ชัย
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 14 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
437
เด็กหญิงกัญชพร  ทวันเวทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงกัญชลิกา  ว่องเกียรติไพศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  เสาร์วงศ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงกัญญนันทน์  เจริญตา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงกัญญวรา  พาสว่าง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงกัญญศร  หอกคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชัยพูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชูรุ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ว่องไวดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงกัญญาภัค  สีแก้ว
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เผดิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงกัญญฺณัชชา  เกลี้ยงไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงกัญติญาภรณ์  วงศ์อุทุทพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
451
เด็กชายกันตพิชญ์  เรี่ยวแรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงกันติชา  มณีเติม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
453
เด็กชายกันติชา  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงกัลยกร  ประเสริฐศรี
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงกัลย์ธิดา  แก้วขวัญไกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงกัลยรัตน์  แย้มชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงกาญจนา  ทองประไพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงกานตญา  เลิศสกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงกานต์ณิชา  โจมรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงกานต์สินี  สินศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงกานติศา  คอนรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงกิ่งหยก  เมฆบุษยา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
463
เด็กชายกิตติกร  สมพรจินตนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
464
เด็กชายกิตติกวิน  สาราจารย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
465
เด็กชายกิตติคุณ ริช  เคอร์ติส
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
466
เด็กชายกิตติโชค  รุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงกิตติภรณ์  พลสยม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงกิตติวรา  อะเพื่อนรัมย์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงกุลชา  ปิยารัมย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงกุลณัฐดา  สมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงกุลนัดดา  ละมุล
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 15 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
472
เด็กหญิงกุลพิชญาณัฐ  เกตุวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  ไตรอัครสมบัติ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงเกณิกา  ชาวนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงเกศกนก  พลวงษ์ศรี
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงเกษวรี  ปักการะนัง
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
477
เด็กชายเกิดศักดิ์  เสงี่ยมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
478
เด็กชายเกียรติศักดิ์  สมัครเขตรการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
479
เด็กชายไกรรัฐ  ศิริไชยบูลย์วัฒน์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงขวัญข้าว  ภาษี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงขวัญข้าว  อัครวงศ์วินัย
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงขวัญพัฒน์  วิชัยกิตติพศ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงขวัญฤทัย  ยืนรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงเขมจิรา  ขันติยวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
485
เด็กชายเขมทัต  ชานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงเขมวาส  โลหากาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
487
เด็กชายคชพล  เภสัชชะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
488
เด็กชายคณิน  รอบคอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
489
เด็กชายคณินณัฐ  ไพรลือชา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
490
เด็กชายคมธง  เรียะประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงคริสตี้  เคลีย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
492
เด็กชายคุณธรรม  ศรีกิจรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงคุณัชชา  น้อยพลี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
494
เด็กชายเควิน  เดอคลาร์ค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงจันทร์จิรา  นิลรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงจารุวรรณ  มาศรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงจิณณชญา  จงรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงจิณห์นิภา  แสงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงจิดาภา  ควินรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงจิดาภา  ตั้งพุฒินนท์
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงจิตติมา เกษีสังข์  เกษีสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงจิตรกัญญา  ทินปราณี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงจิตรพัตรา  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงจินต์จุฑา  วีรชาติยานุกูล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงจิรญา  สวยรูป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงจิรฐา  อึงพงศ์พันธ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 16 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
507
เด็กหญิงจิรนันท์  สำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
508
เด็กชายจิรพงศ์  ระเมาะอา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงจิรภิญญา  ซ่อนกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญคล้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
511
เด็กชายจิรโรจน์  รสดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
512
เด็กชายจิรวัฒน์  มะโนรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
513
เด็กชายจิรเวทย์  แสงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงจิรสุดา  มงคลเกษตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วโกฎ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงจิรัชญา  ปะระทัง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงจิรัชยา  จันท์ครบ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงจิรัชยา  ลิ้มศักดิ์ชัยกิจ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงจิรัฐติกาล  เอี่ยมรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
520
เด็กชายจิราธัช  สุขสังข์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
521
เด็กชายจิราภัทร  วันสารัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงจุฑาพัชร  ขะจีรัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงเจนจิรา  วิชาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
524
เด็กชายเจษฎา  เดชกุลรัมย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
525
เด็กชายเจษฎา  นิวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
526
เด็กชายเจษฎา  บุรอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงฉัตรกมล  พลประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
528
เด็กชายฉัตรดนัย  พลเยี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
529
เด็กชายเฉลิมชัย  นุสิทธิ์รัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงชญากานต์  โพธิกุล
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงชญานันท์  หงษ์สิริรักข์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงชญานิน  พร้อมวงค์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงชญานิศ  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงชญานิศ  ไชยรักษ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงชญานิศ  พร้อมวงค์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงชญานี  ดิกสัน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงชนกชล  กล่างสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงชนมน  คีรีวัชรินทร์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงชนัญชิดา  มูลแก่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงชนัญญา  โพธิ์นอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงชนัญธิดา  สวัสดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 17 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
542
เด็กชายชนัดพล  อุสาทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงชนากาญจน์  จันทร์สมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงชนากานต์  จันทร์เขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงชนากานต์  สุทธิ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงชนิกานต์  แท่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงชนิดาภา  ประสงค์ดี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงชนิษฐา  ทินปราณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
549
เด็กชายชโนทัย  ชินรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
550
เด็กชายชยกร  ไชยสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
551
เด็กชายชยานันต์  ชลายนนาวิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
552
เด็กชายชริญ  เรืองวีระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
553
เด็กชายชลชาติ  บัวจันทร์
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงชลดา  ชอรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงชลธิดา  พวงยอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงชลพรรษา  ทบแก้ว
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงชลลดา  ศรีโพนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
558
เด็กชายชลสิทธิ์  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงชลิดา  เรืองปรัชญากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงชวลิตา  แก้ววรรณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงชัชชญา  คงสินธนกร
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
562
เด็กชายชัชชนนท์  เจริญศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงชัญญา  คงถือมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงชาคริยา  ดวงจันทร์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
565
เด็กชายชาญชัย  หนูทราย
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงชิตจันทร์  อัศวโสวรรณ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
567
เด็กชายชินภัทร  ตรรจมรรคา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
568
เด็กชายชิษณุชา  ชลอกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
569
เด็กชายชิษณุพงศ์  โสนาคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เจริญนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงชุตินันท์  จันทร์หก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
572
เด็กชายชุติพนธ์  โยงรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงชุลีภรณ์  พิรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงโชติกา  โพธิ์เงิน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
575
เด็กชายโชติวัฒน์  แก้วมุกดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
576
เด็กชายโชติวุฒิศิลป์  ทวินันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 18 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
577
เด็กหญิงซาบรินา  พริ้นส์ลัว
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงซาร่าห์  เซอร์คาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
579
เด็กชายญาณพัทธ์  เหล่าบรรเทา
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
580
เด็กชายญาณวุฒิ  เย็นใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงญาดากา  ตัณติธนาวิรัตน์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
582
เด็กชายฐปนวัฒน์  สมณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
583
เด็กชายฐภณ  ชัยธนาปุระ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
584
เด็กชายฐานัท  ฉายวิมล
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงฐานิกา  กรุมรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงฐิตินันท์  ปะสุตัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงฐิติยา  เกรยรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงฐิติวรดา  ศรีทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
589
เด็กชายฐิรเมศวร์  ไชยพรรดากุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
590
เด็กชายณกรณ์  อ่อนละมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
591
เด็กชายณฐกร  จันทร์นวล
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
592
เด็กชายณฐพงษ์  ทิพย์อักษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงณฐวรรณ  ตันสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงณฐอร  บุญโถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
595
เด็กชายณตะวัน  แสงบุตร
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
596
เด็กชายณธกร  อินทร์แจ้ง
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงณปภา  เมืองจันทร์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
598
เด็กชายณภัทร  ทองหล่อ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงณภัทร  หัศกรรจ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงณฤชล  ปรีฐนัทธ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงณัชชา  สายศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
602
เด็กชายณัชพล  ยอดแก้วทะเล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงณัฎฐ์ชนินท์  กลองรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงณัฎฐ์ชนินท์  วีระสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เย็นรัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จะแรบรัมย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์โนนม่วง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภูชุม
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วรรณสินธ์
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงณัฏฐ์นรีย์  โซ่ไธสง
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ชำนาญเท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 19 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
612
เด็กชายณัฏฐภูมิบดินทร์  ชัยมะเริง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงณัฏฐามณฑ์  เกษฎา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงณัฐกมล  เพลงเสนาะ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
615
เด็กชายณัฐกฤต  แก้วชนะ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงณัฐกฤตา  แก้วชนะ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เทียบฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงณัฐกานต์  อ่วมจินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
619
เด็กชายณัฐชนนท์  แก้วประสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงณัฐชนันท์พร  พรหนองแสน
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงณัฐชนันท์พร  มหาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงณัฐชยา  วิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงณัฐชยา  ศาลารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงณัฐชา  ตั้งสกุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงณัฐฐยา  ดังคูณพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชิ้นเจริญ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงณัฐณิชา  เต็นรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงณัฐณิชา  พรหมสิริจรรยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงณัฐณิชา  มหานุสิงห์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศูนย์ดอน
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงณัฐณิชาต์  จันทร์ชูวงศ์
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงณัฐธนัน  พงษ์ศิริศักดิ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงณัฐธิดา  มารศรี
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุโข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงณัฐนันท์  ตั้งประเสริฐวงศ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
636
เด็กชายณัฐนันท์  พงศ์ศุภรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
637
เด็กชายณัฐบุตร  ขวัญดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
638
เด็กชายณัฐพงค์  ด้วงจาด
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
639
เด็กชายณัฐพงศ์  มาประจวบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
640
เด็กชายณัฐพนธ์  เขียวอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงณัฐพร  ชะเดืองรัมย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
642
เด็กชายณัฐพล  โกพลรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
643
เด็กชายณัฐพล  สุขหมื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงณัฐพัชร์  ด่านนภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
645
เด็กชายณัฐภัทร  วิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงณัฐภัสสร  ชายคง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 20 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
647
เด็กหญิงณัฐภัสสร  ปะสุตัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
648
เด็กชายณัฐภูมิ  ทวงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงณัฐรดา  อันทาน
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงณัฐวดี  ตั้งธรรมยิ่งยง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
651
เด็กชายณัฐวรภพ  ประยูรเมธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงณัฐวรา  ศาลารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
653
เด็กชายณัฐวัฒน์  คะรุรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
654
เด็กชายณัฐวัฒน์  หวังผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
655
เด็กชายณัฐวัศน์  อาญาเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงณัฐวิมล  เนตร์สัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
657
เด็กชายณัฐศรัณย์  จันทร์ปุย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
658
เด็กชายณัฐสิทธิ์  นิมานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงณิชกานต์  จันใด
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงณิชชาวีณ์  ชุมแวงวาปี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงณิชาพัชร์  ทีฆโยธิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงดวงมณี  มีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
663
เด็กชายดิฐนันทน์ธรณ์  มัตธิตะถัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
664
เด็กชายตรีภพ  โฉมพัตร
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงติยาภรณ์  ศิริพจน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
666
เด็กชายตีระโชติมณฑล  กุลโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
667
เด็กชายเตชินท์  จันทสังข์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
668
เด็กชายทยาทร  ริยะบุตร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
669
เด็กชายทรงยศ  เตชะวนกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงทักษพร  บุญใส
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงทักษพร  วงศ์ศิริ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
672
เด็กชายทักษพร  หาลากรณ์
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงทิฆัมพร  หล่อประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงทิฆัมพร  หอมสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงทิพยเนตร  แสงงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงทิพวัลย์  กะชิรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงทิพานัน  วงค์งาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
678
เด็กชายแทนคุณ  ศรีกิจรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
679
เด็กชายแทนคุณ  เหลืองขวัญ
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
680
เด็กชายธนกฤต  การุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
681
เด็กชายธนกฤต  ชูณรงค์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 21 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
682
เด็กชายธนกฤต  ภูมรา
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
683
เด็กชายธนดล  เฮงขวัญ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
684
เด็กชายธนเดช  พงษ์ธัม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
685
เด็กชายธนธรณ์  แจ๊คสัน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
686
เด็กชายธนธัช  โพธิ์วงศ์
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงธนพร  อะทะขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
688
เด็กชายธนพล  พิทยานันท์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
689
เด็กชายธนพัฒน์  จำเนียรกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
690
เด็กชายธนพิพัฒน์  ทองทรวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
691
เด็กชายธนภณ  ปิตะหงษนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
692
เด็กชายธนภรณ์  แจ๊คสัน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
693
เด็กชายธนภัทร  จีนประสพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
694
เด็กชายธนภัทร  เติมตัวรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
695
เด็กชายธนภัทร  พึบขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
696
เด็กชายธนราชัน  ภาคอุดม
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงธนวรรณ  ศรีละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
698
เด็กชายธนวรรธน์  พินิจ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
699
เด็กชายธนวัฒน์  เขียนนิลศิริ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
700
เด็กชายธนวัฒน์  นิติไชยโรจน์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
701
เด็กชายธนวัฒน์  ศรีมาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
702
เด็กชายธนัช  ปัญญาอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงธนัชญา  กองรัมย์
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงธนัญชนก  แสนกล้า
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงธนัญญา  เกือรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงธนัสถา  ทิพย์สูงเนิน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
707
เด็กชายธนากร  พศวีร์ธากูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
708
เด็กชายธนาภพ  ชุมชิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
709
เด็กชายธนู  เทียนศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงธมนวรรณ  ทองมหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงธมลวรรณ  ขันธเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงธมลวรรณ  บัวผัน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
713
เด็กชายธรรมนิตย์  คงสืบชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
714
เด็กชายธรรมนูญ  คิดขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
715
เด็กชายธรรม์ปพน  สุนทโรทก
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
716
เด็กชายธราธิป  ดาศรี
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 22 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
717
เด็กหญิงธวัลกร  สวัสดิกิจจานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงธัญชนก  แก้วดอนรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงธัญชนก  พัฒนาประทีป
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา  ปรีชาพานิชพัฒนา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงธัญญ์ธิดา  นิสังรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงธัญพิชชา  หมอทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงธัญภา  ครบสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงธัญมน  สิทธิสาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงธัญลักษณ์  วารุลัง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ประทาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศักดิ์ไทยพัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงธัญวลัย  รักกิจศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
729
เด็กชายธัญวิชญ์  วาปีโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงธัญสุดา  บรรเทิงใจ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงธันย์วรัชญ์  ภาสะฐิติ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงธันวาภรณ์  สิงขรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงธารารัตน์  สายโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงธิดารัตน์  วรรณโกษิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
735
เด็กชายธิติวุฒิ  โสพิศวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
736
เด็กชายธิติเศรษฐ์  รัตนศศิวิมล
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงธิรดา  ด่านสุนทรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
738
เด็กชายธีรคุณ  ยศทวีเกียรติ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงธีร์จุฑา  ฤทธิ์ศิริชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
740
เด็กชายธีรโชติ  พัดเพียเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงธีรดา  ชัยกิตติพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงธีรตา  ทิสารัมย์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงธีรธิดา  บุญประสาท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
744
เด็กชายธีรภัทร  เชื่อมภิญโญธนชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
745
เด็กชายธีรเมธ  สนทนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
746
เด็กชายธีรวินท์  จันทร์เพ็ญ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
747
เด็กชายธีระวัต  ช่วยสถิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงธีราทร  แสนมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงธีราพร  ทามเสถียรชัย
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
750
เด็กชายธีร์  ทามาศ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
751
เด็กชายเธียรวิชญ์  สุนทรสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 23 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
752
เด็กชายนนทชัย  ทองดีเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
753
เด็กชายนพพฉัตร  ถนิมกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
754
เด็กชายนภนต์  สีสม
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
755
เด็กชายนภสินธ์  เจนถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
756
เด็กชายนภัทร  อัครโชติฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงนภัสร  องค์รัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงนภัสสร  องค์รัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงนภิศรา  จันละออ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
760
เด็กชายนราวิชญ์  รัตนาวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
761
เด็กชายนราวิชญ์  อุ่นเที่ยว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงนวนันท์  คงอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
763
เด็กชายนัฏฐวัฒน์  สีสุวัด
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงนันท์ธีรา  จูงไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงนันท์นภัส  อุดมกิจ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงนาขวัญ  อาญาเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงน้ำอิง  เดสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงนิตย์รดี  การบรรจง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
769
เด็กชายนิติพัฒน์  สวัสดิ์สิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
770
เด็กชายนิติภูมิ  สุขใหญ่
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงนิติมา  ลีแวง
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
772
เด็กชายนิธิกันต์  บุญปลูก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงนุชนภา  หวานแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงเนตรนรินทร์  มณีเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงบรรณรต  บัวนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
776
เด็กชายบุญเกิด  หลับรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
777
เด็กชายบุญญฤทธิ์  เนตร์สัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงบุณณดา  แผ้วพลสง
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงบุษรินทร์  ขนิตฐารัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงเบญจพร  ศิขิรัมย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงเบญญาภา  จินดาศิริพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงเบญญาภา  ผลเกิด
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงเบญญาภา  สืบสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
784
เด็กชายเบนเน็ทท์  แบล็งค์การ์ต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
785
เด็กชายปกป้อง  ดุจเพ็ญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
786
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  วิทยาไพโรจน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 24 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
787
เด็กชายปฐมพงษ์  ผลเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
788
เด็กชายปฐวี  เนื้องาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงปณิดา  คงประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงปติมา  สุวนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงปติยดา  กาญจนรุจวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงปทิตตา  โอฬารวณิช
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงปพิชญา  วรรณวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
794
เด็กชายปพิชญา  สายบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงปพิชญาดา  ไชยสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงปพิชญานันท์  กิตติ์ธนารุจน์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงปภาดา  แก้วบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงปภาดา  บุญตามทัน
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงปภาวดี  อินทนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงปภาวรินท์  ภาพนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
801
เด็กชายปภาวิน  หาญชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงปภาวี  จันทะสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงปภาวี  ชัดประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
804
เด็กชายปภินวิทย์  พิมพ์ละมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
805
เด็กชายปรวัฒน์  รักษาเคน
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
806
เด็กชายประกฤษฎิ์  นุชสาย
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
807
เด็กชายประกาศิต  หม่อมประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
808
เด็กชายประทานพร  จันทร์ภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงประภัสสร  ชาติผักแว่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงประภาศิริ  ชำนาญกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
811
เด็กชายประวิตร  ตุพิมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
812
เด็กชายปรัชญะชนม์  ทองยศ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  เฉลิมธนศักดิ์
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงปราณิสา  นักปราชญ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
815
เด็กชายปรานต์  วงศ์เทวา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงปราริศา  นักปราชญ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงปริฉัตร  หวังชอบ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
818
เด็กชายปริญวิทย์  เจนศิริศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
819
เด็กชายปริภัทร  สมมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงปริยาภัทร  พันธ์นุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงปริศรา  ไกรปัญญาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 25 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
822
เด็กหญิงปรียดา  ทะเรืองรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
823
เด็กชายปวริศ  เกษมสุข
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
824
เด็กชายปวริศ  ยอดทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
825
เด็กชายปวริศ  ศรีสุริยชัย
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงปวันพัสตร์  ดลโสภณ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงปวีณ์นุข  ประวรรณรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงปวีณ์นุช  สมชีวา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงปวีณา  เพชรศรี
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงปสุตา  ศรีแสนปาง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
831
เด็กชายป้องราช  วโนทยาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
832
เด็กชายปัญกร  ปัญจเดชาชัย
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงปัญญาพร  ชนะค้า
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
834
เด็กชายปัณณวิชญ์  ผ่องเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
835
เด็กชายปัถย์  ยางต่าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงปัทมาวรรณ  บุญข้าเหลือ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
837
เด็กชายปาฏหารย์  บำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงปาณิกา  หาญสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงปารณีย์  ปิ่นสกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงปารมี  คะรุรัมย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
841
เด็กชายปารินทร์  อุ่มสุข
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงปาลิดา  เขื่อนขันธ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงปิญาภา  ลิ้นหล่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงปิติยาพร  ช่วยรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
845
เด็กชายปิยกันต์  ครองก่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
846
เด็กชายปิยังกูร  ประไพภักดิ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงปิยาภร  จันทะขาว
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงปิลันธิดา  เจียมรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงปุณฑริกา  วงศ์พิพัฒน์ชัย
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงปุณยวีร์  แสนจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงปุณยาพร  สุขเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
852
เด็กชายปุลวัชร  วรรณวิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงผ่องพรรณ  ส.วรเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
854
เด็กชายแผ่นดิน  ศรีกิจรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงฝากขวัญ  รจิตบูรณะกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
856
เด็กชายพงศกร  สมบูรณ์รัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 26 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
857
เด็กชายพงศธร  สุขวรรณโณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
858
เด็กชายพงศ์นรินทร์  จันทร์มูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
859
เด็กชายพงศ์ศรัณย์  วงศ์ปรเมษฐ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงพชกร  พิริรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
861
เด็กชายพชรพงษ์  โสภณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงพนัชกร  นัคราภิบาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงพนิดา  เกรียรัมย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงพนิตา  เกรียรัมย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงพบพร  อุดแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงพรทิวา  ทองมีค่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงพรพนิตสุภา  สิทธิสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงพรพาณิชย์  อุไรพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงพรพาริชย์  อุไรพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงพรไพลิน  ศิขิรัมย์
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงพรรณพร  เขื่อนมั่น
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงพรรณรมณ  ชะอ้อนรัมย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงพรรณระพี  เรืองรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงพรรษชล  ไชยารัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงพรรัชดา  บำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงพลอยชมพู  วังทะสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงพลอยประพัฒน์  องค์รัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงพลอยใส  ตลับเพชร
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
879
เด็กชายพศิณ  พืดขุนทด
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
880
เด็กชายพสิษฐ์  พิมพ์ภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
881
เด็กชายพสิษฐ์  อินตะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
882
เด็กชายพัชรพล  พัชรมนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงพัชราลักษณ์  อินทุกรรม
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงพัฎฐฬิกา  จันทคณานุรักษ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงพัณณิตา  ลีนุรัตน์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
886
เด็กชายพัทธดนย์  พัฒนพงษ์ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงพัทธีรา  ชำนาญรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงพันธ์ทิพย์  เพชราวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
889
เด็กชายพัสกร  นาคะวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงพาขวัญ  บุญไชยสุริยา
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงพิชชานันท์  บัตรรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 27 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
892
เด็กหญิงพิชชานันท์  พิชญาสาธิต
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
893
เด็กหญิงพิชชาภา  ชุมพลวงศ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงพิชญดา  เจริญรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงพิชญาพร  สัพจารย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงพิชญาภัค  ตะวันหะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงพิชญาวี  จันทร์ธีระวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงพิชญาวี  ประเสริฐศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงพิชญาวี  วิเศษรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงพิชฎา  ชำรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงพิชามญชุ์  คำทูลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงพิญพิชชา  พนารินทร์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงพิฏชญาดา  เพ็ชรศิลา
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงพิมณภัทร  กะชิมรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กันฑภัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ดวงเกิด
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงพิมพ์ประภัสสร  วิชัยรัมย์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  พวงไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ลักษณนาราพงศ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงพิมพ์มาตา  อะทอยรัมย์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ศรีวัฒนชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงพิมพ์วริดา  ไชยพรรดากุล
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงพิมพ์วิไล  ภักดีแก้ว
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  สิงหนุต
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงพีรดา  บุรมย์ศรี
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงพีรดา  สายกระสุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงพีรดา  สุขศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงพีรยา  อร่ามดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
920
เด็กชายพีรวัส  ทองบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงพุฒิตรา  ธำรงค์อนันต์กุล
ป.4
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
922
เด็กชายพุฒิพงศ์  กิตติการินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
923
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันตรง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไพรสินธุ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงแพรญาดา  รัตนวโรภาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงแพรพันวา  อาราม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 28 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
927
เด็กหญิงแพรวา  รัตนวโรภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงไพวริศา  พันธ์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงฟาณิชาว์  สุขเพียบพร้อม
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
930
เด็กชายภควัฒน์  รัตนธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
931
เด็กชายภรัณญวัฒน์  อยู่แย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงภัคธีมา  ตงยิ่งศิริ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงภัคธีมา  ตั้งตรงเวชกิจ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงภัทรกานต์  กลิ้งรัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
935
เด็กชายภัทรชัย  สายพันธ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
936
เด็กชายภัทรตรีเพชร  วงศ์อุทุมพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
937
เด็กชายภัทรธร  บุญนาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงภัทรธิรา  ศรจันทร์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
939
เด็กชายภัทรพล  อุดมญาติ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงภัทรวดี  สุขเก่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
941
เด็กชายภัทรวุฒิ  กุลสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงภัทราพร  ตันพรปฏิหาริย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงภัทราพร  รักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ขาวเหลือง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงภัทราภรณ์  พันธ์รัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงภัทริกา  ควินรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
947
เด็กชายภัษฎา  คงบัว
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
948
เด็กชายภาคิน  นันโช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
949
เด็กชายภาณุภัทร  ศรีสุวงค์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
950
เด็กชายภาดล  สมกิจศิริ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
951
เด็กชายภานพ  แผ่นผา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
952
เด็กชายภานุพัฒน์  ไกรพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
953
เด็กชายภานุพันธุ์  สรวนรัมย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
954
เด็กชายภานุภณ  ธนะนิรันดร์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงภาพิมล  ถนอมพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงภิญญดา  ณีรวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
957
เด็กหญิงภูชิดา  เลาวเกียรติ
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
958
เด็กชายภูดินันท์  วรเสฎฐ์ฐากูร
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
959
เด็กชายภูนเรศ  แปนไมล์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
960
เด็กชายภูมิปัญญา  ภู่แปลง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
961
เด็กชายภูมิภัทร  กองพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 29 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
962
เด็กชายภูมิภาส  หาญประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
963
เด็กชายภูมิรพี  ปานศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
964
เด็กชายภูมิรพี  เพชรสุริยา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
965
เด็กชายภูริทัต  สุระโคตร
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
966
เด็กชายภูวดล  โพธิงาม
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
967
เด็กหญิงภูวษา  สครรัมย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงภูษณิศา  ดีผักแว่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงภูษณิศา  ทองบ่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงภูษิตา  พรหมบุตร
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
971
เด็กชายโภคิน  เรืองประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
972
เด็กชายมงคล  ต้นจาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงมณนภา  สะพู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงมณีรัตน์  เจกรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงมนต์ภัสสร  บุตรศรีวงศ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงมนพร  หมวกไธสง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงมนัญชยา  เหยียดรัมย์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงมนัญญา  ศรีณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงมนัสนันท์  บำรุงกูล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงมัณทิรา  แต่งตัว
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงมิ่งกมล  ศรจันทร์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงมิ่งชนก  พรมเคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
983
เด็กชายมิลธาดา  อันทะมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงมุทิตา  อะรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
985
เด็กหญิงเมธาพร  สุรางค์กูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
986
เด็กหญิงเมธาวี  แซมรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงเมธิญา  โวงประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
988
เด็กหญิงยลภัทร  ธีรยาธนกุล
ป.4
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
989
เด็กชายยศวรรธน์  ปะสีละเตสัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
990
เด็กหญิงยุวฉัตร  พันธุ์ยา
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
991
เด็กชายรชต  แม้นศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
992
เด็กหญิงรชยา  วัฒนาชีพ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
993
เด็กชายรฐนน  สุขแสง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
994
เด็กชายรตน  อ่อนสีแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
995
เด็กหญิงรวิญาดา  เสาสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
996
เด็กหญิงรวิภา  อินทรกำแหง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 30 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
997
เด็กหญิงรักกัญญ์ญา  ศิริเลขอนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
998
เด็กหญิงรักษิณา  ไชยขันธ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
999
เด็กชายรัชชานนท์  สุพรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงรัชภรณ์  อุรีรัมย์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1001
เด็กชายรัชวุฒิ  ลี้ทวีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1002
เด็กชายรัฐศาสตร์  วันทา
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1003
เด็กหญิงรัตนประภา  เจริญจิรโชคชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1004
เด็กชายราชธรรม  ทองจันดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงรินรดา  สังคหะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1006
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  สายศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1007
เด็กหญิงรุจิกาญจน์  บุตรสิงห์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1008
เด็กชายโรจพัชร์  กิ่งคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1009
เด็กชายไรวินทร์  เหลืองเดชานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงฤดีนาฏ  นิลนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงลภัสรดา  เคล้าศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงลภัสรดา  ไชยเจริญ
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
1013
เด็กหญิงลภัสรดา  โพนรัมย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงลลิดา  โฮมภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงลลิตภัทร  นามบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1016
เด็กหญิงลลิตา  ชิ้นเจริญ
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงลลิตา  บัวสอน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1018
เด็กหญิงลวัณรัตน์  เทพราชา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1019
เด็กหญิงลีโอน่า  แม็คนามารา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1020
เด็กชายวชิรวิชญ์  ปินะถา
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1021
เด็กชายวรกฤษ  เกลียงประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1022
เด็กชายวรกันต์  บุญมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1023
เด็กชายวรชน  สว่างเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1024
เด็กชายวรณพัทธ์  ทองกาญจนา
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงวรดา  โพธิ์อ่อง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงวรรณพร  วัชรินทรางกูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1027
เด็กหญิงวรรณสิรินทร์  สมคุณา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1028
เด็กหญิงวรัชยา  จอมคำสิงห์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1029
เด็กหญิงวรัชยา  มุ่งลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1030
เด็กหญิงวรัญยุพา  พูหาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1031
เด็กหญิงวรัณนา  แดนดงเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 31 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1032
เด็กหญิงวรัทยา  จินตนสถิตย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1033
เด็กหญิงวรางคณา  ปรองพิมาย
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงวริศรา  วงศ์สุขสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงวริศราพร  อินทร์ประสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1036
เด็กหญิงวริษฐา  เกษสรีรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1037
เด็กหญิงวริษฐา  งามชื่น
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1038
เด็กหญิงวลาวันย์  กิจจารุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1039
เด็กชายวสุพล  กมลเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1040
เด็กชายวัชพล  เตียงงา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1041
เด็กหญิงวัชราภรณ์  เวโรจน์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1042
เด็กหญิงวัชรินทร์  เกียรติธนบดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1043
เด็กชายวันฉลอง  เสนีโสด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1044
เด็กหญิงวันวิสาข์  สอนเจริญผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1045
เด็กชายวาคิม  เกาประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1046
เด็กหญิงวารีรัตน์  รอดกระโทก
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1047
เด็กชายวิชชากร  ผมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1048
เด็กชายวิชญะ  สีหาวะบุตร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1049
เด็กหญิงวิมลลักษณ์  อุสารัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1050
เด็กหญิงวิมลสิริ  ไชยรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1051
เด็กหญิงวิระญา  วิเศษรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1052
เด็กชายวิรัชโชติมงคล  กุลโท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1053
เด็กหญิงวิรัชฎา  มังกรวงศ์สกุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1054
เด็กหญิงวิรากร  ตันติอลงการ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1055
เด็กหญิงวิรากานตร์  นอลพริ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1056
เด็กหญิงวิรากานต์  จารัตน์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงวิศรุตา  ยศอาลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1058
เด็กชายวิสิทธิศักดิ์  เชื่อมรัมย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1059
เด็กชายวุฒิกร  พินาศภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1060
เด็กชายวุฒิพงษ์  นิพันรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1061
เด็กชายศกุลภัทร  ชลอกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1062
เด็กหญิงศตพร  แก้วขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1063
เด็กหญิงศรันย์พร  คำพากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1064
เด็กชายศรีชนม์  สงนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1065
เด็กชายศรีมาพงษ์  พงศ์ธนารักษ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1066
เด็กหญิงศสิพิมพ์  ฉัตรทัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 32 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1067
เด็กหญิงศิรภัสสร  ทิพยศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1068
เด็กหญิงศิริกร  สุขใส
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงศิริกร  ออกรรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1070
เด็กหญิงศิริเพ็ญ  เลี้ยงวานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1071
เด็กชายศิริวัฒณ์  ศราวรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1072
เด็กชายศิริศักดิ์  วงค์ษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1073
เด็กชายศิลปศาสตร์  สุบินนิมิต
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1074
เด็กชายศิลปิน  ศิลาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1075
เด็กชายศิวกร  ทองแพง
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
1076
เด็กชายศิวดล  จูกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงศิศินันดา  ชำนาญรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1078
เด็กชายศุภกร  พินาศภัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1079
เด็กชายศุภณัฐ  ตาดร่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1080
เด็กชายศุภณัฐ  บุญครอบ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1081
เด็กชายศุภนิมิต  วิลาส
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1082
เด็กชายศุภมงคล  พันศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1083
เด็กชายศุภวัฒน์  พลนิรันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1084
เด็กชายศุภวิชญ์  รัตนศศิวิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1085
เด็กหญิงศุภษา  แซกรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1086
เด็กชายศุภสัน  ส่งเสริม
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
1087
เด็กหญิงศุภสิริ  บุญละม่อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1088
เด็กหญิงศุภานัน  นักปราชญ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1089
เด็กหญิงศุภานัน  อาจทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1091
เด็กหญิงศุภิสรา  สนองชาติ
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
1092
เด็กหญิงสเตฟานี  ธีเดีย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงสมจินตนา  รุ่งสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1094
เด็กหญิงสมิตานัน  เจียมสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1095
เด็กชายสรชัช  จันไธสง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1096
เด็กชายสรนันท์  รัตนทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1097
เด็กชายสรวิชญ์  ปักกะทานัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1098
เด็กชายสรวิชญ์  ศรีแสง
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
1099
เด็กชายสรวิศ  โชคชัยวัฒนากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1100
เด็กชายสร้อยสลา  คำสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1101
เด็กหญิงสรา  สุขศรีวงศ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 33 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1102
เด็กหญิงสวรินทร์  เฮริน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1103
เด็กหญิงสวิตตา  เลียบบัวป่า
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1104
เด็กชายสหภาพ  เอียการนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1105
เด็กหญิงสัณห์สินี  เรืองรัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1106
เด็กหญิงสาริศา  ฝอยศาลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1107
เด็กชายสิงหาสน์  โภคทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1108
เด็กชายสิรดนัย  แก้วเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1109
เด็กหญิงสิรภัทร  มาตราตัง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1110
เด็กหญิงสิริกัญญา  อุ่นอินทร์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1111
เด็กหญิงสิริกาญจน์  อำรุงแคว้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1112
เด็กหญิงสิริพรรณ  จิมพละ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1113
เด็กหญิงสิริมนต์  ดาวเรืองรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1114
เด็กหญิงสิริรัชญา  ประนามะเส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1115
เด็กหญิงสิริลภัส  แสงพนัสธาดา
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1116
เด็กหญิงสิริวิมล  นาจำปา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1117
เด็กหญิงสุกฤตา  เรียงไธสง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1118
เด็กหญิงสุจิตรา  แสนสวสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1119
เด็กหญิงสุชัญญา  พระเนตรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1120
เด็กหญิงสุชานันท์  สะโลรัมย์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1121
เด็กหญิงสุธาขวัญ  เกตุชิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1122
เด็กหญิงสุธาธิณี  สวัสดิ์สิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1123
เด็กชายสุพศิน  มุ่งดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1124
เด็กหญิงสุพิชชาย์  พนมรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1125
เด็กหญิงสุพิชญา  หมอทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1126
เด็กหญิงสุพิตรา  สายเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1127
เด็กหญิงสุภัสสร  เจนรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1128
เด็กหญิงสุภัสสร  พิทักษ์โตมร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1129
เด็กหญิงสุภัสสร  วิเศษนคร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1130
เด็กหญิงสุภัสสรณ์  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1131
เด็กหญิงสุภัสสรา  โสนาคา
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1132
เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วศรี
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1133
เด็กหญิงสุวภัทร  ทองสุก
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1134
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  พลอยดี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1135
เด็กชายโสภณวิชญ์  โกศัลวิตร์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1136
เด็กหญิงหทัยรัตน์  คูรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 34 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1137
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อุไรมาลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงอคัมย์สิริ  พลพระแทน
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
1139
เด็กหญิงอชิรญา  เสงี่ยมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1140
เด็กชายอชิรวิชญ์  สุขสังวรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1141
เด็กหญิงอณิษฐา  สืบสิงห์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1142
เด็กชายอธิคม  กาดนอก
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1143
เด็กชายอธิชา  บุญอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1144
เด็กหญิงอธิชา  ศรียะอาจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1145
เด็กชายอธิพงษ์  สินศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1146
เด็กหญิงอนัญญา  ศรีวิกรานต์โธิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1147
เด็กหญิงอนัญญา  สถิตถาวร
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1148
เด็กหญิงอนัญญา  ใสสด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1149
เด็กชายอนันตชัย  จันทกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1150
เด็กหญิงอนันตญา  บัตรประโคน
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1151
เด็กหญิงอนันตญา  ประหยัดรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1152
เด็กชายอนุชิต  บุญครอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1153
เด็กชายอนุพงษ์  ไชยโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1154
เด็กหญิงอภิชญา  หลักงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1155
เด็กชายอภิชา  วงศาสนธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1156
เด็กชายอภิวนันท์  ปูคะภาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1157
เด็กชายอภิวัฒน์  ครองสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1158
เด็กชายอภิวันท์  อัจฉยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1159
เด็กหญิงอภิสรา  ฤกษ์ธานี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1160
เด็กหญิงอภิสรา  แสนสวาท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1161
เด็กหญิงอมราพร  รัตนพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1162
เด็กหญิงอรกัญญา  โรจน์บัญชา
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
1163
เด็กหญิงอรกัญญา  อยู่รัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1164
เด็กหญิงอรนันท์  ตระกูลวรรณสาย
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1165
เด็กชายอรรถกร  กิจสุจริตกุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1166
เด็กหญิงอรวรา  รัตนวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1167
เด็กหญิงอรัญรักษ์  เรืองรอง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1168
เด็กหญิงอริยาพร  ดวงหาคลัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1169
เด็กหญิงอลิเซีย  คอร์ทเลเวอ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1170
เด็กหญิงอักษราภัค  หาญวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1171
เด็กหญิงอัครยา  วงศ์น้ำคำ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 35 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1172
เด็กหญิงอังศินา  กระจ่างจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1173
เด็กหญิงอัจฉริยากร  เนียมหัตถี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1174
เด็กหญิงอัญชิสา  โตหนึ่ง
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1175
เด็กหญิงอัญวีณ์  ฐิติไชยรังสี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1176
เด็กหญิงอัมมะ  ไทยารัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1177
เด็กชายอัศจรรย์  โชคกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1178
เด็กหญิงอาทิติยาธร  โกตถา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1179
เด็กหญิงอาภัสรา  กริดรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1180
เด็กหญิงอาภาสิริ  เขียมรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1181
เด็กหญิงอายูมิ  โทบิตะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1182
เด็กหญิงอารดา  ชุยรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1183
เด็กหญิงอาริยา  พิศาลวนิชย์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1184
เด็กหญิงอินทร์ชุอร  กำจร
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
1185
เด็กหญิงอินอาม  วลีประทานพร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1186
เด็กหญิงอิศวรา  ทองทรวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1187
เด็กหญิงอิสรีย์  ศรีภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์