ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 7

ณ อาคาร 1 โรงเรียนชุมชนโนนแดง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกรกฤต  สรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกันทรากร  หมั่นการ
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงเกณิกา  ธัญญาหาร
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายเกียรติกุล  สรสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขล้อม
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายชิษณุพงษ์  ภัคดีนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงชุติมา  พันธ์อินทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงฐิติกานต์  ทวีบุญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงฐิติรัตน์  อาภาธีรพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายณภัทร  สามิดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายณัฐบดินทร์  วุฒิพุทธศาสตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายณัฐพัชร์  กล้าหาญ
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายดุลยวัต  เพชรแสน
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงตกมล  ไกรสน
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงธนวรรณ  ฉุดพิมาย
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายธนวัฒน์  เกนอก
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายธนากร  แสนลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายธีรภัทร์  อินประจง
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงเบญญาภา  เพ็งศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงปานรพี  วาดพิมาย
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายพชร  พรมเขียว
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงพรสิริ  ปั้นนอก
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายภพธรรม  เกษนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงภรณ์พัชษนันต์  อนันต์
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงภัทรจาริน  กระสินธุ์หอม
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายภาสกร  โสมทองหลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงภุชาพร  อุ่นกุดเชือก
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงรดา  สรสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายวรากร  บุญเอก
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงวรินทร  สังฆมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 7

ณ อาคาร 1 โรงเรียนชุมชนโนนแดง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กหญิงวฤตตวรรณ  นวลหมื่นไวย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงวิไลวรรณ  รัตนเย็นใจ
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงศวิตา  เขจรกลาง
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงศศิชา  บรรดาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงศิวพร  แนบกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กชายสิริทรรธ  แววไธสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงสุชาดา  สุวรรณศรี
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงสุพิชชา  งิมขุนทด
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ดวงอินทร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายอดิรุจ  แม้นเลิศ
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงอัญฑิฌา  พุ่มบุตร
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงอัมพิกา  ประกอบผล
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายอาชวิน  แซ่จ๋าว
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงอาทิตยา  เกนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครราชสีมา เขต 7

ณ อาคาร 1 โรงเรียนชุมชนโนนแดง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
45
เด็กหญิงกชวรรณ  ชีโพธิ์
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงกรกนก  สมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงกิตตีระวี  ธรรมดา
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เลี้ยงวงษ์
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงแก้วกัญญา  แก้วนามอม
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายจิรันธนิน  เคล้ากลาง
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายจุลจักร  จันทวิลา
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงชนัญญา  อุทัยพร
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงชนิภา  คีรี
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงชิดชณก  ทิพรักษ์
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายเชาภัทร์  คำแก้ว
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงโชติกา  ช่างเกวียน
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงฑิตยา  สกุลยั่งยืนเจริญ
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงณัชชา  กุดนอก
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศิลป์ประกอบ
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงดวงพร  อาศัยนา
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงดุษยา  ทือเกาะ
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายทัศนวัฒน์  ศิริวัฒน์
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายทินภัทร  อยู่รอด
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงธนพร  โคตรสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายธนากร  บุญเอก
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายธีรติ  ไชยเสนา
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายธีรพงศ์  ธรรมลังกา
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงนวิญญา  วิกสิตบุตร
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายบัญญวัต  ทรัพย์ประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงบุญญิศา  พรมฉายา
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กชายปฏิวัติ  โสมพิมาย
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงปนิดา  มีระหันนอก
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงปนิตา  คุ้ยมอน
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงปัญฑิตา  ยศเกศ
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครราชสีมา เขต 7

ณ อาคาร 1 โรงเรียนชุมชนโนนแดง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
75
เด็กหญิงปีย์วรา  โพธิ์ศรี
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงพรทิพา  หงษ์ทอง
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายพรเทพ  เอมกฤษ
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงพิชญาภา  สุวรรณรัตน์
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ชีโพธิ์
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายภควัฒน์  ทาดาจันทร์
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายภานุวัฒน์  พิผ่วนนอก
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงภุฌาพร  เกิดโมลี
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายภูผา  ศรีษะนอก
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายยิ่งเจริญ  อุตโมท
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายรัชชานนท์  ขุนแก้วพะเนาว์
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายรัฐเขตต์  ประเสิรฐพรม
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  สระแก้ว
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายวงศธร  พิพ่วนนอก
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงวรรณพร  พิศเพ็ง
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงวัชราภรณ์  ตู้สระเกษ
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงศศิวภรณ์  สีหาจันทร์
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายสโรชา  สุระสุข
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายสิทธิโชค  นาคแท้
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงสุชญา  อุทัยพร
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงสุภัสรา  ด่านลำมะจาก
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงสุวรรณษา  ชุติยาวรานนท์
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายอัครพล  พานิชย์นอก
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายอัฐธพล  โม้มกลาง
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 7

ณ อาคาร 1 โรงเรียนชุมชนโนนแดง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
99
เด็กหญิงกมลทิพย์  อิ่นคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงกมลวรรณ  สุวรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงกฤติยา  โมรานอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงกันยาวีร์  ประสมสัตย์
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ศิลป์ประกอบ
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายกิตติธัช  คำสอนพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ประทุมเกสร
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงแก้วรัตนา  แก้วนามอม
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงคชาภรณ์  บรรจง
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงจอมขวัญ  บัวบาลศรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงจิดาภา  พรมพิลา
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงจิรัญญา  รสน้อย
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงจุฑารัตน์  วงษ์มี
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงชญานิตย์  ธัญญาหาร
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงชนมน  ศรีสุราช
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงชนัญชิดา  แคนอินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงชนัญชิดา  รักษานา
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายชนากร  สุวรรณชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายชโนทัย  เต็งกลาง
ป.4
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงชมพูนุช  ประกอบผล
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  มาตรปัญญา
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงชัญญานุช  ดับใหม่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายชัยชนะ  ถัดกระโทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงชุติมา  มีระหันนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงโชติกา  บุตรกลาง
ป.4
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายญาณภัทร  น้ำคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงญาณิศา  ดวงกลาง
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงญาตาวี  ขุนทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงฐนกชมณฑล์  แก้วไพทูรย์
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายฐิติพงศ์  เอียการนา
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 7

ณ อาคาร 1 โรงเรียนชุมชนโนนแดง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
129
เด็กหญิงณัชชานันท์  เหมือนสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายณัทกรณ์  รอดกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงณัฐชนันท์พร  ด่านเจริญกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงณัฐณิชา  ยินดี
ป.4
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญจันทร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายเดโชชัย  เต็งกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายตะวันฉาย  มุลวงค์ศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงทิฑัมพร  เรืองสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายธนกฤติ  การปลูก
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายธนดล  พลแสนทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายธนฤกต  ผลพิมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายธนวิน  สิทธิสงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายธราเทพ  วรรณทวี
ป.5
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงธารทิพย์  เอี่ยมนอก
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงธีร์จุฑา  วิทยาเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายธีรยุทธ  แตงพิมาย
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายนนทกานต์  ศรประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงนภสร  สุขประเสริฐศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงนภัทรลดา  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงนภัสสร  วอสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงนันทพร  คำมี
ป.5
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงนันทิชา  อินประจง
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายนิชคุณ  มุ่งเกยกลาง
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงเบญญา  จารีรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงปฏิมากร  โพธิ์ประพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายปณชัย  ยินดี
ป.5
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  แท่นทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงปริยฉัตร  ทะสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงปวีลณ์ลดา  พิมพ์แบบ
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงปัณฑิตา  ข้อยุ่น
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 7

ณ อาคาร 1 โรงเรียนชุมชนโนนแดง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
159
เด็กหญิงปุณณิศา  บุญกลาง
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงไปรยา  พงษ์พิมาย
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายพงศธร  ซุ่นกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงพรทิพย์  บุญหนูน
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายพัชรพงษ์  แกล้วกล้า
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงพัณณิตา  จันทร์โพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงพิชญธิดา  เศษสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงพิชญ์พร  พิมพ์ธาตุ
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มุกดารัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายพีรชา  ผูกศิริ
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายพีรพล  เพ็งอาทิตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายพีรพัฒน์  แสไพศาล
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงพุทธไทย  เกษะ
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงแพรวา  สิงห์มาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายภัทรพล  กลิ่นขจร
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงภัทราวดี  พัฒนะแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงภันทิลา  ทำนานอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กชายภูมรินทร์  ภาคนอก
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายภูริณัฐ  อนันต์
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงมัลลิกา  ศรีนอก
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงเมธิตา  นามดี
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายรวิภูมิ์  ยอดนางรอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงวชิโณทัย  สามารถกุล
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายวรากร  ชำนาญรบ
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงวรินษรา  หมายถมกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงวิภาดา  สุนิจกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายศิรวิทย์  ไชยรา
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงศิรัตนา  กูลพิมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายสิทธิพงษ์  เรื่อศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงสุชาดา  แสนเจ็ก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 7

ณ อาคาร 1 โรงเรียนชุมชนโนนแดง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
189
เด็กหญิงสุปิยะนันท์  กระพี้นอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายสุรเดช  หมอสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายสุริยพงษ์  ธุระสุข
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงแสงดาว  บุญหนูน
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงอชิรญา  ชินกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงอนัญญา  ค้ากระบือ
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงอภิชญา  บรรจง
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงอภิญญา  เด็ดดวงรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงอัญชนิตา  ฉุดพิมาย
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงอัญชลี  ศรีฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์