ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.4/7 GS อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกตกร  ธนาพรทิพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกรกมล  ธนาพันธ์ศิริกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกริชบูรพา  โฆษิตสุขพูนทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกฤตภาส  สมบัติบุญมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกฤตเมธ  แก้วไทรหงวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกฤติกานต์  วรมาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกฤติณัฐ  สังวาลย์พานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกฤติน  ถาวรประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกฤติยาณี  พิพิธโภคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกฤษกรณ์  ศรีพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกลวัชร  มโนรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกวิธวินท์  คนใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกวิน  นพคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกวิสร  อริยานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกอบกาญจน์  มะกรวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกัญญ์กนิษฐ์  ลิ้มวัฒนะพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกัญญวรา  เลี้ยงอำนวย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โชติช่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นนทิจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกัญญาภัค  พึ่งย้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกันตพัฒน์  ศุภพันธุ์ภิณโญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกันตภณ  แก้วฉกรรจ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงกันตาพัชร์  โปร่งแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกันติทัต  ศรีสุจริตพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกันตินันท์  สายอุทยาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายกัลป์ระพี  ศรีขันติกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงกัลยกร  ธิบดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงกัลยกร  วงศ์วิชยาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงกัลยกร  ศรีสุกใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงกัลยดา  อ่างทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงกัลยรักษ์  ชนะชัยสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายกาจพงศ์  อังคกษมรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงกานต์รวี  สมัครคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายกิจธิวัฒน์  จันทราสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายกิตติณัฐ  วรศักดิ์พงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกิตติธัช  บรรจง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงเกศกมล  เหมันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายเขมณัฏฐ์  เทียมสุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายคณพศ  พูลบัว
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายคณิศร  เปรมชัยพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายคณิศร  ภูศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงคุณัชญา  นันทิยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายคูณวิชา  อาระหัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงจารุกัญญ์  จันทร์พิทักษ์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงจารุวรรณ  ปทุมารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงจินห์จุฑา  เวศย์วรุตม์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายจิรธนา  พิสารวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายจิรพัฒน์  ชาวสวนเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายจิรวัฒน์  หอมนิจสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายจิรัฏฐ์  เกษตรเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายจิรายุ  วิริยะเหิรหาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  ฐิติเบญจพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงชนัญชิดา  ทรัพย์บวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายชนันธร  บุญอินเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงชนิดาภา  เอกจริยกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายชนินทร์  เรืองพริ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายชยุตม์  ธนสารบริสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายชลทรัพย์  กลั่นมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงชลิตา  แย้มสรวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายชัชณภัสส์  ธนานิรันดร์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายชัยมงคล  สุขสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายชิญากฤช  พิริยะพงษ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายชิษณุพงศ์  ธานินท์ธราธาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงชุณหกนิษฐ์  เหล่าโมราพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายฌิณสภัคต์  ทองมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงญาณิดา  ตันมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงญาณีนุช  ผิวอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายฐณฐรรฐ  รอดพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงฐิติกานต์  พุกเปลี่ยน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงฐิติมา  ญาติบรรทุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายณฐกร  เจริญนิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงณปภัช  สุทพิสิฏฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงณปภัช  สุเมธกิจการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายณพิรัล  อนุวงศ์นวรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงณภัทร  คล่องดำเนินกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายณภัทร  แซ่ปัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงณภัทร  เสถียรพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายณภูรี  อนุวงศ์นวรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายณยศ  นุชฉัยยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อาจณรงค์ฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงณฤชล  พรเจริญกิจกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงณัชชา  ขาวประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฤกษ์ชัยมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ถิรนันทนากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงณัฐกานต์  ปิยะชัยวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายณัฐกิตติ์  เกตุอู่ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายณัฐกิตติ์  โรจน์เอกจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงณัฐณิชา  เงินสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายณัฐธนพงษ์  เรือนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายณัฐนันท์  ขันชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายณัฐนัย  พลอยดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายณัฐพงศ์  สุวรรณภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายณัฐพงษ์  เทพนุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงณัฐรดา  บุญวัฒนวิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงณัฐวรรณ  บุญขจาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายณัฐวรรธน์  อุทัยเสรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงณัฐวศา  ศรีอินทร์จันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายณัฐวัฒน์  ฟองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงณัฐวิรยา  อภิสุรไกรนิธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายณัฐวุฒิ  วัชรวีรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงณิชกมล  เหล่าเท้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงณิชานาฎ  ใจเยือกเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงดรุณรัตน์  มหาครอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายดลวริทธิ์  ศิริชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงดาราวลี  สุวรรณสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายเดชาธร  ตั้งสืบทอดวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายต้นหนาว  ชวกิจศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงถิรพร  สุวรรณดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายทรงพล  ฉัตรพัชรภิญโญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายทวีรังสันต์  ภาณุเดชทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายทัชชกร  หิรัญญสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายทัตธน  ขุนเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายทัตพิชา  จินต์จันทรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายทัสธนนท์  สุวิชญ์ธนาฐิติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายเทอดศักดิ์  พงษ์ประพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายแทนคุณ  เพิ่มอิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายธชาทัช  เมืองบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายธนกร  อุดมผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายธนกรณ์  อมรปิยสิริกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายธนกฤต  พลเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายธนกฤต  มณีวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายธนกฤต  เล่าทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายธนกฤต  วิเศษชูชาติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายธนกฤต  หลักขัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายธนกฤษ  จิตวิริยนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายธนกฤษ  มงคลคูณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายธนเดช  เป้ามา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายธนพงษ์  เสือไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงธนพรพรรณ  หินนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายธนพัฒน์  ตรีแดงน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายธนลภย์  คล้ายแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายธนวรรธน์  ทาระสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสุวราภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายธนวัฒน์  อ่อนรัศมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงธนัชชา  ศุภรัตนาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายธนากร  ศิริสกุลสังขกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายธเนศพล  พุ่มกำพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายธรรมรัตน์  กสิบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายธราเทพ  ตันธนวิกรัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายธฤตภณ  อังกูรอัจฉรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงธฤษวรรณ  ศรีเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายธัชวิชญ์  ศกศวัตเมฆินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงธัญกร  เชื้อวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงธันย์ชนก  ขำอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายธานี  น้อยพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายธาวิน  รวีเดชดำรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายธาวิน  ลาวัณย์วิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายธีร  ณ ระนอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายธีรดนย์  แซ่อั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายธีร์ธวัช  ทรัพย์ส่งเสริม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงธีริศรา  เลี้ยงอำนวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายธีรุตม์  จันทร์พิทักษ์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายธุวานนท์  ไตรคุป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายนนทวร  อินทีวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายนนธกานต์  บุญสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงนภสร  ขาวมานิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงนภัสนันท์  ตรีทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงนภัสสรณ์  แก้วไทรหงวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงนวพร  สมบูรณ์บัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงนัทธมน  นวพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงนันท์นภัทร  แก้วมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงนันท์นภัส  นพวงษ์ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงนันท์นภัส  พงษ์หาญพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงนันท์นภัส  อันชูฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงนันท์นลิน  เสถียรพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงนับฑ์เพชร  จันทร์ธิมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงนารีรัตน์  อัครถิรกวิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายนิพิฐพนธ์  ลักษณ์ในธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงนิรชา  พุทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงนีนญาดา  บุญตานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายบวรทัต  นันทมานพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายบวรนันท์  บวรวุฒิพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงบุญยาพร  บุญทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงบุญรักษา  จรัสตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงเบญญาภา  คำภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.2/5 อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงปณาลี  วงศ์สวัสดิวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงปณิชา  พงศ์ธรภราเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงปณิชา  ศักดาถิรโภคิณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงปทิตตา  อยู่จงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงปภาณัช  ไหลสุวรรณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายปภาวิท  เหล่าธนากิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงปริยฉัตร  ศรีคงคา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงปรียนันท์  เลิศศิรวรเมธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายปวริศร์  วิชัยธรรมคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงปวริศา  จิรัตนานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายปวรุศ  ตรัยมงคลกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงปัญจมาภา  อุดมแดงอร่าม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายปัณณวัฒน์  รวมธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายปัณณวิชญ์  ชูนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายปานณาวิน  หนองจิก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงปาลิตา  ศรีสะใบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงปิยธิดา  ไชยสาลี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีคงคา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายปิยะ  น้อยพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงปุชยอาภา  อนันต์พิบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายปุญณพัฒน์  พฤทธิพัฒนพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงปุณญาพร  จิตรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายปุณณณัตถ์  ทิพปภาโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงปุณณภา  พบสิริเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายปุณณวิช  ฤทธิ์อ้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายปุณยชัย  ดีดำ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงปุณิกา  ดำรงกิจถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงไปรยา  อัฑฒพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายพงศพัฒน์  พัฒนปรากรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายพงศ์สาริน  เฉลิมวงศ์วิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายพชร  แสงสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงพชรพรรณ  วิวัชจรัลวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายพนาย  ท้วมอ้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงพนิตพิชา  ใจแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงพรนัชชา  แสนหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3/4 อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงพรปวีร์  เกรียงวัฒนพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงพรพรรษา  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายพรพัฒน์  ห่วงนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายพรพิพัฒน์  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายพลสิทธิ์  ดิษฐสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายพศวีร์  หิรัญภัทรโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงพัชริดา  พุ่มพะยอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงพัชริดา  เลิศรัศมีมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงพัฒน์สุวีร์  สามพวงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายพัทธนันท์  บุญศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงพิชญาภา  อธิโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายพิชยะ  อนุชน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายพิชาภพ  ธนวัฒน์วงษ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชุนจำรัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  เสียงอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงพิมพ์นารา  ห้วยหงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายพิรชัช  แสงศิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายพิรศิษฐ์  รัตนเลิศนุสรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายพิริยพงศ์  ปฐมาภินันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายพีรพล  เพิ่มอิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายพีรพัฒน์  วังถนอมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายพีระณัฐ  ศิริบุญญะพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงพุทธิกาญจน์  จงพิพัฒน์วณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายพุทธิพัทธุ์  กิตสุระพัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงภณรัตน์  สามบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายภพธร  พานแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงภัคญดา  กลักวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงภัคนิชา  มานิตย์โชติพิสิฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายภัคภณ  กุลมุติวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงภัณฑิรา  ตั้งพัฒนารุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายภัทรกร  สิมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายภัทรพล  ตรองพาณิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายภัทรพล  ธิสาเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงภัทรศยา  รักษาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายภาคภูมิ  สุริยะยรรยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.4/6 GS อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายภาคิน  อภิรักษ์ขิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงภาสินี  ชูสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงภุมวารี  ภูริเพียงเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงภูชิดา  จตุวีรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายภูดิฐ  โชติชูทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายภูมิพัฒน์  บุตรแก้วมณีโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายภูมิพัฒน์  สืบพงศ์ภิญโญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายภูวรินทร์  เภาด้วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงมณีฉัตรทิพย์  เกียรติเกื้อกูลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงมนุรดา  ตั้งธงทองกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงมัณฑิตา  ฟุ้งขจร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงมินตรา  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายเมทิชัย  ฉายอรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงเมธปรียา  วชิรรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงเมธาพร  ไพศาลตันติวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายเมวิน  น้อมนำทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายยุติวิชญ์  อวยชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงเยาวเรศ  ซังแฟง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายรชตกฤต  เชื้อสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงรตนพร  โพยมรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงรวิสรา  นาคทับทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายระติวัฑฒ์  โพธิ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงรัชนันท์  ธนากรศาตนันทน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายรัชวิน  งิ้วทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงรัญชนา  รัตนบรรเทิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายรัฐจรรค  ทองประ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงรัตนวดี  เที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงรินทร์ชิสา  วรโชติรุจิรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายวงศพัทธ์  ธัญโชควราพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายวรกานต์  พัวพิรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงวรวลัญช์  เวชวงศ์วาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายวรวุฒิ  จาดคล้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายวริทธิ์พล  ธนาคมเศรษฐี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงวริศรา  กลิ่นบุบผา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงวริศรา  เจริญฐิติรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/6 GS อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายวิรวัฒน์  ใจสงเคราะห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายวิรวัฒน์  วิภาสสุชานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงเวธกา  ลีสุขสันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายศกลวรรธณ์  วชิรศรีสุนทรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายศตนันท์  ศรีพัฒนพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงศรัญญ์สิริ  โชติวรรธกวณิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายศริตวรรธน์  มาเอียด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงศรุดา  ลาวัณย์วิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงศวิตา  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงศศิธร  ปักธงไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายศศิร์กร  เจียมสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายศักดิธัช  รอดถนอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายศักย์ศรณ์  ปฏิภาณอำไพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงศิรดา  หิมาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายศิวัช  พัชราพิมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายศีลธรรม  ธรรมกร่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายศุภกร  พุทธคุณรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายศุภชัย  คำมุงคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายศุภณัฏฐ์  นรพิศิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายศุภณัฏฐ์  สระทองแพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงศุภสุตา  ภาณุศานต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงษิรษา  เมธสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายสถิรพันธุ์  ศักดิ์เดชากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงสมิตานัน  กมลเวช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายสรณ์กฤต  อริยานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายสรรพวิท  กิจหว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายสรัณวิชญ์  คิ้วโรจนคุปต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงสริตา  ตั้งจิตพัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงสริตา  หอมจันทร์ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงสวิชญา  มีบำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายสหัสชัย  ประสิทธิ์วัฒนเสรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายสายชล  สิริศิลปคุปต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายสาริทธิ์  อมตานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายสิงห์ชยพณ  เกลี้ยงมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายสิรวิชญ์  นะวาระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/5 GS อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายสิรวิชญ์  ปักษิณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงสิริกร  สุรัตนพรชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงสิริกร  เอี่ยมเอกสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงสิริกานต์  ศิรินันท์ธนานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงสิริจรรยา  มุกดาพานิชกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายสิริเชษฐ์  ไสวชัยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงสุชัญญ์ญา  ไสวชัยศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายสุทธิพัฒน์  ช่วยสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงสุธิมา  ฤกษ์งาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายสุประวีณ์  พรรโณภาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงสุพิชชา  คุ้มพะเนียด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  จันทศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ชุมพลปกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงสุภัชชา  บุญเชิดชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายสุภัทร  จันทรประภาพกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายสุวิจักขณ์  ปฐมวงศ์ธนาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงแสงแข  สุขสอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พีระสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายหัสดินทร์  ฐาปนะกิจไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายอชิรวิทย์  สังข์เกิดสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงอธิติยา  ทองมุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายอธิศกิตต์  เหลืองธวัชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายอนาวิล  อาจเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายอเนชา  แสนหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายอภิวิชญ์  เจริญฐิติธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายอภิวิชญ์  ธุวะชาวสวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายอภิวิชญ์  บรรทุปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงอภิสราณัฐ  พุ่มดียิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงอริยพร  งามจริยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงอริสรา  สุวรรณศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงอริสา  สังข์ผาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงอักศิกา  วิชัยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายอัครัช  วงษ์ชื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายอัฐเดช  ตรียินดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงอันนา  ปฐมศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.4/5 อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายอัศจรรย์  โตไทยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายอาปณัฐ  เนียมประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงอาเมเนห์  แสงนิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายอิทธิพัทธ์  จินดาวัฒนภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงอิศรา  งานสิริศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายเอกพัชร์  คมเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายเอกสิษฐ์  ญาโนภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายเอคค์กษิตย์  ศุภวุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงไอรดา  อยู่จงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/4 อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
360
เด็กหญิงกชพร  ทับรวย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงกชพร  ห้วยหงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงกณิกา  บุญศาสตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงกนกพร  ทองอำไพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงกมลชนก  อ่อนพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงกรภมร  ช่วยประสาทวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงกรภัทร์  ชูราศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายกรรณธศร  ศรีนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงกรรนิกา  สุวรรณนิกขะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงกรวรรณ  ฆ้องพาหุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงกรวรรณ  เลิศวงศ์ธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายกฤชณัท  จันทร์เมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายกฤติเดช  ลาวัณย์วิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายกฤติน  สงวนสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายกฤษฎา  ศสิโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายกฤษฎี  แก้วโหมดตาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายกลวัชร  ท้าวน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายกล้ากวี  คงหมวก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงกวิตา  กาญจนาพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงกวิสรา  ขจรศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายก้องภพ  โกมลกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงกัญญาวีร์  แซ่เตียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  พึ่งแพง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สอดแสงอรุณงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายกันต์กวี  โคตรชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายกันตภณ  ว่องประสพสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงกัลยาณิน  อนุเชิงชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงกานดาภา  วรสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายกิตติธัช  ปิยวิไลวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายกิตติภัค  สายทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงกุลภรณ์  จินดามรกฏ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  ศรีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงกุลรดา  เอกจริยกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายกุลเศรษฐ์  มอบจัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
395
เด็กหญิงกุลสิรา  ยอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงกุลิสรา  ไตรญาณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายกูวารา  เกื้อสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงเกศกนก  โชติมณีรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงขิรณัญธิ์ษา  โชคดำรงสุข
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายคณาธิป  มังน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายคณาวุฒิ  ตุ้มทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงคณิศร  บารมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายคริษฐ์  ทรัพย์ส่งเสริม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายคีรีวงศ์  ศิริประภาวดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงจณิสตา  ตรีประสิทธิ์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายจรูญสิทธิ์  ฐานบัญชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงจันทปภา  อางนานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงจันทร์ฉาย  เย็นยุวดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงจันทร์ดาริน  ดาราวิโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายจัสติน  ฉายประกายแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายจารุกร  ยินดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงจิณณ์วิภา  เศรษฐีธนภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงจิณณา  พิทักษ์จงวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงจิดาภา  ไถ้บ้านกวย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงจิดาภา  สายสุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงจิดาภา  อัศวใจเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงจิรประภา  สุวรรณสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายจิรภัทร  นพมณีวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายจิรวัฒน์  จงวัฒนาเจริญสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงจิรัชยา  ปทุมพรอมรศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายจิรัฎฐ์  พุฒตาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงจิรัศย์ปภา  สุขดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงจิราภรณ์  แก้วเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายจีราวัฒน์  ทรงนิพิฐกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงจุฑามาศ  เอื้อเฟื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายเจตน์สฤษฏิ์  แวววีรคุปต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงใจดี  ชูสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงฉัตรวดี  พุ่มกุมาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายฉันทวัฒน์  ศิริสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
430
เด็กหญิงชญาดา  นามประเทือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงชญาภา  สอนพา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงชนกนันท์  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายชนวีร์  รักเพลงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงชนิกานต์  ชาวลำพยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงชนิภา  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงชนิษฐา  ชมภูนิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายชโนทัย  ศักดิ์อินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายชยางกูร  เลื่องลือวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายชลวิช  แอบท้องไทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงชลิตา  ป้อมมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงชวันรัตน์  สะทองราง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงชัญญานุช  รวมธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายชัยนรินทร์  มธุรกันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงชามา  สุวรรณหงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงชาลิสา  ว่องวิวัฒน์ไวทยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายชินะพัทธ์  ศรีวิลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายชิษณุชา  ลิ้มสุทธิคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายชิษณุพงศ์  ปานสิริวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายชิษนุพงศ์  ศรีสุวราภรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงชุติกาญจน์  กาญจนประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกียรติธนาฐิติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงชุติมณฑน์  พลชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายเชาว์วิทย์  รักฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงโชติกา  สกุลเวช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงแซนเดรียน่า  กุลวาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงเฌนิศา  เทพพงษ์ประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงญดาณัฏฐ์  อรุณสิงครัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงญาณภัทร  รุ่งสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงญาณิศา  ฉิ่งทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงญาณิศา  ทิพย์เนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงญาณิศา  วรรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงญาณุภัคศ์  กิตติกาญจนานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงญาดัม  ตันชเสาวภาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงญาธิดา  วิธวาศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
465
เด็กหญิงญาศิรินท์  เฉลิมกลิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายฐานพัฒน์  รัตนผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงฐิดาภา  มณีมโนรถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงฐิติชญา  ซังฮี้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายฐิติวัสส์  ศรีก๊กเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายฑัลก์หิรัญ  ตันติธนวุฒินันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงณคีตา  สุทธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายณฐกฤต  สืบพันธ์ุโกย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงณฐบงกช  โสภณพงศ์พิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายณฐพนธ์  จันโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงณฐพร  อนันตชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายณฐพล  สืบพันธ์โกย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงณฐมณฑน์  ตรีพจนีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงณธิดา  ยาจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายณพล  ธูปทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายณพอนันต์  ดวงคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายณภัทร  ภักดีพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงณัชชา  ขันติศุภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงณัชชา  จั่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  คนบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายณัฏฐ์ธรดล  จิราพิมุกต์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายณัฏฐ์ธารณ์  อังกุรวานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กระดังงา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เจียมพุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ดวงหิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  กัลยาวุฒิพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  จรัสพงษ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงณัฏฐพรรณ  ตรีประสิทธิ์ชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายณัฏฐพัชร  หงษาครประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายณัฏฐ์วรัชญ์  ทองยินดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงณัฏฐากร  แก้วทินกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงณัฏฐาวลัญช์  แต้มช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงณัฐกัญญา  เอกจีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายณัฐชนน  สงประชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงณัฐชวัล  ไลไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/7 GS อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
500
เด็กหญิงณัฐฌา  ดำรงกิจถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงณัฐณิชา  พิมพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายณัฐดนัย  เพ็ชรดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงณัฐธยาน์  อัครเรืองกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายณัฐธีร์  อานันท์รัตนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงณัฐนันท์  สระทองหน
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงณัฐนิชา  ศิรมหามงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายณัฐพงศ์  ปฎิพิมพาคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายณัฐพัฒน์  มเหศศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงณัฐพิชา  ศิริภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงณัฐพิณญา  เตชรัตน์ธนากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายณัฐภณ  เอกธารารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงณัฐรดา  พุทธิเวชกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงณัฐรินีย์  บัวฉุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  วัฒนศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายณัฐวัชต์  วรวัฒนาชัยนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงณัฐวิณร์  แจ่มดอนไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงณิชกุล  พูลพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายณุตตภพ  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายดนัยณัฐ  อยู่สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงดลฤทัย  ผลิเจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงดวงกมล  ทำกินรวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงดาหรา  หนูแป้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงดีใจ  ชูสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายเดชาธร  คชาพงศ์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายตรีธรรม  ขำอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กชายตฤณ  เสริมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายตฤณภัท  สุวรรณเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงตันหยง  เนตรนุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายเตชิต  บูรณโพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายเตชิต  ปรางค์รัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายเตชิต  พจน์ชัยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายเตวิช  อินไข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายทยาทร  จงมีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงทยิดา  เอกนิพิฐสริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/1 อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
535
เด็กหญิงทรรศิกา  แก้วใสย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงทักษพร  สมบูรณ์บัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงทัศนนันท์  จันทะสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายทัฬห์  ธนวุฒิกูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงทิฆัมพร  เล่าอุย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายทินกร  แซ่ลี้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงทิพย์รัตน์  ยั่งยืน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงทิพอาภา  ปฐมปุริมานุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายธนกร  กุลสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายธนกฤต  จันทนะภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายธนกฤต  จิตณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายธนกฤต  ศรีสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายธนกฤต  ห่วงเนาวกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายธนโชติ  ก้อนทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายธนทรัพย์  จิตรขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายธนทัต  องค์การธง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายธนพนธ์  เทพพฤกษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายธนพนธ์  อ่วมลิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงธนภรณ์  พรหมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายธนภัทร  ผลประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายธนภัทร  พลายงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายธนรัตน  ศิริสุขโภคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายธนวัฒน์  ทองสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายธนวัฒน์  ห้วยหงส์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงธนัชญา  อมรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงธนัชพร  แซ่เซียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงธนัญญา  จันโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายธนายุทธ  อ่วมชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงธนิดา  อุณอนันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายธนิสร  งามวิไลรัตนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงธมนวรรณ  ประสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายธรรมสรณ์  ธรรมอำนวยกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงธวัลรัตน์  พิมลธวัช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงธัชญา  ตันธีระพลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงธัญชนก  ไข่นาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/2 อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
570
เด็กหญิงธัญชนก  พาณิชย์บูรพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงธัญชนก  สุระพิณชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงธัญญพัทธ์  สุทธิศิริมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทองแท้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พิริยะเสนีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  โพธิ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงธัญณัฐฌา  ตุ่มพลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายธัญเทพ  ฉิ่งทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงธันชนก  แสนหูม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงธันยชนก  เอกศิริวรานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายธันยบูรณ์  เนืองใต้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายธันวา  อินมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายธาวิน  วิทยาปรีชากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงธิติกาญ  สัมฤทธิ์สุขโชค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายธีภพ  ตรีอนุรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายธีรภัทร  ปลื้มเปี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงธีริศรา  จิตต์มั่นการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายธีรุตน์  จิตตะมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายนนทพัทธ์  โพธิ์ทองนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงนพภัสสร  แสงพระจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายนภัทร  พุกพบสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงนภัสสร  สมพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงนรณัฏฐ์  อังกูรธนพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายนรวัฒน์  วัฒน์ผดุงเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายนรุตม์ชัย  อยู่จงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายนฤเบศ  แย้มบาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงนวพร  ม่วงโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงนวรัตน์  ส้มเอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงนวสรณ์  ศรีคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงนัชชา  แจ่มบุญรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงนัชชา  เลื่อมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายนันทพัทธ์  บุญวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายนาวิน  กาญจนกันติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงนิชาภา  เพชรอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงนิดาริน  อภิวราภัทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/3 อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
605
เด็กชายนิติธาดา  เคารพธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงนิศากานต์  บุญประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายบัญญพนต์  แสงสินทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายบุณยกร  เกศเกื้อวิชญ์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงบุณยดา  แก้วยงกฎ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายบุระพล  คุ้มพะเนียด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงบุษยานัตน์  ธนวิบูลย์อุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงบูรณี  เริ่มภักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงปณิชา  ภาสชญานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงปณิตา  แสงชัยทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายปณิทิ  ศรีวิลัย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายปภังกร  ขันแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงปภัชญา  ชุติธีระวิทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงปภาดา  ดิษฐคำเริง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงปภาดา  ศุภผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงปภาดา  อมสกุลเดชาชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงปภาวรินท์  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงปภาวี  อันอาตม์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายประดิพัทธ์  สุพันทะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงประภาวดี  เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงประภาศรี  มีทรัพย์มั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงปรานต์ชญาน์  หิรัญจินดาวิโรฒ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงปริณดา  ระวิสะญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงปรีญาพัชร  อนันต์วดีชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงปรียาภรณ์  สุขจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กชายปวริศร์  เลิศโพธาวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กชายปัญญพนธ์  นาคทั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงปัณฑารีย์  แก่นทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงปัณฑารีย์  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายปัณณฑัต  อรุณศรีประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายปัณณทัต  ทวีพรอนันต์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายปัณณวัชร์  สุรภักดิ์ภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงปัทมพร  ชุมกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงปันสุข  ชุนถนอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงปาณิศา  สุขสงวน
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/4 อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
640
เด็กหญิงปาณิสรา  รัชวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงปานไพลิน  พรหมบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงปาลิดา  อัคคีเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงปิยธิดา  คงวิรุฬ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงปิยภัทร  คนผิวเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ทนาพรโชคอนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายปุญชรัสมิ์  วรศักดิ์พงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กชายปุญญพัฒน์  นทีทวีวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงปุญญิสา  แสงศิริวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายปุณณภพ  อินปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายปุณณวิช  หมื่นสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงปุณยวีร์  จารสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายพงศภัค  บุญธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงพงศ์สุภา  เฉลิมเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายพชร  อมรสมานกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กชายพชร  อาลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงพรชิตา  เจริญชัยสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญสมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงพรพุทธา  กิตติธรรมนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงพรรวินท์  สุวรรณฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กชายพลกฤต  ก.ศรีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กชายพลวิชญ์  พันเพิ่มพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงพัชนีวรรณ  พุฒวราธรภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กชายพัชรภูมิ  รัตนสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายพัทธดนย์  จิรกิจรัตน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แตงจุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กชายพัทธ์ธีรา  อนุรักษ์อุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงพัทธนันท์  ทรัพย์วัฒนไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงพัสวีร์  เจนสุขสถิตไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงพิชชาพร  วงษ์สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงพิชญธิดา  สิมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงพิชญ์สินี  สามภูศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงพิชญา  พุทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงพิชญาณัฏฐ์  สายสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงพิชญาภา  ภูมิผิว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/5 อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
675
เด็กหญิงพิมพ์นารา  ฝนละออง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงพิมพ์พญา  สุวรรณแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงพีช  คล้ายสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงพีรญา  พิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายพีรพัฒน์  ทิพย์กิ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงพีระดา  ธีรนันท์ชัย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายพุฒธิกร  นวมารค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายพุฒิธร  ช้อนใจ
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายพุทธิวงษ์  คงนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงพูลพัชรา  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงเพชราภรณ์  แสงสุริยาอุทัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงแพรบัว  กลีบบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงแพรวา  นาคบ้านกวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงฟ้าลัดดา  สุดสวาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงฟ้าใส  สมพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายฟ้าใหม่  น้อยสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงภคพร  แย้มสินธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงภคพร  ศรีอ่อนรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงภคพร  ศักดิ์สุริยผดุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงภคภัทร  ธีรพัฒน์พาณิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงภณิตา  แสงประทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงภวิกา  สืบพันธ์โกย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงภัคจิรา  ทรัพย์ประพฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงภัคจิรา  หลำขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงภัควรรณ  ธนะจินดานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  คงเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ทองวัชรานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายภัควัฒน์  สุขเจริญชวรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงภัชรัตน์  โล่ห์สวัสดิ์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงภัณฑิรา  จิตกำธรสุโข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงภัทธิยา  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กชายภัทรกร  นววัชรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายภัทรพงษ์พันธ์  ธนะโชคอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กชายภัทรพล  สร้อยผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงภัทรวดี  ญาติบรรทุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/6 GS อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
710
เด็กหญิงภัทรวดี  บุญเปรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงภัทรศยา  ปารถน์วิทยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เวียงสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงภัทราพร  ลิ้มประสาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงภัทรินทร์  เฟื่องฟู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กชายภากร  เอกจีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กชายภาณุภัทร  กัณฑสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กชายภาณุรัฐ  กรประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงภารดี  พิมพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงภาวิรินทร์  คิดเข่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงภิรัญญา  อนันต์แสงบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กชายภีรดลย์  ตามถนัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายภูมิภัทร  พุทธรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายภูรินทร์  เหลืองประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายภูวกร  ธรรมรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กชายภูวเดช  บุญญานิติพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กชายภูวิศ  เครือพลับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงมณทิชา  พัฒน์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงมลธวรรณ  ยลทรัพย์ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงมาริสา  ขุนเที่ยงธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กชายมาวิน  อยู่เย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงเมสิยา  วานิชพงษ์พันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กชายยศพล  แก้วสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายยศพิชญ์  อยู่เมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายรชต  ห้วยหงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายรณกร  เงินอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงรดาภัค  จาบถนอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กชายรติชล  จันทร์สอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายรพี  พรพันธุ์ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายรภัทร  สุธานุภาพวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กชายรวิกันต์  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงรวินันท์  งามวงศ์รณชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงรวิภัทร  มงคลรัตนกาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงรวิสุดา  ธนวัตณัชกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงรักษิณา  บุญพระลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ป.3/6 GS อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
745
เด็กชายรัชชภูมิ  ทองนพคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายรัชชานนท์  แสงกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กชายรัชต์เกียรติ  เทียนไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงรัชธพัชร์  ธนเกียรติธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายรัญชน์  จันทร์ศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงรัญสญา  แก้วสุจริต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายรัฏฐกรณ์  เขยเพ็ญชศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงรัตน์ลดา  ธงชัยปฐมพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กชายราชิต  อัครโฆษิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กชายรามอนุรักษ์  สมทรัพย์เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงรินรดาภร  ทรัพย์บริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงรุ่งนภา  แย้มสรวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงรุจิรา  ทองเนียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงเรณุกา  เอื้อเฟื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กชายฤชุนนท์  พิมพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงลภัสรดา  เกษสง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงลภัสรดา  ภู่คำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงลภัสรดา  วรพลาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงลลนา  เตียวสงวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงลลิภัทร  แสงประทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงละอองทิพย์  ภมรศิลปธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงลักษิกา  บุญพระลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงลักษิกา  โลหิตพินทุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กชายวชิรวิชญ์  เตชรัตน์ธนากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงวรนุช  อ่ำทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายวรพชร  ทัศกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กชายวรพล  พงษ์พากเพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงวรพิชชา  เพ็ชรประพันธ์กุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงวรรณกร  จงรักภิญโญกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงวรรณภา  เสือขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงวรัชญา  รื่นเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กชายวรัญญู  ผุยรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงวราภรณ์  สังข์ทองงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงวราลี  สง่ากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงวริศรา  ปิ่นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ป.2/1 อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
780
เด็กหญิงวริศรา  มาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงวริศรา  อมรสิริพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กชายวริศสรัณ  ไทยปรีชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กชายวัชรธฤต  แพถนอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงวัชราพร  มั่งคั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงวัชรี  อินทรัตนภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงวันวิสา  สุวรรณสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายวิชญุตม์  อำนวยศิริวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงวิภาดา  เกตวัลห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงวิรัญชนา  จันทวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กชายวิวัฒน์  กิตติโศภณศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กชายวิศรุต  นันทกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายวีรภัทร  จันทร์คูณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายวีรภัทร  อนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กชายวีรสิทธิ์  ปฐมพรสุริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กชายวุฒิเกษม  ปั้นปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กชายศรัณยพงศ์  ชุนวิเชียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  แก้ววิจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงศลิษา  ศรีไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กชายศวัส  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงศศิณัฏฐ์  ศรีบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงศศิวิภา  เนตรถนอมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงศศิวิมล  ธรรมมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายศักดิ์วรินทร์  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงศิรดา  พลเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงศิรภัสสร  ชีพรับสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงศิรัศอรฐ์  ผิวอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงศิริประภา  รอบคอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงศิริลักษณ์  จอนมอญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายศิวัฒน์  พูลนวม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กชายศุภกร  ชูศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายศุภชัย  กวยประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายศุภณัฐ  แซ่อุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กชายศุภวิชญ์  ว่องวิวัฒน์ไวทยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงศุภัษฎา  หิรัษรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ป.2/2 อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
815
เด็กหญิงศุภิชญา  มูลผม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงศุภิสรา  สวยอารมณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงศุภิสรา  หลิว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงษศิสุดา  ศรีมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กชายสรัล  ป้องสวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงสรารีรัตน์  พรเทวบัญชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงสโรชา  ลิมปนวิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กชายสหรัฐ  สนธิ์เปี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายสหรัตน์  ทิพย์สอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงสามินี  แก้วลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงสาริศา  สาระศาลิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงสาริสา  บุตรจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายสิทธา  สินสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กชายสิทธิกร  ตรีกรุณาสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กชายสิปปกร  แก้วบ่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กชายสิรวิชญ์  พุทธรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงสิริปรียา  จูธารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงสิริพิชญ์  ผลเจริญรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงสิริวิมล  จองจิตพิศุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงสีลตา  เทียนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงสุชานันท์  ดวงดารา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงสุณิสา  เพียรแท้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงสุตาภัทร  สุขมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงสุทธาศินี  บางวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงสุธาสินี  รัตรสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กชายสุปรีชา  โชคบริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงสุพพัตรา  อ้าวเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงสุพิชชา  งามดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงสุพิชชา  บริพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา  ฮั่นวัฒนวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงสุพิชญาณัฏฐ์  เรืองจุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงสุภัค  ไวปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงสุภาวดี  สิทธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงสุรภา  คงเสือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงสุรภา  สว่างจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ป.2/3 อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
850
เด็กหญิงสุวิชญา  ไชยศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงสุวิชาดา  นาคทั่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงโสรยา  ณัฐวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กชายหรรษวัต  รุ่งอรุณสุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงเหมือนฟ้าในฝัน  กองกัลยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงอธิชา  เมฆถี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กชายอธิธรรม  ลิมปสันติศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กชายอธิษฐ์พัช  พงศ์ธรภราเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงอนัญญา  สามชูศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กชายอนันตชัย  หอมแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงอนันต์ญาณ์  พิศิษฐ์โสภณกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กชายอนันต์  จันเปรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงอภิชญา  เผดิมรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กชายอภิโชค  รักษาศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กชายอภิโชติ  มิตตะกัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงอภิญญา  ไชยสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงอภิญญา  ปฐมปฐวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายอภิรักษ์  ตรงแจะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กชายอภิวัฒ  สิทธิบูรณาญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายอภิวิชญ์  เชื้อสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กชายอภิวิชญ์  เบญจาศิริชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงอภิสรา  ฉัตรพัชรภิญโญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงอมรรัตน์  ปุยะพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงอมลภา  อุนธุโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงอมิตดา  ปลื้มจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กชายอเมทิสต์  โพธิ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงอรณิชชา  ดุสรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงอรธันยา  ธารณธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงอรนิชชา  เพ็ชรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงอรปรียา  สงวนสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงอรอินทุ์  จิวารัตนพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กชายอริญชัย  ทรัพย์เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงอรินลดา  นราแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กชายอริยธัช  เชาวนานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงอริยาณัฏฐ์  สิทธิ์ศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ป.2/4 อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
885
เด็กหญิงอริสรา  นกทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กชายอลงกรณ์  คำกองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงอังควิภา  เทียมภู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงอังศุธร  วรพลาวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงอัจฉรา  พร้อมไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กชายอัฑฒกร  จงผาติวุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงอัลลีธ์ชา  พงษ์วิทยภานุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กชายอาณาจักร  รมณีย์ชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงอาภารัตน์  วัฒนพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงอิงกมล  เปล่งเจริญศิริชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กชายอิงครัต  เดชสังกรานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กชายอิทธิกร  รักษ์ไชยวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กชายอิทธิเชษฐ์  สุขใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงอุษา  โพธิ์จินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กชายเอกณัฐ  เขียวพริ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กชายเอกราช  ทรายเผื่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงไอรินลดา  นาคทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์