ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
น่าน เขต 2

ณ ห้อง ป.5/1 ชั้น 4 อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  ลำทา
ป.5
โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา
คณิตประถม
2
เด็กชายกฤตนัน  จิตอารี
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าหัด
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤตเมธ  ธิติมูล
ป.5
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤตยชญ์  ฝายนันทะ
ป.4
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤติภัค  กะรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤษมันต์  จันเนย
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกวินทิพย์  แสนนิทรา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าหัด
คณิตประถม
8
เด็กชายกวินภพ  พันชน
ป.5
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รุณอินตา
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุวรรณธาดา
ป.4
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกีรติกา  พงษ์ขันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำคา
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกุลกนก  ซ้อนพุฒ
ป.5
โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา
คณิตประถม
13
เด็กชายเกรียงไกร  คำวัง
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
14
เด็กหญิงเกวลิน  รกไพร
ป.5
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
คณิตประถม
15
เด็กหญิงเกศสรา  ทนะวัง
ป.4
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิตประถม
16
เด็กหญิงขวัญจิรา  ค่าคาม
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำคา
คณิตประถม
17
เด็กหญิงขวัญทิพย์  ลำน้อย
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
คณิตประถม
18
เด็กหญิงเขมจิรา  อนันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
19
เด็กหญิงเขมินทรา  ทิมดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
คณิตประถม
20
เด็กชายคณิศร  แซ่เฮ้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
21
เด็กชายจักรรินทร์  ปรุงแต่ง
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
22
เด็กชายจักรินทร์  ภูมิคอนสาร
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าหัด
คณิตประถม
23
เด็กชายจีรัชญ์  นันทเสน
ป.4
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
คณิตประถม
24
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ระลึก
ป.5
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
คณิตประถม
25
เด็กหญิงเจนจิรา  คีรีสันติกุล
ป.5
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
26
เด็กชายฉันทพล  ท้าวบุญศรี
ป.5
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
27
เด็กชายชนะกรณ์  เพชรชื่นสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำคา
คณิตประถม
28
เด็กหญิงชนากานต์  โพธิ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าหัด
คณิตประถม
29
เด็กหญิงชนิดา  ฝีปากเพราะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
คณิตประถม
30
เด็กชายชลัมพล  นันท์ชัย
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
คณิตประถม
31
เด็กชายชุติพนธ์  วันควร
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
คณิตประถม
32
เด็กชายชุติพนธ์  อินนะใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
33
เด็กหญิงเชิญทิชา  ยาอุด
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
34
เด็กชายโชติธรรม  กรงทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำคา
คณิตประถม
35
เด็กหญิงญานิศา  ศรีบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
น่าน เขต 2

ณ ห้อง ป.5/2ชั้น 4 อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงฐิติภัทรา  แสนทรงสิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
37
เด็กชายณภัทรชัย  ปะสีละเตสัง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
คณิตประถม
38
เด็กหญิงณัชชา  ป้อมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา
คณิตประถม
39
เด็กหญิงณัชวดี  เจดีย์หน่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
40
เด็กชายณัฎฐวัจน์  ตนะทิพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
41
เด็กหญิงณัฏฐกมล  ขัติยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
42
เด็กชายณัฐกร  พรหมรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
43
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ยังลือ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าหัด
คณิตประถม
44
เด็กหญิงณัฐชยา  เทพอินทร์
ป.5
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
45
เด็กชายณัฐธเนศ  แสนพิช
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
46
เด็กหญิงณัฐธยาน์  จันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
คณิตประถม
47
เด็กชายณัฐนันท์  พรมมินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
48
เด็กชายณัฐภัทร  จันต๊ะยอด
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
49
เด็กหญิงณิษา  เนตรทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
50
เด็กชายดนัยณัฐ  จิตอารี
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
51
เด็กชายดลนธี  ติสาวัน
ป.5
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
52
เด็กหญิงทาณิชา  ศิริคาม
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำคา
คณิตประถม
53
เด็กหญิงทิพมณี  ปวงป่า
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
54
เด็กชายแทนคุณ  ศิริรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
55
เด็กชายธจักร  พันธ์ชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
56
เด็กหญิงธณัชชา  ทีฆาวงค์
ป.5
โรงเรียนไตรประชาวิทยา
คณิตประถม
57
เด็กชายธนกฤต  แซ่รี
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
58
เด็กหญิงธรรมิกา  คีรีสันติกุล
ป.5
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
59
เด็กหญิงธัญญารัตน์  แก้วลือชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิตประถม
60
เด็กหญิงธัญญารัตน์  พรสมประสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
61
เด็กหญิงธันยพร  เหลี่ยมพูล
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
62
เด็กชายธิติวัฒน์  บุญเทพ
ป.5
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
คณิตประถม
63
เด็กชายธีรนัย  ฤทธิ์คำ
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
64
เด็กชายธีรพล  ธรรมริยา
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
65
เด็กชายธีรภัทร  วงค์วิลาศ
ป.4
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิตประถม
66
เด็กชายธีรศักดิ์  เขมโสภาวัฒน์
ป.4
โรงเรียนไตรประชาวิทยา
คณิตประถม
67
เด็กชายนพรุจ  รักไทย
ป.4
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
คณิตประถม
68
เด็กชายนภัทร  พันชน
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
69
เด็กหญิงนภิสา  คีรีธีรกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
70
เด็กชายนรภัทร  สุทธหลวง
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
น่าน เขต 2

ณ ห้อง ป.4/1 ชั้น 4 อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายนราชัย  วังสาร
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าหัด
คณิตประถม
72
เด็กชายนราธิป  วันบูรณ์
ป.5
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
73
เด็กหญิงนันท์นภัส  เนื่องจำนงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
74
เด็กหญิงนารีรัตน์  หนองแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา
คณิตประถม
75
เด็กหญิงน้ำอิง  ยังแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
76
เด็กหญิงนิชนิตา  ศรีทุมมา
ป.4
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
คณิตประถม
77
เด็กหญิงนิชาภัทร  แปงเครื่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
78
เด็กหญิงเนตรอัปสร  สิริศิวพร
ป.5
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
79
เด็กหญิงบุญชนิต  จันตระ
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
80
เด็กหญิงบุณยาพร  ใหม่วงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
81
เด็กหญิงปนัดดา  ไชยชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำคา
คณิตประถม
82
เด็กชายปพนพัทธ์  จันทร์เพชรศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
83
เด็กหญิงปพิชญา  ยาปัน
ป.5
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิตประถม
84
เด็กชายปภพ  หัวนา
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
85
เด็กหญิงปวีย์ธิดา  ทุ่งลา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
คณิตประถม
86
เด็กหญิงปาริสรา  รอดวิเศษ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าหัด
คณิตประถม
87
เด็กชายปิยพัทธ์  กุณารบ
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
คณิตประถม
88
เด็กชายปุณกฤษ  ใจวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
89
เด็กหญิงปุณญาภา  เขื่อนธนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
90
เด็กหญิงปุณยภา  รติเพ็ญโกศล
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
91
เด็กหญิงเปมิกา  สองศรีโย
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
92
เด็กชายพชรพล  เนตรทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
93
เด็กหญิงพรปวีณ์  นิลคง
ป.4
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
คณิตประถม
94
เด็กหญิงพรไพลิน  ธนะมี
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
95
เด็กชายพรหมพิริยะ  ไชยบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
96
เด็กชายพอพล  สารถ้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
97
เด็กชายพัทธดนย์  อุดอ้าย
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
98
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จิตอารี
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
99
เด็กชายพันธสัญญา  วรรณศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
100
เด็กชายพิชาน  ฆารฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
101
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ตาลตา
ป.4
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิตประถม
102
เด็กหญิงพิรดา  ซอระสี
ป.5
โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา
คณิตประถม
103
เด็กชายพีรวิชญ์  ปรีชาวงค์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิตประถม
104
เด็กชายเพิ่มพงศ์พันธุ์  อุตรชน
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
105
เด็กหญิงภคพร  อรินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
น่าน เขต 2

ณ ห้อง ป.6/1 ชั้น 4อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายภทร  จิตระวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
107
เด็กชายภัทรกร  ถาวงศ์
ป.4
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
คณิตประถม
108
เด็กชายภัทรกฤต  สุวงกฎ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าหัด
คณิตประถม
109
เด็กหญิงภัทรภร  เอกอนันต์กุล
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
110
เด็กชายภานุวัฒน์  เขียวคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิตประถม
111
เด็กชายภานุวัฒน์  สระทองคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
112
เด็กชายภูมิปัญญา  พรานฟาน
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
113
เด็กชายภูมิพัฒน์  หนูพุฒ
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
114
เด็กชายภูมิภาส  ใหม่น้อย
ป.4
โรงเรียนไตรประชาวิทยา
คณิตประถม
115
เด็กชายภูวิศ  นัยทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
116
เด็กหญิงมนัสชนก  ลำทา
ป.5
โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา
คณิตประถม
117
เด็กหญิงมนัสนัน  วชิราธนกิจ
ป.6
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
118
เด็กหญิงมาริษา  สิลา
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำคา
คณิตประถม
119
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ธนะวัง
ป.4
โรงเรียนไตรประชาวิทยา
คณิตประถม
120
เด็กชายยศพล  ตาลาว
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
121
เด็กชายรชช์นันท์  เมฆแสน
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
122
เด็กชายรณกฤษณ์  คันทะมูล
ป.6
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
123
เด็กชายรพีพงศ์  บุญสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
124
เด็กชายรพีภัทร  สุนทร
ป.6
โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
คณิตประถม
125
เด็กชายรักตกันท์  ใหม่น้อย
ป.5
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
126
เด็กหญิงรักษณาลี  กิตติโกศลกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
127
เด็กชายรัชชานนท์  สังข์เรือง
ป.4
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิตประถม
128
เด็กชายรัชรินทร์  วีรวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
129
เด็กหญิงรุ่งฟ้า  โพธิรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
130
เด็กชายลิปปกร  ริพล
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
131
เด็กชายวชิรวิทย์  คำศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
132
เด็กชายวชิรวิทย์  ดวงศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
คณิตประถม
133
เด็กหญิงวชิราภรณ์  ปิงพยอม
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
134
เด็กชายวรพล  มหานิล
ป.4
โรงเรียนบ้านถ่อน
คณิตประถม
135
เด็กชายวรพิพัฒน์  รินฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
คณิตประถม
136
เด็กหญิงวรภัทร  พุ่มมรินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
137
เด็กชายวิษณุ  กำ่เสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
138
เด็กหญิงศวิตา  สิทธิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
139
เด็กหญิงศศิธร  ม่วงจีน
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
คณิตประถม
140
เด็กชายศุภวิชญ์  ศิริคำวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
น่าน เขต 2

ณ ห้อง ป.6/2 ชั้น 4 อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายศุภเศรษฐ์  ศรีวราวิรุฬห์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
142
เด็กหญิงศุภัทรตรา  แก้วก้อน
ป.4
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิตประถม
143
เด็กชายสรศักดิ์  พรมมี
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
144
เด็กหญิงสิรินทรา  อุตเลิศ
ป.4
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิตประถม
145
เด็กหญิงสุชัญญา  ชัญถาวร
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
146
เด็กหญิงสุธิดา  แซ่ท้าว
ป.4
โรงเรียนไตรประชาวิทยา
คณิตประถม
147
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สิทธิไฃย
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
148
เด็กหญิงสุพิชญา  บุญเทพ
ป.4
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิตประถม
149
เด็กหญิงสุภัทรวดี  บุญมาฉาย
ป.6
โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา
คณิตประถม
150
เด็กหญิงโสภานุช  วรรณภพ
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
151
เด็กหญิงโสมสุภา  จินตนา
ป.5
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
คณิตประถม
152
เด็กชายอชิรวิชญ์  มีบุญ
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
153
เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์คำ
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
154
เด็กหญิงอมรรัตน์  เหลานาคำ
ป.6
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
155
เด็กชายอรรถพล  แปงใจ
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
156
เด็กหญิงอรุโนชา  แปงอุด
ป.6
โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา
คณิตประถม
157
เด็กชายอัครพนธ์  พุทธวงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
158
เด็กชายอาภากร  รินปาน
ป.5
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
น่าน เขต 2

ณ ห้อง ป.6/3 ชั้น 4 อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
159
เด็กหญิงกมลลักษณ์  จิณะไชย
ม.1
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงจิดาภา  กาญจนเวโรจน์
ม.3
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายเจริญทอง  แซ่ท้าว
ม.1
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงชลดา  มีบุญ
ม.1
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงชัชฎารัชช์  มีบุญ
ม.1
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงธณัชญา  สวนสร
ม.2
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายธนพงศ์  กันยะ
ม.1
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายธนพนธ์  กิตติภิรมย์สันต์
ม.1
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิต ม.ต้น
167
เด็กชายธีระศักดิ์  แซ่โซ้ง
ม.3
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงปภาวดี  มูลเอ้ย
ม.1
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายพันธมิตร  สุชัยราช
ม.1
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงภัทรธิดา  เตชนันท์
ม.1
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิต ม.ต้น
171
เด็กชายวรนาถ  แซ่ฟ้า
ม.2
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงวรรณิสา  แซ่ลอ
ม.1
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายวุฒิชัย  กันธุระ
ม.2
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิต ม.ต้น
174
เด็กชายอณิมา  แซ่เฮ้อ
ม.1
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 2

ณ ห้อง ป.3/3 ชั้น 3 อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
175
เด็กชายกนกศักดิ์  สิงห์ไชย
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงกนกอรชร  คชเกื้อ
ป.4
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงกมลชนก  คำราพิช
ป.4
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงกมลชนก  งิ้วผา
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงกมลพิชญ์  คำยันต์ไพศาล
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วรากมุข
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงกรรณิการ์  อินเสียร
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าหัด
วิทย์ประถม
182
เด็กชายกรวิชญ์  เสมอใจ
ป.6
โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  ยะปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา)
วิทย์ประถม
184
เด็กชายกฤ่ตกร  สวนหมอก
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำคา
วิทย์ประถม
185
เด็กชายกฤษกร  หลวงยศ
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงกฤษณา  อินปา
ป.6
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
187
เด็กชายกวินภพ  ลังกาวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงกวิสรา  พรหมกัลป์
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงกัญญ์วรา  วารปรีดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไชยวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
191
เด็กชายกันต์กวี  เกี้ยวกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
192
เด็กชายกันต์ธัช  พงศ์ถิรเมธ
ป.5
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
193
เด็กชายกันตพงศ์  คำยวง
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
194
เด็กชายกัลยกฤต  ทวีสมบัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงกานดาวดี  หมั่นดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
196
เด็กชายกิติภูมิ  ไชยตัน
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
197
เด็กชายกุลธร  จันทร์สมุทร
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงกุลภรณ์  ชะเต
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงเกวลิน  จิตอารีย์
ป.5
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงขวัญชรินทร์  สิริภควัฒน์กุล
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
201
เด็กชายคุณานนท์  มุขเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงงามศิริ  สมจารย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงจตุรพร  สัตตคุณากร
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
204
เด็กชายจักรพงศ์  ทิพย์อุปถัมภ์
ป.5
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
205
เด็กชายจารุเดช  กาญจะแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
206
เด็กชายจิตติ  ก้อมไธสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
207
เด็กชายจิตติพัฒน์  กันนา
ป.4
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงจิภิญญา  สุดธานี
ป.5
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
209
เด็กชายจิรพัฒน์  แคล้วเครือ
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 2

ณ ห้อง ป.4/3 ชั้น 3 อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
210
เด็กหญิงจิรัชญา  ชนะภักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงจิลลาภัทร  หังลาว
ป.4
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุทธิธรรม
ป.4
โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา)
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มีบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุทธิธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา)
วิทย์ประถม
215
เด็กชายเจนิภัทธ์  บุญเทพ
ป.5
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
216
เด็กชายฉัตรมงคล  ศรีกันไชย
ป.4
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
217
เด็กชายชญานนท์  พรมโกน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงชฎายุ  เดขรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงชฏิลดา  ชาวยอง
ป.4
โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา)
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงชณัญธิดา  หนูพุฒ
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงชนนิภา  มหานิล
ป.6
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
222
เด็กชายชนัญญู  เขียวชอุ่ม
ป.5
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงชนากานต์  กุกไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงชนากานต์  จำปารัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
225
เด็กชายชนาธิแป  ณ น่าน
ป.5
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงชนิสรา  ก๋าวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
227
เด็กชายชนุดมภ์  วงศ์ถิรกุล
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงชมพูนุช  เมฆแสน
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงชยณัฐ  ขันไชย
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงชยาลักษณ์  ทวีพิริยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
231
เด็กชายชวิน  อะทะไชย
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงช่อนาง  ใจหวังชนะ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำคา
วิทย์ประถม
233
เด็กชายชัยพฤกษ์  ปินทีโย
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
234
เด็กชายชานน  คิม
ป.5
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
235
เด็กชายชารัตน์  กองเสือ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
236
เด็กชายชีวานนท์  ไชยมิ่ง
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
237
เด็กชายชุติเดช  คำยะอุ่น
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงชุตินันท์  อินต๊ะใจ
ป.4
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงชุติมา  ต๊ะต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา)
วิทย์ประถม
240
เด็กชายเช้าวันใหม่  กันฟอง
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงซายูริ  ฟูจิตะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงญธินันท์  ทนะขว้าง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงญาณิศา  วรินทร์
ป.4
โรงเรียนไตรประชาวิทยา
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงญาราภรณ์  สอประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 2

ณ ห้อง ป.5/3 ชั้น 3 อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
245
เด็กหญิงฐิตารีย์  ไชยธวัช
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงฐิตารีย์  ตระกูลพิทักษ์กิจ
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงฐิติกานต์  ปิตาราคะ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงฐิติชญา  สวัสดีวงษา
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงฐิติพร  แสงทองสกุล
ป.6
โรงเรียนไตรประชาวิทยา
วิทย์ประถม
250
เด็กชายฐิติพันธ์  สองศรีโย
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงฐิติรัตน์  รูปประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
252
เด็กชายณกฤษ์  วัดคำ
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
253
เด็กชายณรงค์ชัย  ภูชัน
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
254
เด็กชายณฤทธิ์พงศ์  มหาวงศนันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงณัจฉรียา  กิตตินภาพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงณัชชา  เขื่อนศิริ
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงณัชชา  เนตรทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงณัฏฐธิชา  สีอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
259
เด็กชายณัฏฐภัทร  ทะสี
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
260
เด็กชายณัฏฐวิชญ์  ใจดี
ป.5
โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา)
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงณัฏฐวิตรา  วงค์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
262
เด็กชายณัฏฐากร  ภิมาลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
263
เด็กชายณัฐกรณ์  ใจแก้ว
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
264
เด็กชายณัฐกิตติ์  จิตรณรงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำคา
วิทย์ประถม
265
เด็กชายณัฐชัย  คำแสน
ป.4
โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา)
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงณัฐชานันท์  เตชนันท์
ป.5
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
267
เด็กชายณัฐณกร  วงค์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ปะทิ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงณัฐธิดา  ชาวยอง
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงณัฐธิดา  ธรรมราช
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงณัฐธิดา  เนติธรรมรัตน์
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงณัฐน์นท์  พุฒหมื่น
ป.4
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงณัฐนันท์  เพ็ชรบิดา
ป.6
โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา)
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงณัฐนันท์  ใหม่ตา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
275
เด็กชายณัฐพล  อุดอุ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา)
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงณัฐภรณ์  สุทธหลวง
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
277
เด็กชายณัฐภัทร  คำแสน
ป.4
โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา)
วิทย์ประถม
278
เด็กชายณัฐภัทร  ทนะวัง
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงณัฐมล  มีบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 2

ณ ห้อง ป.3/4 ชั้น 3 อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
280
เด็กหญิงณัฐรัตน์  ราญรอน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงณัฐรุจา  จิตรณรงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำคา
วิทย์ประถม
282
เด็กชายณัฐวงศ์  วงศ์เมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงณัฐวรินทร์  คุ้มไข่น้ำ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
284
เด็กชายณัฐวัฒน์  กัลยา
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
285
เด็กชายณัฐวุฒิ  หาญยุทธ
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงดวงพร  วิชา
ป.4
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงดารินทร์  กันยะ
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงเตชินี  เจริญคลัง
ป.4
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงทยิดา  คำวัง
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
290
เด็กชายทฤษฎี  โชติฐิติธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงทักษอร  วังสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงทัตพิชา  แก้วโก
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงทิพวรรณ  นามสีลี
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
294
เด็กชายธนกร  โพธิ์ปรึก
ป.6
โรงเรียนไตรประชาวิทยา
วิทย์ประถม
295
เด็กชายธนบดี  มะโนราช
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าหัด
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงธนภร  คำมงคล
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
297
เด็กชายธนภัทร  แก้วนิยม
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
298
เด็กชายธนภัทร  ยศปัญญา
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
299
เด็กชายธนภัทร์  พงศ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
300
เด็กชายธนวัฒน์  ไชยโย
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
301
เด็กชายธนวัฒน์  ติละ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงธนสรณ์  เตชนันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
303
เด็กชายธนัช  ไชยวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงธนัชพร  มั่นเสมอ
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงธนัญชนก  ไชยสลี
ป.4
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงธนัญชนก  ธัญญะ
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงธนัญชิดา  โสภารัตน์
ป.6
โรงเรียนไตรประชาวิทยา
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงธนาภา  นุ่มสังข์
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
309
เด็กชายธนาวัฒน์  อุ่นเรือน
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าหัด
วิทย์ประถม
310
เด็กชายธรณ์เทพ  แท่นศรีลา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าหัด
วิทย์ประถม
311
เด็กชายธวัฒน์ชัย  ปัญญาวงค์
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงธวัลพร  อ้อยคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงธัญชนก  จิตอารี
ป.6
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา  ศิริเศรษฐ์เดโช
ป.5
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 2

ณ ห้อง ป.4/2 ชั้น 3 อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
315
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สมเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงธันยพร  ใชเด็ช
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงธันยพร  เปียงใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงธันยาพัต  นันทเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงธารินรัตน์  คงนาคทิพย์
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
320
เด็กชายธิติวุฒิ  จิรนันทนุกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
321
เด็กชายธีรเดช  ปาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
322
เด็กชายธีรพันธ์  ธรรมริยา
ป.4
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
323
เด็กชายธีรภัทร  อินต๊ะนัย
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
324
เด็กชายธีรเมธ  ฮิมปะลาด
ป.4
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงธีรานาฏ  คำยวง
ป.5
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงนนท์นัฎดา  มูลคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
327
เด็กชายนนทพัทธ์  โกษารัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
328
เด็กชายนพวิทย์  บูรพาวิจิตรนนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงนภชนก  หวังขอบกลาง
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
330
เด็กชายนราวิชญ์  จันขันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงนลัทรดา  พิเคราะห์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงนลินนิภา  โนพวน
ป.6
โรงเรียนไตรประชาวิทยา
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงนวพร  เนตรวีระ
ป.4
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงนวรดา  คันทะลือ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงนวรัตน์  กะรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงนัทธมน  อินประถม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงนันชกรณ์  อึ่งกุล
ป.4
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงนันท์นภัส  มหานิล
ป.5
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงนันทิดามาศ  ยะปัญญา
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำคา
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงนันทิตา  ขะระเขื่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
341
เด็กชายนันทิพัฒน์  จงปลูกกลาง
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
342
เด็กชายนันทิภาคย์  ยศวิบูลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
343
เด็กชายน่านกุญชร  เวียงสี่
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าหัด
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงนิจวิภา  บุญเทพ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
345
เด็กชายนิชคุณ  กุกไชย
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงนิชานันท์  คุณสกุลธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงนิดานุช  ยาปัน
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงนุชนาฏ  สายแก้ว
ป.4
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงเนตรขวัญ  วันใส
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 2

ณ ห้อง ป.1/1 ชั้น 2 อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
350
เด็กหญิงบัณฑิตา  คณานิตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
351
เด็กชายบุญภวิษย์  คันทะเสน
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าหัด
วิทย์ประถม
352
เด็กชายบุญรักษา  พุฒหมื่น
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงบุญสิตา  พรหมลังกา
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงบุณฑริกา  ไชยชนะ
ป.4
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงบุศรา  ศิริลักษณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
356
เด็กชายบูรพา  สุทธิแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงเบญญทิตย์  ตุ้ยสาร
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงเบญญาภา  คำยันต์
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงเบญญาภา  ต๊ะวิไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
360
เด็กชายปกาศิต  เสารางทอย
ป.5
โรงเรียนบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
361
เด็กชายปกาสิต  ฝีปากเพราะ
ป.5
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงปณัฐสิรี  ธูปชาวนา
ป.4
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงปณิดา  หุ่นเภตรา
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
364
เด็กชายปภังกร  แปงใจ
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ไชยช่อฟ้า
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ไชยปรุง
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงปภาวี  รติเพ็ญโกศล
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
368
เด็กชายปภินณวิทย์  เทพกัน
ป.4
โรงเรียนบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงปริชญา  สารคาม
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
370
เด็กชายปริวัตร  คำแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา)
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงปรีชญา  อินธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงปวรวรรณ  หาญยุทธ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงปวริศา  ราชพลีสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงปวันรัตน์  มหาดไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
375
เด็กชายปวีณ์กร  รัตนวิฑูรย์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงปัจภัทศร  ชราชิต
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงปาณิสรา  พรหมพา
ป.5
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงปานตะวัน  จิณะไชย
ป.5
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
379
เด็กชายปานตะวัน  เทพอาจ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
380
เด็กชายปาราเมศ  ถาน้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
381
เด็กชายปิติพัทธ์  รัตนแสงภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
382
เด็กชายปิยพนธ์  ทิปะกะ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
383
เด็กชายปุญนภัทร  แก้วโก๋
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงเปมิกา  โนจักร
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 2

ณ ห้อง ป.1/2ชั้น 2 อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
385
เด็กชายเปรมนัช  ทนุ
ป.5
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงเปรมฤดี  มีสินชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
387
เด็กชายพงษ์ติพัฒน์  ไชยสลี
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงพนิตพร  อบอุ่น
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงพรธีรา  ธะนะใจ
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงพรสุชา  อินมณี
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงพรสุภัค  คีรีสันติกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงพรสุภัค  บุญเนตร
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
393
เด็กชายพร้อมบุญ  พิยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงพระคุณ  ตระกลเดชะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงพลอยชมพู  สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าหัด
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงพลอยณิชา  แสนโซ้ง
ป.5
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงพลอยนภัส  โชคทวีสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงพลอยวรียื  วังทะพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
399
เด็กชายพลาธิป  สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
400
เด็กชายพอเพียง  ไทยธานี
ป.5
โรงเรียนบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงพัชรพร  คำรศ
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงพัชรพร  พรมปา
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงพัชรภา  จิตอารี
ป.6
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงพัณณิตา  นายโก๋
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงพัตรพิมล  อนันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
406
เด็กชายพัทธดนย์  มหาวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงพัทส์ธีรา  ปามะ
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
408
เด็กชายพัสกร  ไชยปาละ
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
409
เด็กชายพายุ  ใจประสงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
410
เด็กชายพายุภักดิ์  ใจประสงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงพิชญา  เตชนันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงพิชญาภัคค์  มีเล้
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
413
เด็กชายพิชญุตม์  แสนพิด
ป.4
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
414
เด็กชายพิชาญเมธ  เนตรทิพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงพิชามญชุ์  อินเบ้า
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงพิชารมย์  ไชยยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จันทรานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วงค์เรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุทธิแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 2

ณ ห้อง ป.2/1 ชั้น 2 อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
420
เด็กหญิงพิมพิศา  อินปา
ป.6
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
421
เด็กชายพีรพัฒน์  ปลั่งกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
422
เด็กชายพีรภัทร  มโนอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
423
เด็กชายพีรวัส  สกุลปิยะรัตน์
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
424
เด็กชายพีรวิชญ์  สมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
425
เด็กชายพุฒิเมธ  ดีคำวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงพุทธิปภา  สุยะตา
ป.5
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
427
เด็กชายพูนน่าน  มะโนคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าหัด
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงเพ็ญนภา  ผสม
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  มีบุญ
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุมทุม
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงเพียงขวัญ  ตาลตา
ป.4
โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา)
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงเพียงนภา  ยะปัญญา
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำคา
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงแพทฑิตา  ขระเขื่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าหัด
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงไพลินรัตน์  เจตสงัด
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
435
เด็กชายไพศิษฎ์  ศิริแก้ว
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงฟารีดา  วุฒิไชย
ป.4
โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา)
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงภัคจิรา  ปลั่งกลาง
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เปาป่า
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  วงศ์จิรวัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
440
เด็กชายภัทรกร  คำพี่
ป.6
โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา)
วิทย์ประถม
441
เด็กชายภัทรจาริน  แสงกลิ่น
ป.5
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
442
เด็กชายภัทรพร  ศุภชัยวัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
443
เด็กชายภัทรพล  อุตรชน
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงภาณิชา  อภิวิชญ์ภาคิน
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
445
เด็กชายภาณุวิชญ์  ตาลสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
446
เด็กชายภูชิต  ไชยเชษฐ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
447
เด็กชายมงคล  หาญยุทธ
ป.5
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงมณีกาญน์  ขุนแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงมนต์ฉัตร  พลค้า
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าหัด
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงมนัญชญา  โนราช
ป.5
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงมนัสนันท์  อินสองใจ
ป.5
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงมนีดา  ชราพก
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงมะลิฉัตร  เเก้วมฌี
ป.5
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงมีนาพร  ญาณะคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 2

ณ ห้อง ป.2/2ชั้น 2 อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
455
เด็กชายเมธัส  จิตอารีย์
ป.5
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงเมธาพร  เตชนันท์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
457
เด็กชายเมธิชัย  ไชยอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
458
เด็กชายยศกร  ใบยา
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงโยชิตา  วิรากานต์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงรณัฐธยาน์  กาบิล
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงรดาสา  กันยนาวณิช
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงรพีพร  ไชยคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงรัตน์กล้า  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนไตรประชาวิทยา
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศิริวัฒนโยธิน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงรินรดา  แก้วโก
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงรุ่งตะวัน  จันต๊ะยอด
ป.5
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงรุ่งนภา  ไชยรัตน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงรุ่งนภา  สอนลา
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงรุ่งรุจี  เตชนันท์
ป.5
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
470
เด็กชายลิปปากร  สุขรส
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงลีลาวดี  คำยันต์
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
472
เด็กชายลูคัส  ชาลีนนท์ ป๊อปตี้
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
473
เด็กชายวชิรวิทย์  ทาพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา)
วิทย์ประถม
474
เด็กชายวรชิต  สุปัน
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
475
เด็กชายวรโชติ  มีบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
476
เด็กชายวรภาส  จันต๊ะวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงวรรณรถ  อริยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา)
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงวรรณวิษา  แสงดี
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าหัด
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงวรรณวิสา  ทองสถิ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
480
เด็กชายวรวิทย์  ภูคา
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงวรัญญา  สถาน
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงวราภรณ์  สำราญมล
ป.5
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงวราลี  พรมคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงวรินรำไพ  อินปา
ป.6
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงวริศรา  คำเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงวริศรา  ใบยา
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
487
เด็กชายวัชรพงศ์  วันควร
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
488
เด็กชายวาชรัตน์  ทองดี
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
489
เด็กชายวายุ  จำมั่น
ป.4
โรงเรียนบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 2

ณ ห้อง ป.3/2ชั้น 2 อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
490
เด็กชายวายุ  บุตรแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
491
เด็กชายวาฤทธิ์  จำมั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงวิรัลพัชร  จันทร์ดำเนินพงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงวิลาวัลย์  บุญเทพ
ป.5
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
494
เด็กชายวีรจักร  ยศกันโท
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงวีรวดี  มีบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
496
เด็กชายวีระศักดิ์  สถานเขื่อน
ป.5
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
497
เด็กชายวุฒิพร  ผุยคำภา
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงศศิธร  เขื่อนอ้าย
ป.5
โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา)
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงศศิประภา  สานใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
500
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  มณีนพ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงศัศวัทนา  แสนคำแพ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
502
เด็กชายศาสตราวุธ  ไชยตัน
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงศิรภัสสร  เขียวดวงดี
ป.4
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงศิริกานต์  อินปา
ป.6
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงศิรินธร  ธรรมวงศ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
506
เด็กชายศิริศักดิ์  ศิริแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
507
เด็กชายศิวกร  ทากุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงศิวัชญา  ไชยอ้าย
ป.5
โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
วิทย์ประถม
509
เด็กชายศุภกิตติ์  พันชน
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าหัด
วิทย์ประถม
510
เด็กชายศุภณัฐ  อยู่เจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงศุภดารัตน์  อรุณวัฒนานันท์
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงศุภรดา  ไชยมงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
513
เด็กชายศุภวิชญ์  จินดาศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงสกาวใจ  สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
515
เด็กชายสงกรานต์  ปะทิ
ป.4
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงสมิตานัน  คำเขื่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
517
เด็กชายสยามศักดิ์  กิวัฒนา
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
518
เด็กชายสรวิชญ์  ธรรมจักร์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
519
เด็กชายสรวิศ  จารุประภัสสร
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงสโรชา  แสงธรรม
ป.4
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
521
เด็กชายสิปปกร  ประมะ
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
522
เด็กชายสิปปนันท์  วีระเชวงกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
523
เด็กชายสิรภัทร  ชะเต
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงสิรภัทร  ไชยสลี
ป.5
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 2

ณ ห้อง ป.3/1 ชั้น 2 อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
525
เด็กชายสิรวิชญ์  ก้อนใหม่
ป.4
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงสิริภัสสร  วังสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงสุชาดา  ชราชิต
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงสุชานาถ  เชียงทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา)
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงสุชานุช  เชียงทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา)
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงสุธาวัลย์  จะนะพันธ์
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงสุพรรณณิการ์  บุปผาพันธ์
ป.4
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงสุพิชฌา  มีบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงสุภารักษ์  เงี่ยมผา
ป.5
โรงเรียนบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีท้าว
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงสุรีวัลย์  คันทะลือ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงสุวนันท์  เทพกอม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าหัด
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงสุวิชาดา  จิตบุญ
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงโสภิตา  สอไชยยศ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงหทัยกาญจน์  สิงคะ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำคา
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงหยกผกา  เอมครุฑ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงอทิชา  กาญจะแสน
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
542
เด็กชายอนวรรษ  สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงอภัสรา  กานัน
ป.4
โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา)
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงอภิรญา  ดีปินตา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงอภิรณา  ดีปินตา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงอภิวิชญ์  สุยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงอรกานต์  ฟูแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
548
เด็กชายอรรถพล  ตระกูลคำม่วง
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงอรอุมา  ปรังฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงอริสา  สิทธิวังวรกุล
ป.4
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงอลิส  พาวเวอร์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงอังควรา  วุฒิ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงอัจฉรานันท์  คำแสน
ป.5
โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา)
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงอัจฉริยา  อริยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา)
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงอาทิวราห์  ชาวส้าน
ป.6
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงอิศรา  พ่วงศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงไอรดา  ธนะตา
ป.4
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม