ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตาก เขต 2

ณ อาคารลีลาวดี โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกรดา  ตาทิพย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกอบัว  ขันทะ
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกันตพงศ์  เผื่อนวงษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกิตติธัช  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายจักรินทร์  อินทสร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงจันทมณี  ปิ่นคำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายชรัตน์  -
ป.6
โรงเรียนแม่สอด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงชาลิสา  สมวัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงณัฐสิริ  นาคปรีชา
ป.6
โรงเรียนแม่สอด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายดนัย  -
ป.6
โรงเรียนแม่สอด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายทักษดนย์  อินริราย
ป.6
โรงเรียนแม่สอด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงทาดารัก  -
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายทินกร  -
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายแทนคุณ  รอดทัพ
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายธนกร  คำเทพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายธนโชติ  แก้วปัญญา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายธนภัทร  ทิปัญญา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายธวัชชัย  แห่งสายหล้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายนวพรรษ  คุ้มไค้น้ำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงน้ำทิพย์  -
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงบุณรดา  ยอดมหาวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงปราณปริยา  กล่ำคลัง
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงปรียารัตน์  มวลคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายปัณณทัต  สีพุฒ
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายปัณณธร  จูรัตนากร
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายปัณณวิชญ์  รัฐจิตติพงศ์
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายพงษ์ศธร  เจียราพัชร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนแม่สอด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ยิ้มเสมียน
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายภัทร  ตั้งผาติ
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงภัทราพร  จันทร์เจนจบ
ป.6
โรงเรียนแม่สอด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงรมณ  อ่ำผ่อง
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงรวิภา  กันเอี้ยง
ป.6
โรงเรียนแม่สอด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายวงศธร  มอญสันสวย
ป.6
โรงเรียนแม่สอด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงวรนิษฐา  กลิ่นเพชร
ป.6
โรงเรียนแม่สอด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตาก เขต 2

ณ อาคารลีลาวดี โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงวันดี  เสมอเหมือน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายศุภัช  ไชยศรี
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงสุพิชญา  รินสุข
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายสุวิทย์  วนาคงสมปอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายอนุพงษ์  ใจมั่นคง
ป.6
โรงเรียนแม่สอด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายอภิวัฒน์  ต๊ะสุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายอราเทพ  ตามาสี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงอัญชลี  -
ป.6
โรงเรียนแม่สอด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงอันนาภา  ภมรศิริ
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงอัมพาพันธ์  ชนวัฒนะกูล
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายเอื้ออังกูร  ตระกูลเอี่ยมเจริญ
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตาก เขต 2

ณ อาคารลีลาวดี โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
47
เด็กหญิงกนกพร  พงศ์ภูริ
ม.2
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงกมลเนตร  ไม่มีนามสกุล
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายจักรพันธ์  ยอดแก้ว
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
นางสาวจินานันท์  กาสุยะ
ม.3
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงจิรภิญญา  ไพจิตรสุนทร
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงจิราภา  วงค์สว่างกุล
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายชนแดน  ต๋าคำปัน
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายชัยวุฒิ  รักการไทย
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายชินวัตร  การะยม
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายฐานทัพ  กาวิน
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ปะติเก
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายณัฐนันท์ชัย  เจริญวงค์
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
นางสาวณิชนันทน์  ปินตาถา
ม.3
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงดรัลพร  การภักดี
ม.3
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงทัศนีย์  แก้วกลม
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
นายธนิสร  ใจอินทร์
ม.3
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงนันทพร  ดงแสนสุข
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงปกีรณันร์  คำแสน
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงพรชนก  อุ่นเรือน
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงพรนภา  รักปฐพี
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายมงคล  คงดอน
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงมณฑิตา  นิตย์อดุลย์
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงมนพร  ปูชิดากุล
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
นายโมฮัมหมัดอาซัด  พิมพ์ธนานัตถ์
ม.3
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กชายรชต  ศุภศิริโชติ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายรัฐภูม  บุญชม
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงวิชญาดา  ท้องฟ้าสีคราม
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงสิรินภา  ศุภสิริดชติ
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงสุดารัตน์  นิตย์อดุลย์
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงสุธาวี  แซ่เล่า
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงสุธิดา  อัศวภักดีกุล
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงอลีนา  ศีลพันธ์ตระกูล
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตาก เขต 2

ณ อาคารลีลาวดี โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
79
เด็กหญิงกชพร  คงเมือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงกชพร  สมคำปา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายกฤตยชญ์  ปันเทียม
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงกฤติพร  รัศมีเศรษฐี
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงกฤติยา  คำแสน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายกฤษฎา  แสงม้า
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายกฤษฏิ์กุล  กรณ์พนิตวุฒิคุณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายกวินเทพ  ฟูเชื้อ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กาวินำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่ว่าง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มงคลพันธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ใจชื่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงกิตติยาพร  มนต์พิมาลย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายกุลนันท์  เผื่อนวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงเกศินี  สกุลเพชรไพร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงขวัญลดา  คำมูล
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงขวัญศิริ  คำแว่น
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงจอมใจ  แก้วมาลี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงจันทร์วลัย  จิตธรรมศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงจันยานาต  วงค์ปางมูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงจารวี  เชาว์ธรรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงจิณณพัต  มีเกษร
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงจิณัฐตา  กิมวานนท์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงจิตพิสุทธิ์  เครือวีระ
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงจินตพร  หลวงแสง
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงจิรฐา  อภัยกุญชร
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายจิรัชญ์  สีแก้ว
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กชายจีรศักดิ์  ษมาจิตอาภรณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายชนกันต์  นุภาพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงชนเนษฐ์  สุวิชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายชนะชล  เลี่ยมรัตนะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงชนัญดา  บุญประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายชยพล  มัคควัชรกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายชวภณ  มัคควัชรกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายชาครีย  สุขจิตร
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตาก เขต 2

ณ อาคารลีลาวดี โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
114
เด็กหญิงชุดา  -
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงฐิดาภา  สะขัดอ้อย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงณญาฎา  ผ่องศรีสุข
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายณฐนนท  อุ่นเมือง
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงณฐพร  ตาวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงณฐิตาพร  สีดำนิล
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงณหทัย  ชื่นเคียนคต
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงณัชชา  ธีโม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายณัชณ์ธนธรณ์  วิวัฒน์ศรีไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงณัฐชญา  สุราย
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายณัฐชนน  บุญยา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายณัฐดนัย  ใยโพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนแม่สอด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงณัฐนันท์  กางนอก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายณัฐพงษ์  กันทะวงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายณัฐพล  เคียงอมร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายณัฐวุฒิ  ส่างน้อย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายณันท์นภัส  หมื่นนรา
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงณิชากร  กาวิละมูล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงถิรพร  โคตรประทุม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายทฤษฏี  พงษ์ทิม
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายทัตพงศ์  แซ่หวื่อ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายทิวัตต์  ชมนันติ๊
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายทิวานันท์  ต้าวเต็บ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายธนกร  วีระกิจตระกูลวงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายธนกฤต  เพ็ชรโนรา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายธนกฤต  อรุณเกล้า
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายธนโชค  หนูกาฬ
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายธนภัทร  เสรี
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายธนวิชญ์  ทวีอภิรดีพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงธัญญชิดา  เสือสา
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงธัญญาเรศ  ยะวะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายธันวา  ภาสุภัค
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงธิดารัตน์  เริ่มหาสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายธีร์จุฑา  อรุณเกล้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายธีรนันท์  แก้ววงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตาก เขต 2

ณ อาคารลีลาวดี โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
149
เด็กชายธีรภาพ  เพชรนภาพร
ป.6
โรงเรียนแม่สอด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายนครินทร์  ใจบุญเมือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายนพรัตน์  ดอยเงิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงนภัสชญา  ชาญเจริญลาภ
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงนภิสาฐิติชญา  ผาสกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงนฤมล  วัดไพรสาร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงนันทิศา  พ่อเมืองแสนใจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงนาระดา  พรศิริธาดา
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงนิชานัน  ใจเถิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายบุญฤทธิ์  งามยิ่ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายบูรพา  จอมมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงปนัดดา  อินทรีย์รักษา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายประเสริฐยิ่ง  มิ่งขวัญตา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงปริยากร  หว่างสกุล
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายปัณณวัฒน์  ปันเถิน
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายปัณณวัฒน์  มีเครือรอด
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงปิยมณี  บุญมี
ป.6
โรงเรียนแม่สอด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงปุณยนุช  ไทยขำ
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงเปมิกา  แสนนอบน้อม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายฝันแม่  ผ่องจิตต์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายพงศ์รพี  ลมปลิว
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายพรหมพิริยะ  เสระศาสตร์
ป.6
โรงเรียนแม่สอด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงพลอยปภัส  สุทธิคุณ
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงพัชรพร  วิมลมุกข์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  รัฐจิตติพงศ์
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงพิชญธิดา  เฉลิมโภชน์
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงพิชญาภา  เก่งกุญชร
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงพิชญาภา  หมื่นพินิจ
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงพิญญ์พัชร์  ยอดเรือน
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ยาเป็ง
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทวีอฉริยวุธ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงพิมพิกา  ประดับจิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงพิมลพรรณ  สายพิน
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายพีรณัฐ  วงศ์ฟ้าเรี่ยน
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายพีรพล  กอบฝั้น
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตาก เขต 2

ณ อาคารลีลาวดี โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
184
เด็กชายพีรพัฒน์  กอบฝั้น
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายพีรพัฒน์  เอี่ยมละ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงเพ็ญพิกา  นินต๊ะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นิลสนธิ
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงภรัณยา  ทำดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายภัทรกร  บัวศรี
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายภัทรกฤช  ศรโถ้ง
ป.6
โรงเรียนแม่สอด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายภานุกร  แกล้วสาริกรณ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายภูบดินทร์  อุ่ยสันติศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายภูมิรพี  พึ่งพา
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายภูรินท์  สมวัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายโภคิน  ศรีสว่างพงษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายมงคลเทพ  มงคล
ป.6
โรงเรียนแม่สอด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงมณฑกาญจน์  เกษไธสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงมรกต  สีวิใจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงมะลิวัยล์  วรพจน์พาราไพร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายยศกร  ลือลั่นขวัญพนา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงรรรรรร  ธันยาวัฒนา
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายรัฐศักดิ์  รุ่งรัตนสกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายราชัน  มิมาชา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงรุจิรา  ธรรมสกุลพานิช
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายวชิรวิทย์  ดาวเรือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงวรกานต์  รวยเกียรติกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายวรเมธ  แสนตา
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายวรเวช  พยุงชงโค
ป.6
โรงเรียนแม่สอด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงวรัชชญา  ฉายาทัพ
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงวรัตรา  กิมวานนท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงวรันธร  บันเทิงยิ่ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายวัชรพล  ศิริวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ศรีชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายวีรพัฒน์  อุปกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายศตพร  กองเงิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายศราวุฒิ  สีวงษ์ใจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายศักดิ์วรินทร์  พรมจันตา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายศิรวิชญ์  หิรัญรัตน์
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตาก เขต 2

ณ อาคารลีลาวดี โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
219
เด็กหญิงศิริรัตน์  อรัญพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายศิวกร  ดำดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายศุภณัฐ  ทองพลับ
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงโศภิตา  ทองมาก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายสถลัชนันท์  น้อยเรือน
ป.6
โรงเรียนแม่สอด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงสมิตานัน  คำภีระ
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงสรวรรณ  -
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายสรัล  รัตนเจียมรังษี
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายสิทธิโชค  -
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงสินีนาถ  เทพา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงสิริธัญญ์  คำวาด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงสิริยุพน  ครามวิชิต
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงสิรีธร  อรุณบรรพต
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงสุธินี  คำอ่อน
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พรมมา
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายสุวรรณภูมิ  ก้องเวหา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายสุวรรณวัฒน์  ก้องเวหา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงเหมยแก้ว  พิมพ์โพธิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงใหม่สุภาพร  จูสิงห์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายอติยะ  ปลูกปัญญา
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายอนุกูล  ชุ่มเย็น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายอภินันท์  มูลกลาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงอรณา  -
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายอำพล  -
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงไอยรา  ทองดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์