ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 1 - 35 โรงเรียนเมืองนราธิวาส
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  ชุมเกื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกรณ์ดนัย  เริ่มพยับ
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกรวิชญ์  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกฤฏิ์  อาจอนงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกฤติธี  ไชยศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายก้องเกียรติ  ภักดีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกิตติธัช  ตั้งใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกิตติพศ  พันธนียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกิฟลาร์  เจ๊ะเด๊ะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกิศวาร์  เจ๊ะมะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกุลวานีย์  แวดาโอะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกูอานิส  กูจินามิง
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกูอาเรส  อามะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงของขวัญ  สุตระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงจณิสตา  โอภาศรีโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายจิรพงศ์  ประยูรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ยอดไกร
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายเจษฎากร  หลงราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงชญาดา  ยา
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายชยณัฐ  ตูเละ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงชยิสรา  รัตนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงชีรีน  ยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายเชิดพงษ์  รังษีโกศัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายซอรฟาน  สแลแม
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายซากิร  ยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายซามีม  หะยีอีแต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงซาฮาดา  กูนา
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงซุลฟาร์  อุมา
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงซูเรียนา  กอเมาะ
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายซูไฮมี  ยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายไซฟุดดีน  ดือราซอ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงญนันญาดา  ชอบเอียด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายญาณพัฒน์  ศักดิ์นุกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงญานิดา  ยานยา
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  มาลีวัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 36 - 70 โรงเรียนเมืองนราธิวาส
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณฏฐกานต์  แตมามุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงณัชชา  อำนวยพูนสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายณัฐชนน  อินทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงณัฐณิชา  จำปาหลู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงณัฐณิชา  เอียดนุสรณ์
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงณัฐธิดา  เทพโซะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายณัฐภัทร  บุญภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงณัศนิน  สุบรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงณิศรีนย์  ดาโอ๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายดานิช  อัสมะแอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงดุอาร์  ฮาลิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงตักวา  บินมะแดแฮ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงตัสนิม  ดารายี
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงตัสนีม  ยะโกะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงตัสนีม  สาแม
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงตัสนีม  อดุลยศาสน์
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายเตาฟาน  ยูโซะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงทิพามณี  เดชทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายธนกฤต  มาตรชัยกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงธนพร  ธนิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายธนศานติ์  รักราวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายธนา  ศรีรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงธัญญรัตน์  อินทร์เหมือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายธัญวิชญ์  จอมสุริยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงธันยพร  อักษรถึง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงธิดาพัชร์  สังข์ประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายธีร์รวัช  นามะกุณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงนภัส  อำนวยโชติสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงนรารัตน์  ไชยฤกษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงนลณีย์  ดือราซอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงนลิชา  ดีแม
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายนวนันท์  นิมอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายนัศรูน  ดือราแม
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงนัสริน  เมาะมูลา
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายนากิส  มะแซ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 71 - 105 โรงเรียนเมืองนราธิวาส
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงนาญูวาร์  อับดุลเลาะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงนาเดีย  บินสาแลแม
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงนิจุวัยนีย์  อารง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงนิซุวัยการณ์  บินนิแว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงนิณาดา  บินหะยีนิยิ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงนิฟาเดีย  แนซี
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงนิฟาติน  นิเซ็ง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายนิรันด์  เซะ
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงนิลลา  สกุลจีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงนิสริน  แซะอาหลี
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงนิอัฮลัม  กอตอนิโล
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงนิอาฏีฟ  สาแม
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงนิอามีเรียร์  ฮะยีอาซัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงนุรอามาลียา  อาบู
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงนูรซัรวาน  อาลี
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงนูรซามีฮะห์  เซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงนูรนัจญ์วา  สาเร๊ะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงนูรฟารีซาร์  อาแด
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงนูรฟาฮานา  รีรา
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงนูรวาตี  อูมา
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงนูรอาฟีฟา  บินดาโอะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงนูรอิลฮัม  ดามูหิ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  มะสาและ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงนูรฮูดา  เจ๊ะมะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงนูรุดฮาฟีณาย์  มีมาเต็ง
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายเนติธร  บราเฮ็ง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงเนาว์วาล  สะมะแอ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายบัซซาร  เจ๊ะเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงบัลกิซ  สาระกาสม
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงบีบีนิซรีน  สะกานดา
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงบุญญาณี  ขวัญนุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายบุญญามีน  มะแซสะอิ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายปกป้อง  วรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายปฐมพร  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายปราชญา  แก้วสำอางค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 106 - 140 โรงเรียนเมืองนราธิวาส
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงปวริศา  ลือเกียรติศักดิ์
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงปวริศา  สุนเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงปาณิสรา  มณีรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงปิยากร  รัตนโกสินทร์
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงพรศิริ  วัฒนชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายพลชาติ  ซุ้นซิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงพัชรกัญญ์  แก้วสุกใส
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงพิชญาภา  ทองจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายพิชาภพ  หลงราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงพิมพ์อักษรา  มาศมินทร์ไชยนรา
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงพิริยาพร  พัวพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงพีรดา  ตุลยาพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายพุทธิพงษ์  ศรีวัง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงแพรวา  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายฟัยรุซ  หะมุ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายฟัรฮัม  มาหะมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายฟาฎิล  ดือราแม
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงฟาณีส  สาแมง
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงฟาเดียร์  สะดียามู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงฟาราซากีราห์  ยูโซะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงฟาราฟาสมีลา  มะตาเห
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายฟุรกร  ทาหา
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงภัคธีมา  ไชยมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงภัทรวรรณ  ชินวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงภาวัชญา  ละมุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงภาสินี  วงศ์คำอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงมัรบียะห์  ยะปา
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงมาฐิณี  เสาร์หม๋อง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงมาดีนะฮ์  หะยีอารง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงมารีณีย์  นิทัศน์นวเดชากุล
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายมูฮัมมัดบัดรูล  หะยีมะมิง
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายมูฮัมมัดอานิส  เปาะซา
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายมูฮัมหมัดลาเซ็น  สะมะแอ
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายมูฮัมหมัดลุกมาน  พาลาบูเกะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายมูฮัมหมัดฮานีฟ  รอแม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 141 - 175 โรงเรียนเมืองนราธิวาส
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายมูฮำหมัดมูฟีด  มะลี
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายเมกกะเอลด์  บิลล่าเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายเมฆา  ไชยชำนาญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงยัสมิน  ดอฆอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงยาสมิน  บิลังโหลด
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงยูวารียะห์  สาและ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายยูสรอน  นิโด
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงรสสุคนธ์  จินตรารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงรอซีดา  รอหิง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงรอซีตา  หะยีมามะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายรอฟัยรุซ  ราคุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงรอยมี  มะเยาะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายรัฐศาสตร์  ใจเทียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงรัตนาวดี  เส่งสีแดง
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายราฟี่  ปะจูศาลา
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงวริษฐา  เอียดทุ่งคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายวสิษฐ์พล  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงวัสมีย์  แยนา
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงวิชญรัชต์  วศินยานุวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงวิชญาพร  ทองใสย์
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงวิชญาพร  พุ่มศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงวิลดาณีย์  นรานุกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงวีดาร์ดี  สามะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายแวอัสมิง  มะเซ็ง
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงแวฮิบะฮ  แวมูดอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายศุภากร  ขนานขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงโศภิตา  พึ่งตำบล
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงสิราวรรณ  จอมสุริยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงสิริกร  จันทร์สุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงสิรินทร  กิ้มขู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงสุฐิตา  สุวรรณลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายสุทัช  ราน
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายสุธินันท์  โชติไพบูลย์พันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงสุธีรา  ยงค์หนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงสุรีย์มาศ  สันนะกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 176 - 208 โรงเรียนเมืองนราธิวาส
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายหัสดิน  จันภัย
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายอชิตพล  เพ็ชรคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงอชิรญา  เสาร์เพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายอดิล  อามีเราะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงอธิชา  กิ้มอิ้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงอนุธิดา  นราสมโภชกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายอนุภาพ  มะรอเซะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายอรรถสิทธิ์  ศรีมั่น
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายอลีม  แมทาลง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายอัซรอน  สะอิ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายอัซรอน  สาแม
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงอัญญาณี  เจนวิทยานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายอับดุลฮากีม  หะยีสาและ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงอัฟนาน  เจ๊ะเฮง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายอัฟฟาน  สะมะแอ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายอัฟฮัม  วุฒิโรจนธาดา
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงอัสมะ  อาแซนิแม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงอัสมา  หวันมุดา
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายอัสมินทร์  บือราเฮง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายอัสรออีฟ  สาและ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงอามานี  แลนิ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายอามีร  รอนิง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงอาวณี  สิริกุลเจริญรุ่ง
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงอาวาตีฟ  อิสลามกุล
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงอาอีมาน  สาและ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายอิคลาส  ดารามั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงอิพตีซาม  อาแว
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงอิหติฌาม  บอเถาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงอุลยา  หมื่นคลัง
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงฮานาน  เจ๊ะเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงฮานานี  โซะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงฮานีฟะห์  แวดาโอะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายฮูเซ็น  เจ๊ะปอ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 209 - 243 โรงเรียนเมืองนราธิวาส
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
209
เด็กชายกฤตยชญ์  เพชรนิล
ม.1
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายกอฟฟารี่  อาแวเล๊าะ
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงกูนาวา  อาแว
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงกูมาดานียะห์  อาแวกือจิ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงเกาซัร  อามิง
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงจณิสตา  สะอิมิ
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงจัลวาตีย์  อุแม
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงจัสมิน  มะลี
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงเจนนี่  เร๊ะ
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายเจฟรอน  สะแลแม
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายเจฟรี่ย์  สะแลแม
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
นางสาวซักตราวาตี  กาเซ็ง
ม.3
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงซัซวานี  แลแว
ม.1
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงซันวา  ซิมะ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงซัรฟาร์  หะยีหะมิ
ม.3
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงซัลมี  สะมะอุง
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงซัลวานี  การกล้า
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงซามีมี  บินมะแดแฮ
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายซารีฟ  มาแน
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงซุนนี  ปาแนแจกะ
ม.3
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงซุลฟา  สะอิ
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายซูเบร  ดอเลาะ
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายซูฟี  อาแว
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงซูมัยญ่า  บินแลบา
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงซูรัยยา  หะยีแม
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายซูลกิฟลี  ภูริกานต์
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายซูลฟีการ์  อารง
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายซูไฮมี  หะยีแวนิ
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
นางสาวญาสมีย์  ดือเร๊ะ
ม.3
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงณญาดา  หมานมา
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายณัชพล  วงษ์สำราญ
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงณัฐกานต์  สาระวัน
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงณูราฮ  ตำภู
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายต่วนกูอิครัม  มามะ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงต่วนนูรซาฟีกะห์  นิฮะ
ม.1
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 244 - 278 โรงเรียนเมืองนราธิวาส
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
244
เด็กชายต่วนฮาบีบุรรอฮ์มัน  ตีงี
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงตัสนีม  ลอเซะ
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงตัสมีรา  ดือราแม
ม.3
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงทรรศณาพร  สมบุญเพ็ง
ม.1
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงนฎาณ์  วาจิ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงนราวัลย์  อุทธศรี
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงนราสินี  อาแด
ม.3
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงนัจมีย์  สือแม
ม.3
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงนัดดา  อาศิสสกุล
ม.3
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงนัศริน  สุหลง
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงนัสริน  เจ๊ะอาแซ
ม.3
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงนาซอบะห์  สมะแอ
ม.1
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงนาญียะห์  สาและ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
นางสาวนาเดียยานา  ดุมา
ม.3
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงนาเดียร์  เปาะแต
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงนาตาชา  มือลี
ม.1
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงนาตาซา  ซา
ม.1
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงนาบีฮา  แวหะมะ
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงนาอีมี  ดอรอเซะ
ม.3
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงนิกุลวานีย์  นิมะ
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงนิโซเฟียร์  ซีอูเซ็ง
ม.1
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงนิยัสมีน  สาและ
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายนิลูอัย  วาปา
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงนิสตาร์  โสะแสะ
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงนิสรีน  เจ๊ะอูมา
ม.3
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายนิอาซิซ  มามะ
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงนิอาณีตา  แนซี
ม.3
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงนุชฟาเดีย  สาและ
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงนุรฮุซนา  ฮาแย
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงนุสนาเดีย  ตีเอียดย่อ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายนูไมรี  เมาตี
ม.3
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงนูรนาฎา  มะยิ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงนูรฟาฎีละห์  ประยูรโต
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
นางสาวนูรฟาดีละห์  จารง
ม.3
โรงเรียนต้นตันหยง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงนูรฟาดีลา  บือราเฮง
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 279 - 313 โรงเรียนเมืองนราธิวาส
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
279
เด็กหญิงนูรฟาเดีย  มะหลง
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงนูรฟิรดาว  เจ๊ะหะ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงนูรร็อยยาน  กะเตะ
ม.1
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงนูรอัยมี  จูมะ
ม.2
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงนูรอัลวานี  แลเมาะ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงนูรอารีณา  เจ๊ะซู
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงนูรอิฮซาน  สุลง
ม.2
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงนูรอีมาน  เจะสู
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงนูรฮาฟิซาร์  ยูโซ๊ะ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
นางสาวนูรฮายาตี  บือราเฮงปลูกา
ม.3
โรงเรียนต้นตันหยง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงนูรฮาวานิส  ลีกี
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
นางสาวนูรีซา  ยูโซ๊ะ
ม.3
โรงเรียนต้นตันหยง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายนูรุดดีน  หะยีสาและ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงนูรุลฟาร่าห์  บิลร่าหมาน
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงนูรุลฮีดายะห์  กาเจ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงนูรูลนาซีฮา  หะยีนาแว
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงนูรูลฟาตีฮะห์  มะลีเป็ง
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงนูรูลฟิตรี  อดุลยศาสน์
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงนูรูลฮูดา  บูละ
ม.3
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงนูฮาฮ์  อาแว
ม.3
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงโนร์ดีณา  มะมิง
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายบัรซูน  ดอเล๊าะ
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงบัลกิส  หมัดศิริ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงบัลกีส  มาหามะ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายบีลาล  มูกะ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายปราชญา  จอมบดินทร์
ม.1
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงปาณิสรา  รักษาจิตร
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงพิมมาดา  อูเซ็ง
ม.3
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงฟัยรูซ  จันทร์สนิท
ม.3
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายฟาฎิร  ปูตะมะ
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงฟาติน  เทพลักษณ์
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงฟาติน  พีรีซี
ม.1
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายฟาร์กีฟ  ดำแก้ว
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงฟาร์เตณ  ดือเระ
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงฟารฮันนา  ดาโอ๊ะ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 314 - 348 โรงเรียนเมืองนราธิวาส
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
314
เด็กหญิงฟาริณดา  หะยีเจะอาแว
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายฟารุต  เจริญยืน
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กชายฟิกรี่  มะอูเซ็ง
ม.2
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงฟิรดาว  บินมามะ
ม.3
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงฟิรดาวร์  ยูโซ๊ะ
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงฟีดาร์  รักษ์ปราชญ์
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายฟุรซาน  มามะ
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงมัณนาณร์  สามะ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงมัยซาราฮ  บือเซาะ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายมุซซัมมิล  กูวิง
ม.3
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงมูณา  หะยีอีแต
ม.3
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายมูบาร็อก  ยูโน
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงมูรซีดา  เจะเฮง
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
นายมูฮัมมัดอิกบาล  โต๊ะมาน
ม.3
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายมูฮัมหมัดซาฟูเด็น  หะมะ
ม.3
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายมูฮัมหมัดสาคอวี  สามะ
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายมูฮัมหมัดอัซลัน  บินหะยีมามุ
ม.2
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายมูฮัมหมัดอัตฟี  มะตาเฮ
ม.3
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟฟาน  เจะแม
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายมูฮำหมัด  เจ๊ะปอ
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายมูฮำหมัดฮาฟิส  อูมา
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงยัซมีน  ตาเหร์
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงยาสมีน  บินเจ๊ะโซ๊ะ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงร็อยมี  ขะเดหรี
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงริฟฮาน  บินเปาะจิ
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงรุณนดา  มามะ
ม.1
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
นางสาวรุสดา  ดือราโอะ
ม.3
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงรุสนา  มะดิง
ม.3
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงโรสกี  หนูเพ็ง
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
นายลุตฟี  ดอแน
ม.3
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงวรรณอัฟรูซ  ขาเดร์
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงวันนูรฟาซีลา  แวยูหัน
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายวันอิมรอน  เจะมะ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงวันฮับเซาะห์  แวดอเลาะ
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงวัลพัชรี  วาเฮ็ง
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 349 - 383 โรงเรียนเมืองนราธิวาส
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
349
เด็กหญิงศศิธร  อาแว
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงศุภรัตน์  ลอดิง
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงสิริกาญจน์  แวสุหลง
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงสีตีอามีรอ  มามะ
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงสุวนีย์  อาแวตาโละ
ม.3
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายหะซีฟ  สุหลง
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายหะนีซ  มามะ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงอณิศรา  สุดสุข
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงอนัศริญณ์  บินอูเซ็ง
ม.3
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงอริสรา  เภอเกลี้ยง
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงอัญยานี  บินอาแวเลาะ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงอันอาม  เจ๊ะมะ
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายอับดุลฮากิม  กาพายะ
ม.2
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
นางสาวอัยญาดา  หวังโส๊ะ
ม.3
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายอัยนาร์น  บาตูเซ็ง
ม.3
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงอัรอัม  หะยีอับดุลรอแม
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงอัลวานี  ดาโต๊ะ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงอัลวานีย์  มะเระ
ม.1
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงอัสมะห์  มูดี
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายอัฮมัดอัลฟาฎีล  ลาเต๊ะ
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงอากีละห์  ลืองิ๊
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงอาณีตา  มะสูกา
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายอาดาบี  สาแม
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายอาติส  ดอเลาะ
ม.3
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
นางสาวอาตีกะห์  หะยีบือราเฮง
ม.3
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
นางสาวอาตีน่า  มะนอ
ม.3
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
นางสาวอาตูน  เลาะยา
ม.3
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายอานัส  ดาโอ๊ะ
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงอานิส  มะเร๊ะ
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
นางสาวอานิส  สะมะแอ
ม.3
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงอานีซะ  ตาตา
ม.1
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงอานีซี  มือเร๊ะ
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงอานีรา  แลแว
ม.1
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงอานีส  เจนวิทยานันท์
ม.3
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงอาฟาฟ  สามาเล๊ะ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 384 - 402 โรงเรียนเมืองนราธิวาส
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
384
เด็กหญิงอามาลีนา  อาแวปาโอะ
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงอามีนา  บินแหละ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงอามีรุลอิลญา  อากาจิ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงอารนิสต์  มะดาอิง
ม.2
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงอาวาติฟ  หะยีเปาะหะ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงอาสน๊ะห์  หรนจันทร์
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายอาหามะบาดาวี  มามะ
ม.2
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายอิกรอม  มาหามะ
ม.2
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงอิบติซาม  มะเซ็ง
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงอิบตีซาม  จิตเที่ยง
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงอิฟฟะห์นาบีล๊ะ  มามะ
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงอุลยา  เฮง
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายโอมาร์  มะดง
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายฮัซซัน  นราธิปสกุล
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงฮันวา  กะมินสิน
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงฮัยภะ  อีแต
ม.3
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงฮัสนา  ตวันตีมุง
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายฮาติม  มะหะแซ
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายฮีลมาน  มะกอเซ็ง
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 403 - 437 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
403
เด็กหญิงกชวรรณ  สุขจันทร์
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงกมลลักษณ์  จันทรพันธ์
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงกรกต  ลี้รัตนศิริ
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงกรกนก  ศรีเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงกรรษมา  แวหามะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงกรวรรณ  บุญยะวันตัง
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายกรวิชญ์  ปั้นพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงกรวิภา  สุขฐิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายกรวีร์  พรหมคีรี
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงกรองกนก  ล่วนทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายกฤตนัย  พงษ์ไพฑูรย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายกฤตพล  เกษธิมา
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายกฤติชัย  ดวงศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายกฤศรภัส  นบนอบ
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงกษิรา  เพียรผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงก็อฏรุนนะดา  อูเซ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงกัญจนพร  สีแดง
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศาสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงกัฏรุนนาดา  รูมิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงกัตศินิล  ศรพรหม
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายกันตพงศ์  สุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงกัลยกร  ปานทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงกัลยารัตน์  อ่องสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงกุลรัชนันท์  เกื้อทอง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงกุลวานีย์  สะนิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงกูชาช่า  พระศรีณวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายกูดานิช  ยโซะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงกูลวานีย์  กูปูเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายกูอัซฮา  ลอเซ็ง
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงขวัญชนก  จำปาดิบ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงขศยา  ขันฑะสีมาเฉลิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงคณิตา  เทพษร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายคณิศร  จันทอุไร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงคีซาม์ม  จงถาวรสุข
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงจณิสตา  เสาร์พูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 438 - 472 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
438
เด็กหญิงจรรยาลัคน์  จินดาราม
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงจันทรรัตน์  จงภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงจัลวาณีย์  อุแม
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงจารุพิชญา  นวลแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายจิตรภณ  แสงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงจิรญาภา  บุญยวรรณ์
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายจิรภัทร  กิ้มขู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงจิรภิญญา  สะมะแอ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายจิรวัฒน์  คุ่ยหนู
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงจิราพัชร  บินหะยีอารง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงจิราพัชร  สอนนอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายเจฟรีย์  กาญจนพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายเจะอามาลีฟ  เจะสแลแม
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายเจิมขวัญ  โรจนา
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายเฉลิมชัย  ชินไชยชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงชญาภรณ์  ทองเจริญ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายชนกนันท์  ชาญแท้
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงชนัญชิดา  ชูเผือก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงชนิดาภา  พูลภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายชยพล  ธรรมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงชลันดา  สมันเหมือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายชัยพฤกษณ์  ถาวรเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายชากิร  แสะเมาะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายชาคริต  แสงอรุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายชานันท์ฎา  สุขสบาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงชาเนีย  นิและ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายชามินทร์  สะกานดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายชามิล  เทพลักษณ์
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายชามีน  มาหะมะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายชาร์มีม  เจ๊ะเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงชาลิตา  ชูชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงชาลิสา  พงศ์ปิยะนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงชาลิสา  วิปุลากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงชีริน  มะมิง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายชุติพนธ์  อดิศัยเผ่าพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 473 - 507 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
473
เด็กหญิงซอบารียะห์  อำนวยพร
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายซอฟวาน  สือนิกลิง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงซอฟียะห์  อำนวยพร
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงซันญาบีล  หะยีมะสาและ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายซัยฟาน  สมานุรัตน์
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายซัฟวรรณ  มามะ
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงซัยดาณี  อิบนูฮัจญีฮาซัน
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงซัยฟิตา  หะยีดือราแม
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงซัรฟา  กาเร็งสานา
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงซัรฟา  ดารายีสาฮอ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงซัรฟาอ์  เงาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงซัลซาบีลา  รักษ์ปราชญ์
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงซัลมีย์  มะดีเยาะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงซัลวา  เด่นชีวา
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงซัลวา  มะเก๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงซัลวา  วาเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายซากิช  ดอเล๊าะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายซากีรีน  เจะปูเตะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงซามีมี  เจะมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายซามีย์  อินเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงซาร่า  หมัดหมาน
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงซีรีน  อาแว
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงซีรีน  อาแว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายซุบฮีร์  มูนา
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงซุลฟาร์  สามะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงซุวัยการ  อาแว
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงซูยาสมีน  มาหะมะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงซูรราญา  วานิ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายเซาวาล  นาลี
ป.6
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงโซเฟีย  เช็งกะชรี
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงโซเฟีย  บาตูเซ็ง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงไซบะห์  มะลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายญาณเกียรติ  อาญาพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายญาณวุฒิ  นาคแก้ว
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงญาฟิณ  บินดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 508 - 542 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
508
เด็กหญิงฏัสนีม  ยูโซะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงฐิดาภา  วิมูลชาติ
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงฐิตาพร  วัฒนวณิชชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงฐิตาภา  โชติพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงฐิตาภา  อิสระณะวัฒน์
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายฐิติกร  มะโนภักดิ์
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายฐิติกร  ศรีวารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงฐิติชญา  พุฒดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงฑิตฐิตา  รามแก้ว
ป.6
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงณ ชนก  แก้วประจุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายณราวุฒิ  หวังรชตะรุจ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงณัจญดา  บือซา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สองชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงณัฐกานต์  บินซา
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงณัฐณิชา  เจ๊ะมะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงณัฐนันท์  สายบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงณัฐนันท์  สุกศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายณัฐประวีร์  วรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงณัฐปารย์  ทองไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายณัฐพัฒน์  บรรจงคชาธาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายณัฐศักดิ์  สุจริต
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงณิชกานต์  แก้วขาว
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงณูรุล  เจ๊ะมะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายดานิส  ดาหะแม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงดานีนญามีลาร์  เพ็ญอำมาศ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายดาริส  ดาแนแม
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงดาเรีย  ศรีประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงดาอาน  ยูโซะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายดาอิม  ยินดีทิพย์
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงดีติกา  จันทร์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงเดียร์นา  เปาะแต
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายโดวอา  มูอารีฟ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงตฤนดา  เทพษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายต่วนซอฟวาน  แวสุหลง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงต่วนซีรีนย์  อาแซ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 543 - 577 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
543
เด็กหญิงต่วนตัสนีม  ตูแวและ
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงต่วนอะห์ลาม  ต่วนสะนิ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงตัซนีม  จำพันธุ์
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงตัสนีม  ไพรพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงตัสนีม  ฮาแว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงตัสลีม  โต๊ะแย
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายติณณภพ  บุญตามช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายไตรธร  ทองทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงทรรวรีก์  สงคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายทัศกร  ดวงคุระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงทิพซีรีย์  ปูเตะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายทิวัตถ์  ทองเอียด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายทีปกร  แสงฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงธณัญญา  ปาระมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงธนพร  ยอดรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายธนวิชญ์  เชาว์ทอง
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงธนัชพร  วรพิพัฒน์สกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายธนา  พุฒคง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กชายธนา  อุเซ็ง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงธนิสรา  ทองศรีนุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายธฤต  พรหมฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงธัญชนก  ธนากรวาณิชย์
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทองดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ยอดศรี
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงธัญรดา  อารง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงธัญสินี  รัตนพรหม
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายธีรภัทร  ทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงธีรารัตน์  ทองสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงนดา  ยามา
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงนดา  แวกือจิ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายนมัน  บากา
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงนริศรา  แวสุหลง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงนลินรัตน์  พันธุ์ไพโรจน์
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงนวพร  บุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงนวพร  ปานเคลือบ
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 578 - 612 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
578
เด็กหญิงนัจญมีย์  พวงนุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงนัจญ์มีย์  นิยมรัฐ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงนัจมีย์  คอยา
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงนัจวา  มาหะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงนัชชา  รัตนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงนัชมีย์  ศรีมารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงนัชย์ลา  หะมะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงนัซนีน  ซอตีเมาะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงนัซอา  อาบูลี
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงนัฎรอตุลอายน์  เจ๊ะบอสู
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงนัฏวรรณ  อาศิสสกุล
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงนัดวา  บือราเฮง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงนัทธมน  ช่อวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายนัทธวัฒน์  พรมขาวทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงนันท์นภัส  ช่วยรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงนันท์นภัส  ชินพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงนันท์นลิน  สมาแอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงนันทรัตน์  เจ๊ะหลง
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงนันทิชา  ขานโบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงนัสทีเซีย  ฉาฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงนัสริน  ตุลยาพงศ์
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงนัสริน  หงส์สำโรง
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงนัสริน  อาลี
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงนัสรินทร์  อาแวมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงนาซีฟาร์  บุญจันทร์
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงนาเดียร์  ชุมศรี
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงนาตาชา  เบญจดารา
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงนาฟัล  พัฒนปรีชาวงศ์
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงนายีฮะห์  หะแว
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงนารีมาน  ลาเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายนาศิรุดดีน  บินเซ็ง
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายนาอิฟ  แวหะมิ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงนิกัสมาวาตี  คาบารอซา
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายนิฆ็อยรณ  ตอหะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายนิชากิร  นิเลาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 613 - 647 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
613
เด็กหญิงนิชาภา  ช่วยรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายนิชามาลย์  ราเชษฐ์ หะยีดิน
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายนิชารีฟ  มะนุ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงนิซัลวาชีรีน  สาและ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายนิติภูมิ  ละใบสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงนินัซมี  แวสะมะแอ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงนินัศริน  มะสาแม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงนินาดา  หะยีนิเลาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายนิเนาว์ฟัล  ตูแป
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงนิรันดา  ไชยสิท
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงนิลสุดา  มะมิง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงนิลาวาตี  พรศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงนิสริน  อาแว
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงนิสรีน  บือราเฮง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงนิสรีน  หะยีมะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายนิอะลามุดดีน  มะแซ
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายนิอัฟฟาน  นิกะจิ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงนิอัม  มาหะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงนิอัสมีฮาน  นิเซ็ง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายนิอานัส  ยูโซะยากอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงนิฮีดายะห์  ปูเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงนุรนาดาย์  ฮามิ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงนุรนาตาซา  อีปง
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงนุรฟาเดีย  สะอะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงนุรอามานี  เจะโกะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงนุร์ไอฟะห์  แวเย็ง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงนุสรินดา  สนิทพันธ์
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงนูรจันนะห์  สะแปอิง
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงนูรซัรฟา  ปะดอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงนูรซีฮาม  หะแว
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงนูรฌาฮีดาร์  อาแซ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงนูรญัมลาอ์  หะยีสะอะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงนูรดานียะห์  เจ๊ะโอ๊ะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงนูรฟัรดา  เจ๊ะมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงนูรฟาเดียร์  มามะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 648 - 682 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
648
เด็กหญิงนูรฟาติน  หะยีมะเก๊ะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงนูรฟาติล์  ลูวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงนูรฟาราห์  แมะเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงนูรฟาร์  กูเล็ง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงนูรฟาเรีย  ยายิ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงนูรฟิตดาว  รอดเจริญ
ป.6
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงนูรมี  เจะปอ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงนูรมูฏีอะฮ  มะลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงนูรรอยมีย์  วายะโยะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงนูรรอยมีย์  สาลาโด
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงนูรราเนียร์  สอดอ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงนูรวานีตา  ไทยสนิท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงนูรอัดลีนีย์  แบเลาะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงนูรอัยริน  บินอูมะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงนูรอาซียัน  มะเย็ง
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงนูรอานีตา  ยีดิง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงนูรอามานะห์  เจ๊ะโก๊ะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงนูรอามานี  จันทสโร
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงนูรอามีมีย์  อิสหัส
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงนูรอิลมีย์  ยา
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงนูรไอ  เจะบี
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงนูรไอซูรี  เจ๊ะมะแซ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงนูรฮานีฟา  วาแตลี
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  กือจิ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงนูรฮาฟีซาร์  ยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงนูรฮาฟีฟะฮ์  สุขเสนีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงนูรีน  ดือราแม
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงนูรีมาน  หะยีมะสาและ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงนูรีฮัน  เปาะซา
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงนูรุลอิฮซาน  มะมิง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงนูรุลฮูดา  เลาหสกุล
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงนูรูนาตาชา  ดาโอะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงนูรูฟิตรา  อาแซ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงนูรูลอีมานห์  ปูเตะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงนูรูลฮัก  หะยียะโกะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 683 - 717 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
683
เด็กหญิงนูอัฟฟรีซัน  เปาะซา
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายเนาฟาล  เจ๊ะหลง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงโนรฟากีนี  เจ๊ะลี
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงโนรฟาติน  ดือราซอ
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงโนรไลลา  ดิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงบัลกีส  มาราเซะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงบัลกีส  สติรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงบิสมี  ยูโซะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงบีบีไรน่า  อับดุลเลาะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงบุซรอ  ขวัญคาวิน
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงบุญญาภา  ตันวินิตกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงบุศรา  สะมะแอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายบูฆอรีย์  อาแว
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กชายบูรกาน  สามะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายปฐพี  บุญใส
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กชายปณชัย  ทองบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายปรินทร  เพ็ชรรัตน์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงปลื้มกมล  เอียดน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงปาณิสรา  วันมหามาตร
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงปานรพี  เกื้อรอด
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงปาริชาติ  รามรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงปาลิตา  ชินพงษ์
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงปุญญิศา  เมฆศิลป์
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กชายปุณณวิช  จันทร์เพ็ญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงฝันสิริ  ดำแก้ว
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กชายพงศกร  ขันทศกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายพรภวิษย์  เฟื่องรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงพรสวรรค์  สลัดทุกข์
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายพรหมพิริยะ  ศรีรัตน์
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายพลพล  พลอยศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงพลอยปภัสร์  สุจริต
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กชายพัชร  จันทร์ลุน
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงพัชรี  แนซี
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงพัทธระธิดา  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงพิชชากร  ฤทธิ์พลเดช
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 718 - 752 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
718
เด็กหญิงพิชชาภา  ยังศรีนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงพิชญ์นรี  เกลี้ยงชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงพิมพ์รภัช  วัฒนากิติภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงพิมอศิพร  มณีรัตน์
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงพิลาศลักษ์  แก้วคงธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายพีรณัฐ  ชูสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงพุธิตา  เงินแดง
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงเพชรดาว  ดือราแม
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กชายฟักกรูรอซีย์  บินมามุ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงฟัฎลีน  อิสสะมะแอ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงฟัรฮานีย์  มูฮำหมัดตอฮิร
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กชายฟากิฮ  สามะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กชายฟาฎิล  อายิ
ป.6
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กชายฟาฎีล  กรระสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กชายฟาฏิล  ดาเร่สาและ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงฟ้าดาว  ธีระศักดิ์สกุลชัย
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงฟาเดีย  กาเจ
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงฟาเดียร์  ยูโซะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงฟาติณณา  เจ๊ะมุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงฟาติน  เจ๊ะมะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงฟาร์ติน  บินเจ๊ะแว
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงฟาร่าห์  คะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กชายฟาริซ  มามะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กชายฟารีฟ  เบ็ญนาวี
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กชายฟาอีซีน  แฮปากา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กชายฟาฮัต  ปูตะมะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงฟิรดาว  รูปายี
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงฟิรดาวซ์  มาหะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงฟีรดาว  เรืองธนู
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กชายฟีรฮาน  หีมมิหนะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงฟีรูซ  เจะอูมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายฟูรกอน  มือลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงภคพร  โพธิ์พรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงภวรัญชน์  เท่งปกิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กชายภวัต  บือราเฮง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 753 - 787 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
753
เด็กชายภัคศรัณย์  มาหะมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงภัทรธิดา  พรหมเจียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายภัทรพล  พืชพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงภัทรวดี  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กชายภัทรวัฎป์  ชูรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงภัทรินทร์  แก้วสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กชายภาณุพงศ์  เชาว์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงภิญยพัชร์  นือเร็ง
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงภิรัญญา  คำคงศักดิ์
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายภูริภัทร  อุบลรัตน์
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงภูษณิศา  สกุลราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงมณิการ์  รัตนพรหม
ป.6
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงมัยซูน  มะลี
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงมาณาล  เจ๊ะกอ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงมานิสรา  กือมะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงมายฟิโรชาร์  ยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กชายมาร์ติน  เบญจดารา
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงมาลีรัตน์  พรหมเมศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กชายมินทร์ธาดา  ขาวผ่อง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กชายมินฮาอัคบาร์  เพ็ญอำมาศ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงมุขชีดา  อาแวเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กชายมุชริฟ  แม
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กชายมุนซิร  บินอาแซ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กชายมุสตากีม  เด็งมายอ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กชายมุสตาญาบ  อาแว
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กชายมูญิบุรรอฮมาน  ดอเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กชายมูฮัมหมัดซอลาฮูดดีน  บือราเฮง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กชายมูฮัมหมัดซากีรีน  บือซา
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายมูฮัมหมัดนัซวาน  มะดากะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กชายมูฮัมหมัดอักรอม  อารง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กชายมูฮัมหมัดอากีฟ  อิบบราฮิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟีน  มะดาโอะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กชายมูฮัมหมัดฮารูน  ดือราแม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กชายมูฮำหมัดนาอีฟ  เจะมามะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายมูฮำหมัดฟัยรัส  เวชเสน
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 788 - 822 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
788
เด็กชายมูฮำหมัดฟุรกอน  นาวี
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กชายมูฮำหมัดอัซฟัร  สุยี
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กชายมูฮำหมัดอาลีฟ  สาตาลา
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงไมซาราห์  มามะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงยัสมินซาเฟียนา  เจะอารง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงยามีละห์  มามะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงยุมณีย์  บือราเฮง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงรสริน  ทองฉาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงรอฎวา  ปากียา
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงรอยมี่ย์  เจะเด็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงรัยยาน  เจ๊ะมิ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กชายราฟาน  อาดีนสกุล
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กชายราอีฟ  หะยีสือมาแอ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กชายริดวาน  ตวันตีมุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กชายริดวาน  ยีหวันจิ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายริฟกีย์  มาหะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายริฟอัต  ซารีแปเราะ
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายริฟฮาน  บินสาและ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงรุซาฟีกาห์  หะยีสาและ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงรุสเดียนา  มะเซ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงรูสนีตา  ตาเหลีตา
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงเรเนีย  แถวนาชุม
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงโรสอัยณีย์  อินทโช
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงโรสอัยริณ  กาเหย็ม
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายลุฏฟี  เจะยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงวชิรญาณ์  อารีเลิศ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายวรัญชิด  เพ็งระวะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงวลัยลักษณ์  เจะดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงวันโซเฟีย  ขาเดน
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กชายวันฟัรฮาน  ต่วนดือเร๊ะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงวานีดา  ลาเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงวาริซมีย์  เจ๊ะโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงวาศินี  คงทอง
ป.6
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงวาฮีดา  มะเย็ง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงวิรดาน  ยูโซะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 823 - 857 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
823
เด็กหญิงวิอาม  ลาเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงวีญาณีส  ขวัญดี
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงวีรกานต์  จินดาเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กชายวีรชน  สิริภูวดล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายวีรภาพ  ภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กชายวีรอมีน  ยือลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กชายวุฒิภัทร  ประทุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กชายแวตะมีม  บินแวอูมา
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กชายแวฟารวิน  สะเมาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงแวรุซัยนีย์  แวแยนา
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงแวโรสฟาเนีย  แวอารง
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายแวอารฟิน  สะเมาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กชายแวอิรฟานฮากิม  ต่วนบือราเฮ็ม
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงศรัญญา  ผลภิญโญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงศรัญญารัตน์  บุญมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กชายศรัณยภัทร  อบราฮีมีย์
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงศรินดา  มานะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงศศิชา  คงคา
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงศาวาณี  อาแว
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงศิรดา  ตรุระจิตต์
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงศิริณ  ตาหยง
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงศิริพร  วิระมุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงศิริภัสสร  รักษาก้านตง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กชายศิริศักดิ์  เพ็ชร์บุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงศิวกร  ณ สงขลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงศิวพร  คงพูน
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กชายศุภกฤต  ขวัญคง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กชายศุภกฤษ  พึ่งตำบล
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กชายศุภวิชญ์  ฉาฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงศุภานัน  ทิพย์ปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กชายษะกีฟ  มาหะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กชายสรชัช  วรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงสรณ์สิริ  แซ่ค้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงสราสินี  บือราเฮง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 858 - 892 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
858
เด็กชายสำนูซี  ดือราแม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงสิรรัตน์  แสงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กชายสุกฤษฎิ์  สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กชายสุกิจจา  เปี่ยนขุนทศ
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงสุชานันท์  แดงนำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงสุณิสา  ขัตติยวรรณ
ป.6
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงสุนิศา  มะลี
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงสุภาวดี  หมวกแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กชายสุรพัศ  หนูสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายสุรวิทย์  แสงแก้ว
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กชายสุรสิทธิ์  สอีด
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กหญิงสุริชา  นุ้ยสกุล
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงสุวพิชญ์  แก้วสุขใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กชายสุวิจักขณ์  ประชุมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุญรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงอณัศริณ  แดเนาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงอธิชนันท์  อับดุลฮามิ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงอนิศรินทร์  ลาเตะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงอนิสนาตาช่า  มาหามะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงอภิชญา  นิลแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กชายอภิสิทธิ์  โล่ห์พงค์
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กชายอมรพัฒน์  สังข์ประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงอมันดา  มูสิกิ้ม
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงอริสรา  ศรีรังษ์
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กชายอลีฟติณ  ผาสุพรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงอลิศดา  หมาดโต๊ะซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงอวาฏิฟ  เจ๊ะอาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กชายอักมัล  กือมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กชายอัคบักร์  กาแม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กชายอัครภูมิ  มามะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กชายอัชรอฟ  ตะมิงมะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กชายอันวัร  เจีะนะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กชายอับดุรรอเฟร์  กุเรชี่
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กชายอับดุลฟาเดล  เจะมะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กชายอับดุลมาร์ติน  หะยีเซ็ง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 893 - 927 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
893
เด็กชายอับดุลมุมินทร์  สาเฮาะ
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กชายอับดุลลอฮ์  แขกพงศ์
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กชายอับดุลลาเคร  อับดุลกานาน
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กชายอับดุลวาริษ  กิตติสะมะแอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กชายอัฟฎอน  กูโน
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กชายอัฟฎอล  มามะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กชายอัฟฎ็อลล์  สาและ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กชายอัฟฎ็อล  วรรณมาตร
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงอัฟนาน  บินกลิน
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงอัฟฮัมมี  มะสูยี
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กชายอัมรินทร์  ขวัญใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กชายอัยดิลอามีน  หะยีดือราแม
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงอัยนูฟากิมี  ยูโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงอัยมุนี  แวบือซา
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงอัยยา  เหมมัน
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงอัลนัจมี  บาแม
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงอัลฟาณีย์  ดาโอ๊ะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงอัลฟาดารุส  วาสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กหญิงอัลมีร่า  ศรีปุตรา ณ ยะลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงอัลวานี  อำพันธ์เสน
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงอัลวานีย์  เจ๊ะแว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงอัลฮุดา  ศรีแสง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กชายอัสนาวีย์  หวังแอ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงอัสมะ  แมละมัย
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงอัสมาอ์  แวซู
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กชายอากิล  ภูมิบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กชายอากีฟ  ภควันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กชายอากีฟ  วาซิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงอาซารอ  อาแว
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงอาณีฟาร์  ซาและ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กชายอาดิล  ปาเนาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กชายอาดีฟ  มือลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงอาดีละห์  ซาร์
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงอาตอฮาเราะห์  สะเมาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กชายอานัส  บุณยะพุกกนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 928 - 962 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
928
เด็กชายอานัส  ยูโซะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กชายอานัสรูน  กะนิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงอานีฟ  แวนามะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กชายอานีส  รอนิง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กชายอาบัส  ดือราซอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงอาฟีญา  สามะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงอานานะห์  มะนุ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงอามานีนุซซามีย์  ดอเล๊าะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงอามีเรีย  อภิชาติ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงอารินทร์สรา  แยนา
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กชายอารีฟ  ละหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กชายอารีฟ  สะมะแอ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กหญิงอารีฟะห์  ยะปา
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กชายอาลามีน  เซ็ง
ป.6
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กชายอาลีมีน  เจ๊ะและ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กหญิงอาลียานาฎวา  เจะมามะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กหญิงอาวาติฟ  โกะ
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กชายอาหมัดยูซรอน  สะแลแม
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กหญิงอาอีซะห์  เจ๊ะมะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กชายอิคลาส  เจะหลง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงอิจลาล  สาโบะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงอิซซะฮ  ดาแลเบาะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงอิซยาน  ซูลง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กชายอินอาม  อดิเรกสรณะ
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กชายอิบรอฮีม  พัฒนกุลเลิศ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กหญิงอิฟติกานต์  เปาะเลาะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กหญิงอิฟฟะฮ  ดาแม
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงอิฟฟะฮ  ดาแลเบาะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงอิมตินาน  สาและ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กชายอิลฮาม  ขาลี
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กชายอิลฮาม  ดอรอแม
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กชายอิสการดา  วงศ์อัครวินท์
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กชายอีซกานต์ฎา  ดือเระ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กชายอูเซร  มานาอาซา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงไอลดา  แวมามุ
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 963 - 975 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
963
เด็กหญิงฮัซวานี  บาราสัน
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กชายฮัฟฟาฟ  บินเจ๊ะสือแม
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กชายฮัมกานร์  ยา
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กหญิงฮัสซาเน่ร์  เจ๊ะอาแซ
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กหญิงฮัสซูน่า  เจ๊ะอาแซ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กชายฮากีม  สะอิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กชายฮาซิม  ยอดิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงฮาซีมะฮ์  มะยีแต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กหญิงฮานาน  อาแวกาจิ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงฮานีฟาร์  เจ๊ะแม
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงฮายาตี  บือราเฮง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กหญิงฮาวาดะห์  อับดุลเลาะแม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงฮุสนา  สาและยายอ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 1

ณ ลำดับที่ 976 ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 501
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
976
เด็กชายอิรฟันดี  มาดเด่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์