ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตาก เขต 1

ณ ป.4/1 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  แสงสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนลลัส  แสนหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกฤตภาส  วงษ์อินทร์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกฤตวยา  จิ๋วปัญญา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกฤษณา  อนุพันธ์
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกลมรัตน์  ปริญญารัตนเมธี
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกัญญรัตน์  เกิดแสง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกัญญารัตน์  อ่อนละมูล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกันต์พิชญ์  คำบรรลือ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ศรีคชไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงเกวลิน  ชื่นสิน
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงขวัญจิรา  ใจกล้า
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงเขมจิรา  ทารินทร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายคณพศ  ทับประดิษฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงคณิสสร  ยิ่งได้ชม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายคเณศร  เพ็ชรพินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงจารุวรรณ  พุ่มนวล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงจิตติมา  แป้นพงษ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงจินณัชชา  จินตสุเมธ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายจิรเมธ  พิมานมาศสุริยา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงจิรวรรณ  หิรัญรักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงจิรัชญา  สุนันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายจิรายุ  ดำนิล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายจิรายุทธ  วิจิตรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายเจษฎา  จิ๋วเมฆ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงชนชนก  ปัญญาคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงชนม์นิภา  คุ้มญาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายชนาธิป  อินเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงชมชนก  อินทะนันท์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายชวิศ  ปัญญาเรือน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายชาญกิจ  วงษ์ตาดำ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายชิติพัฒน์  วงษ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายชิติพัทธ์  ฉายสุริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงณภัทร  แก้วกิริยา
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายณภัทร  คำแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตาก เขต 1

ณ ป.4/2 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณภัทร  ชัยเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงณศิตรา  เครือสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปทุมวัน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงณัฐณิชา  มนตรีวงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงณัฐณิชา  ยาเตี้ยง
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายณัฐดนัย  เปียงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายณัฐเนตร  ก่อบุญ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายณัฐภัทร  ทิพย์แดง
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายณัฐวรรฒน์ เอเด็น  กราฟ์ฟแฮม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงณิชชยา  คำชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงณิชา  น้ำพลอยเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงณิชากร  ขำมี
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงณิชาพร  ขันแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงดรุณี  ศรีระเวช
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงดาลญา  โกศล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายติณณภพ  เหวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายเทรน ไทเกอร์  โมฮัมเหม็ด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายธนกร  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงธนพร  งาเนียม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงธนพร  ศรีธุวนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายธนพล  ยมลำภู
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายธนภูมิ  ยมลำภู
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายธนวัฒน์  บุญบรรเจิด
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายธนันต์ภูมิ  จันทร์วิไลนคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงธนากร  สายสุด
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายธนินโชตน์  เพ็ชรพนาภรณ์เดชา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงธัญชนก  นาถกร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงธัญญนันท์  ศรีจันทร์ทับ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงธันยพร  ก้อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงธันวาภรณ์  ต๊ะคำ
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายธานินทร์  ใจยา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายธาราเทพ  ฉัตรวิบูลย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายธีรติ  แสนเปา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายธีรบดินทร์  น้อยอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายธีรภัทร  กิติคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตาก เขต 1

ณ ป.4/3 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายธีรวัฒน์  แสนใจกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายธีรศักดิ์  โพธิ์ดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายนภดล  ทโยประการ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายนราธิป  จันทร์กระแจะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงนะดา  ฮิมสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงนับจันทร์  จันทร์บุตร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงนิชาภัทร  ศิระศุภนิมิต
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงบุญฑิวรรณ  มาอุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงบุญนิภา  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงบุญยวีร์  ทิโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายปฐากรณ์  เขียวสีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงปณิดา  สุขใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายปภวิษณุ์  ต่อกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายปรเมศ  ยิ้มเกตุ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายปรเมศวร์  เชื้อสายมาก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายปริยากร  กาวิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายปวริศร์  ตั้วมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงปวันพัสตร์  เจริญศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงปวีณา  มงคลดิลก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงปัญญาพร  แตงบุญรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงปัณณรัตน์  คล้าเจริญสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงปาณิศา  สุพรม
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์จิตร
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงปาณิสรา  จันทแสง
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายปิยวัฒน์  ห้วยทราย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงปุณณภา  บวรกิจ
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงปุณยวีย์  อิ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายพงศ์พล  ผลเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงพจมาน  วงษ์น้อย
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงพชรกมล  แย้มหมื่นอาจ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงพนิตพิชา  ตันสาโรจน์วนิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายพรภวิษย์  เอี่ยมละมัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายพลลภัตม์  อัจฉริยะเดชา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงพลอยไพลิน  โลโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายพสิษฐ์  อัครวิชิตศักดิ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตาก เขต 1

ณ ป.4/4 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงพัชรพรรณ  ซ่วนเฮง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายพิทวัส  เบ้าทอง
ป.4
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุวรรณโกสีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงพิมลพัทธ์  ขำริด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายพีรวัส  มานัสฤดี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายพีรวิชญ์  รุ่งนิยมพานิช
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงแพรวา  สงลงเมือง
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงฟานา  เจะอาหลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงฟ้าใส  อินทรกำแหง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงภคพร  เขาหลวง
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายภาคิน  แสงใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายภานุพันธ์  อ่อนนุ่ม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายภูริพัฒน์  สิงห์จินดา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงภูษณิศา  เพียรช่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงมนัสพร  หวังสุข
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายรชต  ผลไรเร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงรมิดา  แรมนิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายรัชชานนท์  สอนคุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงรัฐนันท์  สุขวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงรัมภาภัค  ภูริเดชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายรุ่งคุณ  จุลภาคี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงรุ้งลดา  เลาหะรัตน์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายวรพนธ์  แก้วบุรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงวรรณชนก  มหาเพ็ง
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงวรรณธกรานต์  เกิดแสง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงวรัญญา  สุขเครือ
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงวราภรณ์  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายวศิน  เขียวแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงวิชญาพร  วงษ์จ่า
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงวิริยาภัสสร  ชูดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายวีรากร  ยาเที่ยง
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายวุฒิภัทร  เครืออิ่ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงศตชนันท์  หนูเล็ก
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงศศิภัสสร  สุริยะวรรณ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงศศิภา  สืบวงษ์ดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตาก เขต 1

ณ ป.4/5 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายศิวกร  เชี่ยวชาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายศิวกร  ศรีคำวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายศิวกรณ์  จันโทรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายศุภกฤต  ไพโรจน์พิริยะกุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงศุภรัตน์  ใจคง
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อ่อนนุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงศุภิสรา  วัตต์มณี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายสรพชร  เนียมอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายสหกิจ  แก้วเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายสิรภพ  เจนสิราสุรัชต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายสิรวิชญ์  ช้างรบ
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงสิริชลธิชา  พิพัฒน์ศาสตร์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงสิริรัตนา  พุกอูด
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงสิริลักษณ์  นพคุณ
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายสิริวัฒน์  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงสิริวิมล  เครือวัล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงสุขฤทัย  โดดสกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายสุชาติ  ทิพย์มงคล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงสุดาพร  ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงสุนทรี  ปัญญา
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงสุวนันท์  ปานดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายสุวิจักขณ์  สุกใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงอธิชา  จิ๋วพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงอธิชา  ถาวรงามยิ่งสกุล
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงอภิชญา  แย้มปั้น
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงอภิญญา  ถ่ายถอน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงอภิสรา  เครือแกง
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงอมราพร  เทวตา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงอรปรียา  ปัดทวี
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงอริญชยา  มั่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงอัครภาส์  พรมเทา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายอานนท์  คชเถื่อน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตาก เขต 1

ณ ป.1/5 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
173
เด็กหญิงกมลชนก  ทับทิม
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงกฤติมา  สอนละ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
นายกฤษฎา  สังข์ทอง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
นางสาวกัญญาณัฐ  คงดี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงกัลยรัตน์  เปียเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
นางสาวกัลยวรรธน์  ไทยน้อย
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายเกียรติศักดิ์  นิลวิจิตร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงจันจิรา  ดวงแก้ว
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายจารุวัฒน์  มีสัตย์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงจุฑารัตน์  พรมหาญ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงชฎาภัทร  อ่วมมีเพียร
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงชนัญพร  ลิ้มประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงชลธิชา  พึ่งเพ็ง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงญาณิศา  ส่งต่าย
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
นางสาวฐิติภัทร  ถุงเงิน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงฑิฆัมพร  คงเมฆ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
นายณัฐพนธ์  คำประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
นางสาวณัฐพร  คำประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
นางสาวดวงกมล  แออัด
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายตะวัน  เจริญดี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
นายธนกฤต  สืบมาศ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายธนวัฒน์  กันเจียด
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
นายธีรพัฒน์  หงษ์สิงห์ทอง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงนภาพร  เดชะ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงนริศรา  พูลศรี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงนวพร  มงคล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงนันท์นภัส  เรือนโต
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงนิภาธร  พุ่มจันทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
นางสาวนุรีพร  ปั้นมีศรี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
นางสาวบงกช  บุญสา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงบุญยนุช  เตไช
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงบุษบา  นิ่มแสง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงเบญจมาศ  กลับโต
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงเบญจมาศ  ตึงจ๊ะ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงเบญจมาศ  ทองบุญชู
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตาก เขต 1

ณ ป.1/6 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
208
เด็กหญิงปริมฬภาภรณ์  ปรัชญาภิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงปาณิสรา  เชื้อสายมาก
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงพรชนก  พันธ์เดช
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงพัธนันท์  คมขัน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
นายพันธ์ณรงค์  สังฆจันทร์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เงินตาสุก
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงภาณีรัตน์  ธงวิลัย
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  สืบสายดี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายลภัส  เมธีกุล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงวิลาวัณย์  ทัศนา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงวุฒิชัย  แก้วขำ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงศิรภัสสร  พร้อมมูล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงศิริกัลยา  อินทะ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายศุภกร  มีสัตย์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายศุภกร  สังฆจันทร์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ชัยฤกษ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงสมฤดี  วงศาไพสิฐ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงสุกัญญา  แสนอมตะสกุล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงสุจิรา  อินทยศ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงสุธีกานต์  ปานมาก
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงสุพัตรา  มูลงาม
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงสุมิญฑ์ตรา  สุประกอบ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงสุมิษฐา  รัตนพร
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
นางสาวอนัญพร  เดชเดชะ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
นายอภิรักษ์  กรองทิพย์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายอรรถพันธ์  นุชชะ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
นายอัษฎาวุธ  สิริเล่าสกุล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงอาทิตยา  จำปาวงษ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงอาทิตวรรณ  หิรัญรักษ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตาก เขต 1

ณ ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
237
เด็กหญิงกขพร  น้อยวรรณะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงกชกร  ธิหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงกนกพรรณ  นาเบ้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงกนกวรรณ  หล้าเตจา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงกนิษฐนาฎ  กงตาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงกนิษฐา  พึ่งทองคำ
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงกมลชนก  ทองอ้น
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงกมลชนก  วงษ์สุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายกมลวิช  สุพนธนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทะโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายกรวิชญ์  รักมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงกรองกวี  เทพนิกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายกฤตธัช  สุวรรณถาวรตกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายกฤติภูมิ  พิมล
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงกฤษฎาพร  เพ็ชรกำแหง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายก้องภพ  กมลปราณี
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงษ์หลง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงกัญญาภัค  อินทฉิม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายกันตภูมิ  เจือจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายกันตินันท์  วุฒิบุญพรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงกัลยกร  กมศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงกัลยาณัฐภ์  หลงสมัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงกัลยาณี  จิติ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงกานติมา  ชาเครือ
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายกิตติพัฒน์  สายแก้ว
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายกิตติพิชญ์  ฉิมสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายกิตติศักดิ์  มณฑา
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงกิติมา  เมืองขุนทศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงกุลญาภา  สกุลรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายเกรียงศักดิ์  อยู่สุข
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงเกสรา  พานิชเจริญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงขวัญข้าว  พลทามูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายคงโชค  เพิ่มคำ
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายคณพศ  บุญยัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงคณิณ  จิตอารีย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตาก เขต 1

ณ ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
272
เด็กชายคณิต  มั่นเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายคีตภัทร  พะสุรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงคีรตา  จันทร์เรือง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงเคทเทอร์รีน  ลอว์สัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายจงดี  จำปาทิพย์
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายจักรพันธ์  สุขนันตพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายจักริน  สโมสร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงจิดาภา  นิลขลัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงจินดารัตน์  ศักดิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายจิรธัช  สุขเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงจิรปรียา  หวานฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายจิรภัทร  ยมเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายจิรวัตน์  หาญอนันต์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วกัณฑา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงจิราพัชร  ดอนเลย
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงจิราภา  พรมปิก
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายจิรายุ  นนทะศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อ่อนศรี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีปะโค
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายเจนธรรม  มุมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงชญาดา  สีดากุลฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายชญานนท์  เงินขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงชญานันท์  หลวงไชยา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงชญานิศ  ธรรมลังกา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงชนนีกานต์  วงษ์สุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงชมพูนุท  เบาสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงชยธร  วิชาราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายชยพล  ใบทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงชยาภรณ์  ดวงตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงชลดา  รอดเคราะห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงชลลดา  แก่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายชวิน  เกียรติสิน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายชัยวัฒน์  ฉายาชมพู
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายชาวีย์  เขื่อนปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายชิษณุชา  ทาริยะวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตาก เขต 1

ณ ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
307
เด็กหญิงชุติกาญจน์  กล่อมเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพียรสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายโชติพิสุทธิ์  ภักดีวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงโชษิตา  เณรจาที
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงซินดี้  โอโคเรีย
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงญาณิดา  หมีโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงญาณิน  พูลน้อย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงญาณิศา  บัวสำลี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายญาณุวัฒ  สุขอ่วม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงโญบินดา  บัวเป็ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงฐิตารีย์  ทองอยู่เลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงฐิติวรา  จักรแก้ว
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงฐินาภา  ภู่สง่า
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงณฐอร  นันชม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงณพชิรา  ทองคงหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายณภัทร  บุญยืน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงณัชชา  ไตรทิพย์ชาติสกุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงณัชชา  สาบุ่ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงณัฏฐกันย์  พึ่งอินทร์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภู่สวาสดิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  จันทร์เครือ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงณัฐชยา  คงพิกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงณัฐชยาฎา  พุทธรักษา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายณัฐดนัย  ติดพรม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงณัฐธิดา  ชุ่มชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงณัฐธิภรณ์  แบบกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายณัฐพนธ์  สายปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายณัฐพล  ทิมาวงษ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายณัฐพล  พงค์สิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงณัฐภัทร  ศรีบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงณัฐวรรณ  คล่ำคง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงณัฐวรรณ  แสงไทยารักษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ตั้งปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายณัฐวัฒน์  แดงทุ่ง
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตาก เขต 1

ณ ป.5/4 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
342
เด็กชายณัฐวัฒน์  อิ่มเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงณัฐหทัย  วิโรจน์วิริยะ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงณัธชยา  บัวประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงณิชกานต์  บัวบาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายณิชคุณ  แก้วอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงณิชาพร  แสงแป้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงณิชาภรณ์  คำภิระวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงณิชาภรณ์  สิงห์คุ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงเณศภิภาวรรณ  ธงยี่สิบหก
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงดาราวรรณ  สุรพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายดิษย์ภัทร  บุษยะบุตร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงเดือนฉาย  มั่นเมือง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงตันหยง  ปัญญาเนียม
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงตัสนีม  วัตละยาน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายเตชินท์  สุวรรณปัญญา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายทศน์ปวีร์  ป้อมทองคำ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงทัชชกร  คล่ำคง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงทิพรดา  งอกอ่อน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายเทพพิทักษ์  คัมเบล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายธนกร  สมพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายธนพนธ์  สืบวงษ์ดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายธนพล  หาญแหง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงธนภรณ์  มาลัยหวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายธนภูมิ  เมฆอรุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายธนวิชญ์  อยู่ขำ
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงธนัชชา  ศิริวัฒน์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงธนัญญา  ปันครอง
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงธนัญญา  ยมลำภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เงินยวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงธัญลักษณ์  เงินยวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงธัญวรัตน์  จีระยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงธันยชนก  พลอยครุฑ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงธันยรัศมิ์  แสงแก้วสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงธาราทิพย์  ทำเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตาก เขต 1

ณ ป.5/5 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
377
เด็กชายธีรภัทร  ธนพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายธีรภัทร์  พงษ์อยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายธีร์  นพเกตุ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงนงนภัส  คำภูษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายนนทพัทธ์  หมอกเมฆ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายนนธวัช  โรจน์วชิรบูรณ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายนพดล  พันธ์ษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงนภรัตน์  เขียวแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ครุธผาสุข
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายนรภัทร  เครือยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงนฤภร  ศรีปวนใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงนันท์นภัส  จิรพัชญ์วรกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงนันท์นภัส  พรมวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงนันท์นลิน  เดชเดชะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงนิชธาวัลย์  ทองประสาน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงนิชานาถ  ศิริพิศ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายนิพัฒน์  หลำคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงนิลทกานต์  รัตนะบดี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายนิสสรณ์  ใจสุภา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงบุณยานุช  ตันยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงบุณยานุช  บุญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายเบญจพล  ทองไทยนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงเบญญทิพย์  ทองวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงเบญญาภา  แหยมนาค
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายปฏิพัทธ์  พรมมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงปณาลี  แก้วใจรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายปพน  เคนขยัน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงประณยา  จันทร์เทพ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงประพิมพ์ภัทร  อินจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงปลายฝัน  ไทยทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงปวรรัตน์  พรมมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายปวริศ  สิริธัญกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงปวริศา  ตุงคนาค
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เปียเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายปัญจาพล  สวนสี
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตาก เขต 1

ณ ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
412
เด็กหญิงปัญญดา  ฐานพัฒน์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายปัณณวิชญ์  บุญสา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายปัณณวิชญ์  ปัญญาคม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงปัทมาพร  สอนมัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงปาริดสา  โพธิ์คำ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงปิยธิดา  ตื้อทา
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายปิยวัฒน์  กันทะรส
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงปิยะณัฐ  สูงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายปิยะพนธ์  ขำศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายปิยะวัฒน์  ไทยอุสาห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงปุณญิศา  เนียมสกุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงปุณญิศา  ศรีจินดา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงปุณยนุช  รุ่งจะเรา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงปุณยพร  สูงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงเปรมฤดี  เฟืองฟอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงเปรมิกา  สาระคู
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายพงศพิสิษฐ์  ผลเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายพนธกร  สุขพุ่ม
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายพนธิตร  ไกรสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงพรชนก  สุดจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงพรธิดา  เจริญกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงพรนภา  ใจมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงพรพรรณ  เทศทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายพรพวิษย์  บัวลอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงพลอยพรรณ  ทำสีนาค
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายพสิษฐ์  อ่ำจุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงพัชนมนต์  จิตต์จริง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงพัชราภา  เครือเต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงพัชรี  ห่านใต้
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงพัทธนันท์  หมอมนต์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงพาขวัญ  ทองอรุณศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายพานุวัฒน์  นาวีเสถียร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงพิชญ์สินี  นุ่มโฉม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายพิชญะ  ทำเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงพิชญา  ทาอ้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตาก เขต 1

ณ ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
447
เด็กหญิงพิชญา  แบรดชอว์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงพิชญานัน  ผันแก้ว
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงพิชญาภัค  ทับเกิด
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงพิชญาภา  จิตเนาวรัตน์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงพิชญาภา  นาคะไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงพิชญาภา  พึ่งอุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงพิชานันท์  จารุกิตติ์ตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงพิมพ์นารา  ทำมาตา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เทศสกุณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สิงห์แก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ก้อนนคร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงพิมพ์มาตา  ทำมาตา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พลอยรักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงพิมพลอย  จิ๋วกาวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายพีรเดช  แก้วใจรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายพีรพัฒน์  พรมขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงพุฒิธาดา  ไกรโต
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายพุฒิพงศ์  พลกล้า
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงพุทธธิดา  คงพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุญเฟื่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงแพรวา  ผลจันทร์
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงแพรวา  ยศธนากรวณิช
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงแพรวา  ศรีสุริยะวรรณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายโพธิพงษ์  สุขถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงภคพร  ภคเมฆานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงภชราภรณ์  ทินปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายภพนิพิฐ์  ธีรโชติหิรัญกาล
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายภฤศ  ภู่ชินาพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงภวิกา  สุริยะ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายภัทรกานต์  ฉันทาพงษ์ภิรมย์
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  เนื้อไม้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายภัทรพล  จี๋คีรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายภานุวัฒน์  พิลึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายภาสกร  แสนเปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงภาสินี  ขำศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตาก เขต 1

ณ ป.6/3 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
482
เด็กชายภีมพงษ์  จงนิมิตรสถาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายภูมินทร์  อินนะไชย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายภูมิพัฒน์  วรัญญาชัยมลล์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายภูริช  นิลยไทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายภูริต  เกิดระมาศ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงมนทกานติ  แออัด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงมนัสนันท์  โยธานันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงมริฎษดา  สามารถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงมัณฑิตา  จุลเกษม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงเมธาวินี  เกื้อกูล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงยมลภัสสร์  พาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายรฒิพัช  อินคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายรณกร  ใจสุภาพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงรติมา  สอนเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงรวิษฎา  จันทร์มา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายรัญชน์  คำใจ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายรัตตชาติ  จอมแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงรัตนาสิริ  เครือมิ่งมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายรุ่งนที  ยมเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงลลิตา  พรมปิก
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงลักษณารีย์  พลมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายวงศพัทธ์  เปียเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายวรปรัชญ์  ยาเที่ยง
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงวรรษมน  สาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงวรัญญา  เทียนชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงวรัมพร  วันเมืองเก่า
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงวรินทรา  ยิ่งมหาศาล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงวริศรา  สุดาพร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายวัชรพงศ์  คงเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายวัฒนชัย  วิโล
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงวิชญาดา  ปุ๊ดสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายวินท์  ถาวรงามยิ่งสกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงวิรากร  ทัพผึ้ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงเวสติน่า  ลลอยต์
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายไวทย์กุล  ปัญญาคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตาก เขต 1

ณ ป.6/4 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
517
เด็กชายศรัณยพงศ์  ปันทะรส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงศรันยาพร  อุดร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงศศิธร  นิ่มนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงศศิพิมพ์  หรรษคุณาฒัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงศศิวิมล  พัฒนาทวีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายศิรสิทธิ์  ขยายเสียง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงศิริกัลยา  มูลแจ้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายศิริศักดิ์  มากเมือง
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายศุภสิน  ด้วงนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มีประลาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงศุภิกา  วงษ์แสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงศุภิชญา  คงเพ็ชรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงสดุดี  คชเถื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงสถลัชนันท์  ใจนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงสมัชญา  อินฟู
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงสโรชา  อูปแก้ว
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายสิทธินนท์  ปุกเปียง
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายสิทธินนท์  สุนันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายสิปปกร  คำนนท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงสิรภัทร  ประชากูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงสิรินภา  สินธีระโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงสิริรัตน์  อุปสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายสุกฤษฎิ์  ต๊ะวัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงสุชัญญา  พึ่งจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงสุชาดา  แก้วแปง
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงสุณัฏฐา  พรหมเทพ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงสุธินันท์  ฉะติพบ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงสุปวีณ์  ทับนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงสุพิชญา  ด่อนแผ้ว
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงสุภัสสร  ปัญญารัตน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงสุวีรยา  ตุลยฤทธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงอโณทัย  สร้อยทอง
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงอนัญญา  ตรีธัญญา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงอนันตญา  วิสุทธิวัมมิก
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงอภิชญา  จันพลงาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตาก เขต 1

ณ ป.6/5 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
552
เด็กหญิงอภิชญา  เอี่ยมเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายอภิรักษ์  ยามา
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายอภิสิทธิ์  ยามา
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงอมลวรรณ  เทศฉาย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงอรนลิน  แก้วนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายอรรถพันธ์  ใจรังกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงอริญชยา  ทาระวา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงอริสรา  แก้วสุก
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายอัครวินทร์  กุระคาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงอัจจิมา  จักภิระ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงอัจฉริยาพร  อ๊อดทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงอิสรีย์  กุระคาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายเอกนที  ยมเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงเอมมิกา  มาตรสิงห์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์