ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 2

ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรีฯ สพป.นครราชสีมา เขต 2 เทเรซาอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เอี่ยมศรี
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงฐณัชญ์พร  ศิริวงศ์พานิชย์
ป.4
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงฐิตินันท์  แสงเพชร
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงณรัดเกล้า  นักพรานบุญ
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทองอาจ
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายณัฐชนน  ประกอบผล
ป.4
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงณัฐฐวลัญช์  หมั่นแสวง
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายณัฐวรันธร  ธรรมชาติ
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงณิชยาพร  กลั่นสาร
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงธนัญชนก  คูณสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงธีราภรณ์  เสือมาพะเนา
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงนรีกานต์  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายปิยังกูร  ปัตตาเทสัง
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงพัชราวดี  แทนกลาง
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงพูนภิรมย์  แอบจิหาด
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงภัทรธิดา  กิตติโยธา
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงภูษณิศา  สิทธินาม
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงรุจิราภรณ์  จำปาขันธ์
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงศุภิสรา  ปลอดทอง
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 2

ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรีฯ สพป.นครราชสีมา เขต 2 เทเรซาอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
20
เด็กหญิงเขมิสรา  รอดสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายณัฐภัทร  ซาอุรัมย์
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายวัชรินทร์  นิลศิริ
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายสิรวิชญ์  ศรจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงสุทธิดา  พูนมะเริง
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 2

ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรีฯ สพป.นครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
25
เด็กชายภูตะวัน  งามลา
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงหรรษการต์  ชัยปะปัง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงอินทุอร  ตุ่นปรุ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์