ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร 3 ตึกคอม ห้องป.4/1 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  พร้อมสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกรชนก  ปุระหล่า
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
3
เด็กชายกรทักษ์  ชอบอิสระ
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
4
เด็กชายกรพัฒน์  เสียนนอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
5
เด็กชายกรภัทร  แสงสว่าง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกรรณิกา  เตียนศรี
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤชณัท  สุมงคล
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤติน  นาโสก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤศชนกร  คมพจน์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤษฎา  ภัทรภาคย์พงษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤษณพงศ์  สาลีพวง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤษณพงษ์  พันธุพิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิตประถม
13
เด็กชายกฤษนล  ปาธิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
14
เด็กชายกวิน  หวังร่วมกลาง
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
15
เด็กชายกวินชนินทร์  ภูหนองโอง
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกวินธิดา  ภูหนองโอง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
17
เด็กชายกวินวัทน์  ฉัตรมณีรุ่งเจริญ
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิตประถม
18
เด็กชายก้องภพ  จำปาราช
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกัญจน์อมล  นรมาตร
ป.5
โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์)
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์  แอมกิ่ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิริยะปัญญาสกุล
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกันติชานันท์  ไพณรินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกาญจน์ติญา  ส่งเสริฐ
ป.6
โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์)
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกานต์ธีรา  อุ้ยเลิศ
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
25
เด็กชายกิตติคุณ  สำราญสุข
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกีรัตยา  ชัยวงษ์
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกุมารี  เพชรสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกุลนิดา  เกาะด่านกลาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
คณิตประถม
29
เด็กชายขจรศักดิ์  ภูแกดำ
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
30
เด็กหญิงขณิษฐา  ปลัด
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
31
เด็กหญิงขวัญศิริ  แก้วศรี
ป.6
โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์)
คณิตประถม
32
เด็กหญิงเขมมิกา  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
33
เด็กชายเขมราช  พัตรากิจ
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
34
เด็กชายคณิต  อุปมานะ
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
35
เด็กชายโฆสิต  สีอ่อนนอก
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร 3 ตึกคอม ห้องป.4/2 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจตุภรณ์  นาทุม
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
37
เด็กหญิงจรรยพร  มาตรวังแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านดงบัง
คณิตประถม
38
เด็กชายจักรพงษ์  สนามพรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิตประถม
39
เด็กชายจักริน  มณีวงษ์
ป.5
โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์)
คณิตประถม
40
เด็กหญิงจันทมณี  ไข่กระโทก
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
คณิตประถม
41
เด็กหญิงจันทัปปภา  เกษนอก
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
42
เด็กชายจารุพงษ์  บุษย์ศรี
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
43
เด็กชายจารุเมธ  สีบุดศรี
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
44
เด็กหญิงจิตรทิวา  รักสุจริต
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
45
เด็กชายจิรชยาวิชญ์  แก้วดอนรี
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิตประถม
46
เด็กชายจิรฐา  กาเวสูง
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
47
เด็กหญิงจิรัญชยา  อุดทา
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
48
เด็กชายจิรายุ  บุญมา
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
49
เด็กชายจีรพล  ลามพัฒน์
ป.4
โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์)
คณิตประถม
50
เด็กชายจีรภาส  แจ้งไพร
ป.6
โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์)
คณิตประถม
51
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ธูปหอม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
คณิตประถม
52
เด็กชายฉันทพัฒน์  ศิริมนตรี
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
53
เด็กชายชญาณ์นันท์  โพคาทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
54
เด็กหญิงชญานิศ  สุดแสวง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
55
เด็กหญิงชนกวนัน  ศรีบุญยัง
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
56
เด็กหญิงชนิสรา  สร้อยสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย
คณิตประถม
57
เด็กหญิงชลนิชา  พลยุทธ์
ป.6
โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์)
คณิตประถม
58
เด็กชายชวิน  อโณทัยไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิตประถม
59
เด็กชายชัยวัฒน์  ทองแสน
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
60
เด็กหญิงชาลิสา  มาลาศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิตประถม
61
เด็กชายชินภัทร  กิมะโน
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
62
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พนมศิลป์
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
63
เด็กหญิงชุติมา  หาริตะวัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย
คณิตประถม
64
เด็กชายโชติภณ  สุกรินทร์
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
65
เด็กหญิงญาณินท์  สะวงค์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
66
เด็กหญิงญานิศา  พลตื้อ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
67
เด็กชายฐาปกรณ์  ปัดทุม
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
68
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ยินดีฉาย
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
69
เด็กชายฑัลก์หิรัญ  อู่นอก
ป.6
โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์)
คณิตประถม
70
เด็กชายณพชร  พรมจันทร์
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร 3 ตึกคอม ห้องป.4/3 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณภัทร  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
72
เด็กหญิงณษมา  ศรีนอก
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
73
เด็กหญิงณัชชา  ทาสะโก
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
คณิตประถม
74
เด็กหญิงณัชชา  มาธีระ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
75
เด็กชายณัฏฐ์  ธรรมชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิตประถม
76
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ปักโคทานัง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
77
เด็กหญิงณัฐชนีกร  วิเศษธร
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
78
เด็กหญิงณัฐฑิตา  วัยจำปา
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
79
เด็กหญิงณัฐณิชา  ประวันนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิตประถม
80
เด็กชายณัฐนนท์  คุณชยากร
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
81
เด็กชายณัฐภัทร  การชงัด
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
82
เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทมูลตรี
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
83
เด็กชายณัฐวุฒิ  หาญชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านดงบัง
คณิตประถม
84
เด็กหญิงณิชาภัทร  ศัลย์วิเศษ
ป.5
โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์)
คณิตประถม
85
เด็กหญิงณัฐสุดา  กัญญาวัชยุวพงษ์
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
86
เด็กหญิงดุจจันทร์  ชาวสวน
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
87
เด็กชายเดชกมล  ตั้งสันติถาวร
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
88
เด็กชายตะวัน  ชาวสวน
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
89
เด็กชายเตอฉวน  ลี
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิตประถม
90
เด็กหญิงทักษอร  ทิยา
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
91
เด็กชายทักษิกร  ร่มรุกข์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
92
เด็กชายทัพพ์เทพ  การปลูก
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
93
เด็กหญิงธณิดา  ศิริศักดิ์
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิตประถม
94
เด็กชายธนกร  การะสิงห์
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิตประถม
95
เด็กชายธนกฤต  อุตมะพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
96
เด็กชายธนพัฒน์  บุเกษ
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิตประถม
97
เด็กชายธนพัฒน์  สุขวัฒน์เมธีวงศ์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
98
เด็กหญิงธนภรณ์  ภาเจริญ
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
99
เด็กชายธนภัทร  รายณะสุข
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
100
เด็กชายธนภูมิ  มาเอก
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
101
เด็กหญิงธนัชพร  มาลีวรรณ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
102
เด็กชายธนัญชัย  ศรีนอก
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
103
เด็กหญิงธรณ์ธันย์  คงจันทร์
ป.5
โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์)
คณิตประถม
104
เด็กหญิงธัญพิชชา  วรรณปะเก
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
105
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ขันศักดิ์ขวา
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร 3 ตึกคอม ห้องป.4/4 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายธัญวุฒิ  ศรีนอก
ป.4
โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์)
คณิตประถม
107
เด็กหญิงธิดารัตน์  บรรจงสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
108
เด็กชายธิติการณ์  ผึ่งนอก
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
109
เด็กชายธีรภัทร  เกษมธรรมแสวง
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิตประถม
110
เด็กชายธีรภัทร  ตันติชัยวรนุช
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
111
เด็กหญิงนริสรา  ศิริมนตรี
ป.5
โรงเรียนบ้านดงบัง
คณิตประถม
112
เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญภักดี
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
113
เด็กหญิงนันท์นลิน  นาดี
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
114
เด็กหญิงนันทภัค  ชัยนอก
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
115
เด็กหญิงน้ำฝน  ปัดทุม
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
116
เด็กหญิงนิชาภา  ฮวบกระโทก
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
117
เด็กชายบดินทร์  ทองจอก
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
118
เด็กหญิงบัวชมพู  รักธงชัย
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
119
เด็กชายปกรณ์  ประสบโชค
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
120
เด็กชายปกรณ์  พลโดด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
121
เด็กชายปฏิภาณ  สมพงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
คณิตประถม
122
เด็กชายปรเมศ  สีบุดศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านดงบัง
คณิตประถม
123
เด็กหญิงประภัสสร  เปรมปรี
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
124
เด็กชายประสิทธิ์โชค  ไชยนรินทร์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
125
เด็กหญิงปรางค์วลัย  อินทร์ชำนาญ
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
126
เด็กหญิงปรียาภัทร  นวลศรี
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
127
เด็กชายปองปราชญ์  ทองดี
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิตประถม
128
เด็กชายปัญจพล  ชัยอมรนุกูล
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
129
เด็กหญิงปัณฑิตา  นวลิขิตกุล
ป.6
โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์)
คณิตประถม
130
เด็กชายปัณณวิชญ์  แถมดอน
ป.4
โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์)
คณิตประถม
131
เด็กหญิงปานชีวา  สืบสำราญ
ป.6
โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์)
คณิตประถม
132
เด็กหญิงปารมี  แย้มศรี
ป.4
โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์)
คณิตประถม
133
เด็กหญิงปาริฉัตร  ลาดเหลา
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
134
เด็กหญิงปิยธิดา  จันทร์วงษา
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
135
เด็กหญิงปิยะพร  คำแสนโคตร
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
136
เด็กหญิงปิยะภาพร  คำวิชา
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
137
เด็กหญิงปีใหม่  บรรดาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
138
เด็กชายเปรม  ฮมภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
139
เด็กหญิงผกาวรรณ  แสนยศ
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิตประถม
140
เด็กชายพงศภัค  กิตตินาถไกรวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร 3 ตึกคอม ห้องป.5/1 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายพงศ์ศรัณย์  บัวรุ่ง
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
142
เด็กหญิงพรธิพา  ล่ามลคร
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
143
เด็กหญิงพรรณนารา  ทุมเกษม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
144
เด็กหญิงพรรณอร  กินรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิตประถม
145
เด็กชายพฤฒิชัย  ปัดทุม
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
146
เด็กชายพลชนะ  มาสีดา
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย
คณิตประถม
147
เด็กหญิงพัชริญา  พรมสุภาพ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
148
เด็กชายพันธกานต์  แสงโสดา
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
149
เด็กหญิงพิชญา  กลั่นกษตรวิทย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิตประถม
150
เด็กหญิงพิชญากร  กระหม่อมทอง
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
151
เด็กหญิงพิชามญชุ์  รองศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
คณิตประถม
152
เด็กชายพิชิตชัย  โวหารลึก
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
153
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญมา
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
154
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  กงกลาง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิตประถม
155
เด็กชายพิริยพงศ์  พุมมาลา
ป.6
โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์)
คณิตประถม
156
เด็กชายพีรพัฒน์  ลิขิตดำรงค์เกียรติ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
157
เด็กหญิงเพ็ญวิจิตร  โชคมงคล
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
158
เด็กหญิงแพรวา  โฆสิกุล
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
159
เด็กหญิงฟารีดา  นาดี
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
160
เด็กชายภทรวรรธ  ดิสโร
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
161
เด็กหญิงภัคจิรา  ยังกลาง
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิตประถม
162
เด็กชายภัทรกร  ฟุ้งกลาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
163
เด็กชายภัทรดนัย  ถนอมดำรงศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
164
เด็กหญิงภัทรธิดา  ไทยแท้
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
165
เด็กหญิงภัทรธิดา  แปะจัตุรัส
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
คณิตประถม
166
เด็กหญิงภัทรธิดา  มาตรวังแสง
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
167
เด็กหญิงภัทรภัสสร  ของดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
168
เด็กหญิงภัทรวดี  คำผาย
ป.4
โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์)
คณิตประถม
169
เด็กหญิงภัทรวดี  โคตรชมภู
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
คณิตประถม
170
เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ธรรมสุนา
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
171
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีวันทา
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
172
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สุวิวัฒนพงศ์
ป.4
โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์)
คณิตประถม
173
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  แสนสุข
ป.5
โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์)
คณิตประถม
174
เด็กชายภานุพงษ์  คำงาม
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
175
เด็กหญิงภาวรินทร์  กรวยสารคาม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร 3 ตึกคอม ห้องป.5/2 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายภูมิภักดี  ประจันตะเสน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
177
เด็กชายภูริทัศน์  สิมศรี
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
178
เด็กหญิงภูษณิศา  ทองปัญญา
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
179
เด็กหญิงมนสิชา  โคตรพจน์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
180
เด็กหญิงมัญฑิตา  มาระศรี
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
181
เด็กหญิงมัลลิกา  สวยกลาง
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
182
เด็กหญิงมารินี  รุประมาณ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
183
เด็กชายรพีพัฒน์  สมชอบ
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
184
เด็กหญิงรัญชนา  หาใหญ่
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
185
เด็กชายรัฐเกล้า  แววโคกสูง
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
186
เด็กชายรัฐภูมิ  พิงชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
187
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ขอชูกลาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
คณิตประถม
188
เด็กหญิงลภัสร  จ้ายหนองบัว
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิตประถม
189
เด็กชายวชิรวิชญ์  วงค์ศรี
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
190
เด็กหญิงวรรณวิสา  ทับทิม
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
191
เด็กหญิงวรรณิดา  มณีวงษ์
ป.6
โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์)
คณิตประถม
192
เด็กหญิงวรางคณา  ภิญญาวาศ
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
193
เด็กหญิงวราภรณ์  ทองมาก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
คณิตประถม
194
เด็กหญิงวันดี  สมวันดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
คณิตประถม
195
เด็กหญิงวารุณี  สุรศร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
คณิตประถม
196
เด็กชายวิชญะ  อยู่บุรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
คณิตประถม
197
เด็กหญิงวิชญาดา  ทุงฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิตประถม
198
เด็กหญิงวิมลพรรณ  สิมศิริวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิตประถม
199
เด็กหญิงศตพร  ลบหนองบัว
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิตประถม
200
เด็กชายศักดินันท์  เถินมงคล
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
201
เด็กชายศิรพัฒน์  สุวรรณคำ
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
202
เด็กชายศิรวิทย์  การปลูก
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
203
เด็กหญิงศิริรัตน์  ร่มรุกข์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
204
เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทิ
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว
คณิตประถม
205
เด็กหญิงศิริวิมล  นิจภักดี
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
206
เด็กหญิงศิโรรัตน์  คลังสมบัติ
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย
คณิตประถม
207
เด็กชายศุภวิชญ์  ทองดีนอก
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
208
เด็กชายศุภวิชญ์  ยศรุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
209
เด็กชายศุภสิทธิ์  สงคราม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
210
เด็กหญิงสไบพลู  พันธ์วัง
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร 3 ตึกคอม ห้องป.5/3 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายสรรหา  จันทะเบี้ยว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย
คณิตประถม
212
เด็กหญิงสรัลนุช  จัดนอก
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
213
เด็กชายสหรัฐ  ศรีรัตน์
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
214
เด็กชายสิทธินนท์  เลิศบัวบาน
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
215
เด็กชายสิทธิพงษ์  นอสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
216
เด็กหญิงสิริยาภัส  ศรีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
217
เด็กหญิงสุจิตรา  นวลสีดา
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
218
เด็กหญิงสุชานาถ  สุธาศรี
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
219
เด็กหญิงสุชาวดี  โชติไธสง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
220
เด็กหญิงสุทธิดา  บุญปก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
221
เด็กหญิงสุธาสินี  จิตรนอก
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
222
เด็กหญิงสุพิชญาภา  เชิญกลาง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
223
เด็กชายสุภาดา  สำเนียงงาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
224
เด็กหญิงสุภาพร  วงษ์จันลา
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
225
เด็กชายอดิศักดิ์  ชูอิฐ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
คณิตประถม
226
เด็กหญิงอนิตศรา  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิตประถม
227
เด็กชายอนุชิต  จิตรนอก
ป.5
โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์)
คณิตประถม
228
เด็กชายอนุพงศ์  ชาปัญญา
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
229
เด็กหญิงอภัสรา  เมืองแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสี
คณิตประถม
230
เด็กหญิงอภิญญา  เกณขุนทด
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
231
เด็กหญิงอรพรรณ  ดาปุย
ป.4
โรงเรียนบ้านดงบัง
คณิตประถม
232
เด็กชายอรรถพล  เมิกข่วง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
233
เด็กหญิงอริสรา  กุยวาปี
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
234
เด็กหญิงอริสลา  เทพศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
235
เด็กหญิงอลิตา  ไธสง
ป.5
โรงเรียนบ้านดงบัง
คณิตประถม
236
เด็กชายอะริณย์  อัครานุรักษ์กุล
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิตประถม
237
เด็กหญิงอัจฉริยา  นาดี
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิตประถม
238
เด็กหญิงอัจฉริยา  แสนหอม
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
239
เด็กหญิงอาภัสรา  ชาชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านดงบัง
คณิตประถม
240
เด็กชายอำนาจ  ทัพธานี
ป.6
โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์)
คณิตประถม
241
เด็กหญิงเอวิกา  นาไชยเลิศ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
242
เด็กหญิงแอนนิต้า  ฮิกกินส์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร 3 ตึกคอม ห้องป.5/4 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
243
เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีบุดดา
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงกมลชนก  ศุภมาสมงคล
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงกรรณ์ติมา  พรแสน
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
246
เด็กหญิงกฤตติภัค  ดงอามาตร
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
247
นายก้องเกียรติ  แสงงาม
ม.3
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงกัญญาพัชร  พลเยี่ยม
ม.1
โรงเรียนวัดบ้านไร่
คณิต ม.ต้น
249
เด็กชายกันตธีร์  อัครปรีชาศาสตร์
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงกันธิมา  พลเรือง
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงกัลย์สุดา  มะณีกัน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายกิตติพงษ์  เที่ยงโยธา
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
253
เด็กชายกิตติยศ  พลชำนิ
ม.2
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายกิตติศักดิ์  ตั้งสันติถาวร
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
255
เด็กชายกุมภาพันธ์  วัชรภิรมย์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงเกศญา  พิศนอก
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
257
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดอกพยอม
ม.2
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
258
นายเกียรติศักดิ์  ผ่องเพิ่ม
ม.3
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญประจง
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
260
เด็กชายคุนากร  นารีจันทร์
ม.3
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
261
เด็กชายเคลิน  คอลเลตต์
ม.2
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายจักรพันธ์  ประทุมนอก
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
263
เด็กชายจักรินทร์  จงเทพ
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงจันจิรา  สามนคร
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงจันจิรา  เหง้าชัยภูมิ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงจามณี  สุโพธิ์
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงจิรภิญญา  อุทธกัง
ม.2
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
268
เด็กชายจิรโรจน์  กิตินนท์ธวัฒน์
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงจิราภา  กาเวสูง
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
270
เด็กชายจิราวัฒน์  กิตินนท์ธวัฒน์
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
271
เด็กชายเจษฎา  โคตชัยยา
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
272
เด็กชายเจษฎา  ดงหงษ์
ม.3
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
273
เด็กชายเจษฎาภรณ์  ชัยปัญญา
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงชญานิศ  ชาวสวน
ม.2
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
275
เด็กชายชนะชัย  ลงชัยภูมิ
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงชนากานต์  การนา
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
277
เด็กชายชนาพัฒน์  งามพลทอง
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร 3 ตึกคอม ห้องป.6/1 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
278
เด็กหญิงชลธิฌา  ปะจันทา
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายชาญณรงค์  แรกไธสง
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงชาลิสา  กาเวสูง
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
281
เด็กหญิงชาลิสา  สังข์สุข
ม.2
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงชุลีพร  ชัยศรี
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงญาณี  กินรี
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงญาดา  หุนสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
285
เด็กชายฐาณภัทร  ภูมิมะนาว
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงฐาปนีย์  จันทร์เทียน
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ราชสมบัติ
ม.3
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายณฐวัฒน์  เงินอร่าม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายณรงค์ชัย  กุสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ช่างเหล็ก
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  โพคาทรัพย์
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  เซิกรัมย์
ม.2
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายณัฐกุล  สมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
คณิต ม.ต้น
294
เด็กชายณัฐชนัน  ผ่องพรรณ์
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงณัฐชยา  วานนท์
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงณัฐชา  ภัทรภาคย์พงษ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงณัฐฐา  ว่องธัญกรณ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงณัฐธิดา  เกตุขุนทด
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงณัฐนันท์  สิงหาระโท
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
300
นายณัฐพล  วันสา
ม.3
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
301
เด็กชายณัฐภูมิ  ขอนบกลาง
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายณัฐวุฒิ  ใสสะรัง
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงณัฐศิริ  ธุระธรรม
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงดาราวดี  คงบุญวาสน์
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงดุสิตา  ต่อชีพ
ม.2
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงทิพย์สุดา  สูหา
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงทิพย์อักษร  อาถนาทิพย์
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
308
เด็กชายเทพฤทธิ์  ปัจจัยนุกูล
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
309
เด็กชายธนกร  แสนจันทรแดง
ม.3
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
310
เด็กชายธนกฤต  จันทนสมิต
ม.2
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
311
เด็กชายธนบดี  ชุ่มหมื่นไวย์
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงธนพร  ทวยทา
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร 3 ตึกคอม ห้องป.6/2 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
313
เด็กชายธนภัทร  นาดี
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
314
เด็กชายธนวัฒน์  เทพทรัพย์สิริ
ม.3
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
315
เด็กชายธนา  ภูวงเดือน
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
316
เด็กชายธนากร  ดาวศิริกุล
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
317
เด็กชายธนากร  พลประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
318
เด็กชายธนาวุฒิ  ประกอบกิจ
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นาดี
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงธัญญารัตน์  จอมคำสิงห์
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
321
นางสาวธัญวรัตน์  วงศ์หาจักร์
ม.3
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงธารวารินทร์  สุนทรรส
ม.2
โรงเรียนวัดบ้านไร่
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงธิดารัตน์  หวังสิวกลาง
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงธิติญา  ศักดิ์กุลพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
325
เด็กชายธิตินันท์  วรรณปะเก
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายธีรเดช  ลิขิตรัตนากร
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงธีรนุช  พรมแก้ว
ม.2
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายธีรพัฒน์  หัตจิต
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายธีรภัทร  สายศรี
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
330
เด็กชายธีระวัฒน์  บ่อสารคาม
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงนริศรา  วงค์เสน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงนลพรรณ  ลูนมาตร
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
คณิต ม.ต้น
333
เด็กชายนวพล  นราพงษ์
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
334
เด็กชายนันทวัฒน์  คำเสนา
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงนิตยา  ธรรมมานอก
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงนุชศรา  เสนาะสังข์
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงบุญญิสา  อุ่นอก
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงบุณยวีร์  คำสอนทา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงเบญจจินดา  ธุระพันธ์ุ
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงเบญจรัตน์  กาดรัมย์
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายปฏิภาณ  จัดกลาง
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
342
เด็กชายปภังกร  เมืองกลาง
ม.2
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงประภัสนันท์  ศรีทองนาค
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงปริชญา  สมนอก
ม.3
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงปริณดา  แก้วไตรรัตน์
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
346
เด็กชายปรินทร  คำแก้ว
ม.2
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงปารวี  น้ำใจดี
ม.1
โรงเรียนวัดบ้านไร่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร 3 ตึกคอม ห้องป.6/3 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
348
เด็กหญิงปาริฉัตร  กัญญาวัชยุวพงษ์
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงปิยฉัตร  วานนท์
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงปิยฉัตร  แสนภูมี
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
351
เด็กชายปุญญพัฒน์  นารอด
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงผไทมาศ  บรรดาศักดิ์
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
353
เด็กชายพงศธร  กู่โบราณ
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงพรพัชร  ติดนอก
ม.3
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงพรภิมล  ฤทธิ์บุรี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
356
เด็กชายพรหมพิริยะ  จันลา
ม.2
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงพร้อมทอง  สาลีพวง
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
358
เด็กชายพลจันทร์  โคตรคำ
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
359
เด็กชายพลพล  ลอมโฮม
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงพลอยรุ้ง  สุกรินทร์
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
361
เด็กชายพัชรพล  จงปลูกกลาง
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงพัชราภา  ตะสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนวัดบ้านไร่
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงพัชรีวรรณ  ถาพิลา
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงพิชชา  มะกา
ม.2
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงพิชญาภา  เข็มทอง
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วิเศษรัตน์
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ลักขษร
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
คณิต ม.ต้น
368
นางสาวพิมพ์อักษร  ถานันดี
ม.3
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วเนตร
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
370
เด็กชายพีรพัฒน์  จันทร์ภิรมย์
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
371
นายพุฒิพงศ์  สุมณฑา
ม.3
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงภัทรฑิตา  ประจิตร
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
373
เด็กชายภัทรดนัย  ทองจันทร์
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายภัทรพล  มั่นคงสมบัติ
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
375
นางสาวภัทราภรณ์  สวัสดิ์มงคล
ม.3
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
376
เด็กชายภาณุเชษฐ  นาดี
ม.3
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
377
เด็กชายภูฏาน  ทองปัญญา
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
378
เด็กชายโภคิน  ไชยบุตร
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงมนฤดี  มุ่งมี
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านไร่
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงมนัญชยา  ไปวันหน้า
ม.2
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงมนัญชยา  สมน้อย
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงมาลิณี  ศรีสถาพร
ม.3
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร 5 ตึกใหม่ ห้องม.3/1 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
383
เด็กหญิงมาลีวัลย์  แซ่อิ๋ว
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงมินริตา  ชาวสวน
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงมุกมณี  โล่ห์นารายณ์
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
386
เด็กหญิงเมธาพร  เสือนอก
ม.3
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงเมริณี  รายณะสุข
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
388
เด็กชายยศธร  กู่โบราณ
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
389
เด็กชายยอดชาย  เติมตะขบ
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงยูถิกา  จิววิวัฒน์เสถียน
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
391
เด็กชายรังสิมันตุ์  จัดนอก
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงลัคนา  แก้วดอนรี
ม.3
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงวรรณวรี  โพธิ์แดง
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
394
เด็กชายวรวุฒิ  พันธ์ผ่อง
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงวรัญรัตน์  นนท์นอก
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายวริทธ์  คเชนทร์ชาติ
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
397
เด็กชายวัชรพงษ์  จิตนอก
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
398
เด็กชายวิชชากร  พันธ์ชัย
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
399
เด็กชายวิศวะ  คงวิริยะประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
400
เด็กชายวีรภัทร  ธีรเสถียรภาคย์
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
401
เด็กชายศรายุทธ  ปัดถาวัน
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงศลิษา  อุทัยสา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงศศิกานต์  นานอก
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงศศิธร  เทียมภักดี
ม.2
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงศศินิภา  ลครพล
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงศศิวรดา  ชิมโพธิ์คลัง
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงศศิวิมล  แก้วโนนเฮ้า
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงศศิวิมล  ใจเย็น
ม.2
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงศิราณี  น้อยบัวทิพย์
ม.2
โรงเรียนวัดบ้านไร่
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงศิริวรรณ  หมั่นกลาง
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงศิวะพร  ภูดินทราย
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
412
เด็กชายศุทธิกร  วิวาโค
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
413
เด็กชายศุภฤกษ์  นานอก
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
414
เด็กชายศุภวิชญ์  ไข่กระโทก
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงเศรษฐีนี  ทองมี
ม.3
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
416
นายสถาพร  ไชยสง
ม.3
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
417
นายสนธยา  คงวิริยะประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร 5 ตึกใหม่ ห้องม.3/2 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
418
เด็กชายสนธิ  เงินขาว
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงสาวิกา  สารนอก
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านไร่
คณิต ม.ต้น
420
เด็กชายสิรภัทร  อ่อนนอก
ม.2
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
421
เด็กชายสิรวิชญ์  ปักโคทานัง
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงสิรินภา  การนอก
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงสิริพรรณ  ตะโกนอก
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านไร่
คณิต ม.ต้น
424
นางสาวสิริวัฒนา  เผือกนอก
ม.3
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
425
นายสุทธิพงษ์  พิศนอก
ม.3
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงสุธิดา  แซ่อิ๋ว
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงสุธีรา  ชำนิยา
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงสุพัชรี  จันลา
ม.1
โรงเรียนวัดบ้านไร่
คณิต ม.ต้น
429
นางสาวสุพิชฌาย์  วัจนศริเสถียร
ม.3
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงสุุุดารัตน์  ไพรเขียว
ม.2
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงโสภิตา  เครือแก่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
432
เด็กชายอดิศร  แสวงสุข
ม.2
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
433
เด็กชายอดิศักดิ์  ถาวรพรหม
ม.2
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงอทิตยา  พรมป้อ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิต ม.ต้น
435
เด็กชายอนุพงษ์  แก้วแสนชัย
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
คณิต ม.ต้น
436
นางสาวอนุษรา  รอดภัย
ม.3
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงอภัชญานันท์  กุยวาปี
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงอภิชญา  การค้า
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
439
เด็กชายอภิวัฒน์  เตชะกัน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิต ม.ต้น
440
เด็กชายอภิสิทธิ์  เพชรสร
ม.3
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงอรปรียา  ม่วงปาน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
442
นางสาวอรอุมา  พิมลนอก
ม.3
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงอรอุมา  วงษ์ชาลี
ม.3
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงอริศรา  อายุพัด
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
445
เด็กชายอัศนี  บุญเพลิง
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
446
นายอาทิตย์  แสงไพโรจน์
ม.3
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
447
เด็กชายอานนท์  แสนบุญศิริ
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงอารยา  เชื้อสระคู
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
คณิต ม.ต้น
449
เด็กชายอิทธิพล  จิตระบอบ
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
450
นายอิทธิพล  ยาย่อ
ม.3
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
451
เด็กชายอิสระ  จันภิรมย์
ม.3
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงแอริสา  ปุยคำ
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร 4 ตึกธุรการ ห้องป.1/1 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
453
เด็กหญิงกชพร  จันทะคาม
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงกนกกรณ์  จันทะดวง
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงกนกอร  เดชพละ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
456
เด็กชายกมล  โพธิ์พันไม้
ป.6
โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงกมลชนก  เกตนอก
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงกมลชนก  สังข์เที้ยม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงกรวรรณ  ไกรศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
วิทย์ประถม
460
เด็กชายกริชยากรณ์  มีเกาะ
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
461
เด็กชายกฤษกร  แก้วหิน
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน
วิทย์ประถม
462
เด็กชายกวิน  ฉัตรสันติประภา
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงกวินตา  ใจดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงกวินทิพย์  แก้วเรือง
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงกัญญ์วรา  หาญชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านดงบัง
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มนเทียร
ป.4
โรงเรียนบ้านดงบัง
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปานสาลี
ป.5
โรงเรียนบ้านดงบัง
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงกัญญาภัทร  สิงขรอาจ
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงกัญฑิมา  สอนกระโจม
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
470
เด็กชายกันต์  อำไธสง
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงกัลยาณี  ทองภู
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงกานต์ณิชา  จริยา
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
473
เด็กชายกิตติกร  กรองนอก
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
474
เด็กชายกิตติกรณ์  พันธ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงกิิตติยา  หวังอ้อมกลาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงกีรติสุดา  ด่านพงษ์
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงกุลปริยา  สุวรรณไตรย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงเกศรา  แวะสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงเกศศริณ  อินทกูล
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงเกสราภรณ์  เกิดโมลี
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
481
เด็กชายเกียรตินภัทร์  ป้ายนอก
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงขนิษฐา  สามนคร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  สิงขรอาสน์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงขวัญจิรา  ปุระสะธรรม
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
485
เด็กชายขวัญชัย  กล้าหาญ
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงขวัญช้าว  ไชยลพ
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงเขมจิรา  คำมี
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร 4 ตึกธุรการ ห้องป.1/2 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
488
เด็กชายเขมจิรา  ผาริการ
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
489
เด็กชายเขมณัฐ  วังทอง
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงเขมมิกา  คำทอน
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
491
เด็กชายคมสัน  สอนใต้
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงจรัญญา  เกณขุนทด
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
493
เด็กชายจรัสรวี  คงอินทร์
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
494
เด็กชายจักรพงศ์  วันจงคำ
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงจารุวรรณ  ขันสารัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงจิดาภา  วงษ์งอ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงจิตรลดา  หล่อนครบุรี
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
498
เด็กชายจิรวัฒน์  สารนอก
ป.5
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงจิรัชญา  เชิดชู
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงจิราพัชร  สีลา
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงจิราวรรณ  วงค์คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
502
เด็กชายจิราวัฒน์  ไปวันหน้า
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
503
เด็กชายจีรภัทร  วันสา
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
504
เด็กชายเจตริน  อุปแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
505
เด็กชายฉัตรชัย  จันทะจร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงชญาดา  อุตมะพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
507
เด็กชายชนกร  มาเหง่า
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงชนัญชิดา  นามวงษา
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงชนากานต์  พีเกาะ
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงชมพูนุช  สุขวัฒน์เมธีวงศ์
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
511
เด็กชายชยุตพงศ์  งามทรัพย์มณี
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงชลลดา  อุยเจริญ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงชลิตตา  ถ่ายกลาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
514
เด็กชายชวดล  อิ่มกมล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
วิทย์ประถม
515
เด็กชายชวลิต  ประบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงชวัลนุช  ชนไธสง
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
517
เด็กชายชัชพิสิฐ  ตระการจันทร์
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
518
เด็กชายชิณพัฒน์  พิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงเกศศิริน  อินทกูล
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ต่อชีวัน
ป.4
โรงเรียนบ้านดงบัง
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงญดาภา  นาดี
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงญาดา  รัตนหุน
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร 4 ตึกธุรการ ห้องป.1/3 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
523
เด็กหญิงฐานียา  สุวรรณทา
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงฐิตาพร  สายจันทะคาม
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงฐิตินันท์  จอมสวรรค์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
526
เด็กชายณภัทร  รินทะระ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
527
เด็กชายณรงค์เดช  เกษะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
528
เด็กชายณรงค์รัชต์  งามสม
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
529
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พันธ์ชะเอม
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
530
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ประสันแพงศรี
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
531
เด็กชายณัฏฐภัทร  สงครามรอด
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
532
เด็กชายณัฏฐวีร์  เนตรกลาง
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
533
เด็กชายณัฏฐ์ศุทธี  วันสา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
วิทย์ประถม
534
เด็กชายณัฐกานต์  สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
วิทย์ประถม
535
เด็กชายณัฐกิตต์  นมเฟือง
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงณัฐชยา  กริดเกล้า
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงณัฐชวัล  นาคนอก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงณัฐฑินันท์  อาสานอก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงณัฐณิชา  ช่างเกวียน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
540
เด็กชายณัฐดนัย  แซกรัมย์
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
541
เด็กชายณัฐปกรณ์  บดสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
542
เด็กชายณัฐพงศ์  ทัศนสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงณัฐริกา  ยาหมื่นไวย
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
544
เด็กชายณัฐวรรธน์  มีเพียร
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงณิชานันท์  ศรีอ้วน
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
546
เด็กชายดินตะวัน  ปัจชัย
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย
วิทย์ประถม
547
เด็กชายตะวันฉัตร  การถาง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
548
เด็กชายเตชิต  พรหมชัยนันท์
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
549
เด็กชายเตชินท์  พรหมประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงทักษอร  คำมิสา
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
551
เด็กชายทินภัทร  พานิชนอก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
552
เด็กชายเทพทัต  ทัดวรพงศ์
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
553
เด็กชายแทนคุณ  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
554
เด็กชายธนกร  ชาวสวน
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
555
เด็กชายธนเกียรติ  ดีปัญญา
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
556
เด็กชายธนชล  สุขฑีฆะ
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
557
เด็กชายธนบดี  ฟักสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร 4 ตึกธุรการ ห้องป.1/4 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
558
เด็กชายธนบดี  หาญคำ
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
559
เด็กชายธนพนธ์  มาเอก
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงธนพร  พิบูลย์
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
561
เด็กชายธนพล  ธุระยศ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
562
เด็กชายธนภัทร  บ้วนกลาง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
563
เด็กชายธนภัทร  รามนอก
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
564
เด็กชายธนวัฒน์  ชัยภูริจิรนนท์
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
565
เด็กชายธนวัฒน์  บุญมา
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงธนัชญาภรณ์  อายุยืน
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
567
เด็กชายธนากร  สมดี
ป.4
โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์)
วิทย์ประถม
568
เด็กชายธนากร  สาอุตม์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงธนาภรณ์  ภาเจริญ
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
570
เด็กชายธรณ์เทพ  ประทุมแสง
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
571
เด็กชายธรรมนูญ  รอดกระจ่าง
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
572
เด็กชายธราดล  คำพิมูล
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงธัญลักษณ์  เทพทรัพย์สิริ
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงธันยพร  ทองนอก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
575
เด็กชายธันวา  โนเปือย
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงธารนริน  สวนดี
ป.5
โรงเรียนบ้านดงบัง
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงธาราทิพย์  พุทธชาติ
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงธีรทิพย์  พานิชนอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
579
เด็กชายธีรพงศ์  มูลธรรม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
580
เด็กชายธีรพัฒน์  พรมทอง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
581
เด็กชายธีรภัทร  วิโรจน์รัตน์
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
582
เด็กชายธีรวงศ์  เมืองศรี
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
583
เด็กชายธีรศักดิ์   แสนบุตร
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงนนท์ฐิตา  อาจกล้า
ป.4
โรงเรียนบ้านดงบัง
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงนภัทรสรณ์  กล้าหาญ
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ม่วงนอก
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงนภัสสร  แสงอรุณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
วิทย์ประถม
588
เด็กชายนราธิป  ภูเพ่น
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงนวพรรณ  มาทมูล
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงนันท์นภัส  ช่างเกวียน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
591
เด็กชายนันทิพัฒน์  ขันรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
592
เด็กชายนันทิภัฒน์  ชุมจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร 4 ตึกธุรการ ห้องป.2/1 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
593
เด็กชายนันธพันธ์  จันทร์ใต้
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงนารีรัตน์  เหวชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงนิตะยาภรณ์  นามกัง
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
596
เด็กชายนิติภูมิ  แสงใส
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
597
เด็กชายบัณฑิต  สิมพะราช
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน
วิทย์ประถม
598
เด็กชายบารมี  อ้นทอง
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงบุญธิชา  โคตรศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงเบญญาภา  เลขนอก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
601
เด็กชายปกรณ์  ทองลืม
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
602
เด็กชายปกรณ์  พิริยะ
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงปณิดา  อาจจุลฬา
ป.4
โรงเรียนบ้านดงบัง
วิทย์ประถม
604
เด็กชายปภังกร  ลาดนอก
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงประกายแก้ว  จำนงศิลป์
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
606
เด็กชายประกายวิทย์  เวียงลอ
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงประภาพร  สีพะนาม
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงประภาศรี  ประแดงปุย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงประภิญญา  พรมด่าน
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงประวีณา  ไพเราะ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
611
เด็กชายปรัชญ์  เซียนพิมาย
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงปราณปรียา  ลอมโฮม
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
613
เด็กชายปรารถนา  ปฏิสุขัง
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงปรีชญานันท์  นาดี
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงปรีญาดา  แก้วไตรรัตน์
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
616
เด็กชายปรีติ  ปะติคำ
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงปวันรัตน์  เซ็นนอก
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
618
เด็กชายปัญจพล  เพิ่มพูน
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงปัณฑิตา  พิศนอก
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
620
เด็กชายปาฎิหาร  จิตอังคะ
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงปาลิตา  เซ็นธุลี
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงปาลีนา  เสียนนอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงปิ่นฑิตา  พูนสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงปิยวรรณ  จันทร์งาม
ป.5
โรงเรียนบ้านดงบัง
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงปิยวรรณ  ทองพูล
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงปิยาพัชร  ไวไธสง
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงไปรยา  ไวบรรเทา
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร 4 ตึกธุรการ ห้องป.2/2 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
628
เด็กชายพงศกร  แก้วหิน
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน
วิทย์ประถม
629
เด็กชายพงศกร  ปัญญาโญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
วิทย์ประถม
630
เด็กชายพงศกร  เรียงนอก
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
631
เด็กชายพงศพัศ  อิ่มน้ำขาว
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
632
เด็กชายพงศภัค  แก้วหีด
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
633
เด็กชายพชร  ชินวิทยาคม
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงพรนภัส  จันทะโสม
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงพรนภา  ชาวสวน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงพรนัชชา  จันทะโสม
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงพรนัชชา  ตีบไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงพรพัชชา  ประจิตร
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงพรรณพิชา  แสงจันทร์ลอย
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
640
เด็กชายพรรษวัฎ  ศรีฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงพรลภัส  ย่าแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
642
เด็กชายพลเทพ  วรรณจงคำ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน
วิทย์ประถม
643
เด็กชายพัชรพล  มุ่งแฝงกลาง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
644
เด็กชายพัชรพล  ลาดเหลา
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงพัชรมัย  พันธ์ชัยเพชร
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงพัชรวรรณ  นนทะสี
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
647
เด็กชายพัณฑกาญจณ์  หาญบุรีวงศ์
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
648
เด็กชายพิชชากร  กิตติวงศ์ตระกูล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงพิชญาดา  น้อมระวี
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงพิชยากร  ศรีสังวาลย์
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงพิชาพร  พรมสายออ
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงพิมพิกา  เทพวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านดงบัง
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงพิยะดา  เก่งรัมย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงพิไลวรรณ  จีนเกิด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
วิทย์ประถม
655
เด็กชายพีรพล  เข็มตรง
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
656
เด็กชายพีรพัฒน์  สนธิ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
วิทย์ประถม
657
เด็กชายเพ็ญคณบดินทร์  วิศวเลิศทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงแพรวา  นาควารี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
659
เด็กชายภคพงศ์  ศรีปราชวิทยา
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงภคพร  จันทวาส
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงภคพร  หลินศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงภัคธีมา  จันทร์คำภา
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร 4 ตึกธุรการ ห้องป.2/3 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
663
เด็กชายภัณธกานต์  วันสา
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงภัทรธิดา  ธรรมสุนา
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงภัทรนันท์  ลุนสมบัติ
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
666
เด็กชายภัทรพงศ์  ภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงภัทรพร  จงนอก
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
668
เด็กชายภัทรพล  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงภัทรภรณ์  รัตนิยะ
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงภาวินี  เทพวงค์
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงภิญญามาศ  หาญสิงห์
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
672
เด็กชายภูกวิน  โม้หอชัย
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
673
เด็กชายภูบดินทร์  แฟมไธสง
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
674
เด็กชายภูวเดช  กรวดนอก
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
675
เด็กชายภูวเดช  ภาคดี
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
676
เด็กชายภูวนาฐ  เกื้อสง
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงมณี  เสริมศักดิ์ดี
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงมนพัทธ์  ลิขิตรัตนากร
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงมนัสวี  จำปาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านดงบัง
วิทย์ประถม
680
เด็กชายมรรควัฒน์  โคตรพัฒน์
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงมุกดาการ  พรมป้อ
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
682
เด็กชายเมธินทร์  เดชทอง
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงเมธิสา  โอนชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงเมษารัตน์  คำภักดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
685
เด็กชายยศวรรธณ์  กิจโป้
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
686
เด็กชายยศวรุตม์  พลพิลา
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงรดามณี  ประสันแพงศรี
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงรพีพร  มาศงามเมือง
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงรักษ์สกุลนิจ  จิตละม่อม
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
690
เด็กชายรังสิมันตุ์  เจริญศรี
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สืบเทพ
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
692
เด็กชายรัฐนันท์  เจริญศรี
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงรัตติกานต์  ทองมาก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงรัตนากร  เชยบุญช่วย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงรุ่งทิวา  จันคำ
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรียะอาด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงรุ้งนภา  เสียดสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร 4 ตึกธุรการ ห้องป.3/1 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
698
เด็กหญิงลักษณ์นารา  ตื้้อคำ
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
699
เด็กชายวงศกร  ดาวศิริกุล
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงวนิดา  ลิขิตรัตนากร
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงวรกมล  สุขประชัย
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
702
เด็กชายวรวิชญ์  จิตดี
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
703
เด็กชายวรวิทย์  วิถีเทพ
ป.4
โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์)
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงวรัชยา  ประทุมวิง
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงวรัญญา  ไพเราะ
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
706
เด็กชายวราพงษ์  อยู่มา
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงวริยา  ภูศรีฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
วิทย์ประถม
708
เด็กชายวโรดม  จันทวี
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงวสุภรณ์  กันสีชา
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
710
เด็กชายวัชชิระ  ศรฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน
วิทย์ประถม
711
เด็กชายวัชรา  ชัยภูธร
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
712
เด็กชายวัชรากร  ขวัญดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงวัชราภรณ์  รุ่งสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงวาสนา  วิชาพร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงวาสิตา  สมน้อย
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
716
เด็กชายวิชิรพงศ์  แสนสุข
ป.4
โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์)
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงวิภาดา  พรมพาน
ป.4
โรงเรียนบ้านดงบัง
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงวิภาวี  ปานสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงวิมลรัตน์  สมพงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงวิมลรัตน์  หอมโกสุน
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงวิยดา  ศรีประทีป
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
722
เด็กชายวิโรจน์  สิทธิผล
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงวิลาวัณย์  พรมกุดตุ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
724
เด็กชายวีรพงษ์  วันจงคำ
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน
วิทย์ประถม
725
เด็กชายวีรพันธ์  มะธิมะเนาว์
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน
วิทย์ประถม
726
เด็กชายวีรภัทร  นาเจ็ก
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
727
เด็กชายวุฒิพงษ์  จังหวะ
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
728
เด็กชายวุฒิพงษ์  ทองนอก
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
729
เด็กชายวุฒิพงษ์  วันน้อย
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงเวธนี  พลอัน
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
731
เด็กชายศรวัสย์  นาชัย
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงศรัญญา  ไชยประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร 4 ตึกธุรการ ห้องป.3/2 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
733
เด็กหญิงศรัญรัตน์  จรมั่งนอก
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
734
เด็กชายศรัณยพงศ์  หลายทวีวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงศรัณย์พร  ชูช่วย
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงศรันย์รัชช์  มาตรวังแสง
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
737
เด็กชายศรันย์  ขันทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงศศิชา  ภาครฉิม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงศศิธร  จันทร์โคตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงศศิธร  รัตนอนันท์
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงศศิธร  ศรชัยวุฒิไกร
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงศศิประภา  การนอก
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงศศิพร  ชาติฉำ
ป.4
โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์)
วิทย์ประถม
744
เด็กชายศักดิ์กาวุธ  รักสุจริต
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงศิรารัตน์  อาจเค
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงศิริจรรยา  ฮาตบุตร
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงศุณิชา  เทินสระเกษ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงศุภิสรา  จันทราช
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงศุภิสรา  วิเศษแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
วิทย์ประถม
750
เด็กชายเศรษฐพงษ์  แหลมกระโทก
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงสมปรารถนา  ด่านลำมะจาก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
752
เด็กชายสมัคร  แซ่โค้ว
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงสรัลพร  ดงหิ่ง
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงสโรชา  ญาติจันทึก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
755
เด็กชายสหภูมิ  ทอนอดี
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
วิทย์ประถม
756
เด็กชายสหรัฐ  พูลพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
757
เด็กชายสาโรช  นมนาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงสาวิกา  พลทามูล
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย
วิทย์ประถม
759
เด็กชายสิทธิชัย  ศรีโยธา
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
760
เด็กชายสิทธิพล  คนขยัน
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงสิรประภา  ช่างปลูก
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
762
เด็กชายสิริภัทท์  นาสวาสดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงสุธาสินี  บุตรเรือง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงสุพิชญา  โปมินทร์
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
765
เด็กชายสุภกิจ  สินกอง
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงสุภัทธิดา  พาลารักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงสุภัทรกุลญา  แจ่มเรือน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร 4 ตึกธุรการ ห้องป.3/3 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
768
เด็กหญิงสุรางคณา  ถวิลรักษ์
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงสุรีรัตน์  ใหญ่สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
770
เด็กชายสุวิจักขณ์  กิจสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ลาดนอก
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงอคัมย์ศิริ  โสภาพร
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
773
เด็กชายอดิชาติ  อำมะรา
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
774
เด็กชายอนาคิน  หาญยุทธ
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
775
เด็กชายอนุชา  พลทามูล
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงอภัชญา  ปะวะโพตะโก
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงอภิชญา  เพชรแสน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
778
เด็กชายอภินัทธ์  จุฑานนท์
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
779
เด็กชายอภิสิทธิ์  พันธ์ุไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงอมรรัตน์  แสวงนอก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงอรทัย  ภูพานทอง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงอรปรียา  วาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงอรปรียา  อิติปิ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงอรสา  รัตนวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงอริสรา  รวมดอน
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงอักษรินทร์  จันทร์ภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
787
เด็กชายอัครภัทร  คลังสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงอังคาร  ปัตตนาโถ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
789
เด็กชายอัญญาฤทธิ์  รักชอบ
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
790
เด็กชายอัฑฒวิน  ศรีสุรารักษ์
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
791
เด็กชายอัยการ  วรรณจงคำ
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงอาภัสร  อังคะฮาด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงอารียา  จันทร์พิมาย
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงอินทุอร  คูวิวัฒน์ธนานนท์
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงอุมาภรณ์  เสนาคลัง
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงเอรวดี  สีเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านดงบัง
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงไอศอร  เคิร์ก
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
798
เด็กชายํธนากร  ปิดหล่า
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร 1 ห้อง 121 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
799
เด็กหญิงกชพร  เเสงส่อง
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีนิมิต
คณิตประถม
800
เด็กหญิงกนกพร  ลอยสนั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านประคำ
คณิตประถม
801
เด็กหญิงกนกมาศ  เรียงแก้ว
ป.6
โรงเรียนวันครู2502
คณิตประถม
802
เด็กหญิงขวัญฤดี  ขำโต
ป.5
โรงเรียนบ้านประคำ
คณิตประถม
803
เด็กหญิงจงกลณี  ปัญญา
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแขม
คณิตประถม
804
เด็กชายจักรภัทร  โพธิ์นอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิตประถม
805
เด็กชายจิรภัทร  ปานรัต
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีนิมิต
คณิตประถม
806
เด็กหญิงชริสรา  หาญสงคราม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแขม
คณิตประถม
807
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ใกล้สุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง
คณิตประถม
808
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เช่นพิมาย
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแขม
คณิตประถม
809
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แนมพลกรัง
ป.5
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
810
เด็กหญิงชุติกาญจน์  โนนเทา
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
811
เด็กชายฐิติวุฒิ  ศิริประภา
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
812
เด็กหญิงณัชชา  เกตุคัมธิวัตร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
813
เด็กหญิงณัฐปภัทร์  ช้อนกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง
คณิตประถม
814
เด็กชายณัฐวุฒิ  บวกโพธิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
815
เด็กหญิงณัทณาภรณ์  หมอสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง
คณิตประถม
816
เด็กหญิงณิชกานต์  เพ็ชรสงคราม
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
817
เด็กชายทวีทรัพย์  ทองสุขนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีนิมิต
คณิตประถม
818
เด็กหญิงทิพานันท์  ชาญนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแขม
คณิตประถม
819
เด็กหญิงเทวิการ์  เขียวโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
คณิตประถม
820
เด็กชายธนวัฒน์  เจิมปรุ
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
821
เด็กชายธนวัฒน์  มูลณี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแขม
คณิตประถม
822
เด็กหญิงธนาพร  ไพราม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแขม
คณิตประถม
823
เด็กหญิงธัญชนก  เยอสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแขม
คณิตประถม
824
เด็กหญิงธัญญานุช  สุขาฤดี
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
คณิตประถม
825
เด็กหญิงนถเนตร  จรรยารัตนกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
คณิตประถม
826
เด็กหญิงนฤดี  ชาญนอก
ป.5
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
827
เด็กหญิงนันทิชา  มุ่งเอื้อมกลาง
ป.4
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
828
เด็กหญิงนิชาภัทร  บุญเข็ม
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
คณิตประถม
829
เด็กหญิงนิศากร  ปลื้มอุดม
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
คณิตประถม
830
เด็กชายปฐวี  บุญภูมิสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านประคำ
คณิตประถม
831
เด็กหญิงปภาวรินท์  เขตกลาง
ป.6
โรงเรียนวันครู2502
คณิตประถม
832
เด็กชายปรมินทร์  หงษ์ทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแขม
คณิตประถม
833
เด็กหญิงประกายวรรณ  สงนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร 1 ห้อง 122 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
834
เด็กหญิงปราณปรียา  ประเสริฐหล้า
ป.5
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
835
เด็กหญิงปวันรัตน์  รัตนวิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง
คณิตประถม
836
เด็กชายปัณณวิชญ์  จงสง่ากลาง
ป.5
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
837
เด็กหญิงปาริสา  ป้องกลาง
ป.5
โรงเรียนวันครู2502
คณิตประถม
838
เด็กหญิงพรรณิภา  คำสอนพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแขม
คณิตประถม
839
เด็กชายพฤทธิคุณ  มีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
840
เด็กหญิงพิมพ์พิไล  นามประไพ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
คณิตประถม
841
เด็กชายพุฒิเมธ  ศรีนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแขม
คณิตประถม
842
เด็กชายพุทธิภาส  สุดนอก
ป.6
โรงเรียนวันครู2502
คณิตประถม
843
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทะล่าม
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
844
เด็กหญิงฟ้าใส  มะนีวัน
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแขม
คณิตประถม
845
เด็กชายภูธเนศ  หาญกล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านขาม (สลากกินแบ่งสมทบ)
คณิตประถม
846
เด็กชายยศกร  นอกพล
ป.4
โรงเรียนบ้านศรีนิมิต
คณิตประถม
847
เด็กหญิงรสิตา  แสงศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง
คณิตประถม
848
เด็กหญิงรุจจิรัตน์  แถมเจริญ
ป.5
โรงเรียนวันครู2502
คณิตประถม
849
เด็กหญิงลภัสรดา  เนตรโคกสูง
ป.6
โรงเรียนวันครู2502
คณิตประถม
850
เด็กชายวรเมธ  มูลณี
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแขม
คณิตประถม
851
เด็กหญิงวรรณวิษา  พรมแสงใส
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
คณิตประถม
852
เด็กชายวัลรัตน์  ไกรอ่ำ
ป.5
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
853
เด็กหญิงวิรัลพัชร  กุดหินนอก
ป.6
โรงเรียนวันครู2502
คณิตประถม
854
เด็กหญิงวิรัลภัทร  จงรัตนกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแขม
คณิตประถม
855
เด็กหญิงวิรินกาญจน์  อรัญภูวนารถ
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
856
เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  หาญนอก
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิตประถม
857
เด็กหญิงศรุตา  ทองเจือ
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีนิมิต
คณิตประถม
858
เด็กหญิงศศินภา  ศรีทรัพย์
ป.4
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
859
เด็กหญิงสมใจ  นาคสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านศรีนิมิต
คณิตประถม
860
เด็กชายสรวิชญ์  ต่ำกลาง
ป.4
โรงเรียนบ้านศรีนิมิต
คณิตประถม
861
เด็กหญิงสิรินภา  จงนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านประคำ
คณิตประถม
862
เด็กหญิงสุภัสสร  ศิริมั่น
ป.5
โรงเรียนวันครู2502
คณิตประถม
863
เด็กหญิงสุภาพร  พิทักษ์สงค์
ป.5
โรงเรียนวันครู2502
คณิตประถม
864
เด็กชายสุวิจักขณ์  สุกวาท
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิตประถม
865
เด็กหญิงหทัยชนก  อินทร์จอหอ
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
866
เด็กหญิงอภิสรา  สายมนตรี
ป.4
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
867
เด็กหญิงอาทิตยา  สมน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร 1 ห้อง 124 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
868
เด็กหญิงกันต์หทัย  มลิวงศ์
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิต ม.ต้น
869
เด็กหญิงกันธิวา  เกตุจันทร์
ม.2
โรงเรียนวันครู2502
คณิต ม.ต้น
870
เด็กชายกิตติศักดิ์  มุ่งเอื้อมกลาง
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง
คณิต ม.ต้น
871
เด็กหญิงกิรนัม  บุญภักดี
ม.3
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
คณิต ม.ต้น
872
นางสาวงามศิริ  สิริยุทธ
ม.3
โรงเรียนบ้านประคำ
คณิต ม.ต้น
873
เด็กหญิงจรรยาพร  วายุกุล
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิต ม.ต้น
874
เด็กหญิงจริยา  พลไพล
ม.2
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
คณิต ม.ต้น
875
เด็กชายชัชวาฤทธิ์  พรมโสภา
ม.1
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
คณิต ม.ต้น
876
นางสาวธัญญาพร  ชัญถาวร
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง
คณิต ม.ต้น
877
เด็กหญิงธารวิมล  อินทะแสง
ม.1
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
คณิต ม.ต้น
878
เด็กชายนพดล  ณรงค์นอก
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง
คณิต ม.ต้น
879
เด็กหญิงนราทิพย์  สุริวงค์แก้ว
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิต ม.ต้น
880
เด็กหญิงนัฐนิชา  ข้องนอก
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิต ม.ต้น
881
เด็กหญิงนาตยา  ยิ้มพังเทียม
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิต ม.ต้น
882
เด็กหญิงประภาวี  ฆ้องนอก
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิต ม.ต้น
883
เด็กหญิงปาริษา  สุกวาท
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิต ม.ต้น
884
เด็กหญิงเปรมวดี  กิ่งนอก
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิต ม.ต้น
885
นางสาวพรพรรณ  ณรงค์นอก
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง
คณิต ม.ต้น
886
เด็กหญิงพรสุดา  รุกไพรี
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิต ม.ต้น
887
นายพัฒนพงษ์  ไกรอ่ำ
ม.3
โรงเรียนวันครู2502
คณิต ม.ต้น
888
เด็กหญิงภัทรวดี  พรมเรศ
ม.3
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
คณิต ม.ต้น
889
เด็กหญิงวิชิตา  พันธ์ถวิล
ม.3
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
คณิต ม.ต้น
890
เด็กชายวุฒิชัย  เดิ่นกลาง
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง
คณิต ม.ต้น
891
เด็กหญิงศกาวรัตน์  มุ่งอุ่นกลาง
ม.3
โรงเรียนวันครู2502
คณิต ม.ต้น
892
เด็กหญิงศิรดา  ชัยแก้ว
ม.1
โรงเรียนวันครู2502
คณิต ม.ต้น
893
เด็กหญิงศิริพา  โพธิ์นอก
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิต ม.ต้น
894
เด็กชายศุภกรณ์  คำกอง
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิต ม.ต้น
895
เด็กหญิงสุดารัตน์  หาญนอก
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิต ม.ต้น
896
เด็กหญิงสุมาลี  ยุบลชิต
ม.2
โรงเรียนวันครู2502
คณิต ม.ต้น
897
นางสาวสุรัสวดี  โภคาเทพ
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง
คณิต ม.ต้น
898
เด็กหญิงสุวรรรณา  ประกอบนอก
ม.3
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
คณิต ม.ต้น
899
เด็กชายอธิวัฒน์  กิ่งนอก
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิต ม.ต้น
900
เด็กหญิงอภัชญา  หาญนอก
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิต ม.ต้น
901
เด็กชายอภิเดช  มั่นคง
ม.3
โรงเรียนบ้านประคำ
คณิต ม.ต้น
902
นางสาวอรปรียา  พุทธณะวงศ์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร 1 ห้อง 125 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
903
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงกัณฐิกา  รานอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
วิทย์ประถม
905
เด็กชายกิตติพงษ์  คลายานนท์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงกีรติกร  บุญธรรมวัฒน์
ป.4
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงขวัญชนก  โชติกนกพงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีนิมิต
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงคคนางค์  อัศวสุวรรณกูล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  ปาปะไพ
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงฉัตริน  เหลืองมะลัง
ป.6
โรงเรียนบ้านประคำ
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงชญานิศ  หวังชื่นกลาง
ป.4
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงชนาภัท  กนกพรพรรณ
ป.4
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
914
เด็กชายชินภัทร  ศรีประสิทธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงชุติมน  พิมลนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงชุติมล  ครวจมรรคา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
917
เด็กชายฐาปกรณ์  ฉิมนอก
ป.4
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงฐิตาภา  หมั่นกิจ
ป.4
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงณัฐชานันท์  พวงเห็ม
ป.6
โรงเรียนบ้านตาจั่น
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงณัฐณิชา  รอดวินิจ
ป.4
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
921
เด็กชายณัฐพงษ์  อินนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านตาจั่น
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงณิชานันท์  พันธวิศิษฐ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
923
เด็กชายต้นหนาว  ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงทัศนียวรรณ  แสนสิงห์
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงธันยาภรณ์  ซ่อนนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
926
เด็กชายธีรภัทร  ชัยวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงนปภา  พลชนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงปนัดดา  พิริยะกุลเวช
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงปภัสสร  ทองสุขนอก
ป.4
โรงเรียนบ้านศรีนิมิต
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงปริยาภัทร  หอมจันทร์
ป.4
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
931
เด็กชายปวริศ  อยู่สูงเนิน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
932
เด็กชายปัญญาพัฒน์  มูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงปิยมน  ภูมี
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
934
เด็กชายเปรมอานนท์  เตี้ยจัตุรัส
ป.5
โรงเรียนบ้านขาม (สลากกินแบ่งสมทบ)
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงพรลภัส  ผิวผาย
ป.4
โรงเรียนบ้านศรีนิมิต
วิทย์ประถม
936
เด็กชายพลพล  ตาสุสี
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงพลอยมณี  ลมสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร 1 ห้อง 135 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
938
เด็กชายพัชรดนัย  พรมทัด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงพัชรพร  แสงประเวช
ป.4
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
940
เด็กชายพัชรพล  หินนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงพิมพิลา  โชติขุนทด
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงภัทรมน  ชาญนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงภัทรา  ฉิมบุรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงภารดี  นอกพลกรัง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงภูริชญา  มุ่งเอื้อมกลาง
ป.4
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงมาติกา  ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
วิทย์ประถม
947
เด็กชายเมชพนณ์  ทองนาคอารักษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
948
เด็กชายระพีภัทร  เหลื่อมนอก
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
วิทย์ประถม
949
เด็กหญิงรัตนวดี  ขอแต้มกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงลักษิกา  เพ็ชรนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
951
เด็กชายวชิรวิทย์  อาสานอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงวรฤทัย  พิมพ์กลาง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงวรฤทัย  หวังฝากกลาง
ป.4
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงวราภรณ์  เฉยกลาง
ป.4
โรงเรียนบ้านศรีนิมิต
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงวิลาสินี  มานะการ
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงวิศรุตา  สาระโชติ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
วิทย์ประถม
957
เด็กหญิงศศิธร  ไร่นา
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
958
เด็กชายศิริวัฒน์  ยศกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
959
เด็กชายสนทยา  อินทร์ฉ่ำ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงสาธิดา  จันทรศิลา
ป.4
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงสุชานันท์  โชตินอก
ป.4
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงสุธามาศ  สมัครการ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงอชิรญา  บำรุงกลาง
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
964
เด็กชายอนันต์  ชาญนอก
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
965
เด็กชายอภิชาติ  ทุมมา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงอภิญญา  จูกลาง
ป.4
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
967
เด็กหญิงอรอุมา  ดิษขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านประคำ
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงอริสา  ขำยศ
ป.6
โรงเรียนบ้านประคำ
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงอริสา  คำกอง
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงเอวรรณธิดา  ปาปะไพ
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม