ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
น่าน เขต 1

ณ ชั้น 2 อาคารศรีเสริมกสิกร บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลชนก  กุลธานี
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลพรรณ  สนั่นเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกรกนก  เครือกัน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรกมล  เพชรใจศักดิ์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
5
เด็กชายกรฤต  สุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกรวีริ์  ฉัตรเท
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤศ  สลีวงค์
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤศณัฏฐ์  ภูเวียนวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤษกร  ตาคำ
ป.6
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกฤษณา  สุธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
11
เด็กชายกลวัชร  ผัดผล
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกวินธิดา  สอนสมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
13
เด็กชายกวีวัฒน์  อินขาล
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
14
เด็กชายกษิดิส  ขันทะสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกัญจน์จิรา  สุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำเบ้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สวนพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกัญญานัฐ  กองสอน
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกัญวราพร  สูนบ้านกวย
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกัณยาพร  ธรรมไชย
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
21
เด็กชายกันตภน  ศรีตระกูลวงค์
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกาญจน์เมณี  หมอป่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกาญจนา  ละมูล
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกานตกิรตา  ซุยหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกานต์มณี  กิตวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
26
เด็กชายกิตติภณ  จันนันทะ
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกีฏะจิราภรณ์  นันตาเสน
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
28
เด็กหญิงขวัญจิรา  ธรรมลังกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
29
เด็กหญิงขวัญฤทัย  พรมมา
ป.6
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
คณิตประถม
30
เด็กชายขัตติยะ  ดีปินตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
31
เด็กหญิงเขมมิอร  ขาววงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
32
เด็กชายคณพศ  กาญจนสินิทธฺ์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
33
เด็กชายคณพัฒน์  ขันทีท้าว
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
34
เด็กชายคณาธิป  วรวงษ์
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
คณิตประถม
35
เด็กชายจตุรัตฎา  กิรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
น่าน เขต 1

ณ ชั้น 2 อาคารศรีเสริมกสิกร บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจินต์จุฑา  งามสมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
37
เด็กชายจิรชยันต์  ทองหลิ้ม
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
38
เด็กชายจิรพิภัทร  ไชยบาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
39
เด็กชายจิรภัทร  คำลือเลิศ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
40
เด็กหญิงจิรัชญา  สิงห์โต
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
41
เด็กชายจิรายุ  ทะขัติ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
42
เด็กชายจิรายุ  บุญมี
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
คณิตประถม
43
เด็กหญิงชญานินทร์  อานันท์
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
คณิตประถม
44
เด็กชายชนะวิทย์  จกมะรุม
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
45
เด็กชายชยณัฐ  สิทธิ์วุฒิ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
46
เด็กชายชยพล  ดวงอินตา
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
47
เด็กชายชยากร  ชมเสน
ป.6
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
คณิตประถม
48
เด็กชายชยุต  เพียรดีกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
49
เด็กหญิงชรัญชิดา  จิรัญธนพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
50
เด็กชายชวภณ  พิชัยวงศ์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
51
เด็กชายชัชนันท์  แก้วชุม
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
52
เด็กชายชัยวัฒน์  คำลือ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
53
เด็กชายชิษณุชา  สมแสง
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
54
เด็กหญิงโชว์ภัสสรา  วุฒิสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
55
เด็กชายไชยวัฒน์  สุทธิโสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
56
เด็กหญิงญาณธิชา  กุลรินทร์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
57
เด็กหญิงญาณภัทร  เทพคำ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
58
เด็กหญิงญาณิศา  จันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
59
เด็กหญิงญาณิศา  ปันนิตามัย
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
60
เด็กหญิงญาณิศา  อินทร
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
61
เด็กหญิงญาติกา  ไชยดิรก
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
62
เด็กหญิงฐานิสริยา  อุ่นใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
63
เด็กชายฐิติกร  คำอ้าย
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
64
เด็กหญิงฐิติพร  กันใจมา
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
65
เด็กหญิงฐิติมา  ไชยศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
66
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขระสุ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
67
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ชำนิจันทึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
68
เด็กชายณฐดล  รทะจักร
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
69
เด็กชายณฐพัชร์  ใจจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
70
เด็กชายณภัทร  เทพเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
น่าน เขต 1

ณ ชั้น 2 อาคารศรีเสริมกสิกร บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณภาภัช  ศรีทองสุข
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
72
เด็กชายณรัฐ  การุณยฐิติ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
73
เด็กชายณัชฐ์ฐพงศ์  อังผาดผล
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
74
เด็กชายณัฏฐกร  เลาเหล็ก
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
75
เด็กชายณัฏฐชัย  กุลคง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
76
เด็กชายณัฏฐชัย  ศิริเสฏฐ์กุล
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
คณิตประถม
77
เด็กหญิงณัฏฐภัทร  ธนเรืองสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
78
เด็กชายณัฐกรณ์  สุวงกฎ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
79
เด็กชายณัฐกิตติ์  ฝั้นเบ้า
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
80
เด็กชายณัฐชนน  คนสูง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
81
เด็กชายณัฐชนน  อัมพรพันธ์สกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
82
เด็กหญิงณัฐชมน  จันทร์ลังกา
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
83
เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวอิ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
84
เด็กชายณัฐธนันพงษ์  คำเฟื่องฟู
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
85
เด็กชายณัฐนันท์  ยินดีวิรุฬห์
ป.6
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
คณิตประถม
86
เด็กชายณัฐภัทร  เขียวดี
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
87
เด็กชายณัฐภัทร  ทองศิริพงศ์สมบัติ
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
88
เด็กชายณัฐภัทร  สิงห์บุญ
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
89
เด็กหญิงณัฐภา  กิจเจริญวิศาล
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
90
เด็กหญิงณัฐรินีย์  จันไชยยศ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
91
เด็กหญิงณัฐฤดี  อินยัญญะ
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
คณิตประถม
92
เด็กชายณัฐเศรษฐ  ปราบริปู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
93
เด็กหญิงณิชชา  น้อยหมอ
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
94
เด็กหญิงณิชชาพัณณ์  ไชยรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
95
เด็กหญิงณิชนันท์  แสนกตัญญู
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
96
เด็กชายแดเนียล  วิลเลี่ยม แบนนิสเตอร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
97
เด็กชายตนุภัทร  ณ คำตัน
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
98
เด็กชายตรีวิชญ์  เรือนแก้ว
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
99
เด็กหญิงตุลยา  โนทะนะ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
100
เด็กชายไตรรัตน์  หล้าคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
101
เด็กชายถิรพุทธิ์  อินใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
102
เด็กชายถิรรัฐ  สุกิน
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
103
เด็กชายถิรวิทย์  วงค์หาร
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
104
เด็กชายทรงวุฒิ  จันทร์ประภาสกุล
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
105
เด็กชายทสพร  วงศ์ศิริ
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
น่าน เขต 1

ณ ชั้น 2 อาคารศรีเสริมกสิกร บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงทิพยาภา  ยาธนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
107
เด็กชายทีปกร  ฟองบัว
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
108
เด็กชายธนกร  ทิพยศ
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
109
เด็กชายธนกร  ยะเสน
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
110
เด็กชายธนกฤต  ฟักรักษา
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
111
เด็กชายธนกฤต  แสวงผล
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
112
เด็กชายธนกฤต  อิ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
113
เด็กชายธนกฤษ  จีนขจร
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
114
เด็กชายธนเดช  อาญารักษ์นุกูล
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
115
เด็กชายธนพล  ธนามี
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
116
เด็กชายธนพล  บุญชูภักดิ์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
117
เด็กชายธนพัฒน์  มหานิล
ป.5
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
คณิตประถม
118
เด็กชายธนพัฒน์  สายใจ
ป.6
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
คณิตประถม
119
เด็กหญิงธนภรณ์  วงค์ธนนัทภพ
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
คณิตประถม
120
เด็กชายธนภัทร  คำมาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
121
เด็กชายธนวัฒน์  ดีกัลลา
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
122
เด็กชายธนวัฒน์  มะริน
ป.6
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
คณิตประถม
123
เด็กหญิงธนัชชา  ทาวัน
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
124
เด็กหญิงธนัญพร  รุ่งแสงทิวากร
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
125
เด็กหญิงธมนวรรณ  ชาวเหนือ
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
126
เด็กหญิงธมลวรรณ  คำนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
127
เด็กชายธรรมโชติ  ธิคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
128
เด็กหญิงธัญชนก  นาคะพันธุ์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
129
เด็กหญิงธัญชนก  อะทะยศ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
130
เด็กหญิงธัญญารัตน์  เมืองแก่น
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
131
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  อภิวรรณ์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
132
เด็กหญิงธัญลักษณ์  คำลือ
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
คณิตประถม
133
เด็กหญิงธันยรัศมิ์  นันตะเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
134
เด็กชายธิติวุฒิ  วงศ์สีสม
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
135
เด็กหญิงธิราพร  ทิพย์ตัน
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
136
เด็กชายธีรวิทย์  ศรีทุมมา
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
137
เด็กหญิงนงนภัส  ใหวพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
138
เด็กชายนนทีวัฒน์  อึ้งพงษ์พานิช
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
139
เด็กชายนภัทร  ศิริชาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
140
เด็กชายนภัสกรณ์  ทองวิลา
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
น่าน เขต 1

ณ ชั้น 2 อาคารศรีเสริมกสิกร บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงนภัสภรณ์  บัวเพชร
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
142
เด็กชายนฤสรณ์  ลือรำลึก
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
143
เด็กหญิงนลิน  เพ็ชรสุริยา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
144
เด็กหญิงนลินทิพย์  โงนมะณี
ป.6
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
คณิตประถม
145
เด็กหญิงนวพรรษ  นวสุวรรณกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
146
เด็กชายนวมินทร์  กันขาว
ป.6
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
คณิตประถม
147
เด็กชายนัทธพล  มีรอด
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
148
เด็กหญิงนันท์นภัส  แพต้อง
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
149
เด็กหญิงนาขัวญ  สุปินะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
150
เด็กหญิงน่านฟ้า  เบ้าจรรยา
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
คณิตประถม
151
เด็กชายนิรุชชา  เงินทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
152
เด็กหญิงนิรชา  ชินายศ
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
153
เด็กหญิงนิษฐา  กุลเจริญ
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
154
เด็กชายบรรยวัสถ์  จันทร์ทาลอง
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
155
เด็กชายบัณฑิต  กุมมาละ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
156
เด็กชายบุญฤทธิ์  ยารินต๊ะ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
157
เด็กหญิงปกฉัตร  สายวังจิต
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
158
เด็กชายปฏิพล  ไชยสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
159
เด็กชายปฏิภาณ  ริกากรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
160
เด็กชายปฐพล  เชียงเม่น
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
161
เด็กชายปฐมพงศ์  พรมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
162
เด็กหญิงปณิตตรา  แก้วกลางเมือง
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
163
เด็กหญิงปรมพร  ภักดี
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
คณิตประถม
164
เด็กชายปราณต์  สอนศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
165
เด็กหญิงปริชญา  มะลิซ้อน
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
166
เด็กชายปวริศว์  เกตุ้ย
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
167
เด็กหญิงปวีณอร  อ๊อดผูก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
168
เด็กชายปัญจพล  หน่อตุ่น
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
169
เด็กชายปารมี  โนทะนะ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
170
เด็กชายปาราเมศ  เฟืองแก้ว
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
171
เด็กชายปิยภูมิ  พ่วงเจริญ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
172
เด็กหญิงปิยาพัชร  พิมสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
173
เด็กหญิงปิราพร  ปินตามูล
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
174
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  เปี่ยมทวีศักดิ์
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
175
เด็กชายปุญญพัฒน์  โชติพัฒนภูมิ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
น่าน เขต 1

ณ ชั้น 2 อาคารศรีเสริมกสิกร บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงปุณฑริกา  มีบุญ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
177
เด็กชายปุณณวิช  โนกุญชร
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
178
เด็กชายปุณณัฐ  หาญสมุทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
179
เด็กชายปุณภวัฒน์  เสนา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
180
เด็กชายปุณย์  ปั้นอุดม
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
181
เด็กชายปุณวิช  โนกุญชร
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
182
เด็กหญิงเปมิกา  ดีธานี
ป.6
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
คณิตประถม
183
เด็กหญิงเปมิชา  อินตาเส้า
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
184
เด็กหญิงเปรมิกา  พรหมสกุลปัญญา
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
185
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  เตชะนันท์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
186
เด็กหญิงพจชสิริ  ภิราญคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
187
เด็กชายพนธกร  เชียงโส
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
188
เด็กหญิงพนิตพิชา  ศรีเม้า
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
189
เด็กหญิงพรนภัส  วังตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
190
เด็กชายพรหมพิริยะ  สีมารัตนกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
191
เด็กชายพลกฤต  ปาจินะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
192
เด็กชายพลากร  เทพเสนา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
193
เด็กชายพัชรพล  สาราด
ป.6
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
คณิตประถม
194
เด็กชายพัทธนันท์  สุระ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
195
เด็กหญิงพัทธวรรณ  มูลละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
196
เด็กหญิงพาขวัญ  ฉัตรทอง
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
197
เด็กหญิงพิจิตราภรณ์  คำแท่น
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
198
เด็กหญิงพิชชาภา  อินน้อย
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
คณิตประถม
199
เด็กหญิงพิชญา  อุดทังไข
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
200
เด็กหญิงพิชามญชุ์  กันเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
201
เด็กหญิงพิฐิยศร  พรมสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
202
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  แสงเพ็ญอ่อน
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
203
เด็กชายพิทักษ์สันติ  พรมรังฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
204
เด็กชายพิภัชกร  ยาใจ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
205
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เจริญศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
206
เด็กหญิงพิมพ์นารา  ชราพก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
207
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  แสงแก้วสันติสุข
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
208
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  จักรปิง
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
209
เด็กชายพีรพล  พรมวังขวา
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
210
เด็กชายพีรพัฒน์  เนตรใส
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
น่าน เขต 1

ณ ชั้น 3 อาคารศรีเสริมกสิกร บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงพีรยา  ทองคำมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
212
เด็กชายพุฒิกร  คำนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
213
เด็กหญิงเพียงอัมพร  เบ็ญจมาลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
214
เด็กหญิงแพรวพิชา  ปุริตัง
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
215
เด็กหญิงภัคจิรา  ใบยา
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
216
เด็กหญิงภัคนันท์  อภัยรุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
217
เด็กหญิงภัณฑิรา  สุปง
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
218
เด็กหญิงภัทรมน  ดีอิ่นคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
219
เด็กชายภัทรศักดิ์  เมฆะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
220
เด็กหญิงภาวดี  จันทร์บุตดา
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
221
เด็กชายภูธนวิท  ลีปรีชา
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
222
เด็กชายภูผา  อุปัชฌาย์
ป.5
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
คณิตประถม
223
เด็กหญิงภูริชญา  อุปชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
224
เด็กหญิงภูริชา  มูลวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
225
เด็กหญิงภูริตา  ปิจคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
226
เด็กชายภูวดล  แสงลุน
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
227
เด็กชายภูวเนศวร์  วิฐาน
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
228
เด็กชายภูหลวง  ภิราญคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
229
เด็กหญิงมนัสนันท์  จารุตเกียรติสกุล
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
230
เด็กหญิงมนัสวีร์  สีสุมาตย์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
231
เด็กชายเมธาวี  ตันติ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
232
เด็กชายเมธาวี  มณีจันทร์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
233
เด็กชายยศพนธ์  คำปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
234
เด็กชายรชต  อินต๊ะจักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
235
เด็กชายรชตะ  ไชยสมทิพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
236
เด็กชายรณกานต์  พ่วงเจริญ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
237
เด็กหญิงรสสุคนธ์ทิพย์  คำสุหล้า
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
238
เด็กหญิงรสิตา  ธิบดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
239
เด็กชายระพีพัฒน์  รักศิลป์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
240
เด็กชายรัชชานนท์  ทองปลูก
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
241
เด็กชายรัชชานนท์  ทิอวน
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
242
เด็กชายรัชพงษ์  อนันต์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
243
เด็กหญิงรัญชิดา  ขอดคำตัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
244
เด็กชายรัฐศาสตร์  ใจจันทร์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
245
เด็กหญิงรินรดา  สวนวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
246
เด็กหญิงรุจีฉันท์  โรจน์ศิริภาณุกุล
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
น่าน เขต 1

ณ ชั้น 3 อาคารศรีเสริมกสิกร บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
247
เด็กหญิงเรณูกา  วิมาละ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
248
เด็กชายไรวินท์  อินกาสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
249
เด็กชายลิขสิทธิ์  โคตรทอง
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
250
เด็กชายวงศธร  อนุรุท
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
251
เด็กชายวชิรปรัชญ์  การินตา
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
252
เด็กหญิงวชิราภรณ์  ดีปินตา
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
253
เด็กหญิงวนิดา  มะลิ
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
254
เด็กหญิงวรดา  กุศล
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
255
เด็กชายวรเมธ  แปงใจ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
256
เด็กชายวรรณดนัย  แซ่เฮ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
257
เด็กชายวรวิชญ์  ตาขัน
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
258
เด็กหญิงวรัญญา  สงคราม
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
259
เด็กชายวสันต์พรรษ  เตชะวิทยะจินดา
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
260
เด็กชายวัชรพล  รอดพวง
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
261
เด็กชายวัศวรรดิ์  คงศรีศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
262
เด็กชายวิชชากร  สีนุย
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
263
เด็กชายวิชชากรณ์  ทะนิต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
264
เด็กหญิงวิชญาพร  หิรัญวิทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
265
เด็กชายวิภู  พรมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
266
เด็กหญิงวิรากานต์  ล้อมออน
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
คณิตประถม
267
เด็กหญิงวิราศิณีย์  ส่างกอน
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
268
เด็กหญิงวิลาสินี  ภูคำอ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
269
เด็กหญิงวิศิษสิริ  นวลคำวัง
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
270
เด็กชายวีรวิชญ์  ณ ลำปาง
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
271
เด็กหญิงวีรินทร์  เอกอนันต์กุล
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
คณิตประถม
272
เด็กชายศรัญพงศ์  กาญจนโชคอนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
273
เด็กชายศรัณญพงศ์  งานวิชา
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
274
เด็กชายศรัณย์ณธร  จันทสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
275
เด็กหญิงศศิ  เปี่ยมใย
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
276
เด็กหญิงศศิญดา  ยาใจ
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
277
เด็กหญิงศศิวิมล  หารกา
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
278
เด็กหญิงศิริขวัญ  ปานทิพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
279
เด็กชายศิริพงศ์  พงศ์ศิริเลิศ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
280
เด็กชายศิวกร  อินทราช
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
281
เด็กชายศุภกร  บุตรแก้ว
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
282
เด็กชายศุภกฤต  จ่าเขียว
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
น่าน เขต 1

ณ ชั้น 3 อาคารศรีเสริมกสิกร บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
283
เด็กชายศุภณัฎฐ์  กันแก้ว
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
284
เด็กหญิงศุภนันท์  กาวี
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
285
เด็กชายศุภภาคิณ  นะวะสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
286
เด็กหญิงศุภลักษณ์  ใหญ่วงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
287
เด็กชายศุภวิชญ์  สิงห์ธนะ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
288
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ธงยศ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
289
เด็กหญิงสกุลกานต์  บุญยืน
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
290
เด็กหญิงสมปรารถนา  นารมย์
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
คณิตประถม
291
เด็กชายสรวิศิษฏ์  เขื่อนจันธนลาภ
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
คณิตประถม
292
เด็กชายสรวีย์  ฑีฆาวงค์
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
293
เด็กชายสิรวัฒณ์  บุญรักษ์
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
294
เด็กชายสิรวิชญ์  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
295
เด็กหญิงสิรินทรา  วิเศษเกียรติกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
296
เด็กหญิงสุชาดา  ศิริลักษณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
297
เด็กหญิงสุณัฏฐา  จุ้ยประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
298
เด็กหญิงสุธีรา  มะโนวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
299
เด็กหญิงสุปรียา  มีสอน
ป.6
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
คณิตประถม
300
เด็กหญิงสุพัตรา  ไชยเรือน
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
คณิตประถม
301
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุธรภิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
302
เด็กหญิงสุพิชญา  พลังฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
303
เด็กชายสุริยน  เรืองสิริ
ป.5
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
คณิตประถม
304
เด็กชายสุริยา  พังยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
305
เด็กหญิงหฤทย์ชญา  สุวรรณา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
306
เด็กหญิงหฤทัย  ศรีไชยวาล
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
307
เด็กชายอชิระ  สองสีซ้าย
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
308
เด็กชายอดิศักดิ์  เผ่าดี
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
309
เด็กหญิงอติพร  ทองอำไพ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
310
เด็กชายอธิพร  เทศใจ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
311
เด็กชายอธิวัฒน์  ทาการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
312
เด็กหญิงอนิตตา  แซ่โฟ้ง
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
คณิตประถม
313
เด็กหญิงอภิชญา  นวลดั้ว
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
314
เด็กหญิงอภิชญา  สายยาโน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
315
เด็กชายอภิชา  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
316
เด็กหญิงอรัมภา  ดวงตา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
317
เด็กชายอัครพงษ์  สาทา
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
318
เด็กหญิงเอกหทัย  ญาณะนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
น่าน เขต 1

ณ ชั้น 3 อาคารศรีเสริมกสิกร บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
319
เด็กหญิงชุติกาญจน์  กองดี
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำปาย
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายนฤนนท์  ไชยศิริ
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำปาย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 1

ณ ชั้น 3 อาคารศรีเสริมกสิกร บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
321
เด็กหญิงกชกมล  พลังฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงกชกร  ฟ้าสาร
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงกชพร  กุณา
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงกชพรรณ  สุเทปิน
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงกนกน่าน  ธนะวงค์
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงกนกนิภา  อ่ำวิถี
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงกนกวรรณ  กองคำ
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงกนกวรรณ  พุฒชา
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงกนกวรรณ  ลืมขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงกนกวรรณ  สังข์ชัย
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงกนกวรรณ  สายทอง
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงกมณทรรศน์  พิพัฒน์เวช
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงกมลชนก  เติมวงศ์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงกมลชนก  บุญยะเผือก
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงกมลชนก  มังวงค์
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงกมลนัทธ์  ยิ้มมี
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงกมลพร  เงินโน
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงกมลพรรณ  โลนันท์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
339
เด็กชายกมลพิสุทธิ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
340
เด็กชายกมลภพ  ชายปิว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงกมลรัตน์  เมืองโครต
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงกมลรัตน์  อนันทยศ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ใบยา
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงกมลวรรณ  โพธิ์สุยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงกมลวรรณ  อินทิพย์
ป.4
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
วิทย์ประถม
346
เด็กชายกรกช  หนักป้อ
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
347
เด็กชายกรวิชญ์  ไชยวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงกฤตติกา  ศรีตนไชย
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงกฤตติยา  ช่างกัณฑา
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
350
เด็กชายกฤตนัน  สุทธิประภา
ป.5
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงกฤตพร  ภัทรวรากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
352
เด็กชายกฤตภาส  ดีสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
353
เด็กชายกฤตภาส  ยะวิญชาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงกฤตยา  ดีกันคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
355
เด็กชายกฤติเดช  ฉุนหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 1

ณ ชั้น 3 อาคารศรีเสริมกสิกร บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
356
เด็กชายกฤษณพงศ์  โลกคำลือ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
357
เด็กชายกฤษณะพงศ์  ศรีสุคนธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
358
เด็กชายกวิน  สนไธสง
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
359
เด็กชายกวินท์  ชนะภัย
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงกวินธิดา  ธิอ้าย
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
361
เด็กชายกษมา  เทพจันตา
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงกษมาพร  วรรณภพ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
363
เด็กชายกษิตภัทร  เย็นใจ
ป.4
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
364
เด็กชายกษิติธร  สาธร
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
365
เด็กชายก้องกิดากร  ส่องสี
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
366
เด็กชายก้องภพ  เพชรรัตน์พันธุ์
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงกัญจน์ติญา  กิวัฒนา
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุรินรัมย์
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงกัญญาภัค  เนตรวืเชียร
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไชยศิริ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงกัญญาวีย์  เพชรวา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ประกอบทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรหมรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงกัณฑ์กมล  โชติพ่วง
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
375
เด็กชายกันฑรากร  ไชยวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
376
เด็กชายกันต์กวี  จำปา
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงกัลย์สุดา  พลแหลม
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงกัลยาณี  แสงโต
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เพชรธันยบูรณ์
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงกานต์พิชชา  วิไชยยา
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงกานต์สิริ  เชี่ยวชาญ
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
382
เด็กชายกิตติ  เมฆวิไล
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
383
เด็กชายกิตติกวิน  โลหะโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
384
เด็กชายกิตติพิชญ์  ปันต๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
385
เด็กชายกิตติวินท์  กิติมูล
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงกีฬนันท์  ณ น่าน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงกุลฑีรา  ปันวัง
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงกุลณัฐ  จำปา
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ธิเสนา
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงกุลปรียา  พลายงาม
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 1

ณ ชั้น 4 อาคารศรีเสริมกสิกร บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
391
เด็กหญิงกุลิสรา  กรมทนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงกุลิสรา  คำพุฒ
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
393
เด็กชายเกริกวิทย์  ต๊ะมา
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงเกล้ากนก  นิลศิริ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงเกวลิน  สนไธสง
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
396
เด็กชายเกื้อกูล  ทิพย์ปัญญา
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
397
เด็กชายเกื้อกูล  อินต๊ะวิชัย
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงแก้วกัลยา  สารถ้อย
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงขวัญกัลยา  รัตนศิลา
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงขวัญณภัทร  สราวิช
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงขวัญภัสร์  กุณพันธุ์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงขวัญวรัชญ์  ใจจะดี
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
403
เด็กชายขวัญวิชญ์  สุธรรมวรโรจน์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
404
เด็กชายขอบฟ้า  อยู่รักชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงเขมมิกา  ชมภู
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
406
เด็กชายคณพณ  เชียงหนุ้น
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงคีตา  มั่นคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
408
เด็กชายคุณัชญ์  สวนใจ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงคุณัญญา  เฟือยคำ
ป.5
โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา
วิทย์ประถม
410
เด็กชายคุณานนท์  จันทร์สิงห์
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
411
เด็กชายจตุรภัทร  อุดคำอ้าย
ป.6
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงจรรยณัฐ  นันท์ชัย
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงจรัชญา  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงจอมสุรางค์  ธีรภาพวิเศษพงษ์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงจันทรแก้วมณี  ณ น่าน
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงจันทรศรีวลัย  ณ น่าน
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงจันทรารัศมี  ณ น่าน
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
418
เด็กชายจารุกิตติ์  ขัดทิศ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงจารุนิภา  วิระ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
420
เด็กชายจิณณ์จิรัสย์  กองแก้ว
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
421
เด็กชายจิตตคุณ  เจริญดี
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงจิตตานันท์  แก้วสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
423
เด็กชายจิตติพัฒน์  ยาแก้ว
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงจินตภา  จันทร์พุฒ
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงจินตภา  รวมสุข
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 1

ณ ชั้น 4 อาคารศรีเสริมกสิกร บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
426
เด็กชายจิรกิตติ์  โรงคำ
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงจิรชญา  เพชรสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงจิรนันท์  อินแสง
ป.6
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
429
เด็กชายจิรพัฒน์  ผ่านเมือง
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
430
เด็กชายจิรพัส  คำแปง
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
431
เด็กชายจิรภาส  คุอาริยะกุล
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงจิรภิญญา  แก้วใหม่
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงจิรภิณญา  จิตรหาญ
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
434
เด็กชายจิรวัฒน์  ขัดราค
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
435
เด็กชายจิรสิน  คูอาริยะกุล
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงจิรัชญา  ย้อยกระโทก
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงจิรัชญา  แสนธิวัง
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงจิรัชยา  มหาวัน
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงจิรัชยา  อานัน
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
440
เด็กชายจิรา  ศรีไพศาล
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงจิราพร  สุขสมจิตต์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงจิริยาภรณ์  เผือกพัด
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  กฤติวุทธาคม
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงเจนจิรา  ทองดี
ป.4
โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงฉัตรปวีร์  ปินไชย
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงฉัตรมณี  ยานะฝั้น
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงชญาณิศา  ไชยสลี
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงชญาดา  ดีสุยา
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงชญาดา  ปั้นชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
450
เด็กชายชญาน์วัต  มาพริก
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงชญานินทร์  แซ่เติน
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงชญานิศ  สั่งสอน
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงชญานิศ  สุขศรี
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงชญานิษฐ์  วงค์ดี
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงชนกนันท์  ดาอินวงค์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงชนกนันท์  วงค์ลังกา
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
457
เด็กชายชนกันต์  มหามิตร
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงชนม์พรรษ์ษา  งึ้มนันใจ
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
459
เด็กชายชนสรณ์  อินผง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
460
เด็กชายชนะพล  ธุระยศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 1

ณ ชั้น 4 อาคารศรีเสริมกสิกร บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
461
เด็กหญิงชนัญชิดา  คำวรรณะ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงชนัญชิดา  เตชะเวชเจริญ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงชนัฐปภา  ณ น่าน
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงชนันญา  กามะวิถี
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงชนากานต์  ปะทอง
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
466
เด็กชายชนาเมธ  พรหมรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงชนิกานต์  กฤษณะทรัพย์
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงชนิดาภา  กรรณิกา
ป.5
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงชนิษฐา  เสนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
470
เด็กชายชภณกวิน  วีระ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงชมนภัส  กันคุ้ม
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
472
เด็กชายชยพล  ประคำมา
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
473
เด็กชายชยุตพันธุ์  ถิรวงค์จินดา
ป.5
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
474
เด็กชายชริธธัชย์  มูลชมภู
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงชลกร  อุฬารวงศ์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
476
เด็กชายชลฉัตร  ชินายศ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงชลดา  อุณวงค์
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงชลธิชา  ใจมาธิ
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงชลธิชา  ทองหนัก
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงชลธิชา  หล่อเงิน
ป.5
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงชลนิชา  สมบูรณ๋
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงชวัลญา  เปี่ยมอริยธน
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
483
เด็กชายชวัลพัชร์  ช่างเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
484
เด็กชายชัชชัย  กันทะวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
485
เด็กชายชัชพิสิฐ  จรุงจิตรประชารมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
486
เด็กชายชัชวาลย์  อินต๊ะวิชัย
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงชัญญานุช  พิชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
488
เด็กชายชัยณรงค์  คงทองสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงชาลิสา  คำมี
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงชิชา  ภูมิทัติ
ป.6
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงชิดชนก  ชินายศ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงชิตานันต์  เชียงรินทร์
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
493
เด็กชายชินโชติ  สุทิน
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
494
เด็กชายชินดนัย  คำปา
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงชิวาพร  สุภิมารส
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 1

ณ ชั้น 4 อาคารศรีเสริมกสิกร บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
496
เด็กชายชิษณุชา  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
497
เด็กชายชิษณุพงศ์  ทนันชัย
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
498
เด็กชายชิษณุพงษ์  คำชื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงชีวาพร  สุภิมารส
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำพิยะ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงชุตินันท์  ศิลป์ท้าว
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
502
เด็กชายโชค  แก้วตา
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงโชติกาล  สีชมภู
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงญดา  ฉวีวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงญาณภัทร  ดีนาน
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงญาณภัทร  สมรักษ์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงญาณาธิป  มูลฐี
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงญาณิศา  จันต๊ะวัง
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์ดี
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงญาณิศา  บุญทร
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงญาณิศา  มหายศนันท์
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงญาดาภา  ทิพย์ปัญญา
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
513
เด็กชายฐปณัต  ศรีภิรมย์
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
514
เด็กชายฐิติวัชร  แก้วคำ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงฑิญาณี  วุฒิสาร
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงณกัญญา  หลิมไพโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงณชญาดา  สุดใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
518
เด็กชายณฐกร  ขะระเขื่อน
ป.4
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
519
เด็กชายณฐนนท์  แสงสุมนต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงณฐมน  กลิ่นบำรุง
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงณฐอร  ปัตต์เปาว์
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
522
เด็กชายณภัทร  กิวัฒนา
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงณภัทรกมล  พันชน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงณภัทรชญา  ปัญญาแก้ว
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงณรยา  ไทรโรจน์รุ่ง
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
526
เด็กชายณฤทธิ์  ปิงยศ
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
527
เด็กชายณฤทธิ์  สิทธิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงณัชชา  ไชยโย
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงณัชชา  น้อยจีน
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงณัชชา  สุทธจันทร์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 1

ณ ชั้น 4 อาคารศรีเสริมกสิกร บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
531
เด็กหญิงณัชริญา  ดีปินตา
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงณัฎฐิกา  อินตัน
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ต่างใจ
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
534
เด็กชายณัฏฐ์ชวกร  มหายศนันท์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขันทะสอน
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มาแสน
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เหล็กเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อุตะมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สารรัตนะ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
540
เด็กชายณัฏฐภัทร  นุหน่อ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
541
เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์  เมืองแก่น
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
542
เด็กชายณัฏฐ์  ปันสอน
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงณัฐกฤตา  คล้ายแจ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ยศมงคล
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
545
เด็กชายณัฐกิตติ์  กาบคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงณัฐจิตกานต์  ยศธิอูป
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
547
เด็กชายณัฐชนน  พันธวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
548
เด็กชายณัฐชนนท์  แสนแก้ว
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงณัฐชยา  มหามิตร
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงณัฐชยา  อินผ่อง
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงณัฐชวดี  ทองอินปัน
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
552
เด็กชายณัฐณัฏฐ์  เล็กชัยชาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำลือ
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงณัฐณิชา  สกุลกันต์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุ่ยอุบล
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงณัฐณิชา  สูบไธสง
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงณัฐณิชา  แสนคำ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงณัฐธภรณ์  สถาอุ่น
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงณัฐธยาณ์  ชนิสราพันธุ์
ป.4
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงณัฐธิดา  เสนนันตา
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงณัฐธีรา  จันทวงค์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
562
เด็กชายณัฐนนท์  เฟือยคำ
ป.5
โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา
วิทย์ประถม
563
เด็กชายณัฐนนท์  สมภาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงณัฐนันท์  ตันโน
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
565
เด็กชายณัฐนันท์  ตาคำสา
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 1

ณ ชั้น 4 อาคารศรีเสริมกสิกร บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
566
เด็กหญิงณัฐนิชา  ก๋าอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงณัฐนิชา  จันทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
568
เด็กชายณัฐปคัลภ์จรัส  แสงพานิชย์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
569
เด็กชายณัฐปภัสร์  บุญช่วง
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงณัฐปวินท์  เมธากีรติ
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
571
เด็กชายณัฐพงษ์  เงินโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงณัฐพร  ปานต๊ะระษี
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงณัฐพร  สอนศิริ
ป.4
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
574
เด็กชายณัฐพัฒน์  ด้วงทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงณัฐภัค  ต๊ะดี
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
576
เด็กชายณัฐภัทร  กันไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
577
เด็กชายณัฐภัทร  อยู่บริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
578
เด็กชายณัฐภาคย์  กองมะณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
579
เด็กชายณัฐภูมิสิริ  พุกประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงณัฐมน  วัชราชันย์
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
581
เด็กชายณัฐยศ  คำตัน
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงณัฐริกา  สิทธิดำรงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงณัฐวดี  กันเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงณัฐวรา  สิทธิวงศ์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงณัฐวรา  อัขระ
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  มหาวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงณัฐวลัณว์  สารเถื่อนก้ว
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
588
เด็กชายณัฐวัจน์  ญาณกรสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
589
เด็กชายณัฐวัฒน์  โสภา
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
590
เด็กชายณัฐวัตร  คำลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงณิชาพัชร์  อินวาทย์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงณิชาภา  เหล่าอารยะ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
593
เด็กชายดนุสรณ์  ศวัสกรไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงดรัลรัตน์  ครุฑเงิน
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงดวงกมล  กรรมชะนะ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
596
เด็กชายดีณวัฐ  ทะนันชัย
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
597
เด็กชายดุลยวัตร  อินต๊ะพันธ์
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
598
เด็กชายเดชบดินทร์  จิตรอารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
599
เด็กชายเดชาธร  สุริยะสาร
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
600
เด็กชายเดชาวัต  ปันชัย
ป.4
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 1

ณ ชั้น 1 อาคารขยันเรียน บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
601
เด็กชายตนุภัทร  อาชาณีย์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงตรีชฎา  รุ่งรัชกิต
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
603
เด็กชายต่อตระกูล  สมภิพงษ์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
604
เด็กชายตั้งปณิธาน  ต๊ะมา
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
605
เด็กชายตุลทรัพย์  โจกงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
606
เด็กชายตุลานนท์  อิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
607
เด็กชายทรงธรรม  มหายศ
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
608
เด็กชายทองจิรา  อุ่นจารย์
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงทิฆัมพร  ลาวเปียง
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงทิตยา  งามสมพงษ์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงทิพธิดา  วงศ์ยาไชย
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงทิภากร  พลจร
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงทิวาพร  พรมเสน
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
614
เด็กชายทูนขวัญ  เจริญดี
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
615
เด็กชายแทนคุณ  สุขมี
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
616
เด็กชายธณัชชา  ใจกำแหง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
617
เด็กชายธนกร  ไชยรังษี
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
618
เด็กชายธนกร  ภู่เจริญ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
619
เด็กชายธนกร  หลักโพน
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
620
เด็กชายธนกฤต  ชินพิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
621
เด็กชายธนกฤต  ถาตา
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
622
เด็กชายธนกฤต  วงศ์วชิรนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงธนกานต์  อิ่นคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
624
เด็กชายธนบดี  จันมะณี
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงธนพร  คำสีแก้ว
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงธนพร  แปงกันทา
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงธนพร  พงศ์พัฒนาวุฒิ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
628
เด็กชายธนภัทร  แว่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
629
เด็กชายธนวิชญ์  อินตัน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
630
เด็กชายธนวุฒิ  อ้วนสอาด
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงธนัชชา  ละเลิง
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงธนัชญา  เส็งนา
ป.5
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงธนัชพร  กันคำ
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงธนัชพร  แก้วมีสุข
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงธนัชพร  ปรังการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 1

ณ ชั้น 1 อาคารขยันเรียน บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
636
เด็กหญิงธนัญชนก  คำผง
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงธนัญญา  เวชประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
638
เด็กชายธนาธิป  พันธุปาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
639
เด็กชายธนาธิป  วงศ์วิริยะศิล
ป.6
โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงธนาภา  หาญสงคราม
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
641
เด็กชายธนาวุฒิ  ธินัน
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงธนิดา  พรหมศิริ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงธนิษฐา  เต็งไตรรัตน์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
644
เด็กชายธนิสร  จันเครื่อง
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงธมนวรรณ  สถาอุ่น
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงธมลวรรธ  วัชรปราณี
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
647
เด็กชายธรรมธร  พึ่งทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
648
เด็กชายธรรมพิสุทธิ์  มาลาวิลาศ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
649
เด็กชายธรรมสรณ์  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงธวัลยพัช  ซ้อนยนต์
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศรีธนะภูวัชร์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงธวัลรัตน์  อุตมีมั่ง
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงธัชพรรณ  ไชกาอินทร์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงธัชพรรณ  สนธิ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงธัญจิรา  กาวี
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงธัญชนก  ข่มอาวุธ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงธัญชนก  ทัพเจริญ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงธัญชนก  พิชัย
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงธัญชนก  สายใจ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงธัญชนก  สีสวรรค์
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงธัญญรัตน์  หวลถึง
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สินทุมวงค์
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงธัญพิชชา  สงคราม
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงธัญรมย์  อุทธิยา
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงธัญลักษณ์  คำมุง
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงธัญวรัตน์  โลไธสง
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงธัญสินี  ยิ้มมี
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงธัณย์ชนิตา  เพชรอุดมธนันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงธัณลักษณ์  สุภาจีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงธันย์ธาดา  สุยะนา
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 1

ณ ชั้น 1 อาคารขยันเรียน บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
671
เด็กหญิงธันยรัศมิ์  จิตรหลัง
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
672
เด็กชายธันวา  จันทร์แดง
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
673
เด็กชายธีรภัทร  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงธารน้ำทิพย์  สายสกุล
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงธาราพร  นันทอัษฎางค์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงธิดารัตน์  แก่นจันทร์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
677
เด็กชายธิตินันท์  นันติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงธิมาพร  ไชยราชา
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
679
เด็กชายธีธัสสิษ  ลีพิพิธท์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
680
เด็กชายธีร์จุฑา  ธนะสินวิริยะกุล
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงธีร์จุฑา  พิมพงาน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงธีรดา  จักรแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
683
เด็กชายธีรเดช  ศรีสายพงษ์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
684
เด็กชายธีรพัฒน์  สมบัติทัฬห
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
685
เด็กชายธีรภัทร  กลิ่นบัวขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
686
เด็กชายธีรภัทร  ขอดคำ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
687
เด็กชายธีรภัทร  คำร้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
688
เด็กชายธีรภัทร  ไทยธานี
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
689
เด็กชายธีรภัทร  ธนะสมบัติ
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
690
เด็กชายธีรภัทร  มะโนขัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
691
เด็กชายธีรภัทร  มิ่งเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
692
เด็กชายธีรเมธ  นาคใหม่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
693
เด็กชายธีระ  เนตรวีระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
694
เด็กชายนนทชัย  ดอนป่าน
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงนนทิชา  นรสิงห์
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
696
เด็กชายนพเก้า  เพชรสุภา
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
697
เด็กชายนพวิทย์  บุญก้อน
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงนภัค  ศรีพนม
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงนภัทร  อินตื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงนภัสกร  แก่นแก้วมณี
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงนภาเกตน์  สวนเมาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
702
เด็กชายนรวิชญ์  บุญตา
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงนรากรณ์  บัวขม
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงนริศรา  สุวทิตย์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงนรีรัตน์  กลิ่นบัวขาว
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 1

ณ ชั้น 1 อาคารขยันเรียน บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
706
เด็กชายนโรดม  ศรีทิพย์
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
707
เด็กชายนฤดม  ขวัญแก้ว
ป.5
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
708
เด็กชายนฤพนธ์  อิสระ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงนฤมล  รัตนอนันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงนฤษร  อุทัยเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงนลพรรณ  นะรินทร์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงนลินนิภา  มีชัย
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงนลินนิภา  รุณใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
714
เด็กชายนวพล  ซุยหาญ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
715
เด็กชายนวภัทร  คำขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
716
เด็กชายนวมินทร์  นวสุวรรณกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงนัทธ์หทัย  อุทุมพร
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงนันท์ณภัส  ยอดยา
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงนันท์ธิกา  ทิสา
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
720
เด็กชายนันทธีร์  พรมคำ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงนันท์นภัส  พรมพิชัย
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงนันทนัช  อุดทิพย์
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงนันทพร  แก้วโก
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
724
เด็กชายนันทะยศ  คำแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงนันทัชพร  ไกรสีกาจ
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
726
เด็กชายนันทิพัฒน์  ต้องใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงนารา  จึงวัฒนาสมสุข
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงนิชานาถ  ศรีสุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงนิชาภา  ทิพวงศ์
ป.4
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
730
เด็กชายนิธิสิริ  ธิราช
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
731
เด็กชายนิพิฐพนธ์  สายสิญน์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงนิรัชชา  บุญมามาก
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงนิรันวาร์  ริกันต์
ป.4
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงนิลยา  ฟักรักษา
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงเนติตรา  สารีบุตร
ป.4
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงเนปาลี  ธิติกุลเกษมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
737
เด็กชายเนรมิตร  สันดี
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
738
เด็กชายบัญญพนต์  คำใจดี
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงบัวชมพู  ตุ้ยน้อย
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงบุญญาดา  จามิกรานนท์
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 1

ณ ชั้น 2 อาคารขยันเรียน บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
741
เด็กหญิงบุญญานี  ประทานัง
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงบุญญาภา  ใจยศ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
743
เด็กชายบุญธกาญจน์  เพ็ชรแก้ว
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
744
เด็กชายบุญธรรม  เจริญสิน
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงเบญจพร  ทองปลูก
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงเบญญาภา  คันทะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงปกเกศเกล้า  คงคำเปา
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
748
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  พิมสาร
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
749
เด็กชายปฎิภาณ  แซ่เต็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
750
เด็กชายปฏิพล  เขียวประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
751
เด็กชายปฏิพล  งามเมือง
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
752
เด็กชายปฏิมากร  แก้ววะดี
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงปณิฎฐา  อะทะยศ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
754
เด็กชายปณิธาน  ตระกูลโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
755
เด็กชายปณิธิ  ว่องอิสริยวณิช
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงปณิสรา  ยะราช
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงปทิตา  จันทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงปนัญญา  เขื่อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงปนัสยา  สุนันตา
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงปพิชญา  ถาวรกุล
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
761
เด็กชายปภังกร  บุตรแสน
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
762
เด็กชายปภังกร  พันธุ์ทอง
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
763
เด็กชายปภังกร  วุฒิ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงปภาวรินท์  ชื่นวรารักษ์
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงปภาวี  เมฆะแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
766
เด็กชายปภินวิทย์  ลีสวัสดิ์วงค์
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงปรภาว์  พงษ์ภูรินันท์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
768
เด็กชายปรเมศว์  ใจหมั้น
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงประกายดาว  ชินาวงค์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงปรัชญา  ใจจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
771
เด็กชายปรัตถกร  ทากัน
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงปราณปรียา  คำภิระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงปราณปรียา  ธนามี
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงปริชญา  แก้วตัน
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงปริชญา  โรงคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 1

ณ ชั้น 2 อาคารขยันเรียน บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
776
เด็กหญิงปริมรดาภา  ทำเพียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงปริยาภัสร์  วงศ์ดี
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงปรีชญา  คำชาลี
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงปรีชญาน์  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงปรียาภัทร  ดีปะละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงปวริศา  ไกลถิ่น
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงปวริศา  ชัยโลกา
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงปวริศา  พุทธานุ
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงปวริศา  หล้าขัด
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงปวิชญา  วังขวา
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
786
เด็กชายปัญญากร  คิดดี
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงปัญญาพร  พรมเมืองดี
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
788
เด็กชายปัญญาวัฒน์  แห่วตระกูลปัญญา
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงปัญญาวีร์  แห่วตระกูลปัญญา
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงปัณฑิตา  พรมมา
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
791
เด็กชายปัณณวิชย์  พิเคราะห์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงปัณณิกา  เกตุแย้ม
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงปาณิศา  จินบู
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงปาณิศา  ศรชัย
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์ไพจิตต์
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงปาณิสรา  ปันนิตามัย
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงปานตะวัน  ประพันสาร
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงปานระวี  สุทธะ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงปานศิลป์  อุดอ้าย
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงปาริฉัตร  มูลศรี
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงปิญกัญญา  กันยายะ
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงปิติภัทร  จินดามรกฏ
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงปิติยินดี  คุ้มปรีดี
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงปิยธิดา  วงศ์ยาไชย
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงปิยนุช  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงปิยพร  วิมาละ
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงปิยะภัทร  วัฒนะ
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงปิยะรัตน์  ยะใหม่วงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
809
เด็กชายปิยังกูร  บัวเข็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงปิยากร  ทิพยรักษ์
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 1

ณ ชั้น 2 อาคารขยันเรียน บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
811
เด็กหญิงปิยาภรณ์  เขมกานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงปุญญพัฒน์  คำใจดี
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
813
เด็กชายปุญญ์สิริ  ศิริรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงปุญญาภัสร์  นาตา
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงปุญญิศา  บุญญสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงปุณญพร  มหายศนันทน์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงปุณณภา  คำเฟื่องฟู
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
818
เด็กชายปุณณวิช  เหล็กคำ
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงปุณยวีร์  มีเดช
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงปุณยาพร  อยู่เย็น
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงเปรมยุดา  วิชาเหล็ก
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงไปรยา  ใจอุ่น
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงผการัตน์  อภัยรุญ
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
824
เด็กชายพงภัทร  คำชื่น
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
825
เด็กชายพงศกร  โนปิง
ป.4
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
826
เด็กชายพงษ์พล  ทองบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
827
เด็กชายพชรพล  สุขสด
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงพนิตสุภา  แสนดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
829
เด็กชายพรเทพ  เติ้ลตระกูลทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงพรนัชชา  เขียวจันทร์
ป.5
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงพรประพิมพ์  ปิมแก้ว
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงพรประภา  ติละสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงพรพิมล  คำยันต์
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงพรพิมล  ยศอาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงพรรณกร  พรมสืบ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงพรรณปพร  ฝั้นเบ้า
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงพรรณพร  ไชยคำ
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
838
เด็กชายพรรณวิชญ์  ครุฑเงิน
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงพฤกษาชนก  สีต๊ะสาร
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
840
เด็กชายพลกฤต  สิริโภคินกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงพลอยชมพู  ทะก๋า
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงพลอยเพียร  อินแสง
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงพลอยรัตน์  โพธิ์เจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงพลอยลดา  วงค์เวท
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงพวงนภา  พมสาร
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 1

ณ ชั้น 2 อาคารขยันเรียน บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
846
เด็กชายพสิษฐ์  สูงสว่าง
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงพอฤทัย  วิชัยยา
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงพัชชาพร  เครืออัศวมงคล
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  ขันทะสีมา
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงพัชรกมล  สุขบรรจง
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงพัชรพรรณ  สีชำนิ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงพัชราพร  ปันพุฒ
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงพัชราภา  สุขใจ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงพัชริญา  คำเทพ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงพัชริดา  คำอินทร์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
856
เด็กชายพัฒนพงศ์  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงพัฒน์รีกร  มหายศนันท์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
858
เด็กชายพัฒนายุ  ลือเรือง
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  นุเกตุ
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
860
เด็กชายพัสกร  ธนะขว้าง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงพาขวัญ  ศรีอาค๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงพิชชา  ขัติยศ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
863
เด็กชายพิชชาภพ  ปันทะมา
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงพิชชาภัทร์  คำผง
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงพิชชาภัทร์  ต๊ะมุกดา
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงพิชชาภา  เมืองพรหม
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงพิชญ์ชลิกา  ลื้อภิรัฐตระกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงพิชญดา  ดีสีใส
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงพิชญธิดา  กองสอน
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงพิชญธิดา  เบ็นนุจา
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงพิชญากร  ทองอ่อน
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
872
เด็กชายพิชญางกูร  เสนาคณิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงพิชญาภา  เชี่ยวชาญ
ป.5
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงพิชญาภา  สวนนิถา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
875
เด็กชายพิชัยวัฒน์  สายนาค
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงพิชามญชุ์  อารีประเสริฐสุข
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
877
เด็กชายพิพรรธน์  วรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
878
เด็กชายพิพิทธน  ตาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงพิมพกานต์  ต๊ะน้อย
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสงสาตร์
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 1

ณ ชั้น 3 อาคารขยันเรียน บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
881
เด็กหญิงพิมพ์พกาญน์  จินะไชย
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงพิมพ์รพี  อนุจรพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงพิมพิชญา  พวงเข้ม
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
884
เด็กชายพีรณัฐ  ดวงคำ
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
885
เด็กชายพีรพัฒน์  อูปแก้ว
ป.6
โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา
วิทย์ประถม
886
เด็กชายพีรวัชร  นิ่มพยา
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
887
เด็กชายพีรวัส  ปันคำ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
888
เด็กชายพีรวิชญ์  นะรินทร์
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
889
เด็กชายพีรวิชญ์  นิลพันธุ์
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
890
เด็กชายพีรวิทย์  สอนแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
891
เด็กชายพุฒิพงษ์  แปงใจ
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงเพชรรัตน์  อินทะรังษี
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
893
เด็กหญิงเพ็ชรรัตน์  สีหะบุตร
ป.4
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ภิวงค์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  ใหม่กุละ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงเพียงขวัญ  สมคำ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงแพตรี  ตั้งเสถียรพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงแพรวา  ปุริธรรมเม
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงแพรวา  พาใจธรรม
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงภคนันท์  มูลจะคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงภคนิจ  อุปจักร์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
902
เด็กชายภคพล  สอนทะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
903
เด็กชายภพทร  วงศ์เสรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงภรภัทร  ธรรมลังกา
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
905
เด็กชายภรภัทร  หอมใบบัว
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
906
เด็กชายภรัณยู  ลือโฮ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงภักค์สินี  สว่างเมฆฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
908
เด็กชายภัทรดนัย  ดีอุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
909
เด็กชายภัทรธร  คำศรีใส
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงภัทรนฤน  ธิเขียว
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
911
เด็กชายภัทรพล  ทะขัติธีติ
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
912
เด็กชายภัทรพล  ศักดาศรี
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงภัทรภร  อุทธิยา
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
914
เด็กชายภัทรภูมิ  เต็งไตรรัตน์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงภัทรวดี  จักคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 1

ณ ชั้น 3 อาคารขยันเรียน บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
916
เด็กหญิงภัทรวดี  ริกากรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงภัทราพร  ไชยะ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงภัทราพร  สมสนุก
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงภัทราพร  แหวนทองคำ
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงภัทราวดี  อุทัยวัฒน์
ป.5
โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงภัทริยา  เอมเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงภัทรียา  สารใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
923
เด็กชายภาคิน  ใจฟู
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
924
เด็กชายภาณุวิชญ์  ชัยวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
925
เด็กชายภานุสันต์  คำเฝ้า
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงภิญญาณัฐ  รุ่งเรืองวิเศษกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงภิระดา ยูนา  คิม
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงภีมจุฑา  ภัสรานุกุล
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
929
เด็กชายภีมพล  ปริกเพชร
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
930
เด็กชายภีมากร  หน่อน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงภูริชญา  ขอดณะ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
932
เด็กชายภูดิศ  ซาววงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
933
เด็กชายภูบดี  แคว้งใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
934
เด็กชายภูพาน  ศรีปัญญา
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
935
เด็กชายภูมินทร์  วังสาร
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
936
เด็กชายภูมินทร์  สัตย์ซื่อ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
937
เด็กชายภูมิภัทร  ก๋าแก้ว
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
938
เด็กชายภูมิภัทร  ดีสุยา
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
939
เด็กชายภูมิรพี  เชียงลา
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงภูริชญา  ดีอุด
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงภูริชญา  สบานงา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงภูริชญา  หารกา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงภูริชภา  ดีคำวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
944
เด็กชายภูริณัฐ  แซ่เติน
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
945
เด็กชายภูริณัฐ  ธิขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
946
เด็กชายภูริณัฐ  สิทธิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
947
เด็กชายภูริณัฐ  อินต๊ะนัย
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงภูริตา  อินต๊ะวงศ์
ป.6
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
วิทย์ประถม
949
เด็กชายภูริศ  ธีรณรงค์
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
950
เด็กชายภูวเดช  กันธิยา
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 1

ณ ชั้น 3 อาคารขยันเรียน บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
951
เด็กชายภูวเดช  นันท์ไชย
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
952
เด็กชายภูวนัตถ์  วงศ์วัชรไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
953
เด็กชายมงคลชัชวาลย์  นันทะน้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงมณฑาทิพย์  แพงโท
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงมณฑิรา  หมอสุยะ
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงมธุณัชชา  ธีระทนงวุฒิ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
957
เด็กหญิงมนัญชยา  สวนพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงมัทนพร  น้อยจีน
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงมัลลิกา  ไชยสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
960
เด็กชายมาโปรด  ใบยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงมิ่งกมล  วัยวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงมิ่งพร  ใจกล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงเมธปิยา  ไชยมงคล
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงเมธาพร  สารพัฒน์
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงเมธาวดี  สีคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงเมธาวีภรณ์  จันทร์ขอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
967
เด็กชายเมธี  ทินนะพรม
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงโมรียา  กันทะกาลัง
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
969
เด็กชายยศกร  ก๋าคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
970
เด็กชายยศภัทร  สุริยา
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
971
เด็กหญิงยุภาภรณ์  ยศสุด
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
972
เด็กชายรชต  จินะป๊อก
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
973
เด็กชายรชต  ทังตุ่น
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
974
เด็กชายรชต  สุดสม
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
975
เด็กชายรณกร  ใจดี
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
976
เด็กชายรณกร  บัวรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
977
เด็กชายรณกร   พรมเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
978
เด็กชายรณกร  มหมัด
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงรดา  กันยะจันทร์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงรดา  แซ่โฟ้ง
ป.5
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงรมย์ธีรา  สืบคำแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงรมิตา  ศรีระพันธ์ุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงรวิสรา  สีชารู
ป.6
โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงรวิสรา  อินต๊ะจักร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
985
เด็กชายรัชชานนท์  จ๋าวะนา
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 1

ณ ชั้น 3 อาคารขยันเรียน บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
986
เด็กชายรัชชานนท์  โมลา
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
987
เด็กชายรัชพล  ศรีมุข
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
988
เด็กหญิงรัญญารัตน์  ธีรัตน์สิริกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
989
เด็กชายรัฏฏฺฺฺฺฺิภูมิ  ทวีวรรณ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
990
เด็กชายรัฐนนท์  ใสสม
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
991
เด็กชายรัฐนันท์  ก้อนแก้ว
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
992
เด็กชายรัฐนันท์  เมธาชัยวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
993
เด็กชายรัฐพล  ไชยยา
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
994
เด็กชายรัฐศาสตร์  ธรรมวงค์
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
995
เด็กชายรัฐศาสตร์  นาวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
996
เด็กหญิงรัตติญากรณ์  ทิหล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงรัศมิมาน  ตันตา
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
998
เด็กหญิงราชาวดี  วิสุทธิธาดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
999
เด็กหญิงราชิดา  สุขภิรมย์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงรินรดา  ชัยนันต๊ะ
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงรินรดา  สุรภาวาณิชย์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1002
เด็กหญิงรุ่งไพริน  อาวาทย์
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
1003
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สันกิม
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1004
เด็กชายรุ่งรดิศ  อิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงรุจีพัชร  ธิราช
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1006
เด็กหญิงเรืองริน  สอนธรรม
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1007
เด็กหญิงลลิตสุดา  สุจดา
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงลลิตา  มณีขาว
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงลักษณพร  ฟองบัว
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงลัลนากานต์  ปานคล้ำ
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงวชิรญา  วุฒิ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงวชิรพันธ์  แสนตุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1013
เด็กชายวชิรวิชญ์  เย็นทรวง
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1014
เด็กชายวชิรวิทย์  ทิพย์วงศ์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงวชิราภรณ์  เสนนันตา
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
1016
เด็กหญิงวทัญญา  เหงาจุ๊
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1017
เด็กชายวทัญยุธร  สุริยะสาร
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
1018
เด็กหญิงวนิชชา  ทั่งพัฒนพงษ์
ป.5
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
วิทย์ประถม
1019
เด็กหญิงวนิดา  ปันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1020
เด็กชายวรกันต์  นันติยะ
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 1

ณ ชั้น 3 อาคารเกื้อกูลมิตร บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1021
เด็กหญิงวรกาญจน์  ขัติยศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงวรงขนิษฐ์  เรืองจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงวรดา  มาป้อ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1024
เด็กชายวรภัทร  โรงคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงวรรณพร  คำวัง
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1026
เด็กชายวรวรรธน์  มัคคพันธ์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1027
เด็กชายวรัญญู  มะโน
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1028
เด็กหญิงวรันธร  สุขใจ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1029
เด็กหญิงวรางคณา  มังคละ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1030
เด็กหญิงวรางรัตน์  ยอดแก้ว
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1031
เด็กชายวริศ  เจือวานิช
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
1032
เด็กหญิงวริศรา  เทียมใจ
ป.4
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
1033
เด็กหญิงวริศรา  ธนะขว้าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงวริศรา  บุญชื่น
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงวริษา  แป้นกลัด
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1036
เด็กชายวศพล  เวชอนุรักษ์
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1037
เด็กหญิงวศิณาวรรณ  วิจันใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1038
เด็กชายวัชระ  อุ่นถิ่น
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
1039
เด็กหญิงวัฒน์จิราภรณ์  วิยะ
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
1040
เด็กหญิงวัลภา  วันงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1041
เด็กชายวิชชากร  ฉอมไธสง
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
1042
เด็กชายวิชชากร  อุปจักร์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1043
เด็กหญิงวิชญาพร  ปันทิพย์
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1044
เด็กชายวิชญุตม์  บุญรัตน์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1045
เด็กชายวิชยุฒม์  นิ่มนวล
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1046
เด็กหญิงวิรฎา  อยู่เวชวัฒนา
ป.4
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
1047
เด็กหญิงวิรากานต์  วิระขันคำ
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
1048
เด็กหญิงวิลาสินี  สุขศรี
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1049
เด็กชายวีรภัทร  พอใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1050
เด็กชายวีอริศ  ธิติกุลเกษมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1051
เด็กหญิงศตพร  พรมมี
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1052
เด็กหญิงศตพร  ภูสด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1053
เด็กหญิงศตพร  สุทธิแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1054
เด็กหญิงศธันย์พร  สายสี
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1055
เด็กหญิงศศวิมล  กันทะ
ป.4
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 1

ณ ชั้น 3 อาคารเกื้อกูลมิตร บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1056
เด็กชายศศิมณฑณ  ตันไชย
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงศศิรดา  โยวะ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1058
เด็กหญิงศศิวิมล  ชะนะมาร
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
1059
เด็กหญิงศศิวิมล  โนวัง
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
1060
เด็กชายศักรนันทน์  มณีเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงศิรดา  กาลา
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1062
เด็กหญิงศิรประภา  จันทิมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1063
เด็กหญิงศิรประภา  อารีวงษ์
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1064
เด็กหญิงศิรภัสสร  ทำเพียร
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1065
เด็กชายศิรวุฒิ  อินต๊ะ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1066
เด็กชายศิรสิทธิ์  สุภาจีน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1067
เด็กชายศิริธรรม  สารถ้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1068
เด็กหญิงศิริภัทร  แก้วจันทร์เพชร
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงศิริรัตน์  แป้นจันทร์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1070
เด็กหญิงศิริวรรณ  นภสินธุ์
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
1071
เด็กหญิงศิโรรัตน์  สุภาจีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1072
เด็กชายศิวกร  อยู่คง
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1073
เด็กชายศิวัช  ใจจันทร์
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1074
เด็กชายศุภกร  สุสมอน
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
1075
เด็กชายศุภกฤต  ปันยศ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1076
เด็กชายศุภกฤต  สายธิตา
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1077
เด็กชายศุภโชค  ตั้งเมธีกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1078
เด็กชายศุภณัฐ  จันต๊ะสาร
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1079
เด็กหญิงศุภณิศา  การศิริ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1080
เด็กชายศุภธัช  พลภักดี
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1081
เด็กหญิงศุภนิดา  ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงศุภนิดา  อนุมา
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
1083
เด็กชายศุภฤกษ์  อดิศรศุภพงษ์
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1084
เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยสลี
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1085
เด็กชายศุภวิชญ์  ทองสุกใส
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1086
เด็กชายศุภวิชญ์  นันทฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1087
เด็กชายศุภวิชญ์  สิทธิโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1088
เด็กชายศุภวิชญ์  อินต๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1089
เด็กชายศุภวิชญ์  อินทา
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงศุภสุตา  สมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 1

ณ ชั้น 3 อาคารเกื้อกูลมิตร บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1091
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีมาเหล็ก
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1092
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อายุยืน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงศุภิชญา  ฝายทะจักร์
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
1094
เด็กหญิงศุลีย์ภัสร์  สำราญรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1095
เด็กชายเศรษฐ์วริศ  โรจนศุภมิตร
ป.4
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
1096
เด็กหญิงสกุลกานท์  ปันทา
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1097
เด็กชายสรวิชญ์  สุราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1098
เด็กชายสรวิศ  จริยปัญญนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1099
เด็กชายสรวิศ  พุฒนา
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
1100
เด็กชายสรัณกร  สุยาโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1101
เด็กหญิงสวรส  แก้วรากมุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1102
เด็กชายสหกานต์  อุ่นกาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1103
เด็กหญิงสาธกา  คำมงคล
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1104
เด็กหญิงสายไหม  สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
1105
เด็กชายสิรภพ  เฟยลุง
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1106
เด็กชายสิรวิชญ์  อุปจักร์
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1107
เด็กชายสิระณัฎฐ์  พรหมรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1108
เด็กหญิงสิริกุลวดี  ศรีไพศาล
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1109
เด็กชายสิริน  วงศ์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1110
เด็กหญิงสิริพัฒน์  ยาโน
ป.4
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
1111
เด็กหญิงสิรีนิจ  เขื่อนคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1112
เด็กชายสุกฤษฎิ์  สุวรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1113
เด็กชายสุขุมพันธ์  ตาทอง
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1114
เด็กหญิงสุจิตราภา  สารอินทร์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1115
เด็กชายสุชาณัฐ  สกุลกันต์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1116
เด็กหญิงสุชาดา  มะโนราช
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
1117
เด็กหญิงสุทธิดา  สอนสมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1118
เด็กชายสุทธิรัตน์  อ่อนดี
ป.6
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
วิทย์ประถม
1119
เด็กหญิงสุธาวัลย์  แคว้งอินทร์
ป.4
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
วิทย์ประถม
1120
เด็กหญิงสุธาสิณี  ใจคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1121
เด็กหญิงสุธาสินี  คงทน
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1122
เด็กหญิงสุธินี  สงวนศักดิ์สันติ
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1123
เด็กหญิงสุธีร์ธิดา  ปัจจัยยัง
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1124
เด็กหญิงสุนิสา  ตามนต์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1125
เด็กหญิงสุประวีณ์  เกียรติพันธุ์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 1

ณ ชั้น 3 อาคารเกื้อกูลมิตร บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1126
เด็กหญิงสุพรรษา  ลินะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1127
เด็กหญิงสุพิชชา  ขันทะสอน
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1128
เด็กหญิงสุพิชชา  เทนุรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1129
เด็กหญิงสุพิชชา  เป็งจันตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1130
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สอนสมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1131
เด็กหญิงสุพิชญา  ไชยเลิศ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1132
เด็กหญิงสุภรดา  ปัญญาสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1133
เด็กหญิงสุภัคจิรา  ต๊ะแก้ว
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1134
เด็กหญิงสุภัสตรา  ใจปิง
ป.5
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
วิทย์ประถม
1135
เด็กหญิงสุภัสสรา  นุชอำพันธ์
ป.5
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
วิทย์ประถม
1136
เด็กหญิงสุภานัน  อรรจนาทร
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1137
เด็กหญิงสุภิสรา  ไกรทอง
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงสุมินตรา  พรมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1139
เด็กหญิงสุรัมภา  กันทะโฮ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1140
เด็กหญิงสุรีรัตน์  แซ่ท้าว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1141
เด็กหญิงสุวิมล  สีโน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1142
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เขื่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
1143
เด็กชายเสฏฐวิชญ์  สุขวนวัฒน์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1144
เด็กชายเสฏฐวิทย์  อุ่นใจ
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1145
เด็กหญิงเสาวคนธ์  คำเทพ
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1146
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุขใจ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1147
เด็กชายหาญสงคราม  สีลิน
ป.6
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
วิทย์ประถม
1148
เด็กชายองอาจ  ขันแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1149
เด็กชายอชิระ  เหล่าอารยะ
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
1150
เด็กหญิงอโณทัย  พันธ์ศรีนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1151
เด็กชายอดิเทพ  ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
1152
เด็กหญิงอนัญญา  กงจักร์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1153
เด็กหญิงอนัญญา  ชั้นเล็ก
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1154
เด็กหญิงอนันตญา  ศรีชาแอน
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1155
เด็กชายอนุสิกข์  คำมานะ
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
1156
เด็กหญิงอภิชญา  จันทราอุกฤษฎ์
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
1157
เด็กหญิงอภิชญา  ทาไชย
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1158
เด็กหญิงอภิชญา  มงคลประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1159
เด็กหญิงอภิชญา  ราชรักษา
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1160
เด็กหญิงอภิชญา  วงค์จันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1161
เด็กหญิงอภิชญา  ศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 1

ณ ชั้น 3 อาคารเกื้อกูลมิตร บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1162
เด็กหญิงอภิชญา  ศรีลิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1163
เด็กหญิงอภิญญา  หมื่นโฮ้ง
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1164
เด็กชายอภินันท์  จักสี
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
1165
เด็กชายอภินันท์  พรมรักษ์
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
1166
เด็กชายอภิภู  ไชยบาล
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
1167
เด็กชายอภิภูมิ  คล้ายทิม
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1168
เด็กชายอภิมุข  ป้องการ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1169
เด็กหญิงอภิสรา  อุ่นเรือน
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1170
เด็กหญิงอมรกานต์  ท้าวขว้าง
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1171
เด็กหญิงอมิตตาดา  ลุนคำ
ป.4
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
1172
เด็กหญิงอรกัญญา  สุรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1173
เด็กหญิงอรกานต์  จันอุ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1174
เด็กหญิงอรปรียา  วงค์อินทร์
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1175
เด็กชายอรรถพันธ์  สีโสภา
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
1176
เด็กหญิงอรรถยา  ถายะ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1177
เด็กชายอรรถเศรษฐ์  ศิริมาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1178
เด็กหญิงอรอมล  ตนะทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1179
เด็กหญิงอรัญญิกา  แปงมา
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1180
เด็กชายอริญชัย  ขาวสะอาด
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1181
เด็กหญิงอริสา  พรมมา
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
1182
เด็กหญิงอักษราภัค  ชีพสาสะ
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
1183
เด็กชายอัครภูมิ  ฟ้าสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม