ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตาก เขต 2

ณ อาคารลีลาวดี โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกรดา  ตาทิพย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกอบัว  ขันทะ
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
3
เด็กชายกันตพงศ์  เผื่อนวงษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
4
เด็กชายกิตติธัช  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
5
เด็กชายจักรินทร์  อินทสร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ
คณิตประถม
6
เด็กหญิงจันทมณี  ปิ่นคำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
7
เด็กชายชรัตน์  -
ป.6
โรงเรียนแม่สอด
คณิตประถม
8
เด็กหญิงชาลิสา  สมวัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
9
เด็กหญิงณัฐสิริ  นาคปรีชา
ป.6
โรงเรียนแม่สอด
คณิตประถม
10
เด็กชายดนัย  -
ป.6
โรงเรียนแม่สอด
คณิตประถม
11
เด็กชายทักษดนย์  อินริราย
ป.6
โรงเรียนแม่สอด
คณิตประถม
12
เด็กหญิงทาดารัก  -
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
13
เด็กชายทินกร  -
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
14
เด็กชายแทนคุณ  รอดทัพ
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
15
เด็กชายธนกร  คำเทพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
16
เด็กชายธนโชติ  แก้วปัญญา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
17
เด็กชายธนภัทร  ทิปัญญา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
18
เด็กชายธวัชชัย  แห่งสายหล้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ
คณิตประถม
19
เด็กชายนวพรรษ  คุ้มไค้น้ำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
20
เด็กหญิงน้ำทิพย์  -
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
21
เด็กหญิงบุณรดา  ยอดมหาวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
22
เด็กหญิงปราณปริยา  กล่ำคลัง
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
23
เด็กหญิงปรียารัตน์  มวลคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
24
เด็กชายปัณณทัต  สีพุฒ
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
25
เด็กชายปัณณธร  จูรัตนากร
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
26
เด็กชายปัณณวิชญ์  รัฐจิตติพงศ์
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
27
เด็กชายพงษ์ศธร  เจียราพัชร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
28
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนแม่สอด
คณิตประถม
29
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ยิ้มเสมียน
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
30
เด็กชายภัทร  ตั้งผาติ
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
31
เด็กหญิงภัทราพร  จันทร์เจนจบ
ป.6
โรงเรียนแม่สอด
คณิตประถม
32
เด็กหญิงรมณ  อ่ำผ่อง
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
33
เด็กหญิงรวิภา  กันเอี้ยง
ป.6
โรงเรียนแม่สอด
คณิตประถม
34
เด็กชายวงศธร  มอญสันสวย
ป.6
โรงเรียนแม่สอด
คณิตประถม
35
เด็กหญิงวรนิษฐา  กลิ่นเพชร
ป.6
โรงเรียนแม่สอด
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตาก เขต 2

ณ อาคารลีลาวดี โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงวันดี  เสมอเหมือน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
37
เด็กชายศุภัช  ไชยศรี
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
38
เด็กหญิงสุพิชญา  รินสุข
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
39
เด็กชายสุวิทย์  วนาคงสมปอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
40
เด็กชายอนุพงษ์  ใจมั่นคง
ป.6
โรงเรียนแม่สอด
คณิตประถม
41
เด็กชายอภิวัฒน์  ต๊ะสุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ
คณิตประถม
42
เด็กชายอราเทพ  ตามาสี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
43
เด็กหญิงอัญชลี  -
ป.6
โรงเรียนแม่สอด
คณิตประถม
44
เด็กหญิงอันนาภา  ภมรศิริ
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
45
เด็กหญิงอัมพาพันธ์  ชนวัฒนะกูล
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
46
เด็กชายเอื้ออังกูร  ตระกูลเอี่ยมเจริญ
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตาก เขต 2

ณ อาคารลีลาวดี โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
47
เด็กหญิงกนกพร  พงศ์ภูริ
ม.2
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงกมลเนตร  ไม่มีนามสกุล
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายจักรพันธ์  ยอดแก้ว
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
50
นางสาวจินานันท์  กาสุยะ
ม.3
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงจิรภิญญา  ไพจิตรสุนทร
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงจิราภา  วงค์สว่างกุล
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
53
เด็กชายชนแดน  ต๋าคำปัน
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายชัยวุฒิ  รักการไทย
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
55
เด็กชายชินวัตร  การะยม
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
56
เด็กชายฐานทัพ  กาวิน
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ปะติเก
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายณัฐนันท์ชัย  เจริญวงค์
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
59
นางสาวณิชนันทน์  ปินตาถา
ม.3
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงดรัลพร  การภักดี
ม.3
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงทัศนีย์  แก้วกลม
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
62
นายธนิสร  ใจอินทร์
ม.3
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงนันทพร  ดงแสนสุข
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงปกีรณันร์  คำแสน
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงพรชนก  อุ่นเรือน
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงพรนภา  รักปฐพี
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
67
เด็กชายมงคล  คงดอน
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงมณฑิตา  นิตย์อดุลย์
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงมนพร  ปูชิดากุล
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
70
นายโมฮัมหมัดอาซัด  พิมพ์ธนานัตถ์
ม.3
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิต ม.ต้น
71
เด็กชายรชต  ศุภศิริโชติ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
72
เด็กชายรัฐภูม  บุญชม
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงวิชญาดา  ท้องฟ้าสีคราม
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงสิรินภา  ศุภสิริดชติ
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงสุดารัตน์  นิตย์อดุลย์
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงสุธาวี  แซ่เล่า
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงสุธิดา  อัศวภักดีกุล
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงอลีนา  ศีลพันธ์ตระกูล
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตาก เขต 2

ณ อาคารลีลาวดี โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
79
เด็กหญิงกชพร  คงเมือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงกชพร  สมคำปา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
81
เด็กชายกฤตยชญ์  ปันเทียม
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงกฤติพร  รัศมีเศรษฐี
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงกฤติยา  คำแสน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
84
เด็กชายกฤษฎา  แสงม้า
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
85
เด็กชายกฤษฏิ์กุล  กรณ์พนิตวุฒิคุณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
86
เด็กชายกวินเทพ  ฟูเชื้อ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กาวินำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่ว่าง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
89
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มงคลพันธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ใจชื่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงกิตติยาพร  มนต์พิมาลย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
92
เด็กชายกุลนันท์  เผื่อนวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงเกศินี  สกุลเพชรไพร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงขวัญลดา  คำมูล
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงขวัญศิริ  คำแว่น
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงจอมใจ  แก้วมาลี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงจันทร์วลัย  จิตธรรมศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงจันยานาต  วงค์ปางมูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงจารวี  เชาว์ธรรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงจิณณพัต  มีเกษร
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงจิณัฐตา  กิมวานนท์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงจิตพิสุทธิ์  เครือวีระ
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงจินตพร  หลวงแสง
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงจิรฐา  อภัยกุญชร
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
105
เด็กชายจิรัชญ์  สีแก้ว
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
106
เด็กชายจีรศักดิ์  ษมาจิตอาภรณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
107
เด็กชายชนกันต์  นุภาพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงชนเนษฐ์  สุวิชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
109
เด็กชายชนะชล  เลี่ยมรัตนะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงชนัญดา  บุญประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
111
เด็กชายชยพล  มัคควัชรกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
112
เด็กชายชวภณ  มัคควัชรกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
113
เด็กชายชาครีย  สุขจิตร
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตาก เขต 2

ณ อาคารลีลาวดี โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
114
เด็กหญิงชุดา  -
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงฐิดาภา  สะขัดอ้อย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงณญาฎา  ผ่องศรีสุข
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
117
เด็กชายณฐนนท  อุ่นเมือง
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงณฐพร  ตาวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงณฐิตาพร  สีดำนิล
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงณหทัย  ชื่นเคียนคต
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงณัชชา  ธีโม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
122
เด็กชายณัชณ์ธนธรณ์  วิวัฒน์ศรีไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงณัฐชญา  สุราย
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
124
เด็กชายณัฐชนน  บุญยา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
125
เด็กชายณัฐดนัย  ใยโพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนแม่สอด
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงณัฐนันท์  กางนอก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
127
เด็กชายณัฐพงษ์  กันทะวงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
128
เด็กชายณัฐพล  เคียงอมร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
129
เด็กชายณัฐวุฒิ  ส่างน้อย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
130
เด็กชายณันท์นภัส  หมื่นนรา
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงณิชากร  กาวิละมูล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงถิรพร  โคตรประทุม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
133
เด็กชายทฤษฏี  พงษ์ทิม
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
134
เด็กชายทัตพงศ์  แซ่หวื่อ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
135
เด็กชายทิวัตต์  ชมนันติ๊
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
136
เด็กชายทิวานันท์  ต้าวเต็บ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
137
เด็กชายธนกร  วีระกิจตระกูลวงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
138
เด็กชายธนกฤต  เพ็ชรโนรา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
139
เด็กชายธนกฤต  อรุณเกล้า
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
140
เด็กชายธนโชค  หนูกาฬ
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
141
เด็กชายธนภัทร  เสรี
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
142
เด็กชายธนวิชญ์  ทวีอภิรดีพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงธัญญชิดา  เสือสา
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงธัญญาเรศ  ยะวะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ
วิทย์ประถม
145
เด็กชายธันวา  ภาสุภัค
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงธิดารัตน์  เริ่มหาสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
147
เด็กชายธีร์จุฑา  อรุณเกล้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
148
เด็กชายธีรนันท์  แก้ววงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตาก เขต 2

ณ อาคารลีลาวดี โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
149
เด็กชายธีรภาพ  เพชรนภาพร
ป.6
โรงเรียนแม่สอด
วิทย์ประถม
150
เด็กชายนครินทร์  ใจบุญเมือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
151
เด็กชายนพรัตน์  ดอยเงิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงนภัสชญา  ชาญเจริญลาภ
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงนภิสาฐิติชญา  ผาสกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงนฤมล  วัดไพรสาร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงนันทิศา  พ่อเมืองแสนใจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงนาระดา  พรศิริธาดา
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงนิชานัน  ใจเถิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ
วิทย์ประถม
158
เด็กชายบุญฤทธิ์  งามยิ่ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
159
เด็กชายบูรพา  จอมมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงปนัดดา  อินทรีย์รักษา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
161
เด็กชายประเสริฐยิ่ง  มิ่งขวัญตา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงปริยากร  หว่างสกุล
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
163
เด็กชายปัณณวัฒน์  ปันเถิน
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
164
เด็กชายปัณณวัฒน์  มีเครือรอด
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงปิยมณี  บุญมี
ป.6
โรงเรียนแม่สอด
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงปุณยนุช  ไทยขำ
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงเปมิกา  แสนนอบน้อม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
168
เด็กชายฝันแม่  ผ่องจิตต์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
169
เด็กชายพงศ์รพี  ลมปลิว
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
170
เด็กชายพรหมพิริยะ  เสระศาสตร์
ป.6
โรงเรียนแม่สอด
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงพลอยปภัส  สุทธิคุณ
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงพัชรพร  วิมลมุกข์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  รัฐจิตติพงศ์
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงพิชญธิดา  เฉลิมโภชน์
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงพิชญาภา  เก่งกุญชร
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงพิชญาภา  หมื่นพินิจ
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงพิญญ์พัชร์  ยอดเรือน
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ยาเป็ง
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทวีอฉริยวุธ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงพิมพิกา  ประดับจิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงพิมลพรรณ  สายพิน
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
182
เด็กชายพีรณัฐ  วงศ์ฟ้าเรี่ยน
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
183
เด็กชายพีรพล  กอบฝั้น
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตาก เขต 2

ณ อาคารลีลาวดี โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
184
เด็กชายพีรพัฒน์  กอบฝั้น
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
185
เด็กชายพีรพัฒน์  เอี่ยมละ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงเพ็ญพิกา  นินต๊ะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นิลสนธิ
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงภรัณยา  ทำดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
189
เด็กชายภัทรกร  บัวศรี
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
190
เด็กชายภัทรกฤช  ศรโถ้ง
ป.6
โรงเรียนแม่สอด
วิทย์ประถม
191
เด็กชายภานุกร  แกล้วสาริกรณ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
192
เด็กชายภูบดินทร์  อุ่ยสันติศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
193
เด็กชายภูมิรพี  พึ่งพา
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
194
เด็กชายภูรินท์  สมวัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
195
เด็กชายโภคิน  ศรีสว่างพงษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
196
เด็กชายมงคลเทพ  มงคล
ป.6
โรงเรียนแม่สอด
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงมณฑกาญจน์  เกษไธสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงมรกต  สีวิใจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงมะลิวัยล์  วรพจน์พาราไพร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
200
เด็กชายยศกร  ลือลั่นขวัญพนา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงรรรรรร  ธันยาวัฒนา
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
202
เด็กชายรัฐศักดิ์  รุ่งรัตนสกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
203
เด็กชายราชัน  มิมาชา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงรุจิรา  ธรรมสกุลพานิช
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
205
เด็กชายวชิรวิทย์  ดาวเรือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงวรกานต์  รวยเกียรติกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
207
เด็กชายวรเมธ  แสนตา
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
208
เด็กชายวรเวช  พยุงชงโค
ป.6
โรงเรียนแม่สอด
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงวรัชชญา  ฉายาทัพ
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงวรัตรา  กิมวานนท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงวรันธร  บันเทิงยิ่ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
212
เด็กชายวัชรพล  ศิริวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ศรีชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
214
เด็กชายวีรพัฒน์  อุปกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
215
เด็กชายศตพร  กองเงิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
216
เด็กชายศราวุฒิ  สีวงษ์ใจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
217
เด็กชายศักดิ์วรินทร์  พรมจันตา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
218
เด็กชายศิรวิชญ์  หิรัญรัตน์
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตาก เขต 2

ณ อาคารลีลาวดี โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
219
เด็กหญิงศิริรัตน์  อรัญพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
220
เด็กชายศิวกร  ดำดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
221
เด็กชายศุภณัฐ  ทองพลับ
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงโศภิตา  ทองมาก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ
วิทย์ประถม
223
เด็กชายสถลัชนันท์  น้อยเรือน
ป.6
โรงเรียนแม่สอด
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงสมิตานัน  คำภีระ
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงสรวรรณ  -
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
226
เด็กชายสรัล  รัตนเจียมรังษี
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
227
เด็กชายสิทธิโชค  -
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงสินีนาถ  เทพา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงสิริธัญญ์  คำวาด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงสิริยุพน  ครามวิชิต
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงสิรีธร  อรุณบรรพต
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงสุธินี  คำอ่อน
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พรมมา
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
234
เด็กชายสุวรรณภูมิ  ก้องเวหา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
235
เด็กชายสุวรรณวัฒน์  ก้องเวหา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงเหมยแก้ว  พิมพ์โพธิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงใหม่สุภาพร  จูสิงห์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
238
เด็กชายอติยะ  ปลูกปัญญา
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
239
เด็กชายอนุกูล  ชุ่มเย็น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
240
เด็กชายอภินันท์  มูลกลาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงอรณา  -
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
242
เด็กชายอำพล  -
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงไอยรา  ทองดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม