ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 5

ณ โรงเรียนบ้านหาญ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกฤชพล  โหมขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกฤตภณ  แช่มขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกฤษณะ  วิเศษหมื่นไวย
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกวินรัตน์  เชิดชู
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกัญจน์จิรา  จารเขื่อง
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พึ่งภัคดิ์
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันวงษา
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกิ่งไผ่  สุนทร
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกิตติธร  ฉาบสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายคุณเจ้านาย  นิลวรรณบดี
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงแจ่มนภางค์  ชอบเย็น
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงชนิภรณ์  เดียขุนทด
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงชัญญานุช  พันชนะ
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายชาญณรงค์  เหล่าดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงชาลิสา  ตอนสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายชินกฤต  เพยขุนทด
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายฐิติพงศ์  จำเริญสุข
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายณชัย  ไขขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  รุ่งเรืองสกุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงณัฐกฤตา  พับขุนทด
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงณัฐนรี  พันขุนทด
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงณัฐพร  พลอยกระโทก
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงดรัณภัทร  แขขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายแทนคุณ  เลิศเวชกิจ
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายธนศักดิ์  โชมขุนทด
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายธนารัตน์  ดุมขุนทด
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายธรภณภัทร  ปิติธนัชโชติ
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายธัญชนิต  แก้วสถิตสุนทร
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงธีรกานต์  ชาญพิทยา
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายธีรภัทร์  หาญณรงค์
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงนรินทร์พร  สนธิพันธ์
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายนันทกร  พูลรอด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงนันทวัน  จีนมะเริง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงน้ำอินทร์  สระขุนทด
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายปกป้อง  เจริญรัตน์
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 5

ณ โรงเรียนบ้านหาญ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายปฏิวัติ  แจ่มมี
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายปฐมเดช  ยิมยน
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงปวันรัตน์  ประไพศรี
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายปัญญากร  พลายสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงปารชาติ  ญาณไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายปิยะภัทร  โมงขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงพลอยนัภัส  รุนบาง
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  หาดขุนทด
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายพีรพัฒน์  คล่องใจ
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงเพชรทอง  แก่นจันทึก
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายภัทรพล  จิตรซื่อ
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายภานุ  วอขุนทด
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายภูมิพัฒน์  เรืองธาตรี
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายโรจน์ศักดิ์  ฟีสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงลัลน์ลลิต  แดงบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เพียรภูเขา
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายสุชาพงศ์  ชูศรี
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงสุภัสสร  อ้นสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายสุริยะ  เกยพุดซา
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายหรรษธร  คุขุนทด
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายอดิศร  เวชกามา
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงอภัสรา  หูสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงอรไพลิน  รัตนทิพย์
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงอัฐภิญญา  เมยขุนทด
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงอารดา  สกราซ
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงอินทิรา  ถ้ำจัตุรัส
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครราชสีมา เขต 5

ณ โรงเรียนบ้านหาญ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
62
เด็กหญิงกัลยาณี  กุลสำโรง
ม.2
โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงอรวรรณ  ช่อจิตร
ม.2
โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 5

ณ โรงเรียนบ้านหาญ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
64
เด็กหญิงกนกพร  ไว้สันเทียะ
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงกรกัลยา  หมั่นเขตกิจ
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงกฤติมา  กิ่งนอก
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ซอมขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ดวงศิริ
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงขวัญข้าว  มูกขุนทด
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงคริษฐา  ไกรฤกษ์
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กชายคุณเจ้าคุณ  นิลวรรณบดี
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงจันทร์นิภา  ชอบเย็น
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงจันทิมันต์  เมืองแพน
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายจิตติพัฒน์  โสภากุล
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงจิรภิญญา  พันขุนทด
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงจิราพัชร  ไพริง
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงชฏาพร  ชุ่มตะคุ
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายชนาธิป  เจ็กนอก
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงชนิตสิรี  กุมขุนทด
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  จุลขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายณัชพล  ปรีิอปรัก
ป.6
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายณัชพล  แหขุนทด
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงณัฎณิชา  กรวยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายณัฐกวี  อาจธานี
ป.6
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายณัฐกิตติ์  รัตนเทวาวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงณัฐวรา  ภูมิโคกรักษ์
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายณัฐวุฒิ  ก้อนสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายดรัณภพ  บุญสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายธนากร  หุงขุนทด
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ภู่สุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงธัญวรัตน์  เกณฑ์ขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงธันย์ชนก  เกิดขุนทด
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงธิติรัก  งามสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงนนท์ตชา  ชูเกียรติ
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงนภัสนันท์  ชินกลางสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายนวกะ  นันทพลชัย
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงนันท์นภัส  มโนวงค์
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายนิธิศ  ศรีสุด
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 5

ณ โรงเรียนบ้านหาญ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
99
เด็กหญิงนิพาดา  ศรีมากรณ์
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงนิภาวรรณ  ชวนขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายบัญญพนต์  เลี่ยมขุนทด
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  จันทงาม
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายปฐพี  มองขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงปภาวรินท์  หัวขุนทด
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายปริพัฒน์ชัย  แดงบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงปวรรัตน์  พืมขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงฝนทิพ  สิริการ
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงพนาวรรณ  ไพรราม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แดดขุนทด
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงพิชญาพร  รัตนาพันธุ์
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายพิชิตพงษ์  สูนขุนทด
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นาคจันทึก
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงพิมพ์วไล  นาคบุญธรรม
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงภคพร  พันชนะ
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายภคิน  มาบขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายภัทรดิษฐ์  ศรีอภัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงภัทรภัสร์สร  อนุรพันธ์
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงภุศธิฎา  กอมขุนทด
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงมณีทิพย์  คชวรรณ์
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงมรรษกร  สระขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงมีนา  แช่มขุนทด
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงมีเรี่ยม  ฟอสเตอร์
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายรพีภัทร  พบขุนทด
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงรัตนาวดี  เทียนขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายวชิรวิทย์  เกิมขุนทด
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงวรดา  สร้อยลอด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงวรรณภา  วงษ์ศักดา
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงวันสิริ  อัครเดชสุทธินันท์
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายวีพูล  งอกนาเสียว
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงศิรินภา  ป้องศรี
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงศิริรัตน์  อินทร์นิ่ม
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงศิริลักษณ์  วัฒนะชาติ
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายศุภฤกษ์  ทับขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 5

ณ โรงเรียนบ้านหาญ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
134
เด็กชายสรวิทย์  ช่วยสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงสรัลชนา  ชัยวีรพันธ์
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายสุกฤษณ์  มั่นทอง
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงสุพรรษา  หร่ายขุนทด
ป.5
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงสุภาวิณีย์  สาพัน
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายแสนไกล  หันขุนทด
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงเหิมวรรณ  สาทำโล
ป.6
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายอนุสรณ์  ลัภขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงอรนริน  หาญบุรีวงศ์
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงเอมี่  ลูดู
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงไอเดีย  สุขล้าน
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์