ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 4

ณ อาคาร1ชั้น1 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ๑
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  ระย้า
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกพร  เจ๊กจันทึก
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกรวิชญ์  ขุงชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกฤตญา  กัญจนพงศ์กร
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกฤตภาส  ปู่สูงเนิน
ป.5
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ศรีวิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านซับหวาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกฤษณพงศ์  อุตทะปา
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายก้องภพ  แสนธิ
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวระบัตร
ป.5
โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกันต์กวี  ลีบุญญะ
ป.5
เรืองศรีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกันยารัตน์  ขอโน้มกลาง
ป.6
โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกัลยกร  วงศ์วนิชโยธิน
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกิตตินันท์  กลางสอน
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงจรรยวรรธน์  วุฒิบูรณ์
ป.5
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ม่วงมัย
ป.6
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงจิดาภา  เอกเศรษฐการ
ป.4
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงจิติชญา  สุวรรณพงษ์กร
ป.5
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงจิรภิญญา  ฟองจันทึก
ป.4
โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงจิรวดี  วินิยม
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายจิรโสภณ  หน่อแก้ว
ป.5
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายจิราเจต  คำหล้า
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงจิราพัชร  แฝงด่านกลาง
ป.6
โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงชญานุศภัฒค์  เลื่อนศรีอินญากุล
ป.5
เรืองศรีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงญาณิศา  เพ็งแสงทอง
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงณรดา  เพียงเกาะ
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรมจันทึก
ป.4
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายณัฏฐพัชร์  ฐานเจริญกุล
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายณัฐดนัย  อ่องเนียม
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงณัฐธิดาพร  ตูมนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายณัฐพล  ยะถีโร
ป.6
โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 4

ณ อาคาร1ชั้น1 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ๑
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กชายธาราเทพ  บุญญา
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงนภัสรา  พิมพ์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงนภาพร  ศิริรัตนาพานิชย์
ป.5
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงนันทิตา  ดับสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงบุญรักษา  เสงี่ยม
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กหญิงบุษยมาศ  วิริยะวงษ์
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายบูรณิน  จันขามเรียน
ป.5
เรืองศรีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงเบญญาภา  คันธวิชัย
ป.5
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงปพิชญา  ศิริพิพัฒน์ภิญโญ
ป.5
เรืองศรีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงประภาภัทร  ภักดีมี
ป.4
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงปวิภา  โพธิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายปัณณฑัต  เธียรพิริยะ
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงปัณณรัตน์  รังไสย์กมลธร
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายปิติภูมิ  พันธุ์ฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงปิยภรณ์  วิเศษ
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงปุญญาณัฐ  รัตนะคุณชัย
ป.4
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายปุณณวิช  มังคะจา
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ไทธานี
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงพชรพร  เทศจันทึก
ป.6
โรงเรียนบ้านซับหวาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงพรปวีณ์  กาลพัฒน์
ป.5
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงพรไพลิน  ประสบหมู่
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงพรภฤศพรรณ  งามสิริศักดิ์
ป.5
เรืองศรีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงพรีศาธิบดิ์  ศักย์ควรแถลง
ป.4
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายพันเลิศ  ปรุงเรือน
ป.4
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงพิชชาภา  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายพิชเยศ  ผลพอตน
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  รัตนวงศ์
ป.5
เรืองศรีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายพิสิษฐ์ธัญ  ศุภรณ์พาณิช
ป.4
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายพีร์บดินทร์  กันทรสุรพล
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายพีรพัฒน์  ปลดรัมย์
ป.6
โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 4

ณ อาคาร1ชั้น1 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ๑
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กชายมหาสมุทร  ทองแท้
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงไม้ผิว  แมบจันทึก
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  อินสนโศก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายวชิรวิชญ์  กาญจนบรรจง
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายวรเจตน์  ยิ่งนอก
ป.5
โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายวรปรัชญ์  จันทร์พวง
ป.5
เรืองศรีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงวรพิชชา  พูลพร
ป.5
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงวรรณนภา  ดวงจันทึก
ป.6
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายวรากร  คล้ายคลึง
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงวาทิตยา  ลือศิริวัฒนา
ป.4
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงวิชญาพร  แก้วสิงห์
ป.6
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายวิวัฒน์ชัย  แก้วสิงห์
ป.5
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายวิวัฒน์ชัย  สุระพันธ์
ป.5
เรืองศรีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงศตพร  งานพีรพงศ์
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายศรายุทธ  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงศศิกานต์  กานเกตุกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงศิริบูรณ์  สุดโต
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายศิริพงษ์  งานพีรพงศ์
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงศิริรัตน์  โมพา
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายศุภเกียรติ  เกตุแก้ว
ป.5
เรืองศรีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงสมาธิมาย  ทวีศักดิ์ภักดี
ป.4
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายสรวัชญ์  ชุณห์วิจิตรา
ป.4
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายสรวิชญ์  ชุณห์วิจิตรา
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายสิทธิกร  สิงวร
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงสุดารัตน์  หมวกทองหลาง
ป.5
เรืองศรีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงสุทธิดา  แชจอหอ
ป.5
โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงสุพรรษา  สีทาดี
ป.6
บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงสุมีนา  ออสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายสุริยนต์  เขียวเนตร์
ป.5
เรืองศรีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายสุวภัทร  สุดโต
ป.5
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 4

ณ อาคาร1ชั้น1 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ๑
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
91
เด็กชายธนกฤต  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายธนภัทร  สมัครชัย
ป.5
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงธนัญชนก  ศักดิ์เจริญเกียรติ
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ศึกรัมย์
ป.5
เรืองศรีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายธันยธรณ์  สอนจันทึก
ป.6
โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงพุฒธิตา  มะนาวนอก
ป.6
โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายภัทรดนัย  ศิรันต์ทรัพย์
ป.5
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายภูธน  เบญจตานนท์
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายภูผา  ฉิมภาลี
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงภูษิตา  สงวนวงศ์วิจิตร
ป.4
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงสุวิชาดา  แก้วกุก
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงอพิญญา  นนทะ
ป.6
โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงอภิรดา  แววโคกสูง
ป.5
เรืองศรีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงอรกัญญา  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงอ่องติบคำ  สายรัตน์
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงอัจฉริยา  ลิ้มปัญญาเลิศ
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายอาชวิน  สุขเวสพงษ์
ป.4
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายอิทธิกร  ล้วนรัตน์
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครราชสีมา เขต 4

ณ อาคาร1ชั้น2 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ๑
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
109
นางสาวกณิกนันท์  งันขุนทด
ม.3
โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงกนกภรณ์  ขอมั่งกลาง
ม.2
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
นายกฤษดา  สาแก้ว
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ผาตะพงษ์
ม.2
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงกันยารัตน์  กีรติเมธี
ม.2
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงขวัญกมล  โพธิ์จันทึก
ม.2
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงขวัญแก้ว  ธีระภูมิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงจันทิมา  แบขุนทด
ม.3
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
นางสาวจิราพร  อุ่นนิ่ม
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายจุลจักร  นากสกุลรัตน์
ม.1
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงชฎาพันธ์  ลาแดง
ม.3
โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายชนะชล  จงกลกลาง
ม.1
โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
นางสาวชาริสา  เสาศิริ
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงฐิตยา  มงคลแพทย์
ม.3
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงณัชชา  เคนศรี
ม.1
โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  วิเชียรพจน์
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายณัฐภูมิ  พรหมธิ
ม.2
โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงทอฝัน  สิงห์โตแก้ว
ม.1
โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายธนกร  เพชรไทย
ม.2
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงธมนวรรณ  ใยมะเดื่อ
ม.2
โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงธันยพัต  ปิยธรรมโรจน์
ม.2
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงธิดารัตน์  มอมขุนทด
ม.3
โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
นางสาวนภสร  วาริชอลังการ
ม.3
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายนันทวุฒิ  สงพิมาย
ม.2
โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงปณิดา  ทอนสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงปัญจภา  ไพราม
ม.3
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงปาจรีย์  ขัติทะจักร์
ม.3
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงพัทธมน  ขอแปะกลาง
ม.1
โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
นายพันธกานต์  มังกรงาม
ม.3
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครราชสีมา เขต 4

ณ อาคาร1ชั้น2 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ๑
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
139
นายพีรพัฒน์  แสงไพศาล
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงภัทรนันท์  ชุ่มสินส่ง
ม.2
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายภาคิน  ภาชิสะวณิชกุล
ม.2
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายภูริคุณ  ฤทธิพิษ
ม.1
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
นายภูวเนศวร์  ศาสตร์ศิริ
ม.3
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงรัชนีวรรณ  เนียมขุนทด
ม.1
โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  หวลจันทึก
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงฤดีรัตน์  ฟองจันทึก
ม.1
โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงวนิดา  ขอโน้มกลาง
ม.3
โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายวรกันต์  ดำนา
ม.1
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
นายวัชรินทร์  จิตเดียว
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงศศิวิมล  ปะติปะ
ม.1
โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงศาธิตา  ตรีวัชรานนท์
ม.2
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายศุภณัฐ  ช่างไม้
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายสรศักดิ์  นาคลำภา
ม.2
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
นายสิทธิชัย  ชาญสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงสุพรรษา  ผานกระโทก
ม.2
โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายเสริมพงษ์  พิมพ์แก้ว
ม.2
โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายอภิรักษ์  นิลสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงอรกมล  หงษ์ศรีแก้ว
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
นางสาวอรญา  นาคพลกรัง
ม.3
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  อารีรัมย์
ม.1
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงอาริสา  เตียนจันทึก
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
นางสาวอิสริยา  ปรกแก้ว
ม.3
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 4

ณ อาคาร2ชั้น1 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ๑
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
163
เด็กหญิงกชพรรณ  ต้นสงวน
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงกนกกาญจน์  เต็งน้อย
ป.5
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงกมลชนก  ถวิลคำ
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงกมลวรรณ  ต่อชีพ
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายกฤศ  ฉิมวัย
ป.4
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไพรกลาง
ป.6
เรืองศรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงกัญญาภัค  เรือนจันทึก
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงกันย์สุดา  หงษ์ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงกัลยากร  ชอมขุนทด
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายกิตติพศ  ศักดิ์ดี
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายกิตติพัทธ์  จารุรัตน์มงคล
ป.4
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงกิติมา  ปรีชายุทธ
ป.5
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงเกวลิน  เพ็ชร์ทองหลาง
ป.6
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงเกสรา  ธนวรานิช
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายไขพิพัฒน์  ใจฉลาด
ป.5
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงจรรยพร  หน่องตุ
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายจิตติพัฒน์  ไตรบัญญัติกุล
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายจิรายุ  บุญนำ
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงจิลัดดา  บุตรโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงจุรารัตน์  พูลลาย
ป.6
เรืองศรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงฉัตรประภัสสร  มะลิวัตร
ป.5
เรืองศรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงชญานุช  สุขเพ็ง
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายชลันธร  ส่งสกุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงชวัลรัตน์  ปิดชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายชาญธนัช  ราขบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายชู  เอกถาวรเจริญกิจ
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงเชิญขวัญ  อัศวธรรมกุล
ป.5
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงญดา  เดชศรีมงคลกุล
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงญาณีธัจจ์  จำรัสประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ชนาวรรธน์สกุล
ป.5
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงณพัตร  ไตรวิทยากร
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายณภัทร  กิจสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 4

ณ อาคาร2ชั้น1 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ๑
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
195
เด็กหญิงณัชชานิษฐ์  ญาณประเสริฐกุล
ป.5
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  บั้งเงิน
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ศิรินันทจีระกุล
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงณัฐนันท์  ลานุ้ย
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายณัฐพงษ์  เต็มเนื้อทอง
ป.6
เรืองศรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงทักษพร  บุญเรือง
ป.6
เรืองศรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงทิฆัมพร  ชาญสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายทินพัฒน์  เพ็ชรนิล
ป.6
เรืองศรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงทีระนันท์  เกตุสุวรรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายเทวิน  แสนคำภา
ป.6
เรืองศรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายธนกฤต  ไชยสนาม
ป.6
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงธัญจิรา  วุฒิเจริญภูรี
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงธันฐภัทร์  ตั้งเติมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายธีรภัทร  มอมขุนทด
ป.5
โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงจีระนันท์  เกตุสุวรรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายนรพล  อำมฤต
ป.4
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงนฤภร  เจริญศิลป์
ป.6
เรืองศรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงนลินทิพย์  รักษ์ทะสูงเนิน
ป.6
เรืองศรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงนลินนิภา  จันทร์เพ็ญ
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงนัญยดา  เขียวจันทึก
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายนัทธวัฒน์  จารุรัตน์มงคล
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศิรินันทจีระกุล
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงนับดาว  นามตาปี
ป.4
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงนิชาภัทร  อนันตวงษ์
ป.6
เรืองศรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงนิชาภา  เทียงจันทึก
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงนุตประวีณ์  เสาวลักษณ์คุปต์
ป.6
เรืองศรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายบัญญพนต์  เหนือโท
ป.6
เรืองศรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงบุณยอร  ภิรมย์เจริญ
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงบุญรัตนา  วิริยะเกิดชัย
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงบุณยาดา  เดชอนันต์
ป.5
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงบุณยานุช  เกตุสกุล
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายปฏิพล  งามสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 4

ณ อาคาร2ชั้น1 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ๑
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
227
เด็กชายปริตต์  สายพานวิทยา
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงปวิตรา  งามสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายปวีร์  กิตติธัญกุล
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงปัณฑิตา  กัดสูงเนิน
ป.4
บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงปาลิตา  เลาหวณิช
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงปิยธิดา  กระแสเทพ
ป.6
เรืองศรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงปิยมาส  น้อมมนัส
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงปิยาพัชร  กันอ่ำ
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายปุณณพัฒน์  เอียดจุ้ย
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายปุณณสิน  สินสู่
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายพจน์  บุญเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงพรเทพา  สีทอง
ป.6
เรืองศรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงพลอยชมพู  ไพจิตร
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงพัชรพร  สระแก้ว
ป.6
เรืองศรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงพิชชานันท์  แซ่อึ้ง
ป.5
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงพิชญาดา  มั่นทอง
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จึงสวัสดิ์เมธา
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มณีโชติ
ป.5
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงภัคธิชญา  สุริยกุล ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายภัทร  สมบูรณ์
ป.6
เรืองศรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงภัทรดา  คงชาญศิริ
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงภัทรวดี  เสริมสุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายภาคิน  เพียซ้าย
ป.5
โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงเมธยา  ต้วมสูงเนิน
ป.4
บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงเมธาวดี  ว่่องงามอนันต์
ป.5
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายไม้เมือง  มณีไชย
ป.4
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายยศพัทธ์  ธำมรงค์ปรีชาชัย
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงรติกานต์  นันทมาตย์
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงรสิตา  จินตนามณีรัตน์
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงรุจิรดา  พิกุลทอง
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงเรย์ลิน  คาร์เธอร์
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายวงศกร  รางวัลหลาย
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 4

ณ อาคาร2ชั้น1 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ๑
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
259
เด็กหญิงณัชชา  โชสูงเนิน
ป.6
เรืองศรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงณัชชา  พฤทธยานันท์
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงณัชชา  วงษ์ยงน้อย
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายปฏิภาณ  สีพรม
ป.6
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายปณิธาน  มาตย์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงปภากานต์  พรหมมา
ป.4
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายวรบดินทร์  วรโชตินันโภคิน
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายวรปรัชญ์  สุวรรณพงษ์
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายวรวิช  มาทะ
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงวรัญญา  กลิ่นบัวขาว
ป.6
เรืองศรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงวรัญญา  กันสูงเนิน
ป.6
บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงวรัทยา  ลือศิริวัฒนา
ป.4
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงวีรญา  รอดพล
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงศศิธร  บุญเรือง
ป.6
เรืองศรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงศศิรดา  จริยะพันธุ์
ป.5
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายศิรวิทย์  คานจันทึก
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงศิริขวัญ  บางประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายศุภสัณห์  ภมร
ป.6
โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงศุภิสรา  เทพบุตร
ป.6
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงโศภิษฐา  ชายกลาง
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงสรัสวดี  พรมแสน
ป.5
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายสิปปวิชญ์  เหมือนพันธ์
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงสุกัญญา  มีภู่
ป.6
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงสุชาดา  เลิศอักษร
ป.6
เรืองศรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายสุทธิชาติ  จิรอนันต์อนวัช
ป.5
เรืองศรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงสุประวีณ์  สิขรีไพศาล
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายสุวิจักขณ์  คำมาพันธ์
ป.5
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายสุวิจักขณ์  ชาญกรวุฒิขำเขียว
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงอฐิชา  เลิกสันเทียะ
ป.6
เรืองศรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงอัญญมณี  เกื้อญาติ
ป.6
เรืองศรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงอิสรีย์  สิขรีไพศาล
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงไอริสา  โกศิยะกุล
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์