ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพิชญ์  อมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกรชนก  เดชา
ป.4
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกรัณย์พล  เหลี่ยววงศ์ภูธร
ป.6
โรงเรียนวัดบางหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกฤตภาส  สุคำปัน
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกฤศภณ  เข็มเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกฤษกร  วงศ์ที
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกฤษดา  เพ็ญสุข
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกลวัชร  พรเมธากุล
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกวิน  ไชยะกิตติรัตนา
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกษิดิศ  วรกิตติกุล
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกัญญาณัฎฐ์  วิลาจันทร์
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกันตชาติ  อินทร์พรหม
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกันตภณ  หงษ์โต
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกาญจนา  แก้วทุ่ง
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกิตติธัช  โพธิ์ราศรี
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกุลปรียา  ทรัพยสาร
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงเกวลิน  คงคาหลวง
ป.6
โรงเรียนวัดบางหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายคณัชนาถ  เพิงมาก
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายคมพิทักษ์  เนมีแสน
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายคุณานนต์  ตั้งเมธากุล
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายจิรกฤต  ตันติดลธเนศ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงจิรนันท์  ชำนิไกร
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายจิรภัทร  พิบูลชล
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายจิรัฏฐ์  วรรณา
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายจิราวุฒิ  สุขสมัย
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายจีรวัฒน์  ลี้เกษมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายจีรัฐติกุล  ธนากุลดำรงภัทร์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายเจษฎาพร  กุฐี
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงชญาณัณท์  คุณาวิริยะสิริ
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงชนรดี  นงยุทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายชนาธิป  ศักดิ์ศิริรัตน์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายธนิกชนม์  ผ่องแผ้ว
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายชยธร  สีอ้วน
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายชยพล  ภู่มาลา
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายชวิน  บุญพันธ์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชวินบุตร  บุรผากา
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงชัญญานุช  วงศ์สุกฤต
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายชินดนัย  ภู่มาลี
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงชุติมณฑน์  สารบรรณ
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงโชติกา  โชติพันธวานนท์
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายโชติวรรธน์  บุตรเพ็ง
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายญาณวรรธน์  ลิขิตรัตนากร
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายญาณากร  ปัญญาวงศ์
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงฐิฑิ์ศญา  จิระสัตยาภรย์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายฐิติภัทร  สำราญ
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงฐิติวรดา  จันทรา
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายณฐชนก  มุทุตานนท์
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายณภัทร  แจ่มกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงณัชกานต์  ภูมูล
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงณัชชา  สายสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  รื่นนุสาน
ป.6
โรงเรียนวัดบางหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายณัฏฐศักย์  สุวรรณสถิตย์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายณัฐ  เก้าเอี้ยน
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงณัฐจีรา  โสรจสฤษฎ์กุล
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายณัฐฐภพ  ลิปิกรณ์
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงณัฐณิชา  รื่นนุสาร
ป.6
โรงเรียนวัดบางหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงณัฐนรี  วนาสนองคุณ
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายณัฐภัทร  ชีวสถิตจรรยา
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายณัฐวัฒน์  อุชม
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงณิชกมล  สิรวัฒนากุล
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงณิชากานต์  เจือนาค
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงณิรภัทร  ทองสาธิต
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายดนุภัทร  โชติชุติไพศาล
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงดากานดา  ตันติบุญยืน
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายต้นตระกูล  เตชะผาสุขสันติ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายตฤณ  ปัทมธีรนัน
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายตฤณ  พงศ์เดชา
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายเติมศักดิ์  โอภาสเสถียร
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายทิเบต  ช่อผกา
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงทิพยสุดา  ยืนยง
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงทิยดา  หาญกิตต์ตระกูล
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายแทนคุณ  ชูศิลปกิจเจริญ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายธนกร  เบ็ญจมธารกุล
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายธนกร  พ่วงพี
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายธนพงศ์  โพธิเพียรทอง
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายธนพล  นิยมเจริญเพียร
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายธนภัค  เนตรธุวกุล
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายธนภัทร  เสียงล้ำเลิศ
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายธนวรรธน์  วัฒนสกุลเกียรติ
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายธนวิทย์  พรชื่น
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงธนัญชนก  นบคุณ
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงธนิดา  ศรีธนะ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงธวัลรัตน์  มิ่งขวัญ
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายธัชกร  อารยดำรงกุล
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงธัญญารัตน์  นันทะศรี
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงธันยพร  สอนสำโรง
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงธันยภรณ์  ชัยกุลประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงธันยภัทร  ชัยกุลประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงธิณิดา  กิตติเดชาชัย
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงธีร์จุฑา  สุวรรณาภรณ์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงธีรนันท์  วิไลพรหม
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายธีรภัทร  วงศ์พิทยานุกูล
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายธีรภัทร  หาญเจริญพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายธีรัช  ผดุงตระกูลวงศ์
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายนครินทร์  ชุ่มจินดา
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายนนทกร  กิจเต่ง
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายนนทพัทธ์  ตุลย์วณิชโรจน์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายนพคุณ  สาระภาพ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายนพปฏล  วิลัยกิจ
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงนภปราณ  อภินันทฤกษ์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงนภาพร  รัตนเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงนริศรา  ศรีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายนวพล  เจียมพิทยานุวัฒน์
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายนัชนันท์  แย้มน้อยใหญ่
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงนัทธมน  เกติพันธ์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายนันทภพ  ภูล้นแก้ว
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายนิติภูมิ  เลี้ยงรักษา
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายนิธิศ  กีรตินนท์
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายนิธิศ  ธรรมเพชร
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงนิพิธฐา  สุนทรกิจ
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงเนข์วดี  มีรอด
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงบุญญิศา  อยู่บัว
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงบุณยวีร์  แก้วโพธิ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายบุศยภาส  อากาศวิภาต
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงบุษย์น้ำเพชร  เงาฉาย
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงเบญญาภา  เทพไพฑูรย์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายเบิร์ด  มีหา
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงปทิตตา  เจริญลักษณ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายปภังกร  มีผิว
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายปรวัฒน์  สุขใย
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงปราญชลี  ตรีราภี
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงปวริศา  ตั้งต่อม
ป.4
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงปัญชลานี  ขุนพินิจ
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายปุญญพัฒน์  บุญเสนันท์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายพงศกร  ผึ่งผดุง
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายพงศธร  วงศ์ที
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายพงศภัค  สิงคะนอง
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายพชร  พงษ์ภัทรานนท์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงพชรพร  ม่วงสุขำ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายพลังวัชร  จันทร์แก้วผู้โต
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายพลัฎฐ์  บัญชาบุษบง
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายพลาธิป  อบแสงทอง
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงพัชรพิมล  เทพไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายพัทธดนย์  นิช่างทอง
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายพัสกร  จำนงค์ผล
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายพิชญะ  นามชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงพิชญาภา  ริมธีระกุล
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงพิชา  เสียงลอย
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ธรรมเวช
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  วิภาหัสน์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายพีรภัทร  ทองรอด
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายพีรวัส  หมวกรอง
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงภคพร  พู่วรรธนะ
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงภณิตา  สุริวงษ์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายภรัณยู  เคารพธรรม
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายภัคพล  ทองชูเกียรติ
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายภัชน์  นาสุรินทร์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงภัณฑิลา  รัตนวรรณพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดบางหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงภัทรกร  อัศวไกรกิจ
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายภัทรดนัย  แซ่ฝาง
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายภัทรภูเบศ  ฉิ่งทองคำ
ป.4
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงภัทรวดี  ปานสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายภาณุพงศ์  สายทองอินทร์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายภูเชษฐา  เจริญพจน์
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายภูรินท์  เจริญลักษณ์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายภูรินท์  ภูผาผุย
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายมงคล  อนันเต่า
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงมณิสรา  สีแตงสุก
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายยศพนธ์  พิพัฒน์ทนาการ
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายรัชช์กิตติ์  ธนากุลดำรงภัทร์
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายรัชเดช  น้อยพุทธา
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายรัฐธนนท์  รวีสิรรัชต์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายรัฐศาสตร์  สร้อยสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายวรชิต  จอมพงษ์
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายวรชิต  สุขเจริญ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายวรพล  ฐิติดำรงชัย
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงวรัญญ์รัตน์  ตัณฑ์เจริญ
ป.5
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายวราวุฒิ  วงศ์เจริญวนกิจ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงวลัยณัฐ  วงศ์กระพันธ์
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายวัชรชัย  อินโนนเชือก
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายวัชรชัย  เอี่ยมกิจการ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงวิมลสิริ  ทองพันชั่ง
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายวิสุทธิ์อมร  ฤทธิเศรษฐวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายวีระพงษ์  นามบุรี
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายศรันย์ภัทร  โคหนองบัว
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายศศิวัฒน์  แก้วเกิด
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายศิรสิทธิ์  ตระการสัตยกุล
ป.5
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายศิริพงศ์  หงษ์เต็งสกุล
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงศิลปินทร์  ศิลปชัย
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายศุภสิน  ธนนรานนท์
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายสรชัช  สลีวงศ์
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงสาธิตา  มาลา
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายสิทธิผล  พิมพ์สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายสิปปภาส  นุชสวาท
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงสิรินดา  เงินเนย
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงสิริรชาพร  สินใจ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงสุกฤตา  เตชะเลิศมณี
ป.4
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายสุทธิพงษ์  แก่นพรม
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงสุธิรา  ปัญญาโฉม
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายสุรธัช  นนทรักษ์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงหทัยชนก  อัศวชนานนท์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายหนึ่ง  -
ป.6
โรงเรียนวัดบางหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายอชิรพัฒน์  สีมารัตน์
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงอณิภัทรา  ดียืน
ป.5
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงอธิชญา  อมาตยกุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงอภิญญา  ยวงใย
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายอภิสิทธิ์  ฉ่ำบุญ
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายอัครินทร์  เรืองจุ้ย
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายอาชาวิน  ไซพันธุ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายอิทธิพล  พวงวลัยสิน
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายอิทธิพัทธ์  รักษาคมกุลสิริ
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายอินทัช  นวลสังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายเอกนิษฐ์  นุชาดี
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายแฮร์รี  ลอว์ลีย์
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
207
เด็กชายกมลวิช  กัลยา
ม.2
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงกรชนก  จงมีสุขสกุล
ม.2
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงกัลยกร  ผ่องฉวี
ม.2
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายกานตพงศ์  พ่วงบุญมาก
ม.2
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงกิรณา  จิรธนานันท์
ม.2
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงเกวลิน  คำหวล
ม.1
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายขจรพงศ์  แก่นโต
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายจรรยา  อุทัย
ม.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายจารุภพ  จำปาขาว
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงจารุวรรณ  แสงพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายจิรารุวัฒน์  อุทัย
ม.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงชนิกานต์  ไชยชนะ
ม.2
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงชนิดา  งามสิริศักดิ์
ม.2
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
นางสาวชนิดาภา  สุขประวิทย์
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายชาวิช  พิมพา
ม.2
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายชุมพล  กาญจนาพงศาเวช
ม.2
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายฐานพัฒน์  วิริยะศิริพงศ์กูล
ม.2
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เหล่าจุมพล
ม.2
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
นายฐิติวัฒน์  จิระศิริโชติ
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงณภัทร  ศรีตันยู
ม.2
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงณัชชา  ไทยประสานทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายณัฐกิตติ์  บุญเพ็ญ
ม.2
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายณัฐชนนท์  พิมพ์ศรีกล่ำ
ม.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
นางสาวณัฐชยา  มงคลสุรวาณิชย์
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ศรีวารีรัตน์
ม.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
นายดุลยวัฒศ์  โชติสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายเตชวาสน์  นารักษ์
ม.1
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายทักษ์ดนัย  แรมชื่น
ม.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายธนวัฒน์  กิจประยูร
ม.2
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายธัญญพัทธ์  พุ่มต้นวงษ์
ม.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายธันวา  อัศวเลิศวิไล
ม.2
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายธีระทัศน์  ลิ้มบริสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายเธียรวิทย์  เชิญขวัญ
ม.2
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายนนทภัทร  รวยอริยทรัพย์
ม.2
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายนรากรณ์  ธนิกกุล
ม.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
242
เด็กชายนราธิป  บรรดาศักดิ์
ม.1
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายนฤวิชญ์  ทวนทอง
ม.3
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงนิรมัย  บุญบางยาง
ม.2
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายบดินทร์  ล้ำเลิศ
ม.1
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายปฏิภาณ  เกษสัมมะ
ม.2
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายปภังกร  ประเสริฐสุขสันต์
ม.2
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายปภังกร  หอมสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายปรัชญา  โชติทวีผล
ม.2
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงปัฐยาวัต  พูลสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายปัณณวัฒน์  อร่ามรัศมี
ม.2
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงปัลฑ์ลภัส  คีรินทร์
ม.2
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายพงศภัค  คุณาวัตร
ม.1
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายพชรพล  แม้นสมุทร์
ม.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงพนิตพร  ขานดา
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงพรพรรณ  ไถ้บ้านกวย
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงพรภวิษย์  นาทวรทัต
ม.2
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงพัณณิตา  แต่แดงเพชร
ม.2
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายพัทธกิตติ์  กุดาศรี
ม.1
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายพัทธพล  แก่นทอง
ม.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายพิชญุตม์  ชัยโย
ม.1
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายพีรพล  พิมพ์หล่อ
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายพีรวัส  พงษ์ประพันธ์
ม.2
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายพุฒินาท  ภิรมย์นา
ม.1
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงฟ้าเอ็นดู  ทรัพย์สมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายภัทรพล  พ่วงบุญปลูก
ม.2
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายภานุพงศ์  ศิริไตรรัตน์
ม.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายภูเบศ  รัตนสุขวิมล
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
นางสาวยุ่ยหาน  หวง
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงวรินทร  อยู่ประจำ
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายวิชชากร  จิตรศิลป์ฉายากุล
ม.2
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
นางสาวศรุดา  ช่วงวิเชียร
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายสรชัช  รุ่มนุ่ม
ม.2
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
นางสาวสิรยา  น้อยพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงสุชานาถ  ประสมแก้ว
ม.2
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงหทัยวัลลภ์  ลี
ม.2
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
277
เด็กชายอนวัฒน์  นิทัศเกษม
ม.2
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงอาทิมา  วงศ์จิรไพฑูรย์
ม.2
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
279
เด็กชายกมลภพ  ทรัพย์แสนดี
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงกมลลักษณ์  บุญประคอง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงกรกิตติยา  กอบเกษ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงกฤติยาธร  บัวเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายกฤศวัฒน์  ภูวัชร์อดิสิฐ
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายกวิน  นิธิสกุลพัชร์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงกวินทิพย์  ทรัพย์ธงทอง
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายกวินภพ  จันทร์สมบูญ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงกษมาภรณ์  กริ่งเกษมศรี
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายกษิดิศ  อังคณานุชาติ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายก้องภพ  เหมือนมณี
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายกอบุญ  บุญเนย์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายกะรัต  หนูเที่ยง
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงกัญญาพัชร  นวลสนอง
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงกัญญาภัค  เหล็งบำรุง
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ตุ้มวารี
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  รอดรัตนาทูล
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงกันติชา  ศรีภักดี
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงกันต์  คัชชิมา
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงกันยกร  ยิ่งยวด
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงกัลยรักษ์  พูนพานิชย์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงกัลยวรรณ  พูนพานิชย์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงการดี  โฉมนคร
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายกิตติกวิน  เร่งวิถี
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายกิตติพิชญ์  วงศ์อนุ
ป.4
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายกิตินันท์  อินนากา
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงกุลฉัตร  บุริพันธ์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายไกรวิทย์  สุนันท์ภาณุจรัญ
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายขจิตพงศ์  ศรีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงขนิฐา  ทัดแช้ม
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงขวัญชนก  จี้แสง
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงเขมจิรา  อภิกิตติธนนาเดช
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงคฑาทิพ  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงคณิสรา  สมเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
314
เด็กชายคุณกฤต  สินสิริมา
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงจณิสตา  เพ็งยอดวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กชายจตุรภัทร  ลือชา
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ด่านขุนทด
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายจิรภัทร  เลิศล้ำนภากุล
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงจิรัชญา  เอี่ยมสุขมงคล
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงจุฑาทิพ  พรกิตติกุญชร
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงจุฬารัตน์  เมืองช้าง
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงเจสสิก้า  แชร์ชิแลนด์ใจกว้างบราวน์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงเจ้าจอมขวัญ  วงศ์ไวทยากูร
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงชญานันท์  ทิพโชติ
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงชญาพัฒน์  เพชรแอน
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงชณพร  วันขวัญ
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายชนกานต์  ส้วยเกร็ด
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายชนวีร์  พานิช
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงชนัดดา  สุดสัตย์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายชนาธิป  โสมภีร์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงชนาภา  แน่นอุดร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงชนิดาภา  แซ่เหลียง
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายชยณัฐ  ฉิมพาลี
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายชยุตม์พงศ์  ใจธีรภาพกุล
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงชริสา  ภู่นคร
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายชลธิศ  บุญอรุณรักษา
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายชลสิทธิ์  กิจเจริญ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงชลิตา  ภูฆัง
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ฤกษ์วิเชียร
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงชวิสา  สร้อยสน
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงชัชชญา  เหล่าสมาธิกุล
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงชัญญานุช  ไหวไว
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายชัยพัชร์  หรมาส
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายชาญกิจ  ทัดแช้ม
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายชานน  พานิช
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงชุติมา  แซ่ฮั่น
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายโชติวิทย์  มีประมูล
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงญาณัฏฐ์  วัฒนากร
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
349
เด็กหญิงญาณิศา  บูรณะศิริ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงญาณิศา  พวงเงินสกุล
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงฐิตารีย์  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงฐิตารีย์  รอดขำ
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  จองจตุพร
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงฐิติชญา  นิลรักษา
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงฐิศิรักน์  เทพพรม
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงณชนก  เสริมประเสริฐกุล
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายณชนก  อภิรัตนประภาส
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงณชาดา  สุขคลีวนัติ
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายณธีพัฒน์  สุทธิวงศ์เมธี
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงณพิร์ยาพัณ  เนียมหอม
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พึ่งประยูร
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีงาม
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายณัฏฐวิทย์  มารุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายณัฐกรณ์  ศรีบุญไทย
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงณัฐกานต์  ปานดำ
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงณัฐกุลยา  อินทร์เยี่ยม
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงณัฐชานันท์  เหล่าสมาธิกุล
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงณัฐญากานต์  ภู่ทอง
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงณัฐณิชา  บูรณัติ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายณัฐทกร  วิเศษสิงห์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงณัฐธยาน์  หงษ์เต็งสกุล
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุทธิพรโอภาส
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงณัฐนรินทร์  จิระวิทยพงศ์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายณัฐพล  แก้วเกษร
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงณัฐยาน์  ไทยคำ
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงณัฐวรา  วกสุดจิต
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงณิชาภา  หงษ์วิทยากร
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงดาราพร  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงดารารัฐ  พุ่มเจริญ
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายเดชาธร  กัลยวศิน
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายเดชาวัชน์  สกุลณีย์
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายเตชิต  ตั้งมณีนิมิตร
ป.6
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายเตชินท์  สุวรรณภาภรณ์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
384
เด็กชายทศรถ  สุคนธานิตย์
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงทองกัญญาณัฐ  ทองผุด
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงทอฝัน  ซื่อตรง
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายธนปพน  เสนาปักธงไชย
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายธนพนธ์  พรรณราย
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงธนพร  สร้อยระย้า
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงธนพร  อินทอง
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงธนภรณ์  น้ำสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายธนภัทร  จันทนะชาติ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายธนภัทร  แสงสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายธนวิชชา  ตันติวัฒน์พานิช
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงธนัทอร  คงคล้าย
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงธนาวรรณ  ตอนะรักษ์
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงธมน  บำรุงสาลี
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายธราดล  ตัณฑ์ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงธัญชนก  จิตอารี
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  คิ้วสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงธัญยธรณ์  ตันติธีรวิทย์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงธันย์ชนก  จือจำ
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายธาดา  มัยเจริญ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายธิติธาร  ธิจิตตัง
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายธีรเดช  บุณยสุขเมธี
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายธีรธรรม  มานพ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายนนท์ปวิธ  แสงขำ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายนนทวัฒน์  สายรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงนปภัสสร  สืบสิงห์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายนพรัตน์  สุขีตาชุน
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายนพรุจ  ศรีตะพัสโส
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงนรมน  สุขนึก
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงนฤสรณ์  สุขวรรณดี
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายนล  เสริมประเสริฐกุล
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงนวพร  ชินบุตรานนท์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายนวพล  เปี่ยมทอง
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงนวัตถพร  วงศ์ศิลปกุล
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงน้ำเพชร  เทพทอง
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
419
เด็กชายนิธินันท์  กิจฉลอง
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงนิลดา  มากเหลือ
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงบัณฑิตา  คงคาหลวง
ป.6
โรงเรียนวัดบางหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงบัวชมพู  ทองธูป
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายปฐมพร  เงินนิ่ม
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงปณัฏฐ์กมล  ณรงคะชวนะ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายปนัย  หนูแก้ว
ป.5
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายปพนธีร์  ดงกระโทก
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุขสมกิจ
ป.6
โรงเรียนวัดบางหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงปภาวี  สร้อยน้อย
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายปภินวิช  สุดสิ้น
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงประวีณา  สิตะวรรณ์
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายปราณนท์  ภิรมย์อยู่
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายปราณพรต  บุญประคอง
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงปริณดา  ใจซื่อ
ป.6
โรงเรียนวัดบางหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงปวรรัตน์  น้อยพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงปวริศา  ทองเสงี่ยม
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงปวเรศ  ทองสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายปวินวิทย์  อุทัยเรือง
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายปัญญพล  วชิรธนสิน
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายปัญณัฎ  สาวิลุน
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายปัฐน์  ชมชื่น
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงปัณณพร  ประจวบสุข
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายปัณณวิชญ์  อวยชัย
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงปาลิดา  มากสุริยวงษ์
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงปุณยวีย์  พึ่งแสง
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงปุณยาภรณ์  ก้องพลานนท์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงเปรมยุดา  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงผกามาศ  ศิริสมพร
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายพงศ์กฤต  อบเชย
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายพงศพัศ  ทองแสง
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  หิรัญชาติ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายพชร  ล้ำเมธี
ป.6
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายพชรกร  จามรดุสิต
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงพชรมณฑ์  มาตรบรรเทา
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
454
เด็กชายพชรวินท์  ทรัพย์มณี
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงพนิตอนงค์  แก้วฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงพรกนก  เนื่องนาคา
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงพรพิมล  แจ้งฉาย
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายพรรควรรษ  ภิรมย์เชย
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงพรรณรมน  โพธิ์ศีทอง
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายพศิน  เพ่งพิศ
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงพัชรพร  สีดาพาลี
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายพัชรวัฒน์  เขจรานนท์
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงพัชรวาท  ใจโพธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงพัชราภรณ์  อำนวยผล
ป.6
โรงเรียนวัดบางหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงพัชราวดี  รื่นรส
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงพันธนันท์  พริ้งพัฒนพงษ์
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายพันธวัสส์  ทองเนาวรัตน์
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงพิชญธิดา  แซ่ตัน
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายพิชญะ  ประชากุล
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงพิชา  พิบูลปุณยโชติ
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิทธิมงคลกุล
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงพิมพ์พิไล  สายประทุมทิพย์
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายพีรวิชญ์  พานิชยิ่ง
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายพีรวิชญ์  ลีละถาวรปัญญา
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายพีระ  ชาญโลหะ
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายพุฒิพร  จารุธรรมวัฒน์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงแพรตะวัน  นิธิกรรุ่งเกียรติ
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงภนัชชา  ภัทรโชคภูวดล
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงภัคธีมา  หลำจันทร์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายภัททิยะ  วัชนาค
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายภัทร์นรินทร์  วงศ์จงใจหาญ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายภัทรพล  เหล่าสมาธิกุล
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงภัทรพิมพ์  ปานทอง
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายภัทรวิทย์  เปียถนอม
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  มงคลศิวกุล
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงภัทราพร  พวงระย้า
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงภัรชญา  ธรณไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงภัสรานันท์  เดชาวรานันท์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
489
เด็กหญิงภาภัทร  คหะวงศ์
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงภิญญานุช  บุญประกอบ
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงภิณณะพัชญ์  มะหะสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงภูพิชญา  นาคแจ้ง
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายภูมิรพี  ลี้โรจนาประภา
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายภูริณัฐ  ยีพ
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงมนีวรรณ  เนียมครุฑ
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงมีนา  ผิวเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงเมธปิยา  สื่อสรรพ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายเมธา  แย้มนาม
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายเมืองแมน  คนมาก
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายยศพล  ดอนเจดีย์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายยุติวิชญ์  ชาวนา
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงรจนา  กองเมือง
ป.6
โรงเรียนวัดบางหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงรชดา  กานุสนธิ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายรังสิมันต์  จัดเกิดสมุทร
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายรังสิมันต์ุ  โมราสุข
ป.6
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายรัชเขตต์  นิ่มสังกัด
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายรัชชานนท์  สิงหนาท
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายรัญชน์  ราชแพทยาคม
ป.5
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงรัตนาวดี  เดือนกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงลภัส  วงศ์วิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายวงศพัทธ์  งามประโคน
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายวชรวุฒิ  ศรีสำราญ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงวชิราภรณ์  น่วมบุญลือ
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงวรกานต์  อุ่นเรืองชัยวัฒนา
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงวรชนก  วันขวัญ
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงวรรณภัสสรณ์  กลิ่นระรวย
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงวรรณวิษา  พวงใส
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงวรรณิศา  ไปปอด
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงวรัญญา  แซ่เอี้ยว
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายวรัท  อรรถโกวิท
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายวราทิตย์  พันบุดดา
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายวราภพ  โลแพทย์
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงวราภรณ์  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนวัดบางหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
524
เด็กชายวริทธิ์นันท์  หงษา
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายวริศ  เจียมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กชายวัฒชโณ  นิลเนรมิต
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายวิชยุตม์  โกสุม
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงวิญาดา  ล่องหลง
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงวิไลวรรณ  แซ่จง
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงวุฒิธิดา  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายศรันย์  แป้นรักษา
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายศราวิน  จันทนา
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงศศิธร  ตุ้มนิลกาล
ป.6
โรงเรียนวัดบางหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงศศินา  มงคลศรีศุภกิจ
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายศัจกร  แสนสีมา
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงศิธารรัตน์  เดชชัย
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงศิโรรัตน์  เมธาสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงศุภกานต์  บุญมา
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงศุภนุช  อังคณานุชาติ
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายศุภภัทร  กิจคาม
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงศุภรัศมิ์  ชุติธีระวิทย์
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายศุภเศรษฐ์  เยพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายศุภสิน  สายพิณ
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงศุภากร  สร้อยพุดตาน
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศิริจิตรวิไล
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงสมิตานัน  เฮ้งเจริญ
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายสรธร  บางยี่ขัน
ป.5
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายสรวิชญ์  เวชอุบล
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงสรีรัตน์  โรจน์สันเที๊ยะ
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายสิทธิภูมิ  เหล่าสมาธิกุล
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงสิรภัทร  เทพณรงค์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายสิรวิชญ์  ท้วมผิวทอง
ป.6
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายสิริโชค  สุขเสริม
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงสิรินดา  ช่วยสร้าง
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงสุทธิกานต์  ศิริพงษ์เวคิน
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงสุทาสิณี  มาเพชรศรี
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงสุธีมนต์  เหลือสกุลชัย
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงสุนันทา  บุตรสาระ
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
559
เด็กหญิงสุพรรณษา  แสงเงิน
ป.6
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงสุพิชชากาญจน์  สิทธิศุภฤกษ์
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงสุพิชญา  สงวนพานิช
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงสุภัสสรา  ทองประภา
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายสุรเชษฐ์  โป้สมบรูณ์
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายสุศิษฎิ์  วุฒิ
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายเสรี  เจียมวัฒนโชติ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงหยาดทิพย์  ป้อมแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายหริศฐ์ชพล  รุจิรัชนนท์
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กชายหาญเศรษฐ์  ศรีเทพเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายเหมรัศมิ์  ศรียอด
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงอชิรญา  คิดประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายอชิรวัฒน์  จรัสวัฒน์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงอณัศยา  อยู่สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงอธิตา  คงเย็น
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงอภิชญา  ตั้งไตรธรรม
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายอภิชาย  ชายทวีป
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงอภิญญา  แก้วล้อมวัน
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงอภิญญา  ศรีวิชัย
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงอมราลักษณ์  ชนะเทศ
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงอรรจนา  จุ้ยสามพราน
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายอรรถพล  ปลาบู่ทอง
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงอรอนงค์  ปลอดรุชา
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงอริญชยา  อนุเวช
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายอริยะ  เงินวิเศษ
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงอลิสา  สอสิริกุล
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงออมสิน  พัดวี
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กชายอัครพงษ์  จิรโชควิสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงอัจฉรานันท์  ภูริภักดีกุล
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงอัญชสา  กุลฉิม
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงอัญชิสา  กลั่นทอง
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายอาย์ณัฐ  ทรัพย์ประดิษฐ
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงอารีรัตน์  สงประชา
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงอุไรวรรณ  ธรรมสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงเอมอร  ตะเพียนทอง
ป.6
โรงเรียนวัดบางหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
594
เด็กหญิงเอลีชาห์  พละสุ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์