ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครนายก

ณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกฤตานนท์  พงษ์นิยะกูล
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกวิน  ถนอมรัตนกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศรีสด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงขวัญข้าว  ทองดี
ป.6
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายคณกิจ  เอกรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงคณภร  แสนเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายจิรพัฒน์  แปลงแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายจิรัฏฐ์  ลิมปรัตนคีรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายจุฬา  สิทธิวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายเจริญ  ทองอินทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายชัยวัฒน์  ธรรมไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขจร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปานสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงณัฐฐาพร  ผิวพิมพ์ดี
ป.6
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายณัฐดนัย  บุบผาวงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายณัฐพนธ์  สุคนธสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงณิชาภัทร  ปิ่นมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงทักษพร  บุญครอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายธนบดี  ธนวินท์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายธรรมภัทร์  เพชรใหม่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นันทธีโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายนภนต์  ดีเส็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงนรินทร์พร  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายนิตินันทร์  ธนาภรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงเบญจมาศ  สูงสิริยศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงปนัสยา  สิงห์อินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทองแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายปัณณทัต  ประชานุรักษ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงปาณิสรา  ประกอบพร
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายปุญญพัฒน์  ยินดีรัมย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายพงศกร  โมรา
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงพรชนิตว์  กิติชัยชนะพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงพลอยกันตา  รัตนพันธุ์
ป.6
โรงเรียนคริสตสงเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงพัดชา  ชาวไทย
ป.6
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  หาญชนะ
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครนายก

ณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงพีรญา  ไต่เมฆ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงภคพร  เกิดดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงภัคภัสชา  นิธิพัศเตชสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงภัทราพร  พัฒนอมรสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ดีช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สันติธรารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงรมณ  เมษไกรสร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายรัชพล  มีศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายรัฐภูมิ  แผนสะท้าน
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงศศินกานต์  เล็กน้อย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายศิวกร  บุญครอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงสุขุมาล  จันทร์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงสุธาสินี  งามบุญชื่น
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงสุภาวดี  จันทร์ศิริ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงสุไรรัตน์  บุญเรือง
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงอชิรญา  อิงอุดมนุกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายอชิรวิชญ์  บูรณศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงอภิญญา  หะมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครนายก

ณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
54
เด็กหญิงคีติกา  วาสดำเกิง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงจิดาภา  มณีน้อย
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงณัฐชนันท์  มงคลมะไฟ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายปารย์พิรัชย์  เหล็กเมฆ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายพีรวิชญ์  วัตรชาติศุภกุล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
นางสาวศุภานัน  ภู่สีม่วง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครนายก

ณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
60
เด็กหญิงกชพร  แสนปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงกนกชล  ชินสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงกนิษฐา  สินไชย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงกรชนก  สิทธิพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายกรปภาวิน  ดีล้วน
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายกล้าภวิษย์  แว่นรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เปรมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงกันญา  ยอดช่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงกันญารัตน์  บุญฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงกัลยกร  เศรษฐโชดึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายจตุพงษ์  แช่มเมืองปัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงจุฑามาศ  รักษาพล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงชญาภา  ขวัญทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายชวิน  สืบนุสนธิ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงชีวาพร  ศรีใส
ป.6
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุรุษนันทน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงญาดา  ตันสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงฐนัชญ์พร  ช้อนทอง
ป.6
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายฐปนรรฆ์  เนติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายณฐกร  โปตระยานนท์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงณณัฐ  มณีรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงณภัทร  วิจิตตรา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงณัฎฐกมล  พ่อกว้าง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ยินดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายณัฐภณ  ธรรมนิยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงณัฐวสา  จินดามรกต
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงณารา  โอเจริญ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงณฺิชกมล  นิลทลักษณ์
ป.6
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงตรีสุคนธ์  สุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายเตชินท์  พยัคฆา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  เตชะวา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายธนภัทร  นกสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงธมนวรรณ  หุดากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงธรรมสรณ์  ธัญนิพัทธ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครนายก

ณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
95
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เอกสุรีย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงธัญชนก  พร้าวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  บูรณะสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายธานินทร์  เมโท
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงธารีรัตน์  พุทธสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายธีรทัศน์  เศรษฐยางกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงนันท์นภัส  ตังกวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงปรียานุช  เอกศิริ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงปัญญาดา  สายสร้อย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายปัณณวิชญ์  เริงกิจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงปุญญิสา  จงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงปุญญิสา  พุทธไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงปุณยาพร  โง้วไพศาล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงเปมิกา  รักธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์  มั่งชม
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงพรปวีณ์  เนติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงพลอยใส  ลีลาภัทรา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายพอเพียง  ดวงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงพัชรพร  กลิ่นจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายพันธ์ยศ  สิทธิจาตุโรจน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงพิมพ์นภา  ต้นพุฒ
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงพิสชา  ปฐมพรพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงเพชรรัตน์  กร่างสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงฟุ้งฟ้า  อิ่มทองใบ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงภคพร  เข็มทอง
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงภคพร  อินทิราช
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงภัทรวดี  ชูชีพ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายภัทราวุฒิ  เที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายภาณุภณ  ชวินบวรสิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงภาวินี  คำแหง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายภูริวัฒน์  แว่นรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงมนิศรา  จดจำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายรชต  สอนพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงรมิดา  ใจผ่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงรสนพรรณ  สง่ารัตนพิมาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครนายก

ณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
130
เด็กหญิงรัตนพร  เข็มเพีย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงลภัสรดา  รุ่งเป้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงวรรณพร  พรมมอน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงวรินรำไพ  กังสดาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายวัชรเวคิน  จันทร์สัชนาลัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายวิชยุตม์  แว่นพรหม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงวิมลรัตน์  งามใบศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงวิมลรัตน์  ไชโย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงศตกมล  อุจวาที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงศศิพร  นาคนาคา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงศิรปภัสร์  ธัญนิพัทธ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงศิริรักษ์  รอดศิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายศุภวิชญ์  เลื่อนสุคันธ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายเศรษฐกิจ  ดวงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงสาริศา  เดชะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วสมมุติ
ป.6
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงสุธาศิณี  เรืองเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงสุนิสา  เหมยากร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงสุพัตรา  สุขบุญแดง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงสุภาภรณ์  ทองม่วง
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงเหมือนฝัน  เหมาะศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายอพินัทธ์  ประสิทธิ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงอรนาวี  แก้วเหล็ก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงอรอมล  พรมบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายอัฑฒกร  บุตรแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงอุไรวรรณ  อ่วมคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์