ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ อาคาร 1 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วสังข์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกิติยา  แคล่วคล่อง
ป.6
โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501)
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกุสุมา  เชี่ยวชลาคม
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
4
เด็กหญิงจริยา  เทพมงคล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
คณิตประถม
5
เด็กชายจักรภัทร  อุดมดี
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
6
เด็กหญิงจิรนันท์  แก้วปาน
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
7
เด็กหญิงชนัญชิดา  เพ็งสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
8
เด็กชายชนาธิป  ก้านจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
9
เด็กชายชยังกูร  หนูสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
10
เด็กชายชัชพิมุข  ช่วยสงค์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
11
เด็กหญิงชัญญา  แจ้งนิลรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
12
เด็กหญิงญาณิศา  กริสกรี
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
13
เด็กหญิงฐิติมา  เขียวมา
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
14
เด็กชายฐิติศักดิ์  มีคล้าย
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
15
เด็กชายณัฏฐชัย  สุวรรณวงค์
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
16
เด็กชายณัฐกร  แซ่ด่าน
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
17
เด็กชายณัฐกรณ์  ฟุ้งเฟื่อง
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
18
เด็กชายณัฐชนน  ไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
19
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เพ็งเรือง
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
20
เด็กชายณัฐพล  ไพจำพล
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
21
เด็กชายณัฐพัชร์  เดชทอง
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
22
เด็กหญิงณิชารีย์  เพ็งเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
23
เด็กชายดุลยุตม์  ชุมทอง
ป.6
โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501)
คณิตประถม
24
เด็กชายธนวัฒน์  แพทย์รัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
25
เด็กหญิงธนัชพร  ไชยพงค์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
26
เด็กหญิงธัญชนก  ไชยพงค์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
27
เด็กหญิงธัญชนก  องอาจ
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
28
เด็กชายธีทัต  ดำรงวุฒิ
ป.6
โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501)
คณิตประถม
29
เด็กชายธีรภัทร  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
30
เด็กหญิงบุญสิตา  ขาวเขียว
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
31
เด็กหญิงปภาวี  ทองปานดี
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
32
เด็กชายปัณณธร  นาคกราย
ป.6
โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501)
คณิตประถม
33
เด็กหญิงปุณยนุช  สมมุ่ง
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
34
เด็กหญิงปุณยวีร์  รักษ์วงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
35
เด็กชายพลภัทร  มหาศักดิ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ อาคาร 1 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายพลลภักร์  สุขสงค์
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
37
เด็กชายพัชรพงศ์  คงช่วย
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
38
เด็กหญิงพิชญาภา  สุยศรีสุข
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
39
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชนะเพชร
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
40
เด็กหญิงภัทราพร  ทองสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
41
เด็กชายภูมิพัทธ  พุทธา
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
42
เด็กชายภูมิศักดิ์  แซ่ภู่
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
43
เด็กหญิงภูริชญา  จิวาสุข
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
44
เด็กหญิงมิฟตา  ชายภักตร์
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
45
เด็กชายมุมตาช  ชายภักตร์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
46
เด็กหญิงเมธาพร  ดวงมุสิก
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
47
เด็กชายรัชชานนท์  เพชรส้ม
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
48
เด็กหญิงรินรดา  ศรีไชย
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
49
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  เพ็ชรพุฒ
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
50
เด็กหญิงลดาวัลย์  เต็งทอง
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
51
เด็กหญิงวชิรนาฏ  คุ้มวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501)
คณิตประถม
52
เด็กชายวร  วีระจิตต์
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
53
เด็กชายวรัญญู  ล่องลอย
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
54
เด็กหญิงวานิต้า  ปราสาทแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
55
เด็กหญิงวิชญาดา  สุขสบาย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
คณิตประถม
56
เด็กชายวิริยะวัฒน์  เฉลิมวิริยะวัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
57
เด็กหญิงวิลาวรรณ  ตรึกตรอง
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
58
เด็กหญิงศรุตา  ผ่องแผ้ว
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
59
เด็กชายศุภฤกษ์  กิจไพบูลทวี
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
60
เด็กหญิงสุภัสสรา  รัตนราช
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
61
เด็กหญิงอทิตา  นิคมจิตต์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
คณิตประถม
62
เด็กหญิงอนันตญา  มุทเวช
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
คณิตประถม
63
เด็กชายอภิปัญญา  วิชชุไตรภพ
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
64
เด็กหญิงอภิสรา  พงสกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
คณิตประถม
65
เด็กหญิงอริสา  ปะนะ
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
66
เด็กชายอัครพล  ชูชาติ
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
67
เด็กหญิงอัญมณี  น้ำขาว
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
68
เด็กชายอาทิตย์  โจมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
69
เด็กชายอุดมศักดิ์  บุญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ อาคาร 1 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
70
เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วเพ็งกรอ
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
71
เด็กหญิงกนกวรรณ  นาภรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
72
เด็กชายกรรณ์ปกรณ์  ทองแผ้ว
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
73
เด็กชายกรวิชญ์  เพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501)
วิทย์ประถม
74
เด็กชายกฤตานนท์  ปลอดอ่อน
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
75
เด็กชายกษิดิศ  รุจิระอนันตกุล
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
76
เด็กหญิงกัญญาพัชร  วิบูลย์ศิลป์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงกัญญาวีย์  รุจิภักดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงกัญณัฐ  ยืนยง
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงกันตพร  ปลอดอ่อน
ป.4
โรงเรียนวัดจอมทอง
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ธิบดี
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
81
เด็กหญิงกานต์รวี  มูณี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงกาลเวลา  ดวงมุสิก
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
83
เด็กชายกำพล  วรรณโชติ
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
84
เด็กชายกิตติธัช  ช่างสลัก
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
85
เด็กชายกิตตินันท์  โยธารักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ศรีทองคำ
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงแก้วเพชร  เห็นพร้อม
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงขวัญชนก  พุ่มหอ
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
89
เด็กหญิงเขมจิรา  บัวเพียร
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
90
เด็กชายคติพร  สว่างวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
91
เด็กชายจตุรวิชญ์  สันติเลิศกุล
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
92
เด็กหญิงจรรยมณฑน์  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
วิทย์ประถม
93
เด็กชายจักรพันธ์  ทองเต็ม
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงจันทร์ธิมา  จู่วาที
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
95
เด็กชายจารุเดช  โจมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงเจนจิรา  ขนอม
ป.6
โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  กังสุกุล
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
98
เด็กชายชนินทร์  รักชาติไทย
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
99
เด็กชายชนิศวร  วิทยา
ป.4
โรงเรียนวัดจอมทอง
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงชลกร  จันทร์อ่อน
ป.4
โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงชัชนิดา  สายศิลป์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
102
เด็กชายฐนวรรธน์  พุดทอง
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
103
เด็กชายฐากร  หาญกล้า
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงฐิติมา  อรทัย
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ อาคาร 1 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
105
เด็กหญิงฐิติมา  อินทรสมบัติ
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงณภัทรรินทร์  เมฆสุข
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงณัฎฐ์ปภัส  ลิ่มขจรเกียรติ
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงณัฐกมล  เนาว์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงณัฐชธิดา  คล่องแคล่ว
ป.6
โรงเรียนวัดจอมทอง
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงณัฐฐาพร  เสียงเพราะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงณัฐณิชา  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501)
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ลาจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
113
เด็กชายณัฐวัฒน์  พรหมเศษ
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
114
เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขกระ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงณิชากร  สุขมา
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงณิชาภัทร  เห็นจริง
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
117
เด็กชายเดชาธร  จินตมากุล
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
118
เด็กชายทวีศักดิ์  รักเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดจอมทอง
วิทย์ประถม
119
เด็กชายธนดล  บุญเกิด
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
120
เด็กชายธนธรณ์  วิเชียร
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
121
เด็กชายธนปพน  ขนอม
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงธนพร  สุวรรณอัจฉริย
ป.4
โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต
วิทย์ประถม
123
เด็กชายธนภัทร  แก้วแสง
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงธนัชชา  เพชรัตน์กูล
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
125
เด็กชายธนากร  แซ่เซี่ยน
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
126
เด็กชายธนากร  เถื่อนจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงธัญชนก  คงสัมมา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงธัญสิริ  ไชยพงค์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงธิดารัตน์  บาลโรย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงธิติมา  โพธิรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงธีมาพร  วิบูลย์ศิลป์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
132
เด็กชายธีรภัทร  คลิ้งคล้าย
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงนพมาศ  อินรินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดจอมทอง
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงนราณภัทร  ทัลวัลลิ์
ป.6
โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501)
วิทย์ประถม
135
เด็กชายนราวิชญ์  เมฆาระ
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
136
เด็กชายนันทภพส์  จอมเมือง
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงนันทินี  สุพรรณดิษฐ
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงนันธินี  จารุนัย
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงนาตาลี  พรหมคีรี
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ อาคาร 1 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
140
เด็กหญิงนารีรัตน์  เทียนทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงน้ำเพชร  อักษรทิพย์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงเบญญาภรณ์  บานโรย
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงเบญญาภา  พงษ์พะเนาว์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงปนิตา  นาภรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
145
เด็กชายปรวัฒน์  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
146
เด็กชายปรัชญ์วิล  พุดทอง
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงปรางค์ณภัทร  ขนอม
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงปัณฑิตา  เชื้อจีน
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงปาณิสรา  เดี่ยววนิช
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงปานไพลิน  บริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดจอมทอง
วิทย์ประถม
151
เด็กชายปิติภัทร  บันศิริศักดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงปิ่นแก้ว  ชุมชนะ
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงปิ่นประภา  ทิพย์มงคล
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
154
เด็กชายปิยวัฒน์  พัทน้อย
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงปุญช์กนก  จันทร์กลับ
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงปุญญิศา  กริสกรี
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
157
เด็กชายเปรมณัช  ศิริพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
158
เด็กชายพงศกร  จันทรักษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
วิทย์ประถม
159
เด็กชายพงศ์พล  ทองเต็ม
ป.4
โรงเรียนวัดจอมทอง
วิทย์ประถม
160
เด็กชายพชรพล  เทียนอารีรักษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงพบรัก  นาคกลัด
ป.6
โรงเรียนวัดจอมทอง
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงพรนัชชา  สุทธิพงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
163
เด็กชายพรพิธัช  เจยาคม
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
164
เด็กชายพัสกร  เห็นประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงพิชญาภา  เสมอักษร
ป.4
โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงพิมพ์รัมภา  ณ นคร
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุภัทรประทีป
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
168
เด็กชายพีระพัฒน์  มรดก
ป.4
โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต
วิทย์ประถม
169
เด็กชายพีระภัทร  พิลาบุตร
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
170
เด็กชายภวินท์  ทรัพย์เจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงภัทรลดา  นาภรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
172
เด็กชายภัสกร  ต้นสกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
วิทย์ประถม
173
เด็กชายภัสกร  สิวะสุธรรม
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงภารวี  จันทรักษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ อาคาร 1 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
175
เด็กชายภูมิพัฒน์  ชำนาญ
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงภูริตาภรณ์  ชูเชิด
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
177
เด็กชายภูรินร์  พู่ย่งกิ่น
ป.5
โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต
วิทย์ประถม
178
เด็กชายภูริพรรธน์  ชูแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงภูษณิศา  ณ นคร
ป.5
โรงเรียนวัดจอมทอง
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงภูษณิษา  จิตแจ่ม
ป.6
โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501)
วิทย์ประถม
181
เด็กชายภูสัน  เกตุเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงมนัสนันท์  คำปล้อง
ป.5
โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงมนัสนันท์  เพชรนุ้ย
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
184
เด็กชายมุนินทร์  เสือทอง
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงโยษิตา  ประมล
ป.6
โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต
วิทย์ประถม
186
เด็กชายรณภัทร  ด้วงเรือง
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงรมิดา  พูลสุข
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงรมิตา  สายเพชร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงลักษณารีย์ทิพย์  ชัยฤกษ์
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงวรมน  ยินดี
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
191
เด็กชายวรากร  สมบัติชัย
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงวรินทร  อินทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงวริษฐา  กาญจนธัญลักษณ์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงวัชราภรณ์  บุญพัฒนาภรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงวัทนพร  แก้วอาษา
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงวาดฝัน  เสียงเพราะ
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงวิรดา  คงจันทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงวิลาสินี  แฉล้ม
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
199
เด็กชายวีรภัทร  พูลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
200
เด็กชายศรสิทธิ์  ชูข่อฝ้าย
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต
วิทย์ประถม
202
เด็กชายศิวัช  รักษาพล
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
203
เด็กชายศุภพิชญ์  ชนะเพชร
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
204
เด็กชายศุภฤกษ์  ขุนอินทร์
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
205
เด็กชายสิรวิชญ์  เย็นสนิท
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงสุชานาถ  แซ่อุ่ย
ป.5
โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงสุธาสิณี  ขัมพานนท์
ป.6
โรงเรียนวัดจอมทอง
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงสุธิกานต์  วิบูลย์ศิลป์
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงสุพิตตา  ณ ปานแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ อาคาร 1 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
210
เด็กชายสุริยะการ  ภูสุมาศ
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงสุวณรร  เทียบทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงหงสรถ  ต้นเนียน
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
213
เด็กชายอชิตะ  ขจรวัฒนากุล
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงอชิระ  เจริญเดช
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
215
เด็กชายอชิระ  พู่ย่งกิ่น
ป.4
โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต
วิทย์ประถม
216
เด็กชายอดิเทพ  มณีโชติ
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
217
เด็กชายอดิเทพ  วิชัยดิษฐ
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงอธิชา  แก้วละมัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงอภิชาดา  รัศมีพัฒนานุกูล
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
220
เด็กชายอภิวัฒน์  นิภา
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
221
เด็กชายอภิวัฒน์  เพ็ชรเป็นขวัญ
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงอภิสรา  ใจหมั้น
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
223
เด็กชายอภิสิทธิ์  มะลิทิพย์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงอมรรัตน์  เพชรนุ้ย
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงอรจิรา  พัดวี
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงอรรถญา  แก้วชุม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ อาคาร4 โรงเรียนท่าศาลา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
227
เด็กชายกฤตภาส  ยกชู
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
228
เด็กหญิงกัญญาวีร์  หมั่นถนอม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์
คณิตประถม
229
เด็กชายกันตพัฒน์  จันทร์ทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนวัดนากุน
คณิตประถม
230
เด็กหญิงกิตติมา  มีลาภ
ป.6
โรงเรียนบ้านอินทนิน
คณิตประถม
231
เด็กหญิงกุลิสรา  จิตรสำรวย
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
232
เด็กหญิงจุฑามาศ  พิศพรรณ์
ป.6
โรงเรียนปทุมานุกูล
คณิตประถม
233
เด็กชายเจตน์สฤษฏิ์  ปากเพราะ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
234
เด็กหญิงชญานี  ศรีใหม่
ป.6
โรงเรียนวัดดอนใคร
คณิตประถม
235
เด็กชายชนุดม  มีสัจ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
236
เด็กหญิงญาดา  บุญแก้ว
ป.6
โรงเรียนปทุมานุกูล
คณิตประถม
237
เด็กชายณัชพล  แก้วคีรี
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
238
เด็กชายณัชพล  คงสนิท
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
239
เด็กหญิงณัฐกฤตา  รอดภัย
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเจา
คณิตประถม
240
เด็กชายณัฐพร  อิทธิฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
241
เด็กชายณัฐภัทร  ดิมาร
ป.5
โรงเรียนบ้านปากเจา
คณิตประถม
242
เด็กชายณัฐวรรธน์  แซ่ปัก
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
243
เด็กหญิงณัฐวศา  ชัยเดช
ป.5
โรงเรียนบ้านปากเจา
คณิตประถม
244
เด็กหญิงณัฐวศา  เรืองสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากเจา
คณิตประถม
245
เด็กหญิงณิชานันท์  ไตระระเบียบ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
246
เด็กชายแทนคุณ  วรชาติ
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
247
เด็กหญิงธนพร  จงไกรจักร
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
248
เด็กหญิงธนัชชา  คำหวาน
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
249
เด็กชายธรรศธรรม  ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
250
เด็กชายธีรชัย  วิเศษประไพ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
251
เด็กหญิงนันทกานต์  เรือนเรือง
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
252
เด็กชายนาวิน  เมฆฉาย
ป.6
โรงเรียนบ้านอินทนิน
คณิตประถม
253
เด็กหญิงบัณฑิตา  พันธ์คง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเจา
คณิตประถม
254
เด็กหญิงบัณฑิตา  สุตระ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
255
เด็กหญิงเบญญาภา  ปานชัน
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
256
เด็กชายปวรุตม์  สุทธิบูลย์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
257
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  เชาวลิต
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
258
เด็กหญิงปิยวรรณ  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
259
เด็กชายพงศ์นรินทร์  ฝอยทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากเจา
คณิตประถม
260
เด็กหญิงพัทธิยาพร  รัตนพันธ์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
261
เด็กชายพันธวิศ  เหลื่อมแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเจา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ อาคาร4 โรงเรียนท่าศาลา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
262
เด็กหญิงพิชญานิน  เชาวลิต
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
263
เด็กชายพุฒินาท  บัวพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดนากุน
คณิตประถม
264
เด็กหญิงพุทธปริชาติ  พุมดวง
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
265
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วงศ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดนากุน
คณิตประถม
266
เด็กหญิงภทรภร  ใจแผ้ว
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
267
เด็กหญิงภัทธิรา  นุ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
268
เด็กชายรณกร  เอียดทอง
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
269
เด็กหญิงวรวลัญช์  คงคา
ป.6
โรงเรียนวัดนากุน
คณิตประถม
270
เด็กหญิงวรันธร  จระมาศ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
271
เด็กหญิงวิชญาดา  เจดีย์รัตน์
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
272
เด็กชายวิศวยศ  พันทอง
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
273
เด็กหญิงศศิกานต์  ทองใบ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
274
เด็กชายสิทธิพงศ์  ธรรมรัตน์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
275
เด็กชายสิปปกร  รอดทุกข์
ป.6
โรงเรียนวัดนากุน
คณิตประถม
276
เด็กหญิงสุดารัตน์  เกลี้ยงเกลา
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
277
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ลัดตาดำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์
คณิตประถม
278
เด็กชายอติวิชญ์  ยกชู
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
279
เด็กหญิงอังคณา  โต๊ะเปี้ย
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
280
เด็กชายอัฟฎอล  ใบเต้
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ อาคาร4 โรงเรียนท่าศาลา
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงกนกวรรณ  กรรฐสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงกนกวรรณ  คุระแก้ว
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงกมลพรรณ  มาลาทอง
ป.6
โรงเรียนวัดสโมสร
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงกมลภัทร  ไชยต่างเมือง
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงกรกช  แสนสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงกรรญาภรณ์  เพชรนุ้ย
ป.5
โรงเรียนวัดสโมสร
วิทย์ประถม
287
เด็กชายกรวิชญ์  ขวัญศรี
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
288
เด็กชายกรวิชญ์  จุลษร
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
289
เด็กชายกรวิชญ์  ไชยมณี
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
290
เด็กชายกฤตตฤน  พันเจริญ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
291
เด็กชายกฤตเมธ  สิทธิสาร
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
292
เด็กชายกฤตศิลป์  แก้วนุ่น
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงกวิตา  ศรีจรัส
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงกวิสรา  นวลอึ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเจา
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดสโมสร
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงกัญญานัฐ  แดงจร
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สีสังข์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงกัญญาวีร์  รอดภัย
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  กล่อมเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากเจา
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงกานต์สิริ  บุญวรรณ
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
301
เด็กชายกิตติคุณ  ไชยค่า
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
302
เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองยอด
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
303
เด็กชายกิตติศักดิ์  วัฒนสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดสโมสร
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงกุลลิสรา  สัญญา
ป.5
โรงเรียนบ้านอินทนิน
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงเกวลิน  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดสโมสร
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงเกวลิน  หมาดประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงเขมิกา  รักชาติไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านอินทนิน
วิทย์ประถม
308
เด็กชายคามิน  อินโบราณ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
309
เด็กชายจักริน  ร่วมสนิท
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงจินทภา  สินรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเจา
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงจิราพร  นวลแป้น
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงฉัฐกนก  มีช่วย
ป.4
โรงเรียนวัดสโมสร
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงชนพรรษา  ประชุม
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงชนัญชิดา  เพ็งจันทร์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
315
เด็กชายชวกร  บูรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ อาคาร4 โรงเรียนท่าศาลา
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงชัญญานุช  ช่อทองดี
ป.6
โรงเรียนปทุมานุกูล
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงชัญญานุช  บุญเริก
ป.6
โรงเรียนปทุมานุกูล
วิทย์ประถม
318
เด็กชายชิติพล  จันทุรส
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ยิ่งยง
ป.6
โรงเรียนบ้านอินทนิน
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงชุติมา  สังวาล
ป.6
โรงเรียนวัดสโมสร
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงซิลมี  โต๊ะยุโส้
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
322
เด็กชายซีรอนีย์  กูล้อนิ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
323
เด็กชายญาณากร  สีแก้ว
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงญาดา  ชั่งมะแอ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงฐิตาพร  รอดสม
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงฐิติกา  วิวรรณ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงณภัทร  ภาคภูมิพงศ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงณภัทรศร  สุขฝ้าย
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงณัชชาอร  สีนวล
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
330
เด็กชายณัฎฐกิตติ์  ดิมาน
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ชีแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  โกศัย
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ห้องแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดสโมสร
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงณัฏฐธิฌา  ขุนพานเพิง
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ดำฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ทองย้อย
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ยิ้มคง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากเจา
วิทย์ประถม
338
เด็กชายณัฐกรณ์  แอระหีม
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงณัฐชานันท์  ภักดิ์วานิชย์
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงณัฐณิชา  กังแฮ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
341
เด็กชายณัฐธนุวัส  พรายชุม
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงณัฐธิดา  ชาญณรงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านอินทนิน
วิทย์ประถม
343
เด็กชายณัฐพล  ทองสวนแก้ว
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
344
เด็กชายณัฐพล  หนูเมือง
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงณัฐวรา  หนูดำ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
346
เด็กชายณัฐวุฒิ  โต๊ะหมาด
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงตีรณา  จันทร์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงถาวรีย์  รำพัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดสโมสร
วิทย์ประถม
349
เด็กชายทศพร  ศรีวิจิตร
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
350
เด็กชายทักษ์ดนัย  ภาคภูมิพงศ์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ อาคาร4 โรงเรียนท่าศาลา
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายทัตเทพ  แพรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนใคร
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงทิพย์ธิดา  บุญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงทิพยรัตน์  เพ็ชร์ทอง
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
354
เด็กชายทีปกร  บุญเพ็ง
ป.6
โรงเรียนวัดสโมสร
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงธญพร  ขาวสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงธนพร  กะดังงา
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
357
เด็กชายธนภัทร  ศศิธร
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
358
เด็กชายธนวัฒน์  โมฬี
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
359
เด็กชายธนาชัย  พงศ์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดสโมสร
วิทย์ประถม
360
เด็กชายธรรศธรรม  สมบูรณ์มาก
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงธัญวรัตน์  เทพสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงธาราทิพย์  เดชทิม
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงธิดารัตน์  ทับทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเจา
วิทย์ประถม
364
เด็กชายธีรยุทธ  คงชนะ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
365
เด็กชายธีรศานต์  ศักดิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงนงนภัส  คงไสยา
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
367
เด็กชายนภัสกร  จันภูมี
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทิพย์เสภา
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
369
เด็กชายนฤเดช  แกล้วทนงค์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงนวรัตน์  พลูสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงนัดดา  มงคลศาสตร์
ป.4
โรงเรียนวัดสโมสร
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงนาเดียร์  หวันเหล็ม
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงนิตยา  มงคลศาสตร์
ป.4
โรงเรียนวัดสโมสร
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงนิสรีน  มะหลี
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงบัณฑิตา  ช้างดำ
ป.4
โรงเรียนวัดสโมสร
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงบัณฑิตา  พรหมวิจิตร์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงบัณฑิตา  รอบคอบ
ป.5
โรงเรียนวัดสโมสร
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงบิซมี  หมัดอาดัม
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงบุญสิตา  กามรัตน์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
380
เด็กชายบุลกิต  นันทจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนใคร
วิทย์ประถม
381
เด็กชายปกรณ์  นุทผล
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
382
เด็กชายปฎิญญา  พรประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนวัดสโมสร
วิทย์ประถม
383
เด็กชายปฏิพล  ชำนาญพงศ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงปณาลี  ถนอมสัตย์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงปพิชญา  โชคศิริโภคา
ป.6
โรงเรียนวัดสโมสร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ อาคาร4 โรงเรียนท่าศาลา
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายปภาวิน  อินปิน
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงประภัสสร  สังข์สกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงปริณดา  กะแหมเตบ
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงปวันรัตน์  เหลื่อมแก้ว
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  สีขาว
ป.6
โรงเรียนปทุมานุกูล
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงปัณฑิกา  ศรีภักดี
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงปัณฑิกา  ไหมนุ้ย
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงปัณฑิตา  ไหมแย้ม
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงปาณิศา  ช่วยรักษ์
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงปาลิตา  โต๊ะส้า
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
396
เด็กชายผจงศักดิ์  อินณรงค์
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
397
เด็กชายพงศธร  จันชุม
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
398
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  พุทธพงค์
ป.6
โรงเรียนวัดสโมสร
วิทย์ประถม
399
เด็กชายพงศ์สวัสดิ์  วงศ์น้อย
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงพรนภัส  ฤทธิรงค์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
401
เด็กชายพรพิพัฒน์  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดสโมสร
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงพรรณวรินทร์  สินตุ้น
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงพัชราภรณ์  โพธิสอน
ป.6
โรงเรียนวัดสโมสร
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงพัชราลักษณ์  ก้งวัตร
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงพัณณิตา  บุบผัน
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงพัทธรินทร์  สุขสง
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงพิชญกาญจน์  ช่วยรักษ์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงพิมญาดา  คงบุญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์
วิทย์ประถม
409
เด็กชายพีรณัฐ  รอดตัว
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
410
เด็กชายพีระวัฒน์  พลขันธ์
ป.4
โรงเรียนวัดสโมสร
วิทย์ประถม
411
เด็กชายพุทธชาติ  ชูวิรัตน์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงภคมน  ลือชา
ป.5
โรงเรียนบ้านอินทนิน
วิทย์ประถม
413
เด็กชายภควัต  ชำนาญเวช
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
414
เด็กชายภัทรธร  พารา
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงภัทราภรณ์  โต๊ะเส็น
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
416
เด็กชายภาณุพล  รอดตัว
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงภิฑิตา  เยาวบุตร
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงภูมิพร  สุวรรณมณี
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
419
เด็กชายภูมิภัทร์  จันภูมี
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงมณีรัตน์  ผจงจิตยางกูล
ป.5
โรงเรียนวัดสโมสร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ อาคาร4 โรงเรียนท่าศาลา
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงมนัสชนก  ลิกขะไชบ
ป.6
โรงเรียนวัดสโมสร
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงมัลลิกา  รอบคอบ
ป.6
โรงเรียนวัดสโมสร
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงมาติกา  กั่งเซ่ง
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
424
เด็กชายมาวิน  ศิระวณิชกุล
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงมุกมณี  จันชุม
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
426
เด็กชายรณกร  มีบุญมาก
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
427
เด็กชายรพีภัทร  บุญคล่อง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงรวิพร  นาคัน
ป.5
โรงเรียนบ้านอินทนิน
วิทย์ประถม
429
เด็กชายราเมศ  ซังขาว
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงรุ่งทิวา  ช่วยหนู
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงรุ่งทิวา  ไชยณรงค์
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
432
เด็กชายวงศธร  นุ่นสุข
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงวรรนิษา  บุญสนอง
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
434
เด็กชายวราเทพ  เมืองทอง
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงวริยาพร  ใจห้าว
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเจา
วิทย์ประถม
436
เด็กชายวาริทร  จันทร
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงวิกานดา  พราหมทอง
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
438
เด็กชายวิชญ์วิศิษฏ์  เฉยชอบ
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงศกลวรรณ  ดิมาน
ป.5
โรงเรียนบ้านอินทนิน
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงศรัญญา  เรียมแสน
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงศศิประภา  คำสินทร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนใคร
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงศศิประภา  บริรักษ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงศศิประภา  เส้งเตง
ป.6
โรงเรียนบ้านอินทนิน
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงศศิพิมพ์  เชาว์ช่างเหล็ก
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงศศิภัสสร  สุติตภัณฑ์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
446
เด็กชายศักดากร  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
447
เด็กชายศิรพงศ์  โนรัตน์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงศิรภัสสร  จีนหนู
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
449
เด็กชายศิรสิทธิ์  ชื่นชม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงศิราพร  สุขทอง
ป.5
โรงเรียนวัดสโมสร
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงศิริภัทร  ไทยสุชาติ
ป.6
โรงเรียนปทุมานุกูล
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงศิริรัตน์  พัดวี
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเจา
วิทย์ประถม
453
เด็กชายศิริวิทย์  ช่วยชู
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงศิโรรัตน์  ใจหวัง
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
455
เด็กชายศุภกร  แก้วเกิด
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ อาคาร4 โรงเรียนท่าศาลา
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายศุภกฤต  ไกรเทพ
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
457
เด็กชายศุภฤกษ์  ไกรยะปักษ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงสิรภัทร  ธีระบัญชร
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงสิริกร  เจ๊ะหลี
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงสุธิมนต์  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนวัดสโมสร
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงสุธีธิดา  สมสังข์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา  มะยะเฉียว
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเจา
วิทย์ประถม
463
เด็กชายสุภเชฎฐ์  ไชยนุรักษ์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
464
เด็กชายสุรเชษฐ์  มีมาก
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงอจลญา  เรือนวาส
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
466
เด็กชายอชิรพล  รอบคอบ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
467
เด็กชายอดิเทพ  พุทพงค์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
468
เด็กชายอนันตชัย  ไกรหลง
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงอนุธิดา  เมืองนวด
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
470
เด็กชายอภินันท์  พราหมโณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
471
เด็กชายอภิรักษ์  ใยลาย
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
472
เด็กชายอภิสิทธิ์  กาญจนสมบัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านอินทนิน
วิทย์ประถม
473
เด็กชายอมรวิชช์  พิมเสน
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
474
เด็กชายอะนิส  ใบระเหม
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
475
เด็กชายอัครพนธ์  ปานปลอด
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงอัมพกา  บรรดาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนใคร
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงอัสมาอ์  เจ๊ะเลาะ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงอารดา  บัวเผียน
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม