ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.4/7 GS อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกตกร  ธนาพรทิพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกรกมล  ธนาพันธ์ศิริกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
3
เด็กชายกริชบูรพา  โฆษิตสุขพูนทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤตภาส  สมบัติบุญมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤตเมธ  แก้วไทรหงวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกฤติกานต์  วรมาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤติณัฐ  สังวาลย์พานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤติน  ถาวรประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกฤติยาณี  พิพิธโภคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤษกรณ์  ศรีพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
11
เด็กชายกลวัชร  มโนรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
12
เด็กชายกวิธวินท์  คนใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
13
เด็กชายกวิน  นพคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกวิสร  อริยานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกอบกาญจน์  มะกรวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกัญญ์กนิษฐ์  ลิ้มวัฒนะพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกัญญวรา  เลี้ยงอำนวย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โชติช่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นนทิจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกัญญาภัค  พึ่งย้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
21
เด็กชายกันตพัฒน์  ศุภพันธุ์ภิณโญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
22
เด็กชายกันตภณ  แก้วฉกรรจ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกันตาพัชร์  โปร่งแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
24
เด็กชายกันติทัต  ศรีสุจริตพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
25
เด็กชายกันตินันท์  สายอุทยาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
26
เด็กชายกัลป์ระพี  ศรีขันติกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกัลยกร  ธิบดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกัลยกร  วงศ์วิชยาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกัลยกร  ศรีสุกใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
30
เด็กหญิงกัลยดา  อ่างทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
31
เด็กหญิงกัลยรักษ์  ชนะชัยสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
32
เด็กชายกาจพงศ์  อังคกษมรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
33
เด็กหญิงกานต์รวี  สมัครคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
34
เด็กชายกิจธิวัฒน์  จันทราสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
35
เด็กชายกิตติณัฐ  วรศักดิ์พงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกิตติธัช  บรรจง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
37
เด็กหญิงเกศกมล  เหมันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
38
เด็กชายเขมณัฏฐ์  เทียมสุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
39
เด็กชายคณพศ  พูลบัว
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
คณิตประถม
40
เด็กชายคณิศร  เปรมชัยพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
41
เด็กชายคณิศร  ภูศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
42
เด็กหญิงคุณัชญา  นันทิยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
43
เด็กชายคูณวิชา  อาระหัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
44
เด็กหญิงจารุกัญญ์  จันทร์พิทักษ์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
45
เด็กหญิงจารุวรรณ  ปทุมารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
46
เด็กหญิงจินห์จุฑา  เวศย์วรุตม์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
47
เด็กชายจิรธนา  พิสารวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
48
เด็กชายจิรพัฒน์  ชาวสวนเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
49
เด็กชายจิรวัฒน์  หอมนิจสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
50
เด็กชายจิรัฏฐ์  เกษตรเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
51
เด็กชายจิรายุ  วิริยะเหิรหาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
52
เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  ฐิติเบญจพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
53
เด็กหญิงชนัญชิดา  ทรัพย์บวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
54
เด็กชายชนันธร  บุญอินเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
55
เด็กหญิงชนิดาภา  เอกจริยกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
56
เด็กชายชนินทร์  เรืองพริ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
57
เด็กชายชยุตม์  ธนสารบริสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
58
เด็กชายชลทรัพย์  กลั่นมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
59
เด็กหญิงชลิตา  แย้มสรวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
60
เด็กชายชัชณภัสส์  ธนานิรันดร์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
61
เด็กชายชัยมงคล  สุขสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
62
เด็กชายชิญากฤช  พิริยะพงษ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
63
เด็กชายชิษณุพงศ์  ธานินท์ธราธาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
64
เด็กหญิงชุณหกนิษฐ์  เหล่าโมราพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
65
เด็กชายฌิณสภัคต์  ทองมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
66
เด็กหญิงญาณิดา  ตันมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
67
เด็กหญิงญาณีนุช  ผิวอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
68
เด็กชายฐณฐรรฐ  รอดพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
69
เด็กหญิงฐิติกานต์  พุกเปลี่ยน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
70
เด็กหญิงฐิติมา  ญาติบรรทุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายณฐกร  เจริญนิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
72
เด็กหญิงณปภัช  สุทพิสิฏฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
73
เด็กหญิงณปภัช  สุเมธกิจการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
74
เด็กชายณพิรัล  อนุวงศ์นวรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
75
เด็กหญิงณภัทร  คล่องดำเนินกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
76
เด็กชายณภัทร  แซ่ปัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
77
เด็กหญิงณภัทร  เสถียรพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
78
เด็กชายณภูรี  อนุวงศ์นวรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
79
เด็กชายณยศ  นุชฉัยยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
80
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อาจณรงค์ฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
81
เด็กหญิงณฤชล  พรเจริญกิจกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
82
เด็กหญิงณัชชา  ขาวประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
83
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฤกษ์ชัยมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
84
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ถิรนันทนากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
85
เด็กหญิงณัฐกานต์  ปิยะชัยวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
86
เด็กชายณัฐกิตติ์  เกตุอู่ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
87
เด็กชายณัฐกิตติ์  โรจน์เอกจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
88
เด็กหญิงณัฐณิชา  เงินสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
89
เด็กชายณัฐธนพงษ์  เรือนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
90
เด็กชายณัฐนันท์  ขันชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
91
เด็กชายณัฐนัย  พลอยดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
92
เด็กชายณัฐพงศ์  สุวรรณภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
93
เด็กชายณัฐพงษ์  เทพนุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
94
เด็กหญิงณัฐรดา  บุญวัฒนวิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
95
เด็กหญิงณัฐวรรณ  บุญขจาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
96
เด็กชายณัฐวรรธน์  อุทัยเสรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
97
เด็กหญิงณัฐวศา  ศรีอินทร์จันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
98
เด็กชายณัฐวัฒน์  ฟองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
99
เด็กหญิงณัฐวิรยา  อภิสุรไกรนิธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
100
เด็กชายณัฐวุฒิ  วัชรวีรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
101
เด็กหญิงณิชกมล  เหล่าเท้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
102
เด็กหญิงณิชานาฎ  ใจเยือกเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
103
เด็กหญิงดรุณรัตน์  มหาครอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
104
เด็กชายดลวริทธิ์  ศิริชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
105
เด็กหญิงดาราวลี  สุวรรณสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายเดชาธร  ตั้งสืบทอดวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
107
เด็กชายต้นหนาว  ชวกิจศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
108
เด็กหญิงถิรพร  สุวรรณดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
109
เด็กชายทรงพล  ฉัตรพัชรภิญโญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
110
เด็กชายทวีรังสันต์  ภาณุเดชทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
111
เด็กชายทัชชกร  หิรัญญสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
112
เด็กชายทัตธน  ขุนเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
113
เด็กชายทัตพิชา  จินต์จันทรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
114
เด็กชายทัสธนนท์  สุวิชญ์ธนาฐิติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
115
เด็กชายเทอดศักดิ์  พงษ์ประพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
116
เด็กชายแทนคุณ  เพิ่มอิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
117
เด็กชายธชาทัช  เมืองบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
118
เด็กชายธนกร  อุดมผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
119
เด็กชายธนกรณ์  อมรปิยสิริกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
120
เด็กชายธนกฤต  พลเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
121
เด็กชายธนกฤต  มณีวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
122
เด็กชายธนกฤต  เล่าทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
123
เด็กชายธนกฤต  วิเศษชูชาติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
124
เด็กชายธนกฤต  หลักขัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
125
เด็กชายธนกฤษ  จิตวิริยนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
126
เด็กชายธนกฤษ  มงคลคูณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
127
เด็กชายธนเดช  เป้ามา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
128
เด็กชายธนพงษ์  เสือไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
129
เด็กหญิงธนพรพรรณ  หินนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
130
เด็กชายธนพัฒน์  ตรีแดงน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
131
เด็กชายธนลภย์  คล้ายแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
132
เด็กชายธนวรรธน์  ทาระสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
133
เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสุวราภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
134
เด็กชายธนวัฒน์  อ่อนรัศมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
135
เด็กหญิงธนัชชา  ศุภรัตนาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
136
เด็กชายธนากร  ศิริสกุลสังขกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
137
เด็กชายธเนศพล  พุ่มกำพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
138
เด็กชายธรรมรัตน์  กสิบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
139
เด็กชายธราเทพ  ตันธนวิกรัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
140
เด็กชายธฤตภณ  อังกูรอัจฉรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงธฤษวรรณ  ศรีเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
142
เด็กชายธัชวิชญ์  ศกศวัตเมฆินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
143
เด็กหญิงธัญกร  เชื้อวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
144
เด็กหญิงธันย์ชนก  ขำอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
145
เด็กชายธานี  น้อยพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
146
เด็กชายธาวิน  รวีเดชดำรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
147
เด็กชายธาวิน  ลาวัณย์วิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
148
เด็กชายธีร  ณ ระนอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
149
เด็กชายธีรดนย์  แซ่อั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
150
เด็กชายธีร์ธวัช  ทรัพย์ส่งเสริม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
151
เด็กหญิงธีริศรา  เลี้ยงอำนวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
152
เด็กชายธีรุตม์  จันทร์พิทักษ์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
153
เด็กชายธุวานนท์  ไตรคุป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
154
เด็กชายนนทวร  อินทีวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
155
เด็กชายนนธกานต์  บุญสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
156
เด็กหญิงนภสร  ขาวมานิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
157
เด็กหญิงนภัสนันท์  ตรีทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
158
เด็กหญิงนภัสสรณ์  แก้วไทรหงวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
159
เด็กหญิงนวพร  สมบูรณ์บัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
160
เด็กหญิงนัทธมน  นวพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
161
เด็กหญิงนันท์นภัทร  แก้วมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
162
เด็กหญิงนันท์นภัส  นพวงษ์ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
163
เด็กหญิงนันท์นภัส  พงษ์หาญพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
164
เด็กหญิงนันท์นภัส  อันชูฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
165
เด็กหญิงนันท์นลิน  เสถียรพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
166
เด็กหญิงนับฑ์เพชร  จันทร์ธิมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
167
เด็กหญิงนารีรัตน์  อัครถิรกวิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
168
เด็กชายนิพิฐพนธ์  ลักษณ์ในธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
169
เด็กหญิงนิรชา  พุทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
170
เด็กหญิงนีนญาดา  บุญตานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
171
เด็กชายบวรทัต  นันทมานพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
172
เด็กชายบวรนันท์  บวรวุฒิพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
173
เด็กหญิงบุญยาพร  บุญทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
174
เด็กหญิงบุญรักษา  จรัสตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
175
เด็กหญิงเบญญาภา  คำภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.2/5 อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงปณาลี  วงศ์สวัสดิวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
177
เด็กหญิงปณิชา  พงศ์ธรภราเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
178
เด็กหญิงปณิชา  ศักดาถิรโภคิณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
179
เด็กหญิงปทิตตา  อยู่จงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
180
เด็กหญิงปภาณัช  ไหลสุวรรณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
181
เด็กชายปภาวิท  เหล่าธนากิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
182
เด็กหญิงปริยฉัตร  ศรีคงคา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
183
เด็กหญิงปรียนันท์  เลิศศิรวรเมธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
184
เด็กชายปวริศร์  วิชัยธรรมคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
185
เด็กหญิงปวริศา  จิรัตนานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
186
เด็กชายปวรุศ  ตรัยมงคลกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
187
เด็กหญิงปัญจมาภา  อุดมแดงอร่าม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
188
เด็กชายปัณณวัฒน์  รวมธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
189
เด็กชายปัณณวิชญ์  ชูนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
190
เด็กชายปานณาวิน  หนองจิก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
191
เด็กหญิงปาลิตา  ศรีสะใบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
192
เด็กหญิงปิยธิดา  ไชยสาลี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
คณิตประถม
193
เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีคงคา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
194
เด็กชายปิยะ  น้อยพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
195
เด็กหญิงปุชยอาภา  อนันต์พิบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
196
เด็กชายปุญณพัฒน์  พฤทธิพัฒนพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
197
เด็กหญิงปุณญาพร  จิตรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
198
เด็กชายปุณณณัตถ์  ทิพปภาโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
199
เด็กหญิงปุณณภา  พบสิริเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
200
เด็กชายปุณณวิช  ฤทธิ์อ้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
201
เด็กชายปุณยชัย  ดีดำ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
คณิตประถม
202
เด็กหญิงปุณิกา  ดำรงกิจถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
203
เด็กหญิงไปรยา  อัฑฒพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
204
เด็กชายพงศพัฒน์  พัฒนปรากรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
205
เด็กชายพงศ์สาริน  เฉลิมวงศ์วิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
206
เด็กชายพชร  แสงสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
207
เด็กหญิงพชรพรรณ  วิวัชจรัลวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
208
เด็กชายพนาย  ท้วมอ้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
209
เด็กหญิงพนิตพิชา  ใจแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
210
เด็กหญิงพรนัชชา  แสนหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3/4 อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงพรปวีร์  เกรียงวัฒนพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
212
เด็กหญิงพรพรรษา  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
213
เด็กชายพรพัฒน์  ห่วงนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
214
เด็กชายพรพิพัฒน์  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
215
เด็กชายพลสิทธิ์  ดิษฐสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
216
เด็กชายพศวีร์  หิรัญภัทรโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
217
เด็กหญิงพัชริดา  พุ่มพะยอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
218
เด็กหญิงพัชริดา  เลิศรัศมีมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
219
เด็กหญิงพัฒน์สุวีร์  สามพวงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
220
เด็กชายพัทธนันท์  บุญศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
221
เด็กหญิงพิชญาภา  อธิโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
222
เด็กชายพิชยะ  อนุชน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
223
เด็กชายพิชาภพ  ธนวัฒน์วงษ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
224
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชุนจำรัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
225
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  เสียงอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
226
เด็กหญิงพิมพ์นารา  ห้วยหงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
227
เด็กชายพิรชัช  แสงศิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
228
เด็กชายพิรศิษฐ์  รัตนเลิศนุสรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
229
เด็กชายพิริยพงศ์  ปฐมาภินันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
230
เด็กชายพีรพล  เพิ่มอิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
231
เด็กชายพีรพัฒน์  วังถนอมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
232
เด็กชายพีระณัฐ  ศิริบุญญะพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
233
เด็กหญิงพุทธิกาญจน์  จงพิพัฒน์วณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
234
เด็กชายพุทธิพัทธุ์  กิตสุระพัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
235
เด็กหญิงภณรัตน์  สามบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
236
เด็กชายภพธร  พานแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
237
เด็กหญิงภัคญดา  กลักวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
238
เด็กหญิงภัคนิชา  มานิตย์โชติพิสิฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
239
เด็กชายภัคภณ  กุลมุติวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
240
เด็กหญิงภัณฑิรา  ตั้งพัฒนารุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
241
เด็กชายภัทรกร  สิมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
242
เด็กชายภัทรพล  ตรองพาณิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
243
เด็กชายภัทรพล  ธิสาเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
244
เด็กหญิงภัทรศยา  รักษาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
245
เด็กชายภาคภูมิ  สุริยะยรรยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.4/6 GS อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายภาคิน  อภิรักษ์ขิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
247
เด็กหญิงภาสินี  ชูสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
248
เด็กหญิงภุมวารี  ภูริเพียงเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
249
เด็กหญิงภูชิดา  จตุวีรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
250
เด็กชายภูดิฐ  โชติชูทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
251
เด็กชายภูมิพัฒน์  บุตรแก้วมณีโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
252
เด็กชายภูมิพัฒน์  สืบพงศ์ภิญโญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
253
เด็กชายภูวรินทร์  เภาด้วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
254
เด็กหญิงมณีฉัตรทิพย์  เกียรติเกื้อกูลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
255
เด็กหญิงมนุรดา  ตั้งธงทองกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
256
เด็กหญิงมัณฑิตา  ฟุ้งขจร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
257
เด็กหญิงมินตรา  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
258
เด็กชายเมทิชัย  ฉายอรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
259
เด็กหญิงเมธปรียา  วชิรรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
260
เด็กหญิงเมธาพร  ไพศาลตันติวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
261
เด็กชายเมวิน  น้อมนำทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
262
เด็กชายยุติวิชญ์  อวยชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
263
เด็กหญิงเยาวเรศ  ซังแฟง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
264
เด็กชายรชตกฤต  เชื้อสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
265
เด็กหญิงรตนพร  โพยมรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
266
เด็กหญิงรวิสรา  นาคทับทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
267
เด็กชายระติวัฑฒ์  โพธิ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
268
เด็กหญิงรัชนันท์  ธนากรศาตนันทน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
269
เด็กชายรัชวิน  งิ้วทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
270
เด็กหญิงรัญชนา  รัตนบรรเทิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
271
เด็กชายรัฐจรรค  ทองประ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
272
เด็กหญิงรัตนวดี  เที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
273
เด็กหญิงรินทร์ชิสา  วรโชติรุจิรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
274
เด็กชายวงศพัทธ์  ธัญโชควราพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
275
เด็กชายวรกานต์  พัวพิรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
276
เด็กหญิงวรวลัญช์  เวชวงศ์วาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
277
เด็กชายวรวุฒิ  จาดคล้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
278
เด็กชายวริทธิ์พล  ธนาคมเศรษฐี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
279
เด็กหญิงวริศรา  กลิ่นบุบผา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
280
เด็กหญิงวริศรา  เจริญฐิติรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/6 GS อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายวิรวัฒน์  ใจสงเคราะห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
282
เด็กชายวิรวัฒน์  วิภาสสุชานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
283
เด็กหญิงเวธกา  ลีสุขสันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
284
เด็กชายศกลวรรธณ์  วชิรศรีสุนทรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
285
เด็กชายศตนันท์  ศรีพัฒนพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
286
เด็กหญิงศรัญญ์สิริ  โชติวรรธกวณิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
287
เด็กชายศริตวรรธน์  มาเอียด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
288
เด็กหญิงศรุดา  ลาวัณย์วิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
289
เด็กหญิงศวิตา  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
290
เด็กหญิงศศิธร  ปักธงไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
291
เด็กชายศศิร์กร  เจียมสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
292
เด็กชายศักดิธัช  รอดถนอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
293
เด็กชายศักย์ศรณ์  ปฏิภาณอำไพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
294
เด็กหญิงศิรดา  หิมาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
295
เด็กชายศิวัช  พัชราพิมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
296
เด็กชายศีลธรรม  ธรรมกร่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
297
เด็กชายศุภกร  พุทธคุณรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
298
เด็กชายศุภชัย  คำมุงคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
299
เด็กชายศุภณัฏฐ์  นรพิศิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
300
เด็กชายศุภณัฏฐ์  สระทองแพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
301
เด็กหญิงศุภสุตา  ภาณุศานต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
302
เด็กหญิงษิรษา  เมธสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
303
เด็กชายสถิรพันธุ์  ศักดิ์เดชากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
304
เด็กหญิงสมิตานัน  กมลเวช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
305
เด็กชายสรณ์กฤต  อริยานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
306
เด็กชายสรรพวิท  กิจหว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
307
เด็กชายสรัณวิชญ์  คิ้วโรจนคุปต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
308
เด็กหญิงสริตา  ตั้งจิตพัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
309
เด็กหญิงสริตา  หอมจันทร์ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
310
เด็กหญิงสวิชญา  มีบำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
311
เด็กชายสหัสชัย  ประสิทธิ์วัฒนเสรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
312
เด็กชายสายชล  สิริศิลปคุปต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
313
เด็กชายสาริทธิ์  อมตานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
314
เด็กชายสิงห์ชยพณ  เกลี้ยงมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
315
เด็กชายสิรวิชญ์  นะวาระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/5 GS อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายสิรวิชญ์  ปักษิณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
317
เด็กหญิงสิริกร  สุรัตนพรชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
318
เด็กหญิงสิริกร  เอี่ยมเอกสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
319
เด็กหญิงสิริกานต์  ศิรินันท์ธนานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
320
เด็กหญิงสิริจรรยา  มุกดาพานิชกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
321
เด็กชายสิริเชษฐ์  ไสวชัยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
322
เด็กหญิงสุชัญญ์ญา  ไสวชัยศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
323
เด็กชายสุทธิพัฒน์  ช่วยสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
324
เด็กหญิงสุธิมา  ฤกษ์งาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
325
เด็กชายสุประวีณ์  พรรโณภาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
326
เด็กหญิงสุพิชชา  คุ้มพะเนียด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
327
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  จันทศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
328
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ชุมพลปกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
329
เด็กหญิงสุภัชชา  บุญเชิดชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
330
เด็กชายสุภัทร  จันทรประภาพกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
331
เด็กชายสุวิจักขณ์  ปฐมวงศ์ธนาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
332
เด็กหญิงแสงแข  สุขสอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
333
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พีระสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
334
เด็กชายหัสดินทร์  ฐาปนะกิจไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
335
เด็กชายอชิรวิทย์  สังข์เกิดสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
336
เด็กหญิงอธิติยา  ทองมุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
337
เด็กชายอธิศกิตต์  เหลืองธวัชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
338
เด็กชายอนาวิล  อาจเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
339
เด็กชายอเนชา  แสนหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
340
เด็กชายอภิวิชญ์  เจริญฐิติธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
341
เด็กชายอภิวิชญ์  ธุวะชาวสวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
342
เด็กชายอภิวิชญ์  บรรทุปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
343
เด็กหญิงอภิสราณัฐ  พุ่มดียิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
344
เด็กหญิงอริยพร  งามจริยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
345
เด็กหญิงอริสรา  สุวรรณศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
346
เด็กหญิงอริสา  สังข์ผาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
347
เด็กหญิงอักศิกา  วิชัยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
348
เด็กชายอัครัช  วงษ์ชื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
349
เด็กชายอัฐเดช  ตรียินดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
350
เด็กหญิงอันนา  ปฐมศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.4/5 อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายอัศจรรย์  โตไทยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
352
เด็กชายอาปณัฐ  เนียมประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
353
เด็กหญิงอาเมเนห์  แสงนิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
354
เด็กชายอิทธิพัทธ์  จินดาวัฒนภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
355
เด็กหญิงอิศรา  งานสิริศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
356
เด็กชายเอกพัชร์  คมเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
357
เด็กชายเอกสิษฐ์  ญาโนภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
358
เด็กชายเอคค์กษิตย์  ศุภวุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
359
เด็กหญิงไอรดา  อยู่จงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/4 อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
360
เด็กหญิงกชพร  ทับรวย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงกชพร  ห้วยหงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงกณิกา  บุญศาสตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงกนกพร  ทองอำไพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงกมลชนก  อ่อนพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงกรภมร  ช่วยประสาทวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงกรภัทร์  ชูราศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
367
เด็กชายกรรณธศร  ศรีนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงกรรนิกา  สุวรรณนิกขะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงกรวรรณ  ฆ้องพาหุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงกรวรรณ  เลิศวงศ์ธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
371
เด็กชายกฤชณัท  จันทร์เมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
372
เด็กชายกฤติเดช  ลาวัณย์วิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
373
เด็กชายกฤติน  สงวนสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
374
เด็กชายกฤษฎา  ศสิโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
375
เด็กชายกฤษฎี  แก้วโหมดตาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
376
เด็กชายกลวัชร  ท้าวน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
377
เด็กชายกล้ากวี  คงหมวก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงกวิตา  กาญจนาพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงกวิสรา  ขจรศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
380
เด็กชายก้องภพ  โกมลกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงกัญญาวีร์  แซ่เตียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  พึ่งแพง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สอดแสงอรุณงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
385
เด็กชายกันต์กวี  โคตรชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
386
เด็กชายกันตภณ  ว่องประสพสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงกัลยาณิน  อนุเชิงชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงกานดาภา  วรสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
389
เด็กชายกิตติธัช  ปิยวิไลวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
390
เด็กชายกิตติภัค  สายทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงกุลภรณ์  จินดามรกฏ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  ศรีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงกุลรดา  เอกจริยกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
394
เด็กชายกุลเศรษฐ์  มอบจัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
395
เด็กหญิงกุลสิรา  ยอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงกุลิสรา  ไตรญาณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
397
เด็กชายกูวารา  เกื้อสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงเกศกนก  โชติมณีรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงขิรณัญธิ์ษา  โชคดำรงสุข
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)
วิทย์ประถม
400
เด็กชายคณาธิป  มังน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
401
เด็กชายคณาวุฒิ  ตุ้มทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงคณิศร  บารมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
403
เด็กชายคริษฐ์  ทรัพย์ส่งเสริม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
404
เด็กชายคีรีวงศ์  ศิริประภาวดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงจณิสตา  ตรีประสิทธิ์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
406
เด็กชายจรูญสิทธิ์  ฐานบัญชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงจันทปภา  อางนานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงจันทร์ฉาย  เย็นยุวดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงจันทร์ดาริน  ดาราวิโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
410
เด็กชายจัสติน  ฉายประกายแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
411
เด็กชายจารุกร  ยินดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงจิณณ์วิภา  เศรษฐีธนภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงจิณณา  พิทักษ์จงวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงจิดาภา  ไถ้บ้านกวย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงจิดาภา  สายสุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงจิดาภา  อัศวใจเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงจิรประภา  สุวรรณสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
418
เด็กชายจิรภัทร  นพมณีวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
419
เด็กชายจิรวัฒน์  จงวัฒนาเจริญสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงจิรัชยา  ปทุมพรอมรศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
421
เด็กชายจิรัฎฐ์  พุฒตาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงจิรัศย์ปภา  สุขดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงจิราภรณ์  แก้วเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
424
เด็กชายจีราวัฒน์  ทรงนิพิฐกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงจุฑามาศ  เอื้อเฟื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
426
เด็กชายเจตน์สฤษฏิ์  แวววีรคุปต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงใจดี  ชูสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงฉัตรวดี  พุ่มกุมาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
429
เด็กชายฉันทวัฒน์  ศิริสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
430
เด็กหญิงชญาดา  นามประเทือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงชญาภา  สอนพา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงชนกนันท์  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
433
เด็กชายชนวีร์  รักเพลงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงชนิกานต์  ชาวลำพยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงชนิภา  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงชนิษฐา  ชมภูนิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
437
เด็กชายชโนทัย  ศักดิ์อินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
438
เด็กชายชยางกูร  เลื่องลือวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
439
เด็กชายชลวิช  แอบท้องไทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงชลิตา  ป้อมมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงชวันรัตน์  สะทองราง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงชัญญานุช  รวมธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
443
เด็กชายชัยนรินทร์  มธุรกันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงชามา  สุวรรณหงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงชาลิสา  ว่องวิวัฒน์ไวทยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
446
เด็กชายชินะพัทธ์  ศรีวิลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
447
เด็กชายชิษณุชา  ลิ้มสุทธิคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
448
เด็กชายชิษณุพงศ์  ปานสิริวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
449
เด็กชายชิษนุพงศ์  ศรีสุวราภรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงชุติกาญจน์  กาญจนประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกียรติธนาฐิติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงชุติมณฑน์  พลชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
453
เด็กชายเชาว์วิทย์  รักฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงโชติกา  สกุลเวช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงแซนเดรียน่า  กุลวาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงเฌนิศา  เทพพงษ์ประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงญดาณัฏฐ์  อรุณสิงครัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงญาณภัทร  รุ่งสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงญาณิศา  ฉิ่งทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงญาณิศา  ทิพย์เนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงญาณิศา  วรรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงญาณุภัคศ์  กิตติกาญจนานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงญาดัม  ตันชเสาวภาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงญาธิดา  วิธวาศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
465
เด็กหญิงญาศิรินท์  เฉลิมกลิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
466
เด็กชายฐานพัฒน์  รัตนผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงฐิดาภา  มณีมโนรถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงฐิติชญา  ซังฮี้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
469
เด็กชายฐิติวัสส์  ศรีก๊กเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
470
เด็กชายฑัลก์หิรัญ  ตันติธนวุฒินันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงณคีตา  สุทธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
472
เด็กชายณฐกฤต  สืบพันธ์ุโกย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงณฐบงกช  โสภณพงศ์พิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
474
เด็กชายณฐพนธ์  จันโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงณฐพร  อนันตชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
476
เด็กชายณฐพล  สืบพันธ์โกย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงณฐมณฑน์  ตรีพจนีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงณธิดา  ยาจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
479
เด็กชายณพล  ธูปทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
480
เด็กชายณพอนันต์  ดวงคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
481
เด็กชายณภัทร  ภักดีพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงณัชชา  ขันติศุภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงณัชชา  จั่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  คนบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
485
เด็กชายณัฏฐ์ธรดล  จิราพิมุกต์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
486
เด็กชายณัฏฐ์ธารณ์  อังกุรวานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กระดังงา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เจียมพุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ดวงหิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  กัลยาวุฒิพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  จรัสพงษ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงณัฏฐพรรณ  ตรีประสิทธิ์ชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
493
เด็กชายณัฏฐพัชร  หงษาครประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
494
เด็กชายณัฏฐ์วรัชญ์  ทองยินดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงณัฏฐากร  แก้วทินกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงณัฏฐาวลัญช์  แต้มช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงณัฐกัญญา  เอกจีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
498
เด็กชายณัฐชนน  สงประชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงณัฐชวัล  ไลไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/7 GS อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
500
เด็กหญิงณัฐฌา  ดำรงกิจถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงณัฐณิชา  พิมพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
502
เด็กชายณัฐดนัย  เพ็ชรดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงณัฐธยาน์  อัครเรืองกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
504
เด็กชายณัฐธีร์  อานันท์รัตนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงณัฐนันท์  สระทองหน
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงณัฐนิชา  ศิรมหามงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
507
เด็กชายณัฐพงศ์  ปฎิพิมพาคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
508
เด็กชายณัฐพัฒน์  มเหศศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงณัฐพิชา  ศิริภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงณัฐพิณญา  เตชรัตน์ธนากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
511
เด็กชายณัฐภณ  เอกธารารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงณัฐรดา  พุทธิเวชกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงณัฐรินีย์  บัวฉุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  วัฒนศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
515
เด็กชายณัฐวัชต์  วรวัฒนาชัยนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงณัฐวิณร์  แจ่มดอนไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงณิชกุล  พูลพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
518
เด็กชายณุตตภพ  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
519
เด็กชายดนัยณัฐ  อยู่สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงดลฤทัย  ผลิเจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงดวงกมล  ทำกินรวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงดาหรา  หนูแป้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงดีใจ  ชูสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
524
เด็กชายเดชาธร  คชาพงศ์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
525
เด็กชายตรีธรรม  ขำอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
526
เด็กชายตฤณ  เสริมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
527
เด็กชายตฤณภัท  สุวรรณเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงตันหยง  เนตรนุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
529
เด็กชายเตชิต  บูรณโพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
530
เด็กชายเตชิต  ปรางค์รัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
531
เด็กชายเตชิต  พจน์ชัยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
532
เด็กชายเตวิช  อินไข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
533
เด็กชายทยาทร  จงมีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงทยิดา  เอกนิพิฐสริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/1 อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
535
เด็กหญิงทรรศิกา  แก้วใสย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงทักษพร  สมบูรณ์บัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงทัศนนันท์  จันทะสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
538
เด็กชายทัฬห์  ธนวุฒิกูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงทิฆัมพร  เล่าอุย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
540
เด็กชายทินกร  แซ่ลี้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงทิพย์รัตน์  ยั่งยืน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงทิพอาภา  ปฐมปุริมานุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
543
เด็กชายธนกร  กุลสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
544
เด็กชายธนกฤต  จันทนะภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
545
เด็กชายธนกฤต  จิตณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
546
เด็กชายธนกฤต  ศรีสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
547
เด็กชายธนกฤต  ห่วงเนาวกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
548
เด็กชายธนโชติ  ก้อนทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
549
เด็กชายธนทรัพย์  จิตรขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
550
เด็กชายธนทัต  องค์การธง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
551
เด็กชายธนพนธ์  เทพพฤกษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
552
เด็กชายธนพนธ์  อ่วมลิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงธนภรณ์  พรหมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
554
เด็กชายธนภัทร  ผลประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
555
เด็กชายธนภัทร  พลายงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
556
เด็กชายธนรัตน  ศิริสุขโภคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
557
เด็กชายธนวัฒน์  ทองสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
558
เด็กชายธนวัฒน์  ห้วยหงส์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงธนัชญา  อมรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงธนัชพร  แซ่เซียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงธนัญญา  จันโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
562
เด็กชายธนายุทธ  อ่วมชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงธนิดา  อุณอนันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
564
เด็กชายธนิสร  งามวิไลรัตนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงธมนวรรณ  ประสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
566
เด็กชายธรรมสรณ์  ธรรมอำนวยกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงธวัลรัตน์  พิมลธวัช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงธัชญา  ตันธีระพลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงธัญชนก  ไข่นาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/2 อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
570
เด็กหญิงธัญชนก  พาณิชย์บูรพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงธัญชนก  สุระพิณชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงธัญญพัทธ์  สุทธิศิริมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทองแท้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พิริยะเสนีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  โพธิ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงธัญณัฐฌา  ตุ่มพลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
577
เด็กชายธัญเทพ  ฉิ่งทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงธันชนก  แสนหูม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงธันยชนก  เอกศิริวรานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
580
เด็กชายธันยบูรณ์  เนืองใต้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
581
เด็กชายธันวา  อินมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
582
เด็กชายธาวิน  วิทยาปรีชากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงธิติกาญ  สัมฤทธิ์สุขโชค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
584
เด็กชายธีภพ  ตรีอนุรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
585
เด็กชายธีรภัทร  ปลื้มเปี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงธีริศรา  จิตต์มั่นการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
587
เด็กชายธีรุตน์  จิตตะมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
588
เด็กชายนนทพัทธ์  โพธิ์ทองนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงนพภัสสร  แสงพระจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
590
เด็กชายนภัทร  พุกพบสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงนภัสสร  สมพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงนรณัฏฐ์  อังกูรธนพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
593
เด็กชายนรวัฒน์  วัฒน์ผดุงเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
594
เด็กชายนรุตม์ชัย  อยู่จงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
595
เด็กชายนฤเบศ  แย้มบาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงนวพร  ม่วงโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงนวรัตน์  ส้มเอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงนวสรณ์  ศรีคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงนัชชา  แจ่มบุญรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงนัชชา  เลื่อมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
601
เด็กชายนันทพัทธ์  บุญวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
602
เด็กชายนาวิน  กาญจนกันติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงนิชาภา  เพชรอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงนิดาริน  อภิวราภัทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/3 อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
605
เด็กชายนิติธาดา  เคารพธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงนิศากานต์  บุญประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
607
เด็กชายบัญญพนต์  แสงสินทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
608
เด็กชายบุณยกร  เกศเกื้อวิชญ์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงบุณยดา  แก้วยงกฎ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
610
เด็กชายบุระพล  คุ้มพะเนียด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงบุษยานัตน์  ธนวิบูลย์อุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงบูรณี  เริ่มภักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงปณิชา  ภาสชญานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงปณิตา  แสงชัยทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
615
เด็กชายปณิทิ  ศรีวิลัย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
วิทย์ประถม
616
เด็กชายปภังกร  ขันแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงปภัชญา  ชุติธีระวิทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงปภาดา  ดิษฐคำเริง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงปภาดา  ศุภผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงปภาดา  อมสกุลเดชาชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงปภาวรินท์  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงปภาวี  อันอาตม์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
623
เด็กชายประดิพัทธ์  สุพันทะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงประภาวดี  เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงประภาศรี  มีทรัพย์มั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงปรานต์ชญาน์  หิรัญจินดาวิโรฒ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงปริณดา  ระวิสะญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงปรีญาพัชร  อนันต์วดีชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงปรียาภรณ์  สุขจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
630
เด็กชายปวริศร์  เลิศโพธาวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
631
เด็กชายปัญญพนธ์  นาคทั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงปัณฑารีย์  แก่นทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงปัณฑารีย์  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
634
เด็กชายปัณณฑัต  อรุณศรีประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
635
เด็กชายปัณณทัต  ทวีพรอนันต์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
636
เด็กชายปัณณวัชร์  สุรภักดิ์ภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงปัทมพร  ชุมกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงปันสุข  ชุนถนอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงปาณิศา  สุขสงวน
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/4 อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
640
เด็กหญิงปาณิสรา  รัชวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงปานไพลิน  พรหมบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงปาลิดา  อัคคีเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงปิยธิดา  คงวิรุฬ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงปิยภัทร  คนผิวเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ทนาพรโชคอนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
646
เด็กชายปุญชรัสมิ์  วรศักดิ์พงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
647
เด็กชายปุญญพัฒน์  นทีทวีวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงปุญญิสา  แสงศิริวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
649
เด็กชายปุณณภพ  อินปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
650
เด็กชายปุณณวิช  หมื่นสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงปุณยวีร์  จารสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
652
เด็กชายพงศภัค  บุญธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงพงศ์สุภา  เฉลิมเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
654
เด็กชายพชร  อมรสมานกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
655
เด็กชายพชร  อาลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงพรชิตา  เจริญชัยสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญสมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงพรพุทธา  กิตติธรรมนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงพรรวินท์  สุวรรณฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
660
เด็กชายพลกฤต  ก.ศรีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
661
เด็กชายพลวิชญ์  พันเพิ่มพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงพัชนีวรรณ  พุฒวราธรภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
663
เด็กชายพัชรภูมิ  รัตนสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
664
เด็กชายพัทธดนย์  จิรกิจรัตน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แตงจุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
666
เด็กชายพัทธ์ธีรา  อนุรักษ์อุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงพัทธนันท์  ทรัพย์วัฒนไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงพัสวีร์  เจนสุขสถิตไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงพิชชาพร  วงษ์สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงพิชญธิดา  สิมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงพิชญ์สินี  สามภูศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงพิชญา  พุทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงพิชญาณัฏฐ์  สายสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงพิชญาภา  ภูมิผิว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/5 อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
675
เด็กหญิงพิมพ์นารา  ฝนละออง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงพิมพ์พญา  สุวรรณแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงพีช  คล้ายสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงพีรญา  พิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
679
เด็กชายพีรพัฒน์  ทิพย์กิ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงพีระดา  ธีรนันท์ชัย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
วิทย์ประถม
681
เด็กชายพุฒธิกร  นวมารค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
682
เด็กชายพุฒิธร  ช้อนใจ
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)
วิทย์ประถม
683
เด็กชายพุทธิวงษ์  คงนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงพูลพัชรา  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงเพชราภรณ์  แสงสุริยาอุทัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงแพรบัว  กลีบบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงแพรวา  นาคบ้านกวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงฟ้าลัดดา  สุดสวาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงฟ้าใส  สมพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
690
เด็กชายฟ้าใหม่  น้อยสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงภคพร  แย้มสินธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงภคพร  ศรีอ่อนรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงภคพร  ศักดิ์สุริยผดุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงภคภัทร  ธีรพัฒน์พาณิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงภณิตา  แสงประทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงภวิกา  สืบพันธ์โกย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงภัคจิรา  ทรัพย์ประพฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงภัคจิรา  หลำขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงภัควรรณ  ธนะจินดานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  คงเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ทองวัชรานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
702
เด็กชายภัควัฒน์  สุขเจริญชวรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงภัชรัตน์  โล่ห์สวัสดิ์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงภัณฑิรา  จิตกำธรสุโข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงภัทธิยา  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
706
เด็กชายภัทรกร  นววัชรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
707
เด็กชายภัทรพงษ์พันธ์  ธนะโชคอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
708
เด็กชายภัทรพล  สร้อยผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงภัทรวดี  ญาติบรรทุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/6 GS อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
710
เด็กหญิงภัทรวดี  บุญเปรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงภัทรศยา  ปารถน์วิทยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เวียงสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงภัทราพร  ลิ้มประสาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงภัทรินทร์  เฟื่องฟู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
715
เด็กชายภากร  เอกจีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
716
เด็กชายภาณุภัทร  กัณฑสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
717
เด็กชายภาณุรัฐ  กรประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงภารดี  พิมพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงภาวิรินทร์  คิดเข่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงภิรัญญา  อนันต์แสงบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
721
เด็กชายภีรดลย์  ตามถนัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
722
เด็กชายภูมิภัทร  พุทธรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
723
เด็กชายภูรินทร์  เหลืองประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
724
เด็กชายภูวกร  ธรรมรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
725
เด็กชายภูวเดช  บุญญานิติพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
726
เด็กชายภูวิศ  เครือพลับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงมณทิชา  พัฒน์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงมลธวรรณ  ยลทรัพย์ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงมาริสา  ขุนเที่ยงธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
730
เด็กชายมาวิน  อยู่เย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงเมสิยา  วานิชพงษ์พันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
732
เด็กชายยศพล  แก้วสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
733
เด็กชายยศพิชญ์  อยู่เมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
734
เด็กชายรชต  ห้วยหงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
735
เด็กชายรณกร  เงินอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงรดาภัค  จาบถนอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
737
เด็กชายรติชล  จันทร์สอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
738
เด็กชายรพี  พรพันธุ์ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
739
เด็กชายรภัทร  สุธานุภาพวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
740
เด็กชายรวิกันต์  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงรวินันท์  งามวงศ์รณชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงรวิภัทร  มงคลรัตนกาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงรวิสุดา  ธนวัตณัชกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงรักษิณา  บุญพระลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ป.3/6 GS อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
745
เด็กชายรัชชภูมิ  ทองนพคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
746
เด็กชายรัชชานนท์  แสงกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
747
เด็กชายรัชต์เกียรติ  เทียนไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงรัชธพัชร์  ธนเกียรติธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
749
เด็กชายรัญชน์  จันทร์ศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงรัญสญา  แก้วสุจริต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
751
เด็กชายรัฏฐกรณ์  เขยเพ็ญชศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงรัตน์ลดา  ธงชัยปฐมพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
753
เด็กชายราชิต  อัครโฆษิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
754
เด็กชายรามอนุรักษ์  สมทรัพย์เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงรินรดาภร  ทรัพย์บริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงรุ่งนภา  แย้มสรวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงรุจิรา  ทองเนียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงเรณุกา  เอื้อเฟื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
759
เด็กชายฤชุนนท์  พิมพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงลภัสรดา  เกษสง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงลภัสรดา  ภู่คำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงลภัสรดา  วรพลาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงลลนา  เตียวสงวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงลลิภัทร  แสงประทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงละอองทิพย์  ภมรศิลปธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงลักษิกา  บุญพระลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงลักษิกา  โลหิตพินทุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
768
เด็กชายวชิรวิชญ์  เตชรัตน์ธนากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงวรนุช  อ่ำทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
770
เด็กชายวรพชร  ทัศกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
771
เด็กชายวรพล  พงษ์พากเพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงวรพิชชา  เพ็ชรประพันธ์กุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงวรรณกร  จงรักภิญโญกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงวรรณภา  เสือขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงวรัชญา  รื่นเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
776
เด็กชายวรัญญู  ผุยรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงวราภรณ์  สังข์ทองงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงวราลี  สง่ากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงวริศรา  ปิ่นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ป.2/1 อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
780
เด็กหญิงวริศรา  มาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงวริศรา  อมรสิริพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
782
เด็กชายวริศสรัณ  ไทยปรีชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
783
เด็กชายวัชรธฤต  แพถนอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงวัชราพร  มั่งคั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงวัชรี  อินทรัตนภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงวันวิสา  สุวรรณสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
787
เด็กชายวิชญุตม์  อำนวยศิริวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงวิภาดา  เกตวัลห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงวิรัญชนา  จันทวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
790
เด็กชายวิวัฒน์  กิตติโศภณศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
791
เด็กชายวิศรุต  นันทกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
792
เด็กชายวีรภัทร  จันทร์คูณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
793
เด็กชายวีรภัทร  อนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
794
เด็กชายวีรสิทธิ์  ปฐมพรสุริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
795
เด็กชายวุฒิเกษม  ปั้นปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
796
เด็กชายศรัณยพงศ์  ชุนวิเชียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  แก้ววิจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงศลิษา  ศรีไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
799
เด็กชายศวัส  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงศศิณัฏฐ์  ศรีบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงศศิวิภา  เนตรถนอมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงศศิวิมล  ธรรมมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
803
เด็กชายศักดิ์วรินทร์  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงศิรดา  พลเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงศิรภัสสร  ชีพรับสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงศิรัศอรฐ์  ผิวอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงศิริประภา  รอบคอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงศิริลักษณ์  จอนมอญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
809
เด็กชายศิวัฒน์  พูลนวม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
810
เด็กชายศุภกร  ชูศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
811
เด็กชายศุภชัย  กวยประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
812
เด็กชายศุภณัฐ  แซ่อุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
813
เด็กชายศุภวิชญ์  ว่องวิวัฒน์ไวทยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงศุภัษฎา  หิรัษรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ป.2/2 อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
815
เด็กหญิงศุภิชญา  มูลผม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงศุภิสรา  สวยอารมณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงศุภิสรา  หลิว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงษศิสุดา  ศรีมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
819
เด็กชายสรัล  ป้องสวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงสรารีรัตน์  พรเทวบัญชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงสโรชา  ลิมปนวิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
822
เด็กชายสหรัฐ  สนธิ์เปี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
823
เด็กชายสหรัตน์  ทิพย์สอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงสามินี  แก้วลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงสาริศา  สาระศาลิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงสาริสา  บุตรจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
827
เด็กชายสิทธา  สินสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)
วิทย์ประถม
828
เด็กชายสิทธิกร  ตรีกรุณาสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
829
เด็กชายสิปปกร  แก้วบ่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
830
เด็กชายสิรวิชญ์  พุทธรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงสิริปรียา  จูธารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงสิริพิชญ์  ผลเจริญรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงสิริวิมล  จองจิตพิศุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงสีลตา  เทียนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงสุชานันท์  ดวงดารา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงสุณิสา  เพียรแท้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงสุตาภัทร  สุขมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงสุทธาศินี  บางวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงสุธาสินี  รัตนสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
840
เด็กชายสุปรีชา  โชคบริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงสุพพัตรา  อ้าวเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงสุพิชชา  งามดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงสุพิชชา  บริพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา  ฮั่นวัฒนวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงสุพิชญาณัฏฐ์  เรืองจุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงสุภัค  ไวปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงสุภาวดี  สิทธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงสุรภา  คงเสือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงสุรภา  สว่างจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ป.2/3 อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
850
เด็กหญิงสุวิชญา  ไชยศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงสุวิชาดา  นาคทั่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงโสรยา  ณัฐวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
853
เด็กชายหรรษวัต  รุ่งอรุณสุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงเหมือนฟ้าในฝัน  กองกัลยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงอธิชา  เมฆถี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
856
เด็กชายอธิธรรม  ลิมปสันติศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
857
เด็กชายอธิษฐ์พัช  พงศ์ธรภราเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงอนัญญา  สามชูศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
859
เด็กชายอนันตชัย  หอมแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงอนันต์ญาณ์  พิศิษฐ์โสภณกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
861
เด็กชายอนันต์  จันเปรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงอภิชญา  เผดิมรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
863
เด็กชายอภิโชค  รักษาศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
864
เด็กชายอภิโชติ  มิตตะกัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงอภิญญา  ไชยสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงอภิญญา  ปฐมปฐวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
867
เด็กชายอภิรักษ์  ตรงแจะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
868
เด็กชายอภิวัฒ  สิทธิบูรณาญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
869
เด็กชายอภิวิชญ์  เชื้อสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
870
เด็กชายอภิวิชญ์  เบญจาศิริชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงอภิสรา  ฉัตรพัชรภิญโญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงอมรรัตน์  ปุยะพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงอมลภา  อุนธุโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงอมิตดา  ปลื้มจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
875
เด็กชายอเมทิสต์  โพธิ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงอรณิชชา  ดุสรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงอรธันยา  ธารณธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงอรนิชชา  เพ็ชรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงอรปรียา  สงวนสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงอรอินทุ์  จิวารัตนพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
881
เด็กชายอริญชัย  ทรัพย์เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงอรินลดา  นราแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
883
เด็กชายอริยธัช  เชาวนานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงอริยาณัฏฐ์  สิทธิ์ศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ป.2/4 อนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
885
เด็กหญิงอริสรา  นกทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
886
เด็กชายอลงกรณ์  คำกองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงอังควิภา  เทียมภู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงอังศุธร  วรพลาวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงอัจฉรา  พร้อมไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
890
เด็กชายอัฑฒกร  จงผาติวุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงอัลลีธ์ชา  พงษ์วิทยภานุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
892
เด็กชายอาณาจักร  รมณีย์ชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
893
เด็กหญิงอาภารัตน์  วัฒนพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงอิงกมล  เปล่งเจริญศิริชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
895
เด็กชายอิงครัต  เดชสังกรานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
896
เด็กชายอิทธิกร  รักษ์ไชยวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
897
เด็กชายอิทธิเชษฐ์  สุขใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงอุษา  โพธิ์จินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
899
เด็กชายเอกณัฐ  เขียวพริ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
900
เด็กชายเอกราช  ทรายเผื่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงไอรินลดา  นาคทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม