ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกชรวิทย์  เกตุสมบัติ
ป.6
โรงเรียนวัดจันดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชวรรณ  แสงระวี
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกกร  ศรีมุกข์
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกกานต์  หมื่นศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกนกทอง  จงจิตร
ป.6
โรงเรียนวัดจันดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกนกพิชญ์  แจ้งสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกรชนก  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกรภัทร์  วุฒิมานพ
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกฤตภาส  ฉ้วนกลิ่น
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกฤตัชญ์  ไกรนรา
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกฤษกร  ไสยาสน์
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกฤษติยุคต์  วรรณทอง
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกลวัชร  พริกเล็ก
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกวิน  แก้วเนิน
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกษิดิษ  เพ็ชรร่วง
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายก้องภพ  อาวุธเพชร
ป.4
โรงเรียนเสริมปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกังสดาล  รินรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกัญจน์อมล  คชเดช
ป.6
โรงเรียนวัดจันดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกัณฐพันธ์  ประวิเศษ
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกัณฑพงศ์  รัตนพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกันต์เทพ  ปานทุ่ม
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกันติชา  ลาโพธิ์
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงกานต์รวี  แสนเมืองมา
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงกิญารัตน์  เฮ่า
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกิตติพงศ์  สิทธี
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงกิตติมา  ภักดีชน
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายเกียรติภูมิ  กุลสุข
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายขจรวุฒิ  บรรติศักดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดจันดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงจิตตินันท์  ยับ
ป.5
โรงเรียนวัดหน้าเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงจินดารัตน์  สุขเกิด
ป.5
โรงเรียนวัดหน้าเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงจิรชยา  เกิดบัวทอง
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงจิรัชญา  เกิดบัวทอง
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงจิราดา  เพชรรัตน์
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงชญาดา  กลิ่นบุบผาพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนเสริมปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงชนกานต์  อภิรักษ์อุปถัมภ์
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชนชนก  สินปัญญาสิริ
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงชนากาญจน์  นิยะนุช
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงชนากานต์  แซ่ซี่
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงชนากานต์  แซ่วี่
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงชนิกานต์  อาจภัยรินทร์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงชลิดา  ศรีกฤษณ์
ป.6
โรงเรียนวัดจันดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายชวัลวิทย์  บุญสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายชัชภณ  ชูแสง
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงญาณัจฉรา  ราชรักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงญาโณทัย  กุญชรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายณจักรภัทร  ภาคพิเศษ
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายณฐกร  ไทยยัง
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายณฐกร  สุขวัฒนา
ป.6
โรงเรียนวัดจันดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงณฐมน  รัตนบุรี
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงณัชชานันท์  รัศมี
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงณัฏฐนิตา  รักศรีทอง
ป.5
โรงเรียนเสริมปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายณัฐณกร  บุญทรง
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงณัฐธิดา  วุฒิศักดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดจันดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายณัฐนิติ  ช่วยชูจิตร
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  นวลอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงณิชมน  แก้วไทย
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายต่อตระกูล  ใหม่ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดจันดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายเตชิต  เสนคง
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายเติมสุข  ไพรัช
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงทักษิณา  วิเชียรชม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงทิพย์กมล  ริยาพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงธนภรณ์  หนูชัยแก้ว
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงธยานิศา  จิตบรรจง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายธราธิป  เพชรสุก
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายธีทัต  ไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายนปก  สืบพันธุ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายนพสิทธิ์  ทองผุด
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงนภัสวรรณ  หนูเกตุ
ป.6
โรงเรียนวัดจันดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายนราภัทร  ณ สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงนลินี  ทับทอง
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายนวภัทร  สุขราช
ป.4
โรงเรียนวัดจันดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงนันท์ธมลต์  เชื้อช่างเขียน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงนุชวดี  ศรีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายบวรวิชญ์  อินเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายบุรพล  บุญมาก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงเบญญาภา  สุทธิ
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายปธานิน  สุดรักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดจันดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงปัญญดา  จันทร์เพชร
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายปาณัสม์  ตรีไวย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงปาลิน  ศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดจันดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายปิยภัทร  เอียดคง
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงปิยมาภรณ์  แซ่จู้
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงปีย์วรา  แก้วสีนวล
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ชัยสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงปุญญิศา  ธานีรัตน์
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงปุณณมาส  รัตนทวี
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงปุณยธิดา  ชัยวัตน์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงเปมิกา  สุทธัง
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายพงศ์วริศ  กองแก้ว
ป.4
โรงเรียนเสริมปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงพชรมน  ธาตุดี
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายพสธร  สมบัติ
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายพสุกฤษฏิ์  รัตนบุรี
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงพัชรินทร์  บรรจาย
ป.5
โรงเรียนวัดหน้าเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงพัทนันท์  คร้ามอ่ำ
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงพิขขาพร  พรหมวัณรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงพิชามญชุ์  เล็งไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขนานชี
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  หวังสมบูรณ์ศิริ
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายพีรพัฒน์  สุดชาฎา
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายพีรวิชญ์  โคจีจุล
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชื่นชม
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายภัทรกร  คำแก้ว
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงภัทรวดี  วาทีรักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายภานุพงศ์  ภักตามุข
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายภูมิพัฒน์  มลิคุณ
ป.5
โรงเรียนวัดจันดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงมณฑ์ธนัท  ทองทับ
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงมนัสนันท์  ก๋งเม่ง
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงมนัสนันท์  ปิยะทัต
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายยศพล  เทพคง
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงรชนีกร  อนุการณ์
ป.6
โรงเรียนวัดจันดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายรณวีณ์  วงศ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงรัตณาวดี  รัตนมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงวชิรญา  พรมแก้ว
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายวชิรวิทย์  เพ็ชรร่วง
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายวรพัฒน์  จิตต์โสภณ
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงวาสนา  ศรีมุกข์
ป.5
โรงเรียนวัดหน้าเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงวิภาพร  จินดาวงศ์
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายวีรภัทร  รักษายศ
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายศรัญพงษ์  กลิ่นมาลา
ป.5
โรงเรียนเสริมปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงศรีชนก  บูรณ์พงษ์ทอง
ป.4
โรงเรียนเสริมปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงศศิชญา  มัฏฐารักษ์
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงศิวพร  เพชรศร๊เงิน
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายศุภกิตติ์  แพรกปาน
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายศุภณัฐ  ช่วยชีพ
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายสตางค์  สิงห์ทวีศักดิ์
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายสรวิชญ์  ทองวิจิตร
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงสลิลทิพย์  มโนสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายสวภัทร  ไทยยัง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงสาริสา  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงสิตานัน  พรรณรังษี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายสิริมงคล  จันทร์แสง
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงสุจินันท์  เจริญ
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงสุริชา  นาคสัน
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ทองทิพย์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จารุจินดา
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายอเฟนดีย์  รัตนพิทักษ์กิจ
ป.6
โรงเรียนวัดจันดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายอภินันท์  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายอภิสิทธิ์  วิเชียร
ป.6
โรงเรียนวัดจันดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายอรรจฐานิศร์  หิรัญสุข
ป.6
โรงเรียนวัดจันดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงอรวรา  ศยามล
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงวรัญชลี  ศรีไวพจน์
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายอะชิระ  พูลเกษม
ป.5
โรงเรียนวัดจันดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายอัครวัฒน์  ศรีสุขใส
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายอัครินทร์  ชัยวิชิต
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายฮาฟิช  กอบการ
ป.6
โรงเรียนวัดจันดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
147
นางสาวกมลชนก  แง้เจริญกุล
ม.3
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
นางสาวกมลลักษณ์  รัตนบุรี
ม.3
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายกรษณ  งามประดิษฐ
ม.2
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงกาญจนา  ศิลป์ชัย
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
นายกิตติพัฒน์  รุ่มจิตร
ม.3
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายกิตติภพ  พิบูลย์
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงขนิษฐา  จงจิตร
ม.1
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงจารุวรรณ  วุฒิพงศ์
ม.2
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายจิรศักดิ์  อนุจรณ์
ม.2
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงชนากานต์  ต่อม
ม.2
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
นางสาวชุติมา  ทองรักษ์
ม.3
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
นางสาวณัฐชยา  สุขมี
ม.3
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
นายณัฐนันท์  ศิริ
ม.3
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายณิชกานต์  ศรีมาลา
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
นายถิรายุ  กาญจนะ
ม.3
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
นางสาวทิตยาพร  ชูมา
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายเทพพิทักษ์  แสตมป์
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
นางสาวนวรัตน์  วังสัน
ม.3
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
นางสาวนันธิดา  กิตติมานุวงศ์
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายปณิธิ  ภู่ปาน
ม.3
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายปัณณธร  หิรัญสุข
ม.3
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงปาจรีย์  สุขมี
ม.1
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
นางสาวปิยะนุช  ประจักษ์
ม.3
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
นายพิตตินันท์  พุ่มแก้ว
ม.3
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงภัทราพร  สุขราช
ม.2
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายภาดากร  ฤทธิรุตม์
ม.1
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายภูชิสสะ  บุญสว่าง
ม.3
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
นางสาวรพีพรรณ  จินตรา
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
นายวงนริน  แก้วตุด
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
นางสาววราทิพย์  โพธิ์ทอง
ม.3
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายวีรวัฒน์  กินะเริง
ม.3
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
นางสาวศศิวิมล  แสงศรีคำ
ม.3
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงศันสพร  ไชยถาวร
ม.2
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
นางสาวศิรภัสสร  เจริญขำ
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงศิรยาภรณ์  สุขราช
ม.2
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 528 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
182
นายศุภชัย  เกตุทอง
ม.3
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายสรวิชญ์  กิตตินิรนาท
ม.1
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงสิริพร  มณีโชติ
ม.2
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงสุกัญญา  จะรา
ม.2
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงสุกัญญา  ภักดี
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงอมรรัตน์  แซ่ลิ่ม
ม.1
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
นางสาวอาทิตยา  แก้วสุขศรี
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายอิสรา  จรุญโรจน์
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงอุทัยทิพย์  สรรเสริญ
ม.2
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายเอกพล  มาลา
ม.1
โรงเรียนวัดจันดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
192
เด็กหญิงกชกมล  วัชรศศิภา
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงกนกพร  จันทร์มงคล
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงกนกลักษณ์  คงแก้ว
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงกมลวรรณ  กั๋งเซ่ง
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายกฤชณัท  โชติรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายกฤตนัย  ตันติพุฒิกุล
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายกฤตพล  ทองสีนวล
ป.5
โรงเรียนเสริมปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายกฤตยชญ์  อ่อนสุด
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายกฤติ  สวัสดิสาร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงกอรัก  โภคสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คราประยูร
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปราบมาก
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงกัญวีณ์  แสนเดช
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายกันตพัฒน์  ไก่แก้ว
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงเกล้ากริมุก  ลูกอินทร์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงเกสรา  กลิ่นดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงเกสรา  รัตนพันธุ์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายคริษฐ์  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายคุณกร  สุรกาหล
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงฆลิตา  จันทร์ชุม
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงจันทร์เจ้า  กุญชรินทร์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงจิตติมา  เจริญเฉลิมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายจิรกร  มูสิกพรรณ
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายจิรฐา  ศานุพงศ์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงจิรัชญา  ลุ่ยจิ๋ว
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงฉัตรบัวแก้ว  ยอดแก้ว
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงชญาภา  สุวรรณภักดี
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงชนจันทร์  โสภี
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงชนิดาภา  จริตงาม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงชนิปรียา  แก้วอุดม
ป.5
โรงเรียนเสริมปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายชานน  สุขราษฎร์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงชาลิสา  เมืองจีน
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงโชษิตา  เสือคำ
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงญาณิศา  พวงสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
227
เด็กชายฎณัฐศธรรม  พักตร์จันทร์
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงฐิติชญา  เทพรัตน์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายฐิติพงศ์  ถิรรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายณฐนนท์  สมบัติบุญ
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายณฐพัชร  บุญที่สุด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงณัฏฐ์พิชญา  กิติวินิต
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงณัฐณิชา  เจริญพงษ์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงณัฐณิชา  มณีฉาย
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายณัฐปคัลภ์  ศรีระษา
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายณัฐวรรธน์  เดโช
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงณัฐวรัณย์  พลังสันติกุล
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงณิชานันทน์  ชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงณิชารีย์  จิโนพันธ์
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงดลพร  ศัลย์ปานนท์
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายแดนไตร  ณ น่าน
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงทินภัทร  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายทีปธัช  ไชยศร
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายธนกฤต  รัตนบุรี
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายธนกานต์  พรหมดวง
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายธนณัฎฐ์  ชุมทอง
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายธนดล  เย็นธีรจิตร
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายธนนนท์  คินธร
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายธนนันท์  คินธร
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงธนพร  อักษรภักดี
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายธนพล  สองรักษ์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงธนภรณ์  ประมวลศิลป์
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายธนภัทร  พรหมดวง
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายธนภูมิ  รัตนพันธุ์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงธนัชพร  ทองนุ่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายธนัฐถ์  ลิ่มอภิชาต
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงธมลวรรณ  เพชรสุก
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงธัญชนก  เมืองจีน
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงธัญญรัตน์  สังข์ชุม
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงธัญญาศิริ  คินธร
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงธิษณามดี  แก้วคุ้มภัย
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
262
เด็กหญิงธีรกานต์  มหาสุข
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายธีรภัทร  ประกอบวณิชกุล
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงธีริศรา  ธิรางค์รัตน์
ป.4
โรงเรียนเสริมปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงนภศร  นิลจันทร์
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายนรวิชญ์  นิลจันทร์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายนราธิป  หิ้วหิ้น
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงนันทวัน  เพชรสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงนาซนีน  เอียดเกิด
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงบุญยาพร  สงเคราะห์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงบุณยาพร  ชูเกียรติชาติ
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงเบญจรัตน์  ทองสงโสม
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงเบญญาภา  นุกูลกิจ
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงปฐมา  เดชสุรางค์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงปณิดา  ใจห้าว
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงปภาวรินทร์  นวลลอย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงปริชญา  เสียงดี
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงปริยาภัทร  ชุ่มชื่นสกุลสุข
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ณะรักษา
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงปวีณ์นุช  กันภัย
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงปัญญดา  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงปัณณิกา  หนูนิล
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงปัทมา  การสนธิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายปิยังกูร  ชิวปรีชา
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงปุญญิศา  เส้งวั่น
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงปุณยภรณ์  หอมนวล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงปุณยวีร์  สุชาติพงษ์
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงพรรณจรี  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงพรรษชล  วิวิธนาภรณ์
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายพลากร  ศรีหมอก
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายพศวีร์  เชยบัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายพันธวิศ  พลายชุม
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงพิชญธิดา  มากผล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงพิชญาภัค  เมืองไทย
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงพิชญาภัค  รักษาชล
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงพิฐชญาณ์  สุขราษฎร์
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
297
เด็กชายพิตติธาดา  ธานีรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายพินันชื่น  เพ็ชรศรีเงิน
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ธานีรัตน์
ป.4
โรงเรียนเสริมปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงพิมลภัส  ดำสมาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงพีรภาร์  ศุภเกียรติสุนทร
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงเพชรพิศุทธ์  ปลอดชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายเพราพงศ์พันธุ์  ไชยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงภคพร  ทิพย์สุขุม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายภควัต  ต่อม
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายภวิศ  วิวิธนาภรณ์
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงภัทธิยา  แก้ววิจิตร
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงภัทรวดี  ยุคง
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายภูคณิน  ปรุงแก้ว
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายภูพิงค์  สินธุ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายภูมิวิช  หอยแก้ว
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงภูริชญา  รัตนพันธ์
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงภูษณิศา  ใยโพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายมัชฌ์  สองสี
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงมุกมณี  รักษ์ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กชายยศกร  ชูมณี
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงรมิตา  คงกุล
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ศรีปานรอด
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  อินทนู
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงลภัสสินี  อัคคีสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายวงศกร  สะพะพันธุ์
ป.5
โรงเรียนเสริมปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายวรปรัชญ์  ชูพงศ์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงวรัชพร  จินาพันธุ์
ป.5
โรงเรียนเสริมปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงวรัญญา  ชูแก้ว
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงวราลี  ไทรแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดหน้าเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงวริศรา  เฝือชาติ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงวาสนา  กิจรุ่งวัฒนากร
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายศรัณยพงศ์  ช่วยเกิด
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายศรัณย์ภัทร  ชายเขา
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงศศิรินทร์  การสนธิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายศิรชัช  วงศ์ทอง
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
332
เด็กหญิงศุภรดา  หนูคาบแก้ว
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายศุภฤกษ์  ปานเมือง
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายศุภฤกษ์  องอาจ
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงศุภิสรา  สุขราษฎร์
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายสรวิชญ์  แก้วหนู
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายสรวิศ  รื่นรวย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายสัณหณัฐ  สุดถนอม
ป.5
โรงเรียนเสริมปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายสิทธิโชค  มณีฉาย
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายสิรวิชญ์  ทิพย์สุขุม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายสิรวิชญ์  นนทโคตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายสิริณัฐเศรษฐ์  เสมรอด
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงสุพิชชานันท์  พลังสันติกุล
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงแสงจันทร์เจ้า  จันทร์แสง
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงอติกานต์  สุดใจ
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงอภิชญา  บุญเมือง
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงอักษราภัค  พนาลี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงอัญชลิตา  กูลนรา
ป.5
โรงเรียนเสริมปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงอัฐภิญญา  แสงมณี
ป.4
โรงเรียนเสริมปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงเอมฤดี  ไกรสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์