ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครนายก

ณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกฤตานนท์  พงษ์นิยะกูล
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
2
เด็กชายกวิน  ถนอมรัตนกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศรีสด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
4
เด็กหญิงขวัญข้าว  ทองดี
ป.6
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
คณิตประถม
5
เด็กชายคณกิจ  เอกรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
คณิตประถม
6
เด็กหญิงคณภร  แสนเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
7
เด็กชายจิรพัฒน์  แปลงแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
8
เด็กชายจิรัฏฐ์  ลิมปรัตนคีรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
9
เด็กชายจุฬา  สิทธิวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
10
เด็กชายเจริญ  ทองอินทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
คณิตประถม
11
เด็กชายชัยวัฒน์  ธรรมไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
12
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขจร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
13
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปานสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
14
เด็กหญิงณัฐฐาพร  ผิวพิมพ์ดี
ป.6
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
คณิตประถม
15
เด็กชายณัฐดนัย  บุบผาวงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
คณิตประถม
16
เด็กชายณัฐพนธ์  สุคนธสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
17
เด็กหญิงณิชาภัทร  ปิ่นมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
18
เด็กหญิงทักษพร  บุญครอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
19
เด็กชายธนบดี  ธนวินท์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
20
เด็กชายธรรมภัทร์  เพชรใหม่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
21
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นันทธีโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
22
เด็กชายนภนต์  ดีเส็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
23
เด็กหญิงนรินทร์พร  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
24
เด็กชายนิตินันทร์  ธนาภรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
25
เด็กหญิงเบญจมาศ  สูงสิริยศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
26
เด็กหญิงปนัสยา  สิงห์อินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
27
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทองแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
28
เด็กชายปัณณทัต  ประชานุรักษ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิตประถม
29
เด็กหญิงปาณิสรา  ประกอบพร
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
30
เด็กชายปุญญพัฒน์  ยินดีรัมย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
คณิตประถม
31
เด็กชายพงศกร  โมรา
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
32
เด็กหญิงพรชนิตว์  กิติชัยชนะพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
33
เด็กหญิงพลอยกันตา  รัตนพันธุ์
ป.6
โรงเรียนคริสตสงเคราะห์
คณิตประถม
34
เด็กหญิงพัดชา  ชาวไทย
ป.6
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
คณิตประถม
35
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  หาญชนะ
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครนายก

ณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงพีรญา  ไต่เมฆ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
37
เด็กหญิงภคพร  เกิดดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
คณิตประถม
38
เด็กหญิงภัคภัสชา  นิธิพัศเตชสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
39
เด็กหญิงภัทราพร  พัฒนอมรสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
40
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ดีช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
41
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สันติธรารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
42
เด็กหญิงรมณ  เมษไกรสร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
43
เด็กชายรัชพล  มีศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
44
เด็กชายรัฐภูมิ  แผนสะท้าน
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
คณิตประถม
45
เด็กหญิงศศินกานต์  เล็กน้อย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
46
เด็กชายศิวกร  บุญครอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
47
เด็กหญิงสุขุมาล  จันทร์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
48
เด็กหญิงสุธาสินี  งามบุญชื่น
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
คณิตประถม
49
เด็กหญิงสุภาวดี  จันทร์ศิริ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
50
เด็กหญิงสุไรรัตน์  บุญเรือง
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
51
เด็กหญิงอชิรญา  อิงอุดมนุกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
52
เด็กชายอชิรวิชญ์  บูรณศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
53
เด็กหญิงอภิญญา  หะมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครนายก

ณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
54
เด็กหญิงคีติกา  วาสดำเกิง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงจิดาภา  มณีน้อย
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงณัฐชนันท์  มงคลมะไฟ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายปารย์พิรัชย์  เหล็กเมฆ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายพีรวิชญ์  วัตรชาติศุภกุล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
59
นางสาวศุภานัน  ภู่สีม่วง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครนายก

ณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
60
เด็กหญิงกชพร  แสนปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
61
เด็กหญิงกนกชล  ชินสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
62
เด็กหญิงกนิษฐา  สินไชย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
63
เด็กหญิงกรชนก  สิทธิพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
64
เด็กชายกรปภาวิน  ดีล้วน
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทย์ประถม
65
เด็กชายกล้าภวิษย์  แว่นรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
66
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เปรมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
67
เด็กหญิงกันญา  ยอดช่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
68
เด็กหญิงกันญารัตน์  บุญฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
69
เด็กหญิงกัลยกร  เศรษฐโชดึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
70
เด็กชายจตุพงษ์  แช่มเมืองปัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
71
เด็กหญิงจุฑามาศ  รักษาพล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
72
เด็กหญิงชญาภา  ขวัญทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
73
เด็กชายชวิน  สืบนุสนธิ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทย์ประถม
74
เด็กหญิงชีวาพร  ศรีใส
ป.6
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
76
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุรุษนันทน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงญาดา  ตันสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงฐนัชญ์พร  ช้อนทอง
ป.6
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
วิทย์ประถม
79
เด็กชายฐปนรรฆ์  เนติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
80
เด็กชายณฐกร  โปตระยานนท์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
81
เด็กหญิงณณัฐ  มณีรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงณภัทร  วิจิตตรา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงณัฎฐกมล  พ่อกว้าง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ยินดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
85
เด็กชายณัฐภณ  ธรรมนิยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงณัฐวสา  จินดามรกต
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงณารา  โอเจริญ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงณฺิชกมล  นิลทลักษณ์
ป.6
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
วิทย์ประถม
89
เด็กหญิงตรีสุคนธ์  สุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
90
เด็กชายเตชินท์  พยัคฆา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  เตชะวา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
92
เด็กชายธนภัทร  นกสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงธมนวรรณ  หุดากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงธรรมสรณ์  ธัญนิพัทธ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครนายก

ณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
95
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เอกสุรีย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงธัญชนก  พร้าวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  บูรณะสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
98
เด็กชายธานินทร์  เมโท
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงธารีรัตน์  พุทธสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
100
เด็กชายธีรทัศน์  เศรษฐยางกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงนันท์นภัส  ตังกวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงปรียานุช  เอกศิริ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงปัญญาดา  สายสร้อย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
104
เด็กชายปัณณวิชญ์  เริงกิจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงปุญญิสา  จงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงปุญญิสา  พุทธไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงปุณยาพร  โง้วไพศาล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงเปมิกา  รักธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
109
เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์  มั่งชม
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงพรปวีณ์  เนติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงพลอยใส  ลีลาภัทรา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
112
เด็กชายพอเพียง  ดวงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงพัชรพร  กลิ่นจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
114
เด็กชายพันธ์ยศ  สิทธิจาตุโรจน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงพิมพ์นภา  ต้นพุฒ
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงพิสชา  ปฐมพรพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงเพชรรัตน์  กร่างสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงฟุ้งฟ้า  อิ่มทองใบ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงภคพร  เข็มทอง
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงภคพร  อินทิราช
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงภัทรวดี  ชูชีพ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
122
เด็กชายภัทราวุฒิ  เที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
123
เด็กชายภาณุภณ  ชวินบวรสิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงภาวินี  คำแหง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
125
เด็กชายภูริวัฒน์  แว่นรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงมนิศรา  จดจำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
127
เด็กชายรชต  สอนพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงรมิดา  ใจผ่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงรสนพรรณ  สง่ารัตนพิมาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครนายก

ณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
130
เด็กหญิงรัตนพร  เข็มเพีย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงลภัสรดา  รุ่งเป้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงวรรณพร  พรมมอน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงวรินรำไพ  กังสดาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
134
เด็กชายวัชรเวคิน  จันทร์สัชนาลัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
135
เด็กชายวิชยุตม์  แว่นพรหม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงวิมลรัตน์  งามใบศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงวิมลรัตน์  ไชโย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงศตกมล  อุจวาที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงศศิพร  นาคนาคา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงศิรปภัสร์  ธัญนิพัทธ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงศิริรักษ์  รอดศิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
142
เด็กชายศุภวิชญ์  เลื่อนสุคันธ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
143
เด็กชายเศรษฐกิจ  ดวงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงสาริศา  เดชะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วสมมุติ
ป.6
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงสุธาศิณี  เรืองเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงสุนิสา  เหมยากร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงสุพัตรา  สุขบุญแดง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงสุภาภรณ์  ทองม่วง
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงเหมือนฝัน  เหมาะศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
151
เด็กชายอพินัทธ์  ประสิทธิ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงอรนาวี  แก้วเหล็ก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงอรอมล  พรมบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
154
เด็กชายอัฑฒกร  บุตรแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงอุไรวรรณ  อ่วมคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม