ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง721 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกรวิชญ์  ยอดสุทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกฤตธน  เอกอิฐสินี
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนพลอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกฤตพงษ์  นาคชูแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านมาบแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกฤติพงศ์  ศรีทับทิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกฤติพงศ์  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกฤติพันธ์  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกวิน  ฉลองสัพพัญญู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกษิดิศ  เทเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกษิดิศ  ร่มรื่น
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  พิลึก
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกันนิตา  แสนสอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงการต์พิชชา  หินดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกิตติกวิน  สนไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกิตติคุณ  พะเทพ
ป.6
โรงเรียนบ้านมาบแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกิตติชัย  รักษาจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกิตติธัช  รงค์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงเก็บดาว  ทรัพย์ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายจักรี  ชูนพรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงจารุวรรณ  ชำนิเขตรการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายจิรพงษ์  คนองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงจิราภา  ไผ่บง
ป.5
โรงเรียนบ้านมาบแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงจิราภา  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายจีรวัฒน์  ยืนยงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชำนิเขตรการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงเฉิดนภา  ครุธจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงชญานุช  ประเสริฐดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายชนกันต์  รื่นเรณู
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงชนนิกานต์  อ้นขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงชนาภัทร  ควรกาญจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงชลดา  สุขรื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ไวแสน
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายชัยชนะ  นาคคำแหง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงชาคริยา  รอดมา
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายชาญชัย  เผ่าคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายชานนท์  ขำกระแสร์
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 722 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชินพัฒน์  ชาวบ้านฝาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงชุตินันท์  แก้วศรีงาม
ป.4
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายชุติพนธ์  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงชุติมา  วิชาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงญาโณทัย  รักชีวิต
ป.4
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงฑิฆัมพร  มีจิตติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายณัฎฐกรณ์  อาบัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงณัฐชา  เกตุเทียน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วไพรัช
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายณัฐดนัย  เทียมไผ่
ป.6
โรงเรียนบ้านมาบแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงณัฐธิชากรณ์  ใจกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วลา
ป.4
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงณัฐธิดา  เนยอิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายณัฐนนท์  ใยชม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายณัฐนฤทธิ์  อินทวัน
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายณัฐพัชร์  ศรีวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงณิชากร  เกตุกัณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงทิพย์รัตน์  ทัศเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายธนชาต  กำนันไท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงธนพร  ทิมแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงธนพร  สามัคคี
ป.4
โรงเรียนบ้านมาบแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายธนาวัฒน์  ยุทยา
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายธีรภัทร  มั่นกสิกร
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายนพเก้า  เมี่ยงอิ่ม
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงนพมาศ  สร้อยสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงนภาพร  เพ็ชนะ
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายนฤมิตร  กฤติยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายนัฐพล  อยู่ยงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายนันทกร  กอบเกตุ
ป.6
โรงเรียนบ้านมาบแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วคูณ
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายนันทนัท  โอสถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงนาฏติยา  ตามประหัด
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายนิตธิพงษ์  ธวัฒติง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายบูรพา  ผลบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงเบญญาภา  เก่งสาริการ
ป.4
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง723 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงเบญญาภา  เหมพิจิตร
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายปรวัฒน์  ดิษเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงประภัสสร  จันทบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายประภาวิทย์  ทัพนิล
ป.6
โรงเรียนบ้านมาบแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงปวันรัตน์  ยศปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายปัทรพล  สุทธิ
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายปิยทัศน์  สุโกสิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายพงศธร  เสือสยอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายพนธกร  ทองแย้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงพรพิลาศ  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงพราว  แซ่ย่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงพลอย  นันกระโทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงพัชรพร  นาตา
ป.5
โรงเรียนบ้านมาบแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงพัชราภา  นาคมาตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงพิชานันท์  ทองอยู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  มีสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายพิทวัส  อรรถบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายพิพัฒน์  บุญล้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงพิภัทรา  อ่อนพุทธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายพีรพัฒน์  พันธ์เขตกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายพีรภัทร  จินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงเพ็ญรดี  น้อยนาช
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงเพียงฤทัย  สะหะวะดี
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ทานะเวท
ป.4
โรงเรียนบ้านมาบแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงภควรรณ  ขุนพิลึก
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายภควัช  รุจิระนันท์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงภัคสุภัสส์  พรมอุทัย
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงภัทรวดี  มั่นเขตกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงภิญญดา  โตวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  นุตเวช
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายภูมินทร์  มีหมื่น
ป.4
โรงเรียนบ้านมาบแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายภูมินษ์  เพ็ชรสมภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงภูษณิศา  อินทร์พิสัย
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงมนัสนันท์  สาสะนะ
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายยอดทอง  ทองอร่าม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 724 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงยุพารัตน์  ทองดี
ป.5
โรงเรียนบ้านมาบแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงรพีพรรณ  สายม่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายรวิโรจน์  ทิพย์รักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายระพีพัฒน์  ทวีวัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงรักษิตา  แรงการไถ
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายรัชพล  ฤทธิ์เทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายรัฐนันท์  กาศชัยการ
ป.4
โรงเรียนบ้านมาบแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายรัฐภูมิ  กาศชัยการ
ป.6
โรงเรียนบ้านมาบแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายรัฐภูมิ  วงษ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนพลอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงรัศมี  คำแพง
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงลักษิกา  กระแสโสม
ป.6
โรงเรียนบ้านมาบแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายวงศกร  ขุนอภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงวนิดา  สุวรรณศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงวรัญญา  พรแจ่มใส
ป.5
โรงเรียนวัดสังฆวิถี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายวรากร  มากจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงวริยา  พาผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงวริษฐา  แช่มบำรุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงวริษา  โฉมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายวันเฉลิม  เชยนิล
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงวันวิสา  กล่ำทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงวัลเพ็ญ  โพธิ์สุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงวิลิตา  สุวรรณทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายวิศรุต  สายปั้น
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงวีรยาร์  ทองแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายวีรยุทธ  มณีอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายไวภพ  จันทพาช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายศิลา  สีหางวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านมาบแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายศิวกร  วายะบรรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายศิวัช  บัวนารถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายศุภกิตต์  แสนสอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายศุภณัฐ  คงน้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านมาบแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงศุภสุตา  วงศ์พานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายเศรษฐพิชญ  นิลเกษม
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายสัจจะพล  เกษประทุม
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายสายชล  หมื่นคำแสน
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 725 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงสุจิตรา  เวียงลาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงสุชาดา  พิลึก
ป.5
โรงเรียนบ้านมาบแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายสุทธิพงษ์  ศรีสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  สุทธิศักดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดสังฆวิถี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงสุนันท์ทา  ทองบุญฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงสุพัฒตรา  เขม้นกสิกรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายสุเมธี  ปานดวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงสุรวีย์  ภาคทวี
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงสุวีรยา  ประพัตสร
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงเสาวภา  ภูเด่น
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงหทัยทิพย์  เหล่าปิตินันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงอชิชนัน  ศรีโพธิ์
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายอภิวรรธน์  ภูฆัง
ป.5
โรงเรียนบ้านมาบแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงอรกช  ปรารมย์
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงอลิสา  เก่งสาริการณ์
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงอัมพวา  ชะวาริด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงอัยย์วรรณ  คชฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายอัศม์เดช  พิมพาภักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านมาบแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงอาภัสรา  แก้วมาลา
ป.6
โรงเรียนบ้านมาบแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายอิทธิกร  ดวงรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านมาบแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายอิศรานุวัฒน์  คล้ายสมาน
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงอุไรวรรณ  สีทำมา
ป.6
โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายเอกยุทธ  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 6 ห้อง 622 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
164
นายกฤตพร  นาคชูแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านมาบแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายกวิเชษฐ์  หุ้นโพธิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านวังชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
นายจตุรวิทย์  ดีพิจารณ์
ม.3
โรงเรียนบ้านมาบแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงจุฑามาศ  สุริโย
ม.2
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงณัฏฐริกา  โสระฐี
ม.1
โรงเรียนบ้านปางสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  แก้วลา
ม.2
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงณิชากร  ซ้อนทรัพย์
ม.3
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายธนพงศ์  ธิริ
ม.2
โรงเรียนบ้านมาบแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายธนภัทร  อยู่ยงค์
ม.3
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงธาริดา  อำไพชื่น
ม.3
โรงเรียนบ้านวังชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงนพรัตน์  ทองดี
ม.2
โรงเรียนบ้านมาบแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงนัฐนิชา  โกฎถาด
ม.1
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กชายนัฐวัฒน์  ขุนไกร
ม.1
โรงเรียนบ้านปางสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงนิตยา  แสนเหล่าคำ
ม.2
โรงเรียนบ้านมาบแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงเนตรนภา  ทัพไทย
ม.3
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายประดิพัทธ์  ยาดำ
ม.1
โรงเรียนบ้านมาบแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายปราการ  พันธุ์จันทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านวังชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
นางสาวพรทิพย์  พิลึก
ม.3
โรงเรียนบ้านมาบแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงพรสุดา  ธัญสาริกิจ
ม.3
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงพิทยารัตน์  รัตนะโสภา
ม.1
โรงเรียนบ้านปางสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงแพพลอย  สวัสดี
ม.1
โรงเรียนบ้านมาบแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายภานุชิต  พุ่มทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านมาบแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายภูริชญ์  มางสลัด
ม.1
โรงเรียนบ้านมาบแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงมุนินท์  โพนคร
ม.2
โรงเรียนบ้านปางสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายรัชชานนท์  พิลึก
ม.1
โรงเรียนบ้านมาบแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงรุ่งนภา  ดวงแก้ว
ม.1
โรงเรียนบ้านมาบแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงวชิรา  สุดเจริญ
ม.2
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงวรัญญา  เฮงขวัญ
ม.3
โรงเรียนบ้านวังชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงวริตา  วัฒโน
ม.1
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงวิภารัตน์  ทองยิ้ม
ม.2
โรงเรียนบ้านปางสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 6 ห้อง 623 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
194
เด็กหญิงวิยดา  แก้วศรีงาม
ม.3
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงวิรดี  ภักดีสาร
ม.2
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายศรัญยู  อินทร์ลอย
ม.2
โรงเรียนบ้านวังชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงศศิธร  เปรมทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านมาบแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงศศินิภา  จำปานิล
ม.2
โรงเรียนบ้านปางสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงศิรินภา  ศรีเพ่ง
ม.2
โรงเรียนบ้านปางสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงสาวิตรี  ชมภูวิเศษ
ม.2
โรงเรียนบ้านปางสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายสิทธิศักดิ์  สมแดง
ม.1
โรงเรียนบ้านมาบแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
นางสาวสุกัญญา  จำปีขาว
ม.3
โรงเรียนบ้านมาบแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงสุฑารัตน์  ประเสริฐศรี
ม.1
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
นางสาวสุพัตรา  แก่นแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านมาบแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงสุวิชาดา  จุลมุสิ
ม.3
โรงเรียนบ้านวังชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงอภิชญา  ใจดี
ม.3
โรงเรียนบ้านวังชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงอารีญา  ไวยสุภี
ม.2
โรงเรียนบ้านวังชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 731 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
208
เด็กหญิงกนกกร  เหล่าอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงกนกวรรณ  นาคมาตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงกฤชญา  พงศ์ภาณุกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงกฤติณา  ศิลาพรประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายกฤษตินัย  ชมภู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงกวินธิดา  มัชฉิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายกษาปณ์  โกฎถาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงกัญญาภัค  จำนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงกัลยรัตน์  เกษกรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ใจเอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงกานต์ธีรา  เกษศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายกิตติณัฐ์  รัตนมุสิก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายกิตติพงศ์  คงประกอบ
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายกิตติพัฒน์  เยี่ยงยงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายกิตติภณ  นุชดารา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายกิตติภพ  คล้ายสุบิน
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายกิตติศักดิ์  คำแถลง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายกีรติ  พิลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายกีรติ  โพธิ์มงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายแก่งทวี  สมบัติดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายเขมินทร์  ปัดเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายคณิน  สาระคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายคธาวุธ  ภู่เกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงจณิสตา  จันทศุกร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายจิตรภาณุ  อ่อนฝึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายจิรพงษ์  เพชรพิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายจิรวัฒน์  ประทุมชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงจิรัชญา  ภมรดล
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงจิรัชยา  เอี่ยมหมวก
ป.5
โรงเรียนวัดสังฆวิถี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงจิรัญญา  ปากะตัง
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงจุฑามาศ  จงเจริญพรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชยชุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายเจตพัฒน์  แตงแจ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงฉัตรชนก  รักทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 732 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
243
เด็กหญิงชฎาธาร  ไวยกสิการณ์
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายชนกันต์  เหล่าเขต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงชนิกานต์  พิลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงชมัยพร  บางทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายชวัลพัชร  หิริโอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ทุมฉิมพลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  รักกะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายชวัศ  วิลาศ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนพลอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายชัยมงคล  เกิดโภคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายชัยวัฒน์  เพ็ชร์กรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายชาญวิทย์  พรมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายชิติพัทธ์  แววสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เจนกสิสาตร์
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงชุติมา  แพทย์กาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงชุติมา  วาโฉม
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายโชคชัย  วาโฉม
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงโชษิตา  จันทร์เอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงญาณภัทร  ทองบุญลิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงฐิตาพร  ย่องหยี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงฐิตาภา  ปู่จ้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  เมฆกระจ่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงฐิติชญาน์  เกษมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายณชดล  สนธิกัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายณชพล  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายณภัทร  แถมพยัคฆ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงณภัทรสร  อุ่นสิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายณัชพล  มั่นเขตกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงณัฐกมล  ทาเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงณัฐชา  นัยเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงณัฐณิชา  อ่อนมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายณัฐดนัย  อนันตวงษ์
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงณัฐธิดา  วิบูลอรรถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงณัฐธิดา  แสนสอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายณัฐนนท์  แสงแมงทับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายณัฐพงศ์  หงษ์ดำเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 733 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
278
เด็กชายณัฐพล  ว่องวิการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงณัฐยา  เขียวใบงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายณัฐวัตร  คุมขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายณัฐวุฒิ  เคยเหล่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายณัฐวุฒิ  ประสงค์ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายณัฐวุฒิ  สมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายณัฐสิทธิ์  อบสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงณิชกุล  พูลเขตต์กิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงณิชาภา  ทองรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายดนัยณัฐ  นิคมขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงดำรัสศิริ  คลังนอก
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายตรีเพชร  พระงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายต่อศักดิ์  สมทบ
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงตุลยา  สายชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายเตชิต  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายทรงกรด  มิลำเอียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายทักษิณ  ชิณวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายทัตเทพ  รัตนสูตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายทัศกรณ์  กุหลาบวงศ์สกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายแทนไท  เหล่าเขตกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายแทนธัญญ์  กลิ่นษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายธนชัย  โสดานา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายธนโชติ  คงประกอบ
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายธนพัฒ  สนตาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายธนพัฒน์  ศิริธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายธนภูมิ  ขุนพิลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายธนวัฒน์  ขำเสมอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายธนสุข  กิสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายธนัท  ทองกลัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายธวัช  จินตนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงธัญชนก  เทวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงธัญชนก  ภิระบรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงธัญชนก  สุขรื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ประสิทธิการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  บัวคลี่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 734 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
313
เด็กหญิงธันย์ชนก  สุขศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงธันยรัศมิ์  จันทเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายธาดาพงศ์  วราหะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงธิดารัตน์  การัณย์รังสิพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงธีรการต์  สุขพ่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายธีรเดช  สุวรรณลพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายธีรภัทร์  อินทวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายธีรวัฒน์  ผูกจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาสมุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายธีระพัฒน์  วัฒโน
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงธีริศรา  สิทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงนพวรรณ  บุญแต่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงนภัสวรรณ  นาคทั่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงนภัสสร  สุพรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายนรินทร์ธร  ใจสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายนฤพล  ศรีสงคราม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงนวิยา  นิ่มยี่สุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงนารีรัตน์  ถึงสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายนิธิภัทร  พวงพลับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายนิธิภาคย์  ศิริโสภณ
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงนิธิยา  ปูจำศิลป์
ป.4
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงนิสากร  วงษ์หิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงนุสรินทร์  เรืองอยู่
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายบุญทวี  ดีเหมือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงบุญรัตน์  ดุจจานุทัศน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายปกรน์เกียรติ  ประดิษฐ์สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงปณยา  เก่งถิ่นเถื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงปณัสชา  คงป่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงปณิตา  จันทร์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงปภาวี  บุญมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายปรเมศ  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงประกายแก้ว  มุงคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงประนิดา  ฉิมสุข
ป.6
โรงเรียนวัดเขาสมุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงประภาพร  เปี่ยมศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายประเสริฐ  หงษ์ดำเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงปวริศา  บุญทาสิน
ป.4
โรงเรียนวัดสังฆวิถี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 735 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
348
เด็กชายปวีณ์กร  สมัคกสิกรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายปองภพ  อุทกธาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงปัญญาพร  กาปัญญา
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กชายปัณณธร  คงคุ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายปัณณวิชญ์  เศรษฐีธัญญาหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงปัทมวรรณ  เกิดสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงปาณิศา  ราชสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงปารวี  อ่นทะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงปาริฉัตร  อินทะนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงปาลิตา  ตราชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงปิยฉัตร  พิลึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงปิยธิดา  แสงพุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงปิยะฉัตร  นัยฑล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายปิยังกูร  เสวขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงปุณยวีร์  อินทวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงปุณยาพร  โพธิ์มงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงเปรมยุดา  สถตินันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายผานาย  จันทร์คำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายพชร  เข็มเพ็ชร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงพรกมล  แก้วสุขา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงพรชนก  วิเชียรสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงพรทิพย์  พรมเนตร
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงพรพีรญา  ภู่พุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงพรรณปพร  คำสนิท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงพรลภัส  นาคเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงพลอยปพัช  หงษ์ดำเนิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงพัชนรี  มุสิราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงพัชราพร  สุดเจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงพัชราภรณ์  อุทุมภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงพัชราภา  สอนลำโกน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงพัชรินทร์  แก้วสุขา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายพัฒสุ  น้ำผึ้งมงคลสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงพิชชากร  ศรีระวัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงพิชญาภัค  เรียนศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงพิชญาภา  นิ่มเอี่ยมอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 742 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
383
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  แสนอุบล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สิมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงพิมพ์มาตา  ยาเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ด่านสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงพิมพิ์รภัทร  พุลเขตร์กิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงพิยะดา  มงศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายพีรพัฒน์  แพงเบ้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงพูลิดา  เทียนสิวา
ป.6
โรงเรียนวัดเขาสมุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายเพชรตะวัน  ลาป่าน
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศรีนรคุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนพลอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงแพรวรินทร์  กลำพัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงแพรวา  เจริญธัญกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายภัทรดนัย  ทะรารัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายภัทรพล  อินอภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงภัทรวดี  อุดมศิริ
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงภัทรวรรณ  จั่นเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงภัทราพร  พิลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายภากร  ขันลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายภาธรธฤต  เก่งกสิวิทย์
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายภานุพงศ์  สีนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงภาวินี  อุ่นใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายมงคล  พูลเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายมณัฐวุฒิ  น้อยพินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงมนชนก  พนมวาส
ป.4
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงมัณฑนา  เชื้อชั่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงมูลติ  เดชพงษ์
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายยิ่งเจริญ  เพ็ชรหิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงยุพาภรณ์  สัมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงรชตวัน  อยู่สุภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายรชิษ  กณิศธนากูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงรวินันท์  เกษสาริการณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายรังสิมันตุ์  ชาญธัญกรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายรัชชาพงษ์  หิริโอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงรัตตันญา  หมู่พยัคฆ์
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงรัตทวัลย์  กล่ำเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 743 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
418
เด็กหญิงลดา  ศรีมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงลลิตา  โมติ
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงลักษมี  ชังชั่ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงลัดดาวรรณ  หุนนารา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  กุดแยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายวงศกร  พิลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายวชิรวิชญ์  นาคเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายวชิรวิทย์  มังกรงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงวชิราภรณ์  การะแสง
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงวนัสนันท์  เคนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงวนาลี  เกิดสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายวรกันต์  ฟักผล
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงวรกานต์  เทียนสาริกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายวรชน  เฉลิมนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงวรัญญา  คงดิษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงวราภรณ์  นพวัตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงวริญธร  ยางนามอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงวรินยุพา  ษีฎามา
ป.4
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงวริศรา  ชื่นเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงวริสา  สุวพร
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายวสุ  หาสินทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายวัชรพล  นพวัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายวัชรา  ปิ่นประยูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงวิภาดา  โอสถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงวิมลิน  ไวเขตกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงวิยดา  บุญวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงวิรากร  ปู่ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายวีรพล  มณีอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายวีรภัทร  หุนนารา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายวุฒิศักดิ์  สุนโอ
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงศกุนตลา  แพรนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายศรัณย์พร  ทิมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายศรัณย์  มีมุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงศรันย์พร  ชาวชุมนุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงศรีรัตน์  ปานทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 744 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
453
เด็กหญิงศศิภา  สุจริต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายศิรภัทร  พรมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงศิรภัสสร  อรรถบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงศิรินันท์  สุพรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงศิริวิภา  เยาวนิล
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายศุภกร  อินทวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงศุภศุตรา  สะมะถะเขตรการณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงศุภสุตา  คล้ายวิมุติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงศุภิสรา  ทองศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงโศภิตา  พรรณโส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงสายสมร  พนะที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายสิงหา  เปลี่ยนสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงสิราวรรณ  กาดีวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงสิริกร  เกิดบุญมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงสิริกัญญา  เลือดภูเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงสิรินดา  เหล่ารอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงสิรินทรา  ชุ่มเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงสุขิตา  เขตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงสุชานันท์  เทียนสันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงสุนันทา  พันธ์ศรีภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงสุนิษา  พันธุ์ยัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายสุพรรณลภ  จำปาอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงสุพรรณี  ก้อนนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงสุพิชชา  นรสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายสุภวิชญ์  ภู่โคกหวาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงสุภัทริตรา  อินมูลติ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงสุภาวดี  หาญลำยวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายสุภิวัฒน์  สีสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงสุวิทฐิณี  พลอยประดับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงเสาวรัตน์  มีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทรัพย์ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายโสภณ  วรรณอนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงโสรญา  เขม้นกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงหนึ่งหทัย  เชื้อเขตรกรรม
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายหนูดี  ขัดสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 745 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
488
เด็กชายอดิศักดิ์  ม่วงเทศ
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายอติภัท  กองสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงอนงลักษณ์  อิ่มแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงอนัญยา  เผ่าศรี
ป.6
โรงเรียนวัดเขาสมุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงอภิชญา  อาจเอื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายอภิชัย  สื่อเรืองศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงอภิญญา  สิงห์โตทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายอภิธาร  ลำเจียก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงอมลพรรณ  เหมือนดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงอรนลิน  กระต่ายทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงอรพิมล  บุญมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงอรอุมา  ทรัพย์สิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายอริยพงษ์  พุ่มขจรภาณุโชค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงอริศรา  สุริยะจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงอริศรา  อยู่สิน
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงอัจฉราพร  อุดมสารี
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงอัจริยา  รักชีวิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงอัญชิสา  สำเภารอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายอัศวิน  คันทะวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายอัศวิน  เพียรกสิกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงอัสชา  แสนรำบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายอาติยะ  ติ่งต้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายอำนาจ  ดิษเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงอิญวดี  กอบเกตุ
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายอิทธิ  โพตัสสะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงอุบลวรรณ  สิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายเอกลักษณ์  สุริยันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงเอริญ  บรรพจุลจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงไอริญ  บรรพจุลจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
517
เด็กชายกิตติกานต์  ทองบุญเพียร
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายกิตติพศ  ช้างป่าดี
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายคมสัน  กันแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายชนาธิป  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงชนาภา  รงค์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงชิดชนก  ขยันการนาวี
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงฐิดาภรณ์  พฤกษา
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงณฎิกานต์  เรไร
ป.6
โรงเรียนบ้านวังชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงณธิดา  เที่ยงธรรม
ป.5
โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงณัฏฐา  เเซ่เตีย
ป.6
โรงเรียนบ้านวังชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายณัฐพงศ์  สอาดเรือง
ป.5
โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงณัฐริกา  งอกนาวัง
ป.6
โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายธนพัฒน์  โกษฐา
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายธนวิชญ์  แสนดี
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงธันยธรณ์  ขวัญตะคุ
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายธันวา  หวานอารมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงธิดารัตน์  เจนประโคน
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายธีรภัทร  สิงห์โต
ป.4
โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงนภัสสร  เจิมขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายนราธิป  น้อยเพชรมณี
ป.6
โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงนฤมล  ตุลสมจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายนัฐภูมิ  คล้ายแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงบุณยวีร์  บรุณพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงปภาวรินทร์  มนตรี
ป.5
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายประสพโชค  ปักษ์ษา
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงปัณฑิตา  สุขเกษม
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  คงเพชรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงภัทรภร  เก่งธัญการ
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงรัตนาพร  ว่องวิการ
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงลักขณา  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
547
เด็กชายวศิน  จันทร์ภู่
ป.6
โรงเรียนวัดคลองสาลี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายวิชนาถ  กวางแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงวิมลรัตน์  เนียมทรง
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงวีรดา  พึ่งแก้ว
ป.4
โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงศศิกาญจน์  คล่องธัญกรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงศศิวรรณ  ทองแพง
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงศศิวิมล  บัวพัน
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายศุภวิชญ์  วิจิตต์เจริญวัฒนา
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายสิทธิโชค  ชาติเวช
ป.4
โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงสุชานาถ  จ้าวสันเที๊ยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงสุธาสิณี  เจียมดาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงสุมินตรา  ปิ่นดอกไม้
ป.5
โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายอภิเชษฐ์  คำทิวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านวังชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงอมลรดา  น้อยเพชรมณี
ป.4
โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กชายอรรถกฤต  มะลิวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายอลงกรณ์  พันเดช
ป.6
โรงเรียนวัดคลองสาลี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายอัน  เขตวิริยะการณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายอัมพันธ์  ม่วงมนตรี
ป.6
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงเอกณัฐดา  มาคะมาตร
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
566
เด็กหญิงกชกร  จาดพิมาย
ป.6
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงกมลพรรณ  โกทัน
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงกมลวรรณ  คงโนนกอก
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงกฤติยา  สดโคกกรวด
ป.6
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายกฤษฎา  ทีภูเวียง
ป.6
โรงเรียนวัดคลองสาลี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงกวิสรา  คำยาน
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงกวิสรา  อัครเวทินธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายกันตโชต  เก่งถิ่นเถื่อน
ป.5
โรงเรียนวัดคลองสาลี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กชายกิตกิศักดิ์  กิติมา
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  คงสุทธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายกิตติภพ  ฉ่ำศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายจักรกฤษณ์  วงษ์ษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายจารุเดช  เครือสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายจิรพัฒน์  โยธาภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายจุฬพงศ์  อภิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงชญานิศ  โชคบัญฑิต
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงชลธิชา  บุตรดี
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายชินดนัย  เพ็ชรวารี
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงชุติมา  มีขำ
ป.5
โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงญาดา  นาคคำแหง
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กชายฐิติวัฒน์  ป้อมยุคล
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงณญาดา  คัมภิรานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายณัฐธนน  เทียมสำโรง
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงณัฐธิดา  วงษ์คำมา
ป.5
โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายณัฐนนท์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงณัฐพร  ท่าผา
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงณัฐวดี  ท่าผา
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายณัฐวรรณ  มิ่งมิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงณิชญา  บุญนุ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายตะวัน  จันทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กชายธนพล  อินทะโชติ
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายธนพัฒน์  สุขานคร
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงธนัชวรรณ  เชิดสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงธนิดา  โชคบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงธมนวรรณ  แพงมะจรินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายสุรเชษฐ์  เรืองโหรา
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงอมลธีรา  เพิ่มการค้า
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงอมลวรรณ  สิงยะเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
604
เด็กหญิงธัญวรัตน์  น้อยยาโน
ป.5
โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายธานนท์  ไกรพรมราช
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงธิดา  การวิชัย
ป.5
โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงธิดารัตน์  ตุนละบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงนันท์ธิชา  หาขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายนันทภพ  ไต้ไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงบัณฑิตา  เขตวิริยะการณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงปฑิตตา  มหาพัฒนกร
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงปณิดา  ขยันกสิกรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงปณิตา  มานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงประภาวดี  ปาจิตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงปริพัฒน์  หงษ์เวียงจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงปรียาภัส  อันนารี
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงปาณิสรา  ประสมทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงปุญญิศา  ทรัพย์นิมิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงพัชรพร  พึ่งแก้ว
ป.4
โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงพัชริน  เสาะสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงพัชรี  อำมาภัย
ป.6
โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายพีรพัฒน์  ทองประเทือง
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงแพรวา  เพชรภู่
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงภคพร  พิลึก
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงรัตติกาล  เทียมวงค์
ป.4
โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงราชาวดี  พิลึก
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงโรสวิน  อารีรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงลินลดา  นาไทย
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงวาสนา  ทองสาร
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงศุภิสรา  โพธิ์สง่า
ป.6
โรงเรียนบ้านวังชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กชายสรวิศ  พุ่มทอง
ป.6
โรงเรียนวัดคลองสาลี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงสริตา  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายสิทธิชัย  อินทร
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงสิริมา  สุ่มศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายสุกษฤฎิ์  น้อยกลด
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงสุธาศินี  สุขจิต
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายสุธี  เณยา
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงสุภัชชา  คงเพิ่มวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายอัครวินท์  ชื่นตะคุ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายอัศนัย  ภิรมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงอารยา  หมวดปั้น
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงอิสริยา  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคารเขียว ห้อง ป.5./1 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
643
เด็กชายกิตติกวิน  เคนมา
ป.5
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายกิตติภูมิ  สาคร
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองจิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงกุลภรณ์  บุญมา
ป.4
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงเกวลิน  แสนธรรมพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กชายคฑาเทพ  มากพูน
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงจริยาพร  ว่องวิการณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงจิราภา  มูลสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงจุฑามาศ  ยาตรา
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงชญานันท์  วงษ์ปัน
ป.5
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงชนาภา  กระจ่างคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงชมชนก  ภู่จำรูญ
ป.4
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงชลธิชา  ปัญจศิล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงชาริสา  เพชรตะคุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงญดาพร  อ่อนโสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายญาณวุฒิ  กล้ากสิกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายณรงค์รัตน์  พิมสวรรค์
ป.5
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กชายณัชพล  รัตนสูตร
ป.5
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  แตงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านปางสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์  อยู่สุภาพ
ป.4
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ธีมะพร
ป.5
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงณัฐณิชา  กสิกร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงณัฐธิชา  สนิทไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กชายณัฐภูมิ  คงโพธิ์น้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กชายณัฐวุฒิ  อามาตหิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงณิชาภัส  ทวนทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายธนดล  ศรีบุญเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กชายธนเทพ  กล้ากสิการ
ป.5
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กชายธนภัทร  พรหมสีหา
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายธนวัตร  คำสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงธัญญารัตน์  คล้ายป้อม
ป.6
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคารเขียว ห้อง ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
673
เด็กหญิงนิภาพร  ยาวเต่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายบัณฑิต  จันทศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  คงสว่าง
ป.6
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงปัญญาพร  ศรีกลัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงปัทมพร  สิงห์วิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงปาริตา  ชูแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงปิยฉัตร  อุทัยนิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงปิยะรัตน์  มุ้ยประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงปุณยวี  พันธ์ล้อม
ป.6
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงพนิตธิดา  ปิตาโส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงพรวลัย  แก้วดี
ป.5
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายพัทธดนย์  น่วมพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงพันธุ์ทิพย์  พรหมบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงพิมพ์ภัทราภรณ์  มากขุนทด
ป.5
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงไพริน  เกตทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงภัทราวดี  แพงจิกรี
ป.5
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงมานิตา  ยอดตลาด
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงรัตนากร  สอนเต็ม
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงลักษณพร  บัวระพา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงวรกานต์  พรมทะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงวรรณวิสา  สุดเขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กชายวรรธะนะอมร  เถื่อนวรรณา
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองจิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงวราภรณ์  เดชลอ
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กชายวีรพล  สุขสบาย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายวุฒิภัทธ  จันทร์ทา
ป.4
โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงศศิธร  เด่นดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงศศิปรียา  อิงชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงศศิพิมลพรรณ  จั่นฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงศศิวิมล  สิงห์เวิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายศักดินนท์  ราชาภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคารเขียว ห้อง ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
703
เด็กชายธีรนัย  อิงชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงนภิสา  อั่วหงวน
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กชายนวพล  คำฝอย
ป.4
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงนารีรัตน์  จันทร์เขียว
ป.4
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายนาวิน  ปัญจศิล
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กชายศิรวิชญ์  กุมภาพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายศิรสิทธิ์  จันทร์เขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงศิริญญา  ขำสกล
ป.5
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ูพูลกสิการณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปางสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายศิวัช  ขุนไกร
ป.6
โรงเรียนบ้านปางสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงศุภิสรา  สัตย์กุศล
ป.4
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงสิริมา  ถังสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงสุจิตรา  คลังแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงสุชาวดี  ราชบัณฑิตย์
ป.6
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงสุธิดา  จันทะโร
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายสุปัญญา  นาอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กชายสุวพงษ์  แก้วถิ่นดง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองจิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  แสงบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กชายอชิรวิชญ์  สังข์ศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงอภิญญา  โตธัญญะ
ป.5
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายอภิวัตร์  อินทร์จันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงอรวรรณ  อาจสาริเกตุ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองจิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงอรวรรณ  มาปัด
ป.6
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงอัญชลี  มาปัด
ป.6
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายอานนท์  พะชะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กชายอิงครัต  เดชพละ
ป.4
โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคารเขียว ห้อง ป.1/1 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
729
เด็กชายกชกร  กะทา
ป.6
โรงเรียนบ้านปางสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงกนกพร  คำเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจิก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงกวินธิดา  ยวงทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กชายกันต์ธีภพ  ยอดสง่า
ป.4
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายกานต์ธิดา  นนทคำจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงกานต์พิชชา  อ่วนตุ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจิก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายกิตติกร  ทรังสร้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจิก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กชายกิตติศักดิ์  สาคร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจิก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กชายเกียรติศักดิ์  มาลาศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจิก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายโกสินทร์  อินทร์ตา
ป.5
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงขนิษฐา  ตาลน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจิก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงขวัญศิริ  แกว่นธัญญะกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กชายจักรภัทร  แกว่นธัญญะกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงจันทกานติ์  ชาริดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีดานุช
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กชายจิรภัทร  เมณกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงจุฑามาศ  สุจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจิก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงชลธิชา  พรมใจรัก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจิก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กชายชิษณุพงษ์  แกว่นธัญญะกิจ
ป.4
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงญาณิศา  กูดแยง
ป.6
โรงเรียนบ้านปางสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายฐิติกร  สีดาแหลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงณัชณิชา  ประทีปทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขำโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านปางสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงณัฐกมล  พิณไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงณัฐธิชา  แสนสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กชายณัฐพล  จันทร์เขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายแดนเทพ  หมื่นสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กชายไตรภพ  เทพลักษณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กชายธนบดี  แหยมพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงธนพร  สิงห์สร้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองจิก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กชายธนภัทร  พลแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงธนัชชา  เรื่อศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองจิก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงธนัชพร  กสิกร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจิก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงธนัญญา  แปะสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงธันชนกร  สอนน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคารเขียว ห้อง ป.1/2 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
764
เด็กหญิงนพิชญา  สินชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงนภสร  ทศพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กชายนภัส  ศรีโพธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงนวิปรียา  คลังแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงเนตรอัปสร  จงกสิกิจ
ป.4
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงบุษยมาส  ม่วงสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจิก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายปภินวิทย์  ยาโคล
ป.6
โรงเรียนบ้านปางสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงประกายกาญจน์  เลิศขามป้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงปรียาณัฐ  ทองเหลือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงปวริศา  ทวนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กชายปัณณวิชญ์  โพธิ์อยู่
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงปิยมาศ  ไชยสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงปุณยาพร  ป้องนางชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงพลอยนภัส  พุดทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กชายพัชรดนัย  นามเต
ป.6
โรงเรียนบ้านปางสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงพัชรา  ผางดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงพัชราภรณ์  วรพจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงพัฒน์นรี  สอนเต็ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงพิชญานิน  บุญทัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กชายพิตตินันท์  แสงกล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจิก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  พิมพา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงพิราชลักษณ์  ภามี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงพุทธรักษา  นิลสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงภาสินี  พรมรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงมณีรัตน์  ครคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงรุจีรัตน์  เชาวรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปางสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กชายฤทธิชัย  แสนใจ
ป.6
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงวรัชยา  เจนเขตกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงวราทิพย์  มาลาศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงวริญา  พุ่มโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กชายวายุ  อ่องยิ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงวิชญาดา  สารสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงวิมลรัตน์  ภู่ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายวิรัตน์  พุฒปราง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายวุฒธิชัย  กสิวิน
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคารเขียว ห้อง ป.1/3 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
799
เด็กชายศิรชัย  ใจปินตา
ป.5
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กชายศิรวิทย์  คำอัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงศิริวรรณ  สุขหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กชายสิทธิกร  ศรีโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงสุณิศา  สังฆะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีแก้วน้ำใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงสุภัสสรา  ปู่คง
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงสุภาพร  เหล่าที
ป.6
โรงเรียนบ้านปางสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กชายหฤษฎ  พัฒศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงอชิรญา  แตรมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายอดิศร  สัตย์ชาพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจิก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงอโนชา  ว่องวิการ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจิก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายอภิชาติ  อาจสาริเกตุ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจิก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายอภิสิทธิ์  แสนรำบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจิก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงอรปรีญา  แพไธสง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจิก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงอรุณรัตน์  สิทธิเขตกรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจิก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงอัฉราภรณ์  หนูตอ
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กชายอาชวิน  ศรทิพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองจิก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กชายอานนท์  แก้วกัณหา
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กชายอานนท์  สีระสา
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงอารยา  อุ้ยเหง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กชายอิทธิพัทธ์  สละสำลี
ป.6
โรงเรียนบ้านปางสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 2 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
821
เด็กหญิงกชกร  ธารณะ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าแรต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงกมลพร  เนียมคำ
ป.6
โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายกสกร  วงค์กันหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เพ็ญเสวี
ป.5
โรงเรียนวัดท่าแรต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กชายกิตติคุณ  อัครนิษร
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทวิถี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กชายกิตติศักดิ์  สะอาดละออ
ป.6
โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงเขมจิรา  จินตะนา
ป.6
โรงเรียนวัดท่าแรต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กชายจิรวัฒน์  เทียมทัน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองละมาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กชายเจษฎาภรณ์  ศรีสาคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงญานิสา  เอี่ยมศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงคู้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงณัฐชญา  การะภักดี
ป.5
โรงเรียนวัดท่าแรต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กชายณัฐชัย  เสรีภาพ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองละมาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชาติบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงณัฐริกา  สาระอูม
ป.5
โรงเรียนวัดท่าแรต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กชายทวีศักดิ์  คำอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กชายธนพนธ์  แก้งโง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองละมาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงธนพร  สีทำมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงธนภรณ์  เกิดพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กชายนพรัตน์  รักโคตร
ป.6
โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงประภาวลิน  ม่วงสังข์
ป.4
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กชายภคพล  ศรีสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนวัดท่าแรต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงภัทราภรณ์  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดท่าแรต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กชายภาณุวัฒน์  จันจ๋า
ป.6
โรงเรียนวัดท่าแรต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงภาวิดา  เอกปัชชา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองละมาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงเมษา  อภิรัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงลักษิกา  อุดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงลินลดา  คำสี
ป.5
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงวรกมล  บัวเอม
ป.5
โรงเรียนวัดท่าแรต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงวริศรา  สุมังคะละ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าแรต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงวิกานดา  จำเหล่
ป.5
โรงเรียนวัดท่าแรต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 2 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
851
เด็กหญิงวิภากร  เพ็ชรชัย
ป.5
โรงเรียนวัดท่าแรต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงวิลาวัลย์  พุกเข้ม
ป.5
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงวิศรุตา  ศรีโหมด
ป.5
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กชายวีรภัทร  ธิชากรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าแรต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงศศิธร  จอนเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงศิริลักษณ์  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กชายศุภวิชญ์  คงดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงสตรีรัตน์  เขตขาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กชายสรวิชญ์  รอดภัย
ป.6
โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กชายอภิเมธินทร์  สินวิสิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กชายอรรถพล  ศรีสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนวัดท่าแรต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 70 ปี ห้อง 1 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
862
เด็กชายจักรพงษ์  ร่ายสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กชายจักรรินทร์  พงปลัด
ม.2
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงจิรนันท์  รอดเมือง
ม.2
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
นายเจษสฤษฎิ์  เทพทอง
ม.2
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงฉันท์ชนก  พิกุลทอง
ม.1
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายชินพัฒน์  เทพบรรจง
ม.2
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
นางสาวญาโนทัย  วงษ์พิมพ์ทอง
ม.3
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายฐาปกรณ์  ฟักชา
ม.1
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจเย็น
ม.1
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กชายณัฐวุฒิ  ฟักชา
ม.2
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กชายธนิต  ศรีโหมด
ม.1
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กชายธีรพงศ์  เจริญขำ
ม.2
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กชายธีรภัทร  พรมภักดี
ม.2
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กชายนนทกานต์  ม่วงสังข์
ม.1
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กชายนัฐวุฒิ  เจริญสุข
ม.2
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กชายนิติภูมิ  ขุนทอง
ม.1
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
นายบรรหาร  สวัสดี
ม.3
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
นายปรมี  ขำสอน
ม.3
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
นายปิยะเดช  ชาติบุตร
ม.3
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
นางสาวพรรพี  ทองอร่าม
ม.3
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงพัชชา  ศักดิ์ภูเขียว
ม.2
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงพัณณิตา  มีศิลป์
ม.1
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงพิตราภรณ์  อ้นเพียร
ม.1
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สัมฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงพิยดา  ยิ้มเจริญ
ม.3
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
นางสาวพิยมล  เสนัง
ม.3
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงแพรวา  โฉมอัมฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงมลฑการญจน์  จันทร์แย้ม
ม.3
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กชายเมธัส  เจริญโพธิ์
ม.1
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงเมธาดา  โมจินดา
ม.2
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 70 ปี ห้อง 2 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
892
เด็กหญิงเมธาวี  มีศรี
ม.1
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
นางสาววิลาสินี  เพียรเกิด
ม.3
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
นางสาววีรนาถ  สุขุมาภัย
ม.3
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กชายวีระพล  แก้วสุข
ม.1
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กชายศักรินทร์  หินหาดหงษ์
ม.2
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
นางสาวศิริวรรณ  แซ่เบ๊
ม.3
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงศุกร์สวัสดิ์  นิ่มคง
ม.2
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงสมฤทัย  ปัญญาดี
ม.2
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กชายสมศักดิ์  หนูแสง
ม.3
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กชายสิทธิพร  วงษ์ทิพย์
ม.1
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
นายสุทธิวัส  เจริญขำ
ม.3
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
นางสาวสุมาลี  ทองทิพย์
ม.3
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กชายสุเมธ  ศรีโหมด
ม.2
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีโหมด
ม.3
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กชายอดิเทพ  พรมภักดี
ม.1
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 2 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
907
เด็กหญิงกชนันท์  พุ่มเทียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงกชพร  แซ่อุ่ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงกนกพร  เกิดวาระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงกนกพร  ธารณะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กหญิงกนกอร  จักแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงกมลวรรณ  เพ็งพิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กชายกรรชัย  เมืองรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กชายกฤตเมธ  แช่มช้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กชายกฤษฏพงษ์  บัวพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กชายกฤษณพงศ์  ขวัญสิริสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงกวินธิดา  ฤทธิ์กระจาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กชายกษิดิ์เดช  ชาวดอนคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงกสิณา  หอมระรื่น
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงกัญญนัท  สนิทจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ธรรมวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กชายกิตติ  กิตติยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงกิตติญา  อภิเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงกิตติยา  คงกรุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กชายกิตติศักดิ์  ทับทิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีสาคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงกิรณา  คีรีวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กชายกิิตติพัศ  ทับแคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กชายกุลชเดช  วงษ์พิมพ์ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงแก้วขวัญ  ศิริโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กชายไกรวิชญ์  นาโควงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงเขมจิรา  เงินเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กชายเขษมศักดิ์  ปัทมาลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กชายครรชิตพล  ชลขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กชายคีตาภัทร  บุญส่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงจรรยพร  จันทร์ติ๊บ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กชายจรีโชติ  แก่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงจอมสุรางค์  เชื้อหนองโปร่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงจันทนิภา  สุริยะ
ป.4
โรงเรียนบ้านดงคู้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กชายจารุพัฒน์  ปลิวมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กหญิงจินตนา  แก้วสาสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กชายอัครภูมิ  อัคนิรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กชายเอกรัตน์  โพธิ์กรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 2 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
944
เด็กชายจิรพันธ์  ฉวีอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กหญิงจิรัชญา  อัสดร
ป.4
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กชายจิรายุทธ  เทพวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงจุฑามาศ  ก่ำฉวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงจุฑามาศ  เรือนใหม่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงชญานันท์  สมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กชายชนะโชค  ใจนิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กชายชนะพงศ์  พันอ้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กหญิงชนันภรณ์  สิริไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กชายชนาสิน  สอนเข็ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กหญิงชนิสรา  เจริญโพธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กชายชลพฤกษ์  ปลิวมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กชายชวกร  วงศ์สาคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กชายชัยณรัตน์  กุวะลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กหญิงชาดา  วราพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กหญิงชุติกาญจน์  นาคจรุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กชายไชยภพ  สท้านสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กชายญาณวัฒน์  ทองนิมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงญานภัทร  สิทธิไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กชายฐากูล  อินทร์แพง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กชายฐานภพ  เมฆอรุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กชายฐาปกรณ์  มหาบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กหญิงฐิตาพร  ใจนิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กชายณภัทร  พันธุวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงณมลวรรณ  คชพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงณัฎฐริกา  อ่องยิ้ม
ป.4
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คำอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กชายณัฐกิตติ์  ธรรมเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กชายณัฐกิตติ์  ศิริชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงณัฐณิชา  สีม่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กหญิงณัฐธิดา  มาลัยทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงณัฐนันท์  แก้วเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงณัฐนิชา  พันธมิตร
ป.4
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กชายณัฐพงษ์  เอี่ยมดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กชายณัฐพล  คงจาด
ป.6
โรงเรียนบ้านดงคู้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงอังคณา  เรียงริวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงโอบอ้อม  คงสาตรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 70 ปี ห้อง ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
981
เด็กหญิงณัฐวดี  สินบุญมา
ป.5
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กชายณัฐวัฒน์  ไขแสง
ป.6
โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กชายณัฐวัศ  วัดเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กชายณับนนท์  น้อยทะวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กหญิงณิชานันท์  สัมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์กระจ่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  นนทลักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กชายแดนไทย  วงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กชายต้นกล้า  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กชายทศพล  ศิรพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กชายธนกฤต  ผ่านแผ้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กชายธนพัฒน์  จ่างเทียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กชายธนภัทร  กว้างขวาง
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กชายธนภูมิ  จับเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กชายธนวัฒน์  ทองหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กชายธนวัฒน์  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กชายธนวิน  ทองอุไร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กชายธนวินท์  กับเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กชายธนากร  เกิดพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กชายธรรมนูญ  ช่อมะลิ
ป.6
โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุขเลห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กชายธัญญวุฒิ  สังขโย
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กชายธันวา  พรมศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กชายธีรดนย์  ปลิวมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กชายธีรภัทร  เกตุเทียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กชายธีรวัฒน์  ทองเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กชายนครินทร์  มหาบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กชายนพนันท์  พรมศิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงนภสร  ออกสุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กหญิงนภาพร  ทองรักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กชายนราการ  น้อยทะวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงนันท์นภัส  ฤทธิ์โพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงนันทวรรณ  จิตมั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กชายนันทวัฒน์  ชมภู่
ป.4
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กหญิงน้ำริน  จิตมณี
ป.6
โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กหญิงอัจจิมา  นิลกำจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กหญิงไอรัก  พูลศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 70 ปี ห้อง ป.2/1 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1018
เด็กชายนิชคุณ  สิงห์โต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กหญิงเนตรดาว  แพรศรีนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กชายบัญญวัต  บัวชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กหญิงบุญธิชา  เทพแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงบุษกร  สิงหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กหญิงปฑิตตา  ฟองธิวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงประพรศรี  ฉุยฉาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กหญิงปัญญาภรณ์  กุ้งค้างพูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กหญิงปัทมา  ภู่เมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กชายปาฎิหาริย์  บุญเถื่อนทับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กชายปาฎิหาริย์  ศรีเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กหญิงปาริชาติ  วงษ์ถนอม
ป.5
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กชายพงษ์พัฒน์  ซอสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กชายพงษ์พัฒน์  สิงหราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กชายพชรพล  กำมะลาต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กหญิงพรนภา  ใจเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กหญิงพลอยไพลิน  เรืองชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กหญิงพิชชา  อินริ้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กหญิงพิชญา  กำมะลาต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กหญิงพิชญา  เรืองขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  พันอ้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กหญิงพิมพ์ผกา  เมืองหนึ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ปลิวมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กชายพีรณัฐ  พุทธคุณโญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กชายพีรวิชญ์  เพิ่มพูล
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กชายพุทธิกวิน  อยู่เหย้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชัยวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กลั่นหุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พิชัยชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กหญิงแพรวนภา  เจริญศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กหญิงภคอร  โพธิ์ดาษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กชายภรากร  กำหนด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กหญิงภัทรนรินท์  มาลัยทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กชายภาณุเดช  สามัตถิยานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กชายอามิล  จันทร์ดวงศรี
ป.5
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 70 ปี ห้อง ป.2/2 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1054
เด็กชายภูนเรศ  หมวกละมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กชายภูฤทธิ์  อ่ำเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กชายภูวดล  ฉวีอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กหญิงมณีเพชร  สุพัฒนากร
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กหญิงมณีรัตน์  มีเผ่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กชายมนพร  ดวงรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กหญิงมนัสวีร์  โสมนัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กหญิงมะลิวัลย์  เอกปัชชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กหญิงมานิตา  ซ่อนกลิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กหญิงมาศยา  จันโท
ป.5
โรงเรียนบ้านดงคู้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กชายมีนา  พรหมประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กชายยศวริศ  หมวกละมัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กชายระพีพัฒน์  กาละภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กชายรัชตะ  ทากัมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กชายรัชตะ  ศรีเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กชายรัตนากร  ขวัญมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กหญิงรุ่งรัศมี  เมืองหนึ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กหญิงลภัสธร  ศิริเลิศ
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทวิถี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กชายวชิรวิทย์  พร้อมพ่วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กชายวรรณชัย  ศรีอ่วม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กชายวรรณมงคล  บัวบาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กหญิงวรรณริสา  สิงหราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กหญิงวรัญญา  พันธมิตร
ป.4
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กชายวรียุทธ  พรมศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กชายวสุกิจจ์  ศรีพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กชายวัชรคุณ  แก้วบัวดี
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กชายวันชนะ  ดอกไม้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กชายวันชนะ  พุกกะชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กหญิงวิลาวรรณ  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองละมาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กชายวีรภาพ  ชำนาญเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กชายศตคุณ  เมฆหมอก
ป.6
โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กหญิงศรัญญา  เรืองบุญรบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กชายศรัณย์ภัทร  มั่นขันธมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กหญิงศรัณยา  กำแหงพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กชายอุดมศักดิ์  โมระกรานต์
ป.5
โรงเรียนบ้านดงคู้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 70 ปี ห้อง ป.1/3 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1090
เด็กชายศรันย์  รังครัศมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กหญิงศศิวรรณ  กันหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กหญิงศิริกาญจน์  วงษ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กหญิงศิริกานต์  ไกรรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กหญิงศิรินภา  เอมอุทัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กหญิงศิริรักษ์  เขตขาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กหญิงศิริลักษ์  ประดิษฐขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กชายศิวกร  นาคเอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กชายศิวปรีชา  แก้ววงษา
ป.4
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กชายศุภกร  ทองมีสุขสันติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กชายศุภชัย  เตรียมพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กชายศุภวิชญ์  นาคเปรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กหญิงศุภากร  สระทองแยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กชายสัญญา  อ่อนน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กหญิงสาวิกา  กัณนิกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กหญิงสาวิตรี  สายหยุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กชายสิทธิชัย  ป้อมชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กหญิงสิริกัลยา  มีเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กหญิงสิรินทรา  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กชายสิริวิมล  วงษ์ขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กชายสุขเกษม  เฉยปั้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กหญิงสุจิตรา  ยิ้มเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กชายสุทธิศักดิ์  สิงห์เถื่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กหญิงสุธัญญา  จูรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กหญิงสุพรรษา  จันทร์ไผ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  โพดาราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กหญิงอนัญพร  นาคบาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กชายอนุพงศ์  ดัดทุสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กหญิงอภัสรา  งามเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กหญิงอภิชญา  กันวิหก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กหญิงอภิชญา  บุญปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กหญิงอภิญญา  ดาวพลอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กหญิงอภิญญา  พัชนี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กชายอภิวิชญ์  ห่านวิไล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กชายอลงกรณ์  ศิริชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กชายเอกพจน์  รุ่งฉวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์