ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  อาแวหะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกอร  ว่องไว
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกฤตยา  อินน้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤษณกัณฐ์  ธรรมประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
5
เด็กชายกษิดิศ  สือแม
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกอนีตา  ตาเละ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัญญรัตน์  เสนา
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัญญา  คำมณี
ป.4
โรงเรียนนิคมพัฒนา5
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกัญญาภัทร  รัตนเพชร
ป.5
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกัลยรัตน์  แซ่ฉิ้ม
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกัลยรัตน์  รัตนะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกัสมีรา  สาแมง
ป.4
โรงเรียนนิคมพัฒนา5
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกาฟานี  ดาโอ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านมูโนะ
คณิตประถม
14
เด็กชายกิตติกร  กมลจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
คณิตประถม
15
เด็กชายกิตติกร  หวานจะโปะ
ป.5
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกุลนิภา  พลอยประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
17
เด็กชายเกาว์ซัร  ลอฮะ
ป.5
โรงเรียนนิคมพัฒนา10
คณิตประถม
18
เด็กหญิงเขมิกา  แก้วชู
ป.6
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
คณิตประถม
19
เด็กชายคมวิทย์  พิพัฒนวานิช
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
20
เด็กชายคิริน  บุญศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
คณิตประถม
21
เด็กหญิงจอมขวัญ  มณีรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจารวี  เอกนรพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
23
เด็กหญิงจารุวรรณ  หมาทอง
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
24
เด็กหญิงจิรวดี  วงศ์นราสิน
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
25
เด็กชายจิรวัฒน์  แก้วสว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
26
เด็กหญิงจิราภา  สมัครกิจ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
27
เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญวิจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
28
เด็กหญิงจิริยา  บุญวิจิตร
ป.4
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
คณิตประถม
29
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุวรรณโรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
30
เด็กหญิงจุฬารัตน์  ทักขิโน
ป.5
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กหญิงเจ๊ะซีตีนูรไอซะห์  เจ๊ะนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิตประถม
32
เด็กหญิงฉลองขวัญ  ตุกเตียน
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
33
เด็กหญิงชญาณี  ปริธัญ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
34
เด็กหญิงชญาดา  แสงคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
35
เด็กหญิงชนิกานต์  นนธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
36
เด็กหญิงชมพูนุช  พลิพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
37
เด็กหญิงชลธิชา  คงศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
38
เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์จันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
39
เด็กหญิงชัญญา  ธนกิจบุญญา
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
40
เด็กชายชัยวัฒน์  แซ่ฉิ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
41
เด็กชายชากีรีน  อาแซ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
42
เด็กหญิงชาซาน่า  เจ๊ะอารง
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
43
เด็กชายชารีฟ  เจ๊ะบาเฮง
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
44
เด็กชายชิษณุพงศ์  สุเรียมมา
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
45
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรหมจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
คณิตประถม
46
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เวทมาหะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
47
เด็กหญิงซอฟัต  สามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
48
เด็กชายซอลีฮีน  สะอิ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
49
เด็กหญิงซันซาบีลา  บือราเฮง
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
50
เด็กหญิงซันวา  หมานโส๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
51
เด็กหญิงซัรวาอ์  บินมามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
52
เด็กหญิงซัลมี  ดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
53
เด็กหญิงซัลวานี  มิสุแท
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
54
เด็กหญิงซัลวานี  เมาอูเซ็ง
ป.4
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
คณิตประถม
55
เด็กหญิงซาฟาวาตี  ยุโซะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
56
เด็กชายซาฟิตรี  ยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนนิคมพัฒนา10
คณิตประถม
57
เด็กหญิงซาฟีกา  เนาะเปาะแต
ป.6
โรงเรียนบ้านกลูบี
คณิตประถม
58
เด็กหญิงซาฟีกา  สือแม
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
59
เด็กหญิงซารีดา  บือราเฮง
ป.6
โรงเรียนบ้านมูโนะ
คณิตประถม
60
เด็กชายซารีฟูดดีน  บินยิ
ป.6
โรงเรียนบ้านบาโง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กหญิงซารูนา  ดือเร๊ะ
ป.4
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
คณิตประถม
62
เด็กหญิงซาฮารา  ยะโก๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกลูบี
คณิตประถม
63
เด็กหญิงซีตีซาระห์  ยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
คณิตประถม
64
เด็กหญิงซีตีอาซีย๊ะ  เว๊าะบ๊ะ
ป.4
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
คณิตประถม
65
เด็กชายซุนลี  วู
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิตประถม
66
เด็กหญิงซุลวาณี  แวยูโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกตา
คณิตประถม
67
เด็กชายซูการานัย  กอเซ่ง
ป.4
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
คณิตประถม
68
เด็กหญิงซูดีลา  ดาเจ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกลูบี
คณิตประถม
69
เด็กหญิงซูมัยยะห์  เจ๊ะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิตประถม
70
เด็กหญิงซูรายา  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิตประถม
71
เด็กหญิงซูลฟาร์  มามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
72
เด็กหญิงซูลฟาร์  แวและ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
73
เด็กหญิงซูฮารา  มะยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบาโง
คณิตประถม
74
เด็กหญิงซูไฮลา  บือราเฮง
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
75
เด็กหญิงโซเนีย  อาเก๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
76
เด็กชายญาดุลฮัก  อูมูดี
ป.6
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
คณิตประถม
77
เด็กหญิงญานิสา  ลี่สกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
คณิตประถม
78
เด็กชายฐกฤต  นิลวัฒน์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
79
เด็กหญิงฐาริณี  หมานสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
80
เด็กหญิงฐิติชญา  ณ รังษี
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
81
เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุตรจีน
ป.5
โรงเรียนนิคมพัฒนา10
คณิตประถม
82
เด็กชายณตฤณ  พิศิษฐสกุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
83
เด็กหญิงณตาชา  ภักดี
ป.4
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
คณิตประถม
84
เด็กชายณัชพล  ฟังประเสริฐสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
85
เด็กหญิงณัฎฐวรรณ  เวชวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
86
เด็กชายณัฐญาดา  สุภะนานัย
ป.4
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
คณิตประถม
87
เด็กชายณัฐพงศ์  พันธ์นัดธี
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
88
เด็กชายณัฐภูมิ  เสโส
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
89
เด็กชายณัฐภูมินทร์  พรหมจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
90
เด็กชายณัฐรัฐ  เจ๊ะมามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
91
เด็กชายณัฐวัฒน์  จันแดง
ป.4
โรงเรียนนิคมพัฒนา5
คณิตประถม
92
เด็กชายณัฐวุฒิ  จิตมานะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
93
เด็กหญิงณิชกานต์  สระศรี
ป.4
โรงเรียนนิคมพัฒนา5
คณิตประถม
94
เด็กหญิงณิชกุล  สังข์วารี
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
95
เด็กหญิงณิชา  เอื้ออรุณ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
96
เด็กหญิงดนยา  พรหมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
97
เด็กหญิงดาเนียร์  มะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
98
เด็กหญิงเดียนา  ดอเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
99
เด็กหญิงตัศณีมญ์  นาวี
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
100
เด็กหญิงตัสนีม  มามะ
ป.4
โรงเรียนนิคมพัฒนา5
คณิตประถม
101
เด็กชายแทนขวัญ  แซ่ซื้อ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
102
เด็กชายธนภัทร  นุ่นจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
103
เด็กชายธนภัทร  เศวตสุด
ป.6
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
คณิตประถม
104
เด็กชายธนวิชญ์  กุลณรงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
105
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทองรมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
106
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทองจีน
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
107
เด็กหญิงธัญญากาญน์  แนวทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
คณิตประถม
108
เด็กหญิงธัญพร  ศิริไพรวัน
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
109
เด็กหญิงธัญรดา  เต็มเจริญสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
110
เด็กหญิงธันย์ชนก  จันทร์มาตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
111
เด็กชายธารนที  ณ ถลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
112
เด็กชายธีรพัฒน์  กาญจนศร
ป.4
โรงเรียนรังผึ้ง
คณิตประถม
113
เด็กชายธีรภัทร  ทิพรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
114
เด็กชายธีรภัทร  เพชรรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
115
เด็กชายธีรศักดิ์  บุญธรรม
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
116
เด็กหญิงนดา  เบ็ญจุฬามาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
117
เด็กชายนภพิรุฬห์  แววแสนรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
118
เด็กหญิงนภสร  เส้งพา
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
119
เด็กหญิงนภาพร  พิสมัย
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
120
เด็กชายนรภัทร  วงษ์คลัง
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
เด็กชายนฤชาติ  สุภามาลา
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
122
เด็กชายนฤเบศ  นันตา
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
123
เด็กหญิงนอรี  ดือรอนิง
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
124
เด็กชายนัควัฒน์  ดาตูมะดา
ป.4
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
คณิตประถม
125
เด็กหญิงนัจวา  ดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
126
เด็กหญิงนัฐฏภัทร  ชูโชติวัฒนากูล
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
127
เด็กหญิงนัฐทรีนิง  นุ้ยเจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกตา
คณิตประถม
128
เด็กหญิงนันท์นภัส  รัตนบุรี
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
129
เด็กหญิงนันท์พิชชา  จันทร์บูรณ์
ป.5
โรงเรียนรังผึ้ง
คณิตประถม
130
เด็กชายนัสรันดร์  เจ๊ะอาลี
ป.4
โรงเรียนรังผึ้ง
คณิตประถม
131
เด็กหญิงนัสราห์  เจะเเว
ป.5
โรงเรียนบ้านมูโนะ
คณิตประถม
132
เด็กหญิงนัสริน  ยาโก๊ะ
ป.4
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
คณิตประถม
133
เด็กหญิงนัสริน  อาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
134
เด็กหญิงนัสรินทร์  รายะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
135
เด็กหญิงนาซาฟาร์  ตาเละ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
136
เด็กหญิงนาซูฮา  มามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
137
เด็กหญิงนาญิฮะห์  อมานีมาลิค
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
138
เด็กชายนาเดร์  ยะโก๊ะ
ป.6
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
คณิตประถม
139
เด็กหญิงนาตาชา  ดือเร๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านมูโนะ
คณิตประถม
140
เด็กหญิงนาตาซา  มามะ
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิตประถม
141
เด็กหญิงนาตาซา  ฮะ
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
142
เด็กชายนาบีล  อาแวยอรอ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
143
เด็กหญิงนาบีลา  สือแม
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
144
เด็กชายนิโซเฟียน  นิแว
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
145
เด็กชายนิติธร  จันสวะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
146
เด็กหญิงนินูรฟิตรอฮ  อับดุลวากีล
ป.4
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
147
เด็กชายนิฟัลดี  เฮ็งปิยา
ป.4
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
148
เด็กหญิงนิรดา  นิยา
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
149
เด็กหญิงนิรมล  แปเฮาะฮีเล
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
150
เด็กหญิงนิรินธน์  ธนัตวรานุกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กหญิงนิโรสมินทร์มี  นิเย๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
152
เด็กหญิงนิสริน  ดือรอแม
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
153
เด็กหญิงนิอัฟรีน  สุหลง
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกตา
คณิตประถม
154
เด็กหญิงนิอัสฟา  นิแว
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
155
เด็กชายนิอิกรอม  เงาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
156
เด็กหญิงนุรซีฮัน  อาซิบ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
157
เด็กหญิงนูรซากีรา  ยิปราโซ
ป.4
โรงเรียนบ้านกลูบี
คณิตประถม
158
เด็กหญิงนูร์ซาฟีนา  และเหย็บ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิตประถม
159
เด็กหญิงนูร์ซาฟีรา  เจะเล็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกตา
คณิตประถม
160
เด็กหญิงนูรซาฮีรา  เจ๊ะโก๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบาโง
คณิตประถม
161
เด็กหญิงนูรซาฮีรา  อาแว
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
162
เด็กหญิงนูรดาเนีย  สถาวรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
163
เด็กหญิงนูรดาลีลา  ยะโกะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิตประถม
164
เด็กหญิงนูรทัศนีม  นุห์
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิตประถม
165
เด็กหญิงนูรฟาดีลา  สาและ
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
166
เด็กหญิงนูรฟาติน  เปาะอาเดะ
ป.5
โรงเรียนบ้านมูโนะ
คณิตประถม
167
เด็กหญิงนูร์ฟาติน  อับดุลรอเซะ
ป.6
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิตประถม
168
เด็กหญิงนูรฟิตเราะห์  เปาะซา
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
169
เด็กหญิงนูรยัสมิน  แวกะจิ
ป.5
โรงเรียนบ้านบาโง
คณิตประถม
170
เด็กหญิงนูรไลฮา  แซฮะ
ป.4
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
171
เด็กหญิงนูรอัยซะฮ์  หะยีสแม
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกตา
คณิตประถม
172
เด็กหญิงนูรอัยดา  เทียนทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
173
เด็กหญิงนูรอัยน์  ดาโอ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านมูโนะ
คณิตประถม
174
เด็กหญิงนูรอัยนา  เทียนทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
175
เด็กหญิงนูรอัยฟาร์  ลอแม
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
176
เด็กหญิงนูรอัยมี  มูดอ
ป.6
โรงเรียนนิคมพัฒนา10
คณิตประถม
177
เด็กหญิงนูรอัลฟา  เจะนิ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
178
เด็กหญิงนูรอาซาณี  นิมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
179
เด็กหญิงนูร์อาเลียดา  สามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
180
เด็กหญิงนูรฮัยฟาร์  ยะปา
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
181
เด็กหญิงนูรฮาซีกีม  สาและ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
182
เด็กหญิงนูรฮายาตี  เจ๊ะเย็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิตประถม
183
เด็กหญิงนูรฮิกมะฮ์  แนแซ
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกตา
คณิตประถม
184
เด็กหญิงนูริณฟาฎีณีย์  สะเเม
ป.4
โรงเรียนบ้านมูโนะ
คณิตประถม
185
เด็กหญิงนูรีมา  มะดือเร๊ะ
ป.4
โรงเรียนนิคมพัฒนา5
คณิตประถม
186
เด็กหญิงนูรุลนาบีลา  อาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
187
เด็กหญิงนูรุลอิลวาตี  ดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
188
เด็กหญิงนูรูลอัคมา  แมเร๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกลูบี
คณิตประถม
189
เด็กหญิงนูรูลอัยชานีม  กาเดร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
190
เด็กหญิงนูรูลอิฮซาน  เจ๊ะอีซอ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
191
เด็กหญิงนูรูลอีมานร์  มหามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
192
เด็กหญิงนูรูอัสมา  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านมูโนะ
คณิตประถม
193
เด็กหญิงนูรูฮูดา  เจะมะ
ป.5
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
คณิตประถม
194
เด็กหญิงโนร์ซัลซาบีลา  การียา
ป.5
โรงเรียนบ้านมูโนะ
คณิตประถม
195
เด็กหญิงโนรซาฟีการ์  สามานุง
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
196
เด็กหญิงโนร์ซาฮีรา  การียา
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
197
เด็กหญิงโนร์ปูดือรี  มูจิ
ป.6
โรงเรียนบ้านมูโนะ
คณิตประถม
198
เด็กหญิงโนรอัยนี  ติปรี
ป.5
โรงเรียนบ้านมูโนะ
คณิตประถม
199
เด็กหญิงโนร์อาซีรีน  เจ๊ะมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
200
เด็กหญิงโนร์อาฟีณี  ยาลอ
ป.4
โรงเรียนบ้านกลูบี
คณิตประถม
201
เด็กชายบัยฮักกี  มะยูมิง
ป.5
โรงเรียนนิคมพัฒนา10
คณิตประถม
202
เด็กหญิงบัลกิส  มะรีเป็น
ป.6
โรงเรียนบ้านมูโนะ
คณิตประถม
203
เด็กหญิงบิสมิน  หะยีเซะ
ป.4
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
204
เด็กชายบุญนำ  จุลละศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
คณิตประถม
205
เด็กชายบุญฤทธิ์  หอมเชย
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
206
เด็กหญิงปณิฏฐา  ถิ่นจะนะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
207
เด็กหญิงปทิตตา  แก้วช่วย
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
208
เด็กชายปภังกร  แสงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
209
เด็กหญิงปภาวดี  สุริยโมลี
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
210
เด็กหญิงปริณดา  ไชยโย
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงปวันรัตน์  หน่วงเหนี่ยว
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
212
เด็กชายปังลีมาฮากิม  อาแว
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
213
เด็กหญิงปาณิตา  โลหะปณิธาน
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
214
เด็กชายปารเมศ  เทวะรัตน์
ป.4
โรงเรียนนิคมพัฒนา5
คณิตประถม
215
เด็กหญิงปุญญพัฒน์  ยุทธโกษา
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
216
เด็กหญิงปุญญิสา  สัตยาภิรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
217
เด็กชายพงศกร  จันทร์เพ็ชร
ป.5
โรงเรียนวัดประชุมชลธารา
คณิตประถม
218
เด็กชายพงษกาญจน์  หนูเนื้อ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
219
เด็กหญิงพนัชพรรณ  ศรีสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนนิคมพัฒนา10
คณิตประถม
220
เด็กหญิงพรธีรา  ศรีสดใสสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
221
เด็กหญิงพรปวีณ์  ทองนพคุณ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
222
เด็กหญิงพรัชรา  ชื่นบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
คณิตประถม
223
เด็กชายพลภูมิ  ชูรูป
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
224
เด็กหญิงพลอยจรัส  ปานกำเนิด
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
225
เด็กหญิงพิชชาพร  วัฒนสิน
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
226
เด็กชายพิรชัช  ชุ่มเพี้ยน
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
227
เด็กชายพีรพัทธ์  เจะแม
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
228
เด็กชายฟัรฮาน  สามะ
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกตา
คณิตประถม
229
เด็กหญิงฟัฮมียัฮ  ฮะยีเเวนิ
ป.5
โรงเรียนบ้านมูโนะ
คณิตประถม
230
เด็กชายฟาฎิล  อูเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
231
เด็กหญิงฟาดีลา  อาแว
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิตประถม
232
เด็กหญิงฟาติน  เจ๊ะแน
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
233
เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ดอเล๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
234
เด็กหญิงฟูรอดาร์  ดาโอะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
235
เด็กหญิงภัทรนันท์  ทัดแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
236
เด็กหญิงภัทรพรรณ  จอมประชา
ป.5
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
คณิตประถม
237
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
238
เด็กชายภากร  ตันชาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
239
เด็กชายภานุพงศ์  ปอสี
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
240
เด็กชายภูบดี  กวีพันธ์สกุล
ป.4
โรงเรียนรังผึ้ง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
241
เด็กหญิงภูริชญา  กังสนันท์
ป.4
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
คณิตประถม
242
เด็กหญิงภูษิตา  กันทาสีหวัน
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
243
เด็กชายมโนสิทธิ์  ศรีวัง
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
244
เด็กหญิงมัรฮามา  ตาชา
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิตประถม
245
เด็กหญิงมัสตูรีนา  มะลียุ
ป.4
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิตประถม
246
เด็กชายมัหยุดดีน  ตีมะซา
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
247
เด็กหญิงมาซูวา  อารง
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
248
เด็กหญิงมารุนี  ยาการียา
ป.4
โรงเรียนนิคมพัฒนา5
คณิตประถม
249
เด็กหญิงมาเรียม  สูหลง
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
250
เด็กหญิงมีมีนูรอานิส  การี
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
251
เด็กหญิงมูฟีดา  กือมะ
ป.6
โรงเรียนนิคมพัฒนา10
คณิตประถม
252
เด็กหญิงมูรณี  อารอมะ
ป.4
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
คณิตประถม
253
เด็กชายมูหำหมัดบาซีรัน  มะมิง
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิตประถม
254
เด็กชายมูฮัมหมัด  กะลูแป
ป.4
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
คณิตประถม
255
เด็กชายมูฮัมหมัดกูฟากิฮ์  สามะรอเม๊าะ
ป.4
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
คณิตประถม
256
เด็กชายมูฮัมหมัดซอฟรอน  แวหามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบาโง
คณิตประถม
257
เด็กชายมูฮัมหมัดไซฟุดดิน  ยามา
ป.5
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
คณิตประถม
258
เด็กชายมูฮัมหมัดเดนิส  แวโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
259
เด็กชายมูฮัมหมัดฟตีฮี  อูเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
260
เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟนัน  ยูนุ
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
261
เด็กชายมูฮัมหมัดอัยมัน  แฉะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบาโง
คณิตประถม
262
เด็กชายมูฮัมหมัดอาดัม  เจะมุ
ป.4
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
คณิตประถม
263
เด็กชายมูฮัมหมัดอานัส  ยะโก๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
264
เด็กชายมูฮัมหมัดอามิน  คงสงข์
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิตประถม
265
เด็กชายมูฮัมหมัดอารีซัน  สาและ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
266
เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟีน  เกตุสัตบรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
267
เด็กชายมูฮัมหมัดอิสมาดี  กายอ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
268
เด็กชายมูฮัมหมัดฮูเซ็น  ไตรทอง
ป.5
โรงเรียนนิคมพัฒนา10
คณิตประถม
269
เด็กชายมูฮำหมัดชะห์บาน  บินเจะอาแว
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
270
เด็กชายมูฮำหมัดดานียา  อาดโต๊ะเส็น
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
271
เด็กชายมูฮำหมัดฟาอิช  เจะเตะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกตา
คณิตประถม
272
เด็กชายมูฮำหมัดฟิรดาวส์  อาแว
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
273
เด็กหญิงมูฮำหมัดริฏวาน  เจ๊ะอารงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกตา
คณิตประถม
274
เด็กชายมูฮำหมัดสุกรี  วาเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
275
เด็กชายมูฮำหมัดอัยวัน  ยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านมูโนะ
คณิตประถม
276
เด็กชายมูฮำหมัดฮาฟิส  อูมา
ป.4
โรงเรียนบ้านกลูบี
คณิตประถม
277
เด็กหญิงมูฮิบบะห์  เจะสะนิ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
278
เด็กชายเมธัส  หวังสุข
ป.6
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
คณิตประถม
279
เด็กหญิงเมลิสา  อาแวและ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
280
เด็กชายยงศิลป์  จันทะรังษี
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
281
เด็กหญิงยามีละห์  หามิ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกตา
คณิตประถม
282
เด็กชายยูนัยดี  มะเย็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านมูโนะ
คณิตประถม
283
เด็กหญิงยูวารา  ยูโซะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
284
เด็กหญิงโยษิตา  ผินพิมาย
ป.4
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
คณิตประถม
285
เด็กชายรชต  อรุณวงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
286
เด็กชายรณกฤต  โสภณรัตนโภคิน
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
287
เด็กหญิงรอฮายู  อารง
ป.6
โรงเรียนบ้านมูโนะ
คณิตประถม
288
เด็กชายรัชชานนท์  พรหมวิง
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
289
เด็กชายรัชพล  วาระโว
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
290
เด็กหญิงรัสมี  มะยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกตา
คณิตประถม
291
เด็กหญิงริฟฮานาน  บูละ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
292
เด็กชายริสกีย์  ดือราแม
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
293
เด็กหญิงรุสมีณี  บาโด
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกตา
คณิตประถม
294
เด็กหญิงรุสมีดา  ดือรอแม
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกตา
คณิตประถม
295
เด็กหญิงโรเวียนี  อารง
ป.4
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
คณิตประถม
296
เด็กหญิงลักษิกา  รัตนกาญจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
297
เด็กชายลัญฉกร  สะบุโด
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
298
เด็กหญิงลาวีน่า  สกุลภัทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
299
เด็กชายวงษ์วุฒ  รักวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
300
เด็กชายวชิรกร  รัตนพงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
301
เด็กชายวชิรวิชญ์  ชูทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
302
เด็กหญิงวณิดา  บินรอนิง
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
303
เด็กหญิงวณิศรา  สะมะแอ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
304
เด็กหญิงวรรณนิสา  แวโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
305
เด็กหญิงวริญดา  สาระสีนา
ป.5
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
คณิตประถม
306
เด็กชายวริศ  ศักดิรัตน์
ป.4
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
307
เด็กหญิงวันวิสาข์  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนนิคมพัฒนา10
คณิตประถม
308
เด็กหญิงวัลอาเลีย  สะแลแม
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
309
เด็กหญิงวาสิตา  ดาซามิ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
310
เด็กชายวิชญ์พล  เทพษร
ป.4
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
คณิตประถม
311
เด็กหญิงวิภาวดี  นิจศักดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
312
เด็กชายแวซัรวาน  ปราบสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
313
เด็กหญิงแวซูฮัยนี  วาเย็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
314
เด็กชายแวฟากีส  แวอุเซ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
315
เด็กชายแวมูฮัมหมัดตีรมีซี  แวอูเซ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
316
เด็กชายแวอากิฟ  ยูโซะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
317
เด็กหญิงแวอาซูรา  แวดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
318
เด็กหญิงแวอารีซา  มะแต
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
319
เด็กชายแวอารีฟ  บือราเฮง
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิตประถม
320
เด็กชายศักดา  แซ่อึ่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
321
เด็กหญิงศันสนีย์  บวรวิวรรธน์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
322
เด็กหญิงศันสนีย์  บุญรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
323
เด็กหญิงศากีฟะห์  บากา
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกตา
คณิตประถม
324
เด็กหญิงศิรภัสสร  รักชน
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
325
เด็กหญิงศิริกิตติยา  ทองจินดา
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกตา
คณิตประถม
326
เด็กหญิงศิริยุภา  กองสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
327
เด็กหญิงศิริรัตน์  ไหมแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
328
เด็กชายศิวกร  มณีเชวง
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
329
เด็กชายศุภกร  ช่วยเสน
ป.6
โรงเรียนวัดประชุมชลธารา
คณิตประถม
330
เด็กชายศุภชัย  เขียวหลี
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
331
เด็กหญิงศุภสุตา  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
332
เด็กหญิงสวรรยา  หวังสันติสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
333
เด็กชายสิทธิกร  นิลบุตร
ป.4
โรงเรียนนิคมพัฒนา5
คณิตประถม
334
เด็กชายสิริเชษฐ์  สิทธิบริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
335
เด็กหญิงสีตีมูเนาวีระห์  บินมะมิง
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
336
เด็กหญิงสีตีรอฟาเต็ง  เจ๊ะแน
ป.6
โรงเรียนนิคมพัฒนา10
คณิตประถม
337
เด็กหญิงสีตีอาแอเสาะห์  กะโสะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
338
เด็กชายสืบสกุล  พงศ์เจษฎากร
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
339
เด็กหญิงสุปวีณ์  เชื้อจันอัด
ป.5
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
คณิตประถม
340
เด็กหญิงสุพิชชา  สกุลแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
341
เด็กหญิงสุภัชชา  มะฝน
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
342
เด็กหญิงสุมิทรา  การียา
ป.6
โรงเรียนนิคมพัฒนา10
คณิตประถม
343
เด็กชายสุรพัศ  คุณชู
ป.6
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
คณิตประถม
344
เด็กหญิงหัทยา  ดีพาส
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
345
เด็กหญิงอคัมย์สิริ  เดิมหมวก
ป.6
โรงเรียนวัดประชุมชลธารา
คณิตประถม
346
เด็กชายอนันดา  บราเฮง
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
347
เด็กชายอนุพงษ์  ปริญจิตร
ป.4
โรงเรียนนิคมพัฒนา5
คณิตประถม
348
เด็กชายอนุวัฒน์  คล้ายดวง
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
349
เด็กชายอภิชาติ  เจ๊ะแว
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
350
เด็กชายอภิชาติ  เตะปูยู
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
351
เด็กชายอภิรักษ์  ญาณรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
352
เด็กหญิงอรนิชา  นิยมเดชา
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
353
เด็กหญิงอลิซซ่า  สุขสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
354
เด็กหญิงอลิษา  หะดี
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
355
เด็กหญิงอลียา  ดาเระ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิตประถม
356
เด็กหญิงอัซริน  ดาเจ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกตา
คณิตประถม
357
เด็กหญิงอัซเราะห์  อาแซ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
358
เด็กหญิงอัซวานี  หะมะ
ป.6
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
คณิตประถม
359
เด็กชายอัซฮารี  มาหะมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
360
เด็กชายอัดดีน  อารง
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
361
เด็กหญิงอันดา  มามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
362
เด็กหญิงอันฟิกา  เจ๊ะอารงค์
ป.5
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
คณิตประถม
363
เด็กชายอับดุลซาฟิฮ  สะแลแม
ป.5
โรงเรียนนิคมพัฒนา10
คณิตประถม
364
เด็กชายอับดุลเลาะห์  บากา
ป.4
โรงเรียนนิคมพัฒนา5
คณิตประถม
365
เด็กชายอับดุลเลาะห์  สะตอปา
ป.4
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
366
เด็กชายอับดุลฮากีม  โตะเระ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
367
เด็กชายอัฟฎอล  ดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
368
เด็กชายอัฟฎอล  สามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
369
เด็กหญิงอัยนายัสมินทร์  มะ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
370
เด็กหญิงอัลฟานี  มามุ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
371
เด็กหญิงอัลฟาร์เดีย  อับดุลเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
372
เด็กหญิงอัลวานี  เจ๊ะแว
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
373
เด็กหญิงอัลวานีย์  ดาโอะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
374
เด็กชายอัลวี  เร๊าะแลบา
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
375
เด็กหญิงอัสลินดา  สะอะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
376
เด็กหญิงอัสวาณี  ราเซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
377
เด็กหญิงอัสวานี  อาแซ
ป.4
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
คณิตประถม
378
เด็กหญิงอาซานะห์  เจ๊ะอาลี
ป.4
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
คณิตประถม
379
เด็กชายอาซาฮัม  รอเซะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิตประถม
380
เด็กหญิงอาฏีฟะ  เจ๊ะมะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
381
เด็กชายอาณกร  จุฑารัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
382
เด็กหญิงอาดาวียะห์  อารอมะ
ป.6
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิตประถม
383
เด็กชายอาทิตย์  แซ่แจ่น
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
384
เด็กหญิงอานิส  สือแม
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
385
เด็กหญิงอาบียานา  บือราเฮง
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
386
เด็กชายอาบูคอรีย์  แมเร๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกลูบี
คณิตประถม
387
เด็กชายอาฟาน  หะยีอูมา
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
388
เด็กหญิงอาฟานิซ  โดวาเห็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
389
เด็กชายอาฟารีส  กาเดร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
390
เด็กชายอามาน  มะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
391
เด็กหญิงอามานี  ทองขำ
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกตา
คณิตประถม
392
เด็กหญิงอามาเลีย  เงาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านมูโนะ
คณิตประถม
393
เด็กชายอามีน  ประสิทธิ์ชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
394
เด็กชายอามีร  ยะโกะ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
395
เด็กชายอามีรูล  สาระสีนา
ป.5
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
คณิตประถม
396
เด็กหญิงอาเมเรีย  เปาะแต
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกตา
คณิตประถม
397
เด็กหญิงอายน์ช่าอันนูร์  สาแม
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
398
เด็กหญิงอายูนีย์  อาแวสะแม
ป.4
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
คณิตประถม
399
เด็กหญิงอาริตา  เจ๊ะมิง
ป.6
โรงเรียนนิคมพัฒนา10
คณิตประถม
400
เด็กหญิงอาริตา  ดาโอ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านมูโนะ
คณิตประถม
401
เด็กหญิงอารีซา  เจ๊ะเล๊าะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
402
เด็กหญิงอารีนา  เหมเด็น
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิตประถม
403
เด็กหญิงอาลียา  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบาโง
คณิตประถม
404
เด็กหญิงอาวานิส  ยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
คณิตประถม
405
เด็กชายอิควาน  มะเย็ง
ป.5
โรงเรียนนิคมพัฒนา10
คณิตประถม
406
เด็กชายอิควาน  ยา
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
407
เด็กหญิงอิมตีร์นาล  วาเตะ
ป.6
โรงเรียนรังผึ้ง
คณิตประถม
408
เด็กชายอิรฟาน  นาปี
ป.5
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
คณิตประถม
409
เด็กหญิงอิลฮัมมี  อาแว
ป.4
โรงเรียนนิคมพัฒนา5
คณิตประถม
410
เด็กหญิงอิศรา  เจะอาแซ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
411
เด็กชายอิสกรรฎา  รอมือลี
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
412
เด็กหญิงอีฟตีตัฮ  มะมิง
ป.6
โรงเรียนนิคมพัฒนา10
คณิตประถม
413
เด็กหญิงอุษามณี  เชิดรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
414
เด็กหญิงอูมุมฮีดายะห์  ดือรอแม
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
415
เด็กหญิงอูยูณีย์  สามะ
ป.5
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
คณิตประถม
416
เด็กหญิงเอริต้า  แก้วกับเพชร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
417
เด็กหญิงไอลดา  สือนิ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
418
เด็กชายฮับรอน  ยูโซะ
ป.4
โรงเรียนนิคมพัฒนา5
คณิตประถม
419
เด็กชายฮัมดาน  เจ๊ะอุบง
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
420
เด็กชายฮาซัน  มะนอร์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงฮาณีซา  รอเซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
422
เด็กหญิงฮานาเนีย  อับดุลเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
423
เด็กหญิงฮานิสซัลวา  คลานุรักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
424
เด็กหญิงฮานีฟะห์  ดือเร๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
425
เด็กหญิงฮานีฟา  ญียาญี
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
426
เด็กหญิงฮามีเร๊าะ  อูมา
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
427
เด็กชายฮารัสคาน  โมฮัมเม็ดซาริน
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
428
เด็กชายฮารีส  ยะปาร์
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
429
เด็กหญิงฮาลาวาตี  มามะ
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกตา
คณิตประถม
430
เด็กชายฮิลมีดียาอีย์  อาเดะมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
431
เด็กหญิงฮุสนา  มะเย็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิตประถม
432
เด็กหญิงฮุสนียะห์  สะแปอิง
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
433
เด็กหญิงฮูดา  ตุกังหัน
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
434
เด็กชายกฤตเมธ  กสิวงค์
ม.3
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
435
นายกฤตยชญ์  อำนวยโชติสกุล
ม.3
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
436
เด็กชายกฤษฏา  กรอบเพชร
ม.2
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงกษมา  ยูโซ๊ะ
ม.1
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
438
เด็กชายกันตพงศ์  อนุเปโฐ
ม.1
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงกัลยาณี  อาแวกอแต
ม.2
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงกัสมีรา  เสะ
ม.2
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงเกาซาร  อาแวหามะ
ม.2
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงงามเนตร  รัดรึงสุนทรี
ม.2
โรงเรียนบ้านมูโนะ
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงชนกานต์  ปริธัญ
ม.2
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
444
เด็กชายชารีฟ  นิอุมา
ม.1
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงซอฟา  อับดุลสามะ
ม.1
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงซัลซาฟีฬา  ยูโซะ
ม.1
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงซัลวา  เมาะบากอ
ม.1
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงซาฟีรา  เจ๊ะบือราเฮง
ม.2
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
449
เด็กหญิงซาฟีร่า  มามะ
ม.1
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงซามีมี  อาแซ
ม.1
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงซิลมี  เจ๊ะ
ม.2
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงซุลฟาร์นา  รอแม
ม.2
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงซูฟียาห์  นาพี
ม.1
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงซูไรกา  วาฮะ
ม.1
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงซูฮายาตี  ดหาปนะ
ม.2
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
456
เด็กหญิงโซเฟีย  แมเราะกะจิ
ม.1
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงฌาร์มีมี  มูดอ
ม.2
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  พรมบุรี
ม.2
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
459
เด็กชายณัฐพล  นกแก้ว
ม.1
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงณิศวรา  บูญหา
ม.2
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
461
นายตระการ  สระทองอินทร์
ม.3
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงทัศนีม  สนิ
ม.1
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
463
เด็กชายธนภัทร  ภักดีสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนนิคมพัฒนา10
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
464
เด็กชายธาดา  เจ๊ะอารง
ม.1
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
465
นางสาวธารทองทิน  จรรโลงศิลป
ม.3
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
466
เด็กชายนรพนธ์  แท่นสงค์
ม.2
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
467
นายนวพล  สอาด
ม.3
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงนัสรินทร์  มะเย็ง
ม.1
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงนัสรีน  เจ๊ะมิ
ม.2
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงนาซีฟา  ดือรอแม
ม.1
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงนาซีฟาร์  บือซา
ม.2
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงนาซีรา  มะแซ
ม.2
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
473
นางสาวนาเดีย  บินวามี
ม.2
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
474
นางสาวนาตาซาร์  สะมะแอ
ม.2
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
475
นางสาวนาอีมะห์  สะแลแม
ม.3
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิต ม.ต้น
476
เด็กหญิงนินูรมัรญาณ  มะเฮ
ม.2
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงนูรญันนะห์  มะเย็ง
ม.1
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงนูรนาซอฟะห์  บินอาแด
ม.1
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงนูรนาญีฮะห์  สะแลแม
ม.1
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงนูร์บัลกีส  กูโน
ม.1
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงนูรฟัฮ์มี  สนิโช
ม.2
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
482
เด็กหญิงนูรอักมา  ยูโซะ
ม.2
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงนูรอัยมี  ยูโซะ
ม.1
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิต ม.ต้น
484
เด็กหญิงนูรอีน  ยูโซ๊ะ
ม.1
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
485
เด็กหญิงนูรฮัยดา  สตอปา
ม.3
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงนูรฮายาตี  เจ๊ะแว
ม.2
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงนูรฮีดาย๊ะ  มาลากะ
ม.2
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงนูรฮีดาย๊ะ  ยะโกะ
ม.2
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงนูรีซา  ตาเยะ
ม.1
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงนูรุล  บินซูละ
ม.1
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
491
เด็กหญิงนูรูนูรอายณ์  ประดู่
ม.1
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงนูรูลอักมัล  หะยีดาโอ๊ะ
ม.2
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงนูรูลฮูดา  สาเมาะ
ม.2
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
494
เด็กหญิงนูไรฮัน  อาแวหามะ
ม.2
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงโนร์ซาฟีนะห์  อาหะมะ
ม.2
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงโนรซามีมี  เจ๊ะแต
ม.2
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
497
เด็กหญิงโนรฟาติน  รือสะ
ม.1
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงโนรอัยนูน  สะอิ
ม.3
โรงเรียนบ้านมูโนะ
คณิต ม.ต้น
499
นางสาวโนรอาลียา  มะอีซอ
ม.3
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิต ม.ต้น
500
เด็กชายบริรักษ์  สมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงบารียา  สะนิ
ม.2
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
502
เด็กชายบุญชัย  อนุรักษ์ดิลก
ม.2
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
503
เด็กชายปรีดิพัทธ์  กี่สกุล
ม.2
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
504
นางสาวปานิศา  มามะ
ม.3
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงปาลิตา  ประดิษฐธรรม
ม.1
โรงเรียนนิคมพัฒนา10
คณิต ม.ต้น
506
นางสาวพัจนาลัย  รัตนะ
ม.3
โรงเรียนนิคมพัฒนา10
คณิต ม.ต้น
507
เด็กชายพัทธพล  ดีแท้
ม.2
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงพิรญาณ์  บั้นบูรณ์
ม.1
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงฟารัสลีดียา  เปาะอ่เดะ
ม.2
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงฟารีดา  หมีดหมีม
ม.2
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
511
เด็กชายมนตรี  บอเนาะ
ม.2
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงมะห์ฟูเซาะฮ์  สอเหาะ
ม.1
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงมาญามินทร์  อูเซ็ง
ม.1
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
514
เด็กชายมารูวัน  ดือเล๊าะ
ม.1
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
515
เด็กชายมาหามะรีดูวัน  ยูโซ๊ะ
ม.2
โรงเรียนบ้านมูโนะ
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงมูรนี  สาเมาะ
ม.2
โรงเรียนบ้านมูโนะ
คณิต ม.ต้น
517
เด็กชายมูฮัมหมัดซูฟรี  มามะ
ม.2
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิต ม.ต้น
518
เด็กชายมูฮัมหมัดฟิกรีย์  มามะ
ม.2
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
519
นายมูฮำมัด  เจ๊ะปอ
ม.3
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
520
เด็กชายมูฮำหมัดซูลกีฟลี  สตอปา
ม.2
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงรุสมีฮา  แกมะ
ม.2
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
522
นางสาวรูฮายา  บากา
ม.3
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงรูฮุลญีนาน  กูโน
ม.2
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
524
เด็กหญิงลาตีฟะห์  ดอเลาะ
ม.2
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
525
เด็กชายวชิญฤทธิ์  ละอองทอง
ม.1
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
526
เด็กหญิงวันนาซีฟา  ยาการียา
ม.2
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
527
เด็กชายวันฟิรเดา  แวเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิต ม.ต้น
528
เด็กชายวันอัฟฟาน  แวอาแซ
ม.1
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
529
เด็กหญิงวาสินี  สาและ
ม.2
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิต ม.ต้น
530
เด็กชายวิสิทธิศักดิ์  คงทอง
ม.2
โรงเรียนนิคมพัฒนา10
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงแวมาเรียม  หลันเละ
ม.3
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิต ม.ต้น
532
นายศิริโชติ  ชัยวิเชตุกุล
ม.3
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงสราศินี  ยาเร๊าะสาลี
ม.1
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
534
เด็กชายสาเหะดาอิม  สาเหะมาหะมัด
ม.2
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงสีตีคอดีเย๊าะ  เจ๊ะโซ๊ะ
ม.2
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
536
นายสุเทพ  พินิจชัน
ม.3
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงสุธิตา  แวญูโซ๊ะ
ม.1
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
538
เด็กชายสุธี  พินิจชัน
ม.1
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงสุลกะรอมะฮี์  สาแม
ม.2
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงสุวานา  สะมะแอ
ม.1
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิต ม.ต้น
541
เด็กชายอนันตชัย  บุญเสนา
ม.2
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
542
เด็กชายอรรถวุฒิ  ภู่เมือง
ม.1
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
543
นางสาวอลิษา  ยูโซะ
ม.3
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิต ม.ต้น
544
เด็กหญิงอลิสดา  อาเเว
ม.3
โรงเรียนบ้านมูโนะ
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงอะมีเร๊าะ  หะยีหะมะ
ม.1
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
546
เด็กหญิงอัคมา  อาแซ
ม.2
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิต ม.ต้น
547
เด็กชายอังกูร  เจ๊ะสหม้อ
ม.1
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
548
เด็กชายอับดุลฮาลิม  สะมะแอ
ม.2
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงอัลวาณีย์  สือรี
ม.1
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงอัสมา  เสะ
ม.2
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงอัสมานีซา  สุหลง
ม.2
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงอัสราวาตี  หะยีสะแลแม
ม.2
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
553
เด็กชายอากาซะห์  ยา
ม.2
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
554
นางสาวอาซารา  สาและ
ม.3
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิต ม.ต้น
555
เด็กชายอาซีซี  สาแมง
ม.2
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
556
นางสาวอาณีฝา  อาแว
ม.3
โรงเรียนนิคมพัฒนา10
คณิต ม.ต้น
557
นางสาวอาทิตยา  อุสมาน
ม.3
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิต ม.ต้น
558
เด็กชายอาฟดัน  มาหามะ
ม.2
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิต ม.ต้น
559
เด็กชายอาฟันดี  ยูโซะ
ม.2
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงอาฟัฟร์  สือแม
ม.1
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
561
เด็กหญิงอามีนา  จีนา
ม.2
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงอามีรา  สาและ
ม.1
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงอารยา  จันต๊ะ
ม.1
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
564
เด็กชายอาราฟัต  เจ๊ะอูเซ็ง
ม.1
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงอาริสา  เจ๊ะมิง
ม.1
โรงเรียนนิคมพัฒนา10
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงอาวาตีฟ  ดอเลาะ
ม.2
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงอาอีซะห์  เจ๊ะโซ๊ะ
ม.1
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงอาอีซะห์  เพชรสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
569
เด็กชายอิมรอน  แก้วสีทอง
ม.3
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงอุศริน  บากา
ม.2
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงเอมีเลียนา  เปาะยา
ม.3
โรงเรียนบ้านมูโนะ
คณิต ม.ต้น
572
เด็กหญิงแอนลีซา  บือราเฮง
ม.1
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงแอมนาตาซา  นอ
ม.2
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิต ม.ต้น
574
นายฮัมบาร์  รอเซะ
ม.3
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงฮานีสา  เจ๊ะแม
ม.2
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
576
เด็กชายฮาบีบุลลอฮ  หะยีมุคตาร์
ม.2
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
577
เด็กชายฮาฟีฟี  มฮำมัดรอยาลี
ม.1
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
578
เด็กหญิงฮีดายะห์  สะมะแอ
ม.1
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิต ม.ต้น
579
เด็กหญิงเเวสอลีฮะ  สปีลา
ม.3
โรงเรียนบ้านมูโนะ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
580
เด็กหญิงกนกวรรณ  สกุลแก้ว
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงกมลวรรณ  โคกสีนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงกรกมล  แดงเพ็ง
ป.5
โรงเรียนนิคมพัฒนา5
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงกรพินธุ์  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
584
เด็กชายกรุงสยาม  หมอกศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกตา
วิทย์ประถม
585
เด็กชายกฤตพิชญ์  อนุสุนัย
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงกฤติกานต์  ฮัจญีหมัดสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
587
เด็กชายกฤษฎิ์กลวัชร  เวทมาหะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
588
เด็กชายกวินท์  ทรายทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงกัญชพร  คงประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนวัดประชุมชลธารา
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นนท์ศรีไพร
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
591
เด็กชายกันต์  สุขแดงพรหม
ป.5
โรงเรียนนิคมพัฒนา5
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงกัสมีรา  ยะโกะ
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงกานต์ธีรา  เซะนาราเซะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงกานต์สินี  สาธิตอภิบาลวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงกามีเรีย  อมรรัตตกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงการ์ตีนา  สาเหาะ
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
597
เด็กชายกิตติพงศ์  เตละกุล
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
598
เด็กชายกิตติภณ  แก้วแก่นเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
599
เด็กชายกิตติภูม  เฉิดพันธ์
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
600
เด็กชายกิตติศักดิ์  ไกรทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
601
เด็กชายกิตติศักดิ์  อ่องอุทมพร
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
602
เด็กชายกิติพรรดิ์  วงค์นคร
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
603
เด็กชายกีรติ  นาวี
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงกุลนันท์  เวทมาหะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงกูมารีนา  กูนา
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
วิทย์ประถม
606
เด็กชายกูมูฮัมหมัดซูเบร  ต่วนมะ
ป.4
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงเกวลินทร์  จันทร์มา
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงเกศกนก  สิริสิน
ป.4
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงเกศรา  ไสลเพชร
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
610
เด็กชายโกเมนทร์  หมวกดำ
ป.5
โรงเรียนนิคมพัฒนา5
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงไกนัท  แวดือราแม
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
612
เด็กชายไกรวิน  สำราญสุก
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงขนิษฐา  ยูโซะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีจันลาน
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงขวัญฤดี  รอดฤดี
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงเขมนิจ  จันต๊ะปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงเขมิกา  ลือสิริมนัส
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
618
เด็กชายครองบุญ  บุญครองเขต
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงคริสตีน่า  พรหมศาสน์
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
620
เด็กชายคาดาฟฟี่  มะนามิง
ป.6
โรงเรียนรังผึ้ง
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงคิสตีน่า  ถมเล็ก
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
622
เด็กชายคุณานนต์  สุกสมัคร
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
623
เด็กชายจงรัก  สร้อยธรรมา
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงจรรยพร  จินดารมภ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกตา
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงจรรยพร  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงจัฟณีย์  มามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงจัรจานี่  เจ๊ะมะ
ป.6
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงจัสมิน  นังลูวา
ป.5
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงจัสมิน  บือราเฮง
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงจารุภา  ปริธัญ
ป.4
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
631
เด็กชายจิรฐากร  สวนจันทร์
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงจิรภัทร  นิ่มเชื้อ
ป.4
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญสุช
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกตา
วิทย์ประถม
634
เด็กชายจิรวัฒน์  สุภามาลา
ป.4
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงจิรัชญา  มังคลาทัศน์
ป.5
โรงเรียนรังผึ้ง
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงจิราพัชร  พุมนวล
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
637
เด็กชายจิราวิน  สมัยมงคล
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
638
เด็กชายจีระศักดิ์  วงศ์ศิริทัศน์
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงจุฑามณี  ไข่รอด
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
640
เด็กหญิงเจ๊ะโซโซโน  ตาเหย็บ
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
641
เด็กชายฉัตรอุฎมค์  อันศรีวงศ์
ป.4
โรงเรียนรังผึ้ง
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงชฎาพร  มะแซ
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงชนิดา  กล้าหาญ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงชนิดา  บัวแสน
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงชนิดาภา  นุ่มประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
646
เด็กชายชยพัทธ์  ซุ่นบก
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงชยานุช  ยอดมาลี
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงชลธิชา  หิ้นสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
649
เด็กชายชัชวินท์  รักษาทรัพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงชัฟฟรีนา  เจ๊ะมามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
651
เด็กชายชัยนันท์  แซ่ฉิ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
652
เด็กชายชัยฤทธิ์  แซ่ฉิ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
653
เด็กชายชารีฟ  ดอเล๊าะ
ป.4
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
654
เด็กชายชารีฟ  มูลลาวัล
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกตา
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงชิดชนก  พันใจลือ
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
656
เด็กชายชินภั่ทร  โพธิสาราชจันทา
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จิตรนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงชุติมา  ปริธัญ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงชุติวรรณ  จันทรัตน์
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
660
เด็กชายชูชาติ  พ่วงแพ
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงโชติมา  ปลื้มสำราญ
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงซอฟ้า  ดาโอะ
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
663
เด็กชายซอรีฟ  หะยีมะเซ็ง
ป.5
โรงเรียนนิคมพัฒนา5
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงซอลีฮะห์  ยูโซะ
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงซอลีฮะห์  หะยีมะยี
ป.4
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงซัซนีย์  สะแลแม
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงซัยหนับ  มามุ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาวะ
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงซัรฟาอ์  อัลตอฮัรย์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงซัลซาบีลา  เจ๊ะดือเล๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกตา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
670
เด็กหญิงซัลซาบีลา  ปูรียา
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงซัลมี  มานะ
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงซัลมีมี  สอมอนิอามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงซัสณี  อารง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงซากีรา  หะยีนาแว
ป.5
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงซาบรีนา  อารง
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกตา
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงซาฟีกา  สาราเส็ด
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงซาฟีกา  อาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงซาฟีกาห์  อารับซาห์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงซาฟีนา  อิซซัต
ป.5
โรงเรียนนิคมพัฒนา5
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงซาฟีฟี  เจ๊ะมะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกลูบี
วิทย์ประถม
681
เด็กชายซาฟีร  ดือเลาะ
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงซาฟีรา  เจ
ป.5
โรงเรียนนิคมพัฒนา5
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงซาฟีรา  อาแวเตะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงซาฟีร่า  สันโต๊ะเส็น
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงซามีมี่  บินเจ๊ะอารง
ป.5
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงซามีฮะห์  ยะโก๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกตา
วิทย์ประถม
687
เด็กชายซารีฟ  บินหะยียูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
688
เด็กชายซาลาฮูเด็น  เจ๊ะโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงซาลูวานี  ยูโซะ
ป.4
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงซาฮารา  เจ๊ะปอ
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงซาฮีรา  ดอเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงซาฮีรา  หะยีมามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงซีตีซูฮารา  บินเจ๊ะอารง
ป.5
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงซีตีมาเรียม  อูมา
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงซีตีไอซะห์  มูนา
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงซีตีไอย์ซะห์  เตาะสาตู
ป.6
โรงเรียนบ้านมูโนะ
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงซุลฟาร์  มะ
ป.6
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
วิทย์ประถม
698
เด็กชายซุลฟิกรี  มามะ
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงซูนีตา  อารง
ป.6
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
700
เด็กหญิงซูไรฮัน  อาเเซ
ป.5
โรงเรียนบ้านมูโนะ
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงซูฮัยลี  สะมะแอ
ป.6
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงซูฮานี  ทาห่า
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงซูไฮลา  กะลูแป
ป.6
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงโซนีญา  พรหมศาสน์
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงโซเฟีย  รีเป็น
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงโซเฟีย  หะยีเจ๊ะอาแซ
ป.6
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงโซเฟีย  อับดุลรอมัน
ป.5
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
708
เด็กชายไซฟุดดีน  สะมะแอ
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงฌีรีน  หะยีอุสมัน
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงญนันทพร  นามอยู่
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงญัลวา  กิตติชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงญาซีมีน  อาแวเตะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงฐิติภัทร  ไตรโอวาท
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
714
เด็กชายฐิติศักดิ์  ชุมเกื้อ
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
715
เด็กชายณภัทร  พรมแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
716
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  จันทร์สุขศรี
ป.6
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงณหทัย  ศุภภัทรจินดา
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
718
เด็กชายณัชพงศ์  เพชรสังข์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  แซ่เอี้ยว
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
720
เด็กชายณัฐกร  ขุนพรหม
ป.5
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
721
เด็กชายณัฐชนน  ภานุพิทยานันท์
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงณัฐชา  แซลีมา
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกตา
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงณัฐชา  สุขไทย
ป.4
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
724
เด็กชายณัฐฐานันดร์  รัตนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงณัฐณิชา  แดงอ่อน
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญให้
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงณัฐณิชา  สิงห์มณี
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงณัฐธิดา  ขาววงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์เติม
ป.4
โรงเรียนรังผึ้ง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
730
เด็กหญิงณัฐนิชา  ยาวิราช
ป.4
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
731
เด็กชายณัฐพัฒน์  ชูโชติ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงณัฐภัทร  คชพันธ์
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงณัฐภัทร  พุดสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
734
เด็กชายณัฐภัทร  ลำพรหมสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงณัฐภัทร  ศาลาศรัย
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงณาญูวา  ยาคอ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกตา
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงณาบิลล่าห์  อาเเซ
ป.4
โรงเรียนบ้านมูโนะ
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงณิชชานันทร์  ลิ่มนราสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
739
เด็กชายดานิช  ไชยทวีวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
740
เด็กชายดานิส  วุฒิศาสตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
741
เด็กชายดารุวิส  แวบาการ์
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
742
เด็กชายดีวานา  ดือราแม
ป.5
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงดุรรอตุลนาซีฮีน  การียา
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงเดียนา  ซูซีแว
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงเดียนา  สาหะ
ป.4
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงต่วนอุลยาอ์  แวปา
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
วิทย์ประถม
747
เด็กชายตะวัน  ขุ้ยด้วง
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
748
เด็กชายตะห์ฟิซ  มะมิง
ป.5
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงตัซมีน  มาหามะ
ป.6
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงตัซมีนณีย์  มูซอ
ป.5
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงตัมสนีม  ดอเล๊าะ
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกตา
วิทย์ประถม
752
เด็กชายทรัพย์อนันต์  จันทร์แดง
ป.6
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
753
เด็กชายทวีศักดิ์  เศวตพาณิชย์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงทักษอร  วาสแสดง
ป.4
โรงเรียนรังผึ้ง
วิทย์ประถม
755
เด็กชายทัศน์พล  ปิยทัศสี
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
756
เด็กชายทิวากร  มางัดสาเระ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
757
เด็กชายธชธร  กฤตยาวสุกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
758
เด็กชายธนกร  ทองไกร
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงธนกาญจน์  สีแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
760
เด็กชายธนพัฒน์  เดิมหมวก
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
761
เด็กชายธนศักดิ์  บุญล้อม
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
762
เด็กชายธนากร  พรหมศาสน์
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
763
เด็กชายธนาธิป  บัวเกิด
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
764
เด็กชายธรณ์ธันย์  ปลอดอ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงธรรมิศา  วงค์วุฒิรัตน์กุล
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
766
เด็กชายธวัฒน์ชัย  บุญข่าย
ป.5
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงธวัลรัตน์  จึงจรูญ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงธัญครัตน์  วงศ์อิสริยานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงธัญญรัตน์  อ่อนหนู
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงธัญญ่า  อับดุลฮาดี
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงธัญลักษณ์  เหียเกตุ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงธันยพร  แซ่โคว้
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงธันย์สิตา  หารสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
774
เด็กชายธาวิน  เกียรติตนานุสนธิ์
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงธิติธาดา  พุฒจันทึก
ป.4
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
776
เด็กชายธิตินันท์  สำเนียงล้ำ
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงธีรกานต์  กุลพุทธสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกตา
วิทย์ประถม
778
เด็กชายธีรเดช  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
779
เด็กชายธีร์ธวัช  นรชาติพันธุ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
780
เด็กชายธีร์ธวัช  ร่วงราช
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
781
เด็กชายธีรยุทธ์  ไทยยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
782
เด็กชายธีรวัฒน์  อิสมะแอ
ป.5
โรงเรียนรังผึ้ง
วิทย์ประถม
783
เด็กชายธีรวุฒิ  มีแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกตา
วิทย์ประถม
784
เด็กชายธีระพงษ์  ถึงชาตรี
ป.5
โรงเรียนรังผึ้ง
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงนภัสนันท์  ตุกเตียน
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
786
เด็กชายนภัสรพี  ธนสมบัติมงคล
ป.4
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ธนาภรณ์
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงนภัสสร  ขันธ์พิสุทธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
789
เด็กชายนราวิชญ์  เกื้อหนู
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
790
เด็กชายนราศักดิ์  ประจักษ์วงศ์
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงนริศรา  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนนิคมพัฒนา5
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงนริศษา  นราฤทธิพันธ์
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงนรีรัตน์  ชูแก้ว
ป.5
โรงเรียนนิคมพัฒนา5
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงนลิน  บิริคาน
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงนลินทิพย์  นกน้อย
ป.6
โรงเรียนนิคมพัฒนา10
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงนวนันท์  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงนวียา  ดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนนิคมพัฒนา5
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงนัจมีย์  สารี
ป.5
โรงเรียนบ้านกลูบี
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงนัซรีน  ดาโอ๊ะ
ป.4
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
800
เด็กชายนัทธวัฒน์  ตะฮอ
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงนันทมน  แก้วชู
ป.5
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงนัสริญ  ดือเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงนัสริน  นาแว
ป.6
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงนัสริน  มามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านมูโนะ
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงนัสริน  อะลีละ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงนัสรินทร์  หลงเด็ง
ป.6
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
807
เด็กชายนัสรี  ยายา
ป.5
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
808
เด็กชายนัสรูลดีน  มะแซ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
809
เด็กชายนัสฮูดีน  เจ๊ะบือราเฮ็ม
ป.5
โรงเรียนบ้านมูโนะ
วิทย์ประถม
810
เด็กชายนาซีฟีย์  ดือราโอ๊ะ
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงนาซีฮา  มะแซ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงนาเดีย  เจ๊ะอาบู
ป.6
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงนาเดีย  ยาโก๊ะ
ป.5
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงนาเดียร์  บราเฮง
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงนาเดียร์  สุหลง
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงนาตาซา  สือแม
ป.5
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงนาตาลีจัสมิน  อุเซ็ง
ป.6
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงนาบีลา  มะแซ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงนาบีลา  มีซา
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
820
เด็กหญิงนารีฮัน  อุมาหมัน
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงนาอีฟ  เจ๊ะสะแลแม
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงนิชาดาภรณ์  ตันนิสัย
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงนิชาภัทร  นุดดี
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงนิชาภา  นุดดี
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงนิซาฟีกา  สุหลง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงนิซูไรดา  กาซอ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงนิฌานันท์  บัวสว่าง
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงนิเดีย  สะอุ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
829
เด็กชายนิธิศ  คงแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงนินูรฮีดายะห์  นิปา
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงนิปุตรีซาฮาร่า  ดาเยาะลือแม
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกตา
วิทย์ประถม
832
เด็กชายนิฟัฎลัน  ตีมะซา
ป.6
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงนิฟัลรา  เฮ็งปิยา
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงนิฟาติน  โปะสูรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงนิฟาระห์  สือมิง
ป.6
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
836
เด็กชายนิมูฮัมหมัดอิลฮัม  อารง
ป.4
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงนิยัสมีน  ตวนแมเร๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงนิโรสอาซีกีน  อาแว
ป.4
โรงเรียนบ้านกลูบี
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงนิลาฏีฟะย์  สุหลงเส็น
ป.5
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงนิศรีณ  เจ๊ะเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงนิสรีณ  มามะ
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
842
เด็กชายนิอัสมีดี  ขุนเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงนุรดานียา  เปาซี
ป.4
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงนุรอาตีกะห์  อาแว
ป.4
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงนุรอาย์  และ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงนุรฮุสนา  อาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงนูซาฟีกา  บือราเฮง
ป.5
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงนูรซอลีฮะห์  ดาโอ๊ะ
ป.4
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงนูรซากีลา  อาแว
ป.6
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
850
เด็กหญิงนูรซาฟีกา  มะเสาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงนูรซาฮาดา  มิงยีนา
ป.5
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงนูรซาฮีราญ  มามุ
ป.6
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
853
เด็กชายนูรซูลา  มูซอ
ป.5
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงนูรซูฮาดะห์  ดาโอ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านมูโนะ
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงนูรซูฮาดา  ยูโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงนูรไซร๊ะ  สอมอนิอามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงนูรดีนา  สะอิ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงนูรเดียนา  ดาโอ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงนูรนัจวา  ดรอแม
ป.5
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงนูรนาตาชา  ยูโซะ
ป.5
โรงเรียนบ้านมูโนะ
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงนูรนิสริน  ดอรอแม
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงนูรไบตี  มะดาโอ๊ะ
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงนูรฟาเดีย  รอเซะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกตา
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงนูรฟาติน  ดะแซ
ป.4
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงนูรฟาติน  โรหิตารชุน
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงนูรฟาติน  อูเซ็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงนูร์ฟาติน  ยาสามิง
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงนูร์ฟาติน  แฮมแบ
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงนูรฟาอีซา  ยุโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านมูโนะ
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงนูรมัยซาร่า  อาบะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงนูรมา  เจ๊ะมามะ
ป.5
โรงเรียนนิคมพัฒนา5
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงนูรมี  เจ๊ะเลาะ
ป.5
โรงเรียนนิคมพัฒนา5
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงนูรยีฮัน  เจ๊ะเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนนิคมพัฒนา5
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงนูรวาฮีดา  แบเลาะ
ป.6
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงนูรวีรดานณ์  โต๊ะแว๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกตา
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงนูรอักมัล  ฮาเล็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงนูรอัคมา  ปิตาราโซ
ป.5
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงนูรอัซรา  มะมิง
ป.6
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงนูรอัยซะห์  สือแลแม
ป.4
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
880
เด็กหญิงนูรอัยณีย์  ดือรอนิง
ป.6
โรงเรียนบ้านมูโนะ
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงนูรอัยนา  ญาติมณี
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงนูรอัยย์  มามะ
ป.4
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงนูรอาซะห์  หะมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงนูรอาซีกิน  สะอีด
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงนูรอาซีกีน  ยูนุ
ป.6
โรงเรียนบ้านมูโนะ
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงนูรอาซีซะ  สุหลง
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกตา
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงนูรอาดีลา  บอสู
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงนูรอานิสฟาติน  สำสุเด็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงนูรอามานี  ดาแม
ป.6
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงนูรอามีซะฮ์  มามุ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงนูรอาลียา  มะเย็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงนูรอิฟะห์  สอนอินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกตา
วิทย์ประถม
893
เด็กหญิงนูรไอนา  นีมง
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงนูรไอยุซมีรา  สะมะแอ
ป.5
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงนูรไอริน  บูรูสาลี
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงนูรไอลดา  แานาซา
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงนูรฮาฟีฟาร์  บุญกล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกตา
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงนูรฮายาตี  อาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงนูรฮูดา  มาหะมะ
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงนูรฮูดา  ยูนุ
ป.6
โรงเรียนนิคมพัฒนา10
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงนูรินจัสมิน  มะมิง
ป.5
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงนูรี  เปาะมะ
ป.5
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงนูรีดา  สาเมาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงนูรีดาเนีย  ไชยทวีวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงนูรีฟา  สาและ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
วิทย์ประถม
906
เด็กชายนูรุดดีน  ขวัญสุข
ป.5
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงนูรูซาฮารา  มะเซ็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงนูรูลนาญีฮา  ตีมะซา
ป.6
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงนูรูลนาวาราฮ์  กาโซ
ป.6
โรงเรียนบ้านบาโง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
910
เด็กหญิงนูรูลฟัรมี  มะลียุ
ป.5
โรงเรียนบ้านบาโง
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงนูรูลอักมาลียะห์  ยะโกะ
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกตา
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงนูรูลอัยดา  บินมะสาและ
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงนูรูลอัยฟะห์  เจ๊ะโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกตา
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงนูรูลอัลญาซาฮีรา  มาหะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงนูรูลอีมาน  แวดาย๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
916
เด็กชายนูรูวี  สาและ
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงโนร์ซูไรดา  อาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงโนร์ซูไลลา  อาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงโนร์ตัสนีม  รมลี
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงโนร์นาดา  สาแล๊ะ
ป.5
โรงเรียนรังผึ้ง
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงโนร์นาตาซา  อาแว
ป.6
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงโนร์ฟาเดีย  เจ๊ะมุ
ป.5
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
923
เด็กหญิงโนร์ฟาราห์  เจ๊ะอูมา
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงโนรมา  มณีหิยา
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงโนร์สาฮีระห์  เจ๊ะสู
ป.5
โรงเรียนบ้านมูโนะ
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงโนรอัสรินดา  อาแว
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกตา
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงโนรอาลียา  อารง
ป.5
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงโนร์ฮาบีบี  ยะโกะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงบัลกีส  รอสือลี
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงบารกีส  มามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านมูโนะ
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงบาลกีส  ดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
932
เด็กชายบิสมี  มฮำมัดรอยาลี
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงบีนูรเรลณ์  ดอแม
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกตา
วิทย์ประถม
934
เด็กชายบุญน้อม  จุลละศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงบูรฮานุดดีน  มะยาแม
ป.5
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงเบ็ญจภรณ์  เขตเทพา
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงเบญญาภา  อินทรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
938
เด็กชายปฐวี  บุญลึก
ป.5
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงปณวรรณ  เขตขุนทด
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
940
เด็กหญิงปณิดา  ซังขาว
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ธรรมพิสุทธิ์กุล
ป.4
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงปภาวรินท์  อุษาสุมงคล
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
943
เด็กชายปรมัตถ์  ปรีชาวุฒิเดช
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
944
เด็กชายประวิณ  แก้วสุโพธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
945
เด็กชายปรัชญา  แปแนะ
ป.5
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงปรายฟ้า  แก้วหนู
ป.4
โรงเรียนรังผึ้ง
วิทย์ประถม
947
เด็กชายปริชญ์  รัตนคช
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
948
เด็กชายปริญญา  คงสอนหมาน
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
949
เด็กหญิงปาณิสรา  มโนปริสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงปารมี  ร่าหมาน
ป.6
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
951
เด็กชายปิยะพล  ทองละมุน
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
952
เด็กชายพรชัย  บุญพามี
ป.4
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
953
เด็กชายพรพล  จันสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงพรรณวรท  ช่องผม
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
955
เด็กชายพษวีร์  เผ่าชู
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงพัชร์ณัฏฐ์  จุลกศิลป์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
957
เด็กหญิงพัชรพร  บุญปถัมภ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกตา
วิทย์ประถม
958
เด็กชายพัชรพฤกษ์  วงค์นคร
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงพัณณิตา  คงช่วย
ป.4
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
960
เด็กชายพัทธพล  โคมลอย
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงพาขวัญ  เดิมแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงพาขวัญ  หวัดเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนวัดประชุมชลธารา
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงพิชชาพร  แจ่มใส
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงพิชชาภา  อนันตณรงค์
ป.4
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงพิชญ์สินี  แซ่ภู่
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
966
เด็กชายพิชญุตม์  แตซิลง
ป.4
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
967
เด็กหญิงพิมพกานต์  ทรายคำ
ป.5
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
968
เด็กชายพีรพัฒน์  ราชเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงพุฒิดา  อัญสุรีย์
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
970
เด็กหญิงแพรนวล  สอาด
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
971
เด็กหญิงฟัซณีตา  เจ๊ะเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
972
เด็กหญิงฟัตณีร์  นุห์
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
วิทย์ประถม
973
เด็กชายฟัตฮานนุดดีน  ดือราแม
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
วิทย์ประถม
974
เด็กชายฟัตฮุร์เราะห์มาน  อาบูเด็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงฟาชาร์  หะยีดือเระ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงฟาซีฮะห์  บือซา
ป.6
โรงเรียนบ้านมูโนะ
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงฟาดีละห์  บุญรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
978
เด็กชายฟาเดร์  บินมะตอเห
ป.4
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงฟาติณจัสมิน  สาแลแม
ป.5
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงฟาตีณา  ดอเล๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงฟาตีมา  อาเก๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงฟาตีฮะห์  เพ็ชรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงฟารัช  กือเตะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกตา
วิทย์ประถม
985
เด็กหญิงฟาราวาฮีดา  แวหะมะ
ป.6
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
986
เด็กหญิงฟาราห์  มูดอ
ป.6
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
วิทย์ประถม
987
เด็กชายฟาริส  อาแว
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
988
เด็กชายฟารุสดิน  ซาและ
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
989
เด็กหญิงฟาลิชา  อิสาเฮาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
990
เด็กหญิงฟาลีณี  มะอาแด
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกตา
วิทย์ประถม
991
เด็กชายฟิตรี  มฮำมัดรอยาลี
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
992
เด็กหญิงฟิตเราะห์  นาวารี
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
993
เด็กหญิงฟิตเราะห์  อาแซ
ป.5
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
994
เด็กชายฟิรดาว  อารอมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกตา
วิทย์ประถม
995
เด็กชายฟิรดาวส์  มะการี
ป.6
โรงเรียนบ้านกาวะ
วิทย์ประถม
996
เด็กชายฟิรรดี  บินสะอิ
ป.5
โรงเรียนนิคมพัฒนา5
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงฟุรกอณีย์  มะรอเฮ็ม
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกตา
วิทย์ประถม
998
เด็กชายไฟรูซ  หวันดอเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
999
เด็กชายภักดี  สร้อยธรรมา
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1000
เด็กหญิงภัคทีมา  ปริธัญ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงภัครจิรา  ตราโชว์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1002
เด็กหญิงภัททิยา  อารุมาณี
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1003
เด็กหญิงภัทธภร  ใช้เหตุผล
ป.4
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงภัทรธิดา  ทองสอน
ป.4
โรงเรียนรังผึ้ง
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงภัทรานิศฐ์  วัชรจิรโสภณ
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
1006
เด็กหญิงภัทราพร  แซ่หว่อง
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกตา
วิทย์ประถม
1007
เด็กหญิงภัทราภรณ์  โฉมอำไพ
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงภาวินี  พรหมจิตร์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1009
เด็กชายภูเบศ  ศรีวังแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1010
เด็กชายภูมินทร์  อนดี
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงภูริชญา  ลิ่มเครือ
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
1012
เด็กชายภูริณัฐ  หมวดคง
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1013
เด็กชายโภคิน  บุรีรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงมัยซาราห์  อุเซ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงมัยซาเราะห์  อาเเวหามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านมูโนะ
วิทย์ประถม
1016
เด็กหญิงมัยสะเราะฮ  หะยีดาโอ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านมูโนะ
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงมัรยัม  ดือเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกตา
วิทย์ประถม
1018
เด็กหญิงมาดีย๊ะ  มามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
1019
เด็กหญิงมาริณี  ยามะแอ
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงมารีนี  มะแอ
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงมาเรียญานา  สยามมุกดา
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงมีริญธิรา  สาและ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1023
เด็กชายมุฟตีย์  ดำรงกิจขจร
ป.4
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
1024
เด็กชายมุสตากีส  มามะ
ป.5
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงมุสลีฮา  อูมาสะ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
1026
เด็กชายมุฮัมหมัด  ยูโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
1027
เด็กหญิงมูเรีย  สมานกุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านมูโนะ
วิทย์ประถม
1028
เด็กชายมูหัมมัดบัสมิล  ยายอ
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
1029
เด็กชายมูฮัมมัดอีรฟาน  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1030
เด็กชายมูฮัมหมัดซาฟีอีน  มะเยาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
1031
เด็กชายมูฮัมหมัดซามิล  อิสัน
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
1032
เด็กชายมูฮัมหมัดซาวาล  วาแฉะ
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
1033
เด็กชายมูฮัมหมัดซูไฮมีย์  อาบู
ป.4
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
1034
เด็กชายมูฮัมหมัดแดนี  ดาโอ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
1035
เด็กชายมูฮัมหมัดบูคอรี  มะเฮง
ป.6
โรงเรียนนิคมพัฒนา10
วิทย์ประถม
1036
เด็กชายมูฮัมหมัดฟัยรูซ  หะยีอูมา
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1037
เด็กชายมูฮัมหมัดลุตฟี  มูหะมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
1038
เด็กชายมูฮัมหมัดอีรฟาน  อารง
ป.4
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
1039
เด็กชายมูฮัมหมัดฮากีมี  สือแม
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
1040
เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟีซี  มามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
1041
เด็กชายมูฮำหมัด  มะและ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
1042
เด็กชายมูฮำหมัดการอมี  ฮารง
ป.5
โรงเรียนบ้านกลูบี
วิทย์ประถม
1043
เด็กชายมูฮำหมัดฆูซัยฟี  มะยี
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
วิทย์ประถม
1044
เด็กชายมูฮำหมัดชาลีฟ  ตาเล๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
1045
เด็กชายมูฮำหมัดซัฟวัน  หล๊ะติหม๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1046
เด็กชายมูฮำหมัดซาฟีอีน  มะลี
ป.5
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
1047
เด็กชายมูฮำหมัดฟารีส  ดือเระ
ป.6
โรงเรียนนิคมพัฒนา10
วิทย์ประถม
1048
เด็กชายมูฮำหมัดฟารีส  นิสอ
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
1049
เด็กชายมูฮำหมัดฟิรดาวส์  อารง
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
1050
เด็กชายมูฮำหมัดริดวัน  มะยาแม
ป.5
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
1051
เด็กชายมูฮำหมัดวาฟีร์  ดอเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
วิทย์ประถม
1052
เด็กชายมูฮำหมัดอัสลัน  กือระ
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
1053
เด็กชายมูฮำหมัดอามิน  สำสุเด็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
1054
เด็กชายมูฮำหมัดอามีน  ตาเอ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
1055
เด็กชายมูฮำหมัดอาลีฟฟ์  มะยูโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
1056
เด็กชายยศวร  แซ่ว่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1057
เด็กชายยศวร  สาธิตอภิบาลวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1058
เด็กหญิงยัสมี  ดาโอ๊ะ
ป.5
โรงเรียนนิคมพัฒนา5
วิทย์ประถม
1059
เด็กหญิงยัสมีน  ปูโปะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1060
เด็กชายยาซีน  สันง๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงยุสริน  สาแล
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
1062
เด็กชายรตน  อึ้งรักษ์
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
1063
เด็กหญิงรอนีตา  สะมะแอ
ป.6
โรงเรียนนิคมพัฒนา10
วิทย์ประถม
1064
เด็กหญิงรอยมีย์  ดือราแม
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1065
เด็กชายระพีพงศ์  เพชรสังข์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1066
เด็กชายรัชธาร  วงศ์ประภา
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1067
เด็กชายรัชพล  ชอบบุญ
ป.4
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
1068
เด็กชายรัชพล  เวทโอสถ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงรัตติกาล  เเวซู
ป.5
โรงเรียนบ้านมูโนะ
วิทย์ประถม
1070
เด็กหญิงรัตนากร  โพธิ์นอก
ป.6
โรงเรียนนิคมพัฒนา10
วิทย์ประถม
1071
เด็กหญิงรัศมี  เงาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
วิทย์ประถม
1072
เด็กชายราชันย์  สารีกะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกตา
วิทย์ประถม
1073
เด็กหญิงรินรดา  อาภาธนานนท์
ป.4
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
1074
เด็กหญิงรินรดาวัณย์  แวอาแซ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
1075
เด็กหญิงริสวานา  เอียดตรง
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกตา
วิทย์ประถม
1076
เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ขุนสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงรุ่งฟ้า  จิรภาพงพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1078
เด็กชายรุ่งเรือง  บุญส่ง
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
1079
เด็กหญิงรุชดา  รอแปอิง
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
1080
เด็กหญิงรุสมีนา  เจ๊ะมะ
ป.5
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
1081
เด็กหญิงรุสมีนี  มามุ
ป.6
โรงเรียนนิคมพัฒนา10
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงรูซ๊ตา  เจ๊ะมามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านมูโนะ
วิทย์ประถม
1083
เด็กหญิงรูซานา  ยาเซ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านมูโนะ
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงรูวัยดา  ปีเยาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
วิทย์ประถม
1085
เด็กหญิงเรณิญา  มามะ
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
วิทย์ประถม
1086
เด็กชายเราซัน  เจ๊ะอูมา
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1087
เด็กหญิงโรสมาวาตี  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
1088
เด็กหญิงวนิศรา  มะสาแม
ป.4
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
1089
เด็กหญิงวรกานต์  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกตา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1090
เด็กหญิงวรพิชชา  รัตนวิจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1091
เด็กหญิงวรรณากานต์  อรรถกรวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1092
เด็กหญิงวรรษมล  มาเล็ก
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
1093
เด็กชายวรินธร  ฤทธิ์บรรเจิด
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
1094
เด็กชายวสิษฐ์พล  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
1095
เด็กหญิงวัณนาตาซาร์  สะมะแอ
ป.6
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
1096
เด็กชายวัทธิกร  แก้วกับทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1097
เด็กหญิงวันคัยรูลนิสา  แวมูซอ
ป.6
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
วิทย์ประถม
1098
เด็กชายวันชัย  เจ๊ะแม
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
1099
เด็กหญิงวันซูมัยยะห์  แวดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1100
เด็กหญิงวันนิสรีนา  มิงบาเล๊ะ
ป.5
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
1101
เด็กหญิงวันนูรฟาตีฮะห์  แวเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1102
เด็กหญิงวันพุตรี  สาอะ
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกตา
วิทย์ประถม
1103
เด็กหญิงวาตี  สาแล๊ะ
ป.6
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
1104
เด็กหญิงวาสิณี  ดาซามิ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1105
เด็กชายวิชญ์ภาส  เทพษร
ป.4
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
1106
เด็กหญิงวิชญาพร  วิลา
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1107
เด็กหญิงวิยะดา  สีโนรัตน์
ป.6
โรงเรียนรังผึ้ง
วิทย์ประถม
1108
เด็กหญิงวิลดานี  ยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
1109
เด็กหญิงวิไลพร  ทองลอง
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
1110
เด็กชายวีราดัรมา  โต๊ะคง
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
1111
เด็กชายแวซาฟารีฟ  บินแวมะสาและ
ป.5
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
1112
เด็กหญิงแวนาริสรา  แวบากา
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
วิทย์ประถม
1113
เด็กหญิงแวรอฮานิง  เจ๊ะดือ
ป.6
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
1114
เด็กหญิงศรัณย์พร  คงเพ็ชรแก้ว
ป.6
โรงเรียนรังผึ้ง
วิทย์ประถม
1115
เด็กหญิงศรีสุดา  พินิจชัน
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
1116
เด็กหญิงศรุตา  วงศ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนรังผึ้ง
วิทย์ประถม
1117
เด็กชายศรุติ  ยูรประดับ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1118
เด็กหญิงศวิตา  ศิริไพรวัน
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1119
เด็กหญิงศศิพิมพ์  จันทร์สอน
ป.4
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
ห้องสอบที่
 39
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1120
เด็กชายศิกวัส  รักษาคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
1121
เด็กหญิงศิรภัสสร  จุลกศิลป์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1122
เด็กหญิงศิราสุนี  ศรีพุฒ
ป.5
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
วิทย์ประถม
1123
เด็กหญิงศิริรัตน์  เจ๊ะหะ
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
1124
เด็กชายศุกลวัฒน์  เด่นดวง
ป.5
โรงเรียนนิคมพัฒนา5
วิทย์ประถม
1125
เด็กชายศุภณัฐ  หนุรัตน์
ป.4
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
1126
เด็กชายศุภฤทธิ์  มามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1127
เด็กหญิงษากีฟะฮ  มะเซ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านกลูบี
วิทย์ประถม
1128
เด็กชายสเตฟาน  มามะ
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
1129
เด็กชายสมชัย  เดิมหมวก
ป.5
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
วิทย์ประถม
1130
เด็กชายสมศักดิ์  พงษ์เดชา
ป.5
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
1131
เด็กชายสหชัย  คำโฮง
ป.5
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
1132
เด็กหญิงสัซวานี  ยูนุห์
ป.5
โรงเรียนนิคมพัฒนา10
วิทย์ประถม
1133
เด็กหญิงสาธิดา  สอดจิตร์
ป.4
โรงเรียนรังผึ้ง
วิทย์ประถม
1134
เด็กหญิงสาริกา  สะมะแอ
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
1135
เด็กหญิงสิตาภา  บุญมี
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1136
เด็กหญิงสิรา  คงชนม์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1137
เด็กหญิงสิริมณี  ลายหมู่
ป.6
โรงเรียนวัดประชุมชลธารา
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงสิริวิมล  แดงศรี
ป.5
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
วิทย์ประถม
1139
เด็กหญิงสีตีนูรุลอีมาน  บินมะมิง
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1140
เด็กชายสุกฤษฎิ์  เพ็ชรมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1141
เด็กหญิงสุกานดา  มามะ
ป.6
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
1142
เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  กุฏิภักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1143
เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  โมรานอก
ป.6
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
1144
เด็กหญิงสุทธิกานต์  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
วิทย์ประถม
1145
เด็กหญิงสุทธิกานต์  ทองไทย
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1146
เด็กหญิงสุธิกานต์  เภาทอง
ป.4
โรงเรียนรังผึ้ง
วิทย์ประถม
1147
เด็กหญิงสุธีมนต์  สวนศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
1148
เด็กหญิงสุนิศา  โฉมอุไพ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1149
เด็กหญิงสุนิสา  สือนิ
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกตา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
ห้องสอบที่
 40
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1150
เด็กหญิงสุนิสา  อาแวเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
1151
เด็กหญิงสุพรรณษา  มะยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนนิคมพัฒนา5
วิทย์ประถม
1152
เด็กหญิงสุพิชชา  ศิริวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1153
เด็กหญิงสุภัสสรา  เจริญศิริวรวุฒิ
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
1154
เด็กหญิงสุไรยา  มันเละ
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
วิทย์ประถม
1155
เด็กชายเสนีย์  ตรีมณี
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1156
เด็กหญิงโสรญา  มะยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
1157
เด็กหญิงโสลดา  ลาเตะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
1158
เด็กชายหมัดซัยฟูล  วามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
1159
เด็กหญิงอโณทัย  ว่องไว
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1160
เด็กชายอดิล  อารง
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
1161
เด็กชายอดีน  ยีระ
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
1162
เด็กหญิงอนิสรา  ยะปา
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1163
เด็กหญิงอนิสรา  หามิ
ป.6
โรงเรียนบ้านมูโนะ
วิทย์ประถม
1164
เด็กชายอนุชา  เขตชมภู
ป.6
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
1165
เด็กหญิงอนุรดี  เลาะเมาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1166
เด็กชายอนุสรณ์  ปริญจิตร
ป.5
โรงเรียนนิคมพัฒนา5
วิทย์ประถม
1167
เด็กหญิงอนุสรา  ขุนทองเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1168
เด็กหญิงอภิชญา  ชูขาว
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1169
เด็กชายอภิชาติ  มะแซ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1170
เด็กหญิงอภิญญา  เจ๊ะหน๊ะ
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
1171
เด็กชายอภินันท์  พรหมมานพ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1172
เด็กหญิงอภิรดี  วิรุณสาร
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
1173
เด็กหญิงอมินดา  บัวหลวง
ป.6
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
วิทย์ประถม
1174
เด็กหญิงอมีเลีย  มะเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านบาโง
วิทย์ประถม
1175
เด็กหญิงอรณิชา  ดือราแม
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
1176
เด็กหญิงอรทัย  ศรีสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1177
เด็กหญิงอรพิชญ์  พุมณี
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1178
เด็กชายอรรถพันธ์  วาโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
1179
เด็กหญิงอริญชยา  ตุกเตียน
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
ห้องสอบที่
 41
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1180
เด็กชายอริย์ธัช  แก้วกับทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1181
เด็กหญิงอริษา  ยีลูมา
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
วิทย์ประถม
1182
เด็กหญิงอริสา  ทองย้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1183
เด็กหญิงอรุณี  นิยมราษฎร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
1184
เด็กหญิงอลัมชาร์  เจ๊ะโซะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
1185
เด็กชายอลัมมีน  สีเดะ
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
1186
เด็กหญิงอลิษา  ดอฮะ
ป.5
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
1187
เด็กหญิงอเลสซันดราอามันดา  ยูโซะ
ป.5