ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 3

ณ อาคารลินจง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกรดา  วงษ์จุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกรรณพร  ขุนสนิท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกรรวี  ทองยิ่ง
ป.5
โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกรวิชญ์  บุญมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายก้องกิดากร  ปาทาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกิตติศักดิ์  ทัพจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายจักรภัทร  เทียนนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายจิรภัทร  ฤทธิ์บำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายจีรวัฒน์  นิลอนันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงจีรัชยา  สว่างพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงจุฑามาส  โตโคกสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงเจนจิรา  อยู่รอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงชนกนันท์  กรรขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงชนิกานต์  กรรขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงชนิสรา  สุขวิญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายชลทรัพย์  รชตวลัยพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงชิดชนก  สวนจรูญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายณธกร  มณีภานุพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  โตฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงณัฐฌา  หงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายณัฐดนัย  โตล่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงณัฐธิดา  เอี่ยมคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายณัฐปวีณ์  ฉัตรจินดารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายณัฐภัทร  แรมไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายณัฐวุฒิ  นิวัติสมบัติเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายณัฐวุฒิ  เรือนแพร
ป.5
โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงติระรัตน์  โตสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายทรงภพ  วงศ์มาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงทัศญามล  วงสมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายธนกร  เสมอเหมือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายธนโชติ  เนยอิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงธมลวรรณ  กลิ่นสุคนธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงธรณัส  ฤทธิ์มาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายธราดล  แพรบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายนรากร  เส็งดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 3

ณ อาคารลินจง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงนฤมล  ปานพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงนวพร  สกุลประดิษฐอาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงบุญยานุช  เชื้อนุ่น
ป.5
โรงเรียนบ้านพนมรอก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงบุพเกศ  สุขอร่าม
ป.4
โรงเรียนบ้านพนมรอก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงปนัดดา  เวิ่นกระโทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงปรวิศา  เกตุทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายปรวีร์  เชตุใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงปรียานุช  เอกกัณหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงปิณิดา  มากวิจิตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายปุญญฤทธิ์  ยิ้มกล่ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายพชรดนัย  คำอ้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายพฤฒินันท์  คล้ายแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงพลอยประดับ  สุดตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงพัชรินทร์  กลิ่นกระบี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองดอนเปลี่ยน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงพิมพ์ประพัทธ์  โต๊ะพิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายภูมิภัทร  ยอดเพชรไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายภูรินท์  บงกชมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงมสฤณา  รัตนบุรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงมินตรา  อินธิจักร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายเมธี  ปิยนุสรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายร่มเกล้า  สมวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายลิขิต  ชำนาญพุดซา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงวชิรญาณ์  เดชวนิชกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านพนมรอก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายวชิรพัทธ์  รักเสนาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงวรรณทพร  แสนตะคุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายวัชรพงศ์  ใจยะปัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายวายุ  กรานบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงวิศลย์  แก้วแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายวีรดนย์  ขอบบัวคลี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายวีรากร  พูลทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายศักดิธัช  อุดมการเกษตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายศิริโชติ  เรืองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายศิริพงศ์  พงษ์ธนเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงโศภิษฐกัลยา  พูลสนธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 3

ณ อาคารลินจง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงสมัชญา  เข็มหนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายสยาม  -
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงสวิตตา  แร่นาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงสิรภัทร  โพธิ์อ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายสิริพล  มีโชค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายสุทธิพงษ์  ขุมโมกข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงสุภาพิชญ์  ทองกลัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายสุวิจักขณ์  นนท์สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายหาญชัย  สุวรรณรังค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงอริสา  ภูวัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงอาธิสดา  ศิรินนทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายอานันทพัฒน์  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายอุกฤษฏ์  ประคองทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 3

ณ อาคารลินจง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
84
เด็กหญิงกชกร  จันทร์อ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงกนกกาญจน์  พาชาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงกนกรัตน์  เผือกพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงกรวรรณ  สุขฉัตร
ป.6
โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายกรวิชญ์  สกลวิทยานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงกริ่งดาว  เงินงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงกัญญภัทร  โถสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ด้วงแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงกัลยรักษ์  หอนยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงกาญจนาวดี  แดงมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงกานต์ธิดา  คำซื่อตรง
ป.6
โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงกานต์ธิดา  สาครรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงกิ่งฟ้า  บัวศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายกิตติพศ  พรมเถื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายกิตติพิชญ์  รุ่งสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงกีรติ  กีระกิตติวาทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงขวัญพร  บุญเรือน
ป.6
โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายจอมทรัพย์  เต็งน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงจันทิมา  บุญมาเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายจิรพันธ์  พูลทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงจิรภัทร  เพชรสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงจิราพร  จินดาเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงจุฑามาศ  เกตุทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงฉวีวรรณ  รุ่งฉวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงชญาดา  เกตุสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงชญาดา  โพธิ์หล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงชฎาภรณ์  พักวงศ์มาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายชนพัฒน์  ภูริชวิณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงชนันธร  สมัครการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงชนาพา  สายแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงชนาภา  แก้วศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงโชติกาญจน์  ศรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายณฐกร  แก่นสนธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงณัชชานันท์  พูลเกษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 3

ณ อาคารลินจง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
119
เด็กชายณัชพล  ดอกไม้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงณัฏณิชา  พวงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงณัฐกมล  โพธิ์เขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงณัฐกมล  แยมสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงณัฐชนา  มีโพธื์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  สอนรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ยิ้มเยื้อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงณัฐธิดา  พันธุ์พร้อม
ป.5
โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงณัฐธิดา  ส่งแจ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงณัฐนิชา  เกษมคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงณัฐมน  ศรีเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงณัฐรัตน์  สุวรรณ์แสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงณิชชดา  สิทธิภัทรเดชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายดนัยณัฏฐ์  สงวนสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายดนุสรณ์  คลี่เพ็ชร
ป.6
โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงดวงกมล  แก้วคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงดวงกมล  ปั้นพระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงดารินทร์รัตน์  สมรูปดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายเดชาชาญ  ทัศนเรืองเดช
ป.6
โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงติรชาดา  มวลศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงทวิติยาภรณ์  กลั่นสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงทัตพิชา  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงทิพธิดา  เหี่ยวเกิด
ป.5
โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายธนกร  ดาวดึงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายธนพนธ์  สีพรมมา
ป.4
โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายธนัช  จงอุดมชัยกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงธนัญชนก  คงเพ็ชรศักดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายธนากร  กักขุนทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายธนาคม  หมูทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงธมลพร  กลิ่นสุคนธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงธันย์ชนก  สร้อยแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงธิญาดา  แก้วศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายธีร์ธวัช  อุปถัมภ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายธีรภัทร  ฤทธิ์เต็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายธีรเมธ  แก้วจรูญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 3

ณ อาคารลินจง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
154
เด็กชายธีร์  นันทสำเริง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงนนทพร  ดิษฐหร่าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายนพดล  นาสะกาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงนภัสสร  ศรีอำภัย
ป.5
โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงนลพรรณ  รุจิราวิศิษฏ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายนัฐสิทธิ์  ไล้ตัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงนันทิชา  อยู่ป้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงนิตยา  ชาลีรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงบุญยาพร  รวมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายเบญจพล  ทองม่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงเบญญาภา  เหมือนสุทธวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายปนิติรัฐ  แป้นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงปภาวรินทร์  นาคเวียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายปรขวัฏน์  พิณเสนาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงประกายเทพ  โพธิ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  เปียทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายปราการ  ฤทธิ์เต็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายปวีณ  คลังเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายปองภพ  สุวรรณโน
ป.6
โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงปัญฑิตา  เนตรพุดซา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายปาราเมธ  เรืองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายปาราวัตร  เรืองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กชายปุณยวัฒน์  สุนทรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงปุณยวีร์  บุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายพชร  ศรีเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายพรเทพ  บุญทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงพรนภัส  มาแพ
ป.5
โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงพลอยชมพู  เชื้อชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายพัฒณพล  ทับจีน
ป.5
โรงเรียนบ้านพนมรอก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ซอนพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สุขอร่าม
ป.4
โรงเรียนบ้านพนมรอก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายพิพัฒน์วงศ์  สีคร้าม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงพิมพ์วดี  แก้วคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงพิมวิไล  วงษ์ราชบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายพุฒิศักดิ์  ศิริเสริมพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 3

ณ อาคารบงกช โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
189
เด็กหญิงเพชรรัตน์ดา  บำรุงจีน
ป.6
โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงเพียงฟ้า  เกตุสาคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายภวัต  โตสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายภวินพัทธ์  เส็งเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ผ่องวิลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงภัณฑิลา  คงเพ็ชรศักดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงภัทธีรากาญจน์  ไชยเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงภัทร์พิชชา  ส่งวัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงภัทราวดี  ประสานวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงภัสสร  เพ็งหล่ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายภากรณ์  อวิสุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงภาวิณี  รุ่งเรืองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงภุมรินทร์  บัวรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายภูมิพัฒน์  มีมากบาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายภูมิมิ์ปัญญา  รุ่งนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายภูมิรินทร์  ป้อมนาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายภูวดล  ทารินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายมนุเชษฐ์  สพมาตร
ป.4
โรงเรียนบ้านพนมรอก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงเมธานันท์  อินทเสวก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงรวินท์นิภา  ลี้ตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงรัตนาวดี  ฤทธิ์บำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายรัตพร  ไทยอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายรับศาสตร์  ฉัตรทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงรินรดา  ผดุงชอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงวชิรญาณ์  มินสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายวชิรวิทย์  โชติชม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายวชิรวิทย์  สาบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงวรนิษฐา  วิโรจน์บุรีรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงวรภัทรา  เชื้ออินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงวริศรา  พันธุ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงวริษา  บุ้งจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงวาสนา  สุโกกี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงวิรดาภา  ถังทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงวีนัสนันท์  ชิเนนทอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงเวสาลี  ชาตาสุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 3

ณ อาคารบงกช โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
224
เด็กหญิงศศิธร  เนตรคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงศศิภา  อ่อนขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงศศิวรรณ  จตุพรวัฒนเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงศิรัณย์ยกร  ปลั่งกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายศุภกิจ  ขุนทด
ป.4
โรงเรียนบ้านพนมรอก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายศุภกิตติ์  บุญสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายศุภชัย  โสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายศุภณัฐ  แก่นยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายศุภณัฐ  อยู่จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงศุภิสรา  ภูมิคอนสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงสโรชา  ชาลีรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงสวรส  ทองคำน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายสิรภัทร  ไกรสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงสิรามล  โตเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงสิรินทรา  ไชยวิราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงสุกฤตา  สุขชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงสุชัญญา  เถื่อนถ้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงสุชาดา  กันยานวน
ป.6
โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงสุชานาท  ภูยงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงสุชาวดี  คล่องธัญการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงสุทธิชา  วงศ์มาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายสุทธิพงศ์  อินทร์ประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายสุทธิภัทร  เขียวอุบล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายสุทัศน์  เนตรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงสุนารีรัตน์  ฉิมวาด
ป.6
โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงสุพิชชา  หล้าคอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงสุพิตา  ศรีฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงสุภนิชา  แรมไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงสุภัสสรา  แซ่ซึง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงสุวรรณา  ภัคชัยภัทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงโสวิชญา  ฉิมวาด
ป.6
โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงอคัมย์ศิริ  คำเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงอชิรญา  ด้วงอิ่ม
ป.4
โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงอชิรา  มิ่งขวัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายอนุมัติ  พาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 3

ณ อาคารบงกช โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
259
เด็กหญิงอภิชญา  จันทวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงอภิษฎา  ดวงงามยิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงอรทัย  เข็มกลัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงอรปรียา  ฤทธิ์ธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงอริสา  วงศ์ราชบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงอัฐภิญญา  สำลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงอาทิตยา  บุญสมวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงอารยา  บานแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงอารยา  อินต๊ะสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายอำนาจ  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์