ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตราด เขต 1

ณ ห้อง ป.4/2 อาคารบัวสาย โรงเรียนอนุบาลตราด
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลชนก  อยู่ละออ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกรวีธ์  บัญฑิตเสถียร
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกวิสรา  ขำทัศน์
ป.5
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกษิดิ์เดช  โพธิโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์  มุสิกรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ใจเที่ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แซ่อึ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกันตภณ  หลักเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกิตติศักดิ์  สุขรังสิเสรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายเกณฑ์กัณม์ไชย  ชุ่มชูจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงโกลัญญา  บรรจง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายเขตต์กันต์  เศวตศรีสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายเขมทัต  แสงพลู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายคมสัน  กัมพูชา
ป.4
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายจิรัฐ  ดิษเสถียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงชนิษฐา  เหม็งหยิม
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายชวิศ  หงษ์ประดับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายชิษณุพงศ์  วิรุฬห์วณิชย์
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงญามินดา  มัดรอ
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงฐิติภัทร  แนบชิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงณชญาดา  โทนทอง
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงณญาตา  ต้อยยาตี
ป.5
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงณฐมน  เขียวขจี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายณรัช  ทัศวิล
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายณัฐชานนท์  ใยอุบล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงณัฐนันท์  โกศลเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงทิฆัมพร  รวมวงษ์
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงธนวรรณ  สุดสงวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายธมกร  สังข์ทิน
ป.4
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงธมณพัณณ์  วารินทร์สกุลกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายนนท์ปวิช  แสงอรุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายนพคุณ  พงษ์ไม้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงนัสรีน  บินยูซบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายนิธิภัทร์  ชำปฎิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายนิพิฐพนธ์  นิลพัฒน์
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตราด เขต 1

ณ ห้อง ป.4/3 อาคารบัวสาย โรงเรียนอนุบาลตราด
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงเนติกาล  มีโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงเบญญาภา  สุขทั้งโลก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายปราการ  คมพุดซา
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายปราบ  ประชุมแพทย์
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงปัณชญา  สืบชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายปัณณทัต  แก้ววิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายปิติภูมิ  บุตรศรีวงษ์
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายพงษกร  ติงสาโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายพณภัฒน์  สุทธิวารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายพรหมเทพ  เทพนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายพศวีร์  จินตกานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายพัทธพล  ภู่ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงพิชญา  จุ้ยนิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพียรประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แซ่ซิ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงพิศุทธิภรณ์  ชามาดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงภคพร  ครุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงภคมณ  โกญจนพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงภรกัญ  อนันต์นาวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงภัคจิรา  ชัยบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายภูวัฒน์  ไกรทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงมนพัทธ์  สุวรรณธารา
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงโมริสา  สุทธิชล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายรัฐกานต์  เพชรหีด
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงรินทร์ณภัทร  แก้วกำเหนิดพงษ์
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงฤดีรัตน์  อินสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงลภาภัทร  จ้ำเหล่
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายวันโด  อึง
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายวายุพัทธ์  ธนากิจ
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงวีร์  ศรีไชยานนท์
ป.5
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงศิริกลลญา  มนตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงสาริศา  พ่วงพี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายสุรพศ  เถาหมอ
ป.5
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายสุรพัศ  เถาหมอ
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงเหมรัศมิ์  รมยานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตราด เขต 1

ณ ห้อง ป.4/4 อาคารบัวสาย โรงเรียนอนุบาลตราด
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายอภิภู  ดีเมธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงอุมาภรณ์  หมื่นโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงฮูดา  อับดุลสลาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตราด เขต 1

ณ ห้อง ป.4/5 อาคารบัวสาย โรงเรียนอนุบาลตราด
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
74
เด็กหญิงชุติกานต์  สารพงษ์
ม.3
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายณัฐพงศ์  สุนทรชัย
ม.2
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายนัทพนธ์  แสงงาม
ม.3
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงประภาศิริ  สุพรรณ์
ม.2
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงผการัตน์  ศรีกุล
ม.2
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงศศิกานต์  โคตคำ
ม.3
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายอรรถพล  เข็มปก
ม.2
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตราด เขต 1

ณ ห้อง ป.4/6 อาคารบัวสาย โรงเรียนอนุบาลตราด
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
81
เด็กหญิงกชพรรณ  ไชยวาที
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายกฤษฎา  บัญฑิตเสถียร
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ประสงค์ทรัพย์
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงกุลนัดดา  เหลาพรม
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงจิรภิญญา  ลองศิริคง
ป.5
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายจิรวัฒน์  ทิพย์ยอแล๊ะ
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายฉัตรเฉลิม  อุปเท่ห์
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงชัญญานุช  หรี่คนอง
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายชิติพัทธ์  หนูแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงชุติกาญจ์น  วุฒิพรประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงณภัทร  ขจรเกริกฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงณัฐชยา  สิกบุตร
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงณัฐณิชา  คลาดแคล้ว
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงณัฐณิชา  โชติช่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงณัฐธยาน์  กสิพร้อง
ป.5
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงณัฐธยาน์  พิมพ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงณิชมน  คลาดแคล้ว
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงณิชาภัคร์  ผลสนอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงตรีทิพย์  ฟองมาศ
ป.5
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายติณภพ  ตลับเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงทิชาภัคร์  ผลสนอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายธนภัทร์  นิลศิลป์
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงธนัชพร  ฤชาคณิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงธัญรดี  สุโน
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงธันยทักษอร  ชมเชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กชายธาม  จู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงนนทวรรณ  แสงแข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงนพรัตน์  ประสิทธานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงนพวรรณ  ศิริจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายนพัช  อานามวงษ์
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงนลินนิภา  นิยมญาติ
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงนันทรัตน์  แสนสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงนับทอง  ประสงค์ทรัพย์
ป.5
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงบัณฑิตา  ปั้นสมสกุล
ป.5
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงบุญฑริกา  ในเรือน
ป.6
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตราด เขต 1

ณ ห้อง ป.5/5 อาคารบัวสาย โรงเรียนอนุบาลตราด
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
116
เด็กหญิงปกิตตา  เลียดประถม
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงปณิชา  ลิขิตสถาพร
ป.5
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงประภาวัลย์  ภาประกอบความดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงปริชาติ  เรืองรัตนตรัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายปรินทร  ตันเจริญ
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายปวรปรัชญ์  บรรจง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงปวรรัตน์  เสนะโกวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงปวริศรา  เดือนฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายปัณณวิชญ์  ยางเอน
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงปาณิสรา  วิสุทธิแพทย์
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงปาณิสรา  วิสุทธิ์แพทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงปาริฉัตร  โสวณะปรีชา
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงปิยาภรณ์  บิสสุริ
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงไปรยา  ยันตโกเศศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายพชรพล  ฟองมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงพรพร  ศิริพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงพรรณรมณ  เวชสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายพอเพียง  มิตรมร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงพัชรพร  วินิจฉัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงพิชชาภา  ศิลาอาสน์
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายพิพิธธน  อินทสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงพิมชนก  อยู่ละออ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วนิชอาภาพรรณ์
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงพิมพ์ดาว  ดีหลาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายพีรพัฒน์  กิจประจง
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายพีรวิชญ์  เข็มดี
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายพุฒิธร  รัตนพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายภคชญช์  วรรณบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงภัคกุญ  ศรีอร่าม
ป.5
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายภัครุทร  ศรีอร่าม
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายภูมิพิชชา  เหล่าชัย
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงเมธาพร  บุญวาที
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายเมล สตีฟ โจ  พาสแมนส์
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายแม็ตยูส เจอเมย์น รามอส  ริกาฟรังกา
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายรัฐนันท์  รักษ์วงคณา
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตราด เขต 1

ณ ห้อง ป.5/6 อาคารบัวสาย โรงเรียนอนุบาลตราด
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กชายราชธรรม  ลุนสะแกวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงวนิสา  ชาประถม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงวรรณวิสา  วิสาวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงวริยา  ยั่งยืน
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงวริศรา  วาสุกรี
ป.5
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงวลัญช์อร  ฉิมผกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายวสุ  หมะมูดี
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงวัชราภรณ์  จันทสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงวันทนา  ชื่นแท่น
ป.5
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงวิรัลยุพา  เรืองสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายวีรวัฒน์  จันทรวาล
ป.5
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงศตนัน  ธนากิจ
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  ทวีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงศศิภา  อุทัย
ป.5
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายศักดิ์นรินทร์  ตาน้ำเที่ยง
ป.6
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงศิริวดี  มัณฑนาภรณ์
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงศุจิกา  อาจณรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายศุภกร  โสวณะปรีชา
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงสมภัสสร  สรวมชีพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายสรวิชญ์  คุ้มปลี
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงสริดา  แสงศรี
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงสัณห์อนงค์  สรวมชีพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายสิปปกร  ศิลประสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายสุกฤษฏิ์  จำนงประโคน
ป.5
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงสุชานันท์  โชติมา
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงสุนินาท  วานิชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายสุรปัญญา  เถียรทิน
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงอนงค์นาฐ  รัตนวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงอนัญญา  สถิตย์วิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายอนุชัย  นามชนะ
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงอภิชญาน์  สุขสอาด
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงอมเรศ  หงษ์ตะนุ
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายออมสิน  นำประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงเอลิษา  พงษ์ศิริ
ป.5
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงไอย์รฎา  เจริญพร
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์