ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคารโกมุทพิลาส ชั้น 1 ห้อง 211 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพรรณ  จันทะฆาฎ
ป.5
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชพรรณ  รู้รัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกฏพร  บัวทุม
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วถิ่นดง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเต่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกนกอร  จันทร์สว่าง
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกมลเนตร  โพธิอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ชนาภัทร์ศิริโสภณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกมลลักษณ์  เรืองชัยเสรีพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุพรรณไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกรกช  ไทยานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกรธวัช  เธียรถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกรประวีณ์  โรงอ่อน
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกรพินธุ์  บุญเกตุ
ป.6
โรงเรียนบ้านเขากะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกรภัค  ทวีชัยถาวร
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกรวรรณ  กระแสบุตร
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกรวิชญ์  บุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกฤตภาส  ขวัญเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกฤตภาส  ธนพรวัฒนา
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกฤตภาส  สมะเณร
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกฤตยา  แน่งน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกฤติน  ทองคำดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกฤษกร  จิวะชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกฤษฎา  วัฒนะธนากร
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงกฤษติกาญจน์  กิตติยา
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกวิน  ทองเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายกวินภพ  มังกร
ป.4
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกษมา  บริบูรณ์วิรีย์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายกษิดิษฐ์  สุภามณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกอบุญ  เรือนไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงกัญจณัฐ  พันธุ์สมุทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายกัญจนะ  เครือวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงกัญชริญา  ตั้งเจริญ
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลี้ลือเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินทร์กลัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคารโกมุทพิลาส ชั้น 1 ห้อง 213 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกัญญาพัชร  คงกล่อม
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายกัณธภูมิ  พ่วงพันธ์
ป.4
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงกันต์ณนิตย์  ชีวินโชติมา
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายกันตภณ  แก้วพุฒ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายกันตวัฒน์  ตลอดภพ
ป.4
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงกันติยา  ใส้พงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงกัลยกร  พฤกษมาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงกัลยารัตน์  แซ่จิ๋ว
ป.6
โรงเรียนบ้านธารหวาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงกานต์ชนิดา  ดีพุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงกานต์ธิดา  พิลึกเรืองเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงกานต์ธีรา  เวทย์จรัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ชนาภัทร์ศิริโสภณ
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายกิตติคุณ  ทองฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายกิตติธัช  คุ้มเมือง
ป.6
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายกิตติธัช  สันติภาพจันทรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายกิตติพันธ์  รินทร์ธราศรี
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายกิตติวินท์  พร้อมแย้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงกุลณมล  ชิมอิ่ม
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงกุลธิดา  ยี่สุ่นเเสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายเก่งกาจ  หฤทัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายโกวิท  เสรารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายไกรสร  แซ่จิ๋ว
ป.6
โรงเรียนบ้านธารหวาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงขวัญชนก  ฉลาดธัญญกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงขวัญน่าน  ประสมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงขวัญภิชา  จันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงเขมิสรา  สะบายแท้
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงคณัสนันท์  เปลี่ยนกลิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงคุณัชญา  ศาศวัตภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายคุณากร  ดวงรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายคุณากร  วงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายเครจ  คาร์นี่
ป.6
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายฆฤณ  ไกรสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงจรรยพร  อังศธรรมรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายจักรกฤช  ขวัญทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงจันฑกานต์  จันทร์อ่อน
ป.5
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคารโกมุทพิลาส ชั้น 1 ห้อง 214 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงจันทิปภา  คามเขต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงจิรญาภา  ยี่แม่นยิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายจิรเดช  กล่อมแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงจิรนิษฐ์  พฤกษะริตานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายจิรภัทร  กล่อมเกลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายจิรภัทร  มีอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายจิรัฎฐ์  เพชรหมอง
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายจิราธร  เรือนไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงจุฑาทิพ  ชำนาญรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงจุฑามาศ  สุราภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายเจตภาณุ  แก้วพุฒ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงเจนจิรา  ภูมิเลิศ
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายชญาณะพัฒน์  ชำนาญรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงชญาภรณ์  รอดศรีสมุทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงชญาภา  ศรสุรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายชณภัทร  ศรีประทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงชนน์ชนก  สวนดอกไม้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายชนพล  พรหมกัลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงชนมน  บุญสูง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงชนัญพัชร์  ศิริวิริยะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายชนาธิป  ทิพยฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายชนาธิป  พักศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายชนาพัทธ์  พึ่งครุธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงชนาภา  แปลกสมบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงชนิภรณ์  นาคสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงชนิษฐา  แดงเรือง
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงชมพูนุท  กล่อมเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงชลธิชา  เชื้อนุ่น
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงชลธิชา  สุขอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายชวกร  พานทอง
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายชวดล  ประศาสน์ศรีสุภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายชวัลวิทย์  ประเสริฐเวชกุล
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายชาญวิชญ์  เย็นอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายชานน  เกิดหิรัญ
ป.4
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายชานนท์  พุ่มศรี
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคารโกมุทพิลาส ชั้น 1 ห้อง 215 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงชารีน  สังข์ขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงชิดชนก  พงษ์หิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายชินฐพนธ์  เผือกทอง
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายชินภัทร  เถื่อนช้าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายชิษณุพงศ์  ถี่ถ้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุรุษชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิทธิเถกิงเกียรติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงฌญานิษฐ์ตา  สิทธิอัครานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายญาณวรรธน์  นาคภพ
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงญาณิดา  พูลจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงญาณิดา  ล้อทวีรักษ์
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงญาณิศา  เผือกจีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงญาณิศา  พันยฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงญาณิศา  สืบทายาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงญาณิศา  อภิญญาวาท
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายฐปนวัฒน์  ว่ามา
ป.6
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายฐานพัฒน์  เปรมจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายฐานพัฒน์  ลายภูษา
ป.5
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายฐานิศร  แก้วรัศมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงฐิติศนันท์  เหล่าเนตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายฐิรเมศวร์  ธีรภาพวรภัทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายณชพล  โพธิ์คำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายณชพล  องค์อานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายณฐกร  ใจเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงณฐภัทร  เสาวภาคย์ภูษิต
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงณฐรัตน์  พลกาย
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงณนนทพร  สุขสมบรูณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายณพชร  ลือดารา
ป.6
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายณภัทร  กัญจน์นพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายณภัทร  โชติวิชาศิริกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงณัชชา  ดีจักรวาล
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงณัชริญา  วงษ์จันทร์ชวด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเต่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงณัชว์กานต์  ศรีสุวรรณกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงณัฎฐนันท์  จันทร์ปลั่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงณัฏฐกมล  ก๋าคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคารโกมุทพิลาส ชั้น 1 ห้อง 216 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ตัณฑวิรุฬห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงณัฐชญา  เติมสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงณัฐชยา  จันทร์ลอย
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงณัฐชยา  บัวมหะกุล
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงณัฐชา  ชาญธัญกร
ป.5
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงณัฐชานันท์  แตงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงณัฐฐพัชร์  เกลี้ยงเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายณัฐฐสิทธิ์  ฏิระวณิชย์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงณัฐณิชา  พวงสมบัติ
ป.4
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงณัฐณิชา  อยู่กรุด
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงณัฐธนาพร  วาศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิ์วัฒนกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงณัฐนันทน์  โพธิ์คานะ
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงณัฐนันท์  เรือนเย็น
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายณัฐนิธิภัทร  สอนพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงณัฐพร  กาญจนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายณัฐพล  ยอดรัก
ป.4
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายณัฐภัทร  นิ่มนวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายณัฐวรกันต์  กลัดเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตรดาวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายณัฐสิทธ์  สุขวิญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายณัฐสิทธิ์  สอนทอง
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงณัฐิญา  แย้มภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงณัทรุ่งรัศมี  รัตนากรโชตินันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายณัธพงศ์  ศรีเหรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงณิชกานต์  เชี่ยวชาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงณิชมน  รอดประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงณิชาพัชร์  วงศ์ทิพโยภาส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงณิชาภัทร  พาณิชย์ศะศิลวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายดนัยณัฐ  อ่อนสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายเดชาธร  บุญทองนุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายตะวัน  นพศรี
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงตุลยดา  อุ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคารโกมุทพิลาส ชั้น 1 ห้อง 218 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายเตชิต  เตชสุนทรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายเตชินท์  นิภานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงถิรดา  มานิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายทักษ์ดนัย  ประภัสสร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงทักษยา  พัดไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงทัศนาวลัย  กันทัด
ป.5
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายธณินท์  สร้อยสังวาลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายธนกร  กำไรเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายธนกฤต  กาหยี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายธนกฤต  ทองสุขดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายธนโชติ  ทุ่งแดง
ป.6
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายธนเดช  เลียวเสวก
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายธนพล  ตันปิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายธนพัฒน์  เต็มเปี่ยม
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายธนภณ  จันทวิลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายธนภัทร  ธนกิจวรบูลย์
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงธนวรรณ  สุภาชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายธนวัฒน์  ทองดอนคำ
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายธนวัฒน์  อินต๊ะรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายธนศักดิ์  อุปสอด
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายธนะชัย  แตงนวลจันทร์
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงธนัชญา  เศรษฐอนุกูล
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายธนัชศักดิ์  พรมอุทัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงธนัญชนก  ศรีพรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายธนาเศรษฐ์  เกษศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายธนินทรา  คุ้มมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงธรรณยธร  โตฉ่ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายธรรมศิริ  แท่งทอง
ป.5
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงธรรมิตาว์  มานพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายธรรศกร  มั่นศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายธราเทพ  คงทวีเลิศ
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายธราธัช  สิงห์วี
ป.5
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงธัญชนก  กมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายธัญญธน  โพธิ์เนียม
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงธัญญรัศม์  เเจ่มฟ้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคารโกมุทพิลาส ชั้น 2 ห้อง 221 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงธัญวรัตน์  มาสง่า
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงธันยพร  บัวคลี่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายธาม  ธีรการุณวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงธารทิพย์  เนตรสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงธารารัตน์  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงธิญาพร  นาคพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายธิติพัทธ์  เอมแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายธีทัต  ศิลารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายธีรวีร์  ระบอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายธีรัช  อนุสินธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายธีรัตม์  ประพิณธัญโกศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายนนทพร  จุลทะสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายนนทพัทธ์  ศรีทับทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายนพดล  ปิ่นดอกไม้
ป.6
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายนพวรรษ  พรมวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงนภัทร  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงนภัสนันท์  ธีรตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงนภัสวรรณ  พัฒนาอิทธิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายนราธิป  กรณีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงนฤพร  ทรัพย์กำเนิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงนฤภร  เนียมสนิท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงนฤมล  สวนจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายนวคุณ  ดีเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายนวณัฐ  ดำมา
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงนวพรรษ  ซิมเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงนวพรรษ  ยมสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงนวินดา  แรงกสิกร
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงนวียา  ภาคภูมิกมลเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงนัชฎาพร  เเสงเเก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายนัทธศาสตร์  ธารทองวงศ์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงนันทการ  พุ่มเจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านเขากะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงนันทชาช่า  อ่องทิพย์
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายนันทพงศ์  เข็ญคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงนันท์ลภัส  ใจมอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายนันทิพัฒน์  อินทรพินิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคารโกมุทพิลาส ชั้น 2 ห้อง 222 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายนันทิพัฒน์  อื้อศรีวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงนัสธีรา  พันธุ์วรรธนะสิน
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงนารีนารถ  กรดเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายนิธิฤทธิ์  ดารารุ่ง
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายนิพพิชฌน์  ดีจักรวาล
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงเนตรขวัญ  อ้วนสอาด
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายเนติพล  คงอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงเนือว่าน  โกวิทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงบงกช  พีระพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายบรรณวัชร  พัฒนาอิทธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายบวรวิทย์  นุกูลอุดมพานิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายบุญคุณ  ฉัตรารักษ์
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายบุญญาณฤทธิ์  เกิดยอดจีรภัทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายบุญธร  มาลีแย้ม
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงบุณยานุช  จบศรี
ป.6
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงเบญญทิพย์  คมสัน
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงเบญญา  ฟุ้งสุข
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงปณิตา  ลื่นภูเขียว
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงปณิตา  สุขพันธ์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายปธานิน  พิศมัย
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงปพิชญา  วัฒนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายปภังกร  รอดกระต่าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงปภาวรินท์  ปัทม์แก้ว
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายปภาวิน  คุณประสาท
ป.5
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายปภาวิน  สุภาลี
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงปรพิน  ปิ่นประยูร
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงปราณปวีณ์  พุกเปี่ยม
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงปรีดาพร  ศรีโต
ป.5
โรงเรียนบ้านเขากะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงปวรา  จันทพาส
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงปวริศา  ชูเฉลิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงปวันรัตน์  คงหอม
ป.5
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงปวิชญา  คงสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายปวีณ  เปี่ยมศิริ
ป.5
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายปองคุณ  แย้มไผ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายป้องภพ  สัณฐิติเมธา
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคารโกมุทพิลาส ชั้น 2 ห้อง 223 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงปัณฑิตา  บำรุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงปัณณธร  หรั่งอุทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงปัณณรัตน์  มาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายปัณณวัชญ์  สุวรรณโสภณศิริ
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายปัณณวิชญ์  สีทัด
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงปัณณารีย์  ฤกษ์อัตการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายปัณยาณัฏฐ์  ยิ่งยงเมธี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงปาณิสรา  เกิดมณี
ป.6
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีอ้น
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงปาลิดา  หอมเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงปินสุรีย์  ไชยเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายปิยปราชญ์  ปิยะธรณ์ธนากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายปุณณภพ  สุวรรณเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายปุณยธร  บุญขัน
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายปุณยวัฒน์  ทัดเสือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงปุณยาภา  พูลสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  โพธิ์งาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายเป็นเอก  ถนอมศรีอุทัย
ป.6
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงเปมิกา  บุญทะจิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายเปรมปิติ  คงถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงเปรมา  มหึเมือง
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงไปรยา  เสริมสุข
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงไปรยา  เอี่ยมสำราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายพงศกร  อุปภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายพงศ์กรณ์  โพธิ์คล้อย
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายพงศ์ณภัทร  ชนาภัทร์ศิริโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายพงศธร  สัตยารมณ์
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายพงศ์พีระ  พงศ์อายุกูล
ป.6
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายพชร  จันทร
ป.6
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายพชร  แซ่ลอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายพชรพล  ทับทิมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายพชรพล  เนียมนัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงพรกนก  คล้ายแสง
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงพรชนก  สีแตง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงพรนภัส  สุขแช่ม
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคารโกมุทพิลาส ชั้น 2 ห้อง 224 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงพรนภัส  แสงสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงพรนิตา  ใจแก้ว
ป.5
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงพริมา  ธัญธนกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายพลกฤต  อ่วมสุข
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงพลอยนภัส  ปั้นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายพศุตม์  เสืออุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายพสิษฐ์  โภครุ่ง
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงพอใจ  อัจฉริยวรพงศ์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงพัชรพร  วุฒิถา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายพัชรพล  แสงเนียม
ป.6
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงพัชริดา  ดีนุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงพัชรี  พรมเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงพัชอร  ไชยมา
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงพิชชา  โรจน์สุวณิชกร
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงพิชชานันทน์  เกี่ยวฟั่น
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงพิชญธิดา  มณีนิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายพิชญะ  จตุภักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายพิชญะ  ชนะจิตร
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงพิชญา  แกล้วการไถ
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายพิชยะ  ฟ้าสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายพิทักษ์พงษ์  ลิ้มไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุมนทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ชัยบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงพิมพ์พันธุ์  หวานสนิท
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  อุณฑพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงพิมพ์พีชญา  ไวยหงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กะมะราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงพิมพ์รดา  สุมนทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ณ พันธ์กรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บำเพ็ญรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงพิมพิสุทธิ์  ปรานมนตรี
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายพิรชัช  รอดเขียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงพิริยาณ์  พรมพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายพิสิฐพล  เสถียรพัฒนากูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงพิสินี  ประพิณธัญโกศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคารโกมุทพิลาส ชั้น 2 ห้อง 225 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายพีรณัฐ  ญานสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงพีรดา  โอสถานนท์
ป.5
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายพีรพัฒน์  ปาลวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายพีรวิชญ์  คำศิรินันท์
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายพีรวิชญ์  จันทมาศ
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายพีระพงศ์  เสถียรพัฒนากูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายพุฒิพงศ์  ถาวรพิบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  เทพรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงแพรไพลิน  เกิดทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงแพราวา  เมธาภัทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายไพรัตน์  อิ่มวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงภคพร  ศิริเมฆา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงภคพร  โสพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายภรภัทร  ทับทิมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงภรภัทร  นิ่มพันธุ์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงภวิษย์พร  เกิดรื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงภัครภัทร์  กุ่มดวง
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงภัควีณ์  วงศ์ศิวะวิลาส
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายภัททากร  ไผ่เทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายภัทรเดช  ตังประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีนารอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายภัทรนนท์  เชาว์ไว
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายภัทรพชร  จันทร์บัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงภัทรพร  วุทธพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายภัทรพล  พิริยะภัคโยธิน
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงภัทรภร  เพ็งสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงภัทรวดี  กลิ่นฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงภัทรวดี  ตีระศิริพันธุ์
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายภัทริศวร์  เวชกัลยามิตร
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายภัสภูมิ  ชำนาญโลหะวานิช
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงภัสราวรรณ์  นิมสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายภาณุภัทร  เรียนภาร
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายภานุพันธ์  จันทร์อุดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายภีมพงษ์  ศุภจิตรสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคารโกมุทพิลาส ชั้น 2 ห้อง 226 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายภูธณัฐ  กรพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายภูผา  มากสำลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายภูริดล  ไชยโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายภูรินท์  เล็กชัยชาญ
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายภูริพัต  กุสุโมทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายภูวเดช  หงษ์ดำเนิน
ป.4
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายภูวิศ  มาลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงภูษณิศา  ที่รักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายภูสิษฐ์  ปอตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายมัชฌิม  วาดทิม
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายมาวิน  ใจทัศน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงมินตรา  สรวงเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงมุขรินทร์  อินทรมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายยศสรัล  แย้มงามเรียบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงรดามณี  วารีบำรุง
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงรติกานต์  นาคทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายรพีภัทร  สุบินมิต
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงรมิดา  พกมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเต่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายรวิกันต์  บัวประทุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายรัชชานนท์  คงไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายรัชพล  ฤทธิ์ฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายรัชพล  วิเศษศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายรัชพล  เหลียวตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายรัฐกิตติ์  สิริภิญโญชัยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงรัฐนันท์  ศรไชย
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงรัตติกาล  แซ่จิ๋ว
ป.6
โรงเรียนบ้านธารหวาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงรัตนาสิริ  สาตร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายราชภูมิ  ซ้องตะคุ
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงรุ่งฤดี  โมราสุข
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงรุจรวี  เลาสุขศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงลลิตา  ปิ่นมาศ
ป.6
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงวงพลอย  ธดากุลพิรพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายวชิรวิทย์  พาณิชย์ศะศิลวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงวธูสิริ  เกษรจันทร์
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายวรภัทร  คุ่ยชูชีพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคารโกมุทพิลาส ชั้น 2 ห้อง 227 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงวรรณรดา  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงวรรวิภา  คล้ายอินทร์
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายวรัชญ์  จันทร์สอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงวรัทยา  มณีนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายวรากร  วงศ์ทับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงวรางคณา  กาจู
ป.4
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงวรินทร  ฐิติวิโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงวรินทร  พูลเขตกิจ
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงวรินทรา  วชิรินทราวัฒน์
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงวริศรา  พรกระเเส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายวสวัชณ์  สระทองอินทร์
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายวสุ  ชาญสมร
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายวัชรวิศว์  สิทธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายวันชนะ  คชแจ่ม
ป.4
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายวันชนะ  บุนนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายวัยวัฒน์  มาลัยพันธ์
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายวายุภัทร  โผนพิมาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงวาราดา  บรรดเทิงใจ
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงวาสิตา  จันทร์ปลั่ง
ป.5
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงวิกานดา  สุพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายวิชญ์กวินท์  ปวีร์วรานนท์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายวิชญะ  ชัชชวลิตสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายวิรัณพัชร  เจนศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายวีรภัทร  โพธิ์พุ่ม
ป.6
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงวีร์สุดา  กุลฉิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายวุฒิกฤษฏิ์  กรุดเงิน
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายศตวรรษ  ดิษสาคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายศตวรรษ  นิ่มตรง
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายศรรวริศ  ชำนินา
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงศรันยา  อำพาส
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงศริญญา  ละม้ายศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายศศิกิจจ์  กิ่งพยอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายศักชาต  จิ๋วสุข
ป.6
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายศิรภูมิ  รินศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายศิรวิทย์  บังเพลิง
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคารโกมุทพิลาส ชั้น 2 ห้อง 228 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงศิริกัญพร  วงศ์แก้วโพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายศิริภูมิ  แก้ววิเชียร
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายศิวภูมิ  พรหมณะ
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายศิวัช  อุดมสินศิริกุล
ป.6
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายศุทิวัตถ์  รังผึ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายศุภกร  รุ่งรัตน์
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายศุภกร  สังข์เปีย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายศุภกฤช  พลอยกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายศุภวิชญ์  เสาวะใน
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายศุภสัณห์  ทองเชือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงศุภิสรา  เตชสิทธิ์พลิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงศุภิสรา  สุทธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายเศรษฐพงศ์  แสงดาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงโศภิฏฐา  พึงสำเภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายสมภพ  สังข์เหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงสรชา  ประจงไสย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายสรวิชญ์  ทองลอย
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายสรวิศ  ยอดชูศรี
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงสวัสดิโสภา  สวัสดิกุลชัย
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายสัณหณัฐ  บุญญาชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงสาริศา  นาคเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายสิงหรัฐ  เทียบเทียม
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายสิทธา  บัวเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายสิรภพ  นิยมเดชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงสิริญาภรณ์  การันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงสิรินดา  เดือนหงาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงสิริลักข์  พัฒนพร้อมสุข
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงสิริวิมล  ราญขำป้อม
ป.6
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายสุกนต์ฑี  แตชะศรีประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงสุชัญญา  ชื่นจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงสุชานันท์  นวลละออง
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายสุทธิกานต์  ทวีหรรษภาคย์
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายสุทธิพงษ์  มะพารัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเต่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายสุทธิพร  มงคลอิทธิเวช
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายสุทธิวัฒน์  สามเพชรเจริญ
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคารมโนชญ์นิลุบล ชั้น 3 ห้อง 331 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงสุธาสินี  แป้นพัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงสุพรรษา  สดใส
ป.4
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายสุพศิน  ผูกพันธุ์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงสุพิชชา  นาเอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงสุพิชชา  มะเมียเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงสุพิชญา  หาทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายสุภชัย  เนียมนัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงสุภัสสรา  เชียงจันทร์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายสุวพิชญ์  โชติวิชาศิริกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายสุวิจักขณ์  คงกระพันธุ์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงสุวิชญา  สุขดี
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ฟุ้งสุข
ป.4
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายหัฏฐกร  สำเภารอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายอชิตพล  ขวัญมา
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงอณิลดา  บุญนะนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายอดิเทพ  ชนิดสะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงอนภรณ์  แก้วแสงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงอนันตญา  พบสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงอนันตา  อนันตวารี
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายอนุกูล  ธูปบูชา
ป.4
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงอภิชญา  ชำนาญรักษา
ป.5
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายอภิชัย  ทรัพย์บุญธรรม
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายอภิชัย  สมัครเขตรการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายอภิวิชญ์  บัวประทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงอภิสรา  แก้วงาม
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายอรรถพร  คล้ายคลึง
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายอรรถพล  คล้ายคลึง
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายอรรถยุทธ  เหลืองวิชชเจริญ
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายอรัญ  อ่อนนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงอริสรา  บัวขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงอักษราภรณ์  พูลพจน์
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายอัคคเดช  พงษ์ภะเดิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงอัจฉรา  เขียวไสว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเต่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงอัจฉริยา  วันทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายอัศวิน  คงป้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคารมโนชญ์นิลุบล ชั้น 3 ห้อง 332 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กชายอาชาวิน  ตรีรัตน์
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายอาทิตย์  เกิดทิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงอาทิมา  สุวรรณพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงอาภัสรา  ทองเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายอาภากร  หมู่พยัคฆ์
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงอารญา  คุ้มนิล
ป.6
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงอิงครัตน์  สิทธิธนาสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงอิงลิชา  วชิรวงศ์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายอิทธิพล  โสภิณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายอิทธิพัทธ์  จารึกสมาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายอินคา  นครเขตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงอิสรีย์  เหลืองวิเศษกาล
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายอุดมฤกษ์  พุทธคุณสกุลพร
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงอุรชา  แย้มพลอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงไอยวริญท์  แจ่มปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายเฮงกลม  วงษ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคารนิรมลปัทมา ชั้น 2 ห้อง 821 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
542
เด็กชายกชธนณัฐ  อารีรัตนเวช
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงกชนก  อินทร์ยะวงษ์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายกนกพล  อริยะสุนทร
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงกนกวรรณ  เสนาะเสียง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงกมลพร  ครุฑพงษ์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงกรชญดา  ขุนประดา
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงกรฏี  ลออเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงกรพินธุ์  ชูนพรัตน์
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายกรรณ  จันทร์ศรี
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงกฤตพร  แซ่อึ้ง
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายกฤติน  สุวรรณนิตย์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงกฤษญามาศ  วงษ์สายตา
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายกฤษฎิพัศย์  ทองดง
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  ม่วงพลับ
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายกันต์ธีภพ  กล่ำฉ่ำ
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงกันตินันท์  ยาคล้าย
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
นางสาวกาญสุนันท์  แก้วงาม
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงกานต์ธีรา  โพธิ์ศรี
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปัญญากาวิน
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงกานต์มณี  เจริญนาน
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  บุญมี
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
นายกิตติพัทธ์  กิตติวรรธนะ
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายกิตติภพ  อรามรุณ
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงกิตติยา  ระงับจิตต์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายขนัดภัส  กระต่ายทอง
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายเขมวัช  ทองศรี
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กชายจตุรวัฒน์  ละมูล
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายจักรกฤช  ทิมพูล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
นายจักรพงษ์  เวทย์จรัส
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงจันนภา  ทรัพย์สมบัติ
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงจารีรัตน์  พลเรือง
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงจิดาภา  หมู่พยัคฆ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงจินต์จุฑา  เอกปัชชา
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงจิรฐา  ปุญชลักข์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงจิราวรรณ  เพื่อวงษ์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคารนิรมลปัทมา ชั้น 2 ห้อง 822 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
577
เด็กหญิงจีรนันท์  ธูปจันทร์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงจุติภัทร  บุญญานุภาพโชติ
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
นายเฉลิมรัตน์  ปานมี
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงชนกนันท์  รักษากลิ่น
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงชนกนาถ  จิตตมานนท์กุล
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายชนกันต์ณกฤช  มั่นคงศักดิ์ศรี
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
นางสาวชยาภรณ์  โกดศรี
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายชัชวรรณ  ศิริโสม
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงชัญญา  พูลเขตกิจ
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงชัญญานุช  แสนเสริม
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
นายชาญยุทธ์  ยุทธศาสตร์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
นายชาญวิทย์  ยุทธศาสตร์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
นายชานนทน์  วิชัย
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายชินาธิป  ธนพรรัตนะ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงชิสาพัชร์  อุลิตร
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงชุติณันต์  หาญวัฒนพงษ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงชุติมา  จันทร์สมบัติ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายโชคชัย  ธระสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงโชติกา  หานาคี
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงโชติกา  อินทร์ศักดิ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงโชติรส  จรรยา
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงญาณภัทร  ธูปหอม
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
นางสาวฐานิตาณัฐ  ปานช้าง
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
นายฐิรพรรษ  หงษ์น้อย
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายณฐกร  แสงศักดิ์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงณรัฐนันทน์  ศรีนรคุตร์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายณวรรชน์  ทุเรียนงาม
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงณัชชา  แจ้งอิ่ม
ป.6
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงณัชชา  ปอตระกูล
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  ซิ่นช่วย
ม.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญาภา  อุดมสม
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  ลาภพิเชษฐวัฒนา
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายณัฏฐพล  ชูสงค์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายณัฐกรณ์  นกเขียว
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
นางสาวณัฐกานต์  ประสาทน้ำเงิน
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคารนิรมลปัทมา ชั้น 2 ห้อง 823 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
612
เด็กหญิงณัฐกานต์  เลิศล้ำ
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายณัฐชนน  ปรีชาชาญ
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
นางสาวณัฐชยา  วัดแย้ม
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  เพ็งละมูล
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
นางสาวณัฐฐินันณ์  ยุทธชัย
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงณัฐณิชา  เข้มแข็ง
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงณัฐณิชา  นิ่มนวลศรี
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
นายณัฐนนท์  พุ่มพวง
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงณัฐนันท์  แก้วนิ่ม
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงณัฐนันท์  ขำหว่าง
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงณัฐนันท์  ปฏิทิน
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงณัฐสินี  ผมทอง
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงณิชรวีร์  สาระหงษ์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงดานิด  โคตรสมบัติ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงตรีญาดา  ไหมน่วม
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
นายเตชสิทธิ์  จันทมาศ
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายเตชินทร์  สินเครือสอน
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายเตโชดม  สุขหนู
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงถิรพร  สุวรรณคำ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
นายทัศสุนัย  เมฆสุข
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงทิพย์รัตน์  พัวเฮง
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงทิพวรรณ  สุขหิรัญ
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายธนกฤต  ไล้ทองคำ
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
นายธนกฤษ  มงคลพณิช
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายธนกิจ  พูลทวี
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายธนเดช  สมะเณร
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายธนธรณ์  เฉลิมสุข
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายธนธรรม  นวะมะวัฒน์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายธนบุตร  คล่ำเงิน
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายธนพนธ์  จรุงจิตร
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
นายธนภัทร  ทองศรี
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายธนวัฒน์  เรืองชัยเสรีพงษ์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
นายธนสร  ขำประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายธนเสฏฐ์  สุรัฐนันทศิริ
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงธนัชญา  เลิญไธสง
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคารนิรมลปัทมา ชั้น 2 ห้อง 824 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
647
เด็กหญิงธนาพร  ศรีทับทิม
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายธนาภัสสร์  สุรนาทกุล
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงธนิดา  เปี่ยมวัชระ
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงธมกร  ไกรรักษ์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายธรรณกร  สังข์สุข
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงธัญชนิต  พิลึก
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  บุญมาก
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงธิดาพร  อ่อนบุรี
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กชายธิติวุฒิ  พันเฟื่อง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
นายธิเบต  กลิ่นเจริญ
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงนคริดา  ลิมประไพ
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงนพมาศ  สายรอด
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กชายนพรัตน์  จันทร์ชื่น
ม.2
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงนภสร  พร้าวตะคุ
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
นางสาวนภัสกร  เนียมตุ๊
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงนภัสนันท์  เรืองชัยเสรีพงษ์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงนภัสศร  ปิ่นโตนด
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงนภัสศรันย์  ตันติวัฒน์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กชายนราวิชญ์  มิ่งมิตรมี
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กชายนรินทร์ศักดิ์  โสระดา
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงนริศรา  จันทร์วัฒนดำรง
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงนรีกานต์  คล้ายทอง
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  เหล่าบำรุง
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กชายนฤเดช  คณฑา
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงนวพรรษ  อยู่มาก
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
นางสาวนัฐติพร  กล่ำโพธิ์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงนารีรัตน์  ลับไพรี
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงนาโอมิ พชรอร  มอร์ปูร์โก
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงนิตยา  กุนอก
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
นายนิธิกรณ์  สิงห์รัตน์
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงนิโลบล  คล้ายนิ่ม
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายบุญศิริชัย  เด่นนภารุจิระ
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงบุณยานุช  เขื่อนคำ
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงเบญจพร  ชุ่มรัศมี
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สนธิ
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคารนิรมลปัทมา ชั้น 2 ห้อง 825 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
682
เด็กชายปฏิภาณ  แก้วคงทน
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงปทิตตา  ศุภจิตรานันท์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายปภังกร  อยุธยา
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
นางสาวปภาวรินทร์  สาดี
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายประภวิษณ์  สงวนสุข
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงประภาพร  กัยนคร
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงปรีญาดา  แก้วทองดี
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงปวริศา  จิรังการ
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงปวีร์ณัฐ  อ่อนใย
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงปัณณ์พัฒน์  ม่วงจันทร์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายปัณณวิชญ์  อุตตะโก
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
นางสาวปัธยานันท์  ผู้มีสัตย์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กชายปาณัส  พวงระย้า
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงปานรวี  ภู่ระย้า
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงปาลภัสสร์  นิติทวีเลิศ
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงปิยะฉัตร  ทองชั่ง
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
นายพงศพัศ  ศรีจันทร์
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายพงษ์สิริ  ผึ้งวรางคณา
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงพชรพร  เสตะสวัสดิพงษ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงพนิดา  ดอนสีจันทร์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงพนิตตา  กิจสุภี
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
นางสาวพรนที  ถิรจัตุนที
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงพรพรรณ  หงษ์เวียงจันทร์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงพรพัศ  วิโรจน์ศิรศักดิ์
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงพรรณพร  ฟองบาลศรี
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงพรรษา  พงศ์พจมาน
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
นายพลพล  อยู่นุ่ม
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงพัชรพร  จิวสืบพงษ์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงพัชรพร  ธนกูลกิจ
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงพัชรพร  สุขแย้ม
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงพัชราภา  พานิชวัฒนะ
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงพิชนาถ  มีทอง
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หล่ายรัก
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สังข์ลำใย
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
นางสาวพิยดา  ฉัตรโชติกมาก
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคารนิรมลปัทมา ชั้น 2 ห้อง 826 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
717
เด็กชายพีรภัทร  ขันทอง
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงเพชรลดา  คล้ายจุ้ย
ม.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงเพียงรวี  สาระศิริ
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงโพธิวรรณ  นพศรี
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
นางสาวภัคจิราภรณ์  ตั้งประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
นางสาวภัชราพร  เพชรชนะ
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงภัทรนันท์  กลัดเพ็ชร์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงภัทรวดี  จุนทะสี
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กชายภาคภูมิ  รัตนคีรีพฤกษ์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงภาณุมาส  สุขุม
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
นางสาวภาวินี  แปงล้วน
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กชายภีมพัฒน์  เหล่าพวงศักดิ์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กชายภูมิ  ไพรมุ้ย
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
นายภูมินทร์  บุญสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
นายภูวัง  ตั้งนิยม
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กชายมกรา  กึม
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงมณิสชญา  พงษ์คุลีการ
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงมนัสนันท์  ประภาธนานันท์
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงมีนาดา  บัวผัน
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
นายเมธา  เสมอศิลป์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กชายรณกฤต  วงค์ปิ่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงรดาณัฐ  วงษ์เจริญ
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
นายรติชาภัทร  อรุณภาดาวราภัทร
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงรวิภา  สุขเนตร
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงรวิสรา  ภัยสยม
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กชายรัชพล  หล้าเที่ยง
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กชายรัตนภูมิ  จันอาส
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
นางสาวรัตนาพร  ฟุ้งเฟื่อง
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงลภัสรดา  พันธุ์สุข
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
นางสาววธูสิริ  จับมณี
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงวนัสชาพร  พลพัฒน์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงวรรณพร  เทียนขาว
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงวรรณวิษา  ยิ่งยศธวัช
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กชายวรวิทย์  สุขเกษม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายวรเวช  ทองอร่าม
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคารนิรมลปัทมา ชั้น 2 ห้อง 827 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
752
เด็กชายวรัญญู  วงศ์อุปี
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงวรัทยา  เพิ่มวงษ์มาก
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กชายวรินทร  จันทร์สมบัติ
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงวันดี  ศรีสุข
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กชายวัยวัฒน์  นุชสโต
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงวิชญาดา  ขำพวง
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงวิชยาภรณ์  เทศนา
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงวิภวานี  ศรีสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กชายวีรภัทร  ฤทธิ์เดช
ม.2
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
นายศรายุท  พูลพร้อม
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงศริญา  สนธิโพธิ์
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
นางสาวศรีรัตน์  เหมารา
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงศศิเกตุ  อัศจรรย์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
นางสาวศศิพร  สมบูรณ์ทรัพย์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงศศิภา  สอนอ่อน
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงศศิวิมน  ทิมปราง
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงศศิวิมล  ประสมพงษ์
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงศิริกานดา  สุวรรณรัตน์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงศิรินทิพย์  ทับเงิน
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
นางสาวศิริวรรณ  บางฉนวน
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กชายศิริเศรษฐ  ธารบัวสวรรค์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กชายศิลา  ศักดิ์สิริโกศล
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงศุทรา  ทองแฉล้ม
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
นางสาวศุภจิรา  ไชยสมภาร
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงศุภวรรณ  กรณีย์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กชายศุภษร  วิษณุมหิมาชัย
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กชายศุภา  โรจน์ศรีไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กชายเศกสวรรค์  ชูเอียด
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
นายสรวีย์  สัจจจารีรัตน์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายสิทธิชานนท์  ศรีสุข
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
นางสาวสิปาง  สิงโห
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
นางสาวสิริรัตน์  บัวขำ
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กชายสิริวัฒน์  ธวัชวงษ์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
นางสาวสุกัญญา  เอี่ยมอนันต์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงสุขสวรรค์  กตัญญูตานันท์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคารมโนชญ์นิลุบล ชั้น 2 ห้อง 321 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
787
เด็กหญิงสุชัญญา  เพ็งหยวก
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
นางสาวสุทธิดา  ชิณเกษ
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงสุธิดา  เฉียดแหลม
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงสุนิสา  หมวดเกตุ
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงสุปรานี  โตเกิด
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงสุพรรษา  มั่นต่าย
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงสุพิชฌา  เหล่าเขตกิจ
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงสุภารัตน์  สุขสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงสุภาวดี  ปั้นกันอินทร์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กชายสุรชาติ  บุญตา
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายสุวิจักษณ์  เวชสิทธิพงษ์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายอธิรักษ์  อินทพัฒน์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
นางสาวอนัญชนา  ศรีรอด
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กชายอภิชัจ  วิมลวัชรกร
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงอภิชา  สืบเผ่า
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กชายอภิมงคล  ตระกูลธนกร
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายอะชิระ  ทวีวิโรจน์สกุล
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงอัจริยา  ยังแหยม
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงอัญชิษฐา  เหล็กเพชร
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
นางสาวอาทิตยา  ชาวด่าน
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงอารยา  หมั่นยืน
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
นางสาวอารียา อิซาเบล  บีเบิล
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงอินทิรา  ธารีวัฒน์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงอิสริณฌาม์  ภัทรหลาบเลิศบุญ
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงเอกจิตต์ตา  พินิจ
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงเอมิตา  พิมมล
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงไอริณ  กลิ่นหอม
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคารศรีนวมะภูมิบงกช ชั้น 1 ห้อง 511 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
814
เด็กหญิงกชกร  โพธิรังษีเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กชายกชธนณัฏฐ์  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงกชนิภา  สุวรรณศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงกชพร  มีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงกชพร  สิงห์ดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงกนกนุช  ศรีคงทน
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงกนกรดา  ยะวาปี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงอรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงกมลชนก  บุญสุข
ป.5
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงกมลพิชญ์  ขันธ์บุญ
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีไหม
ป.5
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงกมลศตพร  พิมทะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กชายกร  เหมือนฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงกรรณ์ชนมล  ชูสว่าง
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงกรรณิการ์  มีอ่อน
ป.5
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงกรวรรณ  พิพัฒน์อนุสรณ์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงกรวรรณ  ศรีอักษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กชายกรวิชญ์  เบ็งทอง
ป.6
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงกฤชอร  ปราบวิลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายกฤตปกรณ์  รอดแช่ม
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายกฤตภาส  พงษ์ชื่นปภาดา
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กชายกฤติธี  พัฒนปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กชายกฤษกร  สังข์เมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กชายกฤษฎา  สุธาศิลพรมแพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กชายกวิน  ชำนาญจักร
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงกวินทิพย์  ตระกูลจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงกวินทิพย์  ธนนาถ
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงกวินธิดา  ดีปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงกวินธิดา  เทศเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กชายกษิดิษฐ์  ตรงตระกูล
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กชายก้องภพ  คล้ายทอง
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กชายก้องภพ  โชคภรณ์ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กชายก้องศักดิ์  วัฒนสุข
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงกัญกร  ศิวสิริการุณย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงกัญญ์กัชชา  ถาวรหมื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคารศรีนวมะภูมิบงกช ชั้น 1 ห้อง 512 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
849
เด็กหญิงกัญญวรา  ฤทธิ์เต็ม
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันโสม
ป.6
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงกัญญานัฐ  สารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงกัญญาภัทร  มาแก้ว
ป.5
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พ่วงพลับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงกัญญาวีร์  วัชรกุลหิรัญ
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงกัฏฐศินี  กันทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงกัณยาวีร์  เติมเจริญพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  นาคพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กชายกันตภณ  พฤกษะวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กชายกานต์นิธิ  มูลกัณฑา
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุขอินทร์
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กชายกิตติคุุณ  สีวันนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงกิตติธรา  เพ็งจินดา
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กชายกิตติภณ  กาญจนปาริชาติ
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กชายกิตติภพ  หล่อเลิศธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงกิรติกา  โพธิ์วัด
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงกุลิสรา  ทองมา
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงเกตน์สิรี  เมฆเกรียงไกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กชายเกรียงศักดิ์  กุลศัตยาภิรมย์
ป.6
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กหญิงเกศรินทร์  พ่วงพันธ์
ป.6
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงเกศสิริ  กันเจียก
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กชายเกษมสรรค์  ล่องมะรุทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กชายเกียรติวัฒน์  บุญช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงขนิษฐิมาส  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงขวัญขัาว  พู่ระย้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงขวัญชนก  ปวนกัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงขวัญธิดา  สิงห์ลอ
ป.5
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงขวัญรัตน์  ศรียาพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงขวัลลักษณ์  สังขดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กชายขอบเขต  บุตโยธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงเขมรัตน์  ศิริเมือง
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กชายคณพศ  คชวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กชายคณาธิป  ธนจารุวิทยากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กชายคณาธิป  อินทร์ยังดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคารศรีนวมะภูมิบงกช ชั้น 1 ห้อง 513 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
884
เด็กหญิงคณิศร  อินทร์มี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กชายคเณศ  เฝ้าหาผล
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กชายคมธนัช  ธรรมรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กชายคมพิสิฐฐิ์  เรือนไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กชายคาวี  วีระโชติ
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงคีรยา  สิงห์ลอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กชายจรรยวรรธ  โพธิ์พิมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กชายจักรพันธ์  พลวรรธวรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงจันทรกานต์  น้ำเงินภา
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงจันทร์จิรา  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงจารุพิชญา  ภังคสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กชายจิณณพัต  แก้วนาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงจิณณพัต  เพชรภูหลวง
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงจิณณพัต  ไหลบุตรดี
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงจิดาภา  คะตะสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงจิดาภา  แตงไทย
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงจิตาภา  ลิมป์ลิปิการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงจิรดา  โมแรน
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงจิรนันท์  นิ่มไชยนันท์
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กชายจิรพันธ์  พลอยเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กชายจิรภัทร์  ขวัญทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กชายจิรภิญญา  เรืองอิสริยวงศ์
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กชายจิระประวัติ  แตงอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงจิรัชญา  เรือนไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงจิรัชยา  ยอนแมมะดัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กชายจิรัฎฐ์  จันทนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กชายจิรัฎฐ์  ดวงสุทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กหญิงจุฑามาศ  พุธรัตน์
ป.6
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กชายจุมพล  มาเนียม
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงเจติยา  สังข์แตง
ป.5
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กชายไจรายุ  โพธิแพทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงฉัตรชนก  คำโย
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงฉัตรชนก  ศรีโสภณ
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กชายฉัตรชัย  เพ็ชรสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคารศรีนวมะภูมิบงกช ชั้น 1 ห้อง 514 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
919
เด็กชายฉัตรวิรุฬห์  บัวประทุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงฉันชนก  สุดวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงชญานันท์  อินทร์เทียม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงชนเนษฏ์  มิตรวงษา
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงชนภา  เนตรศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงชนัญชิตา  ดุสิตานารา
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงชนัฐปภา  พรหมช่วย
ป.5
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กชายชนันธร  เผ่าตุ้ย
ป.4
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงชนากานต์  แป๊ะเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กชายชนาสิน  พันธ์พงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงชนิกานต์  ป้อมเงิน
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงชนิดาภา  กระจ่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงชนิดาภา  วนิชนิกุล
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงชนิดาภา  ส่งสมบรูณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงชนิดาภา  สุ่มประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงชนิตา  จันทร์เชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงชมพูนุช  ทรงจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงชมภู่  โมหะหมัด
ป.6
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กชายชยพรรษ  อู๋ชนะภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กชายชยพล  วงษ์สุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กชายชวกร  ปานะวุธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กชายชวดล  ประสาทแก้ว
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กชายชวินโรจน์  ใช้ปัญญาธนานันท์
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กหญิงชวิศา  มากบุญ
ป.6
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กชายชัชวาล  ศรีสงคราม
ป.5
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กหญิงชัญญา  เกษมสรวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กหญิงชัญญานุช  อำภูธร
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงชัญญานุช  อินทรทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กชายชัยกฤต  สร้อยทอง
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กชายชัยภัทร  น่วมภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงชัษฎาภักดิ์  วิชิธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กชายชานนท์  เทศถัน
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กหญิงชาลิสา  ก้อนจันทร์เทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กหญิงชาลิสา  จัตุพจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคารศรีนวมะภูมิบงกช ชั้น 1 ห้อง 515 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
954
เด็กหญิงชาลิสา  สกุลชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กชายชิณณวรรธน์  จักรเพชร
ป.6
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กชายชินภัทร  เวทยานนท์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กชายชินรัตน์  เกษทรัพย์
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กชายชินสุเมธ  พวงจำปา
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กหญิงชินาภา  นัยนานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กหญิงชิววาน  ธนพรวัฒนา
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กชายชิษณุพงศ์  โตเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตรีวงษ์
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิงหัตถะ
ป.4
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สีสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงชุติกาญจน์  หอมขจร
ป.5
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กหญิงชุตินันท์  นิลทัพ
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กชายชุติพงศ์  อำภูธร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเต่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงชุติมา  ฤกษ์รัตนกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงญาดา  ใหญ่เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงญาตาวีร์  กระจ่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กชายฐกฤต  เหล่าสมบรูณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงฐรินดา  นรสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงฐานิกา  ดุจเมืองแมน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กหญิงฐานิดา  ระงับจิตต์
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงฐิตารีย์  แก้วประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กชายฐิติกร  รอดเที่ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กหญิงฐิติกร  วงศ์สิทธิกรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงฐิติญาภรณ์  ฤกษ์หร่าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงฐิติรัตน์  กลิ่นอุบล
ป.5
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เข้มแข็ง
ป.6
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กหญิงฐิติรัตน์  วิระวัฒน์
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงฐิรญาดา  ศรีกาญจนทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กหญิงณฐกร  กาวประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กหญิงณฐพร  ชัยประเดิมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กหญิงณฐวรรณ  จันทรวรชาต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กชายณณฐ  ประเสริฐดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กชายณนธกร  เพ็ชร์อินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กหญิงณพิมพ์ชยา  ทรงเดชาพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคารศรีนวมะภูมิบงกช ชั้น 2 ห้อง 525 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
989
เด็กชายณภัชต  พวงสมบัติ
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กหญิงณภัทร  ผลพรต
ป.5
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กชายณภัทร  วงศกรกวิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กหญิงณภัทร  วิริยจารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กชายณภัทร  ศุภรวงศ์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กหญิงณฤดี  วงศ์ไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กหญิงณฤภัค  พุกซื่อตรง
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กหญิงณวภัคร  ครุธจีน
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กชายณะภัษระพี  วิเศษพิริยะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กหญิงณักษ์ลภัส  บรรดาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กหญิงณัชชา  สุขเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กชายณัชฐ์พงศ์  แก้วแดง
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กหญิงณัชฐ์ภูมิ  แก้วแดง
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กหญิงณัฎฐพัชร  วรรธนะมณีกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  ชาคิ้ม
ป.6
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  แก้วเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญอินทร์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  วงษ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กชายณัฏฐนันท์  อึงธรรมรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กชายณัฐกฤตา  กันเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กชายณัฐชนน  เนินสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กชายณัฐชนน  พุ่มทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงณัฐชนา  สุขศรีรัตนวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงณัฐชยา  กาลานุสนธิ์
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงณัฐชยา  วังกานนท์
ป.6
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กหญิงณัฐชยา  องอาจ
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กหญิงณัฐชา  สิงหะครุฑ
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กหญิงณัฐชา  หมื่นสีเขียว
ป.6
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กหญิงณัฐญาดา  ป้องป้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กหญิงณัฐฏากมล  ยี่เทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กหญิงณัฐณิชา  กล่ำมาก
ป.5
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กหญิงณัฐณิชา  เขียวเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กชายณัฐณิชา  ชมบัวแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงณัฐณิชา  เผือกหอม
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์เรือง
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคารศรีนวมะภูมิบงกช ชั้น 3 ห้อง 531 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1024
เด็กหญิงณัฐณิชา  ภิรมมิ
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กชายณัฐดนัย  พันธุ์ประภาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กชายณัฐดนัย  อ้นโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กหญิงณัฐติกาญน์  วงษ์ตระหง่าน
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กหญิงณัฐธญาดา  เสาว์จันทร์
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กชายณัฐธนนท์  พัฒน์ธนะกุลโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กหญิงณัฐธยาน์  หล่อเลิศธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมแตง
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กหญิงณัฐธิดา  ยศอ่อน
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กหญิงณัฐธิดา  สวนคร้ามดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กหญิงณัฐธิตา  คุ้มสอาด
ป.6
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กหญิงณัฐนันทภัทร  จูอี้
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กหญิงณัฐนันท์  ชนะศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ปรางค์วิเศษ
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กหญิงณัฐพร  รวมไมตรี
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กชายณัฐพล  สนธิโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กหญิงณัฐพัชร์  ภาณุเตชะ
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กชายณัฐภณ  ทับทิมโต
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กหญิงณัฐรพิณ  ทรัพย์มา
ป.6
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กหญิงณัฐรินีย์  ขลิบทอง
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กชายณัฐวรรธน์  เกษนุช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กชายณัฐวัชต์  พูลอนันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงณัฐวิกาญจ์  โสภากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กชายณัฐวิชช์  ภัทรพิสิทธิ์พร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กชายณัฐวิชช์  ยุพา
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กชายณัฐวินท์  สุนทรสาธิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กชายณัฐวุติ  เจริญชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กชายณัฐสกุล  สกุลไกรสร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กชายณัฐสิทธิ์  เปาอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กหญิงณิชชาอร  เทศกาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กหญิงณิชมาศย์  สุรวัฒนาอนันต์
ป.6
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กหญิงณิชากร  นกทอง
ป.5
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กหญิงณิชากร  หาทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กหญิงณิชาพัชภ์  ศรีสุวรรณกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กหญิงณิชาภัทร  วงวิภาค
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคารศรีนวมะภูมิบงกช ชั้น 3 ห้อง 532 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1059
เด็กหญิงณิชาภัทร  ิ่อิ่มเกิด
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กหญิงณิชาภา  วิธีกล
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กหญิงณิฌา  คำพระจันทร์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กหญิงด.ญ.นิชาภัทร  มีสำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กหญิงดลญา  อุดมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กหญิงดลดา  ภาวะโคตร
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กชายดลย์สรธัช  จตุรงคโชค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กหญิงดวงนภา  เอี่ยมเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กหญิงดามิสา  เดือนหงาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กหญิงดาราวรรณ  เอี่ยมเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กชายดิฐธนวัฒน์  จิตรภูเมืองปาน
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กชายเด่นชัย  ร่มรื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กชายต้นน้ำ  เทอดเทียนวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กหญิงตีรณา  อุดมวงศ์ทรัพย์
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กหญิงตุฬนิติ์ฐา  สมดี
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กชายเตชิต  เทวกานนท์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กหญิงเต็มสิริ  บรรดาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเขากะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กหญิงเติมรัก  เทียมนาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กหญิงถิรดา  กฤตาคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กชายถิรธนา  ธนัญญานฤดี
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กชายทญากร  สุ่มประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กชายทรงพล  คำแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กหญิงทิตา  แพทย์เกาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กชายทินภัทร  สิงห์เถื่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านธารหวาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กหญิงทิพธิดา  ทิพยบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กหญิงทิวาภรณ์  สอนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กชายทีฆายุ  คงถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กชายแทนคุณ  วิเชียรกัลยารัตน์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กชายธนกฤต  พิพัฒน์อนุสรณ์
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กชายธนกฤต  เมณฑ์กูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กชายธนกฤต  สีดำ
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กชายธนกฤต  อัศวรัตน์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กชายธนโชติ  พุฒฝอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กชายธนธัช  ภิสักไพสิฐ
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กชายธนธัส  แป้นโพธิ์
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคารศรีนวมะภูมิบงกช ชั้น 3 ห้อง 533 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1094
เด็กหญิงธนพร  สุขประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กชายธนพัฒน์  ปั้นนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กชายธนพัฒน์  ไม้หอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กชายธนัทภัทร  ตียเกษม
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กชายธนภัทร  ทิมจรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กชายธนภัทร  แสงโสด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กหญิงธนมน  เตชาติวัฒน์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กชายธนรักษ์  อิ่มทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กหญิงธนวดี  วิรุฬหธรรมรัต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กชายธนวัฒน์  ไทรย์งาม
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กชายธนวัฒน์  บัวสด
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กชายธนวัฒน์  วาทพันธุ์
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กชายธนวัต  อินไทย
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กชายธนัช  จินา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กหญิงธนัญชนก  ทุเรียนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กหญิงธนัญชนก  เอี่่ยมเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กหญิงธนัญญา  ซุนพัง
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กหญิงธนันญพรรธน์  ปั่นโป้
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กชายธนัยนันท์  บูรณะพันธ์
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กชายธนากร  คุณาทนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กชายธนาคม  สมานพันธ์
ป.5
โรงเรียนเขาทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กหญิงธนิดา  แสนฟ้างำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กชายธนินธาม  เนินพลับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กหญิงธมลวรรณ  ดำนงค์
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กชายธรณิศ  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กชายธรรม์คฑานิติ์  สมดี
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กชายธรรมธัช  วงศ์ชนะพิบูลย์
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กชายธวัชชัย  อยู่คงธรรม
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ปรางโท้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กหญิงธัญชนก  คำยวง
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กหญิงธัญชนก  พันธ์พานิช
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กหญิงธัญญธรณ์  หาญเหมพานิชยการ
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กหญิงธัญพิชชา  เตียทวีเกียรติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กหญิงธัญลักษณ์  เข็มจัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคารศรีนวมะภูมิบงกช ชั้น 3 ห้อง 534 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1129
เด็กหญิงธัญวรัตน์  เสียงเรืองแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ระมั่งทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กชายธันวิศว์  จันทร์เพชร
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กชายธาม  วิชาพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กหญิงธารวรินทร์  ไชยเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กหญิงธิดารักษ์  แสนคำราง
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กหญิงธิดารัตน์  เณรพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กชายธิติพงศ์  บุญช่วยชูศักดิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กชายธีทัต  หวังซื่อกุล
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กชายธีรเดช  ธนานันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กชายธีรนันท์  จารุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กชายธีรพรรณ  ฟุ้งสุข
ป.6
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กชายธีรภัทร์  ผาดโผน
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กชายธีระพัฒน์  จี่มุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กชายธีรัตน์  อินทร์ประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กหญิงเธียรภัทรา  ทรัพย์อินทร์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กหญิงเธียรวรินทร์  เทียนสิน
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กชายนนทนพงศ์  เที่ยงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กชายนนทนพงศ์  รังผึ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กชายนนทพัทธ์  โกมลสวรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กชายนพณัฐ  หวานแช่ม
ป.4
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กชายนพวิทย์  โอภาษี
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กหญิงนภสร  บุญเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กหญิงนภัทธิญา  สุราฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กหญิงนภัสนันท์  ภัสสรดิลกเลิศ
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กหญิงนภัสรวี  แป้นรักษา
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กหญิงนภัสวรรณ  พงษ์ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กหญิงนภัสสร  พุฒจรูญ
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กชายนรบดี  วิรักขะโม
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กชายนราวิชญ์  พักศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  สุวรรณนิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กชายนฤบดี  จินาวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กชายนฤสรณ์  ฉัตรธนะปรีชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กหญิงนลินทิพย์  สิงหัตถะ
ป.5
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคารศรีนวมะภูมิบงกช ชั้น 3 ห้อง 535 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1164
เด็กหญิงนลินรัตน์  ปานเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กชายนวพรรษ  ยศประดับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กชายนันฐภัสร์  ทองประเทือง
ป.5
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กหญิงนันท์นภัส  ภัสสรดิลกเลิศ
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กหญิงนันทภัทร  นูมหันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กหญิงนันท์มนัส  เข็มทอง
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กหญิงนันน์ธนัท  อ่อนดี
ป.5
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กชายน้ำปิง  บัวชื่น
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กชายน้ำเหนือ  อินต๊ะใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กหญิงนิชมนต์  คำรัตน์
ป.5
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กหญิงนิชาภา  พูลเกิด
ป.5
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กหญิงนิติธร  ทับทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กชายนิติพัฒน์  เดชอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กชายนิติภูมิ  จันทาพูน
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กชายนิธิทัศน์  บุตรดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเต่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กชายนิพิฐพนธ์  จันทร์นุ่ม
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กหญิงนิรุชา  พยายอด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเต่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กหญิงนิลยา  เลิศลักษมีพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กหญิงนิลาวรรณ  เวียงวิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กหญิงนิศามณี  สรงเนย
ป.6
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กหญิงนุชกานต์  พุฒิพจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กหญิงนุชจรี  บุญทีฆ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเขากะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กหญิงเนตรทิพวรรณ  ดิถีทวีศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กชายบรรณวิชญ์  จันทร์ศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กชายบวรทัต  เอี่ยมประสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กชายบวรภัค  ชูกร
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กหญิงบัณฑิตา  มากหมู่
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กหญิงบุรัสกร  ตู๋ปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กหญิงเบญจวรรณ  กองทรง
ป.6
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กหญิงเบญจวรรณ  วิจารณ์พล
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กหญิงเบญญาภา  จันทวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กชายปฐพี  หวังสุนทรชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กชายปฐพี  อักษรดี
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กหญิงปณตพร  เพ็ชรเสมียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กหญิงปณัฏฏาพร  นิมมานพิภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคารศรีนวมะภูมิบงกช ชั้น 3 ห้อง 536 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1199
เด็กหญิงปณาลี  วงศ์ชนะพิบูลย์
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กชายปดลเดช  ลอยล่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กชายปพันธ์พร  คงขำ
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กหญิงปพิชญา  สัพโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กชายปภัสชล  สุขเอม
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กหญิงปภัสธนันท์  ศิริรัตน์ธนากูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กหญิงปภัสสร  ช่วยรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กหญิงปภาดา  ทิมรอด
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กหญิงปภาดา  วัฒนาอำนวย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กหญิงปภาภัทร  ภูมิมเหศวร
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กหญิงปภาภัสร์  เพ็งทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กหญิงปภาวรินทร์  คงอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชูแช่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กหญิงปภาวรินท์  พบสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กชายปภาวิน  หาดแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กหญิงประกายดาว  อยู่สุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กหญิงประภาวี  รุ่งกษัตรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กชายปรัตถกรณ์  ณรงค์น้อย
ป.4
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กหญิงปราณณิชา  วงค์มหา
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กหญิงปริชญา  มั่นเขตวิทย์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กชายปริพัฒน์  จันทร์หอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กหญิงปริยภัทร  เผ่าตุ้ย
ป.6
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กหญิงปรีญาภัทร  แพแจ่ม
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กหญิงปลายฟ้า  ปวารณ์เวช
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กชายปวกฤษ  แสงประกายฟ้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กหญิงปวรรณภรณ์  โพธิ์เมือง
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กหญิงปวริศา  ปานสอน
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กหญิงปวิชญาดา  ปั้นสุข
ป.5
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กชายปวีณ  คงวราคม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กหญิงปวีณรัตน์  แผ่พุ่มทรัพย์
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กหญิงปัญจพัฒน์  เพชรหมอง
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กชายปัญญพัฒน์  หาดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กชายปัญญวัฒน์  กันเกษ
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กหญิงปัณชญา  กุหลาบศรี
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ธนสารสุธี
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคารโอภาสอรพินท์ ชั้น 2 ห้อง 422 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1234
เด็กชายปัณณธร  มุจรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กหญิงปัณณพร  พรมแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กชายปัณณวัฒน์  พรมพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กหญิงปัณยตา  ศรีวิลาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กหญิงปาณิตา  พานิชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กหญิงปาณิสรา  กุลวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กหญิงปานตะวัน  อินศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กหญิงปารณีย์  สิทธิเลิศประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กหญิงปารวตี  คุณชล
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กชายปิติ  ฉายรัศมี
ป.6
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กชายปิตุลา  มากพันธุ์
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  อวยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กหญิงปิ่นอำพร  อิ่มเขียน
ป.5
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กหญิงปิยนันท์  แดงเรือง
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กชายปิยังกูร  แพระจ่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กหญิงปุญญิศา  เวชกรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กชายปุญพัฒน์  จิตต์อารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กหญิงปุญสิริ  โรจนวิภาต
ป.6
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กชายปุณณภพ  สระเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กชายปุณยทัต  ดีเอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กหญิงปุณยนุช  เกรียงไกรเพ็ชร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กชายปุณยวัจน์  กระหล่ายพันธ์
ป.6
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กหญิงปุณยวีร์  ทาเวียง
ป.6
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กหญิงปุณยานุช  พิลึก
ป.5
โรงเรียนเขาทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กหญิงปูชิกา  โชติสุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กหญิงไปรยา  เเย้มเเสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กชายพงศ์ธาริน  รังสิพลกุล
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กชายพงศ์ศรัณย์  โตสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กชายพงษ์เดช  โพพิมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กชายพชร  ยุติธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1264
เด็กชายพชรพล  สกุลวา
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กชายพชรเวช  พินิจธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1266
เด็กชายพณดล  แสนเสริม
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กหญิงพรชนก  จิตบุณยเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
เด็กชายพรเทพ  วงษ์ที
ป.6
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคารโอภาสอรพินท์ ชั้น 2 ห้อง 423 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1269
เด็กหญิงพรนภา  คล้อยสมัย
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กหญิงพรปวีณ์  หงส์ธนนันท์
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กหญิงพรพิชชา  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กชายพรพิพัฒน์  มะลิลาพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
เด็กหญิงพรรณปพร  สีตะระโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
เด็กหญิงพรอุมา  อนุสนธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1275
เด็กหญิงพริบพรรณดาว  สลับศรี
ป.5
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1276
เด็กชายพลพิพัชน์  สุราฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1277
เด็กชายพลวัฒน์  โลหะชนะกุล
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1278
เด็กหญิงพลอยธีมา  ทองแท่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1279
เด็กหญิงพลอยปภัส  เมณฑ์กูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1280
เด็กหญิงพลอยแหวน  สาระกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1281
เด็กชายพลัฏฐ์พล  เทพทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1282
เด็กชายพะนาย  โพธิ์เนียม
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1283
เด็กหญิงพัชรพร  สดาพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1284
เด็กชายพัชรพล  พงษ์ธนาเดชากิตติ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1285
เด็กหญิงพัชรา  อินทร์คำ
ป.5
โรงเรียนเขาทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1286
เด็กหญิงพัชราภรณ์  มาสบาย
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1287
เด็กหญิงพัชริดา  จุธากรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1288
เด็กหญิงพัชรี  ความสำ
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1289
เด็กชายพัทธดนย์  วิมูล