ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 3

ณ อาคารคุ้มเกล้า ชั้น 2 โรงเรียนครบุรีวิทยา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกฤติศิตา  อภิเกียรติสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกฤษณี  ประเสริฐกิจวัฒนา
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกษมา  บุญผูก
ป.6
บ้านโคกไม้งาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกานต์รวี  สุขอุดมพันธ์
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกิตติศักดิ์  ศิลา
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกุลโรจน์  อำนวยทรัพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงเขมจิรา  สิงหาราโท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายจิรเมธ  เหลาสุพะ
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บวรจารุเดช
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงชญาดา  เอื้อยกระโทก
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงชญานุช  หอมนาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงชรินรัตน์  แก้วสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงชลธิชา  การัณยวงศ์
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงชาลิสา  รื่นธณาพินันท์
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายชิษณุพงศ์  แก้วแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงเฌอย์มาฎา  วิริยะไชโย
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงญดา  คงเป็นนิจวรากร
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายณภัทร  คลีกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ตาชูชาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปัดครบุรี
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภู่ครบุรี
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้ววิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายณัฐพัชร์  จิตตวิวัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายณัฐวัชร์  รันทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายณัฐวุฒิ  แอบเกษม
ป.6
บ้านโคกไม้งาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงณิชชา  เสนานคร
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายทัทท์เทพ  จัดสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายธนกร  เรืองกระโทก
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายธนกฤต  เสยกระโทก
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงธนกาญจน์  สมมะนา
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายธนวินท์  ว่องไว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ขุนระงับสังข์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงนภัสกร  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายนรวร  วันปลั่ง
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายนันทวัฒน์  สิทธิ์สุขอารยะ
ป.6
โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 3

ณ อาคารคุ้มเกล้า ชั้น 2 โรงเรียนครบุรีวิทยา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงปภาวดี  รากกระโทก
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงปัณธิตา  กาญจนหิรัญ
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายปิยภัทร  วิเศษกลิ่น
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายพงชธร  กาจณรงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายพนัชกร  ชัชวาลย์
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายพัฒนพงษ์  บางวิเศษ
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายพิชญะ  ทองเต็ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พวกไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงภัทรสุดา  มารครบุรี
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายภาคิน  โฮมกระโทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายภูตะวัน  ทิศกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายภูบดี  หวานกระโทก
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงรัญญาลักษณ์  ขุนระงับสังข์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงรัตน์ชนก  ภู่ถนนนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายวชิรวิทย์  เสมอหัตถ์
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงวรกมลพร  ลอบกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายวัชระพล  จันทร์เพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายวัฒนวัฒน์  สิทธิชัยเนตร
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงวานิลา  โสภาพร
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายวายุ  ช่วยชู
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายวิรภัทร  ภักดิ์กระโทก
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายศิรวิชญ์  เต็งกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายศุภณัฐ  ศิริวัฒน์
ป.6
โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายสิรภัทร  โลสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงสิรินดา  เนาว์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงสุพิชญา  อ่องชาติ
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงอธิชนันท์  อัมพันธ์
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงอรนลิน  ศรีเพชร
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงอัจฉริยพร  เกษตรเวทิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงอินทิรา  มะคำ
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงเอื้อมบุญ  ดวงสี
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 3

ณ อาคารคุ้มเกล้า ชั้น 2 โรงเรียนครบุรีวิทยา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
67
เด็กหญิงกนกพร  เพตาเสน
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายกนกพล  อ่วมกระโทก
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงกมลชนก  งาสำโรง
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงกมลชนก  ศรีชัยนาท
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงกมลวรรณ  วงศ์ดิลกรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายกฤตนัย  จันเทพา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายกฤษณพงษ์  เศษคึมบง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนเลิศ
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงกัญญาวีร์  หงษ์รัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงกันยกรณ์  พลอยกระโทก
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงกาญจนานุช  ฝนธง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงกาญจนาสินี  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงกานต์ณิชา  ปัดกอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายกิตติคุณ  ดุมครบุรี
ป.6
โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายกิตติพันธ์  ฉัตรจังหรีด
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายกิตติพิชญ์  ธนพงศ์พันธ์ุ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงเกษมณี  นิพวงลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงขวัญมนัส  สีหามาตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายข้าวกล้อง  ทองสุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงเขมจิรา  รัตนโกศล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายเขมนันท์  วิชิตปรีชานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายคมชาญ  ฉลองสัพพัญญู
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายครองยศ  สมบัติ
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงครีษญานันท์  แถวโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายคุนาทรัพย์  จันทร์ชื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงจอมขวัญ  เนินไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงจันทร์จรัส  ไพรีพ่ายฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์ธงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงจิรติกานต์  บัวทองหลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงจิรยุดา  คล่องขยัน
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงจิราภา  อุปาศรีพูนทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงจุฑามาศ  ยิ้มกระโทก
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงชญานุช  ตุ่นขาวมะดัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายชนก  เขียวบ้านยาง
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายชนกันต์  พิมานแมน
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงชนม์พิชา  กงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 3

ณ อาคารคุ้มเกล้า ชั้น 3 โรงเรียนครบุรีวิทยา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
102
เด็กหญิงชนัญชิดา  หมิ๋วกระโทก
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงชนาภัทร  อินทร์กระโทก
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงชนิดาภา  ด่านขุนทด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงชนิดาภา  ระวังสำโรง
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กชายชาครีย์  พลอยกระโทก
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงชุติมา  ลี้ภัย
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงชุติสรา  แก่นกระโทก
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายญาณกิจศิลป์  สายเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายญาณพัฒน์  พัฒนาครบุรี
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงญาณิศา  พวงโคกกรวด
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงญาดา  ยอดกระโทก
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายฐิฏิฐากรณ์  ละอองเอก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  สอดกระโทก
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงฐิติชญา  รสชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงฐิติชญาน์  บุญมาพบ
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายฐิติวัสส์  เสาะรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายณฐกร  จรัญจอหอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายณภัควัตส์  กาญจนหิรัญ
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงณภัทร  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รุมกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายณัฏฐณิชา  สวนกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เรืองวิรุจนากุล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงณัฐจริณีย์  สงกระโทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายณัฐชนน  เผด็จตะคุ
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายณัฐฐินันท์  คำหัวโทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงณัฐธิญาภรณ์  ทวีชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงณัฐนรี  ควรตะขบ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงณัฐนันท์  เขียวขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายณัฐวุฒิ  หรั่นกระโทก
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายณัฐสิทธิ์  แก้วประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงณัฐามณี  ปานน้อย
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงณิรสุดา  เสยกระโทก
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงดากาลดา  ชอบมวย
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงดุษณียา  วงษ์จันทร์อินทร์
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงตรีชฎา  ชาญกระโทก
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 3

ณ อาคารคุ้มเกล้า ชั้น 3 โรงเรียนครบุรีวิทยา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
137
เด็กชายทินภัทร์  เลิศศรี
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายธณวรรธน์  ภาเรือง
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายธนกฤต  พานนอก
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายธนดล  ขามสำโรง
ป.4
โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายธนบัตร  ชัยกิตติธนกุล
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงธนภรณ์  คงกระโทก
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายธนรัตน์  ทิพย์สันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงธนัชพร  เลือดกระโทก
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงธนัญชนก  สุบงกช
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงธมลวรรณ  เชาว์จอหอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงธัญชนก  ธนาวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงธัญลักษณ์  มากพูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายธันวา  เงินพลับพลา
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายธันวา  ไตรยาง
ป.6
โรงเรียนหนองไผ่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงธิดากานต์  แสดกระโทก
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายธิตินันท์  ลาดกระโทก
ป.5
โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงธีรดา  ลอยพิมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายธีรพัฒชัย  เรืองกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงนภัสรา  ปั่นกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ถิ่นภูวงศ์
ป.6
โรงเรียนหนองไผ่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงนลินญา  แหวนเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายนัฐธิกรณ์  อิ่มนันท์ธนา
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายนัทธพงศ์  เกษตรวัชรสิทธา
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายนันทกร  แหว่กระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงนันทชพร  ฉะกระโทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงนันทัชพร  ไชยโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงนันทิชา  แสงรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายน้ำเพชร  เสมอหัตถ์
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงนิธิฐายีการย์  ค้าข้าว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงนิศาชล  ชันกระโทก
ป.5
โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงนิษฐา  เกนอก
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงบัณฑิกา  กล้าหาญ
ป.5
โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงบัณฑิตา  วิจารณ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์ธงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงบูริศรา  ภูกิ่งดาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงเบญญาภา  นาคนาคา
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 3

ณ อาคารคุ้มเกล้า ชั้น 3 โรงเรียนครบุรีวิทยา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
172
เด็กชายปกรณ์  ลมสระน้อย
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายปฏิวัติ  เหล่าเขตกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายปรวิทย์  ยื่นกระโทก
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายประดิพัทธิ์  วิไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงประภัสสรา  แก้วสา
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงปราณปริยา  น้อยวงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายปริญญาภัทร์  นวลมะณีย์
ป.4
โรงเรียนหนองไผ่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงปริมประภา  เพ็ชรบุรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงปรียาภัทร  นาเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงปวิชชญา  อินทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงปัญญดา  ศรีหาเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงปัญญรัศม์  เสริมกระโทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงปัณณิกา  มนัสสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายปานเทพ  ศรีพรหม
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงปานวาด  พันธุ์ธงไชย
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงปาริชาติ  สูบกระโทก
ป.6
บ้านโคกไม้งาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงปาริตรา  ขัสเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงปิยดา  ชัยชุมพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงปิยากร  อุตมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงเปรมศิณี  ซ้อนผักแว่น
ป.6
โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงพชรพร  ยังกระโทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายพชรพล  ขอนกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงพชรพล  ศรีวิทักษ์
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงพรนภา  ศิลให้อยู่สุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงพรปวีณ์  เฉิดจังหรีด
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงพรรษกร  สวัสดิ์พูน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายพลภัทร  แสนมี
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายพัชรพล  บุญเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนหนองไผ่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายพัชรพล  พลครบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงพาณิภัค  ยิ้มกระโทก
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงพิชยา  งานกระโทก
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงพิมพ์นารา  ลาภสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงพิมพ์วิมล  กบสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงพิมลรัตน์  แววกระโทก
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายพีรพัฒน์  ไวยสุขศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 3

ณ อาคารคุ้มเกล้า ชั้น 4 โรงเรียนครบุรีวิทยา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
207
เด็กชายพีรวัส  บุญถึง
ป.5
โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงพีราญาณ์  อินหงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายพุฒิสรณ์  บรรจงปรุ
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เรกระโทก
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  พิพัฒบริภัณฑ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงภัทรธรัชต์  จิตตวิวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงภัทราภรณ์  สงสระน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงภัทราวดี  แมนขุนทด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายภาณุวัฒน์  ประพิณ
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงภาวิณี  เอี่ยมสำโรง
ป.4
โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายภาวิตร  จันพักลาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงภุชฌาพร  เสถียร
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงภู่ระหง  แก่นเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายภูริพัฒน์  เที่ยงธรรม
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายภูวเนศวร์  กระจ่างโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงมณีชิดชนก  จ่ามมาตย์
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงมธุรดา  ลุนทอง
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงมนัสนันท์  คินขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงมนัสวรรณ  สุหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายมนัสวิน  สุหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงมารินี อันนา  อูลส์สัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงแมร์เย็ม  อายัซ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายรัชชานทท์  รุจอุดมพร
ป.6
โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ซ่อนนอก
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงรัฐภูมิ  ทะปัญญา
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายรัฐศาสตร์  สีวังราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงรัตนพร  สมวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงรัตนาวดี  จวงสำโรง
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงลลิตา  ย่อยกระโทก
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายวงศกร  ปล้องธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงวชิรญาณ์  โคสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญกระโทก
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงวทันยา  ปลั่งกลาง
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงวรดา  ลาภกระโทก
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงวรนุช  แก้วสุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 3

ณ อาคารคุ้มเกล้า ชั้น 4 โรงเรียนครบุรีวิทยา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
242
เด็กหญิงวรรณิดา  เรกระโทก
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงวรรสรร  ชมรัมย์
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงวรัญญา  เทียบโพธิ์
ป.4
โรงเรียนหนองไผ่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงวรินรำไพ  สอดสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงวศินี  สีบท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายวัชรากรณ์  เลือดบัวใหญ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงวันวิสา  ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงวิชัญญา  เหาะกระโทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงวิชุตา  ภักดิ์กระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายวิวัฒน์  ยาตรา
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงวีรดา  อุทิศ
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายวีระพัฒน์  ดาวเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายวุฒิพงษ์  ช่วยสำโรง
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงศตพร  ศิลาลาย
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงศรุตา  แสงพรม
ป.6
บ้านโคกไม้งาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงศศิกานต์  ยวดกระโทก
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงศศิกานต์  ลาดกระโทก
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงศศิประภา  เพ็งจันทร์
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงศศิพร  ยอดศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงศศิวิมล  สาอุบล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายศักดินา  คล่องขยัน
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงศันศนีย์  มณีนัย
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงศิรภัสสร  สายสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงศิรินัดดา  เพียงกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายศิลา  แป้งหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงศุทธินี  ใสสะรัง
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายศุภกร  รวมครบุรี
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงศุภพร  สำรวมจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงศุภิสรา  จันทร์แจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงศุภิสรา  โสบกระโทก
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายสมศักดิ์  ตันสำโรง
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายสรนันท์  โยพันดุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงสโรชา  วงค์คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงสหัสริน  ตังประเสริฐรุจี
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงสิดารัศมิ์  เหล็กจันอัด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 3

ณ อาคารคุ้มเกล้า ชั้น 4 โรงเรียนครบุรีวิทยา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
277
เด็กหญิงสิริฉัตร  เข็มศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงสุกานดา  แก้วประกอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายสุทธวิชญ์  กวีกิจบัญชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงสุธิชา  พุทไธสง
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงสุพัตรา  เสยกระโทก
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงสุวิชาดา  หลอดกระโทก
ป.4
โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงหทัยรัตน์  พันธ์มณี
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายอชิตพล  พันสมบัติ
ป.4
โรงเรียนหนองไผ่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงอนัณปภา  ไสวครบุรี
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายอนุพันธ์  เพียงกระโทก
ป.5
โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงอภิชญา  จักกระโทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงอภิสรา  จองระหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงอภิศรา  ตามสระน้อย
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงอภิสรา  สอนครบุรี
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายอมรวัฒน์  แก้วบุญมี
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงอรจิรา  อภิรัตนพัลลภ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงอรปรียา  สมกำปัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงอริญชยา  ศรีสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงอรุณี  ศรีกระสัง
ป.5
โรงเรียนหนองไผ่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายอลงกรณ์  เสาเปรีย
ป.6
โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงอสพาภรณ์  เพชรกิ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงอัญธิชา  พันหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงอัฐภิญญา  ดีดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายอาชวิน  สุนารัตน์
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงอาสฬาภรณ์  พูนสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงอุมาพร  ชัยบำรุง
ป.6
โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงอุรารัตน์  อินทร์ไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงอุษมา  วงภาพ
ป.4
โรงเรียนหนองไผ่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายเอกวิทย์  ทองทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงไอลดา  สนสำโรง
ป.5
โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายุภูมิพัฒน์  เอี่ยมสำอางค์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 3

ณ อาคารคุ้มเกล้า ชั้น 4 ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 503
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
308
เด็กหญิงณัฐฐา  เอี่ยมสำอางค์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงณัฐธยาน์  นนทิ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงธัญชนก  เพ็ชร์วิเศษ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงพรพรหม  แก้วยืนยงโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงพรศิริ  คำชนะชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงมลนภา  มรรควา
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์