ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพิชญ์  อมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกรชนก  เดชา
ป.4
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
3
เด็กชายกรัณย์พล  เหลี่ยววงศ์ภูธร
ป.6
โรงเรียนวัดบางหลวง
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤตภาส  สุคำปัน
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤศภณ  เข็มเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤษกร  วงศ์ที
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤษดา  เพ็ญสุข
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
8
เด็กชายกลวัชร  พรเมธากุล
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
9
เด็กชายกวิน  ไชยะกิตติรัตนา
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
10
เด็กชายกษิดิศ  วรกิตติกุล
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกัญญาณัฎฐ์  วิลาจันทร์
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
12
เด็กชายกันตชาติ  อินทร์พรหม
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
13
เด็กชายกันตภณ  หงษ์โต
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกาญจนา  แก้วทุ่ง
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
15
เด็กชายกิตติธัช  โพธิ์ราศรี
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกุลปรียา  ทรัพยสาร
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
คณิตประถม
17
เด็กหญิงเกวลิน  คงคาหลวง
ป.6
โรงเรียนวัดบางหลวง
คณิตประถม
18
เด็กชายคณัชนาถ  เพิงมาก
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
19
เด็กชายคมพิทักษ์  เนมีแสน
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
คณิตประถม
20
เด็กชายคุณานนต์  ตั้งเมธากุล
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
21
เด็กชายจิรกฤต  ตันติดลธเนศ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจิรนันท์  ชำนิไกร
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
23
เด็กชายจิรภัทร  พิบูลชล
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
24
เด็กชายจิรัฏฐ์  วรรณา
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
25
เด็กชายจิราวุฒิ  สุขสมัย
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
26
เด็กชายจีรวัฒน์  ลี้เกษมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
27
เด็กชายจีรัฐติกุล  ธนากุลดำรงภัทร์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
28
เด็กชายเจษฎาพร  กุฐี
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
29
เด็กหญิงชญาณัณท์  คุณาวิริยะสิริ
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
30
เด็กหญิงชนรดี  นงยุทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
คณิตประถม
31
เด็กชายชนาธิป  ศักดิ์ศิริรัตน์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
32
เด็กชายชนิกชนม์  ผ่องแผ้ว
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
33
เด็กชายชยธร  สีอ้วน
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
34
เด็กชายชยพล  ภู่มาลา
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
35
เด็กชายชวิน  บุญพันธ์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชวินบุตร  บุรผากา
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
37
เด็กหญิงชัญญานุช  วงศ์สุกฤต
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
38
เด็กชายชินดนัย  ภู่มาลี
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
39
เด็กหญิงชุติมณฑน์  สารบรรณ
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
40
เด็กหญิงโชติกา  โชติพันธวานนท์
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
41
เด็กชายโชติวรรธน์  บุตรเพ็ง
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
42
เด็กชายญาณวรรธน์  ลิขิตรัตนากร
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
43
เด็กชายญาณากร  ปัญญาวงศ์
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
44
เด็กหญิงฐิฑิ์ศญา  จิระสัตยาภรย์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
45
เด็กชายฐิติภัทร  สำราญ
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
46
เด็กหญิงฐิติวรดา  จันทรา
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
47
เด็กชายณฐชนก  มุทุตานนท์
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
48
เด็กชายณภัทร  แจ่มกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
49
เด็กหญิงณัชกานต์  ภูมูล
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
50
เด็กหญิงณัชชา  สายสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
51
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  รื่นนุสาน
ป.6
โรงเรียนวัดบางหลวง
คณิตประถม
52
เด็กชายณัฏฐศักย์  สุวรรณสถิตย์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
53
เด็กชายณัฐ  เก้าเอี้ยน
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
54
เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
55
เด็กหญิงณัฐจีรา  โสรจสฤษฎ์กุล
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
คณิตประถม
56
เด็กชายณัฐฐภพ  ลิปิกรณ์
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
57
เด็กหญิงณัฐณิชา  รื่นนุสาร
ป.6
โรงเรียนวัดบางหลวง
คณิตประถม
58
เด็กหญิงณัฐนรี  วนาสนองคุณ
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
59
เด็กชายณัฐภัทร  ชีวสถิตจรรยา
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
60
เด็กชายณัฐวัฒน์  อุชม
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
61
เด็กหญิงณิชกมล  สิรวัฒนากุล
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
62
เด็กหญิงณิชากานต์  เจือนาค
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
63
เด็กหญิงณิรภัทร  ทองสาธิต
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
64
เด็กชายดนุภัทร  โชติชุติไพศาล
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
65
เด็กหญิงดากานดา  ตันติบุญยืน
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
66
เด็กชายต้นตระกูล  เตชะผาสุขสันติ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
67
เด็กชายตฤณ  ปัทมธีรนัน
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
68
เด็กชายตฤณ  พงศ์เดชา
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
69
เด็กชายเติมศักดิ์  โอภาสเสถียร
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
70
เด็กชายทิเบต  ช่อผกา
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงทิพยสุดา  ยืนยง
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
72
เด็กหญิงทิยดา  หาญกิตต์ตระกูล
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
73
เด็กชายแทนคุณ  ชูศิลปกิจเจริญ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
74
เด็กชายธนกร  เบ็ญจมธารกุล
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
75
เด็กชายธนกร  พ่วงพี
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
76
เด็กชายธนพงศ์  โพธิเพียรทอง
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
77
เด็กชายธนพล  นิยมเจริญเพียร
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
78
เด็กชายธนภัค  เนตรธุวกุล
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
79
เด็กชายธนภัทร  เสียงล้ำเลิศ
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
80
เด็กชายธนวรรธน์  วัฒนสกุลเกียรติ
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
81
เด็กชายธนวิทย์  พรชื่น
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
82
เด็กหญิงธนัญชนก  นบคุณ
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
คณิตประถม
83
เด็กหญิงธนิดา  ศรีธนะ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
84
เด็กหญิงธวัลรัตน์  มิ่งขวัญ
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
85
เด็กชายธัชกร  อารยดำรงกุล
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
86
เด็กหญิงธัญญารัตน์  นันทะศรี
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
87
เด็กหญิงธันยพร  สอนสำโรง
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
คณิตประถม
88
เด็กหญิงธันยภรณ์  ชัยกุลประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
89
เด็กหญิงธันยภัทร  ชัยกุลประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
90
เด็กหญิงธิณิดา  กิตติเดชาชัย
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
91
เด็กหญิงธีร์จุฑา  สุวรรณาภรณ์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
92
เด็กหญิงธีรนันท์  วิไลพรหม
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
93
เด็กชายธีรภัทร  วงศ์พิทยานุกูล
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
94
เด็กชายธีรภัทร  หาญเจริญพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
95
เด็กชายธีรัช  ผดุงตระกูลวงศ์
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
96
เด็กชายนครินทร์  ชุ่มจินดา
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
97
เด็กชายนนทกร  กิจเต่ง
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
98
เด็กชายนนทพัทธ์  ตุลย์วณิชโรจน์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
99
เด็กชายนพคุณ  สาระภาพ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
100
เด็กชายนพปฏล  วิลัยกิจ
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
101
เด็กหญิงนภปราณ  อภินันทฤกษ์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
102
เด็กหญิงนภาพร  รัตนเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
คณิตประถม
103
เด็กหญิงนริศรา  ศรีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
104
เด็กชายนวพล  เจียมพิทยานุวัฒน์
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
105
เด็กชายนัชนันท์  แย้มน้อยใหญ่
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงนัทธมน  เกติพันธ์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
107
เด็กชายนันทภพ  ภูล้นแก้ว
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
108
เด็กชายนิติภูมิ  เลี้ยงรักษา
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
109
เด็กชายนิธิศ  กีรตินนท์
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
110
เด็กชายนิธิศ  ธรรมเพชร
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
111
เด็กหญิงนิพิธฐา  สุนทรกิจ
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
112
เด็กหญิงเนข์วดี  มีรอด
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
113
เด็กหญิงบุญญิศา  อยู่บัว
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
114
เด็กหญิงบุณยวีร์  แก้วโพธิ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
115
เด็กชายบุศยภาส  อากาศวิภาต
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
116
เด็กหญิงบุษย์น้ำเพชร  เงาฉาย
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
117
เด็กหญิงเบญญาภา  เทพไพฑูรย์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
118
เด็กชายเบิร์ด  มีหา
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
คณิตประถม
119
เด็กหญิงปทิตตา  เจริญลักษณ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
120
เด็กชายปภังกร  มีผิว
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
121
เด็กชายปรวัฒน์  สุขใย
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
122
เด็กหญิงปราญชลี  ตรีราภี
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
123
เด็กหญิงปวริศา  ตั้งต่อม
ป.4
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
คณิตประถม
124
เด็กหญิงปัญชลานี  ขุนพินิจ
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
125
เด็กชายปุญญพัฒน์  บุญเสนันท์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
126
เด็กชายพงศกร  ผึ่งผดุง
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
127
เด็กชายพงศธร  วงศ์ที
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
128
เด็กชายพงศภัค  สิงคะนอง
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
129
เด็กชายพชร  พงษ์ภัทรานนท์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
130
เด็กหญิงพชรพร  ม่วงสุขำ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
131
เด็กชายพลังวัชร  จันทร์แก้วผู้โต
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
132
เด็กชายพลัฎฐ์  บัญชาบุษบง
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
133
เด็กชายพลาธิป  อบแสงทอง
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
134
เด็กหญิงพัชรพิมล  เทพไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
135
เด็กชายพัทธดนย์  นิช่างทอง
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
136
เด็กชายพัสกร  จำนงค์ผล
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
137
เด็กชายพิชญะ  นามชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
138
เด็กหญิงพิชญาภา  ริมธีระกุล
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
139
เด็กหญิงพิชา  เสียงลอย
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
140
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ธรรมเวช
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  วิภาหัสน์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
142
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
143
เด็กชายพีรภัทร  ทองรอด
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
คณิตประถม
144
เด็กชายพีรวัส  หมวกรอง
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
145
เด็กหญิงภคพร  พู่วรรธนะ
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
146
เด็กหญิงภณิตา  สุริวงษ์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
147
เด็กชายภรัณยู  เคารพธรรม
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
148
เด็กชายภัคพล  ทองชูเกียรติ
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
149
เด็กชายภัชน์  นาสุรินทร์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
150
เด็กหญิงภัณฑิลา  รัตนวรรณพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดบางหลวง
คณิตประถม
151
เด็กหญิงภัทรกร  อัศวไกรกิจ
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
152
เด็กชายภัทรดนัย  แซ่ฝาง
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
153
เด็กชายภัทรภูเบศ  ฉิ่งทองคำ
ป.4
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
154
เด็กหญิงภัทรวดี  ปานสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
คณิตประถม
155
เด็กชายภาณุพงศ์  สายทองอินทร์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
156
เด็กชายภูเชษฐา  เจริญพจน์
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
157
เด็กชายภูรินท์  เจริญลักษณ์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
158
เด็กชายภูรินท์  ภูผาผุย
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
159
เด็กชายมงคล  อนันเต่า
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
คณิตประถม
160
เด็กหญิงมณิสรา  สีแตงสุก
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
161
เด็กชายยศพนธ์  พิพัฒน์ทนาการ
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
162
เด็กชายรัชช์กิตติ์  ธนากุลดำรงภัทร์
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
163
เด็กชายรัชเดช  น้อยพุทธา
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
164
เด็กชายรัฐธนนท์  รวีสิรรัชต์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
165
เด็กชายรัฐศาสตร์  สร้อยสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
166
เด็กชายวรชิต  จอมพงษ์
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
167
เด็กชายวรชิต  สุขเจริญ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
168
เด็กชายวรพล  ฐิติดำรงชัย
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
169
เด็กหญิงวรัญญ์รัตน์  ตัณฑ์เจริญ
ป.5
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
170
เด็กชายวราวุฒิ  วงศ์เจริญวนกิจ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
171
เด็กหญิงวลัยณัฐ  วงศ์กระพันธ์
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
172
เด็กชายวัชรชัย  อินโนนเชือก
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
คณิตประถม
173
เด็กชายวัชรชัย  เอี่ยมกิจการ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
174
เด็กหญิงวิมลสิริ  ทองพันชั่ง
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
175
เด็กชายวิสุทธิ์อมร  ฤทธิเศรษฐวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายวีระพงษ์  นามบุรี
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
คณิตประถม
177
เด็กชายศรันย์ภัทร  โคหนองบัว
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
คณิตประถม
178
เด็กชายศศิวัฒน์  แก้วเกิด
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
179
เด็กชายศิรสิทธิ์  ตระการสัตยกุล
ป.5
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
180
เด็กชายศิริพงศ์  หงษ์เต็งสกุล
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
181
เด็กหญิงศิลปินทร์  ศิลปชัย
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
182
เด็กชายศุภสิน  ธนนรานนท์
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
183
เด็กชายสรชัช  สลีวงศ์
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
184
เด็กหญิงสาธิตา  มาลา
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
คณิตประถม
185
เด็กชายสิทธิผล  พิมพ์สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
186
เด็กชายสิปปภาส  นุชสวาท
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
187
เด็กหญิงสิรินดา  เงินเนย
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
188
เด็กหญิงสิริรชาพร  สินใจ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
189
เด็กหญิงสุกฤตา  เตชะเลิศมณี
ป.4
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
คณิตประถม
190
เด็กชายสุทธิพงษ์  แก่นพรม
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
191
เด็กหญิงสุธิรา  ปัญญาโฉม
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
192
เด็กชายสุรธัช  นนทรักษ์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
193
เด็กหญิงหทัยชนก  อัศวชนานนท์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
194
เด็กชายหนึ่ง  -
ป.6
โรงเรียนวัดบางหลวง
คณิตประถม
195
เด็กชายอชิรพัฒน์  สีมารัตน์
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
196
เด็กหญิงอณิภัทรา  ดียืน
ป.5
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
197
เด็กหญิงอธิชญา  อมาตยกุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
198
เด็กหญิงอภิญญา  ยวงใย
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
199
เด็กชายอภิสิทธิ์  ฉ่ำบุญ
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
คณิตประถม
200
เด็กชายอัครินทร์  เรืองจุ้ย
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
201
เด็กชายอาชาวิน  ไซพันธุ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
202
เด็กชายอิทธิพล  พวงวลัยสิน
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
203
เด็กชายอิทธิพัทธ์  รักษาคมกุลสิริ
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
204
เด็กชายอินทัช  นวลสังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
205
เด็กชายเอกนิษฐ์  นุชาดี
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
206
เด็กชายแฮร์รี  ลอว์ลีย์
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
207
เด็กชายกมลวิช  กัลยา
ม.2
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงกรชนก  จงมีสุขสกุล
ม.2
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงกัลยกร  ผ่องฉวี
ม.2
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายกานตพงศ์  พ่วงบุญมาก
ม.2
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
211
เด็กหญิงกิรณา  จิรธนานันท์
ม.2
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงเกวลิน  คำหวล
ม.1
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
213
เด็กชายขจรพงศ์  แก่นโต
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
214
เด็กชายจรรยา  อุทัย
ม.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายจารุภพ  จำปาขาว
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงจารุวรรณ  แสงพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายจิรารุวัฒน์  อุทัย
ม.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงชนิกานต์  ไชยชนะ
ม.2
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงชนิดา  งามสิริศักดิ์
ม.2
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
220
นางสาวชนิดาภา  สุขประวิทย์
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายชาวิช  พิมพา
ม.2
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
222
เด็กชายชุมพล  กาญจนาพงศาเวช
ม.2
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
223
เด็กชายฐานพัฒน์  วิริยะศิริพงศ์กูล
ม.2
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เหล่าจุมพล
ม.2
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
225
นายฐิติวัฒน์  จิระศิริโชติ
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงณภัทร  ศรีตันยู
ม.2
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงณัชชา  ไทยประสานทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
228
เด็กชายณัฐกิตติ์  บุญเพ็ญ
ม.2
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
229
เด็กชายณัฐชนนท์  พิมพ์ศรีกล่ำ
ม.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
230
นางสาวณัฐชยา  มงคลสุรวาณิชย์
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ศรีวารีรัตน์
ม.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
232
นายดุลยวัฒศ์  โชติสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายเตชวาสน์  นารักษ์
ม.1
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายทักษ์ดนัย  แรมชื่น
ม.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายธนวัฒน์  กิจประยูร
ม.2
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายธัญญพัทธ์  พุ่มต้นวงษ์
ม.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายธันวา  อัศวเลิศวิไล
ม.2
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
238
เด็กชายธีระทัศน์  ลิ้มบริสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
239
เด็กชายเธียรวิทย์  เชิญขวัญ
ม.2
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายนนทภัทร  รวยอริยทรัพย์
ม.2
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
241
เด็กชายนรากรณ์  ธนิกกุล
ม.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
242
เด็กชายนราธิป  บรรดาศักดิ์
ม.1
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
คณิต ม.ต้น
243
เด็กชายนฤวิชญ์  ทวนทอง
ม.3
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงนิรมัย  บุญบางยาง
ม.2
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายบดินทร์  ล้ำเลิศ
ม.1
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
246
เด็กชายปฏิภาณ  เกษสัมมะ
ม.2
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
247
เด็กชายปภังกร  ประเสริฐสุขสันต์
ม.2
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายปภังกร  หอมสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
249
เด็กชายปรัชญา  โชติทวีผล
ม.2
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงปัฐยาวัต  พูลสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
251
เด็กชายปัณณวัฒน์  อร่ามรัศมี
ม.2
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงปัลฑ์ลภัส  คีรินทร์
ม.2
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
253
เด็กชายพงศภัค  คุณาวัตร
ม.1
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายพชรพล  แม้นสมุทร์
ม.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงพนิตพร  ขานดา
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงพรพรรณ  ไถ้บ้านกวย
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงพรภวิษย์  นาทวรทัต
ม.2
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงพัณณิตา  แต่แดงเพชร
ม.2
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
259
เด็กชายพัทธกิตติ์  กุดาศรี
ม.1
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
260
เด็กชายพัทธพล  แก่นทอง
ม.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
261
เด็กชายพิชญุตม์  ชัยโย
ม.1
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายพีรพล  พิมพ์หล่อ
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
263
เด็กชายพีรวัส  พงษ์ประพันธ์
ม.2
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายพุฒินาท  ภิรมย์นา
ม.1
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงฟ้าเอ็นดู  ทรัพย์สมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
266
เด็กชายภัทรพล  พ่วงบุญปลูก
ม.2
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
267
เด็กชายภานุพงศ์  ศิริไตรรัตน์
ม.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
268
เด็กชายภูเบศ  รัตนสุขวิมล
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
269
นางสาวยุ่ยหาน  หวง
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงวรินทร  อยู่ประจำ
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
271
เด็กชายวิชชากร  จิตรศิลป์ฉายากุล
ม.2
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
272
นางสาวศรุดา  ช่วงวิเชียร
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
273
เด็กชายสรชัช  รุ่มนุ่ม
ม.2
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
274
นางสาวสิรยา  น้อยพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงสุชานาถ  ประสมแก้ว
ม.2
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงหทัยวัลลภ์  ลี
ม.2
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
277
เด็กชายอนวัฒน์  นิทัศเกษม
ม.2
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงอาทิมา  วงศ์จิรไพฑูรย์
ม.2
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
279
เด็กชายกมลภพ  ทรัพย์แสนดี
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงกมลลักษณ์  บุญประคอง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงกรกิตติยา  กอบเกษ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงกฤติยาธร  บัวเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
283
เด็กชายกฤศวัฒน์  ภูวัชร์อดิสิฐ
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
284
เด็กชายกวิน  นิธิสกุลพัชร์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงกวินทิพย์  ทรัพย์ธงทอง
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
286
เด็กชายกวินภพ  จันทร์สมบูญ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงกษมาภรณ์  กริ่งเกษมศรี
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
288
เด็กชายกษิดิศ  อังคณานุชาติ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
289
เด็กชายก้องภพ  เหมือนมณี
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
290
เด็กชายกอบุญ  บุญเนย์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
291
เด็กชายกะรัต  หนูเที่ยง
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงกัญญาพัชร  นวลสนอง
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงกัญญาภัค  เหล็งบำรุง
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ตุ้มวารี
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  รอดรัตนาทูล
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงกันติชา  ศรีภักดี
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงกันต์  คัชชิมา
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงกันยกร  ยิ่งยวด
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงกัลยรักษ์  พูนพานิชย์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงกัลยวรรณ  พูนพานิชย์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงการดี  โฉมนคร
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
303
เด็กชายกิตติกวิน  เร่งวิถี
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
304
เด็กชายกิตติพิชญ์  วงศ์อนุ
ป.4
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
305
เด็กชายกิตินันท์  อินนากา
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงกุลฉัตร  บุริพันธ์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
307
เด็กชายไกรวิทย์  สุนันท์ภาณุจรัญ
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
308
เด็กชายขจิตพงศ์  ศรีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงขนิฐา  ทัดแช้ม
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงขวัญชนก  จี้แสง
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงเขมจิรา  อภิกิตติธนนาเดช
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงคฑาทิพ  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงคณิสรา  สมเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
314
เด็กชายคุณกฤต  สินสิริมา
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงจณิสตา  เพ็งยอดวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
316
เด็กชายจตุรภัทร  ลือชา
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ด่านขุนทด
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
318
เด็กชายจิรภัทร  เลิศล้ำนภากุล
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงจิรัชญา  เอี่ยมสุขมงคล
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงจุฑาทิพ  พรกิตติกุญชร
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงจุฬารัตน์  เมืองช้าง
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงเจสสิก้า  แชร์ชิแลนด์ใจกว้างบราวน์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงเจ้าจอมขวัญ  วงศ์ไวทยากูร
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงชญานันท์  ทิพโชติ
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงชญาพัฒน์  เพชรแอน
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงชณพร  วันขวัญ
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
327
เด็กชายชนกานต์  ส้วยเกร็ด
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
328
เด็กชายชนวีร์  พานิช
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงชนัดดา  สุดสัตย์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
330
เด็กชายชนาธิป  โสมภีร์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงชนาภา  แน่นอุดร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงชนิดาภา  แซ่เหลียง
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
333
เด็กชายชยณัฐ  ฉิมพาลี
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
334
เด็กชายชยุตม์พงศ์  ใจธีรภาพกุล
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงชริสา  ภู่นคร
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
336
เด็กชายชลธิศ  บุญอรุณรักษา
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
337
เด็กชายชลสิทธิ์  กิจเจริญ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงชลิตา  ภูฆัง
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ฤกษ์วิเชียร
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงชวิสา  สร้อยสน
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงชัชชญา  เหล่าสมาธิกุล
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงชัญญานุช  ไหวไว
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
343
เด็กชายชัยพัชร์  หรมาส
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
344
เด็กชายชาญกิจ  ทัดแช้ม
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
345
เด็กชายชานน  พานิช
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงชุติมา  แซ่ฮั่น
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
347
เด็กชายโชติวิทย์  มีประมูล
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงญาณัฏฐ์  วัฒนากร
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
349
เด็กหญิงญาณิศา  บูรณะศิริ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงญาณิศา  พวงเงินสกุล
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงฐิตารีย์  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงฐิตารีย์  รอดขำ
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  จองจตุพร
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงฐิติชญา  นิลรักษา
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงฐิศิรักน์  เทพพรม
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงณชนก  เสริมประเสริฐกุล
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
357
เด็กชายณชนก  อภิรัตนประภาส
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงณชาดา  สุขคลีวนัติ
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
359
เด็กชายณธีพัฒน์  สุทธิวงศ์เมธี
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงณพิร์ยาพัณ  เนียมหอม
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พึ่งประยูร
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีงาม
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
363
เด็กชายณัฏฐวิทย์  มารุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
364
เด็กชายณัฐกรณ์  ศรีบุญไทย
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงณัฐกานต์  ปานดำ
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงณัฐกุลยา  อินทร์เยี่ยม
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงณัฐชานันท์  เหล่าสมาธิกุล
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงณัฐญากานต์  ภู่ทอง
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงณัฐณิชา  บูรณัติ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
370
เด็กชายณัฐทกร  วิเศษสิงห์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงณัฐธยาน์  หงษ์เต็งสกุล
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุทธิพรโอภาส
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงณัฐนรินทร์  จิระวิทยพงศ์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
374
เด็กชายณัฐพล  แก้วเกษร
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงณัฐยาน์  ไทยคำ
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงณัฐวรา  วกสุดจิต
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงณิชาภา  หงษ์วิทยากร
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงดาราพร  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงดารารัฐ  พุ่มเจริญ
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
380
เด็กชายเดชาธร  กัลยวศิน
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
381
เด็กชายเดชาวัชน์  สกุลณีย์
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
382
เด็กชายเตชิต  ตั้งมณีนิมิตร
ป.6
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
วิทย์ประถม
383
เด็กชายเตชินท์  สุวรรณภาภรณ์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
384
เด็กชายทศรถ  สุคนธานิตย์
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงทองกัญญาณัฐ  ทองผุด
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงทอฝัน  ซื่อตรง
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
387
เด็กชายธนปพน  เสนาปักธงไชย
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
388
เด็กชายธนพนธ์  พรรณราย
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงธนพร  สร้อยระย้า
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงธนพร  อินทอง
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงธนภรณ์  น้ำสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
392
เด็กชายธนภัทร  จันทนะชาติ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
393
เด็กชายธนภัทร  แสงสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
394
เด็กชายธนวิชชา  ตันติวัฒน์พานิช
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงธนัทอร  คงคล้าย
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงธนาวรรณ  ตอนะรักษ์
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงธมน  บำรุงสาลี
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
398
เด็กชายธราดล  ตัณฑ์ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงธัญชนก  จิตอารี
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  คิ้วสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงธัญยธรณ์  ตันติธีรวิทย์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงธันย์ชนก  จือจำ
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
403
เด็กชายธาดา  มัยเจริญ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
404
เด็กชายธิติธาร  ธิจิตตัง
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
405
เด็กชายธีรเดช  บุณยสุขเมธี
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
406
เด็กชายธีรธรรม  มานพ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
407
เด็กชายนนท์ปวิธ  แสงขำ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
408
เด็กชายนนทวัฒน์  สายรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงนปภัสสร  สืบสิงห์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
410
เด็กชายนพรัตน์  สุขีตาชุน
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
411
เด็กชายนพรุจ  ศรีตะพัสโส
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงนรมน  สุขนึก
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงนฤสรณ์  สุขวรรณดี
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
414
เด็กชายนล  เสริมประเสริฐกุล
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงนวพร  ชินบุตรานนท์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
416
เด็กชายนวพล  เปี่ยมทอง
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงนวัตถพร  วงศ์ศิลปกุล
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงน้ำเพชร  เทพทอง
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
419
เด็กชายนิธินันท์  กิจฉลอง
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงนิลดา  มากเหลือ
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงบัณฑิตา  คงคาหลวง
ป.6
โรงเรียนวัดบางหลวง
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงบัวชมพู  ทองธูป
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
423
เด็กชายปฐมพร  เงินนิ่ม
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงปณัฏฐ์กมล  ณรงคะชวนะ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
425
เด็กชายปนัย  หนูแก้ว
ป.5
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
426
เด็กชายปพนธีร์  ดงกระโทก
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุขสมกิจ
ป.6
โรงเรียนวัดบางหลวง
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงปภาวี  สร้อยน้อย
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
429
เด็กชายปภินวิช  สุดสิ้น
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงประวีณา  สิตะวรรณ์
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
431
เด็กชายปราณนท์  ภิรมย์อยู่
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
432
เด็กชายปราณพรต  บุญประคอง
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงปริณดา  ใจซื่อ
ป.6
โรงเรียนวัดบางหลวง
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงปวรรัตน์  น้อยพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงปวริศา  ทองเสงี่ยม
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงปวเรศ  ทองสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
437
เด็กชายปวินวิทย์  อุทัยเรือง
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
438
เด็กชายปัญญพล  วชิรธนสิน
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
439
เด็กชายปัญณัฎ  สาวิลุน
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
440
เด็กชายปัฐน์  ชมชื่น
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงปัณณพร  ประจวบสุข
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
442
เด็กชายปัณณวิชญ์  อวยชัย
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงปาลิดา  มากสุริยวงษ์
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงปุณยวีย์  พึ่งแสง
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงปุณยาภรณ์  ก้องพลานนท์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงเปรมยุดา  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงผกามาศ  ศิริสมพร
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
448
เด็กชายพงศ์กฤต  อบเชย
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
449
เด็กชายพงศพัศ  ทองแสง
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
450
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  หิรัญชาติ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
451
เด็กชายพชร  ล้ำเมธี
ป.6
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
วิทย์ประถม
452
เด็กชายพชรกร  จามรดุสิต
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงพชรมณฑ์  มาตรบรรเทา
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
454
เด็กชายพชรวินท์  ทรัพย์มณี
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงพนิตอนงค์  แก้วฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงพรกนก  เนื่องนาคา
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงพรพิมล  แจ้งฉาย
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
458
เด็กชายพรรควรรษ  ภิรมย์เชย
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงพรรณรมน  โพธิ์ศีทอง
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
460
เด็กชายพศิน  เพ่งพิศ
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงพัชรพร  สีดาพาลี
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
462
เด็กชายพัชรวัฒน์  เขจรานนท์
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงพัชรวาท  ใจโพธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงพัชราภรณ์  อำนวยผล
ป.6
โรงเรียนวัดบางหลวง
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงพัชราวดี  รื่นรส
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงพันธนันท์  พริ้งพัฒนพงษ์
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
467
เด็กชายพันธวัสส์  ทองเนาวรัตน์
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงพิชญธิดา  แซ่ตัน
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
469
เด็กชายพิชญะ  ประชากุล
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงพิชา  พิบูลปุณยโชติ
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิทธิมงคลกุล
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงพิมพ์พิไล  สายประทุมทิพย์
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
473
เด็กชายพีรวิชญ์  พานิชยิ่ง
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
474
เด็กชายพีรวิชญ์  ลีละถาวรปัญญา
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
475
เด็กชายพีระ  ชาญโลหะ
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
476
เด็กชายพุฒิพร  จารุธรรมวัฒน์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงแพรตะวัน  นิธิกรรุ่งเกียรติ
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงภนัชชา  ภัทรโชคภูวดล
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงภัคธีมา  หลำจันทร์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
480
เด็กชายภัททิยะ  วัชนาค
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
481
เด็กชายภัทร์นรินทร์  วงศ์จงใจหาญ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
482
เด็กชายภัทรพล  เหล่าสมาธิกุล
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงภัทรพิมพ์  ปานทอง
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
484
เด็กชายภัทรวิทย์  เปียถนอม
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  มงคลศิวกุล
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงภัทราพร  พวงระย้า
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงภัรชญา  ธรณไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงภัสรานันท์  เดชาวรานันท์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
489
เด็กหญิงภาภัทร  คหะวงศ์
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงภิญญานุช  บุญประกอบ
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงภิณณะพัชญ์  มะหะสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงภูพิชญา  นาคแจ้ง
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
493
เด็กชายภูมิรพี  ลี้โรจนาประภา
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
494
เด็กชายภูริณัฐ  ยีพ
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงมนีวรรณ  เนียมครุฑ
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงมีนา  ผิวเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงเมธปิยา  สื่อสรรพ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
วิทย์ประถม
498
เด็กชายเมธา  แย้มนาม
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
499
เด็กชายเมืองแมน  คนมาก
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
500
เด็กชายยศพล  ดอนเจดีย์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
501
เด็กชายยุติวิชญ์  ชาวนา
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงรจนา  กองเมือง
ป.6
โรงเรียนวัดบางหลวง
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงรชดา  กานุสนธิ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
วิทย์ประถม
504
เด็กชายรังสิมันต์  จัดเกิดสมุทร
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
505
เด็กชายรังสิมันต์ุ  โมราสุข
ป.6
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
วิทย์ประถม
506
เด็กชายรัชเขตต์  นิ่มสังกัด
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
507
เด็กชายรัชชานนท์  สิงหนาท
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
508
เด็กชายรัญชน์  ราชแพทยาคม
ป.5
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงรัตนาวดี  เดือนกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงลภัส  วงศ์วิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
511
เด็กชายวงศพัทธ์  งามประโคน
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
512
เด็กชายวชรวุฒิ  ศรีสำราญ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงวชิราภรณ์  น่วมบุญลือ
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงวรกานต์  อุ่นเรืองชัยวัฒนา
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงวรชนก  วันขวัญ
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงวรรณภัสสรณ์  กลิ่นระรวย
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงวรรณวิษา  พวงใส
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงวรรณิศา  ไปปอด
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงวรัญญา  แซ่เอี้ยว
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
520
เด็กชายวรัท  อรรถโกวิท
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
521
เด็กชายวราทิตย์  พันบุดดา
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
522
เด็กชายวราภพ  โลแพทย์
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงวราภรณ์  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนวัดบางหลวง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
524
เด็กชายวริทธิ์นันท์  หงษา
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
525
เด็กชายวริศ  เจียมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
526
เด็กชายวัฒชโณ  นิลเนรมิต
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
527
เด็กชายวิชยุตม์  โกสุม
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงวิญาดา  ล่องหลง
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงวิไลวรรณ  แซ่จง
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงวุฒิธิดา  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
531
เด็กชายศรันย์  แป้นรักษา
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
532
เด็กชายศราวิน  จันทนา
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงศศิธร  ตุ้มนิลกาล
ป.6
โรงเรียนวัดบางหลวง
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงศศินา  มงคลศรีศุภกิจ
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
535
เด็กชายศัจกร  แสนสีมา
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงศิธารรัตน์  เดชชัย
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงศิโรรัตน์  เมธาสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงศุภกานต์  บุญมา
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงศุภนุช  อังคณานุชาติ
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
540
เด็กชายศุภภัทร  กิจคาม
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงศุภรัศมิ์  ชุติธีระวิทย์
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
542
เด็กชายศุภเศรษฐ์  เยพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
543
เด็กชายศุภสิน  สายพิณ
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงศุภากร  สร้อยพุดตาน
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศิริจิตรวิไล
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงสมิตานัน  เฮ้งเจริญ
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
547
เด็กชายสรธร  บางยี่ขัน
ป.5
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
548
เด็กชายสรวิชญ์  เวชอุบล
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงสรีรัตน์  โรจน์สันเที๊ยะ
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
550
เด็กชายสิทธิภูมิ  เหล่าสมาธิกุล
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงสิรภัทร  เทพณรงค์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
552
เด็กชายสิรวิชญ์  ท้วมผิวทอง
ป.6
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
วิทย์ประถม
553
เด็กชายสิริโชค  สุขเสริม
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงสิรินดา  ช่วยสร้าง
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงสุทธิกานต์  ศิริพงษ์เวคิน
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงสุทาสิณี  มาเพชรศรี
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงสุธีมนต์  เหลือสกุลชัย
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงสุนันทา  บุตรสาระ
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
559
เด็กหญิงสุพรรณษา  แสงเงิน
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงสุพิชชากาญจน์  สิทธิศุภฤกษ์
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงสุพิชญา  สงวนพานิช
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงสุภัสสรา  ทองประภา
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
563
เด็กชายสุรเชษฐ์  โป้สมบรูณ์
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
564
เด็กชายสุศิษฎิ์  วุฒิ
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
565
เด็กชายเสรี  เจียมวัฒนโชติ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงหยาดทิพย์  ป้อมแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
567
เด็กชายหริศฐ์ชพล  รุจิรัชนนท์
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
568
เด็กชายหาญเศรษฐ์  ศรีเทพเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
569
เด็กชายเหมรัศมิ์  ศรียอด
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงอชิรญา  คิดประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
571
เด็กชายอชิรวัฒน์  จรัสวัฒน์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงอณัศยา  อยู่สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงอธิตา  คงเย็น
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงอภิชญา  ตั้งไตรธรรม
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
575
เด็กชายอภิชาย  ชายทวีป
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงอภิญญา  แก้วล้อมวัน
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงอภิญญา  ศรีวิชัย
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงอมราลักษณ์  ชนะเทศ
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงอรรจนา  จุ้ยสามพราน
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
580
เด็กชายอรรถพล  ปลาบู่ทอง
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงอรอนงค์  ปลอดรุชา
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงอริญชยา  อนุเวช
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
583
เด็กชายอริยะ  เงินวิเศษ
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงอลิสา  สอสิริกุล
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงออมสิน  พัดวี
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
586
เด็กชายอัครพงษ์  จิรโชควิสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงอัจฉรานันท์  ภูริภักดีกุล
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงอัญชสา  กุลฉิม
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงอัญชิสา  กลั่นทอง
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
590
เด็กชายอาย์ณัฐ  ทรัพย์ประดิษฐ
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงอารีรัตน์  สงประชา
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงอุไรวรรณ  ธรรมสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงเอมอร  ตะเพียนทอง
ป.6
โรงเรียนวัดบางหลวง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
594
เด็กหญิงเอลีชาห์  พละสุ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม