ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชาย ณ ปราช  ยิ้มเที่ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชณัฐท์  วิเชียรทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกชพร  ทองรักษ์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกมล  ชูปู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกมลฑิรา  อินทร์ทองคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกมลพร  อักษรนิตย์
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกรกนก  พรหมจันทร์
ป.6
โรงเรียนสิทธาภัทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกรณ์พิศิษญ์  ปรีดาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกรรณิการ์  ใจตรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทางพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกริษฐา  สุวรรณโณ
ป.5
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกฤตติน  กิจการ
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกฤตพรรษ  ปรีชา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกฤตภพ  เขียวกุ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกฤตเมธ  ยิ่งยง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกฤตานนท์  คงชนะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกฤศ  ปณารัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกฤษฏ์  เกียรติศิริโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกฤษตเมธ  ธรรมชาติ
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกวิศรา  ชนะกาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกษิดิ์เดช  จุลแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกษิดิศ  รัตนพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงก่องกษมา  สงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายก้องภพ  ปานหมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายก๊อซซานี  เสียมไหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกอบปัญญา  พูนช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงกัญญณัฎฐ์  ช่วยขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกันตภวิษณ์  เพ็ชรวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงกันตินันท์  จุฬะแพทย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงกันยารัตน์  ชูสุทน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายกัลป์ณพัฒฒ์  อินกะโผะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุญสุข
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงกานต์พิชชา  โพวิรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงกานต์สินี  อินทร์จันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงกิจษณามดี  อิ่มด้วง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายกิตติพัฒน์  ศรีโมรา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกิตติพิชญ์  คุณรักษ์พงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายกิตติภพ  กล่อมแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายกิตติภพ  เจริญอภิบาล
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงกิติญาดา  พิศบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายกิติภูมิ  ชูเกิด
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงกีรตา  สวาทธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงเกตน์สิรี  ตันติธนปัญญา
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงเกตุนภัส  สวัสดิภาพ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงขวัญข้าว  จันทบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงข้าวทิพย์  นิลกรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงข้าวหอม  นิลกรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงเขมจิรา  จู้พันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายคณินพัทธ์  สัจจวิเศษ
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายครัสพงศ์  วัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายคริษฐ์  คุณารักษ์
ป.4
โรงเรียนสิทธาภัทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายคุณภัทร  ริยาพันธ์
ป.6
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายจตุภพ  ทองจืด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายจักรพันธ์  แซ่เตี้ยว
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายจิตติพัฒน์  วรดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายจิรพณธ์  ฉิ้ม
ป.5
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายจิรภัทร  นาคแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงจิรภิญญา  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายจิระเดช  พุทธสุภะ
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงจิรัชชญาณ์  ทองเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายเจษฎา  รัตนพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงฉันชนก  วงศ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงชญานิศ  ปรีชา
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงชญานิศ  มุสิกพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงชนม์ชนันทร์  กิตติธิรางกูร
ป.6
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงชนัญชิตา  หิรัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงชนัญธิดา  คบรัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงชนัญธิดา  หนูเชาว์
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายชนัทชน  คงนุกูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายชนาธิป  สังกะหนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายชยพล  โพธิ์ถาวร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงชยุตรา  ชูสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายชวัลนภนต์  พยุหกฤษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายชวิน  สุวรรณคช
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายชัชพงศ์  บุณยเกียรติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายชินาธิป  สนธินิวัติ
ป.6
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงชุติกานต์  กิตติธิรางกูร
ป.5
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายชุติวัต  สบเหมาะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายฐปนวรรธน์  วงศ์แย้ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายฐิติพงศ์  อรชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงฐิติภัทร  สุวรรณปากแพรก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายณฐกร  เทพช่วย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายณนน  แวววรรณจิตร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายณพล  พลเยี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงณภัทร  อินทร์นิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงณยฎา  อินทรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายณฤเบศวร์  สิทธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงณัฏฐ์เขมิกา  ตันตะโนกิจ
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายณัฐกรณ์  เส้งส่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายณัฐชนน  ดอกกฐิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายณัฐชนน  บำรุงผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงณัฐชุตา  จงจิตร
ป.6
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงณัฐณิชา  แววศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายณัฐนนท์  กูลภักดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงณัฐนภัสส์  วิทยานุภากร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายณัฐปภัสร์  มอบนรินทร์
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายณัฐพัชร์  คงเพชร
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายณัฐภัทร  คงชื่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายณัฐภัทร  พรหมแก้ว
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายณัฐภัทร  สมัครพงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายณัฐภูมิ  สุขแต้ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงณัฐรัตน์  ปัญจะเภรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงณัฐวลัย  ภิบาล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายณัฐวุฒิ  ไทยถิรโรจน์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงณัฐศิณีย์  ศรีภูมราช
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงณิชากมล  แก้วหนูนะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายตฤณ  อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา
ป.4
โรงเรียนสิทธาภัทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายต่อตระกูล  ทัศนวิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายตะวัน  บุญจริง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายเตชภณ  ขุนพารเพิง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายทรงพล  บุตรน้ำเพชร
ป.6
โรงเรียนสิทธาภัทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายทรรศ  รักหอม
ป.4
โรงเรียนสิทธาภัทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงทองไพรำ  พันธุ์สนิท
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงทัศนันท์  ขุนเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงทิศนา  บัวจีน
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายทีปกร  ขาวเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายเทพฑัต  ศังขานนท์
ป.6
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายเทพภาณุ  ลอยชูศักดิ์
ป.6
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายธนกฤต  มุขโรจน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายธนพนธ์  รองพล
ป.6
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายธนพล  เพ็ชรวงค์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายธนภัทร  อาตมาตร
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายธนะภัช  พละบุญ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงธนัชชา  คีรีนารถ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงธนัญชนก  ปรีชาชาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายธนัท  หนูแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายธนากร  หนูสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายธเนศพล  อริยะพงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายธราเทพ  ราชวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายธราธิป  เดชะสุรินทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงธรินทร์นัทธ์  สุวรรณไชย
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ประภาศิลป์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ชูแก้ว
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงธันยชนก  กำลังเกื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงธันยชนก  ทองใส
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายธาวิน  จุ๋ยมณี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายธีเดช  มรรคศศิธร
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายธีทัต  มีบุญมาก
ป.5
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายธีทัต  อรุณสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายธีภพ  เรือนสูง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายธีรภัทร  สังเวช
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายธีรวิชญ์  สุขชุ่ม
ป.6
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายธีรากร  สอนเสริม
ป.5
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายเธียรวิชญ์  อ้นประวัติ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงนทีกานต์  วงษ์มิตรแท้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงนนทนัดดา  วรรณอักษร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงนภสร  อักษรนำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงนภัทร์  วงศ์บุตร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายนรภัทร  ชิวหากาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงนลิน  เจริญยศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงนัฐพร  ช่วยแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงนันท์นภัส  ซำศิริพงษ์
ป.5
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงนันท์นภัส  สายช่วย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงนันท์นภัส  เสือคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายนันธวัฒน์  พลหาญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายนิติ  ทิพย์สุราษฎร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายนิติภัทร  ถาวรสังข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงบัณทิตา  นาจิตร
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายบารมี  บดิกาญจน์
ป.6
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายบารมี  พลายด้วง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงบุญสิริ  เพ็ชรสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงเบญจสิริ  เบญจปัญญาวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายปกป้อง  ครองญาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงปณิตา  สุกเมือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายปภังกร  เวชพราหมณ์
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงปภัศณันฐ์  ดำแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงปภาวรินทร์  แก้วแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงปภาวี  สุวรรณโน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายปรัชญา  ภู่วัฒนาพันธ์
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงปริยากร  นพสถิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงปริยากร  บัวจีน
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงปรียาภรณ์  พิศแลงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายปวเรศ  อินนุพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายปองคุณ  ครองญาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงปัญญพัฒน์  รัตนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายปัญญาทัศน์  พรหมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายปัณณทัต  บุญทอง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงปัณณพร  ไชยชุมพล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายปัณณวิช  รอดพิบัติ
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงปาณิสรา  เกษรสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงปารณีย์  เมืองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงปารดา  มณีรัตน์
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงปิ่นปาณัฏฐ์  ชำนาญคำ
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงปิ่นมณี  ไตรสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงปิ่นหงส์  แซ่เตียว
ป.6
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงปิยอร  ทัศนโกวิท
ป.5
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายปุณณวิช  รามคล้าย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงปุณยณุช  แก้วสังข์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงปุณยาพร  พลเกษตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายปุระชัย  เกิดสมจิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายพ.โพธิวัฒน์  พัฒนศิริพงศ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายพงศกร  กริชครบุรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายพงศ์กฤต  ภคพงศ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงพชรธรรม  ดำศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงพรนภัส  วัตรสังข์
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายพรพิพัฒน์  เชาวลิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายพรภวิษย์  ชูสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายพรรณเทพ  สังขนิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงพลอยชมพู  สาระรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายพศวีร์  มะหันตาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายพศิน  บัณฑิตมหากุล
ป.5
โรงเรียนสิทธาภัทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายพศิน  วิชช์วัฒนางกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายพอเพียง  เลิศไกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายพัชรวัฒน์  เลิศยิ่งบุณย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงพัชริญา  เทพราช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงพัฒน์นรี  สุทธิพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงพัณณิตา  เขตนคร
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงพัทธนันท์  เพชรศรีทอง
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายพันธรักษ์  ธานีรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงพิชชา  เปียงแก้ว
ป.6
โรงเรียนสิทธาภัทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงพิชชาญาณ์  เพชรศรีทอง
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงพิชญธิดา  อินทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายพิชญ์ยุทธ์  หนูพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงพิชญ์สินี  วรรณทอง
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายพิชญะ  อรรฆยพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงพิชญาภา  ทองบางพระ
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายพิชยุตย์  มีมาก
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงพิชามญช์ุ  หนูสังข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงพิชามญชุ์  หนูสังข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงพิชามญธุ์  เตยแก้ว
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จินพันทัง
ป.6
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  พุ่มสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงพิมพ์ศา  ทุ่งสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายพิรชัช  เตือนจิตเสรีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงพิรญาณ์  อมรเวช
ป.5
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายพิศิษญ์กรณ์  ปรีดาศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายพีรพัฒน์  ชูเมือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายพีรวัส  ดลกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงเพชรลดา  กุมพาภัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงเพชรสุดา  พลชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงภคพร  ชัยวาที
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายภัทรกร  สวัสดิ์พิพัฒสถิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงภัทรภรณ์  ดิษฐ์อำไพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงภัสสราภรณ์  มุขวัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายภาคภูมิ  มีบุญมาก
ป.6
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงภูแจ่มจิตต์  แย้มศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายภูตะวัน  ฤาชัย
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายภูธน  เกษรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายภูบดินทร์  โยธารักษ์
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายภูมิพัฒน์  ตันอุ๋ย
ป.5
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายภูมิรพี  โยธารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายภูริภัทร  มุสิกธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายภูวสิษฎ์  ยิ่งยงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายภูวิศ  จันทร์เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงมนัสนันท์  วีระวานิช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงมลธิญา  อินมณเทียร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5211 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายมาโปรด  ชะบาพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงมุกอันดา  ิอินนุพัฒน์
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายเมธา  ชูคลี่
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายเมธิชัย  งอกคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายยศกร  สุทิน
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายรวิศุทธ์  บุญอนงค์
ป.6
โรงเรียนสิทธาภัทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงรวิสรา  นวกัณห์วรกุล
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงรวิสรา  รัตนบุษยาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายรัชชานนท์  เสนพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงรัชนีกร  แก้วประจุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงรัญชิดา  เกรียงเดช
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงรินรดา  นาคสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงลภัสรดา  ยอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายวรชิต  อ่อนทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายวรดร  ปานทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายวรพล  ใบสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงวรมพร  จงศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงวรรณฟ้าใส  หมื่นใจ
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายวรวรรธน์  โฆษิตรังสิกุล
ป.6
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงวรวลัญช์  วรดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงวรัชยา  นพภาพันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายวรากร  เกตุพิบูลย์
ป.5
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายวรากร  อินทมุสิก
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายวราวุธ  สุขศรี
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงวริศรา  ยิ่งดัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายวสวัตติ์  อักษรรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงวิชญาพร  ชูเมือง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงวิชญาพร  เสสน
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายวีรภัทร  เพชรรัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายวีรภัทร  รามมณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายวุฒิภัทร  อาวุธ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงศนิชา  เวชนุสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงศศิภัสสร  ชูช่วย
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงศศิรฎา  เปาะทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายศักดินนท์  รัตนถาวร
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5210 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงศันตยากร  ชูสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายศิวกร  ลักษณะสว่างวิทย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายศิวกร  หนูรอด
ป.6
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงศุจินทรา  เมืองด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายศุภกฤต  ฐานิสสร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายศุภณัฐ  ช่อเลี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายศุภณัฐ  สระบัว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายศุภวิชญ์  มุสิกอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงศุภิสรา  สุวรรณพะโยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงสกุลตรา  จันทรพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายสรวิชญ์  ยศสมุทร
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงสวรส  ธุระวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงสายน้ำ  บุญวงศ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงสารนิช  อักษรเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงสาริศา  แซ่ติ้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายสิงห์ศิลป์  อนุตรเศรษฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายสิทธา  เพ็ชรมณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายสิปปกร  รัตนธน
ป.6
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายสิปปกร  เอี่ยมสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายสิรวิชญ์  ตลึงผล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายสิรวิชญ์  นามเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายสิรวิชญ์  บรรดรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงสิราวรรณ  พันธุคุปต์
ป.5
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายสุทธิพัฒน์  ขำวิจิตร
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงสุธีมนต์  สุวรรณฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงสุพิกา  เพชรพงศ์พันธุ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายสุรยุทธ  สุนทรางกูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงสุวภัทร  กลับกลาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงสุวภัทร  ล้อรัตนไชยยงค์
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงเสาวภา  วงศ์เดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายหัสการบัญชา  ชัยนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ชุตินันทกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายอนนตกฤต  แสงสุริยันต์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงอนัญญา  คูวิบูลย์ศิลป์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงอภิชญา  ธานีรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 529 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายอภิวิชญ์  สิทธิศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงอรกัญญา  ชิตเมธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงอรชวิตา  ลิ้นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงอรนลิน  ชาตแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงอริสรา  กาละ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงอริสรา  ทองเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทางพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงอัญชิสา  แสงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงอัยลดา  อมรจรรยาพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายอัลแอบบาซ  ฮะมะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายอานนท์  จันทร์รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงอินทุอร  รักษาเมือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงอุ้มพร  เนาวพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายเอกตะวัน  อินมณเทียร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงเอมมิตา  เต็มสงสัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงเอริษา  หัสดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายเอื้ออังกูร  วรอาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงไอริชา  หัสดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงฮานาน  ศิริพัธนะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงฮาวา  แขกจำลอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5213 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
335
เด็กหญิงกนกวรรณ  จักกระหวัด
ม.1
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายกรณิศ  สวัสดิรักษา
ม.3
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายกันตินันท์  เสนอินทร์
ม.2
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายกิตติศักดิ์  กลิ่นนคร
ม.2
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทร์ด้วง
ม.1
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงเขมมิสรา  ขิมมากทอง
ม.1
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายคุณาพจน์  จินดาวัฒน์
ม.1
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงจิดาภา  พวงพริก
ม.3
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
นางสาวเจตปรียา  จะเกิดทรัพย์
ม.3
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายเจษฎาพร  เเผ้วพาล
ม.1
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายฉัตรเฉลิม  คงคาวงศ์
ม.1
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
นางสาวชนพัฒน์  ลัทธิพรหม
ม.3
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงชลธิชา  คึงประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ฉายประทิป
ม.1
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ชุมศรี
ม.1
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
นางสาวณัฐธิดา  ไม้เรียง
ม.3
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กชายณัฐนนท์  ผิวขำ
ม.1
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายณัฐนันท์  ผิวขำ
ม.1
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายณัฐพงศ์  จิระวัฒนผลิน
ม.3
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายณัฐพนธ์  เถามณี
ม.1
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
นายณัฐพัชร์  รัตนนุวงศ์
ม.3
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายทรงยศ  อ่อนจันทร์
ม.2
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงทรัพย์เจริญรุ่ง  ทิพย์รวย
ม.1
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
นายธนกฤต  ชโนทาหรณ์
ม.3
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายธนกฤต  มุขโรจน์
ม.2
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายธนภัทร  ทิพย์รัตน์
ม.3
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายธเนศพล  สุวรรณทอง
ม.2
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายนครินทร์  จิระวัฒนผลิน
ม.1
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
นายนรพร  วงศ์ช่วย
ม.3
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงปฏิญญาภา  สังวระ
ม.2
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงประมาภรณ์  พันชล
ม.1
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
นายปวิธ  เดชภักดี
ม.3
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงปัญญาพร  จรุงวาศ
ม.1
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
นางสาวเพ็ญวิสิทธิ์  บุญทวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงแพรวา  หลงสมบุญ
ม.1
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5214 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
370
นายภัคศรัณย์  เหลืองร่อนทอง
ม.3
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายภูรินาถ  จรุงวาส
ม.1
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
นางสาวเมธาวี  ขุนทอง
ม.3
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายยศวรรธน์  คุณาชล
ม.1
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงรมิดา  มิตรกูล
ม.1
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงวรรณวนัช  ชูเเก้ว
ม.2
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงวราณี  สุขศรี
ม.2
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงวิชญดา  ศรีวงศ์เเวว
ม.2
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายวิชญ์พล  อาการักษ์
ม.2
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายวิศรุต  เเสงจันทร์
ม.3
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายวีระชัย  ศรีณรงค์ศิริ
ม.1
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงศิรภัทรสร  ศิริคุณ
ม.1
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
นางสาวสวรินทร์  อินณรงค์
ม.3
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายสิปปกร  วิทูลไชย
ม.2
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงสิริปรียา  เเก้วจันทร์
ม.2
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
นางสาวสิรีธร  ทองสองเเก้ว
ม.3
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายอาลิฟ  ทองรักษ์จันทร์
ม.1
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5215 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
387
เด็กหญิงกชกร  ช่างการ
ป.4
โรงเรียนบ้านทวดทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงกชพร  ก้าวสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงกชพร  ฉันทวิบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงกชพร  สุขศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงกชพรรณ  สังข์ศรีอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงกนกพร  สุบรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงกนกพิชญ์  คุ้มสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงกนกลักษณ์  จารุสิริรังษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงกนกลักษณ์  บุตรมาศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงกนกวรรณ  มณี
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายกมลชัย  ขุนทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายกมลนิตย์  ต่างสี
ป.6
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงกมลเนตร  เกิดขำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงกรกชก  กาญจน์หิรัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงกรกนก  มิตรัต
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงกรกาญจน์  แนมจันทร์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงกรวรรณ  ศักดิ์ดวง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงกรสรวง  เอกธนาพิชัย
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงกริสรา  ภิรมย์ชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายกฤชณัท  ชีวรัตนาโชติ
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายกฤตกร  เรืองรุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายกฤตภาส  ศรีสมทรง
ป.6
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายกฤตเมธ  ลักษโณสุรางค์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายกฤตยชญ์  เมืองจันทร์บุรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายกฤติน  ชนะคุ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายกฤษกร  คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายกฤษณ์ธรรศ  ขาวเกื้อ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงกวิตา  โลกภิบาล
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงกวินตรา  อิสลาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงกวินธิดา  นุ่มเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงกวิสรา  กาญจนหิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงกวิสรา  ใจเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงกวิสรา  รุ่งกฤษดาพร
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงกวิสรา  ลัภนาเคนทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายก้องฟ้า  จันทร์ขอนแก่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5219 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
422
เด็กชายกัญจน์  ชีวิตโสภณ
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงกัญญ์ณณิฐ  จิตรเอื้อกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ขุทรานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงกัญญาณํฐ  ไชยพลบาล
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงกัญญาภัค  หวานแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุตเมฆ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ธานมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรหมมาศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงกัญญาวีร์  อมรรัตนชาติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงกัณญภัทร  ใจสะอาด
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายกัณฐพันธ์  ดาบเงิน
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายกัณฑพัฒน์  เอียดช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายกันตพัฒน์  เพชรกาฬ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงกันตพัฒน์  หนูตะพงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทางพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายกันต์พิพัฒน์  กลับช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงกันต์ลภัส  วังสะวิบูลย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงกันติชา  ชุติธรพงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายกันติทัตช์  พจน์จำเนียร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายกันตินันท์  หวานนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายกันต์  เลขาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงกันยรัตน์  ฮาดชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงกัลยกร  ชูแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงกัลย์ปพร  สามพิมพ์
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุญสำราญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  ฟุ้งเฟื่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงกานต์ชนก  สุวรรณปาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงกานต์ณิชา  อักษรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุญชณะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงกานต์สินี  หมั่นถนอม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงกานต์สิรี  ปวิธวิรุฬห์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงกานต์  ภิรมย์รักษ์
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายกิตติวัฒน์  ศรีโมรา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายกิตติวินท์  แก้วทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงกิริฎา  นิลวานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงกีรัตยา  ยุติธรรม
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5218 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
457
เด็กหญิงกุลชา  นุตราพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงกุลธิดา  เจรณาเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงกุลปริยา  ศิริกาญจนชาด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงกุลภรณ์  บุญติด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงเกวลิน  แสงศรี
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงเกสรา  แก้วสกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายเกียรติภูมิ  รัสปะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายเกื้อตระกูร  วรอาจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงขวัญเกล้า  ขับกล่อมส่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงขวัญรวี  บูลภิบาล
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงเขมจิรา  ขุนดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงเขมจิรา  คงนุ่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงเข็มมณี  ศรีวารินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงเขมิกา  บริกาญจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายครองขวัญ  ตีสิงข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายคฤหัสดิ์  ระเห็จหาญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงคันธารัตน์  สายชู
ป.6
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายคุณัชญ์  สมบัติเทพสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงจณิสตา  ปิตากุลดิลก
ป.6
โรงเรียนสิทธาภัทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายจักรพงษ์  จริยวัตกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงจารุพิชญา  ยิ่งพิมาย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงจารุภา  สัตถาพร
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงจิณัฏฐิตา  กาญจนาภรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายจิตพิสุทธ์  ศุภกิตติวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายจิรภัทร  นาคเป้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายจิรภัทร  สุขเกื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายจิรเมธ  สุขเกื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายจิรวิชญ์  ยอดดวงใจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงจิรัชญา  วายุเวช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงจิรัชญา  วุ่นเนียม
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงจิรัญญ์ธร  วรสุนทรารมณ์
ป.6
โรงเรียนสิทธาภัทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายจิรัฏฐ์  โคตรพันธุ์กูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงจุฑาศิลป์  นุกิจรังสรรค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อัครกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายเจตนิพัทธ์  น้อมเนียน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5217 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
492
เด็กชายเจตนิพัทธ์  วชิระพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายเจษฎา  อภิวันท์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงฉัตรจิรา  สังข์ผุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงฉัตรชนก  คงชาติ
ป.6
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงฉัตรฐิติ  ลิ้มสมเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงชญาณิศา  แสงโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงชญาดา  ก้อนอำพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงชญาดา  ชูถิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงชญาดา  ปรีชาติวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงชญาดา  พลรัฐธนาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงชญานันท์  ตลึงจิตร์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงชญานิศ  บรรจงพาศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงชญานิสา  ไหมดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงชฎาพร  จันทิปะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงชณิกษมน  ช่างวาด
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงชณิดาภา  สำเภาทอง
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายชนกันต์  รอดพุฒ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงชนนิกานต์  มโนสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงชนนิษฎ์  จิตต์ณรงค์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายชนภัทร  จันตราชู
ป.6
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงชนมน  คุ้มปิยะผล
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายชนะพงศ์  จันทร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายชนะศึก  บุญมาช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงชนัญชิตา  จันทร์นวล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงชนัดดา  เกียรติก้องแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงชนัดดา  ชูคง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงชนานาฎ  ชีถนอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงชนาภัทร  พลเดช
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงชนิกานต์  สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงชนิสราพร  บุญพอก
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายชมะนันทน์  บุบผัน
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายชยธร  นุกิจรังสรรค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายชยพล  เศรษฐเอกพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงชลธิดา  ฤทธิรงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กชายชลธี  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
527
เด็กชายชวัลวิชญ์  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงชวิศา  ชูพงศ์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงชวิศา  สงณรงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงชัญญา  แก้วประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายชัญญา  วุฒิมานพ
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายชัยทัต  เพ่ิม
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงชาคริยา  ถูกต้อง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายชาญเดช  พันธ์งาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายชาญฤทธิ  พันธ์งาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงชาลิสา  มุสิโรจน์
ป.6
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงชาลิสา  เลิศวิสุทธิกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงชาลิสา  หวังปิยะวัฒน์
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงชิตาภา  พรหมแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายชิติพัทธ์  สุภาพโรจน์
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายชินเรศ  เนาว์รุ่งโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายชินาธิป  โตพงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายชิสาพัชร์  ชูหวาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แซ่ตั้ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ถนิมพาสน์
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงชุติณัชชา  คังฆะ
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงชุติมณฑน์  พฤศวานิช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายเชาว์วัฒน์  ศิริศักดิ์วัฒนา
ป.6
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงซาเรีย  สายวารี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายฌานิศ  ประจง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายญาณวุฒิ  ศิริวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงญาณาธิป  รัตนาสีมรกต
ป.6
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงญาณิศา  คุ้มเพชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงญาณิศา  จิตติศักดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงญาณิศา  มานะวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงญาณิศา  ศรีวิเลิศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงญาณีศา  บุญขวัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงญาสุมิญ  ยุทธกาศ
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงฏวิษา  เย็นเอง
ป.6
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายฐณชนม์  นาคโดด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงฐิตภัทร์  บุษบง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
562
เด็กหญิงฐิตาสิริ  ศรีวิสุทธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงฐิติชญา  ผุดวัฒน์
ป.4
โรงเรียนสิทธาภัทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายฐิตินันท์  หวะสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงฐิติพร  ธีรธนาธร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงฐิติรัตน์  มณีโชติรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงฑิฐิตา  คงวัน
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงฑิตฐิตา  ไชยโยธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงณชนก  อักษรกูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายณฐพงศ์  สงประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงณฐพร  เงินถาวร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงณฐภัทร  ทองพริก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายณฐวัฒน์  จันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กชายณฐวัฒน์  พรหมศิริวรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงณณิชา  เกียรติรุ่งนพคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายณทชัย  รอดการทุกข์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายณภัทร  คงศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายณภัทร  คำนวนจิตต์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงณภัทร  โรจน์วชิรนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงณภัทร  สนสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงณภัทร  อนุตรเศรษฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงณัชชา  คุณสิทธิวาณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงณัชชากร  ฤทธิ์ธนกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงณัชฐ์นรี  มีชัย
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงณัฎฐ์ณิชา  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  หุตางกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงณัฎฐ์นรีย์  ปลอดอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงณัฎฐา  คงแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงณัฏกาญจน์  หมีดเส็น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  นวนมุสิก
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรหมนุ้ย
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงณัฏฐนันธ์  สินเธาว์
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  บุญรัตนัง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ภากร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงณัฏฐนิดา  บุญรัตนัง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กชายณัฏฐ์พล  ศรีไสย
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
597
เด็กหญิงณัฏฐ์วรินทร์  แสงวิเชียร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายณัฏฐวีกร  ใจสว่าง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายณัฏฐศรัณย์  เงินสยาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายณัฐกฤษ  ทัดระเบียบ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายณัฐกิตติ์  ดำขำ
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายณัฐกิตติ์  พูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงณัฐชยา  วัชรกาฬ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงณัฐญดา  มาบัว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูรอด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุงอสตูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายณัฐนภนต์  จรจลักษณ์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญเชียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายณัฐนิช  จันทร์นวล
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ศุภธรรมกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  สิงสัตย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายณัฐพงศ์  ชีช้าง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายณัฐพัชร์  พืชผา
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงณัฐภัทร  จ่าถิ่น
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายณัฐภัทร  แสงศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายณัฐภูมิ  สายเส็น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงณัฐวดี  เมืองแดง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  อินทรจงจิต
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กชายณัฐวัตร  อำไพฉลวย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายณัฐศักรินทร์  แซ่อุ๋ย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงณัฐิดา  ทองนอก
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงณิชกานต์  ช่วยชัย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงณิชนันทน์  กวีวงศ์ประวัติ
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงณิชนันท์  จันทร์สังข์สา
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงณิชากร  แก่นเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงณิชากานต์  ทองศรีเกตุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงณิชาธาร  สุพรรณ
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงณิชานันท์  สวนจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงดลธร  ผาคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงดลพร  เจริญสืบสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
632
เด็กหญิงดลลดา  ศรีวิเชียร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงดาหลา  แพงศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายดิตถกร  เกื้อสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายเตชินท์  รอดแก้ว
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายเตชินท์  วรรณจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายทวืทรัพย์  หนูตะพงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายทักษพล  แก้วทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงทัศนพรรณ  ใจแจ้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงทิตฐิตา  ไชยโยธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายทินภัทร  แสงพร้อม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงทิพเกสร  สุดถนอม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายเทียนธรรม  ณ นุวงศ์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงธนกรณ์  อุไรรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายธนกฤต  ตัณฑนันทน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายธนกฤต  ภันธ์สะและหมัน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงธนพร  ลอยวิรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายธนพัต  เดชสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงธนภรณ์ชนก  เกตุแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงธนภรณ์  ปานมณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงธนภรณ์  อุไรรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายธนภัทร  เจ้าแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายธนภัทร์  ทองนุ่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายธนวดล  จันทรพิมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กชายธนวิชญ์  มุมเนียม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายธนวินท์  พัฒน์แก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายธนวินท์  สุวรรณนุพงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงธนัชพร  จิตร์รัว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงธนัญชดา  นาคแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงธนัญชนก  นุพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงธนัญชนก  อรุณจิตต์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงธนัฐฐา  จันทร์ดำ
ป.6
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงธนันญา  คีรีโชติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายธนากร  ไกรนรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงธนารีย์  สุระยอด
ป.6
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงธมนวรรณ  ผลาธิคุณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
667
เด็กชายธรรมสรณ์  ปรีชา
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงธรรศธร  จำนงจิต
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กชายธราเทพ  พุทธรอด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กชายธราเทพ  โอระชุม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายธัชพิศิษฐ์  ลิ่มวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงธัญชนก  มีทุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงธัญญรัตน์  พรหมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  หามะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงธัญทิพย์  สุพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงธัญพิชชา  ไชยสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงธัญพิชา  พูลพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงธัญรดี  ปานเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุตรประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองใส
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงธันยกานต์  ระกำทอง
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงธันยมัย  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงธาริษา  กลับอำไพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงธิดารัตน์  จิตร์ชำนาญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงธิดารัตน์  จินดาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายธิติวรรธน์  เกียรติวัฒนากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายธิติสรณ์  ไชยกำจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงธีร์จุฑา  หนูพบ
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงธีรฎา  สุวรรณแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายธีรนรินทร์  ตั้งอัครวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายธีรภพ  ผิวแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายธีรภัทร  บูรโชควิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายธีรยุทธ  แซ่ปัก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงธีร์วรา  จินา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงนงนภัส  พรหมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กชายนพรุจ  รัญเวศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายนพรุจ  หนูศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงนพวรรณ  ชูช่วง
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงนภสร  คงสถิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงนภสร  อิ่มด้วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงนภสรณ์  เปียแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
702
เด็กหญิงนภัสกร  รอดสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงนภัสกร  วุ่นจินา
ป.6
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงนภัสสร  ขุนทิพย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงนภัสสร  นุ่มทอง
ป.5
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงนภัสสร  ศิริศักดิ์วัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงนภาดา  พลเพียร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงนภารินทร์  พุทธปัญชรกุล
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงนลินนิภา  เดชาชาญชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายนวปฎล  แสงขวัญ
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงนัทธมน  ศรีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงนันท์ชญาน์  มณีพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงนันท์นภัส  คำภีทูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทางพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงนันท์นภัส  อักษรกาญจน์
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงนันท์นภัส  อารีพร้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงนันทนัช  จงไกรจักร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กชายนันทนิพัทธิ์  จรจลักษณ์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงนันท์ปภัทร์  บุญโอภาส
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงนันทิชา  ปานมาศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงนันทิยา  ตรีพงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงนาจิดา  หวันเหล็ม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายนาวิน  วงศ์สม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงนิกานต์มณี  สะอุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงนิชาภา  แก้วแสงอ่อน
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงนิรัชพร  ชนะวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงนิวาริน  ถาวรสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงนิสริน  ยิมิเด็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กชายบดินทร์  พจนะโชติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงบรรณ์ณิศา  แก้วซัง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงบุญศิตา  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงบุณยาพร  โยพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กชายปฏิพล  สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงปฐมาวดี  บุญณา
ป.6
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายปณวรรต  ไสยแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงปณิตา  สังหารกฤษ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงปณิตา  สุวรรณโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 537 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
737
เด็กชายปนัชช์  ค้าของ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงปพิชญา  สุวคันธกุล
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายปภังกร  เลิศนากร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงปภาวรินทร์  รัตนอนุจร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงปภิชญา  เพ็ชรชู
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงปรนันท์  เพชรโกมล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กชายปรมัตถ์  ภูวรกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กชายปรเมศ  เยี่ยมศิริ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงปรวิศา  จงจิต
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงประกายมาศ  สุดคีรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงปราณปรียา  สม้อ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงปริชญา  เสริมศักดิ์วรกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงปริณดา  อินทราณรงค์
ป.6
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงปริตา  แก้วจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายปริพัฒน์  เกื้อกาญจน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงปริยากร  แซ่ลิ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงปริยากร  ระแบบเลิศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงปรียานุช  นาคัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงปรียาลักษณ์  ไสท้ายดู
ป.6
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  โชติมุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงปอแก้ว  หนูเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงปองขวัญ  เทพทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กชายป้อมเพชร  ใจห้าว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กชายปัญญวรรธน์  เวทยาวงศ์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงปัญญาวีร์  โรจน์เจริญงาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายปัญณวิฒน์  ลาภจุติ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กชายปัญธวัชร  กำลังเกื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กชายปัญวิชญ์  ดาวเรือง
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงปัณฑารัตน์  พวงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ขาวมานิตย์
ป.6
โรงเรียนสิทธาภัทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ชัยติสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงปัณฑิกา  ก้าวเจริญ
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงปัณฑิตา  คงสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายปัณณ์ชนกันต์  รู้ยิ่ง
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กชายปัณณทัต  ชุมทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5310 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
772
เด็กชายปัณณธร  ยอมเต็ม
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กชายปัณณวิชญ์  ซำศิริพงษ์
ป.6
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กชายปัณณวิชญ์  ล่องจ้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กชายปัณณวิชญ์  สุทธิศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงปัณณิกา  เพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงปัทมปาณี  ชูสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงปาณิตา  จุติพล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงปาณิสรา  พรหมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงปาณิสรา  วรรณถนอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายปาณิสา  พรหมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กชายปานณไชญ์  หิ้นจิ้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงปานไพลิน  เลิศยิ่งบุณย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงปานิศา  มะยะเฉียว
ป.6
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กชายปารณ  ประเสริฐไทย
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กชายปารมี  จิตต์สัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงปารย์ณวรา  มีแถม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงปารินัทธ์  นนทะเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงปาริษา  สง่างาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงปาลิตา  ใบห้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงปาลิน  สิทธิสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงปิยฉัตร  สุขแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงปิยธิดา  ณ รัชกาล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงปิยธิดา  รัตนานก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงปิยะกมล  ศรียา
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงปิยาพัชร  พิศิษฐวานิช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงปีกุน  พรหมดาน
ป.6
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงปุญชญา  นิลสาร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  จงจิตร์วัฒนกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงปุญญิศา  สุดชุม
ป.6
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงปุณณดา  พวงระย้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กชายปุณณ์ทิพัช  เพชรจู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายปุณณัทณัฐ  เพชรจู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายปุณณ์  ตรีสัตยพันธุ์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงปุณยนุช  กิจวิจิตร์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงปุณยนุช  คงดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 539 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
807
เด็กหญิงปุณยนุช  พรหมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงปุณยาพร  ชูประสูตร
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงปูชิตา  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงปูริดา  มีสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงเปมิกา  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงเปรมญาดา  อร่ามศักดิ์
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กชายพงศกร  ศรีเจ้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายพงศ์พล  รัญเสวะ
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กชายพงศพัศ  เชาวลิต
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กชายพงศพัศ  มาลาเวช
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กชายพงศ์ภีระ  ขาวเขียว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กชายพงษ์พิชญ์  หมื่นราษฎร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กชายพชร  ถาวรสังข์
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กชายพชร  นิ่มสำฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กชายพชร  พยุงเกียรติสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงพชรพรรณ  ศรีนุรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายพชรพล  แสงสุริยันต์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงพรกนก  ดาวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กชายพรเทพ  อ่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงพรรณทิพย์  นาควารี
ป.5
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงพริมรดา  มงคลศิลป์
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กชายพริษฐ์  คงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กชายพลกฤต  สุวรรณชาติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กชายพลภัทร  ใบมิเด็น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กชายพลภัทร  ปรวัฒน์กุล
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงพลอยชมพู  บุญธีระเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงพลอยชมพู  รักประทุม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงพลอยณภัค  วงศ์อัศวโสทร
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กชายพศิน  ชาลีวงษ์
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กชายพสิษฐ์  คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงพัชรกัญญ์  ศิริมานะกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงพัชรดา  เพ็ญสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงพัชรนันธ์  เกียรติวัฒนากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงพัชรี  โสตรการ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงพัชรีพร  พุ่มรักชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5313 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
842
เด็กหญิงพัชโรชา  จูห้อง
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงพัทธนันท์  ชัยพลเดช
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงพัทธนันท์  เลิศไกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงพัทธนันท์  วุ่นแป้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงพัทธนันธ์  อินทร์จันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงพานิสา  ชายสิงขรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงพิชชณิกา  จารณะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงพิชชานันท์  จวนสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงพิชชาพรรษ์  พลเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงพิชชาภา  นิลเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงพิชชาภา  บุญต่อ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงพิชญธิดา  รัตนมาศ
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงพิชญ์นรี  ขันติไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงพิชญ์สินี  นาคเพชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงพิชญาพร  ไชยประยา
ป.6
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงพิชญาภัค  ดาวัลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีมณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กชายพิชัญณรงค์  ณรงค์ทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กชายพิชาภพ  เรืองทอง
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุขชล
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงพิชามญธุ์  พนัสนอก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงพิฐิตา  พิศแลงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองขาว
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พัฒนกิจจำรูญ
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูมิประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงพิมพ์พิมุก  พลเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงพิมพ์เพ็ญจันทร์  ปานอินทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กหญิงพิมพ์เพียงจันทร์  ปานอินทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงพิมพวีร์  ทัศนวิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงพิรญาณ์สินี  ทองสร้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงพิระดา  สุวรรณอ่อน
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงพีรญา  แทรกสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กชายพีรดนย์  ธนิตยวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กชายพุฒิพงศ์  ปรีชาชาญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงพุทธิชา  นุตราพันธ์
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5314 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
877
เด็กหญิงเพชรศิริน  ปรามเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงเพชรี  บางโชคดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงเพ็ญนภา  รัสปะ
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เจริญชัยไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เดิมชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงเพ็ญสิริ  โพธิ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงแพรภิชา  นพคุณ
ป.6
โรงเรียนสิทธาภัทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงแพรวพิชชา  ดิษฐปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงภคพร  สุขสมพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงภรภัทร  พงศ์สมัคร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงภฤศมน  พรหมอุปถัมภ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กชายภวัต  มติธรรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงภัททิยา  ลิ่มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  ยศกรธีรโชติกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กชายภัทร์นรินท์  วงศ์ปาน
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงภัทรภิญากรณ์  ดำลือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  คำอ่อน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  มณีโชติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สงหนู
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงภัทราพร  ฉีดอิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงภัทวรรณ  แก้วสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงภัสนันท์  ดวงประทุม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กชายภาคิณ  บุญทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงภาณุรัตน์  วีรเดชกุล
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กชายภาณุวัฒน์  ชูคลี่
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กชายภานุเกียรติ  ดอกขัน
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กชายภาวี กำภู  โพธิ์วิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กชายภีมพล  ทองนุ่น
ป.6
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กชายภูชิสสุ  ไหมละเอียด
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กชายภูตะวัน  จันทร์ค้อม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กชายภูเบศ  ศรีทองมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กชายภูมิพัฒน์  พุทธรอด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กชายภูมิรพี  จันทร์พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงภูริชญา  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กหญิงภูริชญา  โภคากรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5315 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
912
เด็กชายภูริณัฐ  ยุกตเวทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กชายภูริณัฐ  หนูแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กชายภูวเดช  ทองรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงภูวษา  วุฑฒยากร
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงมณีรัตน์  อินณรงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงมนรดา  เนียมรินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงมนัสนันท์  เกียรติชัยโย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงมนัสนันท์  เดชเดโช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงมนัสนันท์  ตัญจพัฒน์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กชายมนัสนันท์  เภรีภาศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงมนัสพร  เกิดมณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงมริศา  รักช้าง
ป.6
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงมัญชุสา  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงมารดา  อาร์ริงตัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงมิ่งมนัส  นาคแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กชายมูฮัมมัดอาลี  สุดวิไล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงเมธาวี  กองเมือง
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงเมธินันท์  ชิณวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงเมรัชญา  หนูคง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กชายยศกร  นิมิตรสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงโยษิตา  พืชผา
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กชายรงค์นริศ  ช่วยบุญชู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กชายรณกร  แก้วกียูร
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กชายรณกร  สิทธิฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กชายร่มธรรมม์  จงจิตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กชายรัชชานนท์  ทองพรหม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  โจมการ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กชายรัฐบุรุษ  พลไชย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กชายรัฐศาสตร์  จันคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กหญิงรัตนสินี  เชี่ยววิทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กชายราชนาวี  บุญเหลือ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กหญิงรุจิรา  ขาวเรือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กชายเรืองฤทธิ์ชัย  สัมพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กหญิงลภัสรดา  บุญไธสง
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กหญิงลลิตา  เลขะจิตต์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5316 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
947
เด็กหญิงลักษญารีย์  บุญตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงลักษณ์นารา  พิพัฒน์ผล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เดชสถิตย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงวจนะจิตตรา  ปลอดภัย
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กหญิงวชิรญาณ์  เทพทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กหญิงวชิรญาณ์  สุจรต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กหญิงวชิราภรณ์  ศรีวิรักษ์ นุ้ยสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กหญิงวณิดา  หนูฉิม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงวนัสนันยา  โยธารักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงวรกานต์  สำอางศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงวรชนก  สังขโชติ
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กชายวรพล  เปรมศริน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กหญิงวรวลัญช์  ภักดี
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กหญิงวรวลัญช์  สิทธิสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงวรหทัย  รักสถาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงวรอัคริมาษ์  วุฒิวงศ์
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงวรัชยา  พันธรักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงวรัญญา  ยอดไทย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์ประโคน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กชายวรากร  ธนาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กชายวราเมธ  มณีพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กชายวริทธิ์นันท์  มาศเมฆ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงวริศา  ทัพเมือง
ป.5
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงวริษฐา  กำลังเกื้อ
ป.6
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กหญิงวริษฐา  เทวบุรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงวริษฐา  ศิริพันธ์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงวสิพร  ผ่องแผ้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กชายวัชรธร  คังฆะ
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงวัชราวลี  สุขจิต
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงวัลลดา  เพชรกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กหญิงวาชิ  มาศบำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงวาณิตา  หมัดนะฮู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงวาริษา  จงกลลาบาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงวาสิตา  นิยุบล
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กชายวิชญ  เสสน
ป.4
โรงเรียนบ้านทวดทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5317 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
982
เด็กชายวิทิตพงษ์  วงศ์นพสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กชายวิรเวช  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กหญิงวิรัลพัชร์  สวัสดิสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กหญิงวิศิษฎ์สิริ  จงจิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กหญิงวีรดา  ทองบุญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กชายวีรภัทร  สำเภาทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กหญิงศตพร  รัตนบุรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กหญิงศรัณญษ  ใจจง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กชายศรันยพงศ์  ชุตินันทกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กหญิงศรันย์ภัทร  ไชยฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กหญิงศลิษา  ตันติศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กหญิงศศวรรณ  ใจดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กหญิงศศิพินทุ์  พะมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กหญิงศศิวิมล  ไชยมุด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กหญิงศิตาพร  ทองเทพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กหญิงศิมาพร  เชาวแพทย์
ป.6
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กหญิงศิรภัสสร  ดำรงศักดิ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กชายศิรวิชญ์  ชุมทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กหญิงศิรินภา  พุฒแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กหญิงศิริประภา  ปานแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กหญิงศิริพิศิ์  ศรีบุรินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กหญิงศิริรณา  พุฒแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กหญิงศิริราช  เยี่ยมศิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงศิริสุภนิช  ชัยถาวร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กหญิงศีรประภา  สุระขันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กชายศุภกฤต  ฤกษ์ผลดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กชายศุภกฤษณ์  เวชสาร
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กชายศุภณัฐ  โทรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กชายศุภณัฐ  แสนดี
ป.5
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงศุภธิดา  ปิยะวิวัฒน์ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงศุภรัตน์  สมฤดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พรหมสืบ
ป.6
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สังข์ทองจีน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เอี่ยมคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กหญิงศุภิสรา  บัวกิ่ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5318 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1017
เด็กหญิงศุภิสรา  วรรณคง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กหญิงศุภิสรา  อินทร์ชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กชายเศรษฐพิชญ์  ปาลรัตน์
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กหญิงสกลสุภา  จินาผล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กชายสพลเชษฐ์  ป่ากว้าง
ป.6
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กชายสรวิชญ์  อิสลาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กหญิงสร้างบุญ  โชติ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงสริญธร  ศรแผลง
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กหญิงสโรชา  เกื้อรอด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กหญิงสลิลทิพย์  เอียดสี
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กชายสอง  วงศ์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กชายสัจจพร  รินทรวิฑูรย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กหญิงสายน้ำ  คำแหง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กชายสารัช  สกุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กชายสาริศ  พิเชียรโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กหญิงสิกขิมา  ชาติกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กชายสิทธา  เกื้อเอียด
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กชายสิทธิโชติ  สมทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กชายสิรภพ  พิมเสน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กชายสิรภพ  มหรรณพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กชายสิรวิชญ์  จรประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กชายสิรวิชญ์  ช้างกลาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กชายสิรวิชญ์  สรรพสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กหญิงสิราวรรณ  เรืองหิรัญ
ป.6
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงสิริกร  คงทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กหญิงสิริวิมล  มัชฉิมชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กหญิงสิวพร  เทียนทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กหญิงสุกัญญา  ภูสีห์รัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงสุชัญญา  กรุงไกรจักร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงสุญตา  ล่องชุม
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กหญิงสุดาภรณ์  พฤษภาณิชย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กหญิงสุตาภัทร  ต้นทับทิมทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กหญิงสุทธอร  รุ่งประภัศร์
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กหญิงสุทธาสินี  สร้อยทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กชายสุทธิกานต์  แป้นคง
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5319 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1052
เด็กหญิงสุทธินี  บุญล้อม
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กชายสุทธิภัทร  คงทองคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กหญิงสุธีธิดา  จิตสำรวย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กหญิงสุธีรัฐ  จันทร์เอียด
ป.6
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กหญิงสุนิสา  เจ๊ะสมัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กหญิงสุนิสา  ศรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กหญิงสุปรีณ์  สุคชเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กหญิงสุปวีณ์  สุคชเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กหญิงสุพิชฌา  พิทักษ์วงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เงินพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เทพวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  รัตนสุรางค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กหญิงสุพิชญา  ทองขาว
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กหญิงสุพิชญา  นาคีเภท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กหญิงสุพิชญา  วงศ์ประดิษฐ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กชายสุภศิน  กระบิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กหญิงสุภัสสร  อสงไขย์
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กหญิงสุภาวดี  พรหมนวล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กชายสุรทัย  ขำวิจิตร
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กหญิงสุวพัชร  พลฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กหญิงสุวภัทร  สุขสำราญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กหญิงหทัยชนก  อาวุธเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กหญิงเหมือนฝัน  ลิขิตลักษณะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กหญิงอชิรญาณ์  คุณารักษ์
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กหญิงอฑินันท์ญา  หยูทองอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กชายอเดลลิโอ  ชุบอุปการ คอสคิเน็น
ป.5
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กหญิงอทิตยา  สีนารา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กชายอนันดา  จันทร์เจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กชายอนันต์  สุบรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กชายอนาวินทร์  สุขพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กหญิงอภัสรา  เกื้อเกตุ
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กหญิงอภิชญา  บุญเต็ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กชายอภิมุข  ขวัญคาวิน
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กชายอภิวัฒน์  จินพล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กชายอภิเศรษฐ์  บุญเหลือ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1087
เด็กหญิงอรชร  วิจาราณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กหญิงอรรพี  เอื้อวงศ์ประยูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กหญิงอรอุมา  โกมัย
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กหญิงอริศา  ปั้นทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กหญิงอริสรา  เพชรอาวุธ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กหญิงอรุณรัศมี  กาญจนพันธ์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กชายอัครวิชญ์  ชลมูณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กหญิงอัซมาวี  มะหะหมัด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กหญิงอัญธิกา  ศรเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กหญิงอัญมณี  สมุทรอัษฎงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กหญิงอัญอัญญ์  ด่านสกุล
ป.6
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กหญิงอันติกา  การะกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กหญิงอัยย์สิตา  ขวัญปาน
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กหญิงอัศจรรย์  หมุดหละ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กหญิงอาณัญชา  พลกาย
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กหญิงอาภัสรา  คงทน
ป.6
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กหญิงอาภาภัทร  เดชฤกษ์ปาน
ป.6
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กหญิงอาภาภัส  แซ่เดี่ยว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กหญิงอามานี  ยีสมัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กหญิงอารยา  เฉลิมศรี
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กหญิงอารยา  ทองคีรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กหญิงอารีรัตน์  สุทธิรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กหญิงอิงเธียร  ธนะภพ
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กชายอิทธิกร  ดำศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กชายอิทธิพัทธ์  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กชายอิทธิพันธ์  จิตต์บุรุษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กหญิงอินทิรา  ปล้องเกิด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กหญิงอิ่มเอม  ดิษฐาภรณ์
ป.4
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กชายเอื้ออังกูร  ก้งเซ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กชายโอบนิธิ  ทองแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กหญิงโอมาภรณ์  ปลอดเทพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กหญิงไอยนาร์  ทวีวุฒิ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กหญิงฮัซวานี  เสียมไหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์