ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครพนม เขต 2

ณ อาคารกันเกรา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  สีลาลาย
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
2
เด็กชายกันตพงศ์  ศรีลิว
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
3
เด็กหญิงเกวลิน  สีดา
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
4
เด็กหญิงขวัญข้าว  โคตะบิน
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
5
เด็กหญิงคุนัญญา  แสนคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
6
เด็กหญิงจันคนิภา  ไชยกา
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
7
เด็กชายจารุภัทร  อภัยโส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
8
เด็กชายจิณณพัชร  รุ่งเรืองเจริญกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
9
เด็กชายจิรเมธ  สอนสา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
10
เด็กชายชนนัช  ครุฑบิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
11
เด็กหญิงชนนิกานต์  ชะมาประโคน
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
12
เด็กหญิงช่อเพชร  ทองกลัด
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
13
เด็กชายชัยทัต  ไชยขันธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
14
เด็กหญิงญาณิกา  คุยพร
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
15
เด็กหญิงญาดา  สุวะเสน
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
16
เด็กชายฎลรชต  เนตรวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
17
เด็กชายณ ตะวัน  นามดุ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
18
เด็กชายณัฏฐกรณ์  หาธรรมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
19
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  นราศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
20
เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วพระทอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
21
เด็กชายณัฐพัชร์  สะอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
22
เด็กหญิงณาภัฐสา  สุขวิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
คณิตประถม
23
เด็กหญิงณิชาภัทร  เพ็งพาทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
24
เด็กหญิงดุสิตา  ธรรมจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
25
เด็กชายทรรศน  พิริยะสกุลยิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
26
เด็กชายทักษ์ดนัย  แสงสัน
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
27
เด็กชายทินภัทร  มหาวงศนันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
28
เด็กชายธนกฤต  สมรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
29
เด็กชายธนธรณ์  ดอนมืด
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
30
เด็กชายธนสิทธิ์  นิลคำแผง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
31
เด็กชายธนิสร  อุ่นกลม
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
32
เด็กชายนนท์ปวิธ  กืกทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
33
เด็กหญิงนรีกานต์  เคนแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
34
เด็กชายนฤบดี  ลำลอง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
35
เด็กชายนวพนธ์  ดายังยุธ
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครพนม เขต 2

ณ อาคารกันเกรา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงนวินดา  บุญทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
37
เด็กหญิงนันท์นภัส  อุปศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
38
เด็กหญิงนามีน  เสือช้าง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
39
เด็กหญิงปนัสยา  ศิระสกุลชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
40
เด็กชายปริวัฒน์  ประจวบสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
41
เด็กชายปรึกษา  วงศ์งาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
42
เด็กหญิงปวริศา  ด่านหา
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
คณิตประถม
43
เด็กหญิงปวริศา  วชิระธัญญากุล
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
44
เด็กหญิงปานตะวัน  พรมเวียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
45
เด็กหญิงปิยธิดา  ยอดสวาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
46
เด็กชายพงษ์สวัสดิ์  โลหะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
47
เด็กชายพชรพล  ศิละมาตย์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
48
เด็กหญิงพรจากฟ้า  แก้วใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
49
เด็กชายพอเพียง  ศรีดาวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
50
เด็กหญิงพาทินธิดา  ครุฑบิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
51
เด็กหญิงพิชญธิดา  พรรณวัฒิ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
52
เด็กหญิงฟ้าใส  โส้พลงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
คณิตประถม
53
เด็กหญิงภัทธิรา  ศักดิ์ดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
54
เด็กชายภัทรดนัย  ศรีษะมุข
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
55
เด็กหญิงภัทรวดี  ชัยสุระ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
56
เด็กชายภากร  ชนะพจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
57
เด็กหญิงภาวิณี  ทิพย์แสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
58
เด็กชายมินธาดา  ป้องทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
59
เด็กหญิงระพีพรรณ  แก้วอวน
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
60
เด็กหญิงลักษมี  ศุภวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
61
เด็กหญิงลักษิกา  พันธ์พุฒ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
62
เด็กชายวชิรพล  ชาดีกรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
63
เด็กชายวชิรวิชญ์  ผันศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
64
เด็กหญิงวลัญฎา  บุญโส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
65
เด็กชายวิมุติชาติ  กุมารสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
66
เด็กหญิงวิลาวัลย์  ทองสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
67
เด็กหญิงวิศัลยา  นนทะสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
68
เด็กหญิงศตพร  แพงแพง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
69
เด็กชายศรัณย์ภัทร  พึ่งตัว
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง
คณิตประถม
70
เด็กหญิงศศิประภา  นิที
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครพนม เขต 2

ณ อาคารกันเกรา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายศักดิ์ดา  รังศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
72
เด็กหญิงศิรดา  ตันติกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
73
เด็กชายศุภกร  คำเกษ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
74
เด็กชายศุภกร  อ้วนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
75
เด็กชายศุภกฤต  บุรีขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
76
เด็กชายสมดา  บุรีขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
77
เด็กชายสรวิชญ์  สมคำ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง
คณิตประถม
78
เด็กหญิงสวรินทร์  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
79
เด็กชายสุกฤษติ์  ดวงดูสัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
80
เด็กหญิงสุพัตตรา  คงบุญ
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
81
เด็กหญิงสุเมธินี  ไชยต้นเทือก
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
82
เด็กชายหงสรถ  อภัยโส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
83
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สิทธิสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
84
เด็กชายอดิเทพ  ไชยพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
85
เด็กหญิงอตินุช  หันจางสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
86
เด็กหญิงอรุณี  โพธิ์สุ
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
87
เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์  มะลัย
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
88
เด็กชายอิงควัด  เชียงตุง
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
89
เด็กชายอินทัช  แสงทองสุขโข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครพนม เขต 2

ณ อาคารกันเกรา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
90
เด็กหญิงชไมพร  ดายังหยุด
ม.1
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงณัฐชยา  เชียงขวาง
ม.3
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
92
เด็กชายดนุพล  วงษา
ม.2
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
93
นายนิรุช  โคตร​คำ
ม.3
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงนิศามณี  สะแสน
ม.1
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงบัณฑิตา  มณีรัตน์​
ม.2
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
คณิต ม.ต้น
96
นายประติมากร​  ขออาศัย​
ม.3
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
คณิต ม.ต้น
97
เด็กชายปวินวิธ  รบศึก
ม.1
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
คณิต ม.ต้น
98
เด็กชายพนมชัย  ชุ่มศรี
ม.2
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงพลอยบุศราคัม  พันธุ์ด้วง
ม.1
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
100
เด็กชายภัคพล  สิงห์เส
ม.2
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงมิ่งอรณัชชา  ธัญลักษณ์สกุล
ม.3
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
102
เด็กชายวีรวัฒน์​  ดงภูธร
ม.1
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายศิริ​พงษ์​  พระสุนธร
ม.1
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายสิทธิพล  สิมนา
ม.1
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงสุกฤตา  กลาดเกลื่อน
ม.3
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
106
เด็กชายสุรดิษ  ประยุรโต
ม.2
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
107
นายอภิลักษณ์​  พลราชม
ม.3
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 2

ณ อาคารกันเกรา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
108
เด็กหญิงกนกนภัส  กุลยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงกนกพร  แพงดี
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงกมลฉัตร  จันทร์คง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
111
เด็กชายกรกฎ  วิโย
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงกรกนก  อุ่นกรม
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงกรปวีณ์  ป้องกัน
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
114
เด็กชายกฤติน  ไชยสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  เนื่องอาชา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
116
เด็กชายกฤษกร  เจนชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
117
เด็กชายกฤษฎา  ขวาละคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาวงษ์หา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงกัญดาริน  แพนพา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงกัญติชา  ปู่ห้วยพระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงกัณยกรณ์  ภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงกัลยา  ชนูนันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
123
เด็กชายกานต์ดี  แก้วใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ฝ่ายทะแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงกานต์พิชชา  สวัสดิ์เอื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
126
เด็กชายกิตติทัต  อินทริง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
127
เด็กชายกิตติพิชญ์  บุรีขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงกีรติกานต์  ศรีทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงกุลกันยา  เชียงขวาง
ป.6
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงกุลณัฐ  กุลยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงกุลณัฐ  เหล่าปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงกุลธิดา  กิติผง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
133
เด็กชายเกียรติศักดิ์  คีราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงแก้วกัลยา  เมืองสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงแก้วกาญ  ชินบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงขวัญจิรา  สุปัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงเขมจิรา  สุภารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงคณิศร  ทิพยศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงคริมา  เมืองมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงจันทกานต์  สุวรรณ์ทา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงจันทร์จิรา  มาปัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงจันทราทิพย์  ทองแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 2

ณ อาคารกันเกรา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
143
เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ภู่กันณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงจิดาภา  โยลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงจิรประภา  อ้วนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงจิรภัทร  เมาะลาษี
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงจิรัชญา  คำแพง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงจิรัชยา  สังข์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงจิรัชยาภรณ์  มะละกา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
150
เด็กชายจิรัฏฐ์  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
151
เด็กชายจิรัฏฐ์  ยศทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงจิรัสยา  นิลพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงจิราพร  รัตนะ
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงจิราภา  คันทะนาต
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงจุฑามาศ  เขียวโป
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
156
เด็กชายเจษฎา  สมดี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
157
เด็กชายฉัตรดนัย  นามบัวน้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงฉัตรสุดา  ริชาร์ดสัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
159
เด็กชายฉันทพัฒน์  เชียงขวาง
ป.4
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงชญาดา  แซ่ตัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงชนัญญา  ไชยเทียมพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงชนัญญา  พันธุ์เมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงชนัญญา  ยอแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงชนัญธิดา  เพชรอุเทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงชนัญธิดา  หลักไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงชนันธร  บุพศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงชนาภา  โพธิสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงชนิดาภา  ยศทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
169
เด็กชายชยพล  มะสุใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
170
เด็กชายชยานันท์  ศรีชัยวิวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงชัญญานุช  แสงศิริพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
172
เด็กชายชัยชนินทร์  ศรีอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
173
เด็กชายชิติพัฒน์  ฤทธิโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงชิรินพร  โกพลรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
175
เด็กชายชิษณุพงศ์  ลุนจักร
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงชุติมา  สุวรรณกำแพง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
177
เด็กชายโชคไพรศาร  บุญศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 2

ณ อาคารกันเกรา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
178
เด็กหญิงโชติกา  จิตพิศาล
ป.6
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงโชติชนิต  นาคประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงฐิตินันท์  สุขวิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
181
เด็กชายฐิติวุฒน์  ฮาตไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ไชยริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
183
เด็กชายณฐกร  ออทอลาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
184
เด็กชายณฐภัคพล  กุลยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงณวรัตน์  แข็งการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงณัชกานต์  จันบัวลา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงณัชชา  สุธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ศรีวรสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงณัฏฐธิชา  บุตรสิงขรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
190
เด็กชายณัฐกรณ์  นะคะจัด
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง
วิทย์ประถม
191
เด็กชายณัฐกรณ์  ผงพิลา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
192
เด็กชายณัฐชนน  คชรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
193
เด็กชายณัฐชนน  สมรฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงณัฐชิชา  มีเปี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงณัฐณิชา  เสนพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงณัฐธิชา  แตงอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงณัฐธิชา  โถวิเชียร
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงณัฐนันท์  โคตะมา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
199
เด็กชายณัฐพงศ์  ผาชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
200
เด็กชายณัฐพล  แสนเมือง
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
วิทย์ประถม
201
เด็กชายณัฐภัทร  ชินบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
202
เด็กชายณัฐภูมิ  พลมาตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
203
เด็กชายณัฐวัฒน์  พลรักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
204
เด็กชายณัศม์ฌาธินทร์  สิถิระบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงณิชากานต์  ม่วงไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
206
เด็กชายดนัยเทพ  เทพมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
207
เด็กชายดรัณภพ  เลิศไพจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงทัศวรรณ  มีนาคะ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
209
เด็กชายเทพพิทักษ์  อุณาพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
210
เด็กชายแทนคุณ  ทัพวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
211
เด็กชายธนดล  ไกรพินิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
212
เด็กชายธนธรณ์  คำใบ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 2

ณ อาคารกันเกรา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
213
เด็กชายธนพงษ์  กุลยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงธนพร  โคตะคาม
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงธนพร  โนนกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงธนพร  เรือนแปง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
217
เด็กชายธนพล  ตรุษเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
218
เด็กชายธนพล  รอดมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงธนภรณ์  ติยะบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
220
เด็กชายธนวัฒน์  ประกิ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
221
เด็กชายธนวินท์  มุงคุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงธนัชชา  ติยะบุตร
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง
วิทย์ประถม
223
เด็กชายธนากร  คำใบ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงธนาพร  ศรีมาชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
225
เด็กชายธนิก  แมททิวส์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
226
เด็กชายธนิสร  บุญพูล
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
227
เด็กชายธเนศ  อ้วนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงธมลวรรณ  นันศรีบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
229
เด็กชายธราเทพ  สุธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงธัญชนก  อภัยโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงธัญญารัตน์  พลแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงธัญพิชชา  เขียวโป
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงธัญวรัตน์  กุลยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
234
เด็กชายธันวา  ศรีภาชน์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
235
เด็กชายธาวิน  โค้งอาภาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงธิดารัตน์  สุวะเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงธีรตา  ตันติกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงธีรธา  ไชยศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
239
เด็กชายธีรากร  มุงเพีย
ป.5
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
วิทย์ประถม
240
เด็กชายนภัทร  พิมภูธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงนริสรา  นามโยธา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงนรีกานต์  สมรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงนฤสรณ์  พวงเกตุ
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงนลินรัตน์  อ้ายสุรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
245
เด็กชายนวพล  ศรีลาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงนันทวิพร  พรเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงนันทิชา  กิติผง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 2

ณ อาคารกันเกรา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
248
เด็กหญิงน้ำมนต์  บวรเบญจพรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงนิตยา  อาจสามารถ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
250
เด็กชายนิติพล  บุรีขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
251
เด็กชายนิธิศวร์  เวียงสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
252
เด็กชายเนติธร  จันเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
253
เด็กชายบรรณวิทิต  ทอนติลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงบัญฑิตา  ถาวรชน
ป.4
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงบัวบูชา  เวียรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงบุณยาพร  มะอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงบุษกร  คำใบ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
258
เด็กชายบูรณ์พิภพ  โยลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงเบญจมากรณ์  คังกัน
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงเบญจมาศ  อุปพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงปฎิญญา  มานะดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
262
เด็กชายปฏิพล  บุบผารักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงปณาลี  พันธุ์เมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงปนัดดา  ภาวะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
265
เด็กชายปภังกร  อุ่นเทียมโสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงปภาวรินทร์  กวนฮางฮอง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
267
เด็กชายปภาวิชญ์  วงศ์พบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
268
เด็กชายปรเมศวร์  วงค์ล่าม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงประนัดดา  จันดาโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงปราชญาพร  ดวงโพน
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงปราญชลี  แซ่จึง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงปราณปริยา  ทามี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงปริภัทรตา  ศรีรักษา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
274
เด็กชายปวริศ  บุณรังศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงปวริศา  ดวงพุฒ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงปวิชญา  กองเสลา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
277
เด็กชายปัญญากร  วงษ์โพนทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงปัญญาพร  เรือนนา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงปัณฑิตา  คลังสามผง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงปัณฑิตา  อ่อนประทุม
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ศรีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงปาริฉัตร  คำจันดี
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 2

ณ อาคารกันเกรา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
283
เด็กหญิงปาลิตา  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงปิยะธิดา  พ่อชมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงปุญญิศา  ภาโสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
286
เด็กชายปุณณวิช  บุญมาวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงปุณยาพร  จันทร
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงเปมิกา  พลชุมแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงเปรมมิกา  โยลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
290
เด็กชายพชร  คิดเห็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงพชรพร  บุพศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
292
เด็กชายพชรพล  พันนาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
293
เด็กชายพนมเพชร  วงค์คำจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงพรธิดา  มะอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงพรพิษณุ  สีหาคุณ
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงพรลภัส  ประยุรโต
ป.5
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงพรวิภา  จำรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงพริ้งเพรา  อินอุเทน
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
299
เด็กชายพลริภัทร  โยลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงพลอยลดา  สุวรรณมาโจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
301
เด็กชายพศวัต  คิดเฉพาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
302
เด็กชายพัชชาพร  ต่วนเทศ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงพัชรพร  พรมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงพัชราพร  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชินกร
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงพัชราภา  ส่อนราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงพิชชาภา  หาญเชิงชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงพิชญาพร  สานนท์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงพิชญาภา  ภูมิดา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  มะไชยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงพิมพ์พิกา  โยลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  สีดา
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เคนทวาย
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ศรีลาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงพิมลภัส  ใจสมบัติ
ป.4
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงพิมลวรรณ  ชาตะรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงพิยะดา  คอร์ราดีนี
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 2

ณ อาคารกันเกรา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
318
เด็กหญิงพิฤดี  วังวิสัย
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงพิลาวรรณ  วัดแพนลำ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงพีรดา  ปานพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
321
เด็กชายพีรภัทร์  โงนศรีษะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
322
เด็กชายพีรวิชญ์  สิมวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
323
เด็กชายพุฒิพงศ์  เหลินต้ายซ้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงเพชรดา  วงษาเนาว์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงแพรพรรณวา  มะอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงแพรวลภัส  ตระกูลทิพย์รัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงภคพร  เปาวะนา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
328
เด็กชายภพธรรม  อุ่นเทียมโสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงภัฏตรี  บุญแทน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงภัทรนันท์  หาธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงภัทรวดี  คำพิลัง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงภัทรวี  มัยวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงภัทรา  ป้อมศิลารัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงภัทราภรณ์  กิติผง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
335
เด็กชายภานุศิษฏ์  สินจตุรพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
336
เด็กชายภูริพัฒน์  คังกัน
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
337
เด็กชายภูริภัทร  โยลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
338
เด็กชายภูวเดช  มะสุใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงมธุรดา  ธารารมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงมนต์นภา  ยอดสุบัน
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงมนัญชยา  บุพศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงมรัญญา  มาพล
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
343
เด็กชายเมธาสิทธิ์  วิภูษณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
344
เด็กชายยุทธการ  จันทร์ดาประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
345
เด็กชายรักชาติ  สารสินธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงรักษกร  ป้องหลักคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
347
เด็กชายรัชชานนท์  โยลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงรัชฎาพร  โพธิ์คา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงรัชนีกร  เดชทะศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงรัฐธีย์  กองแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงรัฐิญาภรณ์  ทาดาวุธ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ปานโพธิ์จาร์ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 2

ณ อาคารกันเกรา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
353
เด็กชายรินทร์ธนัน  โชติศิวัชโตบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงรินรดา  หมื่นพหล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงรุ่งทิวา  นาใจคง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงลดามาส  อุปพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงลักษณาวดี  ปุนจันตัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงลักษิกา  มหาวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงวชิรญาณ์  เภตรา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
360
เด็กชายวชิรวิชญ์  ผาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงวรกมล  คะแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
362
เด็กชายวรเดช  เขาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
363
เด็กชายวรภัทร  อุ่นกลม
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
364
เด็กชายวรรณชิต  สีหาบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงวรรณวิษา  ยงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงวรรณวิสา  ศรีโยธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงวรวรรณ  อุปพงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงวรินยุพา  ปะนูวี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงวริศรา  ซาลุน
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงวริศรา  ฝ่ายทะแสง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง
วิทย์ประถม
371
เด็กชายวันเฉลิม  โสวันนา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงวันวิสาบุ  บุญเจือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงวาเศรษฐี  มัยวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
374
เด็กชายวิทวัส  งอนสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงวิราพร  เจริญทัศน์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงวิลัยวรรณ  นันทะรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
377
เด็กชายวีระยุทธ  ป่องเต่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงศรัณย์พร  ติยะบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงศรัณยา  อรรคสังข์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงศราวณี  สมรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงศิรภัสสร  แก้วลี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงศิรภัสสร  นันทะวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงศิรภัสสร  สอนพิมพ์พ่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงศิรภัสสร  หัสระสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
385
เด็กชายศิรศักดิ์  หงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงศิริประภาภัทร์  วรรณวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงศิริยากร  คำไหล
ป.4
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 2

ณ อาคารกันเกรา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
388
เด็กหญิงศิริรัตน์  วงค์นะรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงศิริลักษณ์  พอชารี
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงศิริลักษณ์  หลิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
391
เด็กชายศิวกุล  ทองดวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
392
เด็กชายศิวัช  กันยาตี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
393
เด็กชายศุภวิชญ์  อินทะเสย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงเศรษฐิการณ์  โพติยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงเศรษสินี  หลอดคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
396
เด็กชายสถาพร  ไชยยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงสรัญญา  แมดมิ่งเหง้า
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงสโรชินี  อนุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงสายป่าน  ขาวสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงสาวิกา  ทาคิระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
401
เด็กชายสิรภพ  บุรีขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
402
เด็กชายสิรภัทร  ป้อมศิลารัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
403
เด็กชายสิรวิชญ์  เรืองวรบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
404
เด็กชายสิริชัย  จันศักดา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงสิริวิมล  นนเลาพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงสุธาสินี  แสนสุริวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงสุธิดา  ประเสริฐแช่ม
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงสุพรรษา  สุขนิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
409
เด็กชายสุภัคพล  โพนศิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงสุภารัตน์  สิงห์งอย
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงสุภาวดี  ศาลางาม
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงสุรัตติกาล  ขาลเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงสุรัตน์ติญา  วังสุขี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พันโนราช
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ลวกุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงอชิรวรรณ  มาตรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
417
เด็กชายอชิรวิชญ์  วิริยะเศรษฐ์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงอธิชา  พันธ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงอนรรฆวี  ขันทะชา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงอนัญญา  นากูล
ป.5
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงอนันตญา  ทีเหง้า
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงอภิชญา  จังตระกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 2

ณ อาคารกันเกรา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
423
เด็กหญิงอภิชญา  บุรีขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงอมลวรรณ  ป้องทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงอรทิพา  พิมพ์คำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงอรปรียา  พลหมอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงอรปรียา  เรืองวรบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
428
เด็กชายอรรถพล  นันศรีบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงอรอุมา  พันธ์จี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงอรัญญา  เสวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงอรัญญา  อินทรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงอริญย์  แสนโสม
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงอรุณรัตน์  พร้อมสุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงอลิสรา  ธนาคุณ
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
435
เด็กชายอัครัช  วงษา
ป.5
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงอัญชิสา  คำเปื้อม
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
437
เด็กชายอัมรินทร์  วรรณสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงอาทิตย์รดา  ชัยประยูรหัทธยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
439
เด็กชายอาทิตย์  เกษนัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
440
เด็กชายอาทิตย์  นนท์จันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
วิทย์ประถม
441
เด็กชายอานนท์  ประพัศรางค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
442
เด็กชายอินทฤทธิ์  มหาสมเหลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงอินทุอร  มอมไทรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงไอร์ลิสสา  จันทร์เต็มดวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงไอริน  ติยะบุตร
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม