ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 5

ณ โรงเรียนบ้านหาญ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกฤชพล  โหมขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
2
เด็กชายกฤตภณ  แช่มขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤษณะ  วิเศษหมื่นไวย
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกวินรัตน์  เชิดชู
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกัญจน์จิรา  จารเขื่อง
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พึ่งภัคดิ์
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันวงษา
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
8
เด็กชายกิ่งไผ่  สุนทร
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
9
เด็กชายกิตติธร  ฉาบสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
10
เด็กชายคุณเจ้านาย  นิลวรรณบดี
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
11
เด็กหญิงแจ่มนภางค์  ชอบเย็น
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
12
เด็กหญิงชนิภรณ์  เดียขุนทด
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
13
เด็กหญิงชัญญานุช  พันชนะ
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
14
เด็กชายชาญณรงค์  เหล่าดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแดง
คณิตประถม
15
เด็กหญิงชาลิสา  ตอนสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแดง
คณิตประถม
16
เด็กชายชินกฤต  เพยขุนทด
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
17
เด็กชายฐิติพงศ์  จำเริญสุข
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
18
เด็กชายณชัย  ไขขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
19
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  รุ่งเรืองสกุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
20
เด็กหญิงณัฐกฤตา  พับขุนทด
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
21
เด็กหญิงณัฐนรี  พันขุนทด
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
22
เด็กหญิงณัฐพร  พลอยกระโทก
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
23
เด็กหญิงดรัณภัทร  แขขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
24
เด็กชายแทนคุณ  เลิศเวชกิจ
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
25
เด็กชายธนศักดิ์  โชมขุนทด
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
26
เด็กชายธนารัตน์  ดุมขุนทด
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
27
เด็กชายธรภณภัทร  ปิติธนัชโชติ
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
28
เด็กชายธัญชนิต  แก้วสถิตสุนทร
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
29
เด็กหญิงธีรกานต์  ชาญพิทยา
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
30
เด็กชายธีรภัทร์  หาญณรงค์
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
31
เด็กหญิงนรินทร์พร  สนธิพันธ์
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
32
เด็กชายนันทกร  พูลรอด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
33
เด็กหญิงนันทวัน  จีนมะเริง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแดง
คณิตประถม
34
เด็กหญิงน้ำอินทร์  สระขุนทด
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
35
เด็กชายปกป้อง  เจริญรัตน์
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 5

ณ โรงเรียนบ้านหาญ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายปฏิวัติ  แจ่มมี
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
37
เด็กชายปฐมเดช  ยิมยน
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
38
เด็กหญิงปวันรัตน์  ประไพศรี
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
39
เด็กชายปัญญากร  พลายสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแดง
คณิตประถม
40
เด็กหญิงปารชาติ  ญาณไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
41
เด็กชายปิยะภัทร  โมงขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
42
เด็กหญิงพลอยนัภัส  รุนบาง
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
43
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  หาดขุนทด
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
44
เด็กชายพีรพัฒน์  คล่องใจ
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
45
เด็กหญิงเพชรทอง  แก่นจันทึก
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
46
เด็กชายภัทรพล  จิตรซื่อ
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
47
เด็กชายภานุ  วอขุนทด
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
48
เด็กชายภูมิพัฒน์  เรืองธาตรี
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
49
เด็กชายโรจน์ศักดิ์  ฟีสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
50
เด็กหญิงลัลน์ลลิต  แดงบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
51
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เพียรภูเขา
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
52
เด็กชายสุชาพงศ์  ชูศรี
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
53
เด็กหญิงสุภัสสร  อ้นสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแดง
คณิตประถม
54
เด็กชายสุริยะ  เกยพุดซา
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
55
เด็กชายหรรษธร  คุขุนทด
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
56
เด็กชายอดิศร  เวชกามา
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
57
เด็กหญิงอภัสรา  หูสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
58
เด็กหญิงอรไพลิน  รัตนทิพย์
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
59
เด็กหญิงอัฐภิญญา  เมยขุนทด
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
60
เด็กหญิงอารดา  สกราซ
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
61
เด็กหญิงอินทิรา  ถ้ำจัตุรัส
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครราชสีมา เขต 5

ณ โรงเรียนบ้านหาญ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
62
เด็กหญิงกัลยาณี  กุลสำโรง
ม.2
โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงอรวรรณ  ช่อจิตร
ม.2
โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 5

ณ โรงเรียนบ้านหาญ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
64
เด็กหญิงกนกพร  ไว้สันเทียะ
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
65
เด็กหญิงกรกัลยา  หมั่นเขตกิจ
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
66
เด็กหญิงกฤติมา  กิ่งนอก
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
67
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ซอมขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
68
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ดวงศิริ
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
69
เด็กหญิงขวัญข้าว  มูกขุนทด
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
70
เด็กหญิงคริษฐา  ไกรฤกษ์
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
71
เด็กชายคุณเจ้าคุณ  นิลวรรณบดี
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
72
เด็กหญิงจันทร์นิภา  ชอบเย็น
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
73
เด็กหญิงจันทิมันต์  เมืองแพน
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
74
เด็กชายจิตติพัฒน์  โสภากุล
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงจิรภิญญา  พันขุนทด
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
76
เด็กหญิงจิราพัชร  ไพริง
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงชฏาพร  ชุ่มตะคุ
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
78
เด็กชายชนาธิป  เจ็กนอก
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงชนิตสิรี  กุมขุนทด
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  จุลขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
81
เด็กชายณัชพล  ปรีิอปรัก
ป.6
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
วิทย์ประถม
82
เด็กชายณัชพล  แหขุนทด
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแดง
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงณัฎณิชา  กรวยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแดง
วิทย์ประถม
84
เด็กชายณัฐกวี  อาจธานี
ป.6
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
วิทย์ประถม
85
เด็กชายณัฐกิตติ์  รัตนเทวาวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงณัฐวรา  ภูมิโคกรักษ์
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
87
เด็กชายณัฐวุฒิ  ก้อนสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแดง
วิทย์ประถม
88
เด็กชายดรัณภพ  บุญสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
89
เด็กชายธนากร  หุงขุนทด
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแดง
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ภู่สุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงธัญวรัตน์  เกณฑ์ขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
92
เด็กหญิงธันย์ชนก  เกิดขุนทด
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงธิติรัก  งามสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงนนท์ตชา  ชูเกียรติ
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงนภัสนันท์  ชินกลางสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
96
เด็กชายนวกะ  นันทพลชัย
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงนันท์นภัส  มโนวงค์
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
98
เด็กชายนิธิศ  ศรีสุด
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 5

ณ โรงเรียนบ้านหาญ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
99
เด็กหญิงนิพาดา  ศรีมากรณ์
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงนิภาวรรณ  ชวนขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
วิทย์ประถม
101
เด็กชายบัญญพนต์  เลี่ยมขุนทด
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  จันทงาม
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
103
เด็กชายปฐพี  มองขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงปภาวรินทร์  หัวขุนทด
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
105
เด็กชายปริพัฒน์ชัย  แดงบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงปวรรัตน์  พืมขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงฝนทิพ  สิริการ
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงพนาวรรณ  ไพรราม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแดง
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แดดขุนทด
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงพิชญาพร  รัตนาพันธุ์
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
111
เด็กชายพิชิตพงษ์  สูนขุนทด
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นาคจันทึก
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงพิมพ์วไล  นาคบุญธรรม
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงภคพร  พันชนะ
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
115
เด็กชายภคิน  มาบขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
116
เด็กชายภัทรดิษฐ์  ศรีอภัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแดง
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงภัทรภัสร์สร  อนุรพันธ์
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงภุศธิฎา  กอมขุนทด
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงมณีทิพย์  คชวรรณ์
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงมรรษกร  สระขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงมีนา  แช่มขุนทด
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงมีเรี่ยม  ฟอสเตอร์
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
123
เด็กชายรพีภัทร  พบขุนทด
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงรัตนาวดี  เทียนขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
125
เด็กชายวชิรวิทย์  เกิมขุนทด
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงวรดา  สร้อยลอด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงวรรณภา  วงษ์ศักดา
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงวันสิริ  อัครเดชสุทธินันท์
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
129
เด็กชายวีพูล  งอกนาเสียว
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงศิรินภา  ป้องศรี
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงศิริรัตน์  อินทร์นิ่ม
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงศิริลักษณ์  วัฒนะชาติ
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
133
เด็กชายศุภฤกษ์  ทับขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 5

ณ โรงเรียนบ้านหาญ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
134
เด็กชายสรวิทย์  ช่วยสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแดง
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงสรัลชนา  ชัยวีรพันธ์
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
136
เด็กชายสุกฤษณ์  มั่นทอง
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงสุพรรษา  หร่ายขุนทด
ป.5
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงสุภาวิณีย์  สาพัน
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
139
เด็กชายแสนไกล  หันขุนทด
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงเหิมวรรณ  สาทำโล
ป.6
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
วิทย์ประถม
141
เด็กชายอนุสรณ์  ลัภขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงอรนริน  หาญบุรีวงศ์
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงเอมี่  ลูดู
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงไอเดีย  สุขล้าน
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแดง
วิทย์ประถม