ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 4

ณ อาคาร1ชั้น1 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ๑
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  ระย้า
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกพร  เจ๊กจันทึก
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
คณิตประถม
3
เด็กชายกรวิชญ์  ขุงชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกฤตญา  กัญจนพงศ์กร
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤตภาส  ปู่สูงเนิน
ป.5
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ศรีวิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านซับหวาย
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤษณพงศ์  อุตทะปา
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
8
เด็กชายก้องภพ  แสนธิ
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวระบัตร
ป.5
โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
คณิตประถม
10
เด็กชายกันต์กวี  ลีบุญญะ
ป.5
เรืองศรีวิทยา
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกันยารัตน์  ขอโน้มกลาง
ป.6
โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกัลยกร  วงศ์วนิชโยธิน
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิตประถม
13
เด็กชายกิตตินันท์  กลางสอน
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
14
เด็กหญิงจรรยวรรธน์  วุฒิบูรณ์
ป.5
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ม่วงมัย
ป.6
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิตประถม
16
เด็กหญิงจิดาภา  เอกเศรษฐการ
ป.4
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
17
เด็กหญิงจิติชญา  สุวรรณพงษ์กร
ป.5
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
คณิตประถม
18
เด็กหญิงจิรภิญญา  ฟองจันทึก
ป.4
โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
คณิตประถม
19
เด็กหญิงจิรวดี  วินิยม
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
20
เด็กชายจิรโสภณ  หน่อแก้ว
ป.5
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิตประถม
21
เด็กชายจิราเจต  คำหล้า
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจิราพัชร  แฝงด่านกลาง
ป.6
โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม
คณิตประถม
23
เด็กหญิงชญานุศภัฒค์  เลื่อนศรีอินญากุล
ป.5
เรืองศรีวิทยา
คณิตประถม
24
เด็กหญิงญาณิศา  เพ็งแสงทอง
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
คณิตประถม
25
เด็กหญิงณรดา  เพียงเกาะ
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
26
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรมจันทึก
ป.4
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
27
เด็กชายณัฏฐพัชร์  ฐานเจริญกุล
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
28
เด็กชายณัฐดนัย  อ่องเนียม
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
29
เด็กหญิงณัฐธิดาพร  ตูมนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
คณิตประถม
30
เด็กชายณัฐพล  ยะถีโร
ป.6
โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 4

ณ อาคาร1ชั้น1 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ๑
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กชายธาราเทพ  บุญญา
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1
คณิตประถม
32
เด็กหญิงนภัสรา  พิมพ์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
คณิตประถม
33
เด็กหญิงนภาพร  ศิริรัตนาพานิชย์
ป.5
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
คณิตประถม
34
เด็กหญิงนันทิตา  ดับสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
คณิตประถม
35
เด็กหญิงบุญรักษา  เสงี่ยม
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
36
เด็กหญิงบุษยมาศ  วิริยะวงษ์
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
37
เด็กชายบูรณิน  จันขามเรียน
ป.5
เรืองศรีวิทยา
คณิตประถม
38
เด็กหญิงเบญญาภา  คันธวิชัย
ป.5
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
39
เด็กหญิงปพิชญา  ศิริพิพัฒน์ภิญโญ
ป.5
เรืองศรีวิทยา
คณิตประถม
40
เด็กหญิงประภาภัทร  ภักดีมี
ป.4
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
41
เด็กหญิงปวิภา  โพธิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
42
เด็กชายปัณณฑัต  เธียรพิริยะ
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
43
เด็กหญิงปัณณรัตน์  รังไสย์กมลธร
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
คณิตประถม
44
เด็กชายปิติภูมิ  พันธุ์ฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
คณิตประถม
45
เด็กหญิงปิยภรณ์  วิเศษ
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1
คณิตประถม
46
เด็กหญิงปุญญาณัฐ  รัตนะคุณชัย
ป.4
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
47
เด็กชายปุณณวิช  มังคะจา
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
48
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ไทธานี
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
คณิตประถม
49
เด็กหญิงพชรพร  เทศจันทึก
ป.6
โรงเรียนบ้านซับหวาย
คณิตประถม
50
เด็กหญิงพรปวีณ์  กาลพัฒน์
ป.5
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
คณิตประถม
51
เด็กหญิงพรไพลิน  ประสบหมู่
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
คณิตประถม
52
เด็กหญิงพรภฤศพรรณ  งามสิริศักดิ์
ป.5
เรืองศรีวิทยา
คณิตประถม
53
เด็กหญิงพรีศาธิบดิ์  ศักย์ควรแถลง
ป.4
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิตประถม
54
เด็กชายพันเลิศ  ปรุงเรือน
ป.4
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
55
เด็กหญิงพิชชาภา  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิตประถม
56
เด็กชายพิชเยศ  ผลพอตน
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
57
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  รัตนวงศ์
ป.5
เรืองศรีวิทยา
คณิตประถม
58
เด็กชายพิสิษฐ์ธัญ  ศุภรณ์พาณิช
ป.4
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิตประถม
59
เด็กชายพีร์บดินทร์  กันทรสุรพล
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
60
เด็กชายพีรพัฒน์  ปลดรัมย์
ป.6
โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 4

ณ อาคาร1ชั้น1 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ๑
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กชายมหาสมุทร  ทองแท้
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
62
เด็กหญิงไม้ผิว  แมบจันทึก
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิตประถม
63
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  อินสนโศก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
คณิตประถม
64
เด็กชายวชิรวิชญ์  กาญจนบรรจง
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิตประถม
65
เด็กชายวรเจตน์  ยิ่งนอก
ป.5
โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม
คณิตประถม
66
เด็กชายวรปรัชญ์  จันทร์พวง
ป.5
เรืองศรีวิทยา
คณิตประถม
67
เด็กหญิงวรพิชชา  พูลพร
ป.5
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
คณิตประถม
68
เด็กหญิงวรรณนภา  ดวงจันทึก
ป.6
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิตประถม
69
เด็กชายวรากร  คล้ายคลึง
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิตประถม
70
เด็กหญิงวาทิตยา  ลือศิริวัฒนา
ป.4
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
71
เด็กหญิงวิชญาพร  แก้วสิงห์
ป.6
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิตประถม
72
เด็กชายวิวัฒน์ชัย  แก้วสิงห์
ป.5
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิตประถม
73
เด็กชายวิวัฒน์ชัย  สุระพันธ์
ป.5
เรืองศรีวิทยา
คณิตประถม
74
เด็กหญิงศตพร  งานพีรพงศ์
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
75
เด็กชายศรายุทธ  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
คณิตประถม
76
เด็กหญิงศศิกานต์  กานเกตุกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
คณิตประถม
77
เด็กหญิงศิริบูรณ์  สุดโต
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
78
เด็กชายศิริพงษ์  งานพีรพงศ์
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
79
เด็กหญิงศิริรัตน์  โมพา
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1
คณิตประถม
80
เด็กชายศุภเกียรติ  เกตุแก้ว
ป.5
เรืองศรีวิทยา
คณิตประถม
81
เด็กหญิงสมาธิมาย  ทวีศักดิ์ภักดี
ป.4
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิตประถม
82
เด็กชายสรวัชญ์  ชุณห์วิจิตรา
ป.4
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิตประถม
83
เด็กชายสรวิชญ์  ชุณห์วิจิตรา
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิตประถม
84
เด็กชายสิทธิกร  สิงวร
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
คณิตประถม
85
เด็กหญิงสุดารัตน์  หมวกทองหลาง
ป.5
เรืองศรีวิทยา
คณิตประถม
86
เด็กหญิงสุทธิดา  แชจอหอ
ป.5
โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
คณิตประถม
87
เด็กหญิงสุพรรษา  สีทาดี
ป.6
บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
88
เด็กหญิงสุมีนา  ออสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
คณิตประถม
89
เด็กชายสุริยนต์  เขียวเนตร์
ป.5
เรืองศรีวิทยา
คณิตประถม
90
เด็กชายสุวภัทร  สุดโต
ป.5
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 4

ณ อาคาร1ชั้น1 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ๑
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
91
เด็กชายธนกฤต  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิตประถม
92
เด็กชายธนภัทร  สมัครชัย
ป.5
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
93
เด็กหญิงธนัญชนก  ศักดิ์เจริญเกียรติ
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
94
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ศึกรัมย์
ป.5
เรืองศรีวิทยา
คณิตประถม
95
เด็กชายธันยธรณ์  สอนจันทึก
ป.6
โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม
คณิตประถม
96
เด็กหญิงพุฒธิตา  มะนาวนอก
ป.6
โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม
คณิตประถม
97
เด็กชายภัทรดนัย  ศิรันต์ทรัพย์
ป.5
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
คณิตประถม
98
เด็กชายภูธน  เบญจตานนท์
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิตประถม
99
เด็กชายภูผา  ฉิมภาลี
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
100
เด็กหญิงภูษิตา  สงวนวงศ์วิจิตร
ป.4
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิตประถม
101
เด็กหญิงสุวิชาดา  แก้วกุก
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
คณิตประถม
102
เด็กหญิงอพิญญา  นนทะ
ป.6
โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
คณิตประถม
103
เด็กหญิงอภิรดา  แววโคกสูง
ป.5
เรืองศรีวิทยา
คณิตประถม
104
เด็กหญิงอรกัญญา  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
คณิตประถม
105
เด็กหญิงอ่องติบคำ  สายรัตน์
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1
คณิตประถม
106
เด็กหญิงอัจฉริยา  ลิ้มปัญญาเลิศ
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
107
เด็กชายอาชวิน  สุขเวสพงษ์
ป.4
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
108
เด็กชายอิทธิกร  ล้วนรัตน์
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครราชสีมา เขต 4

ณ อาคาร1ชั้น2 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ๑
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
109
นางสาวกณิกนันท์  งันขุนทด
ม.3
โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงกนกภรณ์  ขอมั่งกลาง
ม.2
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
111
นายกฤษดา  สาแก้ว
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ผาตะพงษ์
ม.2
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงกันยารัตน์  กีรติเมธี
ม.2
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงขวัญกมล  โพธิ์จันทึก
ม.2
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงขวัญแก้ว  ธีระภูมิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงจันทิมา  แบขุนทด
ม.3
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1
คณิต ม.ต้น
117
นางสาวจิราพร  อุ่นนิ่ม
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
118
เด็กชายจุลจักร  นากสกุลรัตน์
ม.1
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงชฎาพันธ์  ลาแดง
ม.3
โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
120
เด็กชายชนะชล  จงกลกลาง
ม.1
โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
คณิต ม.ต้น
121
นางสาวชาริสา  เสาศิริ
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงฐิตยา  มงคลแพทย์
ม.3
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงณัชชา  เคนศรี
ม.1
โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  วิเชียรพจน์
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายณัฐภูมิ  พรหมธิ
ม.2
โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงทอฝัน  สิงห์โตแก้ว
ม.1
โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
คณิต ม.ต้น
127
เด็กชายธนกร  เพชรไทย
ม.2
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงธมนวรรณ  ใยมะเดื่อ
ม.2
โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงธันยพัต  ปิยธรรมโรจน์
ม.2
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงธิดารัตน์  มอมขุนทด
ม.3
โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
131
นางสาวนภสร  วาริชอลังการ
ม.3
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายนันทวุฒิ  สงพิมาย
ม.2
โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงปณิดา  ทอนสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงปัญจภา  ไพราม
ม.3
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงปาจรีย์  ขัติทะจักร์
ม.3
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงพัทธมน  ขอแปะกลาง
ม.1
โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
คณิต ม.ต้น
137
นายพันธกานต์  มังกรงาม
ม.3
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครราชสีมา เขต 4

ณ อาคาร1ชั้น2 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ๑
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
139
นายพีรพัฒน์  แสงไพศาล
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงภัทรนันท์  ชุ่มสินส่ง
ม.2
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
141
เด็กชายภาคิน  ภาชิสะวณิชกุล
ม.2
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายภูริคุณ  ฤทธิพิษ
ม.1
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
143
นายภูวเนศวร์  ศาสตร์ศิริ
ม.3
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงรัชนีวรรณ  เนียมขุนทด
ม.1
โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  หวลจันทึก
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงฤดีรัตน์  ฟองจันทึก
ม.1
โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงวนิดา  ขอโน้มกลาง
ม.3
โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายวรกันต์  ดำนา
ม.1
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
149
นายวัชรินทร์  จิตเดียว
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงศศิวิมล  ปะติปะ
ม.1
โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงศาธิตา  ตรีวัชรานนท์
ม.2
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายศุภณัฐ  ช่างไม้
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
153
เด็กชายสรศักดิ์  นาคลำภา
ม.2
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
154
นายสิทธิชัย  ชาญสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงสุพรรษา  ผานกระโทก
ม.2
โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายเสริมพงษ์  พิมพ์แก้ว
ม.2
โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
คณิต ม.ต้น
157
เด็กชายอภิรักษ์  นิลสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงอรกมล  หงษ์ศรีแก้ว
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
159
นางสาวอรญา  นาคพลกรัง
ม.3
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  อารีรัมย์
ม.1
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงอาริสา  เตียนจันทึก
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
162
นางสาวอิสริยา  ปรกแก้ว
ม.3
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 4

ณ อาคาร2ชั้น1 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ๑
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
163
เด็กหญิงกชพรรณ  ต้นสงวน
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงกนกกาญจน์  เต็งน้อย
ป.5
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงกมลชนก  ถวิลคำ
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงกมลวรรณ  ต่อชีพ
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
167
เด็กชายกฤศ  ฉิมวัย
ป.4
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไพรกลาง
ป.6
เรืองศรีวิทยา
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงกัญญาภัค  เรือนจันทึก
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงกันย์สุดา  หงษ์ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงกัลยากร  ชอมขุนทด
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
172
เด็กชายกิตติพศ  ศักดิ์ดี
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
173
เด็กชายกิตติพัทธ์  จารุรัตน์มงคล
ป.4
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงกิติมา  ปรีชายุทธ
ป.5
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงเกวลิน  เพ็ชร์ทองหลาง
ป.6
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงเกสรา  ธนวรานิช
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
177
เด็กชายไขพิพัฒน์  ใจฉลาด
ป.5
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงจรรยพร  หน่องตุ
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
179
เด็กชายจิตติพัฒน์  ไตรบัญญัติกุล
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
180
เด็กชายจิรายุ  บุญนำ
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงจิลัดดา  บุตรโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงจุรารัตน์  พูลลาย
ป.6
เรืองศรีวิทยา
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงฉัตรประภัสสร  มะลิวัตร
ป.5
เรืองศรีวิทยา
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงชญานุช  สุขเพ็ง
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
185
เด็กชายชลันธร  ส่งสกุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงชวัลรัตน์  ปิดชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
วิทย์ประถม
187
เด็กชายชาญธนัช  ราขบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
188
เด็กชายชู  เอกถาวรเจริญกิจ
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงเชิญขวัญ  อัศวธรรมกุล
ป.5
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงญดา  เดชศรีมงคลกุล
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงญาณีธัจจ์  จำรัสประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ชนาวรรธน์สกุล
ป.5
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงณพัตร  ไตรวิทยากร
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
194
เด็กชายณภัทร  กิจสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 4

ณ อาคาร2ชั้น1 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ๑
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
195
เด็กหญิงณัชชานิษฐ์  ญาณประเสริฐกุล
ป.5
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  บั้งเงิน
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ศิรินันทจีระกุล
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงณัฐนันท์  ลานุ้ย
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
199
เด็กชายณัฐพงษ์  เต็มเนื้อทอง
ป.6
เรืองศรีวิทยา
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงทักษพร  บุญเรือง
ป.6
เรืองศรีวิทยา
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงทิฆัมพร  ชาญสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
วิทย์ประถม
202
เด็กชายทินพัฒน์  เพ็ชรนิล
ป.6
เรืองศรีวิทยา
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงจีระนันท์  เกตุสุวรรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
204
เด็กชายเทวิน  แสนคำภา
ป.6
เรืองศรีวิทยา
วิทย์ประถม
205
เด็กชายธนกฤต  ไชยสนาม
ป.6
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงธัญจิรา  วุฒิเจริญภูรี
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงธันฐภัทร์  ตั้งเติมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
208
เด็กชายธีรภัทร  มอมขุนทด
ป.5
โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงธีระนันท์  เกตุสุวรรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
210
เด็กชายนรพล  อำมฤต
ป.4
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงนฤภร  เจริญศิลป์
ป.6
เรืองศรีวิทยา
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงนลินทิพย์  รักษ์ทะสูงเนิน
ป.6
เรืองศรีวิทยา
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงนลินนิภา  จันทร์เพ็ญ
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงนัญยดา  เขียวจันทึก
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
215
เด็กชายนัทธวัฒน์  จารุรัตน์มงคล
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศิรินันทจีระกุล
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงนับดาว  นามตาปี
ป.4
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงนิชาภัทร  อนันตวงษ์
ป.6
เรืองศรีวิทยา
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงนิชาภา  เทียงจันทึก
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงนุตประวีณ์  เสาวลักษณ์คุปต์
ป.6
เรืองศรีวิทยา
วิทย์ประถม
221
เด็กชายบัญญพนต์  เหนือโท
ป.6
เรืองศรีวิทยา
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงบุณยอร  ภิรมย์เจริญ
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงบุญรัตนา  วิริยะเกิดชัย
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงบุณยาดา  เดชอนันต์
ป.5
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงบุณยานุช  เกตุสกุล
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
226
เด็กชายปฏิพล  งามสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 4

ณ อาคาร2ชั้น1 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ๑
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
227
เด็กชายปริตต์  สายพานวิทยา
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงปวิตรา  งามสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
229
เด็กชายปวีร์  กิตติธัญกุล
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงปัณฑิตา  กัดสูงเนิน
ป.4
บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงปาลิตา  เลาหวณิช
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงปิยธิดา  กระแสเทพ
ป.6
เรืองศรีวิทยา
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงปิยมาส  น้อมมนัส
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงปิยาพัชร  กันอ่ำ
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
235
เด็กชายปุณณพัฒน์  เอียดจุ้ย
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
236
เด็กชายปุณณสิน  สินสู่
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
237
เด็กชายพจน์  บุญเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงพรเทพา  สีทอง
ป.6
เรืองศรีวิทยา
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงพลอยชมพู  ไพจิตร
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงพัชรพร  สระแก้ว
ป.6
เรืองศรีวิทยา
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงพิชชานันท์  แซ่อึ้ง
ป.5
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงพิชญาดา  มั่นทอง
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จึงสวัสดิ์เมธา
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มณีโชติ
ป.5
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงภัคธิชญา  สุริยกุล ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
246
เด็กชายภัทร  สมบูรณ์
ป.6
เรืองศรีวิทยา
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงภัทรดา  คงชาญศิริ
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงภัทรวดี  เสริมสุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
249
เด็กชายภาคิน  เพียซ้าย
ป.5
โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงเมธยา  ต้วมสูงเนิน
ป.4
บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงเมธาวดี  ว่่องงามอนันต์
ป.5
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
252
เด็กชายไม้เมือง  มณีไชย
ป.4
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
253
เด็กชายยศพัทธ์  ธำมรงค์ปรีชาชัย
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงรติกานต์  นันทมาตย์
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงรสิตา  จินตนามณีรัตน์
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงรุจิรดา  พิกุลทอง
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงเรย์ลิน  คาร์เธอร์
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
258
เด็กชายวงศกร  รางวัลหลาย
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 4

ณ อาคาร2ชั้น1 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ๑
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
259
เด็กหญิงณัชชา  โชสูงเนิน
ป.6
เรืองศรีวิทยา
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงณัชชา  พฤทธยานันท์
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงณัชชา  วงษ์ยงน้อย
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
262
เด็กชายปฏิภาณ  สีพรม
ป.6
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
วิทย์ประถม
263
เด็กชายปณิธาน  มาตย์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงปภากานต์  พรหมมา
ป.4
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
265
เด็กชายวรบดินทร์  วรโชตินันโภคิน
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
266
เด็กชายวรปรัชญ์  สุวรรณพงษ์
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
267
เด็กชายวรวิช  มาทะ
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงวรัญญา  กลิ่นบัวขาว
ป.6
เรืองศรีวิทยา
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงวรัญญา  กันสูงเนิน
ป.6
บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงวรัทยา  ลือศิริวัฒนา
ป.4
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงวีรญา  รอดพล
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงศศิธร  บุญเรือง
ป.6
เรืองศรีวิทยา
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงศศิรดา  จริยะพันธุ์
ป.5
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
274
เด็กชายศิรวิทย์  คานจันทึก
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงศิริขวัญ  บางประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
276
เด็กชายศุภสัณห์  ภมร
ป.6
โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงศุภิสรา  เทพบุตร
ป.6
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงโศภิษฐา  ชายกลาง
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงสรัสวดี  พรมแสน
ป.5
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
280
เด็กชายสิปปวิชญ์  เหมือนพันธ์
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงสุกัญญา  มีภู่
ป.6
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงสุชาดา  เลิศอักษร
ป.6
เรืองศรีวิทยา
วิทย์ประถม
283
เด็กชายสุทธิชาติ  จิรอนันต์อนวัช
ป.5
เรืองศรีวิทยา
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงสุประวีณ์  สิขรีไพศาล
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
285
เด็กชายสุวิจักขณ์  คำมาพันธ์
ป.5
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
286
เด็กชายสุวิจักขณ์  ชาญกรวุฒิขำเขียว
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงอฐิชา  เลิกสันเทียะ
ป.6
เรืองศรีวิทยา
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงอัญญมณี  เกื้อญาติ
ป.6
เรืองศรีวิทยา
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงอิสรีย์  สิขรีไพศาล
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงไอริสา  โกศิยะกุล
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม