ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 3

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชวรรณ  วิวัฒสวัสดินนท์
ป.6
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกรชวัล  แก้วแพ่ง
ป.5
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกรวิชญ์  ยินดี
ป.6
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกฤษฎา  มีแก้ว
ป.6
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายก้องเกียรติ  ขุนชุม
ป.6
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกิตติคุณ  บุญชูช่วย
ป.6
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายขจรเกียรติ  ไอยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงขวัญปภัสร์  ปลอดทอง
ป.5
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายจันทกร  ศรีชู
ป.4
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงจุฑารัตน์  เพชรพลอย
ป.5
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายเจษฎา  สะอาด
ป.6
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงชนิภรณ์  เลื่อนลอย
ป.5
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงชาลิสา  ชูเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายณภัทร  เอียดทองดำ
ป.6
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงณัฐนันท์  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายณัฐพนธ์  เขียวสม
ป.6
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงณัฐวรรณ  อักษรวงศ์
ป.5
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงแทนใจ  จงไกรจักร
ป.5
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายธนกร  มากจันทร์
ป.6
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงธัญชนก  ซังเพชรแก้ว
ป.5
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายธาวิน  ดำจันทร์
ป.6
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงธิตากานต์  รอดกลิ้ง
ป.5
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายธีรสุวัฒน์  โพธิรัตน์
ป.6
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงนงนภัส  อินทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายนิติณัทธร์  พรหมเรือง
ป.6
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายปรินทร  จันทร์สุด
ป.6
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงพรรณพรรษ  คงจันทร์
ป.5
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายพรหมราช  หนูนาค
ป.5
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงพัชระ  ศรุติรัตน์วรกุล
ป.5
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายพุฒิธร  แก่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงภัทรลภา  กุมภิโร
ป.6
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายภูภูมิ  หนูทอง
ป.6
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงภูริชญา  นุ้ยจินดา
ป.5
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงลภัสรดา  อ่อนขุลี
ป.6
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงวลาลี  ยิ้มสุด
ป.5
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 3

ณ ชั้น 1 ห้องปะการัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายศิรชัชม์  โชติสมัย
ป.6
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายสิรภพ  จันทร์เขียว
ป.6
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงอัญชิสา  จันทร์เทพ
ป.6
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงอาฐิยาภรณ์  เขาบาท
ป.5
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงอาดิลาห์  ดำฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงเอื้องจันทร์  ศรีชู
ป.6
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 3

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
42
เด็กหญิงจรินทร์พร  คงฉ้ง
ป.5
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายจัตุรงค์  ดีแก้ว
ป.5
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงจิดาภา  โมราศิลป์
ป.6
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แก้วสังข์ไชย
ป.5
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงชลธิชา  พรหมเรือง
ป.5
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายชัชพงศ์  ชูฟอง
ป.6
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายชาติกล้า  เพียงงาม
ป.6
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เอียดสังข์
ป.6
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุวรรณวงค์
ป.6
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายณัฐกิตติ์  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงณัฐณิชา  เมืองมุสิก
ป.5
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายณัฐพัฒน์  เหมพัฒน์
ป.5
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงณัฐริณีย์  มีทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายธนวัตน์  หนูแก้ว
ป.5
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายธีรภัทร  ศรีรัตน์
ป.6
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์จร
ป.5
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงเบญญาภา  ประพันธ์
ป.5
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงปัณฑารีย์  สว่างวงค์
ป.6
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงปาริสา  หนูคง
ป.6
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงปุญชนก  หนูขุน
ป.6
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  สุวรรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงพริมา  ณ นคร
ป.5
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายพัทธพล  นุ่นรอด
ป.5
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายพุทธวัจน์  ้เต็มสงสัย
ป.5
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงเพชรพิสุทธิ์  ชูบัว
ป.6
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงภูริดา  ชูทอง
ป.5
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายภูวเดช  ศรีธรรมโฆษ
ป.5
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงมิตรสินี  ทองนาค
ป.6
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงรมัณยา  แสนเสนาะ
ป.6
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กชายรัฐภูมิ  แก้วเกิด
ป.6
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายวรเมธ  ดลล่าเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงศตพร  ยอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายอติกานต์  ผดุงจิตร
ป.5
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงอัญมณี  ทองดี
ป.6
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์