ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 7

ณ อาคาร 1 โรงเรียนชุมชนโนนแดง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกรกฤต  สรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
2
เด็กชายกันทรากร  หมั่นการ
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
3
เด็กหญิงเกณิกา  ธัญญาหาร
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
4
เด็กชายเกียรติกุล  สรสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
5
เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขล้อม
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
6
เด็กชายชิษณุพงษ์  ภัคดีนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
7
เด็กหญิงชุติมา  พันธ์อินทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
8
เด็กหญิงฐิติกานต์  ทวีบุญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
9
เด็กหญิงฐิติรัตน์  อาภาธีรพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
คณิตประถม
10
เด็กชายณภัทร  สามิดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
11
เด็กชายณัฐบดินทร์  วุฒิพุทธศาสตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
12
เด็กชายณัฐพัชร์  กล้าหาญ
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
13
เด็กชายดุลยวัต  เพชรแสน
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
14
เด็กหญิงตกมล  ไกรสน
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
15
เด็กหญิงธนวรรณ  ฉุดพิมาย
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
16
เด็กชายธนวัฒน์  เกนอก
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
17
เด็กชายธนากร  แสนลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
คณิตประถม
18
เด็กชายธีรภัทร์  อินประจง
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
19
เด็กหญิงเบญญาภา  เพ็งศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
20
เด็กหญิงปานรพี  วาดพิมาย
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
21
เด็กชายพชร  พรมเขียว
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
22
เด็กหญิงพรสิริ  ปั้นนอก
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
23
เด็กชายภพธรรม  เกษนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
24
เด็กหญิงภรณ์พัชษนันต์  อนันต์
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
25
เด็กหญิงภัทรจาริน  กระสินธุ์หอม
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
26
เด็กชายภาสกร  โสมทองหลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
คณิตประถม
27
เด็กหญิงภุชาพร  อุ่นกุดเชือก
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
28
เด็กหญิงรดา  สรสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
29
เด็กชายวรากร  บุญเอก
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
30
เด็กหญิงวรินทร  สังฆมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 7

ณ อาคาร 1 โรงเรียนชุมชนโนนแดง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กหญิงวฤตตวรรณ  นวลหมื่นไวย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
คณิตประถม
32
เด็กหญิงวิไลวรรณ  รัตนเย็นใจ
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
33
เด็กหญิงศวิตา  เขจรกลาง
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
34
เด็กหญิงศศิชา  บรรดาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
35
เด็กหญิงศิวพร  แนบกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
คณิตประถม
36
เด็กชายสิริทรรธ  แววไธสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
37
เด็กหญิงสุชาดา  สุวรรณศรี
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
38
เด็กหญิงสุพิชชา  งิมขุนทด
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
39
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ดวงอินทร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
40
เด็กชายอดิรุจ  แม้นเลิศ
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
41
เด็กหญิงอัญฑิฌา  พุ่มบุตร
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
42
เด็กหญิงอัมพิกา  ประกอบผล
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
43
เด็กชายอาชวิน  แซ่จ๋าว
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
44
เด็กหญิงอาทิตยา  เกนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครราชสีมา เขต 7

ณ อาคาร 1 โรงเรียนชุมชนโนนแดง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
45
เด็กหญิงกชวรรณ  ชีโพธิ์
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงกรกนก  สมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงกิตตีระวี  ธรรมดา
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เลี้ยงวงษ์
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงแก้วกัญญา  แก้วนามอม
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
50
เด็กชายจิรันธนิน  เคล้ากลาง
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
51
เด็กชายจุลจักร  จันทวิลา
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงชนัญญา  อุทัยพร
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงชนิภา  คีรี
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงชิดชณก  ทิพรักษ์
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
55
เด็กชายเชาภัทร์  คำแก้ว
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงโชติกา  ช่างเกวียน
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงฑิตยา  สกุลยั่งยืนเจริญ
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงณัชชา  กุดนอก
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศิลป์ประกอบ
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงดวงพร  อาศัยนา
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงดุษยา  ทือเกาะ
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
62
เด็กชายทัศนวัฒน์  ศิริวัฒน์
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
63
เด็กชายทินภัทร  อยู่รอด
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงธนพร  โคตรสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
65
เด็กชายธนากร  บุญเอก
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
66
เด็กชายธีรติ  ไชยเสนา
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
67
เด็กชายธีรพงศ์  ธรรมลังกา
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงนวิญญา  วิกสิตบุตร
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
69
เด็กชายบัญญวัต  ทรัพย์ประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงบุญญิศา  พรมฉายา
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
71
เด็กชายปฏิวัติ  โสมพิมาย
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงปนิดา  มีระหันนอก
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงปนิตา  คุ้ยมอน
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงปัญฑิตา  ยศเกศ
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครราชสีมา เขต 7

ณ อาคาร 1 โรงเรียนชุมชนโนนแดง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
75
เด็กหญิงปีย์วรา  โพธิ์ศรี
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงพรทิพา  หงษ์ทอง
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
77
เด็กชายพรเทพ  เอมกฤษ
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงพิชญาภา  สุวรรณรัตน์
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ชีโพธิ์
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
80
เด็กชายภควัฒน์  ทาดาจันทร์
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
81
เด็กชายภานุวัฒน์  พิผ่วนนอก
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงภุฌาพร  เกิดโมลี
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
83
เด็กชายภูผา  ศรีษะนอก
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายยิ่งเจริญ  อุตโมท
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายรัชชานนท์  ขุนแก้วพะเนาว์
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
86
เด็กชายรัฐเขตต์  ประเสิรฐพรม
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  สระแก้ว
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายวงศธร  พิพ่วนนอก
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงวรรณพร  พิศเพ็ง
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงวัชราภรณ์  ตู้สระเกษ
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงศศิวภรณ์  สีหาจันทร์
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
92
เด็กชายสโรชา  สุระสุข
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
93
เด็กชายสิทธิโชค  นาคแท้
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงสุชญา  อุทัยพร
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงสุภัสรา  ด่านลำมะจาก
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงสุวรรณษา  ชุติยาวรานนท์
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
97
เด็กชายอัครพล  พานิชย์นอก
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
98
เด็กชายอัฐธพล  โม้มกลาง
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 7

ณ อาคาร 1 โรงเรียนชุมชนโนนแดง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
99
เด็กหญิงกมลทิพย์  อิ่นคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงกมลวรรณ  สุวรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงกฤติยา  โมรานอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงกันยาวีร์  ประสมสัตย์
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ศิลป์ประกอบ
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
104
เด็กชายกิตติธัช  คำสอนพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ประทุมเกสร
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงแก้วรัตนา  แก้วนามอม
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงคชาภรณ์  บรรจง
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงจอมขวัญ  บัวบาลศรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงจิดาภา  พรมพิลา
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงจิรัญญา  รสน้อย
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงจุฑารัตน์  วงษ์มี
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงชญานิตย์  ธัญญาหาร
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงชนมน  ศรีสุราช
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงชนัญชิดา  แคนอินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงชนัญชิดา  รักษานา
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
116
เด็กชายชนากร  สุวรรณชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
วิทย์ประถม
117
เด็กชายชโนทัย  เต็งกลาง
ป.4
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงชมพูนุช  ประกอบผล
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  มาตรปัญญา
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงชัญญานุช  ดับใหม่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
วิทย์ประถม
121
เด็กชายชัยชนะ  ถัดกระโทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงชุติมา  มีระหันนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงโชติกา  สุขสุด
ป.4
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
124
เด็กชายญาณภัทร  น้ำคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงญาณิศา  ดวงกลาง
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงญาตาวี  ขุนทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงฐนกชมณท  แก้วไพทูรย์
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
128
เด็กชายฐิติพงศ์  เอียการนา
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 7

ณ อาคาร 1 โรงเรียนชุมชนโนนแดง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
129
เด็กหญิงณัชชานันท์  เหมือนสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
วิทย์ประถม
130
เด็กชายณัฐกรณ์  รอดกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงณัฐชนันท์พร  ด่านเจริญกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงณัฐณิชา  ยินดี
ป.4
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญจันทร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
134
เด็กชายเดโชชัย  เต็งกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
135
เด็กชายตะวันฉาย  มุลวงค์ศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงทิฑัมพร  เรืองสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
137
เด็กชายธนกฤติ  การปลูก
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
138
เด็กชายธนดล  พลแสนทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
139
เด็กชายธนฤกต  ผลพิมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
วิทย์ประถม
140
เด็กชายธนวิน  สิทธิสงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
141
เด็กชายธราเทพ  วรรณทวี
ป.5
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงธารทิพย์  เอี่ยมนอก
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงธีร์จุฑา  วิทยาเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
วิทย์ประถม
144
เด็กชายธีรยุทธ  แตงพิมาย
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
145
เด็กชายนนทกานต์  ศรประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงนภสร  สุขประเสริฐศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงนภัทรลดา  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงนภัสสร  วอสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงนันทพร  คำมี
ป.5
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงนันทิชา  อินประจง
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
151
เด็กชายนิชคุณ  มุ่งเกยกลาง
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงเบญญา  จารีรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงปฏิมากร  โพธิ์ประพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
154
เด็กชายปณชัย  ยินดี
ป.5
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  แท่นทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงปริยฉัตร  ทะสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงปวีลณ์ลดา  พิมพ์แบบ
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงปัณฑิตา  ข้อยุ่น
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 7

ณ อาคาร 1 โรงเรียนชุมชนโนนแดง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
159
เด็กหญิงปุณณิศา  บุญกลาง
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงไปรยา  พงษ์พิมาย
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
161
เด็กชายพงศธร  ซุ่นกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงพรทิพย์  บุญหนูน
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
163
เด็กชายพัชรพงษ์  แกล้วกล้า
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงพัณณิตา  จันทร์โพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงพิชญธิดา  เศษสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงพิชญ์พร  พิมพ์ธาตุ
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มุกดารัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
168
เด็กชายพีรชา  ผูกศิริ
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
169
เด็กชายพีรพล  เพ็งอาทิตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
170
เด็กชายพีรพัฒน์  แสไพศาล
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงพุทธไทย  เกษะ
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงแพรวา  สิงห์มาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
วิทย์ประถม
173
เด็กชายภัทรพล  กลิ่นขจร
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงภัทราวดี  พัฒนะแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงภันทิลา  ทำนานอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
176
เด็กชายภูมรินทร์  ภาคนอก
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
177
เด็กชายภูริณัฐ  อนันต์
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงมัลลิกา  ศรีนอก
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงเมธิตา  นามดี
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
180
เด็กชายรวิภูมิ์  ยอดนางรอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงวชิโณทัย  สามารถกุล
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
182
เด็กชายวรากร  ชำนาญรบ
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงวรินษรา  หมายถมกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงวิภาดา  สุนิจกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
วิทย์ประถม
185
เด็กชายศิรวิทย์  ไชยรา
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงศิรัตนา  กูลพิมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
วิทย์ประถม
187
เด็กชายสิทธิพงษ์  เรื่อศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงสุชาดา  แสนเจ็ก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 7

ณ อาคาร 1 โรงเรียนชุมชนโนนแดง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
189
เด็กหญิงสุปิยะนันท์  กระพี้นอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
190
เด็กชายสุรเดช  หมอสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
วิทย์ประถม
191
เด็กชายสุริยพงษ์  ธุระสุข
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงแสงดาว  บุญหนูน
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงอชิรญา  ชินกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงอนัญญา  ค้ากระบือ
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงอภิชญา  บรรจง
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงอภิญญา  เด็ดดวงรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงอัญชนิตา  ฉุดพิมาย
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงอัญชลี  ศรีฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม