ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลา  ทิมจั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
2
เด็กชายกรวิวัฒน์  สกุลรัตนธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกฤษณาวดี  สุขไสว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
4
เด็กชายก้องภพ  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
5
เด็กชายกัญจน์ธนัตถ์  เชื้อชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัญญาพัชร  วัตถุทอง
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัลยากร  นพรัตน์เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกานต์ธีรา  ส่องเเสงวิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
9
เด็กชายกิตต์พิชญะ  ยอดประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
10
เด็กชายกิตติเดช  บัวหลวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกุลธิดา  อินทร์เผือก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ญาณเนต
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกุสุมา  ยอดปราง
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
14
เด็กหญิงเกวลิน  แซ่ห้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
15
เด็กหญิงขวัญภัสสรา  ศรีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
16
เด็กหญิงเขมรินทร์  ประทุมธารารัตน์
ป.5
โรงเรียนการัญศึกษา
คณิตประถม
17
เด็กหญิงคุณิตา  ฉิมแป้น
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
18
เด็กหญิงจรรยาภรณ์  จุลศิกดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
19
เด็กหญิงจิตตราวรรณ  โพธิ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจิตสุภา  ลาภภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
21
เด็กชายจิรพัทธ์  มูณี
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจิรภิญญา  ศรีนิลพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
23
เด็กหญิงจิระนันท์  นาคะนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
24
เด็กหญิงจิรัชยา  เรืองกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
25
เด็กชายจิรัฏฐ์  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
26
เด็กชายจิรายุ  ใจยาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
27
เด็กชายจีรทีปต์  สายสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
28
เด็กหญิงจุฑามาศ  เจนกิจวัฒนาเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
29
เด็กชายเจตภานุ  ปรีเปรม
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
30
เด็กหญิงแจมฤทัย  ชูแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
31
เด็กหญิงฉันทิตา  ลาภภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
32
เด็กหญิงชฌชา  คะเชนมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
33
เด็กหญิงชญาดา  สิทธิคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
34
เด็กหญิงชญานิน  ทองประสม
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
35
เด็กหญิงชญาภา  เบญจกาญจนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชนกภัทร  ใจเสงี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
37
เด็กหญิงชนัญชิตา  ศรีอนงค์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
38
เด็กหญิงชนากานต์  บัวเผื่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
39
เด็กชายชวกร  วิจิตรลักษณา
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
40
เด็กหญิงชัชพร  พุทธสกุลมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
41
เด็กชายชัชฤทธิ์  ศรีนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
42
เด็กหญิงชัญญานุช  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
43
เด็กชายชัยวุฒิ  กิตติทัศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
44
เด็กชายชินกฤต  ปัตตาเคนัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
45
เด็กชายชินภัทร  ศุภนารถ
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
46
เด็กชายชิษณุพงษ์  ภู่ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
47
เด็กชายชุติมัณต์  เอี่ยมชัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
48
เด็กชายไชยกร  บุญมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
49
เด็กชายไชยเชษฏ์  อุปการะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
50
เด็กหญิงเฌอฟ้า  สุติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
51
เด็กชายญาณวรุตม์  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
52
เด็กหญิงฐิตาภา  ศรสวาท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
53
เด็กหญิงฐิติภัทร  ทองรุจิโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
54
เด็กหญิงฐิติวรดา  คุ้มวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
55
เด็กหญิงฑิมพิกา  ขำศรีบุศย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
56
เด็กชายณฐกร  มีนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
57
เด็กชายณภัทร  แก้วจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
58
เด็กชายณัชพล  บุญใบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
59
เด็กหญิงณัฏฐา  มอญวัฒ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
60
เด็กหญิงณัฐกมล  นามภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
61
เด็กชายณัฐกานต์  บุตรอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
62
เด็กหญิงณัฐกีรตา  นาควิเวก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
63
เด็กหญิงณัฐชยา  พุทธวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
64
เด็กชายณัฐชัย  อินจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
65
เด็กหญิงณัฐณิชา  พวงทวาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
66
เด็กหญิงณัฐธิดา  เสริมส่งสิทธิื
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
67
เด็กหญิงณัฐนพิน  เกตุทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
68
เด็กหญิงณัฐพร  ช่วยชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
69
เด็กหญิงณัฐพร  สุดสาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
70
เด็กหญิงณัฐรัมภา  นกสี
ป.5
โรงเรียนการัญศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายณัฐวิโรจน์  ไชยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
72
เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
73
เด็กหญิงณัฐสุดา  เอี่ยมคงสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
74
เด็กหญิงณำพาสุข  คำภาศรี
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
75
เด็กหญิงณิชกานต์  รัตนเศวตศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
76
เด็กชายณิชคุณ  อินทรกำธรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
77
เด็กหญิงณิศา  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
78
เด็กหญิงดลชนก  จันทรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
79
เด็กชายเตชน์  สุทธิรังสรรค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
80
เด็กชายเตชิน  ตรีรัตนนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
81
เด็กชายเตชินท์  สุขสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
82
เด็กชายทวีวัฒน์  เหงี่ยมวิจาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
83
เด็กหญิงทัศนนันท์  เรือนโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
84
เด็กชายทิตย์ธวัช  ประหยัดวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
85
เด็กหญิงทิตาวีร์  สุขะรูป
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
86
เด็กหญิงทิพวัลย์  รัตนไตร
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
87
เด็กชายเทพนคร  ศรวิชชุมาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
88
เด็กชายธงไชย  ทรัพย์บริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
89
เด็กชายธนกฤต  สายหยุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
90
เด็กชายธนชัย  เมฆาปิกานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
91
เด็กชายธนภัทร  สุรมณี
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
92
เด็กชายธนยศ  ผลพระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
93
เด็กหญิงธนัชพร  กลิ่นสอน
ป.5
โรงเรียนการัญศึกษา
คณิตประถม
94
เด็กหญิงธนัชพร  สุขเกษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
95
เด็กชายธนัท  ศรีสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
96
เด็กชายธนากิจ  น้ำดอกไม้
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
97
เด็กชายธนาธิป  เครือแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
98
เด็กหญิงธนิดา  อ่อนปรางค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
99
เด็กชายธนิสร  บุญเลี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
100
เด็กชายธนิสร  ปุญญศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
101
เด็กชายธรรมธร  โรจน์พินิจนัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
102
เด็กชายธรรมราช  วงศ์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
103
เด็กชายธรรศ  บรรเทิงจิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
104
เด็กชายธรากร  อังกุระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
105
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ถิ่นแสนดี
ป.4
โรงเรียนการัญศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงธัญพิชชา  พยัคฆ์รังสี
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
107
เด็กหญิงธันย์ชนก  จิตตรง
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
108
เด็กหญิงธิษณ์ญานันท์  งามรุ่งวิเชียร
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
109
เด็กชายธีทัต  รองเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
110
เด็กหญิงธีรตา  ยิ้มกล้ำ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
111
เด็กชายธีรพงศ์  โสรถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
112
เด็กชายธีรภัทร  กระจ่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
113
เด็กชายธีรวัฒน์  ธัญญะวิเศษศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
114
เด็กชายธีรวัตร์  สุขแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
115
เด็กหญิงเธียรณปกรณ์  ทรัพย์ธรณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
116
เด็กชายนนทรีย์  เขมาสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
117
เด็กชายนปพัชช์  ตะโคตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
118
เด็กชายนพพล  สุทธิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
119
เด็กชายนรบดี  รัชตารมย์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
120
เด็กชายนราธิป  จันทร์รัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
121
เด็กชายนเรศ  ชัยวิราช
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
122
เด็กชายนฤพัทธ์  จาบใจสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
123
เด็กหญิงนลพรรณ  บู่ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
124
เด็กหญิงนัชชา  เครือมณโฑ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
125
เด็กชายนันท์ธร เคฮาน  นัมมาวัตตะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
126
เด็กหญิงนันท์นภัท  แจ่มพัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
127
เด็กชายนันทพัทธ์  เรืองกนกศิลป์
ป.6
โรงเรียนการัญศึกษา
คณิตประถม
128
เด็กชายนันทภพ  ชูมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
129
เด็กชายนันท์มนัส  เลี่ยนเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
130
เด็กชายนันทวัฒน์  พ่วงมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
131
เด็กหญิงนันทัชพร  พงษ์แสงศรี
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
132
เด็กหญิงนันทิชา  เนียมนำผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
133
เด็กหญิงนาริศา  ธิติเลิศเดชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
134
เด็กหญิงน้ำเพชร  โภคพินท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
135
เด็กชายนิกันติ  จิราสุคนธ์
ป.6
โรงเรียนการัญศึกษา
คณิตประถม
136
เด็กหญิงนิชาภา  ศรีวัฒนพล
ป.5
โรงเรียนการัญศึกษา
คณิตประถม
137
เด็กหญิงนิสารัตน์  เบญจกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
138
เด็กหญิงเนรัญชญา  เกษนาวา
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
139
เด็กหญิงบุณยวีร์  บุญยวณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
140
เด็กหญิงเบญจวรรณ  โพธิ์ดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงปณาลี  นนทสด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
142
เด็กชายปภังกร  นิลาวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
143
เด็กชายปภังกร  สันททรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
144
เด็กหญิงปภาวรินท์  อยู่แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
145
เด็กชายปรภัทร  แก้วสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
146
เด็กชายประวันวิทย์  ซื่อสัตย์
ป.5
โรงเรียนนนทบุรีคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
147
เด็กชายประวันวิทย์  ปิยะศักดิ์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
148
เด็กชายปรัชญาศักดิ์  เรือนแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
149
เด็กชายปราชญ์ชนก  เอี่ยมมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
150
เด็กชายปริญ  เนตรหิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
151
เด็กชายปริยวิศช์  เกษมสิทธิมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
152
เด็กชายปริวัศร์  เฉลิมชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
153
เด็กชายปวเรศ  บัวเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
154
เด็กชายปองคุณ  แว่นสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
155
เด็กหญิงปัญจลี  ปานอ่วม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
156
เด็กชายปัญญากร  ครองกิจการ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
157
เด็กชายปัญญากร  ใสสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
158
เด็กชายปัญณวิชญ์  ศิริสุทธิรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
159
เด็กชายปัณฑ์  สิทธิถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
160
เด็กชายปัณณา  ขันพันธ์
ป.6
โรงเรียนการัญศึกษา
คณิตประถม
161
เด็กชายปั้นหยา  จันทบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
162
เด็กหญิงปาริชาติ  ตั้นชีวะวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
163
เด็กหญิงปาล์ม  รังสิธน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
164
เด็กหญิงปิ่น  เชิญผึ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
165
เด็กชายปิยังกูร  แก้วอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
166
เด็กชายปิยังกูร  พุทธาวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
167
เด็กหญิงปุญญาพร  พิมลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
168
เด็กหญิงปุณณชญา  ศรีประภา
ป.4
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
คณิตประถม
169
เด็กชายปุณณวิช  ห่อมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
170
เด็กหญิงปุณยภรณ์  ชาวนาฝ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
171
เด็กหญิงปุณยาพร  บัวคงสระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
172
เด็กชายพงพนา  ผาสุขกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
173
เด็กชายพงศธร  เจริญบุญมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
174
เด็กชายพงศ์นรินทร์  ผ่องใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
175
เด็กชายพชร  นิ่มนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงพรนภา  ประทุมเมศ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
177
เด็กหญิงพรพรรณ  มีเหมือน
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
178
เด็กชายพรรษวัฏ  ยอดระบำ
ป.6
โรงเรียนการัญศึกษา
คณิตประถม
179
เด็กชายพรหมพิริยะ  มากมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
180
เด็กชายพร้อมทรัพย์  อำโพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
181
เด็กหญิงพราวนภา  ชัยอนิรุทธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
182
เด็กหญิงพริมา  ศรวิชชุมาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
183
เด็กหญิงพลอยณัชชา  เวคินพัทธ์ธีรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
184
เด็กชายพศวีร์  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
185
เด็กชายพสธร  นุ่มน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
186
เด็กชายพสิษฐ์  นารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
187
เด็กหญิงพอเพียง  คงเสือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
188
เด็กชายพัชรพล  อยู่จุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
189
เด็กหญิงพัชริญา  นพขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
190
เด็กหญิงพัณณิตา  พังพันประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
191
เด็กชายพัทธดนย์  พุ่มวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
192
เด็กชายพันธ์ธัฐ  พันธ์ชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
193
เด็กหญิงพิชชานันท์  กฤษดานิรมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
194
เด็กชายพิชชานันท์  คุ้มผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
195
เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  มาพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
196
เด็กชายพิชญะ  จำนงจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
197
เด็กหญิงพิชญา  จุ้ยเสียงเพราะ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
198
เด็กชายพิชาภพ  นิสากรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
199
เด็กหญิงพิชาภรณ์  เจนกุลนิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
200
เด็กหญิงพิชามญชุ์  กาลอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
201
เด็กชายพิตตินันท์  กุลธนวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
202
เด็กหญิงพิมพ์ดา  หนูทิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
203
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เจริญคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
204
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ลัทธิธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
205
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทับทิมพรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
206
เด็กชายพิรภพ  โสภณสิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
207
เด็กหญิงพิริยาพร  พิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
208
เด็กหญิงพีรญา  เวชสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
209
เด็กชายพีรณัฐ  ภูสีเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
210
เด็กชายพีรวัศ  พูลเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงเพชรรดา  แสงจื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
212
เด็กหญิงแพรพลอย  พิลึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
213
เด็กหญิงฟ้า  วิสุสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
214
เด็กหญิงภคพร  ละม้ายพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
215
เด็กชายภวดล  ยิ้มศรวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
216
เด็กชายภัทร  ปิ่นจินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
217
เด็กชายภัทรกร  ปิตตะเหล็ก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
218
เด็กชายภัทรดล  บ่าพิมาย
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
219
เด็กชายภัทร์นรินท์  ชินวัฒนโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
220
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ศรีสกุลวัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
221
เด็กชายภากร  เวชไชโย
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
222
เด็กชายภาคิน  ธัญนพคชาบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
223
เด็กชายภานุวัฒน์  สนธิทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
224
เด็กชายภาวิศ  ศรีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
225
เด็กชายภาสกร  หอมจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
226
เด็กชายภูมิภัทร์  ครึกกระโทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
227
เด็กชายภูวิช  ฤทธิรอน
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
228
เด็กชายภูสิทธ  ผ่องสุริยชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
229
เด็กชายมงคล  ม่วงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
230
เด็กหญิงมนพัทธ์  คงน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
231
เด็กหญิงเมธาพร  แท่นศิลา
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
232
เด็กชายรชต  อนุสรณ์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
233
เด็กหญิงรชตวรรณ  ขำคล้าย
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
234
เด็กหญิงรมิดา  ชำนาญกอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
235
เด็กหญิงรวิสรา  โชติพิเชฐกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
236
เด็กหญิงรักดี  โลหะกาลก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
237
เด็กหญิงรัชชนันท์  โพธิอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
238
เด็กชายรัชชัย  เจษฎาคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
239
เด็กชายรัฐนันท์  พวงสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
240
เด็กชายรัตนโชค  พรตระกูลทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
241
เด็กชายราชวัสน์  ดวงเกษ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
242
เด็กหญิงรุ่งทิวา  อมรเวช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
243
เด็กหญิงรุจิษยา  ล้วนโกศลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
244
เด็กหญิงลภัสรดา  คำสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
245
เด็กหญิงลลิต์ภัทร  รักษาสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงลักษิกา  ขำวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
247
เด็กหญิงวนิดา  คมนาคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
248
เด็กชายวรเมธี  เหลือบจำเริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
249
เด็กหญิงวรรณกร  จ้อยจุฬี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
250
เด็กชายวรฤทธิ์  โพธิสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
251
เด็กหญิงวริศรา  พูลศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
252
เด็กหญิงวริศา  แจ่มจำรัส
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
253
เด็กชายวสุพล  พลโยธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
254
เด็กชายวสุวรรธ  แจ่มผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
255
เด็กหญิงวิภาวี  พึ่งเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
256
เด็กชายวิรัลพัชร  ศิลปชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
257
เด็กชายวีรชิต  มหาเมธเวคินท์
ป.4
โรงเรียนการัญศึกษา
คณิตประถม
258
เด็กชายศรัณฉัตร  สีสุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
259
เด็กหญิงศรัณย์กร  จุลมกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
260
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  โพธิอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
261
เด็กหญิงศรีวตาภรณ์  ง่วนชู
ป.6
โรงเรียนการัญศึกษา
คณิตประถม
262
เด็กหญิงศรีสกุลรัฐ  พงวิรัตน์สุข
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
263
เด็กหญิงศศิกานต์  ศิริรัตนพร
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
264
เด็กชายศักดิ์ดา  บุญขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
265
เด็กชายศิรสิทธิ์  มีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
266
เด็กหญิงศิรัชฌา  ศุภวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
267
เด็กหญิงศิริญาภรณ์  อ่อนปัดชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
268
เด็กชายศิลปวุฒิ  สดมุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
269
เด็กหญิงศิวนารถ  สินสุกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
270
เด็กชายศิวัช  ทองสินธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
271
เด็กหญิงศุทรา  หงษ์อร่าม
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
272
เด็กชายศุภกร  เฉยชมผล
ป.5
โรงเรียนการัญศึกษา
คณิตประถม
273
เด็กชายศุภกฤต  ระดาวิริยะกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
274
เด็กชายศุภณัฐ  หัสเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
275
เด็กหญิงศุภนิดา  พิมลศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
276
เด็กชายศุภวิชญ์  คุ้มได้อยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
277
เด็กชายสนธยาพร  สังข์หรุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
278
เด็กชายสรวิชญ์  ยิ้มกล่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
279
เด็กหญิงสราวดี  คำมอญ
ป.4
โรงเรียนการัญศึกษา
คณิตประถม
280
เด็กหญิงสาริสา  ปภาทัสสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายสิรภพ  ศรีอินทร์สุด
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
282
เด็กชายสิรภัทร  วิชระโภชน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
283
เด็กหญิงสิรินภา  ชมรส
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
284
เด็กหญิงสุชัญญา  ควะชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
285
เด็กชายสุชานน  ว่องไว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
286
เด็กชายสุธิชล  รังสิธน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
287
เด็กหญิงสุธีรา  บริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
288
เด็กหญิงสุพพัตรา  ไชยมนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
289
เด็กหญิงสุพัชชา  ศุภจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
290
เด็กหญิงสุพันธิสา  ชูแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
291
เด็กชายสุภเสฏฐ์  จุลดาลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
292
เด็กหญิงสุภาพร  ตามาสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
293
เด็กหญิงสุรัชนา  ชวาลคณิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
294
เด็กหญิงสุลินรัตน์  อรัญญิก
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
295
เด็กชายเสกสรรค์  เสือพลาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
296
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภูรินันทกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
297
เด็กชายแสงสุรีย์  นุ่นงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
298
เด็กชายอดิเทพ  ไทรงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
299
เด็กหญิงอติมา  สิงห์ดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
300
เด็กหญิงอธิชา  อยู่สินธ์ุ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
301
เด็กชายอนุภัทร  ยังน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
302
เด็กชายอรชุณ  ชาครีย์รักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
303
เด็กหญิงอรยา  ทิมสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
304
เด็กชายอรรถนนท์  วินุวงษ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
305
เด็กหญิงอริสา  แพฟิ้น
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
306
เด็กหญิงอักษรสวรรค์  บุญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
307
เด็กชายอัครชัย  วิมุตตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
308
เด็กชายอัครพัชร์  โพธิ์ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
309
เด็กชายอัครวินท์  เทียมเเก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
310
เด็กชายอัครวินท์  สุภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
311
เด็กหญิงอัญชิษฐา  หอมตะโก
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
312
เด็กชายอัฑฒกร  ชินวัฒนโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
313
เด็กชายอัฑฒกร  โล่ห์สุนทร
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
314
เด็กหญิงอัยย์วาริน  กุดเป่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
315
เด็กชายอัศม์เดช  ธัญญาหาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายอาเจ  เจริญบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
317
เด็กชายอารยะ  ล้วนเส้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
318
เด็กหญิงอาริยาพรรณ  คล้ายสมัย
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
319
เด็กหญิงอาริษา  เสริมวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
320
เด็กชายอิศราพงศ์  บัวงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
321
เด็กชายแอสตั้น เคอร์ รามีเล  พูเรซา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
322
เด็กหญิงกนกวรรณ  เขียวทอง
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงกมลชนก  สีเสน
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงกมลพิมพรรณ์  รุจิรมย์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงกมลรส  ผาสุขขี
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายกฤติธี  กปิลกาญจน์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงกวินธิดา  วันน้อย
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายกัญชรัตน์  ปิ่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ประจวบโชค
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ประจวบโชค
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
331
เด็กชายกันตกฤต  มนูจันทรัถ
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายกาจกิตติ  ซื่อตรง
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
333
เด็กชายกิตติภพ  เทียนขวัญ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงกุลธิดา  เชนส้ม
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงแก้ว  ปะวิภา
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงขนัญทิพย์  อำพร
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
337
นายคณาไธป  กาญจนขันธวัฒน์
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
338
เด็กชายคมชาญ  สุวรรณประทีป
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงจรรยา  ม่วงอ่อน
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
340
เด็กชายจักรินทร์  พุ่มไสว
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงจิดาภา  ไตรทิพธำรงโชค
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
342
นางสาวจิตตาภา  รัตนวรรณ
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
343
เด็กชายจิรเมธ  สุขเจริญสมบัติ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายจิรวัฒน์  ไวว่อง
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงจีรนันท์  สะอาด
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
346
เด็กชายจุลจักร  ทองระย้า
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ผลภาษี
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงชญานุช  ชมศิริ
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงชนัญทิพย์  อำพร
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
350
เด็กชายชลสิทธิ์  บุญจันทร์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
351
เด็กชายชวัลวิชญ์  จิตหมั่น
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงชัชชญาฐา  ห้อยสังวาลย์
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
353
เด็กชายชัยวัฒน์  เหงี่ยมวิจาวัฒน์
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงชิชญา  สุทจิตรธิผล
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงชุณหกาญจน์  ทองศิริ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
356
เด็กชายฐปกรณ์  สุขหนองบึง
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
357
เด็กชายฐปนยศ  นุชเนตร
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
358
เด็กชายฐากร  วงษ์ไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
359
เด็กชายณัฐกิตติ์  เกรียงศักดาสกุล
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงณัฐชนันท์  ทองดีนอก
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
361
เด็กชายณัฐนนท์  บองเพชร
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงณัฐนันท์  แป้นห้วย
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงณิชกุล  หนูล้อมทรัพย์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงณิชารีย์  หนูล้อมทรัพย์
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
365
เด็กชายดิชา  ลอยโต
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
366
เด็กชายดิษยศร  วิเศษหอม
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงทติยา  สีสังข์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
368
เด็กชายทรรศนพร  วรรณทอง
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงธณภรณ์  พรมมา
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
370
เด็กชายธนกร  กันลัยพันธุ์
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
371
เด็กชายธนกร  ศักดิ์จารุดล
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
372
เด็กชายธนกฤต  ทองสหัสโชติ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
373
เด็กชายธนกฤติ  ทิพย์ศรีมงคล
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายธนนันท์  ลาฟอง
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายธนวรรธน์  แดงภูมี
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
376
เด็กชายธนายุทธ  อำ่ตระกูล
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
377
เด็กชายธราเทพ  นุชนิ้วจรัส
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงธัญมน  พงษ์วีระพัฒน์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงธัญลักษณ์  เจริญชนม์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงธันย์ชนก  อยู่สบาย
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
381
เด็กชายธาร  วายามานนท์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
382
นางสาวธารธิชล  แซ่ตั้ง
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
383
เด็กชายธารา  งาสง่า
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
384
เด็กชายธีรดนย์  พูลสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
385
เด็กชายธีรวัฒน์  เถามุ้ย
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
386
เด็กชายธีระวัฒน์  นุชดำรงค์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
387
เด็กชายนพพล  กิจเกียรติ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงนพรัตน์  ดินส้ม
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงนริศรา  เชื้อเหลือง
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
390
นางสาวนวนันท์  เพิ่มสิน
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงนันทชา  ปริญญาศาสตร์
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
392
เด็กหญิงนันท์นภัส  ธีรกิจพรหิรัญ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
393
เด็กชายนันทวัฒน์  บุญฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงนันทัชพร  เพ่งพิศ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงนาริน  เสนาะจำนงค์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงบุณสิตา  ศรีจันพร
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
397
เด็กชายปพน  กาดีโรจน์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงประภาวดี  หนาแน่น
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ชุ่มชาติ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงปวรลักษณ์  บริสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงปิยธิดา  แซ่ลี้
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
402
เด็กชายปิยวัฒน์  ทองสกุล
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงปิยะชัย  หิรัญภัทรไพโรจน์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
404
เด็กชายพชรพัฒน์  แสนเจริญ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงพชรมณ  ชูพงศ์
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงพรนภัส  ปัญญาแวว
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงพรนัชชา  เรืองภักดี
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงพลอยชมพู  สูงเรือง
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
409
เด็กชายพวัสส์  ภูรีสถิตย์ฐากูร
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงพัทธนันท์  อักษรเจริญสุข
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงพิชญธิดา  โกศลวุฒิ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  ตรีนก
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงพิชญา  อิสมาแอล
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
414
เด็กชายพิพัฒ  บุญอารี
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
415
เด็กชายพิภพ  ทองอิสสระ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงพิยดา  คำทองหลาง
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงพิรัญลักษ์  หอมผดุง
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายพีรพัฒน์  แก้ววงค์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
419
เด็กชายพุฒิพงศ์  จาง
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงภัคสุกัลย์  ธีรัชปภาวินท์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
421
เด็กหญิงภัณฑิรา  คาระวะ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงภัทรวดี  แสงทอง
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
423
เด็กชายภาณุวัฒน์  ยกย่องกุล
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
424
เด็กชายภูมิ  นวสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
425
เด็กชายภูริชญา  สายจันทร์
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
426
เด็กชายภูรินทร์  ศรีฐาน
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
427
เด็กหญิงมณีรัตน์  รันทดสร้าง
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงมรกต  ทะประสพ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงมารานา เมธ์  อัครนิธิ
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงมินตรา  มิตราปิยานุรักษ์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
431
เด็กชายยศกร  มั่นเจริญ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
432
เด็กชายรัตนธร  พิรักษา
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงรุ่งนาจ  หวานชื่นจิตร์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงวริศรา  เงินหรั่ง
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงวิทวันศ์  วงศ์ประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
436
เด็กชายวิมุต  มีคำนิตย์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
437
เด็กชายวุฒินันท์  พันธุกาง
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงศจีบุญย์  เจริญสม
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
439
เด็กชายศรัณยู  โกไศยกานนท์
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงศศิกาญจน์  สกุลจุมจัง
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงศศิธร  จีนแจ้ง
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงศิริ  อมฤตอภิรมย์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงศิริพร  จันทะรี
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
444
เด็กชายศิวะ  อัครพงศา
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
445
เด็กชายศุภกร  โล้พิสาร
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
446
เด็กชายศุภกานต์  คงเฟื่อง
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
447
นายสมิต  เก้าเอี้ยน
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
448
เด็กชายสิปปกร  สุขนิรันดร์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
449
เด็กหญิงสุกฤตา  นามบุตร
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงสุดารัตน์  เมืองแสน
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงสุธิศา  แก้วกระจ่าง
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงสุธีรา  ศักรบุตร
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
453
เด็กชายสุรวุฒิ  ลัมภเวส
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
454
เด็กชายสุรศักดิ์  แจ้งบุญหล่อ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงแสงทิพย์  บุญจันทร์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
456
เด็กหญิงโสพิศรำไพ  คงเพิ่ม
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
457
เด็กชายหรรษา  นุสนธิธารารัตน์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
458
เด็กชายอชรวิช  ขุนพินิจ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงอชิรญา  จันทร์เจริญ
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงอนัญญา  เส็งขำ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
461
เด็กชายอนัญลักษณ์  ศรีมุกดา
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
462
เด็กหญิงอภิญญา  ก้อนเงิน
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
463
เด็กชายอภิวิชญ์  คำกุล
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงอมรทิพย์  สีทับทิม
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
465
นางสาวอมิตา  ไตรประวัติ
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
466
เด็กชายอัมรินทร์  รุ่งนาวา
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
467
เด็กชายอัสสะชิ  นนทสูต
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงอาภัสรา  ร้อยชิน
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงอารียา  เจริญสุข
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงอุรัสยา  ศากรณ์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
471
เด็กหญิงกชมน  ควะชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงกชมน  เผ่าพยัคฆ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงกนกพิชญ์  ขจรกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงกนกลักษณ์  เที่ยงพัวเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงกนกวรรณ  พรชัยมีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงกมลชนก  หีตมี
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงกมลชนก  เอมอิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงกมลมาศ  อ่อนระเบียบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงกมลรส  สุขเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงกมลวรรณ  นุ้ยจุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงกมลวรรณ  วงษ์ศิลาทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
482
เด็กชายกรนรภัทร  เข้มศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
483
เด็กชายกรภัทร์  ม่วงมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
484
เด็กชายกรวิชญ์  ชูเกษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
485
เด็กชายกฤตโชค  พันธ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
486
เด็กชายกฤตภาส  เพชรแอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
487
เด็กชายกฤษกร  คุตะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
488
เด็กชายกฤษนล  กัดฟัก
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
489
เด็กชายกวิน  บรรลังก์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
490
เด็กชายกวิน  แสงทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
491
เด็กชายกวิน  หมีน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงกวินทิพย์  โชติพิเชฐกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
493
เด็กชายกวี  ชัยกิจตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
494
เด็กชายก้องภพ  เชียงอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงกอชนก  ปานศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงกัญญ์พัชร  พิเคราะห์ยาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงกัญญภัสสร์  ควะชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงกัญญาภรณ์  แก้วบัวปัทม์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ผลิพืช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไอยราคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงกัญยาวีร์  สกุลพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
503
เด็กชายกัณณ์ทณัฐ  วิทยาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
504
เด็กชายกันตชาติ  ทับประไพ บีดิ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
505
เด็กชายกันตณัฐ  วรรณประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
506
เด็กชายกันตณัฐ  สุขนิยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
507
เด็กชายกันตพัฒน์  ใจสอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
508
เด็กชายกัมปนาท  เจริญพรสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงกัลยาณี  ขุนศรีรักษร
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
510
เด็กชายกาจพน  ศักดายศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  ไพรวัลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงกานตะวัน  รัชตะอำนวย
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
513
เด็กชายกิตติพงศ์  เจียมประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
514
เด็กชายกิตติพงศ์  อุณหกะ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
515
เด็กชายกิตติวัฒน์  อินทรมาพลอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงกิตติ์สิริ  เจิ้งตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงกิติญาพร  ชัยวงศ์เวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงกุลณัฐ  หงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงกุลปริยา  กุลทอง
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงเกวลิน  จันทร์หอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงเกศราภรณ์  นาคประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
522
เด็กชายเกื้อวรุฬ  ขะมานาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
523
เด็กชายโกศิน  สิงห์ลอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงขนิษฐา  ทองเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงขวัญจิรา  มีสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงขัชพร  คร้ามพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงเขมจิรา  เกิดนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงเขมจิรา  สังสดดี
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงเขมิสรา  สวัสดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงคณิศร  ดลพนิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
531
เด็กชายคุณากร  พงษ์เฉลียวรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
532
เด็กชายคุณานนท์  บัวเข้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
533
เด็กชายคุณานนท์  มนตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
534
เด็กชายจตุรวัฒณ์  กลิ่นหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
535
เด็กชายจักริน  ศรีประวัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงจิดาภา  ฐานิดาโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงจิดาภา  สุรชีวิน
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงจิตต์กาญจน์  มั่นคงดีพร้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงจิตตานันท์  จริณพรต่อรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงจิตประภัสสร  สุนทราวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
541
เด็กชายจิรชัย  อยู่จุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
542
เด็กชายจิรภัทร  บุญสนอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
543
เด็กชายจิรวัฒน์  กิจจา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
544
เด็กชายจิระพงศ์  อดิเรก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงจิรัชญา  ชูเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงจิรัชญา  พรมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงจิรัฏฐ์พัชร  สุวรรณสนธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
548
เด็กชายจิรัฏฐ์  เสนานันท์สุกล
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
549
เด็กชายจิรันธนิน  ปั้นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงจิรัสยา  เอี่ยมคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
551
เด็กชายจิรานุวัฒน์  ศรีแสงเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงจุฑามณี  กิตติโชควัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงจุลศิริ  พิลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เสริมสระน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงเจตนิพิฐ  จันทร์รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงฉัตรแก้ว  อิ่มน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงฉัตรปาริชาต  มุ้งบัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงฉันชนก  ชมเส็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงชญาภรณ์  เทพธาดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงชญาภา  โคตรเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงชณัฐปภา  ผ่านจังหาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
563
เด็กชายชนกเทพ  โนรีวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงชนัญชิตา  บัวงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงชนัญตา  โคตรภูธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงชนัญธิดา  ปิติคุณธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงชนัดดา  พุทธวารีกานต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
568
เด็กชายชนาธิปป์  แป้นชูผล
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
569
เด็กชายชนาเมธ  ทุมรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงชนิดา  นุชทองม่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงชนิดาภา  นิดสิลาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงชนิดาภา  ประทุมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
573
เด็กชายชนินทร์  สงวนปรางค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงชนิสรา  ดีทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงชมพูนุช  แม้นกลิ่นเนียม
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
576
เด็กชายชยางกูร  เครือจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงชยิสรา  ชุมเเคล้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงชลดา  อยู่สืบเชื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
579
เด็กชายชลนที  รำไพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงชลนิภา  ปะเมนาโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงชลลดา  ไนยะกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงชลิดา  อนันตโชติ์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงชัชชญา  นิวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
584
เด็กชายชัชชนก  อินทับทิม
ป.6
โรงเรียนการัญศึกษา
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงชัญญา  กิจวาท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
586
เด็กชายชัยยะ  จันทบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
587
เด็กชายชัยวิชญ์  วนวาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
588
เด็กชายชินกฤต  พัฒน์จร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
589
เด็กชายชิษณุกุนต์  ศักดิืศิริเกษมกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงชุติกาญจน์  นิยม
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
591
เด็กชายชุติมันต์  ปุณณพสิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงชุติรดา  ผลสุข
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงเชอร์เดีย  ฮวง
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงโชติกา  เรืองขจิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
595
เด็กชายญาณเมธี  เหลือบจำเริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงญาณิศา  กาจคำแหง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงญาดา  สมรรถสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงญานิศา  เพ็งผล
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงญานิษา  สาริมาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงฐิตารีย์  ทวีปวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ดีหลี
ป.6
โรงเรียนวัดบางไกรนอก
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงฐิติวรรณ  ดวงสา
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงฐิรกานดา  ทองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
604
เด็กชายฑิปปกรณ์  สุคนธ์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงณกมล  โมลาดุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
606
เด็กชายณกร  จรเสมอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงณชนก  สาธุภาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
608
เด็กชายณฐกร  คงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
609
เด็กชายณฐกร  สงวนทรัพยากร
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
610
เด็กชายณฐนนท์  รื่นหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
611
เด็กหญิงณฐาณัฏฐ์  ใจเสงี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
612
เด็กชายณพิชญ์  วิมุกตานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
613
เด็กชายณภัทร  ไตรบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
614
เด็กชายณภัศญ์กร  รักกะเปา
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงณฤชล  หนูเอียด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงณวพร  โกแสนตอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงณอรรัชช์  สุภากรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
618
เด็กชายณัชพล  เสี่ยงกุศล
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
619
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ไชยรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงณัฏฐณิญา  ใบสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ปาปะเถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  กุลแสนเต่า
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงณัฏฐ์พิชญา  รัตนประยูร
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงณัฏฐ์วริน  หิรัญพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
625
เด็กชายณัฏฐากร  ผิวบาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ซาลิมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงณัฐกานต์  พิมพ์ใจใส
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
628
เด็กชายณัฐจิรพัส  ศิริกุลทัตสรวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
629
เด็กชายณัฐชนน  สาทรี
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงณัฐฐณิชชา  คะปูคำ
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงณัฐณิชา  เกษมโสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงณัฐณิชา  สมสุขทวีกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
633
เด็กชายณัฐดนัย  ยืนยงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงณัฐธิดาภรณ์  ละดาดาษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงณัฐนรี  พัฒศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงณัฐนรี  ฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงณัฐนิชา  ทองลบ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
638
เด็กชายณัฐพล  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
639
เด็กชายณัฐพัฒน์  โฆสิโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
640
เด็กชายณัฐภัทร  รัตนฉัตรชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงณัฐภัสสร  รังศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
642
เด็กชายณัฐภูมิ  อบรมชอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงณัฐรดา  ทักษิณไศล
ป.6
โรงเรียนวัดบางไกรนอก
วิทย์ประถม
644
เด็กชายณัฐรัชต์  นกพ่วง
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงณัฐวดี  คำภีร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
646
เด็กชายณัฐวรรธน์  ยศภูมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
647
เด็กชายณัฐวุฒิ  เลาะไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
648
เด็กชายณัฐเศรษฐ  มิ่งเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงณัฐสิริ  ตั้งจิตติปณิธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
650
เด็กชายณัทฐกรณ์  โรจน์วรกุลนิธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงดลพร  ระเบียบโลก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
652
เด็กชายดิษยธร  สรชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
653
เด็กชายเตชินท์  วิจิตรไกรสร
ป.6
โรงเรียนการัญศึกษา
วิทย์ประถม
654
เด็กชายทยากร  อุงจิตต์ตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงทยิดา  บำเพ็ญผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
656
เด็กชายทรงธรรม  โรจนประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงทฤฒมน  รัตนกรวิทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงทักษอร  แก้วสามัคคี
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
659
เด็กชายทัชช  คุ้มทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
660
เด็กชายทัชวัลย์  ทองสุขชุติรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงทัตพิชา  สุอุทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
662
เด็กชายทัฬห์  ช่อสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  พรหมเกตุจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
664
เด็กชายทิพย์พิบูรณ์  เวดเดล
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
665
เด็กชายทีฆธาดา  ท้วมอ่วม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
666
เด็กชายเทพชัย  เทพทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
667
เด็กชายแทนคุณ  แก้วใจรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงธฎชคล  ด้านเนาลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
669
เด็กชายธณฐ  อัศวธีรากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
670
เด็กชายธณดล  ยิ้มศรวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงธณัฐสนัฬ  แซ่ลิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
672
เด็กชายธนกร  พิพัทธ์ปราโมทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
673
เด็กชายธนกร  มณีสายทอง
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
674
เด็กชายธนกร  อร่ามพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
675
เด็กชายธนกฤต  โกสิยะวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
676
เด็กชายธนกฤต  ทองบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
677
เด็กชายธนกฤต  มณีน่วม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
678
เด็กชายธนกฤต  วิไลพิศ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
679
เด็กชายธนเดช  ท้วมสาร
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
680
เด็กชายธนพล  คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
681
เด็กชายธนภัทร  เรืองวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
682
เด็กชายธนภูมิ  ทองสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
683
เด็กชายธนวรรธน์  สมใจแพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
684
เด็กชายธนวัฒน์  ลือพงศ์ไพจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงธนัชพร  คุ้มบุ้งคล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
686
เด็กชายธนากร  นามสามล
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
687
เด็กชายธนากฤต  ทิมสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
688
เด็กชายธนาธร นิมสารา  นัมมาวัตตะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
689
เด็กชายธเนตร  วงค์ษาเนาว์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
690
เด็กชายธรธันย์  ช้างมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
691
เด็กชายธัชธภัทร  ปัญญารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงธัญจิรา  ดังกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงธัญชนิต  ดวงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  อ่วมอิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงธัญญาภัค  ศิริธนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงธัญทิพย์  ลัทธิธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
697
เด็กชายธัญเทพ  เภสัชชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงธัญพิชชา  ปิ่นสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงธัญภรณ์  สระทองเอื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงธันย์ชนก  ตั้งอริยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงธันย์ธาวิน  ทองนุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงธันย์รภัสร  ปัญญารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงธิชานันท์  ทองนวคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงธิชานันท์  นกอ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงธิดาทิพย์  สุคนธสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่ตั้ง
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
707
เด็กชายธิติพัทธ์  บุษบงก์ไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
708
เด็กชายธีธัชต์  ฉายะบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
709
เด็กชายธีรเดช  อิ่มปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
710
เด็กชายธีร์ธวัช  รัตณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
711
เด็กชายธีรพิชญ์  กมลรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
712
เด็กชายธีรเมธ  สุริยะมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
713
เด็กชายธีรวิทย์  เพ็ชรไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
714
เด็กชายนดินทร์  นาคเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
715
เด็กชายนนทกิจ  นาคเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
716
เด็กชายนนทพัทธ์  ชะวาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
717
เด็กชายนพนนท์  เอี่ยมฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
718
เด็กชายนพวิทย์  มากคงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงนภสร  เส็งนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงนภัค  นิธิชัยภากุล
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงนภัสกร  แสงอุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงนภาพร  ละออ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงนภาโสภิต  ทรรพนันทน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
724
เด็กชายนรวร  นวปรีชากุล
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
725
เด็กชายนริศร์  นาคเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงนฤธิดา  แสงสุริยา
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงนวพรรษ  แจ่มโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
728
เด็กชายนัทพล  สุนทโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงนันท์นภัสร  สุโภภาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงนันท์นภัส  ชุมแคล้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงนันท์นภัส  ปั้นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงนันทพร  สุวรรณเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงนันทภัค  ทองใบ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงนันทิชา  พรทรัพย์อนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงน้ำฝน  คะสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงน้ำเพชร  ฟองมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
737
เด็กชายนิชปุณ  จุมวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
738
เด็กชายนิติวัชรา  ชูแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
739
เด็กชายนิธิศ  วชิรกุลพิศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงนุตประวีณ์  รอดแฟง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
741
เด็กชายบรรณรต  ติยะวรากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
742
เด็กชายบวรนันท์  แตงบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงบุญญวีร์  เจริญเกียรติก้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงบุญญาภา  อินทร์ตุ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงบุญสิตา  ศรีภุมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงบุณณดา  เกิดน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงบุณณิชา  ศรีภุมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
748
เด็กชายบุณยกร  มีอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงบุณยนุช  กิจวาศน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
750
เด็กชายบูรณิน  พูลประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
751
เด็กหญิงเบญจพร  บรรจงทัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
752
เด็กชายปฎิญญา  ปิ่นเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
753
เด็กชายปฏิภาณ  พึ่งดี
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงปณาลี  สุนทเรกานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
755
เด็กชายปพนธีร์  อินพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงปพิชญา  ทำชอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
757
เด็กชายปภังกร  คืนคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงปภากร  แสนเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงปภาดา  เจรียงโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงปภาวดี  โยชะนัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
761
เด็กชายปภาวิน  สังข์รุ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
762
เด็กชายปรวีร์  ยุคุณธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
763
เด็กชายประกาศิต  ทองกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงประภาวดี  บุดดาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงปราณปริยา  พ่วงลา
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงปราณิสา  สารบรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงปรายฟ้า  พลเทพ
ป.6
โรงเรียนวัดบางไกรนอก
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงปริยฉัตร  คงอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงปลายมาศ  บุญเกื้อการุณรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงปลื้มกมล  แสงชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
771
เด็กชายปวร  จันทร์เป้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
772
เด็กชายปวริศ  ์มานะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
773
เด็กชายปวริศ  หนูวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงปวริศา  ขันธเขต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
775
เด็กชายปวริส  ศิริสุทธิรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
776
เด็กชายปัญณภพ  อิ่มเอิ่บ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงปัญรัตน์  ลัคนทิน
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
778
เด็กชายปัณณธร  มิ่งไม้
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงปัณณพร  ยวงเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
780
เด็กชายปาณสาร  จรเสมอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงปาณิศา  สังข์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงปาณิสรา  ชูไพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงปาณิสรา  เย็นทรวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงปาลิตา  อยู่ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
786
เด็กชายปิติภัทร  ไข่ลือนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
787
เด็กชายปิยธรรม  สังข์โบสถ์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
788
เด็กชายปิยวัฒน์  ปิลันธนภาคย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
789
เด็กชายปุญญนนท์  ชาติปรีชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงปุญญิสา  พุทธิพร
ป.6
โรงเรียนการัญศึกษา
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงปุญญิสา  ศรีอำมร
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงปุญณมิดา  แก้วต่าย
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
793
เด็กชายปุณญพัฒน์  เรืองธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงปุณณดา  โสมขันเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงปุณณารมย์  ดำหริชอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
796
เด็กชายพงศกร  คำเกาะ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
797
เด็กชายพงศ์พัฒน์  พิพัฒนอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
798
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  จิตหมั่น
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
799
เด็กชายพชร  เฉลิมชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงพชรมน  เวียงสิมา
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
801
เด็กชายพนธกร  แสนรถ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
802
เด็กชายพรประสิทธิ  พราหมณ์โต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
803
เด็กชายพรภวิษย์  สุขมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
804
เด็กชายพรรษกร  ถาวรวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงพรหมพร  อินทร์พรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
806
เด็กชายพระนาย  เกิดจั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
807
เด็กชายพระพาย  จิตร์อำไพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
808
เด็กชายพริษฐ์  เนติประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
809
เด็กชายพริษฐ์  สุจริตชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
810
เด็กชายพฤกษ์  กัลยาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
811
เด็กชายพลธร  นวลักษณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงพลอยปภัสร์  เฑียรเดชสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
813
เด็กชายพศวีร์  สันติพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
814
เด็กชายพศวีร์  หงษ์ศรีสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
815
เด็กชายพศิน  ขุนพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
816
เด็กชายพศิน  พรรณาปยุกต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
817
เด็กชายพศิน  อินตะนัย
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
818
เด็กชายพสิษฐ์  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
819
เด็กชายพสิษฐ์  นวลประเสริฐสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
820
เด็กชายพสิษฐ์  มะหะสุ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
821
เด็กชายพสุธันย์  ปรวัฒน์ปรียกร
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงพัชรีญา  บุญประกอบ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
823
เด็กชายพัทธดนย์  บรรดาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สขสบายเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
825
เด็กชายพัศชัย  นรประพิณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงพิชชาภา  น้ำผึ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
827
เด็กชายพิชญะ  ศรีจริต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
828
เด็กชายพิชญะ  อุ่นอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงพิชญาภา  สะและสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
830
เด็กชายพิชญุตม์  วัชรพงศ์พาณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
831
เด็กชายพิชัยยุทธ  ใคร่ครวญ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
832
เด็กชายพิตรพิบูล  บุณยะสมภพ
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  จันทรังษี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกิดฉาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงพิมพ์ณภัท  วัชรเปรมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ตันติศิวกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงพิมพ์บุญ  บัวเล็ก
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  เดโชวงษ์ชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงพิยดา  สำราญดี
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงพิสชา  วุฒิเสถียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
842
เด็กชายพีรณัฐ  เนติประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
843
เด็กชายพีรณัฐ  วัฒนกิจพิศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
844
เด็กชายพีรดนย์  ทองแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงพีรดา  พุ่มสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงพีรติ  ดวงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
847
เด็กชายพีรวิชญ์  เสรีรัตนาพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
848
เด็กชายพุฒิพงศ์  ฆะวีวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงพุทธิรารัศมิ์  มหาขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
850
เด็กชายพูนพิภพ  มะลา
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงเพชรดา  อยู่ดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงเพ็ชรประกาย  มาทัน
ป.6
โรงเรียนวัดบางไกรนอก
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงเพ็ญกวิน  นนทเบญจวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงเพียงบุญ  เขื่อนสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงเพียงฟ้า  สุโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
856
เด็กหญิงแพรทิพย์  กัญวเศรษฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงแพรวา  ดงงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงแพรวา  แดนเสนา
ป.6
โรงเรียนวัดบางไกรนอก
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงฟ้าใส  พวงมาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงฟ้าใส  ใหลสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงภคพร  วรรณวิโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงภคภัทร  อนุพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
863
เด็กชายภควา  กำลังใบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
864
เด็กชายภพธรรม  ปฏิรพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงภรภัทร  รุ่งภัทรธนากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงภลินี  นรินทร์นอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
867
เด็กชายภัคภูมิ  พวงเพชร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงภัชราพร  วงศ์ราศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงภัทณุภา  แสงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
870
เด็กชายภัทรพล  แท่นศิลา
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงภัทรวดี  ไชยโชค
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงภัทรวดี  ศิริทศางค์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงภัทรศยา  บุญยะวุฒกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงภัทริน  มลผาลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
875
เด็กชายภากร  ตริสิริสัตยวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
876
เด็กชายภาคภูมิ  รัตนพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
877
เด็กชายภาคภูมิ  ศรีพระนามน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
878
เด็กชายภาคิน  ผลาบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงภาคินี  เทพทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงภาวิดา  ธนะมั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
881
เด็กชายภาสกร  ประดับศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงภิชญาภา  ตามชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
883
เด็กชายภูตะวัน  สำราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
884
เด็กชายภูพิรัฐ  แก้วสมนึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
885
เด็กชายภูพีรยุทธ์  ไพฑูรย์เลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
886
เด็กชายภูมิพัฒน์  วงศาโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
887
เด็กชายภูริพัฒน์  แก่่นจันทร์ดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
888
เด็กชายภูริพันธ์  ธนะกรศรีวัจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
889
เด็กชายภูวิศ  เพ็ชรไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
890
เด็กชายภูสิทธิ  ปราบเสร็จ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
891
เด็กหญิงมณฑาทิพย์  โพธิ์เงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงมนัชญา  มีชัยเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
893
เด็กชายมนัสชนม์  บรรเลงใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงมนัสชนิต  ยุ่นเพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงมัณตริณี  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงมัลลิกา  เชิดชน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงมีนานุช  บุญโญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงเมธาวี  มุ้ยใจบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
899
เด็กชายเมธี  กุลนาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงเมลาณี  สุพรรณโกมุท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
901
เด็กชายยุทธศิลป์  จินะสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงยุภาพร  สีหนองบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงเยาวมาลย์  มนูรัตนปกรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงรดา  เมธาศิลวัต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
905
เด็กชายรพีพล  ชุมยอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงรมย์ธีรา  ศรีวิบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงรมลกร  ระดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงรวิพร  ดาวเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงรักษณาลี  ชิระกุล
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
910
เด็กชายรัชกฤต  พิณตะคุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
911
เด็กชายรัชชานนท์  ผ่่องสุริยชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
912
เด็กชายรัชพล  หอมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
913
เด็กชายรัญชน์  สรังษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
914
เด็กชายรัฐภัทร์  หนูแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
915
เด็กชายรัฐภูมิ  เรืองหุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงรัตติกาล  ระหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงรัมภาพร  วงษ์บัณฑิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
918
เด็กชายราเชน  พันธ์โสรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงรินรชา  แสวงหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงรุ่งนภา  แสงสุริยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงรุ่งรัศมี  ปัญญาหิรัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงลภัสรดา  กลัดประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
923
เด็กชายลัญจกร  ชูอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
924
เด็กชายวชิตะ  ตุรงคินานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทองปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
926
เด็กชายวชิรวุฒิ  พันเดช
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
927
เด็กชายวทัญญู  ไตรศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงวนัชพร  พันธุ์โอสถ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงวรกนก  พงศ์โภชน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
930
เด็กชายวรกมล  สระบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงวรกานต์  จูคำนึง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
932
เด็กชายวรกาล  รอดหลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงวรญา  ทองดูศรี
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
934
เด็กชายวรปรัชญ  มีแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
935
เด็กชายวรพล  ขาวขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
936
เด็กชายวรพล  ประจันขาล
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงวรรณ์จันทร์  ทองมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
938
เด็กชายวรวุฒิ  หลอดทอง
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงวรัชยา  เรืองกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
940
เด็กชายวรัตถ์  สรรพคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
941
เด็กชายวรางกูล  ขะมานาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงวราภรณ์  เพ็ชรศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
943
เด็กชายวริชานนท์  บุณยะประพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
944
เด็กชายวรินทร์ชยธร  ศิริกุลทัตสรวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงวรินทร์วรดี  ศิริกุลทัตสรวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงวริศรา  คิ้วสุวรรณสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงวริสา  ธงช้าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงวริสา  ศรีธนิยมเมธากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
949
เด็กหญิงวศินี  อยู่เนียม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
950
เด็กชายวัฒนการ  วัฒนกิจไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงวันที่ดี  วางอภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงวันวิสา  นาพนัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
953
เด็กชายวาทิน  กุลวชิราวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
954
เด็กชายวิกร  นิธิชัยภากุล
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงวิรันทร์ตา  ธนเดชากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
956
เด็กชายวิวัฒน์  ศิสัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
957
เด็กหญิงวิสรา  โกศล
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
958
เด็กชายวีรากร  ลงวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
959
เด็กชายวุฒิภัทร  คิดดี
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงศญาฎา  สุดยินดี
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
961
เด็กชายศภกร  ธนาสูรย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
962
เด็กชายศรรวริศ  กิจเสมอใจ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
963
เด็กชายศรัณญ์ภัทร  ไชยคีรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
964
เด็กชายศรัณย์  จันทร์เมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงศรัณย์  สิงห์แพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงศรันยา  แก้วประพาฬ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
967
เด็กหญิงศศิพชรกานต์  อยู่พัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงศศิภัทร  เอี๊ยวประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงศศิภัสสร  อุดมโชคมหาศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงศศิวิภา  นิ่มทรงประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
971
เด็กชายศิราเมษฐ์  กุลศรีเรืองรอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
972
เด็กหญิงศิริรัตน์  ลิ้นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงศิลภัสกาญ  รุ่งแจ้งศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
974
เด็กชายศิวกร  ทิมจั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
975
เด็กชายศิวกร  พัฒนบวรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงศุพิชฌาย์  สายประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
977
เด็กชายศุภกร  สุตธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
978
เด็กชายศุภกร  แสงบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
979
เด็กชายศุภกฤต  สายหยุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
980
เด็กชายศุภโชติ  มาเผือก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
981
เด็กชายศุภฤกษ์  กันเนื่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
982
เด็กชายศุภวัฒิน์  ดำตื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
983
เด็กชายศุภสิน  ศิริเมืองมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงศุภานัน  บุญสุโข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
985
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
986
เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วแสนสวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงศุภิสรา  ผ่องแผ้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
988
เด็กชายเศรษฐพิชญ์  โพธิ์วัฒนชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
989
เด็กชายเศรษฐพิชญ์  สุกมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
990
เด็กชายสแตน เดชา  มูลเลอร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
991
เด็กชายสมิทธิ  แซ่หลี
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
992
เด็กชายสรจักร  วิไลลักษณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
993
เด็กชายสรณ  ภูริปัญญาวานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
994
เด็กชายสรวัชญ์  พรหมศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
995
เด็กชายสรวิชญ์  หาญผจญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
996
เด็กชายสรวิศ  แผนเสือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงสรัญญา  โพธิ์วัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
998
เด็กหญิงสรัลชนา  เอมโอฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
999
เด็กหญิงสวรรยา  กาญจนสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงสวรินทร์  ดำหริชอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงสิปาง  สีสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1002
เด็กชายสิรวิชญ์  เจิ่งฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1003
เด็กหญิงสิริกร  กาญจนพงษ์พร
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงสิริกร  เศรษฐพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงสิรีธร  พรหมมาดวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1006
เด็กชายสิรุสก์  อ่อนเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1007
เด็กชายสิวะพัฒน์  เต๊ะวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงสุกัญญา  ทองตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1009
เด็กชายสุขสันต์  โสพลพิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงสุชัญญา  คิดตะเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1011
เด็กชายสุทธิพร  นาคจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงสุธิดา  รุ่งเจริญศรีชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1013
เด็กชายสุปรีดี  แสงวันทอง
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงสุพัชญา  ศิริปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงสุพัตรา  สมประสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1016
เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีอำพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงสุภนิดา  สุขกมลเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1018
เด็กหญิงสุภัสสร  สังขะวรรณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1019
เด็กหญิงสุภัสสรา  สังขะวรรณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงสุภาวดี  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงสุภาวดี  แสนสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1022
เด็กชายสุเมธา  แซ่เลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1023
เด็กชายสุระวิน  อยู่จุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1024
เด็กหญิงสุรัตติกานต์  เมฆกระจาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงสุวรรณา  จันทร์ผา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงสุวิมล  สุวรรณหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1027
เด็กชายสุศิริ  เกี้ยมรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1028
เด็กชายเสาวภาพ  ภิรมย์รื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1029
เด็กชายหฤษฎ  มีสอน
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1030
เด็กชายหัฏฐกร  สุขเนียม
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1031
เด็กชายหัสดิน  สุขสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1032
เด็กชายอชิตะ  เทศแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1033
เด็กหญิงอชิรญา  ลิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1034
เด็กชายอชิระ  มูลมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1035
เด็กชายอธิชาติ  พูลเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1036
เด็กชายอธิวัฒน์  ศรประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1037
เด็กหญิงอนัญญา  พรหมสะโร
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1038
เด็กหญิงอนัญญา  แว่นสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1039
เด็กหญิงอนัญญา  แสงสง่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1040
เด็กหญิงอนันตญา  พึ่งแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1041
เด็กชายอนันต์สิทธิ์  ตรีรัตนนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1042
เด็กหญิงอภิชญา  คงสินธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1043
เด็กหญิงอภิชญา  วีรชายลักษณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1044
เด็กหญิงอภิญญา  ใจเสงี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1045
เด็กหญิงอภิญญา  ผิวอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1046
เด็กชายอภิวิชญ์  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1047
เด็กชายอมเรศ  นุ่มเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1048
เด็กหญิงอมลรดา  แดงอาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1049
เด็กหญิงอมลวรรณ  กุลดิลก
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1050
เด็กหญิงอรญา  นรารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1051
เด็กหญิงอรณิชชา  ขุนเศรษฐี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1052
เด็กหญิงอรนริน  ทองโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1053
เด็กหญิงอรพลิน  ใคร้วานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1054
เด็กหญิงอรอุษา  ท่าทราย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1055
เด็กหญิงอริสรา  พึ่งเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1056
เด็กหญิงอวัสดา  อติญาณ์พิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงออลกร  พงษ์โสภณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1058
เด็กชายอัครชัย  ปั้นทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1059
เด็กหญิงอันดามัน  วงศ์วิไล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1060
เด็กชายอัลนูร  พละวุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงอาคิรา  แสนยะมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1062
เด็กหญิงอาทิชา  ประเสริฐดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1063
เด็กหญิงอารยา  เกียรติพงสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1064
เด็กหญิงอินทุอร  ไตรศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1065
เด็กหญิงอิลิยาน่า  รุ่งเรื่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1066
เด็กชายเอดาวัต  อติญาณ์พิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1067
เด็กหญิงไอริษา  ทองเผือก
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม