ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกชรวิทย์  เกตุสมบัติ
ป.6
โรงเรียนวัดจันดี
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชวรรณ  แสงระวี
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกกร  ศรีมุกข์
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกกานต์  หมื่นศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกนกทอง  จงจิตร
ป.6
โรงเรียนวัดจันดี
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกนกพิชญ์  แจ้งสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกรชนก  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกรภัทร์  วุฒิมานพ
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤตภาส  ฉ้วนกลิ่น
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤตัชญ์  ไกรนรา
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤษกร  ไสยาสน์
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤษติยุคต์  วรรณทอง
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
13
เด็กชายกลวัชร  พริกเล็ก
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
14
เด็กชายกวิน  แก้วเนิน
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
15
เด็กชายกษิดิษ  เพ็ชรร่วง
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
16
เด็กชายก้องภพ  อาวุธเพชร
ป.4
โรงเรียนเสริมปัญญา
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกังสดาล  รินรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกัญจน์อมล  คชเดช
ป.6
โรงเรียนวัดจันดี
คณิตประถม
19
เด็กชายกัณฐพันธ์  ประวิเศษ
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
20
เด็กชายกัณฑพงศ์  รัตนพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
21
เด็กชายกันต์เทพ  ปานทุ่ม
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกันติชา  ลาโพธิ์
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกานต์รวี  แสนเมืองมา
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกิญารัตน์  เฮ่า
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
คณิตประถม
25
เด็กชายกิตติพงศ์  สิทธี
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกิตติมา  ภักดีชน
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
27
เด็กชายเกียรติภูมิ  กุลสุข
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
28
เด็กชายขจรวุฒิ  บรรติศักดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดจันดี
คณิตประถม
29
เด็กหญิงจิตตินันท์  ยับ
ป.5
โรงเรียนวัดหน้าเขา
คณิตประถม
30
เด็กหญิงจินดารัตน์  สุขเกิด
ป.5
โรงเรียนวัดหน้าเขา
คณิตประถม
31
เด็กหญิงจิรชยา  เกิดบัวทอง
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
32
เด็กหญิงจิรัชญา  เกิดบัวทอง
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
33
เด็กหญิงจิราดา  เพชรรัตน์
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
34
เด็กหญิงชญาดา  กลิ่นบุบผาพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนเสริมปัญญา
คณิตประถม
35
เด็กหญิงชนกานต์  อภิรักษ์อุปถัมภ์
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชนชนก  สินปัญญาสิริ
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
37
เด็กหญิงชนากาญจน์  นิยะนุช
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
คณิตประถม
38
เด็กหญิงชนากานต์  แซ่ซี่
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
39
เด็กหญิงชนากานต์  แซ่วี่
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
40
เด็กหญิงชนิกานต์  อาจภัยรินทร์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
41
เด็กหญิงชลิดา  ศรีกฤษณ์
ป.6
โรงเรียนวัดจันดี
คณิตประถม
42
เด็กชายชวัลวิทย์  บุญสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
43
เด็กชายชัชภณ  ชูแสง
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
44
เด็กหญิงญาณัจฉรา  ราชรักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
คณิตประถม
45
เด็กหญิงญาโณทัย  กุญชรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
46
เด็กชายณจักรภัทร  ภาคพิเศษ
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
47
เด็กชายณฐกร  ไทยยัง
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
48
เด็กชายณฐกร  สุขวัฒนา
ป.6
โรงเรียนวัดจันดี
คณิตประถม
49
เด็กหญิงณฐมน  รัตนบุรี
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
50
เด็กหญิงณัชชานันท์  รัศมี
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
คณิตประถม
51
เด็กหญิงณัฏฐนิตา  รักศรีทอง
ป.5
โรงเรียนเสริมปัญญา
คณิตประถม
52
เด็กชายณัฐณกร  บุญทรง
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
53
เด็กหญิงณัฐธิดา  วุฒิศักดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดจันดี
คณิตประถม
54
เด็กชายณัฐนิติ  ช่วยชูจิตร
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
55
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  นวลอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
56
เด็กหญิงณิชมน  แก้วไทย
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
57
เด็กชายต่อตระกูล  ใหม่ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดจันดี
คณิตประถม
58
เด็กชายเตชิต  เสนคง
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
59
เด็กชายเติมสุข  ไพรัช
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
60
เด็กหญิงทักษิณา  วิเชียรชม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
61
เด็กหญิงทิพย์กมล  ริยาพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
คณิตประถม
62
เด็กหญิงธนภรณ์  หนูชัยแก้ว
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
63
เด็กหญิงธยานิศา  จิตบรรจง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
64
เด็กชายธราธิป  เพชรสุก
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
65
เด็กชายธีทัต  ไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
66
เด็กชายนปก  สืบพันธุ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
คณิตประถม
67
เด็กชายนพสิทธิ์  ทองผุด
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
68
เด็กหญิงนภัสวรรณ  หนูเกตุ
ป.6
โรงเรียนวัดจันดี
คณิตประถม
69
เด็กชายนราภัทร  ณ สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
70
เด็กหญิงนลินี  ทับทอง
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายนวภัทร  สุขราช
ป.4
โรงเรียนวัดจันดี
คณิตประถม
72
เด็กหญิงนันท์ธมลต์  เชื้อช่างเขียน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
73
เด็กหญิงนุชวดี  ศรีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
คณิตประถม
74
เด็กชายบวรวิชญ์  อินเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
75
เด็กชายบุรพล  บุญมาก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
คณิตประถม
76
เด็กหญิงเบญญาภา  สุทธิ
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
คณิตประถม
77
เด็กชายปธานิน  สุดรักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดจันดี
คณิตประถม
78
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
79
เด็กหญิงปัญญดา  จันทร์เพชร
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
80
เด็กชายปาณัสม์  ตรีไวย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
คณิตประถม
81
เด็กหญิงปาลิน  ศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดจันดี
คณิตประถม
82
เด็กชายปิยภัทร  เอียดคง
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
83
เด็กหญิงปิยมาภรณ์  แซ่จู้
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
คณิตประถม
84
เด็กหญิงปีย์วรา  แก้วสีนวล
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
85
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ชัยสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
86
เด็กหญิงปุญญิศา  ธานีรัตน์
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
87
เด็กหญิงปุณณมาส  รัตนทวี
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
88
เด็กหญิงปุณยธิดา  ชัยวัตน์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
89
เด็กหญิงเปมิกา  สุทธัง
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
90
เด็กชายพงศ์วริศ  กองแก้ว
ป.4
โรงเรียนเสริมปัญญา
คณิตประถม
91
เด็กหญิงพชรมน  ธาตุดี
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
92
เด็กชายพสธร  สมบัติ
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
คณิตประถม
93
เด็กชายพสุกฤษฏิ์  รัตนบุรี
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
94
เด็กหญิงพัชรินทร์  บรรจาย
ป.5
โรงเรียนวัดหน้าเขา
คณิตประถม
95
เด็กหญิงพัทนันท์  คร้ามอ่ำ
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
96
เด็กหญิงพิขขาพร  พรหมวัณรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
97
เด็กหญิงพิชามญชุ์  เล็งไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
98
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขนานชี
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
99
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  หวังสมบูรณ์ศิริ
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
100
เด็กชายพีรพัฒน์  สุดชาฎา
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
101
เด็กชายพีรวิชญ์  โคจีจุล
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
102
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชื่นชม
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
103
เด็กชายภัทรกร  คำแก้ว
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
104
เด็กหญิงภัทรวดี  วาทีรักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
คณิตประถม
105
เด็กชายภานุพงศ์  ภักตามุข
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายภูมิพัฒน์  มลิคุณ
ป.5
โรงเรียนวัดจันดี
คณิตประถม
107
เด็กหญิงมณฑ์ธนัท  ทองทับ
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
108
เด็กหญิงมนัสนันท์  ก๋งเม่ง
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
คณิตประถม
109
เด็กหญิงมนัสนันท์  ปิยะทัต
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
110
เด็กชายยศพล  เทพคง
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
111
เด็กหญิงรชนีกร  อนุการณ์
ป.6
โรงเรียนวัดจันดี
คณิตประถม
112
เด็กชายรณวีณ์  วงศ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
คณิตประถม
113
เด็กหญิงรัตณาวดี  รัตนมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
114
เด็กหญิงวชิรญา  พรมแก้ว
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
คณิตประถม
115
เด็กชายวชิรวิทย์  เพ็ชรร่วง
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
116
เด็กชายวรพัฒน์  จิตต์โสภณ
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
117
เด็กหญิงวาสนา  ศรีมุกข์
ป.5
โรงเรียนวัดหน้าเขา
คณิตประถม
118
เด็กหญิงวิภาพร  จินดาวงศ์
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
119
เด็กชายวีรภัทร  รักษายศ
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
120
เด็กชายศรัญพงษ์  กลิ่นมาลา
ป.5
โรงเรียนเสริมปัญญา
คณิตประถม
121
เด็กหญิงศรีชนก  บูรณ์พงษ์ทอง
ป.4
โรงเรียนเสริมปัญญา
คณิตประถม
122
เด็กหญิงศศิชญา  มัฏฐารักษ์
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
123
เด็กหญิงศิวพร  เพชรศร๊เงิน
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
124
เด็กชายศุภกิตติ์  แพรกปาน
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
125
เด็กชายศุภณัฐ  ช่วยชีพ
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
126
เด็กชายสตางค์  สิงห์ทวีศักดิ์
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
127
เด็กชายสรวิชญ์  ทองวิจิตร
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
128
เด็กหญิงสลิลทิพย์  มโนสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
129
เด็กชายสวภัทร  ไทยยัง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
130
เด็กหญิงสาริสา  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
131
เด็กหญิงสิตานัน  พรรณรังษี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
คณิตประถม
132
เด็กชายสิริมงคล  จันทร์แสง
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
133
เด็กหญิงสุจินันท์  เจริญ
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
134
เด็กหญิงสุริชา  นาคสัน
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
135
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ทองทิพย์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
136
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จารุจินดา
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
137
เด็กชายอเฟนดีย์  รัตนพิทักษ์กิจ
ป.6
โรงเรียนวัดจันดี
คณิตประถม
138
เด็กชายอภินันท์  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
139
เด็กชายอภิสิทธิ์  วิเชียร
ป.6
โรงเรียนวัดจันดี
คณิตประถม
140
เด็กชายอรรจฐานิศร์  หิรัญสุข
ป.6
โรงเรียนวัดจันดี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงอรวรา  ศยามล
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
142
เด็กหญิงอรัญชลี  ศรีไวพจน์
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
143
เด็กชายอะชิระ  พูลเกษม
ป.5
โรงเรียนวัดจันดี
คณิตประถม
144
เด็กชายอัครวัฒน์  ศรีสุขใส
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
145
เด็กชายอัครินทร์  ชัยวิชิต
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
146
เด็กชายฮาฟิช  กอบการ
ป.6
โรงเรียนวัดจันดี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
147
นางสาวกมลชนก  แง้เจริญกุล
ม.3
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
148
นางสาวกมลลักษณ์  รัตนบุรี
ม.3
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายกรษณ  งามประดิษฐ
ม.2
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงกาญจนา  ศิลป์ชัย
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
คณิต ม.ต้น
151
นายกิตติพัฒน์  รุ่มจิตร
ม.3
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายกิตติภพ  พิบูลย์
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงขนิษฐา  จงจิตร
ม.1
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงจารุวรรณ  วุฒิพงศ์
ม.2
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายจิรศักดิ์  อนุจรณ์
ม.2
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงชนากานต์  ต่อม
ม.2
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
157
นางสาวชุติมา  ทองรักษ์
ม.3
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
158
นางสาวณัฐชยา  สุขมี
ม.3
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
159
นายณัฐนันท์  ศิริ
ม.3
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายณิชกานต์  ศรีมาลา
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
คณิต ม.ต้น
161
นายถิรายุ  กาญจนะ
ม.3
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
162
นางสาวทิตยาพร  ชูมา
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
คณิต ม.ต้น
163
เด็กชายเทพพิทักษ์  แสตมป์
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
คณิต ม.ต้น
164
นางสาวนวรัตน์  วังสัน
ม.3
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
165
นางสาวนันธิดา  กิตติมานุวงศ์
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายปณิธิ  ภู่ปาน
ม.3
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
167
เด็กชายปัณณธร  หิรัญสุข
ม.3
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงปาจรีย์  สุขมี
ม.1
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
169
นางสาวปิยะนุช  ประจักษ์
ม.3
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
170
นายพิตตินันท์  พุ่มแก้ว
ม.3
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงภัทราพร  สุขราช
ม.2
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายภาดากร  ฤทธิรุตม์
ม.1
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายภูชิสสะ  บุญสว่าง
ม.3
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
174
นางสาวรพีพรรณ  จินตรา
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
คณิต ม.ต้น
175
นายวงนริน  แก้วตุด
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
คณิต ม.ต้น
176
นางสาววราทิพย์  โพธิ์ทอง
ม.3
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายวีรวัฒน์  กินะเริง
ม.3
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
178
นางสาวศศิวิมล  แสงศรีคำ
ม.3
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงศันสพร  ไชยถาวร
ม.2
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
180
นางสาวศิรภัสสร  เจริญขำ
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงศิรยาภรณ์  สุขราช
ม.2
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 528 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
182
นายศุภชัย  เกตุทอง
ม.3
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
183
เด็กชายสรวิชญ์  กิตตินิรนาท
ม.1
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงสิริพร  มณีโชติ
ม.2
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงสุกัญญา  จะรา
ม.2
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงสุกัญญา  ภักดี
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงอมรรัตน์  แซ่ลิ่ม
ม.1
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
188
นางสาวอาทิตยา  แก้วสุขศรี
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
คณิต ม.ต้น
189
เด็กชายอิสรา  จรุญโรจน์
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงอุทัยทิพย์  สรรเสริญ
ม.2
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายเอกพล  มาลา
ม.1
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
192
เด็กหญิงกชกมล  วัชรศศิภา
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงกนกพร  จันทร์มงคล
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงกนกลักษณ์  คงแก้ว
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงกมลวรรณ  กั๋งเซ่ง
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
วิทย์ประถม
196
เด็กชายกฤชณัท  โชติรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
197
เด็กชายกฤตนัย  ตันติพุฒิกุล
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
198
เด็กชายกฤตพล  ทองสีนวล
ป.5
โรงเรียนเสริมปัญญา
วิทย์ประถม
199
เด็กชายกฤตยชญ์  อ่อนสุด
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
วิทย์ประถม
200
เด็กชายกฤติ  สวัสดิสาร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงกอรัก  โภคสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คราประยูร
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปราบมาก
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงกัญวีณ์  แสนเดช
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
205
เด็กชายกันตพัฒน์  ไก่แก้ว
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงเกล้ากริมุก  ลูกอินทร์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงเกสรา  กลิ่นดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงเกสรา  รัตนพันธุ์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
209
เด็กชายคริษฐ์  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
210
เด็กชายคุณกร  สุรกาหล
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงฆลิตา  จันทร์ชุม
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงจันทร์เจ้า  กุญชรินทร์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงจิตติมา  เจริญเฉลิมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
วิทย์ประถม
214
เด็กชายจิรกร  มูสิกพรรณ
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
215
เด็กชายจิรฐา  ศานุพงศ์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงจิรัชญา  ลุ่ยจิ๋ว
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงฉัตรบัวแก้ว  ยอดแก้ว
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงชญาภา  สุวรรณภักดี
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงชนจันทร์  โสภี
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงชนิดาภา  จริตงาม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงชนิปรียา  แก้วอุดม
ป.5
โรงเรียนเสริมปัญญา
วิทย์ประถม
223
เด็กชายชานน  สุขราษฎร์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงชาลิสา  เมืองจีน
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงโชษิตา  เสือคำ
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงญาณิศา  พวงสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
227
เด็กชายฎณัฐศธรรม  พักตร์จันทร์
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงฐิติชญา  เทพรัตน์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
229
เด็กชายฐิติพงศ์  ถิรรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
230
เด็กชายณฐนนท์  สมบัติบุญ
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
231
เด็กชายณฐพัชร  บุญที่สุด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงณัฏฐ์พิชญา  กิติวินิต
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงณัฐณิชา  เจริญพงษ์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงณัฐณิชา  มณีฉาย
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
235
เด็กชายณัฐปคัลภ์  ศรีระษา
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
236
เด็กชายณัฐวรรธน์  เดโช
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงณัฐวรัณย์  พลังสันติกุล
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงณิชานันทน์  ชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงณิชารีย์  จิโนพันธ์
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงดลพร  ศัลย์ปานนท์
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
241
เด็กชายแดนไตร  ณ น่าน
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงทินภัทร  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
243
เด็กชายทีปธัช  ไชยศร
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
244
เด็กชายธนกฤต  รัตนบุรี
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
245
เด็กชายธนกานต์  พรหมดวง
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
246
เด็กชายธนณัฎฐ์  ชุมทอง
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
247
เด็กชายธนดล  เย็นธีรจิตร
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
248
เด็กชายธนนนท์  คินธร
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
249
เด็กชายธนนันท์  คินธร
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงธนพร  อักษรภักดี
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
251
เด็กชายธนพล  สองรักษ์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงธนภรณ์  ประมวลศิลป์
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
253
เด็กชายธนภัทร  พรหมดวง
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
254
เด็กชายธนภูมิ  รัตนพันธุ์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงธนัชพร  ทองนุ่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วิทย์ประถม
256
เด็กชายธนัฐถ์  ลิ่มอภิชาต
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงธมลวรรณ  เพชรสุก
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงธัญชนก  เมืองจีน
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงธัญญรัตน์  สังข์ชุม
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงธัญญาศิริ  คินธร
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงธิษณามดี  แก้วคุ้มภัย
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
262
เด็กหญิงธีรกานต์  มหาสุข
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
263
เด็กชายธีรภัทร  ประกอบวณิชกุล
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงธีริศรา  ธิรางค์รัตน์
ป.4
โรงเรียนเสริมปัญญา
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงนภศร  นิลจันทร์
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
266
เด็กชายนรวิชญ์  นิลจันทร์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
267
เด็กชายนราธิป  หิ้วหิ้น
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงนันทวัน  เพชรสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงนาซนีน  เอียดเกิด
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงบุญยาพร  สงเคราะห์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงบุณยาพร  ชูเกียรติชาติ
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงเบญจรัตน์  ทองสงโสม
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงเบญญาภา  นุกูลกิจ
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงปฐมา  เดชสุรางค์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงปณิดา  ใจห้าว
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงปภาวรินทร์  นวลลอย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงปริชญา  เสียงดี
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงปริยาภัทร  ชุ่มชื่นสกุลสุข
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ณะรักษา
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงปวีณ์นุช  กันภัย
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงปัญญดา  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงปัณณิกา  หนูนิล
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงปัทมา  การสนธิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
วิทย์ประถม
284
เด็กชายปิยังกูร  ชิวปรีชา
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงปุญญิศา  เส้งวั่น
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงปุณยภรณ์  หอมนวล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงปุณยวีร์  สุชาติพงษ์
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงพรรณจรี  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงพรรษชล  วิวิธนาภรณ์
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
290
เด็กชายพลากร  ศรีหมอก
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
291
เด็กชายพศวีร์  เชยบัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
292
เด็กชายพันธวิศ  พลายชุม
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงพิชญธิดา  มากผล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงพิชญาภัค  เมืองไทย
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงพิชญาภัค  รักษาชล
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงพิฐชญาณ์  สุขราษฎร์
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
297
เด็กชายพิตติธาดา  ธานีรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วิทย์ประถม
298
เด็กชายพินันชื่น  เพ็ชรศรีเงิน
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ธานีรัตน์
ป.4
โรงเรียนเสริมปัญญา
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงพิมลภัส  ดำสมาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงพีรภาร์  ศุภเกียรติสุนทร
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงเพชรพิศุทธ์  ปลอดชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
303
เด็กชายเพราพงศ์พันธุ์  ไชยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงภคพร  ทิพย์สุขุม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วิทย์ประถม
305
เด็กชายภควัต  ต่อม
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
306
เด็กชายภวิศ  วิวิธนาภรณ์
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงภัทธิยา  แก้ววิจิตร
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงภัทรวดี  ยุคง
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
309
เด็กชายภูคณิน  ปรุงแก้ว
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
310
เด็กชายภูพิงค์  สินธุ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วิทย์ประถม
311
เด็กชายภูมิวิช  หอยแก้ว
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงภูริชญา  รัตนพันธ์
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงภูษณิศา  ใยโพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วิทย์ประถม
314
เด็กชายมัชฌ์  สองสี
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงมุกมณี  รักษ์ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
316
เด็กชายยศกร  ชูมณี
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงรมิตา  คงกุล
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ศรีปานรอด
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  อินทนู
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงลภัสสินี  อัคคีสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
321
เด็กชายวงศกร  สะพะพันธุ์
ป.5
โรงเรียนเสริมปัญญา
วิทย์ประถม
322
เด็กชายวรปรัชญ์  ชูพงศ์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงวรัชพร  จินาพันธุ์
ป.5
โรงเรียนเสริมปัญญา
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงวรัญญา  ชูแก้ว
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงวราลี  ไทรแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดหน้าเขา
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงวริศรา  เฝือชาติ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงวาสนา  กิจรุ่งวัฒนากร
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
วิทย์ประถม
328
เด็กชายศรัณยพงศ์  ช่วยเกิด
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
329
เด็กชายศรัณย์ภัทร  ชายเขา
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงศศิรินทร์  การสนธิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
วิทย์ประถม
331
เด็กชายศิรชัช  วงศ์ทอง
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
332
เด็กหญิงศุภรดา  หนูคาบแก้ว
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
333
เด็กชายศุภฤกษ์  ปานเมือง
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
334
เด็กชายศุภฤกษ์  องอาจ
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงศุภิสรา  สุขราษฎร์
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
336
เด็กชายสรวิชญ์  แก้วหนู
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
337
เด็กชายสรวิศ  รื่นรวย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วิทย์ประถม
338
เด็กชายสัณหณัฐ  สุดถนอม
ป.5
โรงเรียนเสริมปัญญา
วิทย์ประถม
339
เด็กชายสิทธิโชค  มณีฉาย
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
340
เด็กชายสิรวิชญ์  ทิพย์สุขุม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วิทย์ประถม
341
เด็กชายสิรวิชญ์  นนทโคตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วิทย์ประถม
342
เด็กชายสิริณัฐเศรษฐ์  เสมรอด
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงสุพิชชานันท์  พลังสันติกุล
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงแสงจันทร์เจ้า  จันทร์แสง
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงอติกานต์  สุดใจ
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงอภิชญา  บุญเมือง
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงอักษราภัค  พนาลี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงอัญชลิตา  กูลนรา
ป.5
โรงเรียนเสริมปัญญา
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงอัฐภิญญา  แสงมณี
ป.4
โรงเรียนเสริมปัญญา
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงเอมฤดี  ไกรสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
วิทย์ประถม