ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 1 - 35 โรงเรียนเมืองนราธิวาส
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  ชุมเกื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
2
เด็กชายกรณ์ดนัย  เริ่มพยับ
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
คณิตประถม
3
เด็กชายกรวิชญ์  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤฏิ์  อาจอนงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤติธี  ไชยศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
6
เด็กชายก้องเกียรติ  ภักดีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
7
เด็กชายกิตติธัช  ตั้งใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
8
เด็กชายกิตติพศ  พันธนียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกิฟลาร์  เจ๊ะเด๊ะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
10
เด็กชายกิศวาร์  เจ๊ะมะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกุลวานีย์  แวดาโอะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
12
เด็กชายกูอานิส  กูจินามิง
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
13
เด็กชายกูอาเรส  อามะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
14
เด็กหญิงของขวัญ  สุตระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจณิสตา  โอภาควิโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
16
เด็กชายจิรพงศ์  ประยูรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
17
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ยอดไกร
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
คณิตประถม
18
เด็กชายเจษฎากร  หลงราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
19
เด็กหญิงชญาดา  ยา
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
20
เด็กชายชยณัฐ  ตูเละ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
21
เด็กหญิงชยิสรา  รัตนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
22
เด็กหญิงชีรีน  ยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
23
เด็กชายเชิดพงษ์  รังษีโกศัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์)
คณิตประถม
24
เด็กชายซอรฟาน  สแลแม
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
25
เด็กชายซากิร  ยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
26
เด็กชายซามีม  หะยีอีแต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
27
เด็กหญิงซาฮาดา  กูนา
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
28
เด็กหญิงซุลฟาร์  อุมา
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
29
เด็กหญิงซูเรียนา  กอเมาะ
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
คณิตประถม
30
เด็กชายซูไฮมี  ยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
31
เด็กชายไซฟุดดีน  ดือราซอ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
32
เด็กหญิงญนันญาดา  ชอบเอียด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
33
เด็กชายญาณพัฒน์  ศักดิ์นุกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
34
เด็กหญิงญานิดา  ยานยา
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
35
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  มาลีวัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 36 - 70 โรงเรียนเมืองนราธิวาส
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณฏฐกานต์  แตมามุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
37
เด็กหญิงณัชชา  อำนวยพูนสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
38
เด็กชายณัฐชนน  อินทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
39
เด็กหญิงณัฐณิชา  จำปาหลู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
40
เด็กหญิงณัฐณิชา  เอียดนุสรณ์
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
41
เด็กหญิงณัฐธิดา  เทพโซะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
42
เด็กชายณัฐภัทร  บุญภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
43
เด็กหญิงณัศนิน  สุบรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
44
เด็กหญิงณิศรีนย์  ดาโอ๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
45
เด็กชายดานิช  อัสมะแอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
46
เด็กหญิงดุอาร์  ฮาลิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
47
เด็กหญิงตักวา  บินมะแดแฮ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
48
เด็กหญิงตัสนิม  ดารายี
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
49
เด็กหญิงตัสนีม  ยะโกะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
50
เด็กหญิงตัสนีม  สาแม
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
51
เด็กหญิงตัสนีม  อดุลยศาสน์
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
52
เด็กชายเตาฟาน  ยูโซะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
53
เด็กหญิงทิพามณี  เดชทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
54
เด็กชายธนกฤต  มาตรชัยกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
55
เด็กหญิงธนพร  ธนิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
56
เด็กชายธนศานติ์  รักราวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
57
เด็กชายธนา  ศรีรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
58
เด็กหญิงธัญญรัตน์  อินทร์เหมือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
59
เด็กชายธัญวิชญ์  จอมสุริยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
60
เด็กหญิงธันยพร  อักษรถึง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
61
เด็กหญิงธิดาพัชร์  สังข์ประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
62
เด็กชายธีร์รวัช  นามะกุณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
63
เด็กหญิงนภัส  อำนวยโชติสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
64
เด็กหญิงนรารัตน์  ไชยฤกษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์)
คณิตประถม
65
เด็กหญิงนลณีย์  ดือราซอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
66
เด็กหญิงนลิชา  ดีแม
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
67
เด็กชายนวนันท์  นิมอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
68
เด็กชายนัศรูน  ดือราแม
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
69
เด็กหญิงนัสริน  เมาะมูลา
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
70
เด็กชายนากิส  มะแซ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 71 - 105 โรงเรียนเมืองนราธิวาส
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงนาญูวาร์  อับดุลเลาะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
72
เด็กหญิงนาเดีย  บินสาแลแม
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
73
เด็กหญิงนิจุวัยนีย์  อารง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
74
เด็กหญิงนิซุวัยการณ์  บินนิแว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
75
เด็กหญิงนิณาดา  บินหะยีนิยิ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
76
เด็กหญิงนิฟาเดีย  แนซี
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
77
เด็กหญิงนิฟาติน  นิเซ็ง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
78
เด็กชายนิรันด์  เซะ
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
คณิตประถม
79
เด็กหญิงนิลลา  สกุลจีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
80
เด็กหญิงนิสริน  แซะอาหลี
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
81
เด็กหญิงนิอัฮลัม  กอตอนิโล
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
82
เด็กหญิงนิอาฏีฟ  สาแม
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
คณิตประถม
83
เด็กหญิงนิอามีเรียร์  ฮะยีอาซัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
84
เด็กหญิงนุรอามาลียา  อาบู
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
85
เด็กหญิงนูรซัรวาน  อาลี
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
คณิตประถม
86
เด็กหญิงนูรซามีฮะห์  เซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
87
เด็กหญิงนูรนัจญ์วา  สาเร๊ะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
88
เด็กหญิงนูรฟารีซาร์  อาแด
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
89
เด็กหญิงนูรฟาฮานา  รีรา
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
90
เด็กหญิงนูรวาตี  อูมา
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
91
เด็กหญิงนูรอาฟีฟา  บินดาโอะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
92
เด็กหญิงนูรอิลฮัม  ดามูหิ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
93
เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  มะสาและ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
94
เด็กหญิงนูรฮูดา  เจ๊ะมะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
95
เด็กหญิงนูรุดฮาฟีณาย์  มีมาเต็ง
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
96
เด็กชายเนติธร  บราเฮ็ง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
97
เด็กหญิงเนาว์วาล  สะมะแอ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
98
เด็กชายบัซซาร  เจ๊ะเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
99
เด็กหญิงบัลกิซ  สาระกาสม
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
100
เด็กหญิงบีบีนิซรีน  สะกานดา
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
101
เด็กหญิงบุญญาณี  ขวัญนุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
102
เด็กชายบุญญามีน  มะแซสะอิ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
103
เด็กชายปกป้อง  วรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
104
เด็กชายปฐมพร  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
105
เด็กชายปราชญา  แก้วสำอางค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 106 - 140 โรงเรียนเมืองนราธิวาส
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงปวริศา  ลือเกียรติศักดิ์
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
คณิตประถม
107
เด็กหญิงปวริศา  สุนเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
108
เด็กหญิงปาณิสรา  มณีรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
109
เด็กหญิงปิยากร  รัตนโกสินทร์
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
110
เด็กหญิงพรศิริ  วัฒนชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
111
เด็กชายพลชาติ  ซุ้นซิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
112
เด็กหญิงพัชรกัญญ์  แก้วสุกใส
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
คณิตประถม
113
เด็กหญิงพิชญาภา  ทองจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
114
เด็กชายพิชาภพ  หลงราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
115
เด็กหญิงพิมพ์อักษรา  มาศมินทร์ไชยนรา
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
116
เด็กหญิงพิริยาพร  พัวพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
117
เด็กหญิงพีรดา  ตุลยาพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
118
เด็กชายพุทธิพงษ์  ศรีวัง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์)
คณิตประถม
119
เด็กหญิงแพรวา  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
120
เด็กชายฟัยรุซ  หะมุ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
121
เด็กชายฟัรฮัม  มาหะมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
122
เด็กชายฟาฎิล  ดือราแม
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
123
เด็กหญิงฟาณีส  สาแมง
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
124
เด็กหญิงฟาเดียร์  สะดียามู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
125
เด็กหญิงฟาราซากีราห์  ยูโซะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
126
เด็กหญิงฟาราฟาสมีลา  มะตาเห
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
127
เด็กชายฟุรกร  ทาหา
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
128
เด็กหญิงภัคธีมา  ไชยมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
129
เด็กหญิงภัทรวรรณ  ชินวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
130
เด็กหญิงภาวัชญา  ละมุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
131
เด็กหญิงภาสินี  วงศ์คำอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์)
คณิตประถม
132
เด็กหญิงมัรบียะห์  ยะปา
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
133
เด็กหญิงมาฐิณี  เสาร์หม๋อง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์)
คณิตประถม
134
เด็กหญิงมาดีนะฮ์  หะยีอารง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
135
เด็กหญิงมารีณีย์  นิทัศน์นวเดชากุล
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
คณิตประถม
136
เด็กชายมูฮัมมัดบัดรูล  หะยีมะมิง
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
137
เด็กชายมูฮัมมัดอานิส  เปาะซา
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
138
เด็กชายมูฮัมหมัดลาเซ็น  สะมะแอ
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
คณิตประถม
139
เด็กชายมูฮัมหมัดลุกมาน  พาลาบูเกะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
140
เด็กชายมูฮัมหมัดฮานีฟ  รอแม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 141 - 175 โรงเรียนเมืองนราธิวาส
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายมูฮำหมัดมูฟีด  มะลี
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
142
เด็กชายเมกกะเอลด์  บิลล่าเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
143
เด็กชายเมฆา  ไชยชำนาญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์)
คณิตประถม
144
เด็กหญิงยัสมิน  ดอฆอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
145
เด็กหญิงยาสมิน  บิลังโหลด
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
146
เด็กหญิงยูวารียะห์  สาและ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
147
เด็กชายยูสรอน  นิโด
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
คณิตประถม
148
เด็กหญิงรสสุคนธ์  จินตรารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
149
เด็กหญิงรอซีดา  รอหิง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
150
เด็กหญิงรอซีตา  หะยีมามะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
151
เด็กชายรอฟัยรุซ  ราคุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
152
เด็กหญิงรอยมี  มะเยาะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
153
เด็กชายรัฐศาสตร์  ใจเทียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
154
เด็กหญิงรัตนาวดี  เส่งสีแดง
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
คณิตประถม
155
เด็กชายราฟี่  ปะจูศาลา
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
156
เด็กหญิงวริษฐา  เอียดทุ่งคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
157
เด็กชายวสิษฐ์พล  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
158
เด็กหญิงวัสมีย์  แยนา
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
159
เด็กหญิงวิชญรัชต์  วศินยานุวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
160
เด็กหญิงวิชญาพร  ทองใสย์
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
คณิตประถม
161
เด็กหญิงวิชญาพร  พุ่มศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
162
เด็กหญิงวิลดาณีย์  นรานุกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
163
เด็กหญิงวีดาร์ดี  สามะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
164
เด็กชายแวอัสมิง  มะเซ็ง
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
คณิตประถม
165
เด็กหญิงแวฮิบะฮ  แวมูดอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
166
เด็กชายศุภากร  ขนานขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
167
เด็กหญิงโศภิตา  พึ่งตำบล
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
168
เด็กหญิงสิราวรรณ  จอมสุริยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
169
เด็กหญิงสิริกร  จันทร์สุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
170
เด็กหญิงสิรินทร  กิ้มขู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
171
เด็กหญิงสุฐิตา  สุวรรณลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
172
เด็กชายสุทัช  ราน
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
คณิตประถม
173
เด็กชายสุธินันท์  โชติไพบูลย์พันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
174
เด็กหญิงสุธีรา  ยงค์หนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
175
เด็กหญิงสุรีย์มาศ  สันนะกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 176 - 208 โรงเรียนเมืองนราธิวาส
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายหัสดิน  จันภัย
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
177
เด็กชายอชิตพล  เพ็ชรคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
178
เด็กหญิงอชิรญา  เสาร์เพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
179
เด็กชายอดิล  อามีเราะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
180
เด็กหญิงอธิชา  กิ้มอิ้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
181
เด็กหญิงอนุธิดา  นราสมโภชกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
182
เด็กชายอนุภาพ  มะรอเซะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
183
เด็กชายอรรถสิทธิ์  ศรีมั่น
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
184
เด็กชายอลีม  แมทาลง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
185
เด็กชายอัซรอน  สะอิ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
186
เด็กชายอัซรอน  สาแม
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
187
เด็กหญิงอัญญาณี  เจนวิทยานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
188
เด็กชายอับดุลฮากีม  หะยีสาและ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
189
เด็กหญิงอัฟนาน  เจ๊ะเฮง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
190
เด็กชายอัฟฟาน  สะมะแอ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
191
เด็กชายอัฟฮัม  วุฒิโรจนธาดา
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
192
เด็กหญิงอัสมะ  อาแซนิแม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
193
เด็กหญิงอัสมา  หวันมุดา
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
194
เด็กชายอัสมินทร์  บือราเฮง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
195
เด็กชายอัสรออีฟ  สาและ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
196
เด็กหญิงอามานี  แลนิ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
197
เด็กชายอามีร  รอนิง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
198
เด็กหญิงอาวณี  สิริกุลเจริญรุ่ง
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
คณิตประถม
199
เด็กหญิงอาวาตีฟ  อิสลามกุล
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
200
เด็กหญิงอาอีมาน  สาและ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
201
เด็กชายอิคลาส  ดารามั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
202
เด็กหญิงอิพตีซาม  อาแว
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
203
เด็กหญิงอิหติฌาม  บอเถาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
204
เด็กหญิงอุลยา  หมื่นคลัง
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
คณิตประถม
205
เด็กหญิงฮานาน  เจ๊ะเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
206
เด็กหญิงฮานานี  โซะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
207
เด็กหญิงฮานีฟะห์  แวดาโอะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
208
เด็กชายฮูเซ็น  เจ๊ะปอ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 209 - 243 โรงเรียนเมืองนราธิวาส
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
209
เด็กชายกฤตยชญ์  เพชรนิล
ม.1
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายกอฟฟารี่  อาแวเล๊าะ
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
211
เด็กหญิงกูนาวา  อาแว
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงกูมาดานียะห์  อาแวกือจิ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงเกาซัร  อามิง
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงจณิสตา  สะอิมิ
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงจัลวาตีย์  อุแม
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงจัสมิน  มะลี
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงเจนนี่  เร๊ะ
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
218
เด็กชายเจฟรอน  สะแลแม
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
219
เด็กชายเจฟรี่ย์  สะแลแม
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
220
นางสาวซักตราวาตี  กาเซ็ง
ม.3
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงซัซวานี  แลแว
ม.1
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงซันวา  ซิมะ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงซัรฟาร์  หะยีหะมิ
ม.3
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงซัลมี  สะมะอุง
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงซัลวานี  การกล้า
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงซามีมี  บินมะแดแฮ
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
227
เด็กชายซารีฟ  มาแน
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงซุนนี  ปาแนแจกะ
ม.3
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงซุลฟา  สะอิ
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
230
เด็กชายซูเบร  ดอเลาะ
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายซูฟี  อาแว
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงซูมัยญ่า  บินแลบา
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงซูรัยยา  หะยีแม
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายซูลกิฟลี  ภูริกานต์
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายซูลฟีการ์  อารง
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายซูไฮมี  หะยีแวนิ
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
237
นางสาวญาสมีย์  ดือเร๊ะ
ม.3
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงณญาดา  หมานมา
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
239
เด็กชายณัชพล  วงษ์สำราญ
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงณัฐกานต์  สาระวัน
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงณูราฮ  ตำภู
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายต่วนกูอิครัม  มามะ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงต่วนนูรซาฟีกะห์  นิฮะ
ม.1
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 244 - 278 โรงเรียนเมืองนราธิวาส
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
244
เด็กชายต่วนฮาบีบุรรอฮ์มัน  ตีงี
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงตัสนีม  ลอเซะ
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
246
เด็กหญิงตัสมีรา  ดือราแม
ม.3
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงทรรศณาพร  สมบุญเพ็ง
ม.1
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงนฎาณ์  วาจิ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงนราวัลย์  อุทธศรี
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงนราสินี  อาแด
ม.3
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงนัจมีย์  สือแม
ม.3
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงนัดดา  อาศิสสกุล
ม.3
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงนัศริน  สุหลง
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงนัสริน  เจ๊ะอาแซ
ม.3
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงนาซอบะห์  สมะแอ
ม.1
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงนาญียะห์  สาและ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
257
นางสาวนาเดียยานา  ดุมา
ม.3
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงนาเดียร์  เปาะแต
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงนาตาชา  มือลี
ม.1
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงนาตาซา  ซา
ม.1
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงนาบีฮา  แวหะมะ
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงนาอีมี  ดอรอเซะ
ม.3
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงนิกุลวานีย์  นิมะ
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงนิโซเฟียร์  ซีอูเซ็ง
ม.1
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงนิยัสมีน  สาและ
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
266
เด็กชายนิลูอัย  วาปา
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงนิสตาร์  โสะแสะ
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงนิสรีน  เจ๊ะอูมา
ม.3
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายนิอาซิซ  มามะ
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงนิอาณีตา  แนซี
ม.3
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงนุชฟาเดีย  สาและ
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงนุรฮุซนา  ฮาแย
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงนุสนาเดีย  ตีเอียดย่อ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
274
เด็กชายนูไมรี  เมาตี
ม.3
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงนูรนาฎา  มะยิ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงนูรฟาฎีละห์  ประยูรโต
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
277
นางสาวนูรฟาดีละห์  จารง
ม.3
โรงเรียนต้นตันหยง
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงนูรฟาดีลา  บือราเฮง
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 279 - 313 โรงเรียนเมืองนราธิวาส
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
279
เด็กหญิงนูรฟาเดีย  มะหลง
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงนูรฟิรดาว  เจ๊ะหะ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
281
เด็กหญิงนูรร็อยยาน  กะเตะ
ม.1
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงนูรอัยมี  จูมะ
ม.2
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงนูรอัลวานี  แลเมาะ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงนูรอารีณา  เจ๊ะซู
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงนูรอิฮซาน  สุลง
ม.2
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงนูรอีมาน  เจะสู
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงนูรฮาฟิซาร์  ยูโซ๊ะ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
288
นางสาวนูรฮายาตี  บือราเฮงปลูกา
ม.3
โรงเรียนต้นตันหยง
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงนูรฮาวานิส  ลีกี
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
290
นางสาวนูรีซา  ยูโซ๊ะ
ม.3
โรงเรียนต้นตันหยง
คณิต ม.ต้น
291
เด็กชายนูรุดดีน  หะยีสาและ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงนูรุลฟาร่าห์  บิลร่าหมาน
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงนูรุลฮีดายะห์  กาเจ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงนูรูลนาซีฮา  หะยีนาแว
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงนูรูลฟาตีฮะห์  มะลีเป็ง
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงนูรูลฟิตรี  อดุลยศาสน์
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงนูรูลฮูดา  บูละ
ม.3
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงนูฮาฮ์  อาแว
ม.3
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงโนร์ดีณา  มะมิง
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
300
เด็กชายบัรซูน  ดอเล๊าะ
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงบัลกิส  หมัดศิริ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงบัลกีส  มาหามะ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
303
เด็กชายบีลาล  มูกะ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
304
เด็กชายปราชญา  จอมบดินทร์
ม.1
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงปาณิสรา  รักษาจิตร
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงพิมมาดา  อูเซ็ง
ม.3
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงฟัยรูซ  จันทร์สนิท
ม.3
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
308
เด็กชายฟาฎิร  ปูตะมะ
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงฟาติน  เทพลักษณ์
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงฟาติน  พีรีซี
ม.1
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
311
เด็กชายฟาร์กีฟ  ดำแก้ว
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงฟาร์เตณ  ดือเระ
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงฟารฮันนา  ดาโอ๊ะ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 314 - 348 โรงเรียนเมืองนราธิวาส
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
314
เด็กหญิงฟาริณดา  หะยีเจะอาแว
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
315
เด็กชายฟารุต  เจริญยืน
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
316
เด็กชายฟิกรี่  มะอูเซ็ง
ม.2
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงฟิรดาว  บินมามะ
ม.3
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงฟิรดาวร์  ยูโซ๊ะ
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงฟีดาร์  รักษ์ปราชญ์
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายฟุรซาน  มามะ
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงมัณนาณร์  สามะ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงมัยซาราฮ  บือเซาะ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
323
เด็กชายมุซซัมมิล  กูวิง
ม.3
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงมูณา  หะยีอีแต
ม.3
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
325
เด็กชายมูบาร็อก  ยูโน
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงมูรซีดา  เจะเฮง
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
327
นายมูฮัมมัดอิกบาล  โต๊ะมาน
ม.3
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายมูฮัมหมัดซาฟูเด็น  หะมะ
ม.3
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายมูฮัมหมัดสาคอวี  สามะ
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
330
เด็กชายมูฮัมหมัดอัซลัน  บินหะยีมามุ
ม.2
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
331
เด็กชายมูฮัมหมัดอัตฟี  มะตาเฮ
ม.3
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟฟาน  เจะแม
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
333
เด็กชายมูฮำหมัด  เจ๊ะปอ
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
334
เด็กชายมูฮำหมัดฮาฟิส  อูมา
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงยัซมีน  ตาเหร์
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงยาสมีน  บินเจ๊ะโซ๊ะ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงร็อยมี  ขะเดหรี
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงริฟฮาน  บินเปาะจิ
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงรุณนดา  มามะ
ม.1
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
340
นางสาวรุสดา  ดือราโอะ
ม.3
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงรุสนา  มะดิง
ม.3
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงโรสกี  หนูเพ็ง
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
343
นายลุตฟี  ดอแน
ม.3
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงวรรณอัฟรูซ  ขาเดร์
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงวันนูรฟาซีลา  แวยูหัน
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
346
เด็กชายวันอิมรอน  เจะมะ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงวันฮับเซาะห์  แวดอเลาะ
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงวัลพัชรี  วาเฮ็ง
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 349 - 383 โรงเรียนเมืองนราธิวาส
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
349
เด็กหญิงศศิธร  อาแว
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงศุภรัตน์  ลอดิง
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
351
เด็กหญิงสิริกาญจน์  แวสุหลง
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงสีตีอามีรอ  มามะ
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงสุวนีย์  อาแวตาโละ
ม.3
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
354
เด็กชายหะซีฟ  สุหลง
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
355
เด็กชายหะนีซ  มามะ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงอณิศรา  สุดสุข
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงอนัศริญณ์  บินอูเซ็ง
ม.3
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงอริสรา  เภอเกลี้ยง
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงอัญยานี  บินอาแวเลาะ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงอันอาม  เจ๊ะมะ
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
361
เด็กชายอับดุลฮากิม  กาพายะ
ม.2
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
362
นางสาวอัยญาดา  หวังโส๊ะ
ม.3
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
363
เด็กชายอัยนาร์น  บาตูเซ็ง
ม.3
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงอัรอัม  หะยีอับดุลรอแม
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงอัลวานี  ดาโต๊ะ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงอัลวานีย์  มะเระ
ม.1
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงอัสมะห์  มูดี
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
368
เด็กชายอัฮมัดอัลฟาฎีล  ลาเต๊ะ
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงอากีละห์  ลืองิ๊
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงอาณีตา  มะสูกา
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
371
เด็กชายอาดาบี  สาแม
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
372
เด็กชายอาติส  ดอเลาะ
ม.3
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
373
นางสาวอาตีกะห์  หะยีบือราเฮง
ม.3
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
374
นางสาวอาตีน่า  มะนอ
ม.3
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
375
นางสาวอาตูน  เลาะยา
ม.3
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
376
เด็กชายอานัส  ดาโอ๊ะ
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงอานิส  มะเร๊ะ
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
378
นางสาวอานิส  สะมะแอ
ม.3
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงอานีซะ  ตาตา
ม.1
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงอานีซี  มือเร๊ะ
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงอานีรา  แลแว
ม.1
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงอานีส  เจนวิทยานันท์
ม.3
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงอาฟาฟ  สามาเล๊ะ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 384 - 402 โรงเรียนเมืองนราธิวาส
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
384
เด็กหญิงอามาลีนา  อาแวปาโอะ
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงอามีนา  บินแหละ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
386
เด็กหญิงอามีรุลอิลญา  อากาจิ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงอารนิสต์  มะดาอิง
ม.2
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงอาวาติฟ  หะยีเปาะหะ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงอาสน๊ะห์  หรนจันทร์
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
390
เด็กชายอาหามะบาดาวี  มามะ
ม.2
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
391
เด็กชายอิกรอม  มาหามะ
ม.2
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงอิบติซาม  มะเซ็ง
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงอิบตีซาม  จิตเที่ยง
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงอิฟฟะห์นาบีล๊ะ  มามะ
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงอุลยา  เฮง
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายโอมาร์  มะดง
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
397
เด็กชายฮัซซัน  นราธิปสกุล
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงฮันวา  กะมินสิน
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงฮัยภะ  อีแต
ม.3
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงฮัสนา  ตวันตีมุง
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
401
เด็กชายฮาติม  มะหะแซ
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
402
เด็กชายฮีลมาน  มะกอเซ็ง
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 403 - 437 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
403
เด็กหญิงกชวรรณ  สุขจันทร์
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงกมลลักษณ์  จันทรพันธ์
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงกรกต  ลี้รัตนศิริ
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงกรกนก  ศรีเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงกรรษมา  แวหามะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงกรวรรณ  บุญยะวันตัง
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
409
เด็กชายกรวิชญ์  ปั้นพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงกรวิภา  สุขฐิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
411
เด็กชายกรวีร์  พรหมคีรี
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงกรองกนก  ล่วนทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
413
เด็กชายกฤตนัย  พงษ์ไพฑูรย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
414
เด็กชายกฤตพล  เกษธิมา
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
415
เด็กชายกฤติชัย  ดวงศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
416
เด็กชายกฤศรภัส  นบนอบ
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงกษิรา  เพียรผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงก็อฏรุนนะดา  อูเซ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงกัญจนพร  สีแดง
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศาสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงกัฏรุนนาดา  รูมิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงกัตศินิล  ศรพรหม
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
423
เด็กชายกันตพงศ์  สุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงกัลยกร  ปานทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงกัลยารัตน์  อ่องสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงกุลรัชนันท์  เกื้อทอง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงกุลวานีย์  สะนิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงกูชาช่า  พระศรีณวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
429
เด็กชายกูดานิช  ยโซะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงกูลวานีย์  กูปูเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
431
เด็กชายกูอัซฮา  ลอเซ็ง
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงขวัญชนก  จำปาดิบ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงขศยา  ขันฑะสีมาเฉลิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงคณิตา  เทพษร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
435
เด็กชายคณิศร  จันทอุไร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงคีซาม์ม  จงถาวรสุข
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงจณิสตา  เสาร์พูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 438 - 472 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
438
เด็กหญิงจรรยาลัคน์  จินดาราม
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงจันทรรัตน์  จงภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงจัลวาณีย์  อุแม
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงจารุพิชญา  นวลแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
442
เด็กชายจิตรภณ  แสงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงจิรญาภา  บุญยวรรณ์
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
444
เด็กชายจิรภัทร  กิ้มขู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงจิรภิญญา  สะมะแอ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
446
เด็กชายจิรวัฒน์  คุ่ยหนู
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงจิราพัชร  บินหะยีอารง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงจิราพัชร  สอนนอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
449
เด็กชายเจฟรีย์  กาญจนพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
450
เด็กชายเจะอามาลีฟ  เจะสแลแม
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
451
เด็กชายเจิมขวัญ  โรจนา
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
452
เด็กชายเฉลิมชัย  ชินไชยชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงชญาภรณ์  ทองเจริญ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
454
เด็กชายชนกนันท์  ชาญแท้
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์)
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงชนัญชิดา  ชูเผือก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงชนิดาภา  พูลภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
457
เด็กชายชยพล  ธรรมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงชลันดา  สมันเหมือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
459
เด็กชายชัยพฤกษณ์  ถาวรเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
460
เด็กชายชากิร  แสะเมาะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
461
เด็กชายชาคริต  แสงอรุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
462
เด็กชายชานันท์ฎา  สุขสบาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงชาเนีย  นิและ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
464
เด็กชายชามินทร์  สะกานดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
465
เด็กชายชามิล  เทพลักษณ์
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
466
เด็กชายชามีน  มาหะมะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
467
เด็กชายชาร์มีม  เจ๊ะเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงชาลิตา  ชูชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงชาลิสา  พงศ์ปิยะนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงชาลิสา  วิปุลากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงชีริน  มะมิง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
472
เด็กชายชุติพนธ์  อดิศัยเผ่าพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 473 - 507 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
473
เด็กหญิงซอบารียะห์  อำนวยพร
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
474
เด็กชายซอฟวาน  สือนิกลิง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงซอฟียะห์  อำนวยพร
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงซันญาบีล  หะยีมะสาและ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
477
เด็กชายซัยฟาน  สมานุรัตน์
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
478
เด็กชายซัฟวรรณ  มามะ
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงซัยดาณี  อิบนูฮัจญีฮาซัน
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงซัยฟิตา  หะยีดือราแม
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงซัรฟา  กาเร็งสานา
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงซัรฟา  ดารายีสาฮอ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงซัรฟาอ์  เงาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงซัลซาบีลา  รักษ์ปราชญ์
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงซัลมีย์  มะดีเยาะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงซัลวา  เด่นชีวา
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงซัลวา  มะเก๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงซัลวา  วาเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
489
เด็กชายซากิช  ดอเล๊าะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
490
เด็กชายซากีรีน  เจะปูเตะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงซามีมี  เจะมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
492
เด็กชายซามีย์  อินเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงซาร่า  หมัดหมาน
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงซีรีน  อาแว
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงซีรีน  อาแว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
496
เด็กชายซุบฮีร์  มูนา
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงซุลฟาร์  สามะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงซุวัยการ  อาแว
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงซูยาสมีน  มาหะมะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงซูรราญา  วานิ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
501
เด็กชายเซาวาล  นาลี
ป.6
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงโซเฟีย  เช็งกะชรี
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงโซเฟีย  บาตูเซ็ง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงไซบะห์  มะลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
505
เด็กชายญาณเกียรติ  อาญาพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
506
เด็กชายญาณวุฒิ  นาคแก้ว
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงญาฟิณ  บินดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 508 - 542 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
508
เด็กหญิงฏัสนีม  ยูโซะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงฐิดาภา  วิมูลชาติ
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงฐิตาพร  วัฒนวณิชชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงฐิตาภา  โชติพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงฐิตาภา  อิสระณะวัฒน์
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
513
เด็กชายฐิติกร  มะโนภักดิ์
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
514
เด็กชายฐิติกร  ศรีวารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงฐิติชญา  พุฒดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงฑิตฐิตา  รามแก้ว
ป.6
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงณ ชนก  แก้วประจุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
518
เด็กชายณราวุฒิ  หวังรชตะรุจ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงณัจญดา  บือซา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สองชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงณัฐกานต์  บินซา
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงณัฐณิชา  เจ๊ะมะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงณัฐนันท์  สายบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงณัฐนันท์  สุกศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
525
เด็กชายณัฐประวีร์  วรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงณัฐปารย์  ทองไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
527
เด็กชายณัฐพัฒน์  บรรจงคชาธาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
528
เด็กชายณัฐศักดิ์  สุจริต
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงณิชกานต์  แก้วขาว
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงณูรุล  เจ๊ะมะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
531
เด็กชายดานิส  ดาหะแม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงดานีนญามีลาร์  เพ็ญอำมาศ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
533
เด็กชายดาริส  ดาแนแม
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงดาเรีย  ศรีประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงดาอาน  ยูโซะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
536
เด็กชายดาอิม  ยินดีทิพย์
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงดีติกา  จันทร์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงเดียร์นา  เปาะแต
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
539
เด็กชายโดวอา  มูอารีฟ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงตฤนดา  เทพษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
541
เด็กชายต่วนซอฟวาน  แวสุหลง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงต่วนซีรีนย์  อาแซ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 543 - 577 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
543
เด็กหญิงต่วนตัสนีม  ตูแวและ
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงต่วนอะห์ลาม  ต่วนสะนิ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงตัซนีม  จำพันธุ์
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงตัสนีม  ไพรพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงตัสนีม  ฮาแว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงตัสลีม  โต๊ะแย
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
549
เด็กชายติณณภพ  บุญตามช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
550
เด็กชายไตรธร  ทองทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงทรรวรีก์  สงคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
552
เด็กชายทัศกร  ดวงคุระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงทิพซีรีย์  ปูเตะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
554
เด็กชายทิวัตถ์  ทองเอียด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
555
เด็กชายทีปกร  แสงฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงธณัญญา  ปาระมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงธนพร  ยอดรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
558
เด็กชายธนวิชญ์  เชาว์ทอง
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงธนัชพร  วรพิพัฒน์สกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
560
เด็กชายธนา  พุฒคง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์)
วิทย์ประถม
561
เด็กชายธนา  อุเซ็ง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงธนิสรา  ทองศรีนุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
563
เด็กชายธฤต  พรหมฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงธัญชนก  ธนากรวาณิชย์
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทองดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ยอดศรี
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงธัญรดา  อารง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงธัญสินี  รัตนพรหม
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
569
เด็กชายธีรภัทร  ทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงธีรารัตน์  ทองสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงนดา  ยามา
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงนดา  แวกือจิ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
573
เด็กชายนมัน  บากา
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงนริศรา  แวสุหลง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงนลินรัตน์  พันธุ์ไพโรจน์
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงนวพร  บุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงนวพร  ปานเคลือบ
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 578 - 612 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
578
เด็กหญิงนัจญมีย์  พวงนุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงนัจญ์มีย์  นิยมรัฐ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงนัจมีย์  คอยา
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงนัจวา  มาหะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงนัชชา  รัตนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงนัชมีย์  ศรีมารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงนัชย์ลา  หะมะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงนัซนีน  ซอตีเมาะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงนัซอา  อาบูลี
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงนัฎรอตุลอายน์  เจ๊ะบอสู
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงนัฏวรรณ  อาศิสสกุล
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงนัดวา  บือราเฮง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงนัทธมน  ช่อวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
591
เด็กชายนัทธวัฒน์  พรมขาวทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงนันท์นภัส  ช่วยรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงนันท์นภัส  ชินพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงนันท์นลิน  สมาแอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงนันทรัตน์  เจ๊ะหลง
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงนันทิชา  ขานโบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงนัสทีเซีย  ฉาฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงนัสริน  ตุลยาพงศ์
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงนัสริน  หงส์สำโรง
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงนัสริน  อาลี
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงนัสรินทร์  อาแวมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงนาซีฟาร์  บุญจันทร์
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงนาเดียร์  ชุมศรี
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงนาตาชา  เบญจดารา
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงนาฟัล  พัฒนปรีชาวงศ์
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงนายีฮะห์  หะแว
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงนารีมาน  ลาเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
608
เด็กชายนาศิรุดดีน  บินเซ็ง
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
609
เด็กชายนาอิฟ  แวหะมิ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงนิกัสมาวาตี  คาบารอซา
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
611
เด็กชายนิฆ็อยรณ  ตอหะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
612
เด็กชายนิชากิร  นิเลาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 613 - 647 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
613
เด็กหญิงนิชาภา  ช่วยรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
614
เด็กชายนิชามาลย์  ราเชษฐ์ หะยีดิน
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
615
เด็กชายนิชารีฟ  มะนุ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงนิซัลวาชีรีน  สาและ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
617
เด็กชายนิติภูมิ  ละใบสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงนินัซมี  แวสะมะแอ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงนินัศริน  มะสาแม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงนินาดา  หะยีนิเลาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
621
เด็กชายนิเนาว์ฟัล  ตูแป
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงนิรันดา  ไชยสิท
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงนิลสุดา  มะมิง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงนิลาวาตี  พรศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงนิสริน  อาแว
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงนิสรีน  บือราเฮง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงนิสรีน  หะยีมะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
628
เด็กชายนิอะลามุดดีน  มะแซ
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
629
เด็กชายนิอัฟฟาน  นิกะจิ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงนิอัม  มาหะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงนิอัสมีฮาน  นิเซ็ง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
632
เด็กชายนิอานัส  ยูโซะยากอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงนิฮีดายะห์  ปูเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงนุรนาดาย์  ฮามิ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงนุรนาตาซา  อีปง
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงนุรฟาเดีย  สะอะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงนุรอามานี  เจะโกะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงนุร์ไอฟะห์  แวเย็ง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงนุสรินดา  สนิทพันธ์
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงนูรจันนะห์  สะแปอิง
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงนูรซัรฟา  ปะดอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงนูรซีฮาม  หะแว
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงนูรฌาฮีดาร์  อาแซ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงนูรญัมลาอ์  หะยีสะอะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงนูรดานียะห์  เจ๊ะโอ๊ะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงนูรฟัรดา  เจ๊ะมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงนูรฟาเดียร์  มามะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 648 - 682 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
648
เด็กหญิงนูรฟาติน  หะยีมะเก๊ะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงนูรฟาติล์  ลูวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงนูรฟาราห์  แมะเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงนูรฟาร์  กูเล็ง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงนูรฟาเรีย  ยายิ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงนูรฟิตดาว  รอดเจริญ
ป.6
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงนูรมี  เจะปอ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงนูรมูฏีอะฮ  มะลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงนูรรอยมีย์  วายะโยะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงนูรรอยมีย์  สาลาโด
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงนูรราเนียร์  สอดอ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงนูรวานีตา  ไทยสนิท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงนูรอัดลีนีย์  แบเลาะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงนูรอัยริน  บินอูมะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงนูรอาซียัน  มะเย็ง
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงนูรอานีตา  ยีดิง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงนูรอามานะห์  เจ๊ะโก๊ะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงนูรอามานี  จันทสโร
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงนูรอามีมีย์  อิสหัส
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงนูรอิลมีย์  ยา
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงนูรไอ  เจะบี
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงนูรไอซูรี  เจ๊ะมะแซ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงนูรฮานีฟา  วาแตลี
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  กือจิ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงนูรฮาฟีซาร์  ยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงนูรฮาฟีฟะฮ์  สุขเสนีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงนูรีน  ดือราแม
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงนูรีมาน  หะยีมะสาและ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงนูรีฮัน  เปาะซา
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงนูรุลอิฮซาน  มะมิง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงนูรุลฮูดา  เลาหสกุล
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงนูรูนาตาชา  ดาโอะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงนูรูฟิตรา  อาแซ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงนูรูลอีมานห์  ปูเตะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงนูรูลฮัก  หะยียะโกะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 683 - 717 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
683
เด็กหญิงนูอัฟฟรีซัน  เปาะซา
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
684
เด็กชายเนาฟาล  เจ๊ะหลง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงโนรฟากีนี  เจ๊ะลี
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงโนรฟาติน  ดือราซอ
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงโนรไลลา  ดิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงบัลกีส  มาราเซะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงบัลกีส  สติรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงบิสมี  ยูโซะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงบีบีไรน่า  อับดุลเลาะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงบุซรอ  ขวัญคาวิน
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงบุญญาภา  ตันวินิตกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงบุศรา  สะมะแอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
695
เด็กชายบูฆอรีย์  อาแว
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
696
เด็กชายบูรกาน  สามะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
697
เด็กชายปฐพี  บุญใส
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
698
เด็กชายปณชัย  ทองบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
699
เด็กชายปรินทร  เพ็ชรรัตน์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงปลื้มกมล  เอียดน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงปาณิสรา  วันมหามาตร
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงปานรพี  เกื้อรอด
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงปาริชาติ  รามรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงปาลิตา  ชินพงษ์
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงปุญญิศา  เมฆศิลป์
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
706
เด็กชายปุณณวิช  จันทร์เพ็ญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงฝันสิริ  ดำแก้ว
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
708
เด็กชายพงศกร  ขันทศกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
709
เด็กชายพรภวิษย์  เฟื่องรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงพรสวรรค์  สลัดทุกข์
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
711
เด็กชายพรหมพิริยะ  ศรีรัตน์
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
712
เด็กชายพลพล  พลอยศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงพลอยปภัสร์  สุจริต
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
714
เด็กชายพัชร  จันทร์ลุน
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงพัชรี  แนซี
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงพัทธระธิดา  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงพิชชากร  ฤทธิ์พลเดช
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 718 - 752 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
718
เด็กหญิงพิชชาภา  ยังศรีนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงพิชญ์นรี  เกลี้ยงชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงพิมพ์รภัช  วัฒนากิติภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงพิมอศิพร  มณีรัตน์
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงพิลาศลักษ์  แก้วคงธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
723
เด็กชายพีรณัฐ  ชูสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงพุธิตา  เงินแดง
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงเพชรดาว  ดือราแม
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
726
เด็กชายฟักกรูรอซีย์  บินมามุ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงฟัฎลีน  อิสสะมะแอ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงฟัรฮานีย์  มูฮำหมัดตอฮิร
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
729
เด็กชายฟากิฮ  สามะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
730
เด็กชายฟาฎิล  อายิ
ป.6
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
731
เด็กชายฟาฎีล  กรระสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
732
เด็กชายฟาฏิล  ดาเร่สาและ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงฟ้าดาว  ธีระศักดิ์สกุลชัย
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงฟาเดีย  กาเจ
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงฟาเดียร์  ยูโซะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงฟาติณณา  เจ๊ะมุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงฟาติน  เจ๊ะมะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงฟาร์ติน  บินเจ๊ะแว
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงฟาร่าห์  คะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
740
เด็กชายฟาริซ  มามะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
741
เด็กชายฟารีฟ  เบ็ญนาวี
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
742
เด็กชายฟาอีซีน  แฮปากา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
743
เด็กชายฟาฮัต  ปูตะมะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงฟิรดาว  รูปายี
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงฟิรดาวซ์  มาหะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงฟีรดาว  เรืองธนู
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
747
เด็กชายฟีรฮาน  หีมมิหนะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงฟีรูซ  เจะอูมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
749
เด็กชายฟูรกอน  มือลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงภคพร  โพธิ์พรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงภวรัญชน์  เท่งปกิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์)
วิทย์ประถม
752
เด็กชายภวัต  บือราเฮง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 753 - 787 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
753
เด็กชายภัคศรัณย์  มาหะมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงภัทรธิดา  พรหมเจียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
755
เด็กชายภัทรพล  พืชพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงภัทรวดี  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
757
เด็กชายภัทรวัฎป์  ชูรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงภัทรินทร์  แก้วสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
759
เด็กชายภาณุพงศ์  เชาว์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงภิญยพัชร์  นือเร็ง
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงภิรัญญา  คำคงศักดิ์
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
762
เด็กชายภูริภัทร  อุบลรัตน์
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงภูษณิศา  สกุลราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงมณิการ์  รัตนพรหม
ป.6
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงมัยซูน  มะลี
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงมาณาล  เจ๊ะกอ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงมานิสรา  กือมะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงมายฟิโรชาร์  ยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
769
เด็กชายมาร์ติน  เบญจดารา
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงมาลีรัตน์  พรหมเมศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
771
เด็กชายมินทร์ธาดา  ขาวผ่อง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
772
เด็กชายมินฮาอัคบาร์  เพ็ญอำมาศ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงมุขชีดา  อาแวเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
774
เด็กชายมุชริฟ  แม
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
775
เด็กชายมุนซิร  บินอาแซ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
776
เด็กชายมุสตากีม  เด็งมายอ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
777
เด็กชายมุสตาญาบ  อาแว
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
778
เด็กชายมูญิบุรรอฮมาน  ดอเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
779
เด็กชายมูฮัมหมัดซอลาฮูดดีน  บือราเฮง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
780
เด็กชายมูฮัมหมัดซากีรีน  บือซา
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
781
เด็กชายมูฮัมหมัดนัซวาน  มะดากะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
782
เด็กชายมูฮัมหมัดอักรอม  อารง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
783
เด็กชายมูฮัมหมัดอากีฟ  อิบบราฮิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
784
เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟีน  มะดาโอะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
785
เด็กชายมูฮัมหมัดฮารูน  ดือราแม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
786
เด็กชายมูฮำหมัดนาอีฟ  เจะมามะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
787
เด็กชายมูฮำหมัดฟัยรัส  เวชเสน
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 788 - 822 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
788
เด็กชายมูฮำหมัดฟุรกอน  นาวี
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
789
เด็กชายมูฮำหมัดอัซฟัร  สุยี
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
790
เด็กชายมูฮำหมัดอาลีฟ  สาตาลา
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงไมซาราห์  มามะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงยัสมินซาเฟียนา  เจะอารง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงยามีละห์  มามะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงยุมณีย์  บือราเฮง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงรสริน  ทองฉาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงรอฎวา  ปากียา
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงรอยมี่ย์  เจะเด็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงรัยยาน  เจ๊ะมิ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
799
เด็กชายราฟาน  อาดีนสกุล
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
800
เด็กชายราอีฟ  หะยีสือมาแอ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
801
เด็กชายริดวาน  ตวันตีมุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
802
เด็กชายริดวาน  ยีหวันจิ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
803
เด็กชายริฟกีย์  มาหะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
804
เด็กชายริฟอัต  ซารีแปเราะ
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
805
เด็กชายริฟฮาน  บินสาและ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงรุซาฟีกาห์  หะยีสาและ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงรุสเดียนา  มะเซ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงรูสนีตา  ตาเหลีตา
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงเรเนีย  แถวนาชุม
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงโรสอัยณีย์  อินทโช
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงโรสอัยริณ  กาเหย็ม
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
812
เด็กชายลุฏฟี  เจะยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงวชิรญาณ์  อารีเลิศ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
814
เด็กชายวรัญชิด  เพ็งระวะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงวลัยลักษณ์  เจะดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงวันโซเฟีย  ขาเดน
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
817
เด็กชายวันฟัรฮาน  ต่วนดือเร๊ะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงวานีดา  ลาเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงวาริซมีย์  เจ๊ะโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงวาศินี  คงทอง
ป.6
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงวาฮีดา  มะเย็ง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงวิรดาน  ยูโซะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 823 - 857 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
823
เด็กหญิงวิอาม  ลาเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงวีญาณีส  ขวัญดี
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงวีรกานต์  จินดาเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
826
เด็กชายวีรชน  สิริภูวดล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
827
เด็กชายวีรภาพ  ภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
828
เด็กชายวีรอมีน  ยือลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
829
เด็กชายวุฒิภัทร  ประทุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
830
เด็กชายแวตะมีม  บินแวอูมา
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
831
เด็กชายแวฟารวิน  สะเมาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงแวรุซัยนีย์  แวแยนา
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงแวโรสฟาเนีย  แวอารง
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
834
เด็กชายแวอารฟิน  สะเมาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
835
เด็กชายแวอิรฟานฮากิม  ต่วนบือราเฮ็ม
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงศรัญญา  ผลภิญโญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์)
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงศรัญญารัตน์  บุญมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
838
เด็กชายศรัณยภัทร  อบราฮีมีย์
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงศรินดา  มานะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงศศิชา  คงคา
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงศาวาณี  อาแว
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงศิรดา  ตรุระจิตต์
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงศิริณ  ตาหยง
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงศิริพร  วิระมุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงศิริภัสสร  รักษาก้านตง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์)
วิทย์ประถม
847
เด็กชายศิริศักดิ์  เพ็ชร์บุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงศิวกร  ณ สงขลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงศิวพร  คงพูน
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
850
เด็กชายศุภกฤต  ขวัญคง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
851
เด็กชายศุภกฤษ  พึ่งตำบล
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
852
เด็กชายศุภวิชญ์  ฉาฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงศุภานัน  ทิพย์ปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
854
เด็กชายษะกีฟ  มาหะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
855
เด็กชายสรชัช  วรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงสรณ์สิริ  แซ่ค้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงสราสินี  บือราเฮง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 858 - 892 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
858
เด็กชายสำนูซี  ดือราแม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงสิรรัตน์  แสงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
860
เด็กชายสุกฤษฎิ์  สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
861
เด็กชายสุกิจจา  เปี่ยนขุนทศ
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงสุชานันท์  แดงนำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงสุณิสา  ขัตติยวรรณ
ป.6
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงสุนิศา  มะลี
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงสุภาวดี  หมวกแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
866
เด็กชายสุรพัศ  หนูสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
867
เด็กชายสุรวิทย์  แสงแก้ว
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
868
เด็กชายสุรสิทธิ์  สอีด
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงสุริชา  นุ้ยสกุล
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงสุวพิชญ์  แก้วสุขใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
871
เด็กชายสุวิจักขณ์  ประชุมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุญรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงอณัศริณ  แดเนาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงอธิชนันท์  อับดุลฮามิ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงอนิศรินทร์  ลาเตะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงอนิสนาตาช่า  มาหามะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงอภิชญา  นิลแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
878
เด็กชายอภิสิทธิ์  โล่ห์พงค์
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
879
เด็กชายอมรพัฒน์  สังข์ประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงอมันดา  มูสิกิ้ม
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงอริสรา  ศรีรังษ์
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
882
เด็กชายอลีฟติณ  ผาสุพรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงอลิศดา  หมาดโต๊ะซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงอวาฏิฟ  เจ๊ะอาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
885
เด็กชายอักมัล  กือมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
886
เด็กชายอัคบักร์  กาแม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
887
เด็กชายอัครภูมิ  มามะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
888
เด็กชายอัชรอฟ  ตะมิงมะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
889
เด็กชายอันวัร  เจีะนะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
890
เด็กชายอับดุรรอเฟร์  กุเรชี่
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
891
เด็กชายอับดุลฟาเดล  เจะมะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
892
เด็กชายอับดุลมาร์ติน  หะยีเซ็ง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 893 - 927 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
893
เด็กชายอับดุลมุมินทร์  สาเฮาะ
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
894
เด็กชายอับดุลลอฮ์  แขกพงศ์
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
895
เด็กชายอับดุลลาเคร  อับดุลกานาน
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
896
เด็กชายอับดุลวาริษ  กิตติสะมะแอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
897
เด็กชายอัฟฎอน  กูโน
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
898
เด็กชายอัฟฎอล  มามะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
899
เด็กชายอัฟฎ็อลล์  สาและ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
900
เด็กชายอัฟฎ็อล  วรรณมาตร
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงอัฟนาน  บินกลิน
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงอัฟฮัมมี  มะสูยี
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
903
เด็กชายอัมรินทร์  ขวัญใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
904
เด็กชายอัยดิลอามีน  หะยีดือราแม
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงอัยนูฟากิมี  ยูโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงอัยมุนี  แวบือซา
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงอัยยา  เหมมัน
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงอัลนัจมี  บาแม
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงอัลฟาณีย์  ดาโอ๊ะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงอัลฟาดารุส  วาสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงอัลมีร่า  ศรีปุตรา ณ ยะลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงอัลวานี  อำพันธ์เสน
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงอัลวานีย์  เจ๊ะแว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงอัลฮุดา  ศรีแสง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
915
เด็กชายอัสนาวีย์  หวังแอ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงอัสมะ  แมละมัย
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงอัสมาอ์  แวซู
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
918
เด็กชายอากิล  ภูมิบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
919
เด็กชายอากีฟ  ภควันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
920
เด็กชายอากีฟ  วาซิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงอาซารอ  อาแว
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงอาณีฟาร์  ซาและ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
923
เด็กชายอาดิล  ปาเนาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
924
เด็กชายอาดีฟ  มือลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงอาดีละห์  ซาร์
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงอาตอฮาเราะห์  สะเมาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
927
เด็กชายอานัส  บุณยะพุกกนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 928 - 962 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
928
เด็กชายอานัส  ยูโซะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
929
เด็กชายอานัสรูน  กะนิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงอานีฟ  แวนามะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
931
เด็กชายอานีส  รอนิง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
932
เด็กชายอาบัส  ดือราซอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงอาฟีญา  สามะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงอานานะห์  มะนุ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงอามานีนุซซามีย์  ดอเล๊าะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงอามีเรีย  อภิชาติ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงอารินทร์สรา  แยนา
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
938
เด็กชายอารีฟ  ละหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
939
เด็กชายอารีฟ  สะมะแอ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงอารีฟะห์  ยะปา
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
941
เด็กชายอาลามีน  เซ็ง
ป.6
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
942
เด็กชายอาลีมีน  เจ๊ะและ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงอาลียานาฎวา  เจะมามะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงอาวาติฟ  โกะ
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
945
เด็กชายอาหมัดยูซรอน  สะแลแม
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงอาอีซะห์  เจ๊ะมะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
947
เด็กชายอิคลาส  เจะหลง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงอิจลาล  สาโบะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
949
เด็กหญิงอิซซะฮ  ดาแลเบาะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงอิซยาน  ซูลง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
951
เด็กชายอินอาม  อดิเรกสรณะ
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
952
เด็กชายอิบรอฮีม  พัฒนกุลเลิศ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงอิฟติกานต์  เปาะเลาะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงอิฟฟะฮ  ดาแม
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงอิฟฟะฮ  ดาแลเบาะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงอิมตินาน  สาและ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
957
เด็กชายอิลฮาม  ขาลี
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
958
เด็กชายอิลฮาม  ดอรอแม
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
959
เด็กชายอิสการดา  วงศ์อัครวินท์
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
960
เด็กชายอีซกานต์ฎา  ดือเระ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
961
เด็กชายอูเซร  มานาอาซา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงไอลดา  แวมามุ
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 963 - 975 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
963
เด็กหญิงฮัซวานี  บาราสัน
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
964
เด็กชายฮัฟฟาฟ  บินเจ๊ะสือแม
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
965
เด็กชายฮัมกานร์  ยา
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงฮัสซาเน่ร์  เจ๊ะอาแซ
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
967
เด็กหญิงฮัสซูน่า  เจ๊ะอาแซ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
968
เด็กชายฮากีม  สะอิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
969
เด็กชายฮาซิม  ยอดิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงฮาซีมะฮ์  มะยีแต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
971
เด็กหญิงฮานาน  อาแวกาจิ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
972
เด็กหญิงฮานีฟาร์  เจ๊ะแม
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงฮายาตี  บือราเฮง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงฮาวาดะห์  อับดุลเลาะแม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงฮุสนา  สาและยายอ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 976 ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 501
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
976
เด็กชายอิรฟันดี  มาดเด่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม