ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกล้วยไม้(MEP)/ชั้น1/ห้อง ป.6/8 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  วงค์ชมภู
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกนภา  หงษาชุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกนาถ  นันทะพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  เจริญพต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกนกวรรณ  ซามาตร
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกนกวรรณ  ด้วงคำภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกนกอร  สิทธิรัตน์ ณ นครพนม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกรกรณ์  รัตนโยธิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
9
เด็กชายกรวิชญ์  พรมวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤชคุณ  ศรีชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกฤชอร  อัตโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤษณะ  พริงเกิ้ล
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
คณิตประถม
13
เด็กชายก้องภพ  ทิพอุต
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
14
เด็กชายก้องภพ  แอบไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกัญญาภัค  ไตรจิตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกัญญาภัค  น้อยเหล็กดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
17
เด็กชายกันตภณ  สุวรรณธรรมา
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกัลฑิมา  มั่นธรณ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
19
เด็กชายกาญกรกช  วังพระราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกาญจณาภา  ไชยหม่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกาญจนา  พ่อลีละ
ป.6
โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกาลัญญุตา  มั่นธรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
23
เด็กชายกิตติกวิน  ฝ่ายพนอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
24
เด็กชายกิตติพัฒณ์  โคตรศักดิ์เค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
25
เด็กชายกิตติภูมิ  อ้วนแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
26
เด็กชายกิตติเมชฌ์  เกิดมณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
27
เด็กชายกีรติกร  วิเศษอุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกีรติกา  หมูหอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกุลนิดา  ไชยต้นเทือก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
30
เด็กหญิงกุลพัชร  พรหมอารักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
31
เด็กชายเกียรติภูมิ  วงค์แสนชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
32
เด็กชายโกเศส  มงคลยุทธ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
33
เด็กหญิงขันติยากรณ์  คำมะเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
34
เด็กชายคชา  เสมา
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
35
เด็กชายคมสัน  ศรีวรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกล้วยไม้(MEP)/ชั้น1/ห้อง ป.6/7 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายคีรี  พิพัฒน์ประภา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
37
เด็กชายจักรภัทร  นิวงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
38
เด็กชายจักริน  สุวรรณรงค์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
39
เด็กชายจักรินทร์  คำกุ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
40
เด็กหญิงจันทิมา  บรรหาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
คณิตประถม
41
เด็กหญิงจารวี  มณีโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
42
เด็กชายจิตติพัฒน์  พันธ์ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
43
เด็กชายจินรุดา  ศิริสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
คณิตประถม
44
เด็กหญิงจิรปรียา  โคตรชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
45
เด็กชายจิรพัฒน์  รูปงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
46
เด็กชายจิรเมศ  เดชกะศร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
47
เด็กหญิงจิรัชยากร  มาตวังแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
48
เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ไชยรบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
49
เด็กหญิงจุฑารัตน์  พ่อปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
50
เด็กหญิงฉัตรนภา  ตีรวัฒนาประภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
51
เด็กหญิงชญาฎา  จักรสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
52
เด็กหญิงชญานิศ  ไพศูนย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
53
เด็กหญิงชญานิศ  โสภา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
54
เด็กหญิงชนัดดา  วงค์ศรีชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
55
เด็กหญิงชนิกานต์  เจริญวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
56
เด็กหญิงชนิกานต์  บุญเสนอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
57
เด็กชายชยพล  อารยกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
58
เด็กชายชยุต  ไมยะปัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
59
เด็กชายชโยดม  เที่ยงตรง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
คณิตประถม
60
เด็กชายชัชฤทธิ์  ฤทธิวงศ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
61
เด็กหญิงชัญญานุช  แฝงเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
62
เด็กหญิงชาลิสา  ทองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
63
เด็กหญิงชิตตาวรณ  มณีพรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
64
เด็กชายชินภัทร  ตันดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
65
เด็กชายชินภัทร  ลอดเล็ก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
66
เด็กชายชิษณุพงศ์  ศิริโคตรวงค์
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
67
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เหมเมือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
68
เด็กหญิงฌบุญญา  พรมเรียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
69
เด็กชายญาณวุฒิ  อุดร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
70
เด็กหญิงญาณศรณ์  สิงห์ถม
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกล้วยไม้(MEP)/ชั้น1/ห้อง ป.1/7 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายญาณาทิพ  แพฟืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
72
เด็กหญิงญาณิศา  เจริญไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
73
เด็กหญิงญาณิศา  วงค์ผาบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
74
เด็กหญิงฐานิดา  คำสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
75
เด็กหญิงฐิติกานต์  ขันทะชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
76
เด็กหญิงฐิติพันธ์  วงศ์ศรีชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
77
เด็กชายฐีรวัฒน์  ภักดีปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
78
เด็กชายณฐพร  สุทธิสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
79
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ศรีพระจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
คณิตประถม
80
เด็กหญิงณัชชา  กวานเหียน
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
81
เด็กชายณัชพล  วงษ์ธานี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
82
เด็กหญิงณัฏฐชุดา  ชมลา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
83
เด็กหญิงณัฏฐริกา  ป้องคำสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
84
เด็กชายณัฐชนน  สมบัติหลาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
85
เด็กหญิงณัฐชยา  ไชยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
86
เด็กหญิงณัฐชยา  ดวนลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
87
เด็กหญิงณัฐณิชา  สร้อยปุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
88
เด็กชายณัฐนันท์  พงศ์ธไนศวรรย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
89
เด็กหญิงณัฐรดา  พิริยะประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
90
เด็กชายณัฐวรรธน์  โชติกิตติพัทธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
91
เด็กชายณัฐวุฒิ  ขำประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
92
เด็กหญิงณัตตยา  ศรีเพ็ญรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
93
เด็กหญิงณัทนิษฐ์การ์  พูลพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
94
เด็กหญิงณิชากานต์  พนันชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
95
เด็กหญิงณิฌากร  ชำนาญวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
96
เด็กหญิงณีรนุช  ผางนาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
97
เด็กหญิงดวงตะวัน  พรหมดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
98
เด็กชายเตชทัต  เหลือศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
99
เด็กชายเตชินท์  ด่างเกษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
100
เด็กชายเตวิช  แพงพรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
101
เด็กชายทักษ์ดนัย  บุญใหญ่
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
102
เด็กชายทัตพงศ์  วันหาคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
103
เด็กหญิงทิชา  สุกแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
104
เด็กชายทินณกร  ไชยชิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
105
เด็กหญิงทิพรัตน์  วงค์หลวงอุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกล้วยไม้(MEP)/ชั้น1/ห้อง ป.1/8 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงแทนขวัญ  แก้วปัสสา
ป.5
โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ
คณิตประถม
107
เด็กชายธนกร  จันทรพัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
108
เด็กชายธนกร  จิรพัชรชัยศิริ
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
109
เด็กชายธนกฤต  ธ.น.โพธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ
คณิตประถม
110
เด็กชายธนกฤต  รอดทะพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
111
เด็กชายธนกฤต  สารสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
112
เด็กชายธนโชติ  แซ่ก๊วย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
113
เด็กชายธนบูรณ์  พัฒนประสิทธิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
114
เด็กชายธนบูลย์  รัตนรามา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
115
เด็กชายธนภัทร  คำตะลบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
116
เด็กชายธนวรรธน์  ทิพย์โฆษิตคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
117
เด็กชายธนวัฒน์  ผ่านพิเคราะห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
118
เด็กชายธนวัฒน์  พนมโสภณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
119
เด็กชายธนอนันต์  พนมวัฒนคุณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
120
เด็กชายธนัยนันท์  หยกกชพันธ์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
121
เด็กชายธนากร  การสอน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
122
เด็กชายธนากฤต  ประไชโย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
123
เด็กชายธนาทิป  เตโช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
124
เด็กหญิงธนาภรณ์  ไชยคาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
125
เด็กหญิงธนิดา  เนาตะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
คณิตประถม
126
เด็กหญิงธรรญภรณ์  ธนาเจริญชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
127
เด็กหญิงธัญกร  วงค์ตาขี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
128
เด็กหญิงธัญกานต์  เปรมชานันท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
129
เด็กชายธันยพงศ์  ศรีสมพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
130
เด็กหญิงธันยพร  พันแสน
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
131
เด็กหญิงธันยพร  อนงค์ไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
132
เด็กชายธาดาพงศ์  วรรณพืช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
133
เด็กชายธาราพงศ์  มะยัง
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
คณิตประถม
134
เด็กหญิงธิดาทิพย์  นันทะพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
135
เด็กหญิงธิดารัตน์  นันทะพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
136
เด็กหญิงธิดารัตน์  อุปทุม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
137
เด็กชายธีรดนัย  กีรติกานน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
138
เด็กชายธีรติ  หมื่นมนตรี
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
139
เด็กชายธีรธรรม  แพงจำปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
140
เด็กหญิงธีร์วราภัทร์  นารินทร์รักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกล้วยไม้(MEP)/ชั้น1/ห้อง ป.2/8 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายนณปวิช  พันโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
142
เด็กชายนที  ทาระพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
143
เด็กชายนนทนันท์  พลเชียงขวาง
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
144
เด็กชายนพพล  ไชยต้นเทือก
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
145
เด็กชายนพวิชญ์  ไชยดาบส
ป.5
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
คณิตประถม
146
เด็กชายนพัฒน์ชัย  คงชะสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
147
เด็กชายนภัทร  วิลาวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
148
เด็กชายนภัสรพี  บุญมาวงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
149
เด็กหญิงนรพร  ผิวภูเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
150
เด็กชายนรภัทร  ธรรมวิภาค
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
151
เด็กหญิงนัชริดาพร  บุญเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
152
เด็กหญิงนัฐฑริกา  นามนอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
153
เด็กหญิงนัทชา  จันทะสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
154
เด็กชายนันฐวัฒน์  นุศาสน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
155
เด็กหญิงนันทรัตน์  ยศประสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
156
เด็กหญิงนันธ์นภัส  พฤษภาพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
157
เด็กหญิงนิภาพร  วงศ์อินพ่อ
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
158
เด็กชายนิรุทธ์  ชาญวิชชานนท์
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
159
เด็กหญิงนีรวรรณ  เพิ่มชาติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
160
เด็กหญิงนุชวรา  พนมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
161
เด็กชายบัณฑิต  แก้วเหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
162
เด็กหญิงบัณฑิตา  โสะขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ
คณิตประถม
163
เด็กชายบารมี  ธนสุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
164
เด็กหญิงบุษย์ภาวลัย  เหล่าวัฒนาถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
165
เด็กหญิงเบญจกานต์  สุดสงวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
166
เด็กชายปกเกล้า  วิชิตธนบดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
167
เด็กชายปฎิภาณ  พ่อชมภู
ป.4
โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ
คณิตประถม
168
เด็กชายปฏิพัทธ์  วงค์คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
169
เด็กหญิงปณิตา  ปุ่มเป้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
170
เด็กชายปณิธิ  นันตะภักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
171
เด็กชายปภังกร  เดชะบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
172
เด็กหญิงปภาดา  ม่วงคำหมื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
173
เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
174
เด็กชายปรเมธ  ธรรมขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
175
เด็กหญิงประณัยยา  สูญราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกล้วยไม้(MEP)/ชั้น2/ห้อง ป.2/7 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายประภวิษณ์  มณีจันทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
177
เด็กหญิงปรัชญานันท์  ปลายเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
178
เด็กชายปรัตถกร  พิมพ์พันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
179
เด็กหญิงปราณกมล  รูปเหลี่ยม
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
180
เด็กชายปริภัทร  คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
181
เด็กหญิงปริยฉัตร  สุวรรณศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
182
เด็กชายป้องกัน  เขียนเสือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
183
เด็กชายปองภพ  พานเทียนทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
184
เด็กชายปัญญวีร์  ไชยเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
185
เด็กชายปัณณธร  อุมงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
186
เด็กหญิงปาณิศา  ตั้งธำรงธนวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
187
เด็กหญิงปาณิสรา  มงคลเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
188
เด็กชายปารมี  สมัครคดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
189
เด็กหญิงปาลิดา  คำสุขดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
190
เด็กหญิงปิญชาน์  ชาเรืองเดช
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
191
เด็กชายปิติภัทร  อาชนะ
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
192
เด็กหญิงปิยธิดา  ขุนศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
193
เด็กหญิงปิยธิดา  บุญยืน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
194
เด็กชายปิยะวุฒิ  พิรุฬห์ธรรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
195
เด็กชายปุญญพัฒน์  อยู่ยงวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
196
เด็กชายปุณณวิช  แข่งขัน
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
197
เด็กชายปุณณวิช  ลีพิมพ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
198
เด็กชายปุณยพัฒน์  คล่องขยัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
199
เด็กหญิงผกาวรรณ  สายสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
200
เด็กหญิงฝากขวัญ  โนนทิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
201
เด็กชายพงศ์ปณต  แก้วดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
202
เด็กชายพงศ์รพี  เสนาคำ
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
203
เด็กชายพงษ์ดนัย  จักรปั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
204
เด็กหญิงพรชนิตว์  บุตรศรีรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
205
เด็กหญิงพรธีรา  บุญวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
206
เด็กหญิงพรนภัส  คุณโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
207
เด็กหญิงพรนัชชา  ถาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
208
เด็กหญิงพรพิทยา  ศิริสานต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
209
เด็กหญิงพรพิมล  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
210
เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ศรีวรสาร
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกล้วยไม้(MEP)/ชั้น2/ห้อง ป.3/7 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงพรรณวิสา  นาสมพงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
212
เด็กหญิงพรสุพพัต  คำด่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
213
เด็กหญิงพลอยชมพู  พนมเริงศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
214
เด็กชายพอเพียง  ศรีพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
215
เด็กหญิงพัชราภรณ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
216
เด็กหญิงพัชรินทร์  เอกสะพัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
217
เด็กชายพัฒน์ชนะศักดิ์  วิริยะพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
218
เด็กชายพัฒนพล  พ่อวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
คณิตประถม
219
เด็กชายพัฒนศักดิ์  สุวรรณโส
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
220
เด็กหญิงพัทธนันท์  วงศ์ปทุม
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิตประถม
221
เด็กชายพัทธนันท์  แสนสุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
222
เด็กชายพันธุ์ธัช  ภูผาใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
223
เด็กหญิงพิชญธิดา  ใจดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
224
เด็กหญิงพิชญธิดา  พรมประเกต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
225
เด็กชายพิชญ์พงศ์  ทัดสา
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
226
เด็กหญิงพิชญาภัค  สิมแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
227
เด็กหญิงพิชญาภา  สิมแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
228
เด็กชายพิทยุตม์  แก้วมาลา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
229
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  สมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
230
เด็กหญิงพิยดา  ไชยคาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
231
เด็กชายพีรณัฐ  แสงสีดา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
232
เด็กชายพีรณัฐ  แสนมนตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
233
เด็กชายพีรดนย์  สลางสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
234
เด็กชายพีรพล  ทักษิณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
235
เด็กหญิงพีรยา  โสที
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
236
เด็กชายพีระดนย์  ทองดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
237
เด็กชายพุฒิพงศ์  พรหมอารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
238
เด็กชายเพชรกล้า  โสมงาม
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
239
เด็กหญิงเพชรลดา  วิสัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
240
เด็กหญิงเพชรา  ขุนชานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
241
เด็กหญิงเพียงพอ  ศรีพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
242
เด็กหญิงภัคจิรา  ยะตะโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
243
เด็กหญิงภัณฑิรา  พ่อสีชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
244
เด็กชายภัทรพล  สาระภาค
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
245
เด็กหญิงภัทรภร  สอนสมนึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกล้วยไม้(MEP)/ชั้น2/ห้อง ป.3/8 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงภัทราวดี  เห็มหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
247
เด็กหญิงภัทรียา  กุดจอมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
248
เด็กชายภาคภูมิ  ภิญโญดุลยเจต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
249
เด็กชายภาณุวัฒิ  ยงเพชร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
คณิตประถม
250
เด็กชายภานุพงษ์  คำปัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
251
เด็กชายภูบดี  บุญทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
252
เด็กชายภูมิกิติ  ภูมิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
253
เด็กชายภูมิภัทร  วงค์ตาทำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
254
เด็กชายภูริภัทร  นิลภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
255
เด็กชายภูริวัฒน์  พรมดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
256
เด็กชายมงคลชัย  ธ.น.ดี
ป.5
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
คณิตประถม
257
เด็กชายมนต์มนัส  สุนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
258
เด็กหญิงมนัสพร  ข้ามมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
259
เด็กหญิงมลธิรา  ราชบัญดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
260
เด็กหญิงมัชฌิมา  ธีระวิริยะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
261
เด็กหญิงมัณฑิตา  แก้วกิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
262
เด็กชายมุกดา  ติยะบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
263
เด็กชายยศกฤต  ท่าทม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
264
เด็กชายยอดยุทธการ  หมอจีต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
265
เด็กชายรชต  พ่อชมภู
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
266
เด็กชายรชต  เหมวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
267
เด็กชายรณกฤต  สายวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
268
เด็กหญิงรมย์นริน  ลาภวัตสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
269
เด็กหญิงรสริน  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
270
เด็กชายรัชพล  พรมคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
271
เด็กชายรัฐพล  แก้วศักดาศิริ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
272
เด็กหญิงรินรดา  ลาภวัตสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
273
เด็กหญิงรุ้งกานต์  วรรณทวี
ป.6
โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ
คณิตประถม
274
เด็กหญิงรุ่งนภา  พังดวงแสง
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
275
เด็กชายรุ่งรวิน  เหม็นชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
276
เด็กชายเรืองฤทธิ์ชัย  ชัยบุรมย์
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
277
เด็กชายลักษิกา  ชานุชิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
278
เด็กชายวงศธร  พรมแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
279
เด็กชายวงศ์วริศ  มณีพงศกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
280
เด็กชายวชิรวิชญ์  ไชยสิริกรกล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกล้วยไม้(MEP)/ชั้น3/ห้อง ป.5/7 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายวชิรวิทย์  ตั้งปณิธานนท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
282
เด็กชายวชิรวิทย์  นารินทร์รักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
283
เด็กชายวชิรวิทย์  โพธิ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
284
เด็กหญิงวดี  เล
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
285
เด็กหญิงวรกานต์  สอนซ้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
286
เด็กชายวรชิต  อุดมกิจโอฬาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
287
เด็กหญิงวรรณรพร  เชื้อคำเพ็ง
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
288
เด็กหญิงวรสุธา  ทัพนคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
289
เด็กชายวรัญชิต  เหล่าสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
290
เด็กหญิงวรัทยา  คูสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
291
เด็กหญิงวริศรา  เชื้อวงค์พรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
292
เด็กหญิงวริสา  สมเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
293
เด็กชายวัชรวิชญ์  วงศ์ตาผา
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
294
เด็กหญิงวัชราภรณ์  จันทะพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
295
เด็กชายวาณิช์  อินทะวงค์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
296
เด็กชายวาสุเทพ  ประกิ่ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
คณิตประถม
297
เด็กชายวินัย  สวัสดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
298
เด็กหญิงวิภาธร  พรหมดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
299
เด็กหญิงวิมลยา  ศรีธิราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
300
เด็กชายวุฒิกรณ์  สอนพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
301
เด็กหญิงศรัณพร  ทิพย์โฆษิตคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
302
เด็กชายศรัณย์กรณ์  คุยพร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
303
เด็กชายศรัณย์พจน์  พรหมลัง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
304
เด็กหญิงศรัณยา  โคตรขวา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
305
เด็กหญิงศศิกานต์  ชัยฮาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
306
เด็กหญิงศศิลดา  ชิณช่างเขตอนันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
307
เด็กชายศิระวิชญ์  บุญชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
308
เด็กชายศิริดล  แก้วมณีชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
309
เด็กหญิงศิรินทร  ลาดบาศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
310
เด็กหญิงศิรินุช  สกุลภัคดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
311
เด็กชายศิวกร  ปาละเสริฐ
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
312
เด็กชายศิวัช  ควรรณสุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
313
เด็กหญิงศิวิมล  อุ่นเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ
คณิตประถม
314
เด็กหญิงศุภกานต์  ภูวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
315
เด็กชายศุภณัฐ  สมอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกล้วยไม้(MEP)/ชั้น3/ห้อง ป.4/8 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายศุภนัฐ  วงศ์ธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
317
เด็กชายศุภวิชญ์  พรมดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
318
เด็กชายศุภวิชญ์  พิมพ์พงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
319
เด็กหญิงศุภัทราภรณ์  อาษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
320
เด็กหญิงสมิตานัน  บุญญชัยศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
321
เด็กชายสิทธิศักดิ์  แคนเภา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
322
เด็กชายสิปปวิชญ์  ควรมงคลเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
323
เด็กชายสิรวิชญ์  ตันทวีทรัพย์สิน
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
324
เด็กชายสิรวิชญ์  โสะขาว
ป.4
โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ
คณิตประถม
325
เด็กหญิงสิริกร  จงธนโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
326
เด็กหญิงสิรินบุณยกร  วิเศษศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
327
เด็กชายสิริมงคล  ลอยดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
328
เด็กหญิงสิริยากรณ์  ขอดเมชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
329
เด็กหญิงสิริยุพา  กลางประพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
330
เด็กหญิงสุกฤตยา  ยตะโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
331
เด็กหญิงสุทธิดา  อุมะวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
332
เด็กหญิงสุธีธิดา  พรมเกษร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
333
เด็กหญิงสุนิจตา  วงษาไชย
ป.4
โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ
คณิตประถม
334
เด็กหญิงสุนีถา  เสนานาญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
คณิตประถม
335
เด็กหญิงสุพรรษา  มองบุญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
336
เด็กชายสุพลภัทร  วงศ์ษาไชย
ป.4
โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ
คณิตประถม
337
เด็กชายสุพศิน  พิรุฬห์ธรรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
338
เด็กหญิงสุพัฒตรา  ธ.น.โพธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ
คณิตประถม
339
เด็กหญิงสุพาพร  สุริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
340
เด็กหญิงสุพิชชา  เหง้าสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ
คณิตประถม
341
เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วบุดตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
342
เด็กชายสุภวุฒิ  ไตรยเทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
343
เด็กชายสุรบัณฑิต  ราชวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
344
เด็กชายสุรพงศ์  จันทะมาต
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
345
เด็กชายสุรพัฒน์  โกพล
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
346
เด็กชายสุรวิทย์  บริโปร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
347
เด็กชายสุรสิทธิ์  คำมุงคุณ
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
348
เด็กหญิงสุลักคณา  ไม่แพง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
349
เด็กชายสุวพัชร  กาญจนะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
350
เด็กชายสุวิจักขณ์  ภูนากลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกล้วยไม้(MEP)/ชั้น3/ห้อง ป.4/7 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายเสฎฐวัฒ  ศิริเวช
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
352
เด็กหญิงเสาวนีย์  สุพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
353
เด็กชายอชิตพล  สุนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
354
เด็กชายอชิรวิชญ์  นิลประเสริฐศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
355
เด็กชายอดิศร  ดวงศร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
356
เด็กชายอติวิชญ์  แก้วพิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
357
เด็กชายอธิคุณ  สุทธิจักร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
358
เด็กชายอธิปพัฒน์  เศรษฐภัทร์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
359
เด็กชายอธิษฐ์  ชาภูวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
360
เด็กหญิงอภิชญา  ปาสานะโก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
361
เด็กชายอภิชา  ธารประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
362
เด็กชายอภิชาติ  วิเศษอุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
363
เด็กชายอภิรัก  เอกพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
364
เด็กชายอภิรุจ  อินทสมบัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
365
เด็กชายอภิวุฒิ  ชาภูวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
366
เด็กหญิงอรชภา  ศรีชาหลวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
367
เด็กหญิงอรปรียา  สถิตสิริพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
368
เด็กชายอรรถพล  ราชชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
369
เด็กหญิงอริสรา  ชัยวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
370
เด็กหญิงอริสา  ดีวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
371
เด็กหญิงอริสา  พิมพ์ภูราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
372
เด็กชายอัครพนธ์  โทษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
373
เด็กชายอัครพล  บุญโยทยาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
374
เด็กหญิงอัฐกร  แก้วบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
375
เด็กชายอัศนัย  ผาตูม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
คณิตประถม
376
เด็กชายอัสสชิ  มณีพรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
377
เด็กชายอาจอง  โชติวุฒิชุติวัติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
378
เด็กหญิงอุมากร  วังทะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
379
เด็กหญิงอุรชา  ปิยะโคตรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
380
เด็กหญิงอุไรวรรณ  จันทร์ตระกูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
381
เด็กชายเอกพงษ์  ปันสุรินทร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
382
เด็กหญิงไอรดา  ภูมีฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฟืื่องฟ้า/ชั้น3/ห้อง ป.6/5 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
383
เด็กหญิงกมลชนก  พลบำรุง
ม.1
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิต ม.ต้น
384
เด็กชายก้องภพ  เอี่ยมกุศลกิจ
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงกาญจนา  ผายผัน
ม.1
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิต ม.ต้น
386
นางสาวกุลจิรา  ทองอุทัยศรี
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
387
เด็กชายคณาธิป  กุดจอมศรี
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงจิรัชยา  ยตะโคตร
ม.1
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงชาริตา  อ่อนภูธร
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงณภาภัช  นันนิยงค์
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงณฤมล  พลหาญ
ม.1
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิต ม.ต้น
392
นางสาวณิชารีย์  พานเทียนทอง
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงนพวรรณ  ทองอุทัยศรี
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงนภัส  เตชะวิจิตรชัย
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
395
เด็กชายนราวิชญ์  แก้วชาลุน
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงนัฐธิชา  วงศ์คำจันทร์
ม.1
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงนันท์นลิน  ก้องเกียรติกมล
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงนันทิกานต์  ก้องเกียรติกมล
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
399
เด็กชายโนอาห์  สมกำลัง
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงปริญานา  อ่อนภูธร
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงปริยากร  งามสำโรง
ม.1
ศูนย์การเรียนซี วาย เอฟ
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงปวเรศ  กันปัญญา
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงพิมพิชญา  คงธนชโยพิทย์
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฟืื่องฟ้า/ชั้น3/ห้อง ป.6/4 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
404
เด็กหญิงพีรดา  พ่อสาร
ม.1
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิต ม.ต้น
405
นางสาวพุทธิมน  ไชยวงษา
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
406
นางสาวภคอร  ศิรธรานนท์
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
407
เด็กชายภูชนะ  ทองใบ
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
408
เด็กชายมาร์ค  แวนบอน
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงเมษารัตน์  รัตนวงค์
ม.1
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงรมิดา  วิจิตร์
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  เชื้อพล
ม.1
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงวริยา  ขุนจันทร์ดี
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงศรินญารัตน์  บุตรชา
ม.1
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิต ม.ต้น
414
เด็กชายศุภวิชญ์  มังคละคีรี
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
415
นางสาวสิรภัทร  พิริยะประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงสิริโสภา  แสงเชื้อพ่อ
ม.1
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สวาทวงค์
ม.1
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงสุวภัทร  มุทาไร
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
419
เด็กชายสุวรรณะพฤกษ์  บุญช่วยชูดี
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงอตุลยา  งามสำโรง
ม.2
โรงเรียน กศน.
คณิต ม.ต้น
421
เด็กหญิงอธิชา  มิมาชา
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงอมรธรา  ภู่ระหงษ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
423
นางสาวอรปรียา  เสียงล้ำ
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา/ชั้น1/ห้อง ป.1/1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
424
เด็กหญิงกชกร  เรดิเกอร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงกชพรรณ  ไตรยวงค์
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงกตเวที  สว่างศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
427
เด็กชายกนกณัฐ  แสนเขื่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงกนกพร  มากมูลดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงกนกรดา  มีสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงกนกรดา  หูมแพง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงกนกอร  นิลทา
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงกนกอร  ใหม่คามิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
433
เด็กชายกนธี  ไสยาสน์วัชระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงกนิษฐา  แก้วกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงกนิษฐา  อ่อนสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงกมลฉัตร  คำบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงกมลฉัตร  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงกมลชนก  สีโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงกมลรัตน์  สุคำพุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ถาวรพิศาลเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงกมลวรรณ  ผาแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงกรกัญญา  อินทร์สำโรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงกรชนก  ไชยมงคล
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
444
เด็กชายกรณภัทร  พรมดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
445
เด็กชายกรภัทร์  พาลุกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงกรภัส  ปานเพชร
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงกรรณิกา  ธะโนลัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
448
เด็กชายกรวรรณ  ละม้าย
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
449
เด็กชายกรวิทย์  สิทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
450
เด็กชายกริชพนม  สามพ่วงบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงกฤตพร  สุนโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
452
เด็กชายกฤตภาส  หอมอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงกฤติญา  บุญเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงกฤติยา  อินทร์ช้าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
455
เด็กชายกฤษฎิ์ธเนศ  สอนพิมพ์พ่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
456
เด็กชายกฤษณพงศ์  สมเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
457
เด็กชายกฤษณะ  หนูผกา
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
458
เด็กชายกฤษา  สีใส
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา/ชั้น1/ห้อง ป.1/2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
459
เด็กหญิงกวินธิดา  ลีโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
460
เด็กชายกวินภพ  ภู่นิยม
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงกษมล  ปัตตานี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
462
เด็กชายกษิดิ์เดช  ธัญเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงกษิรา  ไฝเครือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
464
เด็กชายก่อเกียรติ  รักษ์พงษ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
465
เด็กชายก้องภพ  แสนคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
466
เด็กชายกอบเพชร  อัตตพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงกัญญภรณ์  ศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงกัญญภัทร  ศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงกัญญ์วรา  โคตสา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วมุกดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชัยวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มิ่งสินธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ลมบัวรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงกัญญาภัค  ทรงโฉม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงกัญญาภัค  เพ็งวัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
476
เด็กชายกัณฎพัช  เดชบุรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงกัณฐมณี  มนัสพรหม
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
478
เด็กชายกัณฑ์อเนก  ติ้ววงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
479
เด็กชายกัณตพงศ์  คล่องแคล่ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
480
เด็กชายกัณตพัฒน์  รัชอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงกันตา  กิจวิรุฬห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงกันติชา  รัตนนิรันดร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
483
เด็กชายกันตินันท์  ทะวาผักแว่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงกันย์ทรากรณ์  แดงดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงกัลญารัตน์  จันทะพินิจ
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงกัลยกร  แก้วพิกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงกัลยรัตน์  พลาชสุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงกัลยรัตน์  เสนานิมิตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงกัลยา  ปวงศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงกัลยารัตน์  สิมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงกาญจนา  จันโทศิริ
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงกานดา  ทากิระ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงกานดา  พื้นเกาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา/ชั้น1/ห้อง ป.1/3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
494
เด็กหญิงกานต์ชนิดา  กิติศรีวรพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงกานต์สินี  สุขสันติชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงกานสุดา  คำคู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงการย์สิริ  วงศ์พนารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
498
เด็กชายกิตติเดช  ทาตะรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
499
เด็กชายกิตติธัช  สร้อยจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
500
เด็กชายกิตตินันท์  จันทโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
501
เด็กชายกิตติพิชญ์  บันหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงกิตติยา  ฮาดสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
503
เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีพระจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงกุลจิรา  นิลสาขา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงกุลธิดา  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงกุลธิดา  พันที
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงกุลธิดา  สุวรรณเทน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงกุลรสา  อินธิโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงเกวลิน  ชลุยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงเกศกนก  คัดทะจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
511
เด็กชายเกียรติยศ  ไชยบุรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
512
เด็กชายเกื้อคุณ  สุนิกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
513
เด็กชายไกรวิชญ์  พระพรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
514
เด็กชายไกรวิชญ์  อินธิโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงขนิษฐา  กาสีชา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงขวัญข้าว  คำศรี
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงขวัญจิรา  เพลียพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงขวัญจิรา  โพธิพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงขวัญจิรา  ไม่แพง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงขวัญปพัชญ์  กุลยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงขวัญฤทัย  ไชยวงค์ษา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงขวัญสิริ  แก้วบุดดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงเขมจิรา  นาสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงเขมิกา  ยศธิสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงเขมิสรา  สุโพธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
526
เด็กชายคเชน  วงค์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
527
เด็กชายคณพศ  คะอรัญ
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
528
เด็กชายคณาวุฒิ  บุตรแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา/ชั้น1/ห้อง ป.1/4 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
529
เด็กชายคณิศร  เกษรราช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
530
เด็กชายคอม  จันทรา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
วิทย์ประถม
531
เด็กชายคัคนินท์  เชียงที
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
532
เด็กชายคัดเนศวร์  อาจวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
533
เด็กชายคุณภัทร  สุโพธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
534
เด็กชายคุณัชญ์  บุญนิธิภัทร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
535
เด็กชายคูณทรัพย์  มูลโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
536
เด็กชายจตุรภัทร  กวานเหียน
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงจรรยมณฑ์  มาศเลิง
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงจริญา  ชนะพจน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
539
เด็กชายจักรกริช  นนทะแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
540
เด็กชายจักรกฤษ  นาบำรุง
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
541
เด็กชายจักรวาล  ติปยานนท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
542
เด็กชายจักรวุฒิ  หงษามนุษย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงจันทกานต์  ชัยโพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงจันทวรรณ  วงศ์รุ่งเรืองโชค
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
545
เด็กชายจาร์มิกรณ์  กัลยาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงจารวี  มาจานิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงจารุณี  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
548
เด็กชายจารุพิชญา  ดีกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงจารุพิชญา  แสงโสม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงจารุวรรณ  ขันคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
551
เด็กชายจารุวิทย์  สาวะโห
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงจิณห์นิภาญาดา  บุตรสีผา
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงจิดาภา  บุญคืน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงจิดาภา  สีดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงจิตรธิดา  ประวิทย์สิทธิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
556
เด็กชายจิรโชติ  มาตวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
557
เด็กชายจิรพงศ์  วงศ์สว่างกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
558
เด็กชายจิรพัส  ไชยสร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงจิรภิญญา  วิสุทธาจารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงจิรัชยา  โภคพัชญ์ภูเบศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
561
เด็กชายจิรัฏฐ์  จำปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงจิรัฐิพร  รัตนะ
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงจิราพร  หาวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา/ชั้น1/ห้อง ป.1/5 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
564
เด็กชายจีรวัฒน์  พิมพ์โต่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
565
เด็กชายจีระวัฒน์  จันทร์เทพ
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงจุฑาชินี  ดีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่เล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงจุฑารัตน์  พัดขุนทด
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงจุฑาวดี  โพธิ์ปัดชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
570
เด็กชายจุฑาวัฒน์  ประทุมมัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงจุรีรัตน์  ปัจจัย
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงจุไรรัตน์  ผือฮีเขวา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เผ่าเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
574
เด็กชายเจตนิพัฒน์  ชนะเคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
575
เด็กชายเจตนิพัทย์  อุละภูมิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
576
เด็กชายเจษฎาวัฒ  สุติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
577
เด็กชายเจษฏา  คันทะสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงเจียระไน  เมืองใย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
579
เด็กชายโจร์ท โรเบริท  เดย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
580
เด็กชายฉัตรพล  ศรีสุวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
581
เด็กชายฉัตรุตย์  คำผงแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงฉันชนก  บัวสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงชญาดา  ศรีประจักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
584
เด็กชายชญานนท์  สมพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงชญานันท์  อัปมะโน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงชญานี  ชฎา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงชญานี  ศิริสาคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงชนกนันท์  กุลบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
589
เด็กชายชนรัญ  ทองจันดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงชนม์ชนก  เนวะมาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
591
เด็กชายชนวีย์  สีคะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
592
เด็กชายชนวีร์  สูงสุมาลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
593
เด็กชายชนะเทพ  สร้างสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงชนัญชิตา  วงศ์แสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงชนัญชิตา  แสงผา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงชนัญญา  แก้วมะลิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญพร้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงชนัดดา  จิตต์ตรง
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา/ชั้น2/ห้อง ป.3/1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
599
เด็กหญิงชนาภัทร  สีวะสุทธิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงชนาภา  เขียนเสือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงชนาภา  สุวันดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
602
เด็กชายชนาเมธ  คัณทักษ์
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงชนิดาภา  แสนสีแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงชนิตา  คะลีล้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
605
เด็กชายชนินทร์  กิจวิรุฬห์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงชนิภรณ์  คูณสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงชนิภา  จูมวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
608
เด็กชายชยพล  บุญพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
609
เด็กชายชยพล  เปาวะนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
610
เด็กชายชยพล  วณิชศิโรรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
611
เด็กชายชยสิทธิ์  สุวรรณมาโจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
612
เด็กชายชยากร  ธรรมสุจริต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
613
เด็กชายชยางกูร  กองแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงชลดา  สุขรี
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงชลธิชา  กะหนัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงชลธิชา  ดีพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงชลธิชา  บุโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงชลธิชา  วงค์ศรีชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
619
เด็กชายชลพรรษ  พลงาม
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงชลลดา  ปฏิสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงชลิดา  พลตื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงชลิตา  อ้นมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงชวัลนุช  รินทจะกะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
624
เด็กชายชวัลวิทย์  วิพรรณะ
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงชวารี  บัวหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
626
เด็กชายชอชัชวาลย์  พ่อบำรุง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
วิทย์ประถม
627
เด็กชายชัชชนน  อุปครุฑ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงชัญญานุช  จุลบาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
629
เด็กชายชัยรุวัฒน์  โอภาสิริวัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงชาริสา  ลาดบาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงชาลิสา  แก้วดวงดี
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงชาลิสา  ศรีคลัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงชิตยาภรณ์  ไตรธิเลน
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา/ชั้น2/ห้อง ป.3/2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
634
เด็กชายชิติพัทธ์  บางศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
635
เด็กชายชินภัทร  เอกสะพัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
636
เด็กชายชินวุฒิ  เหม็นชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
637
เด็กชายชินวุฒิ  เหล่าเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงชีวาพร  ผางโยธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สีวิใจ
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
640
เด็กชายโชดิวัต  พันธ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
641
เด็กชายโชติภัทร  วงศ์เทวราช
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
642
เด็กชายโชยดิษฐ์  นางลอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
643
เด็กชายไชยพศ  จับจิตต์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
644
เด็กชายฌาณวุฒิ  มณีโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงญดา  สุจริต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงญาณ์ณิษสรณ์  คล้ายเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงญาณภัทร  ด้วงโต้ด
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
648
เด็กชายญาณวรุฒม์  คำนุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงญาณิศา  รัชโน
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงญาธิป  ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงฏารีรัตน์  โพธิ์ตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงฐานิตา  ใจสบาย
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงฐาปนี  บุบผัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงฐิตา  ฮาดทักษ์วงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงฐิตารีย์  วงค์หนายโกฎ
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
656
เด็กชายฐิติกร  ศัพทเสวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงฐิติมา  คะตา
ป.6
โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงฐิติยา  นวลสี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงฑิฆัมพร  โสชาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงฑิตฐิตา  เลิศสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงฑิตถากร  เลิศสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
662
เด็กชายณฐกร  แสนคำก้อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
663
เด็กชายณฐดนัย  มีศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
664
เด็กชายณฐพล  แสนคำก้อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงณฐมล  กัลยาเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงณฐิกา  คำพระรัตนตรัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงณธิดา  หมดมลทิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงณภัค  โชคสกุลพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา/ชั้น2/ห้อง ป.3/3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
669
เด็กชายณภัทร  ชูศรีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงณภัทร  นาคสวาสดิ์
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงณภัทร  โรจนะรัชต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงณภัทรพร  พรมประกาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงณภัทรสร  อินทรายุทธ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงณริศราภรณ์  สิงหนาท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงณัชกานต์  ชนะพจน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงณัชชา  บุพศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงณัชชา  อินกอง
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงณัชริญา  ไชยเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
679
เด็กชายณัฎฐกรณ์  วังทะพันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
680
เด็กชายณัฎฐกิตติ์  สมกอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
681
เด็กชายณัฎฐวรรธน์  จูมพลาศรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
682
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ศรีสมยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ธนาเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงณัฐกฤตา  แข็งแรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงณัฐกฤตา  จันทะแพง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ตรันเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เหง้าโอสา
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงณัฐกานต์ธิดา  พ่อหลอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงณัฐกานต์  สมร่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
690
เด็กชายณัฐกิตติ์  บุรีขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงณัฐชยา  บัวสาลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงณัฐชยา  รุณธาตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงณัฐชา  สิมคาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  หิรัญวรพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงณัฐณิชา  วงค์โม้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขสอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทองมหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงณัฐธิชา  ไดรจักร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงณัฐธิดา  พระไชย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีกระสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงณัฐนรี  บุตรหาญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
703
เด็กชายณัฐนันท์  พ่อสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา/ชั้น2/ห้อง ป.3/4 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
704
เด็กชายณัฐนันท์  เศวตรัตนพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงณัฐนิช  ติธรรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงณัฐนิชา  แพงสาระ
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ชาวศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
708
เด็กชายณัฐพล  หลุนบูชา
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
709
เด็กชายณัฐพัชร์  เหมะธุลิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
710
เด็กชายณัฐภูมินทร์  หมานหนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงณัฐมน  จันทไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงณัฐริกา  ซึมกระโทก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงณัฐริกา  มณีโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
714
เด็กชายณัฐวงศ์  กุลวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงณัฐวดี  แป้นประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงณัฐวดี  ผางโยธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงณัฐวดี  ภูมิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
718
เด็กชายณัฐวัฒน์  ธัญศิริผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
719
เด็กชายณัฐวัฒน์  อินาลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
720
เด็กชายณัฐวัตร  สมบูรณ์เรศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
721
เด็กชายณัฐวุฒิ  ผงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
722
เด็กชายณัฐวุฒิ  วิวัฒนกุลพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
723
เด็กชายณัฐวุฒิ  สิทธิรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงณันสชา  นภากรชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงณิชกานต์  อุปพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงณิชนันทน์  มิควาฬ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงณิชานันท์  อุทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงณีรนุช  แก้วระดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
วิทย์ประถม
730
เด็กชายดนุพร  สินทร
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
731
เด็กชายดนุพัฒน์  โสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงดวงดารา  พรหมดวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงดุร์ษากร  อั่วกลาง
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
734
เด็กชายเตชสิทธิ์  บุษธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
735
เด็กชายตรัยรัตน์  เด่นเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
736
เด็กชายตฤน  ดอนประเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
737
เด็กชายเตชภน  ลีมุน
ป.6
โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด
วิทย์ประถม
738
เด็กชายเตชิต  ศิวิไล
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา/ชั้น2/ห้อง ป.3/5 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
739
เด็กชายเตชินท์  บุญเยือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
740
เด็กชายเตวิช  พรมจรรย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
741
เด็กชายไตรสรณ์  ไขประภาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
742
เด็กชายถิรายุ  อ้นมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
743
เด็กชายทวีเดชา  แก้วขวา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
744
เด็กชายทวีทรัพย์  ผองขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงทอฝัน  ชูรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงทักษพร  หลับจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
747
เด็กชายทักษิณ  จันทะโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
748
เด็กชายทัศน์พล  เจริญพนมวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
749
เด็กชายทานัง  แก้วไกรสร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงทิพานัน  ไชยต้นเทือก
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
751
เด็กชายทิวัตถ์ชัย  มั่นธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
752
เด็กชายทิวากร  คำใสแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงเทียนแก้ว  สุริยะกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
754
เด็กชายแทนคุณ  นวลตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
755
เด็กชายแทนคุณ  บุญยะบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
756
เด็กชายแทนคุณ  วงค์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
757
เด็กชายธงทอง  สุวรรณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
758
เด็กชายธนกร  โคตรสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
759
เด็กชายธนกร  เชาว์ศรีกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
760
เด็กชายธนกร  รัตนวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
761
เด็กชายธนกฤต  ธนัตถ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
762
เด็กชายธนกฤต  ไมยะปัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
763
เด็กชายธนกฤต  สมตัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
764
เด็กชายธนกฤต  สายสะอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
765
เด็กชายธนกฤต  สุธานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
766
เด็กชายธนกฤต  เหลาหนาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
767
เด็กชายธนกฤต  อ่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
768
เด็กชายธนกฤติ  ศรีชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงธนกาญจน์  แก่นพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
770
เด็กชายธนโชติ  กั้วพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
771
เด็กชายธนดล  แสนเมืองชิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
772
เด็กชายธนดิศ  แซ่จัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
773
เด็กชายธนธรณ์  มายเจริญชัยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา/ชั้น2/ห้อง ป.3/6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
774
เด็กหญิงธนพร  กางกำจัด
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
775
เด็กชายธนพล  ปลูกชาลี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
776
เด็กชายธนพล  เหม็นชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
777
เด็กชายธนภัทร  แจ่นประโคน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
778
เด็กชายธนภัทร  วงศ์ล่าม
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
779
เด็กชายธนภัทร  สิงห์สูงเนิน
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
780
เด็กชายธนภัทร์  พิมพานนท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
781
เด็กชายธนภูมิ  จันทะขิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงธนวรรณ์  บำรุงพันธ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
783
เด็กชายธนวรรธจ์  ปานวรัตน์มนตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
784
เด็กชายธนวัฒน์  สวยรูป
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
785
เด็กชายธนวินท์  สังข์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงธนัชญา  เส้นทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงธนัญชนก  สุวรรณมาโจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงธนัญญา  พรมทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
789
เด็กชายธนากร  โคตนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
790
เด็กชายธนากร  สุขรี
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
791
เด็กชายธนาทิศ  นวลทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
792
เด็กชายธนินท์รัฐ  การเจริญดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงธรรญยรัชช์  คณาวัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
794
เด็กชายธรรมรัตน์  รัตนศิลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
795
เด็กชายธราเทพ  คำเงิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
796
เด็กชายธราเทพ  พามี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
797
เด็กชายธราเทพ  วีระวาธการ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
798
เด็กชายธราเทพ  โสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงธัญจิรา  แสนสุภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงธัญชนก  ทัดวรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงธัญญภรณ์  พันธุ์เวียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ฤทธิแผลง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  โลตุฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
804
เด็กชายธัญเทพ  บุตรไชย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงธัญพิชชา  บูคะธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงธัญพิชา  ศรีบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงธัญภัทร์  ชลรินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงธัญรดา  ชาติชนะ
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา/ชั้น3/ห้อง ป.4/1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
809
เด็กหญิงธัญลักษณ์  พิธาธนากูล
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงธัญสมร  ตันศรีวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงธันย์ชนก  อภิสกุลชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงธันยพร  สุวรรณโส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงธันยพร  เสาโมกข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงธันย์วรัชญ์  แพงจ่อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงธันวาพร  แข็งข้อ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงธารารัตน์  น้อยพรหม
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงธิดาทิพย์  หงษามนุษย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงธิติกาญจน์  ทิพย์โฆษิตคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงธิติกาญน์  สิงหะวาระ
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
820
เด็กชายธิติวุฒิ  ดวงมาลัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
821
เด็กชายธีรธร  คำภูษา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
822
เด็กชายธีร์ธวัช  จันใด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
823
เด็กชายธีรพัฒน์  ลิตตะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
824
เด็กชายธีรภัทร  ขุนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
825
เด็กชายธีรภัทร  คำเหลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
826
เด็กชายธีรภัทร  นาคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
827
เด็กชายธีรวัต  ชามาตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
828
เด็กชายธีรศักดิ์  ทะนวนรัมย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
829
เด็กชายธีรศักดิ์  พรมเกษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
830
เด็กชายธีรศักดิ์  อุ่นสมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงนงรัตน์  มงคลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
832
เด็กชายนที  พงศ์พิริยะวนิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
833
เด็กชายนนทกร  สายสะอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงนนท์นภัส  ปัณโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
835
เด็กชายนนทพัทย์  ลัทธิรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
836
เด็กชายนนทวัฒน์  โคตรศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
837
เด็กชายนพเก้า  สุขรัง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงนพธีรา  พรหมลัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
839
เด็กชายนพวิชญ์  ทองจุฑา
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงนภัสนันท์  ราชวัตร
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงนภัสอร  พิรุฬห์ธรรม
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
842
เด็กชายนภา  พงศ์พิริยะวนิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงนภาพรรณ  ฮ่มป่า
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา/ชั้น3/ห้อง ป.4/2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
844
เด็กชายนราธิป  ขันติยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
845
เด็กชายนราวิชญ์  ธงน้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงนรินรัตน์  คำไตรย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
847
เด็กชายนฤเบศ  สมพันธ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
848
เด็กชายนฤเบศวร์  สุคลธา
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงนฤมล  ไฟเฟื้อย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงนลพรรณ  ทีคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงนวทพร  สุขดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงนวพร  วงศ์งาม
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
853
เด็กชายนวรรษกร  ไชยอากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงนวรัตน์  สหะโต
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงนวินดา  ทาระวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงนัชชา  ผาบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงนัฐพร  แสงอ่อน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงนัฐสุดา  ขันเลข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
859
เด็กชายนัทธพงศ์  ลำทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
860
เด็กชายนัทธินันท์  ทำดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงนันท์ทาทิพย์  บุตรแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงนันท์นภัสอร  ละม้ายศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงนันท์นภัส  กางทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงนันท์นภัส  นวลมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงนันทวรรณ  สายตา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงนันทัชพร  โพธิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงนาคปภา  ผ่านจังหาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงนิชนันท์  โสระเวช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
869
เด็กชายนิติธร  ดวงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
870
เด็กชายนิติธร  ศรีหานาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
871
เด็กชายนิติภูมิ  เจริญไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
872
เด็กชายนิธิกร  เขียวค้า
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงนิพาดา  หอมอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
874
เด็กชายนิพิฐพนธ์  วรจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด
วิทย์ประถม
875
เด็กชายนิรุตติ  ติตะมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงนิศารัตน์  รินทะศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงนิษฐ์ธรีย์  โนนทนวงษ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงนุชรี  ศรีระวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา/ชั้น3/ห้อง ป.4/3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
879
เด็กชายเนติภัทร  อุทากิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
880
เด็กชายบัญญวัติ  พุทธวันห์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงบัณฑิตา  ทันหอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงบุญญิตา  พรหมอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงบุญธิดา  เถาว์สี
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงบุญยาพร  ลังกา
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงบุณยวีร์  สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
886
เด็กชายบูชา  คำประสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
887
เด็กชายบูรพา  ชัยชนะศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงเบญญาภา  ปลายเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงเบญญาภา  พรมศรีธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงเบญญาภา  สำรองพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
891
เด็กชายปฏิญญา  ศรีมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
892
เด็กชายปฏิวัติ  นวลมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
893
เด็กชายปฐิภาณ  เนตรสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
894
เด็กชายปณิธิเศษฐ์  รัตนวิรุฬห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงปพิชญา  สังสอาด
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงปพิชญา  ใสส่อง
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
897
เด็กชายปภังกร  กำดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงปภาวดี  พูลกิจวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงปภาวรินท์  ใจตรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงปภาวรินท์  สิทธิกานต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
901
เด็กชายปรเมนทร์  สุวรรณมาโจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
902
เด็กชายปรเมศร์  สุวรรณมาโจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
903
เด็กชายประกาศิต  ลื่นกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงประดับดาว  เรืองผ่อง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
905
เด็กชายประธาน  นิ่มอยู่
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงประภัสสรา  พฤกพัฒนาชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
907
เด็กชายประยินทร์  เชื้อคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
908
เด็กชายประวันวิทย์  กะหนัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงปราณปรียา  เบ้าลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงปริญากร  เกษสุพรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
911
เด็กชายปริภัทร  ชนะทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
912
เด็กชายปริยวัจน์  โคสะสุ
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงปรีชญา  โคตรสุโพธิ์
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา/ชั้น3/ห้อง ป.4/4 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
914
เด็กหญิงปรีชฎา  พรหมอารักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงปรียา  ถวิลการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงปรียาภัทร  สีแสนซุย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงปรียาภัทร์  ไกยวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
918
เด็กชายปลื้มปิติ  มูลราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
919
เด็กชายปวรปรัชญ์  แสนคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงปวริศา  ไวยพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
921
เด็กชายปวเรศ  สุขพันธ์อ่ำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
922
เด็กชายปวิช  จันทร์วงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
923
เด็กชายปัญจพล  ธนะกิจพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
924
เด็กชายปัญญากร  นามพลแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงปัณฑารีย์  พาพิมล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
วิทย์ประถม
926
เด็กชายปัณณทัต  คำปั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
927
เด็กชายปัณณธร  สอนแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงปัทมา  ปิ่นรัตน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงปานชีวัน  ทวันเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงปารณีย์  จันทะบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงปารมี  เนืองนอง
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงปาริชาติ  เจริญพต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงปาริตา  ชามาตร
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงปินฑิรา  สาธุชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงปิ่นมนัส  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงปิ่นมุก  พจนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงปิยะทิพย์  สามพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
938
เด็กชายปิยะพงษ์  ศุภษร
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
939
เด็กชายปุณณภพ  ปัจจุสานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
940
เด็กชายปุณยธร  ตั๋นสกุล
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงปุณยธร  สุมนารถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงปุณยนุช  รุจีธีรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงปุณยวีย์  ก้องเกียรตินคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงปุณยาพร  ศุภนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงปุณยาพร  สีลาโพธิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
946
เด็กชายปุณวิชญ์  วานิชโช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงเปมิกา  เจริญสมพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
948
เด็กชายเผ่าเพชร  พูลสมบัติ
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา/ชั้น3/ห้อง ป.4/5 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
949
เด็กชายแผ่นดิน  ฆารไสว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
950
เด็กชายไผ่ตรง  วงคำศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
951
เด็กชายพงศภัค  ธัมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
952
เด็กชายพงษ์โชติ  อภิภัทร์สถาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
953
เด็กชายพงษ์พันธุ์  สีสุทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
954
เด็กชายพชร  กันตรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงพชรพร  เครื่องใต้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงพชรพร  พรมอารักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
957
เด็กชายพชรพล  คำแสงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
958
เด็กชายพชรพล  ปัททุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
959
เด็กชายพชรพล  พารศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงพนิตพร  กล้าหาญ
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงพรชิตา  นาพูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงพรณภัทร  พ่อขันชาย
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงพรทิพา  มูลตลาด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงพรนัชชา  ทองอันตัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
965
เด็กชายพรนิพัฒน์  พรมดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงพรพรหม  สีวะสุทธิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
967
เด็กหญิงพรรณศิริ  ทองปรีชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
968
เด็กชายพรรวินท์  ขอดเมชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
969
เด็กชายพรรษวัฏ  แท่งทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงพลอย  อัศวสกุลชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
971
เด็กหญิงพลอยภัสสรณ์  โพธิราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
972
เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ยนยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
973
เด็กชายพศวัต  สัมพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
974
เด็กชายพศวัตส์  รัตนวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
975
เด็กชายพศิน  เอ้งฉ้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
976
เด็กชายพสวีย์  แซ่ลี้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
977
เด็กชายพสิษธ์  สุขรี
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงพัชรภรณ์  อินรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงพัชราภรณ์  จำปา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไม่แพง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงพัชราภา  ถาวร
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงพัชราภา  บันหาร
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงพัชราภา  สาลีเพ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา/ชั้น3/ห้อง ป.4/6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
984
เด็กหญิงพัชริดา  ชนะพจน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
985
เด็กหญิงพัชรี  ศรีปะนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
986
เด็กชายพัฒน์ณสรณ์  คล้ายเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงพัณณิตา  ดีมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
988
เด็กหญิงพัณณิตา  ทุมลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
989
เด็กหญิงพัณณิตา  วิโย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
990
เด็กชายพัทธดนย์  ชื่นชม
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
991
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เบ็ญมาตย์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
992
เด็กหญิงพาขวัญ  โพธิ์สา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
993
เด็กชายพาทิศ  สิงห์พรหมสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
994
เด็กชายพานเพชร  ทองมุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
995
เด็กหญิงพิขญ์นรี  สุริรมย์
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
996
เด็กหญิงพิจักขณา  หมื่นลูกท้าว
ป.5
โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงพิชชาญา  พงษ์รามัญ
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
998
เด็กหญิงพิชชาภา  ภาคี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
999
เด็กหญิงพิชญวดี  อ่อนหวาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์  เจริญรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงพิชญา  ธนบูรณ์วาณิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1002
เด็กหญิงพิชญา  ราชสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
1003
เด็กหญิงพิชญา  อยู่เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงพิชญาณัฏฐ์  เรืองชา
ป.5
โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงพิชญาดา  แก่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1006
เด็กหญิงพิชญาพร  จันทราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1007
เด็กหญิงพิชญาภัค  ทองสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงพิชญาภา  ใจเย็น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงพิชญาภา  ซ้ายกลาง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงพิชญาภา  พู่บัณฑิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีหาวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1012
เด็กชายพิชเยศ  พันทะสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1013
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  เสริมงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงพินท์พิสุทธิ์  วัฒนสุระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงพินธุอรร์  นำโชคประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
1016
เด็กชายพิพัฒ  ปอสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงพิมพกานต์  พิมพา
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
1018
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สมศิริพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ/ชั้น1/ห้อง ป.1/6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1019
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุปทุม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ศรีนวลจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีวรสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงพิมพ์รัตน์  มณีปกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แนนไชย
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
1024
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สมเภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงพิมพิศา  ใจใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงพิมลรัตน์  คล่องดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
1027
เด็กหญิงพิยะดา  พังดวงแสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
1028
เด็กหญิงพิรดา  ทาระวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
1029
เด็กหญิงพิรุณรักษ์  ราชคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1030
เด็กหญิงพิไลรัตน์  พนมธีระเกียรติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1031
เด็กชายพีรดนย์  พ่ออามาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1032
เด็กหญิงพีรดา  เหมเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1033
เด็กหญิงพีรพรรณ  บุตรสิงขรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1034
เด็กชายพีรพล  พลรักษา
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
1035
เด็กชายพีรพัฒน์  โพธิ์ภา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1036
เด็กชายพีรพัฒน์  สารีมุข
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
1037
เด็กชายพีรวัส  ปู่บุตรชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1038
เด็กชายพีรวิชญ์  แก่นนาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1039
เด็กชายพีรวิชญ์  บุญโสม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1040
เด็กชายพีรวิชญ์  มาสา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1041
เด็กชายพีรวิชญ์  สมใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1042
เด็กชายพีรวิชญ์  อ่อนอินทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
1043
เด็กชายพีรัชชัย  ยุทธเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1044
เด็กชายพุฒิพรพิทักษ์  โสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1045
เด็กหญิงพุทธพิชญา  มูลตองคะ
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
1046
เด็กหญิงเพชรลดา  โพนหลวง
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
1047
เด็กชายเพชรอรุณ  เพ็งเก่ง
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
1048
เด็กหญิงเพ็ญชีพ  กะสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1049
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จำพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1050
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สินทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1051
เด็กหญิงเพียงฟ้า  ประพอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
1052
เด็กหญิงแพรทอง  สุขรัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1053
เด็กหญิงแพรวา  ชัยประภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ/ชั้น1/ห้อง ป.2/6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1054
เด็กชายภคนันท์  พ่อหลอน
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
1055
เด็กหญิงภคพร  ซองทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1056
เด็กหญิงภคพร  พินทุเมฆินทุร์
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงภทรชนกณ์  วาปี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1058
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  จันทอก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1059
เด็กชายภัคศรัณย์  บริบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1060
เด็กชายภัทรจาริน  ดวงศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1061
เด็กชายภัทรดนัย  นิลแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1062
เด็กชายภัทรดนัย  เอ๊ฟวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1063
เด็กหญิงภัทรดา  ไพรีรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1064
เด็กชายภัทรธร  เปียจำปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1065
เด็กหญิงภัทรธิดา  สมลี
ป.6
โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด
วิทย์ประถม
1066
เด็กหญิงภัทรนันท์  คำวิเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1067
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  แก้วกิ่ง
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
1068
เด็กหญิงภัทรปภา  เดชขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงภัทรพรรณ  สมอุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1070
เด็กชายภัทรพล  ผลโยน
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
1071
เด็กหญิงภัทรวดี  คำหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
1072
เด็กหญิงภัทรวดี  สีหาบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1073
เด็กหญิงภัทราพร  พรมประกาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1074
เด็กหญิงภัทราพรรณ  โพธิ์จินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1075
เด็กหญิงภัทราวดี  พรมบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1076
เด็กหญิงภัทรียา  ณ หนองคาย
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงภัสสร์อร  รัตนวิรุฬห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1078
เด็กชายภาคภูมิ  ดีผดุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1079
เด็กชายภาคภูมิ  แสนทวีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1080
เด็กหญิงภานรินทร์  เยาว์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1081
เด็กชายภานุเดช  พลอาสา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1082
เด็กชายภานุวัฒน์  ยาสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1083
เด็กหญิงภารดา  ยกยุทธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงภาริตรา  ไสย์แสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1085
เด็กหญิงภิชญาภา  ปัญญาสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1086
เด็กหญิงภิญญามาศ  สำราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1087
เด็กชายภูดิศ  น้อยทรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1088
เด็กชายภูริณัฐ  แก้วไหล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ/ชั้น2/ห้อง ป.2/5 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1089
เด็กชายภูริณัฐ  สมลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1090
เด็กชายภูริต  จิตปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1091
เด็กชายภูรินทร์  ฝ่ายเพีย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1092
เด็กชายภูรินทร์  มัชยา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1093
เด็กชายภูริพัฒน์  บุญรัตนโภคิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1094
เด็กชายภูริวัฒ  โทเชื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1095
เด็กชายภูริวัฒน์  แก้วทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1096
เด็กชายภูวนาถ  วรกิจจานุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1097
เด็กหญิงมณิการ์  ชะโลมกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1098
เด็กหญิงมณีรัตน์  วิวัฒนะ
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
1099
เด็กหญิงมัญชุพร  นักบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1100
เด็กหญิงมัลลิกา  มีศรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
1101
เด็กชายมาคิน โมฮัมเหม็ด  ซาวด์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1102
เด็กหญิงมานิตา  พงสุภา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1103
เด็กหญิงมานิตา  หาญมนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
1104
เด็กหญิงมาเรียม  ซาฮิด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1105
เด็กหญิงมาอารีย์  แท่งทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1106
เด็กหญิงมิ่งกมล  เชื้อตาพระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1107
เด็กหญิงมีนัชชา  ครุธแสง
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
1108
เด็กหญิงมุขสุดา  ภูแข่งหมอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1109
เด็กชายเมฐกานต์  เจาะจง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1110
เด็กหญิงเมทิกา  เหล่าวัฒนาถาวร
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
1111
เด็กหญิงเมธาวี  พลหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1112
เด็กชายเมธี  คำดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1113
เด็กชายเมธี  คำปันแปง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
1114
เด็กชายเมวิชญาศิริ  ศรีคำมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1115
เด็กชายยุทธนา  จิตต์ปิยะมิตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
1116
เด็กชายยุทธวีร์  สุนทรา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1117
เด็กหญิงยุพารัตน์  ศรีสด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1118
เด็กหญิงเยาวมาลย์  ฮิงซวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1119
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พุทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1120
เด็กชายรชฏ  คำชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1121
เด็กชายรติวรรธน์  ใครอุบล
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
1122
เด็กชายระฟ้า  ศิรธรานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1123
เด็กชายรัก  บุญเหลือ
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ/ชั้น2/ห้อง ป.2/4 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1124
เด็กหญิงรักษิณา  พวงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1125
เด็กชายรักษิต  คำจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1126
เด็กชายรังสิมันต์  โตสารเดช
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1127
เด็กชายรัชชานนท์  โพธิ์พะเนาว์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1128
เด็กชายรัชต์พล  เดชขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1129
เด็กหญิงรัชนีกร  ช่างเหล็ก
ป.5
โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด
วิทย์ประถม
1130
เด็กหญิงรัตจันทน์  รัตนงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1131
เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  ลาวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1132
เด็กชายรัตนพล  จันทเพชร
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
1133
เด็กหญิงรัติยาพร  จันทรโคตร
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
1134
เด็กหญิงรันต์สิตา  พ่อครวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
1135
เด็กชายราชพฤกษ์  วงค์เตชะ
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
1136
เด็กหญิงรินลดา  แสนหมู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
1137
เด็กหญิงรุจิภา  นันทะมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงรุจิรัตน์  ผิวผาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1139
เด็กหญิงรุจิลาภา  หล้าสุพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1140
เด็กชายเรวัตร  เนตรคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
1141
เด็กชายฤทธิชัย  แพทย์ชัยวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1142
เด็กหญิงลภัสรดา  มองเคน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1143
เด็กหญิงลลนา  นุชนาคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1144
เด็กหญิงลลิตา  กออิสรานุภาพ
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
1145
เด็กหญิงลักษณารีย์  วงค์แสงคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1146
เด็กหญิงวชิรญา  เรืองมงคลเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1147
เด็กหญิงวชิรญาณ์  สังกาชาติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
1148
เด็กชายวชิรวัชญ์  คงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1149
เด็กชายวชิรวิชญ์  มิ่งสินธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1150
เด็กชายวชิรวิทย์  จันทรเดช
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1151
เด็กชายวชิรวิทย์  ภักดีล้น
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
1152
เด็กชายวชิรวิทย์  มีระหงษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
1153
เด็กชายวชิรวิทย์  ใสส่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1154
เด็กชายวชิราวิทย์  ช่วยคุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1155
เด็กชายวชิราวุธ  ไตรทิพย์
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
1156
เด็กหญิงวณิกสิทธิ์  อรรคศรีวร
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
1157
เด็กหญิงวนัชญาดา  แสนเวียง
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
1158
เด็กชายวรกันต์  พุ่มแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ/ชั้น3/ห้อง ป.5/5 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1159
เด็กหญิงวรกานต์  แสนฝ่าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1160
เด็กชายวรเชษฐ์  วงศ์กาฬสินธุ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
1161
เด็กชายวรโชติ  รุ่งรัตนชีวิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1162
เด็กหญิงวรดา  แก้วตา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1163
เด็กชายวรปรัชญ์  ต้นสวรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1164
เด็กชายวรพรต  พันรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1165
เด็กชายวรภพ  คูสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1166
เด็กชายวรเมธ  เหมเมือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1167
เด็กชายวรรณลภย์  ดวงมาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1168
เด็กหญิงวรรณวิษา  ศรีลา
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
1169
เด็กหญิงวรฤทัย  บุตโคตร
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
1170
เด็กหญิงวรวลัญช์  สิทธิธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1171
เด็กหญิงวรวลัญซ์  มาตย์แพง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1172
เด็กชายวรวิช  คุสนั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1173
เด็กหญิงวรัญญา  ชนะพจน์
ป.5
โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด
วิทย์ประถม
1174
เด็กหญิงวรัญญา  พังดวงแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1175
เด็กหญิงวรัญธร  สุนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1176
เด็กชายวรากร  เอี่ยมวิจิตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1177
เด็กหญิงวรางคณา  ศรีสถาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1178
เด็กหญิงวราทิพย์  ทัพนคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1179
เด็กหญิงวรารัตน์  แสงสุโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1180
เด็กหญิงวรินทร์พร  สุนทรธนฉัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1181
เด็กหญิงวรีกนก  ใยพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1182
เด็กชายวศิน  โคตสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1183
เด็กชายวสุ  มูลลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1184
เด็กชายวสุพล  ศรีกำพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม