ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน 9 ชั้น 2 หมายเลขห้อง 902 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกกกนก  ปะดุกา
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชมล  สงค์นวล
ป.5
โรงเรียนวัดไม้ฝาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกรกนก  ละเอียด
ป.4
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกรกมล  รุณแสง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกรกวรรณ  แก้วทองสวน
ป.5
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกรณัฏฐ์  ไกรนรา
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกรวิชญ์  กลีบแก้ว
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกรวิชญ์  ขวัญศรีสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกรวิชญ์  จิตรา
ป.5
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกฤตภาส  จำปา
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกฤติญาณี  จิตตรา
ป.5
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกฤษวรรณ  เลี้ยงพงษ์
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกวินฤทธิ์  พันฤทธิ์ดำ
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกัญญ์วรา  คีรีรักษ์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกัญญาทัต  กองมี
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกัญญานัฐ  ไม่ทุกข์
ป.5
โรงเรียนวัดไม้ฝาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไชยศรี
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกันตภณ  คีรีรักษ์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกานต์สิริ  ทิมกลับ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกิตณาภรณ์  แท่นบัติ
ป.5
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกิตติพงศ์  ละเอียดการ
ป.6
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกิตติภูมิ  ศรีเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายเกียรติยศ  รอดคืน
ป.5
โรงเรียนบ้านไชยภักดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงขนิษฐ์นาถ  นาคช่วย
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงขวัญจิรา  มณีแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงขวัญประภา  สุทโธ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงจตุพร  อิ่มจิตร
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงจรรยาพร  จิตรา
ป.6
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงจามิกร  ด้วงนุ้ย
ป.5
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงจิตรานุช  เชยชื่นจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายจิรวัฒณ์  ยอดทอง
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายจิรายุทธ  แจ้งไข
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายจีระเทพ  พุ่มเข็มทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านในปง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายเจตนิพัทธ์  จันทร์ชุม
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงเจียระไน  เสี้ยวสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน 9 ชั้น 2 หมายเลขห้อง 903 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชนทัต  ด้วงกิจ
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงชนากานต์  รอดอยู่
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงชนาธินาถ  ชุมนาค
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายชนายุทธ  วงศ์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงชลธิชา  ทองปรวน
ป.6
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายชัยพร  เอี้ยวฉาย
ป.5
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายชินธร  จิรมาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านไชยภักดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงชุติมนฑน์  จุ้งลก
ป.5
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงญาณสิริ  มีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงฐิดายุ  อาสนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านในปง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายฐิติพงศ์  อรรภสงเคราะห์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายณัฐกรณ์  พันธุ์สุจริตไทย
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีสุด
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายณัฐชนน  แซ่หลี
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงณัฐชยา  รุ่งโรจน์อสนี
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายณัฐดนัย  เต็มพร้อม
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายณัฐเดช  เรืองน้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงณัฐธิดา  อายุก
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงณัฐนรี  เอียดรา
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงณัฐพร  มาศนุ้ย
ป.6
โรงเรียนวัดไม้ฝาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายณัฐพัชร์  พันธุ์สุจริตไทย
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายณัฐภัทร  จงทอง
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงณัฐวศา  ไสยสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงณิศวรา  ชัยคง
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงณีรวรรณ  อ่อนแท้
ป.5
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายตติยวิทย์  อาสนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านในปง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายทินกร  รุ่นไวยวุฒิ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายทินภัทร  ชุมประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงทิพพิมล  สุกรอดรู้
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายธนกฤต  เกตุพงษ์พันธุ์
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายธนกฤต  ขำณรงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายธนดล  ช่วยมี
ป.5
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายธนภัทร  พรหมมนตรี
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงธนัญญา  นาคช่วย
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายธนัทภัทร  คชแก้ว
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน 9 ชั้น 2 หมายเลขห้อง 904 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงธมลวรรณ  แก้วระย้า
ป.4
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงธวัลยา  รอดจบ
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เกตุพงษ์พันธุ์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงธัญจิรา  คงสุดรู้
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงธัญชนก  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายธัญเทพ  หวานพูน
ป.4
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงธันธาดา  คุ้มสังข์
ป.4
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงธันยกานต์  สังข์แก้ว
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายธีร์ธวัช  รองวัง
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายธีรภาพ  ปลอดทุกข์
ป.4
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงธีรยา  นิ่มวิศิษย์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายธีรสิทธิ์  จิตรอักษร
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายนทีทิิพย์  ทิพเศษ
ป.5
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายนนท์ตะวัน  ถิ่นวงอินทร์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายนพรัตน์  เพชรฉุย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงนลินส์  คงประสม
ป.6
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงนันท์นลิน  บุญชัย
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงน่านฟ้า  ทองปรวน
ป.4
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงนิตยา  ศรีรังศิลป์
ป.5
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายนิธิภัทร  เกียรติธีรัตน์
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงเนตรชนก  เทพพูลผล
ป.5
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงบุษกร  คล้ายทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงปณิดา  แซ่โล้ว
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงปณิตา  จิตรอักษร
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงปพิชญา  เซ่งง่าย
ป.6
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายปรเมษฐ์  ชูนุ่น
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายปวริศ  พิกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายปัญญากร  ฉันทรางกูร
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายปัญญาวิทย์  พุ่มวัง
ป.6
โรงเรียนบ้านไชยภักดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงปัณณพร  อ่อนน้อม
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงปาริชาติ  ช่วยธานี
ป.4
โรงเรียนวัดไม้ฝาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงปิ่นศิลานันทร์  พรหมช่วย
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายปิยวัฒน์  สุขสนิท
ป.5
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายปุณยกร  เม่งช่วย
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงปุณยนุช  นครพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน 9 ชั้น 2 หมายเลขห้อง 905 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงเปมิกา  ศรีจันทร์ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายเปรม  พงษาริกิจ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายพงศกร  กานต์นภัทร
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายพงษ์ภวัชญ์  จันทอง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายพรภวิชญ์  จันทอง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายพลกฤต  ยังน้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายพลพล  นิดคง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงพลอยประดับ  กังงา
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงพัชรกมล  รัตนพล
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายพัชรพล  พรมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงพิชชาพร  นางหลาด
ป.6
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงพิชชุดา  สองเรือง
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงพิชญ์สินี  เซ่งง่าย
ป.6
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายพิพัฒพงศ์  สงเอียด
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีวิเชียร
ป.4
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สิงหเสม
ป.5
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงพิรุณรักษ์  ศรีรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงพิไลภรณ์  ชูบุญส่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายพีระพัฒน์  พุฒจอก
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายพุฒิพร  หนุนพล
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงเพ็ญนภา  ช่วยสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายภคนันท์  พนมรักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายภัทรพล  ล่วนเส้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงภัทรวดี  ทองสาย
ป.6
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงภัทราพร  ล่วนเส้ง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายภาคภูมิ  ชุมอักษร
ป.4
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายภาณุวัฒน์  ขวัญศรีสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายภูมิปิยะ  ปิยดิลก
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงภูษณิศา  ทองผอม
ป.5
โรงเรียนบ้านในปง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงมนิชนัญญ์  ไชยลือเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงมลฑาทิพย์  สังข์มัน
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงมีนา  อ่อนสี
ป.5
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายมุจลินท์  เพ็งพอรู้
ป.4
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายเมธังกร  แง้เจริญกุล
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงยอดขวัญ  ปิยดิลก
ป.6
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน 9 ชั้น 2 หมายเลขห้อง 906 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงรัฐการ  คเชนทร์มาศ
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  จันทร์กระจ่าง
ป.4
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงรุจิษยา  พรมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงลภัสรดา  อภิบาลรังษี
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายวงศพัทธ์  บุญช่วย
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายวงศพัทธ์  พลรักษ์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงวชิราภรณ์  แพพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายวรวรรธน์  ส่งทวน
ป.4
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงวริศรา  พลเดช
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายวัฒนศิลป์  ศรีเพ็ญ
ป.5
โรงเรียนบ้านควนพญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายวันเสาร์  พวงสอน
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายวิชชานนท์  วารินสะอาด
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายวิชยะ  ภักดีโชติ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงวิไลวรรณ  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายเวชพิสิฐ  ร่างมณี
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงศดานันท์  คงจันทร์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายศตายุ  ชมชื่น
ป.4
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายศิรพงศ์  ภูมิกลาง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงศิริภันทิลา  สุขรอด
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงศิริลักษณ์  อดิษฐศร
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงศิริวรรณ  สามัคคีธรรม
ป.4
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายศุภณัฐ  เขตรัตนา
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายศุภธร  จิตรอักษร
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงสวิตตา  จงใจ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายสิทธิชัย  รอดเพชร
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายสุขการ  พรมมา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงสุชัญญา  มะเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงสุพิชญา  ษัฏเสน
ป.5
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงสุภัสสรา  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายสุริยะ  ปั้นทอง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงเสาวภา  ขิกขำ
ป.4
โรงเรียนบ้านควนพญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงหงษ์ฟ้า  นกหรีด
ป.5
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงอธิชา  เซ่งง่าย
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายอนุศิษฏ์  เพชรมณี
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายอภิพงษ์  เพ็ชรจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน 9 ชั้น 2 หมายเลขห้อง 907 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายอภิวิชญ์  สุดจิตร์
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงอรทัย  -
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงอัญชิสา  สุวรรณรักษ์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงอาติน่า  เจริญลาภ
ป.6
โรงเรียนบ้านหลังเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงอารดา  จันดำ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน 9 ชั้น 3 หมายเลขห้อง 912 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
181
เด็กหญิงกชพร  วรรณบวร
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงกชพรรณ  บริพันธุ์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงกชภรณ์  เยี่ยมวัฒนา
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงกนกพร  ถิ่นพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงกนกพรรณ  เหมือนกุล
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงกมลชนก  กลิ่นทิพย์ขจร
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงกมลวรรณ  จิตร์ชูชื่น
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงกรกช  ชูเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านไชยภักดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายกรธรรมรินทณ์  ทองศักดิ์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายกรภัทร์  ปานสังข์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายกรวิชญ  สมกำลัง
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายกฤตธนะ  แก้วเรืองฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายกฤตเมธ  ทองเนื้อเก้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงกฤติยา  คงจริง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายกฤษกร  พุทธวรคุณ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายกฤษฎา  หีมเอียด
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายกลวิญญ์  ส่งแสง
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงกวินตรา  เอียดทวน
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงกวิสรา  มาเนี้ยว
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงกษมา  สุขเสน
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายกษิดิ์เดช  หนูหวาน
ป.4
โรงเรียนบ้านหลังเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายก้องวิวัตร์  ปูเต็ม
ป.6
โรงเรียนบ้านไชยภักดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงกัญจน์ชญาน์  ยอดสุรางค์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงกัญญภัค  เรืองมี
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองสงโสม
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงกัญญาภัค  ทองบัว
ป.6
โรงเรียนบ้านหลังเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงกัญญาวีร์  กาญจนพรหม
ป.4
โรงเรียนบ้านในปง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงกัญญาวีร์  อินทร์ฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายกันตณัฐ  แสวงชอบ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายกันตพิชญ์  รักสกุล
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายกันตภณ  ฝาดซิ้น
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงกันติชา  เกตแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงกันติชา  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงกันติชา  สูคง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงกัลยกร  ช่วยประคอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน 9 ชั้น 3 หมายเลขห้อง 913 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
216
เด็กชายกัสกร  แก่นจันทร์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายกาจพล  ศุภศรี
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงกาญจน์นภัทร  สุขะ
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงกานต์สินี  ทองเหลือง
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายการัณยภาส  จันทะภาโส
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  มากเพิ่ม
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายกิตติภัฎ  เทพบรรทม
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายกิตติวัฒน์  ช้างพลายงาม
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงกุมภมาส  แย้มแก้ว
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงกุลฑีรา  หนูรอด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงกุลธิดา  ชัยวิเศษ
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงกุลภรณ์  ชุมนาค
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงเกศราวรรณ  จันทร์ประกอบ
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชูกร
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงขนิษฐา  ปาระนิตย์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  ส่งแสง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงเขมนิต  กวยาวงศ์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงเขมินทรา  เดชภักดี
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงโขมพัสตร์  รัตนาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายคณพศ  สุขคุ้ม
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายคณิศร  ภิรมย์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายคิมหันต์  สูคีรี
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงคุณัญญ์อร  สุดตา
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายเคน จอนนี่  จี
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงจรรณษา  พร้าวแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านไชยภักดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงจรรยพร  เสือกล้า
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงจรัสศรี  ไชยเสภี
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายจักรี  เทพพูลผล
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงจัณฑาทิพย์  บุญพงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านไชยภักดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงจันทร์ตาภร  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงจันทร์ปภา  เอี่ยมอักษร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายจารุกิตติ์  ฤทธิจอม
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงจารุภัทร  หมื่นสนิท
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงจารุวรรณ  มุณีโน
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงจิตรกัญญา  คงฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน 9 ชั้น 3 หมายเลขห้อง 914 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
251
เด็กหญิงจินตภาส์  สุขเพ็ง
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายจิรกฤษ  เพ็ชรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงจิรภิญญา  นาพอ
ป.5
โรงเรียนวัดไม้ฝาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายจิรวัฒน์  ชูแก้วร่วง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงจิรัชญา  ไกรเทพ
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงจิรัญญา  จิตร์ชูชื่น
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายจิรัฏฐ์  เด่นสุวรรณรังษี
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายจิรัฏฐ์  พูลปาน
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงจิราภรณ์  วาทีตรง
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงจุฑามาศ  วรรณบวร
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงจุฑามาศ  อารีวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านในปง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  ลุ่งกี่
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายเจตนิพัทธ์  แทนบุญ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายเจตนิพัทธ์  รักนุช
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายเจษฏา  กลับใหม่
ป.6
โรงเรียนวัดไม้ฝาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงชญานิศ  แก้วเกื้อ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงชณัญชิตา  ศรีหมาน
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายชนกันต์  สงประสพ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงชนม์นิภา  ชุมชื่น
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงชนัญชิดา  หลักศิลา
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงชนากานต์  ขาวเชื้อ
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงชนิกานต์  กลับใหม่
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงชนิกานต์  ยิ้มย่อง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงชลิตา  นาคแท้
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงชัชชญา  อาภรณ์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายชัชพิมุข  ฉิมพาลี
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงชัชะิมุข  นิลรัตน์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงชัญญา  สุวรรณยุหะ
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายชัยวัฒน์  เพชรอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายชัยวัฒน์  รัตนพันธ์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงชานิษา  เตมีย์ชาติ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงชาลิสา  จันทร์คง
ป.6
โรงเรียนบ้านหลังเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงชาลิสา  ชุมศรี
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงชาลิสา  เพชรพัว
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงชาลิสา  มาศศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านไชยภักดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน 9 ชั้น 3 หมายเลขห้อง 915 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
286
เด็กชายชำนาญวิทย์  ขุนอินทร์
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายชิติพัทธ์  สำเภา
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงชินันพร  สอนวงษ์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายชิษณุพงศ์  ปราบพาล
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิ้นทุกข์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เหมนแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหลังเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายชุติมันต์  ด้วงเมือง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงโชตกา  มณีโชติ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายญาณกวี  หาญกิจ
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงญาณิกา  แต้เตี้ย
ป.6
โรงเรียนบ้านหลังเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงญาณิน  สำนุดโต
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงญาณิศา  พนมรักษ์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงญาณิศา  รุณแสง
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงญาดา  อ่อนรู้ที่
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงญาดาวดี  สุขสนาน
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงญาปกา  สงคราม
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงญาราภรณ์  ทองรอด
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายฐานพัฒน์  พรมชู
ป.5
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงฐิดาภา  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงฐิตารีย์  ราษฎร์ณรงค์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงฐิติกานต์  เพ่งเซ้ง
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงฐิตินันท์  เพ่งเซ้ง
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายฐิติพงศ์  ยืนยง
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายฐิติพงศ์  อักษรศรี
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงฐิติรัตน์  อ่อนชื่นจิตร
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายฑัฎธณพัตน์  ไกรเทพ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงฑิฆัมพร  อ่อนอินทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายณฐกร  วงศ์สำราญ
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงณฐภัทร  บุญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงณภัทร  ครชาตรี
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงณฤดี  พรหมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงณัญฐิฌา  หอมหวล
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายณัฎฐก้องภพ  ชินชอบ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  หนูขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงณัฏฐกันย์  สินกั้ง
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน 6 ชั้น 2 หมายเลขห้อง 622 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
321
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กัลยาณประพฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหลังเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ละเอียด
ป.4
โรงเรียนบ้านหลังเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านในปง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ยังสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงณัฏฐาชล  แซ่อึ่ง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงณัฐกมล  เพชรศรีช่วง
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงณัฐกฤตา  คอนคง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ตี้ฮ้อ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงณัฐกฤตา  นวลใย
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายณัฐชนน  มากนคร
ป.5
โรงเรียนบ้านหลังเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงณัฐณิชา  เขาบาท
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงณัฐณิชา  พึ่งแรง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงณัฐณิชา  เรียบร้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงณัฐณิชา  ฤทธิมา
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงณัฐณิชา  โวยสิน
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายณัฐดนัย  ศรีศักดา
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงณัฐธิดา  มณฑลจิ้งหรีด
ป.4
โรงเรียนบ้านหลังเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงณัฐนิชา  หนูเดช
ป.5
โรงเรียนบ้านหลังเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายณัฐปคัลภ์  มากชัย
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงณัฐพร  พันธ์วงศ์รัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายณัฐพล  แก้วเซง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายณัฐพล  สุวรรณรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงณัฐพัชร์  เมืองมีศรี
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงณัฐมน  จรคงศรี
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายณัฐยศ  พวงสอน
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงณัฐวรา  บุญชูวงศ์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  สวัสดี
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายณัฐวัตร  พรหมอินทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายณัฐวุฒิ  ชูนุ่น
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงณิชนันทน์  พันธ์หัสดิ์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงณิชานันท์  คงเนียม
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงณิชานันท์  รักษาศรี
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงณิชาภรณ์  รามเทพ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงณิชารีย์  ขุนดำ
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีเทพ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน 6 ชั้น 2 หมายเลขห้อง 623 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
356
เด็กหญิงณิรนุช  สิทธิชัย
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงดรัลพร  แซ่เฮ้ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงดารณี  ส่งเสริม
ป.6
โรงเรียนบ้านหลังเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงไดอาน่า  ซาเด็คกี้
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายตะวัน  คชบริรักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายทรงพล  แสวงชอบ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายทวีป  บุตรตะโคตร
ป.4
โรงเรียนบ้านหลังเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงทิวาพร  กีสุ้น
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงธชพรรณ  จินดาแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหลังเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายธนกร  หมื่นละม้าย
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายธนกฤต  บุญเดช
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายธนกฤต  สุขการ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายธนธาม  แซ่หลิว
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายธนพัฒน์  สิ้นกั้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านหลังเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายธนภัทร  ยังมี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายธนวินท์  เอียดทวน
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงธนัชชา  คงขัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงธนัชพร  รุ่งแสง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงธนัญชนก  กาญย้อย
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงธนัญชนก  มักมะยม
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงธนัญชนก  ศรีคง
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายธนากร  เพชรเล็ก
ป.6
โรงเรียนบ้านหลังเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงธนาภา  จันทร์ชาตรี
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงธนิษฐา  กรุณา
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เหมือนจิตต์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงธวัลรัตน์  อินนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงธัญกัญจน์  สินเธาว์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงธัญชนก  ยกกลิ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงธัญญรัตน์  จินดาวงค์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงธัญญรัตน์  สาผุยทำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ควนคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สิทธิชัย
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ประภาส
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงธัญสุดา  จิตรอักษร
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงธันยาภัทร์  กำเนิดโทน
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน 6 ชั้น 2 หมายเลขห้อง 624 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
391
เด็กชายธันวา  จงกิจ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงธาราทิพย์  ขำณรงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านหลังเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงธารารัตน์  นิ่มเรือง
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงธาราวดี  สวัสดิมงคล
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงธิดารัตน์  ชูนุ่น
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงธิดารัตน์  ฤทธิ์ฉิม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายธีรเทพ  เกิดไก่แก้ว
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายธีรภัทร์  แซ่ลิ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายธีรภัทร์  สุดขาว
ป.5
โรงเรียนบ้านหลังเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายธีรเมธ  สินกั้ง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายธีระภัทร  สุวรรณภักดี
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายธีระวัฒน์  รอดรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดไม้ฝาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายธีรัตน์  คำศรี
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายนภดล  แสงพรม
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงนรมน  จิตรา
ป.6
โรงเรียนบ้านหลังเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายนราวิชญ์  บัวผัน
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายนฤเทพ  จีนสมส่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านหลังเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายนฤพันธ์  วรรณวัตต์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงนฤมล  ภูววิทวัส
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงนลินทิพย์  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงนัฐฑริการ์  ลัวนดี
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายนัตติกร  ธัญญพันธ์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงนันท์นภัส  คชวงศ์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงนิชา  เกตุประกอบ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงนิชาภัทร  ปลอดทอง
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงนิชาภา  บุญนายก
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายนิติภูมิ  รอดกสิกรรม
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงเนตรชนก  แซ่ตัน
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงบวรวรรณ  ลีหะสุนนท์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายบุณยกร  วิวัฒนานุกูล
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงบุณยาพร  ราชเดิม
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงบุษราคัม  มณีโชติ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ฉิวน้อย
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีเทพ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงเบญจศิริ  ศรีชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน 6 ชั้น 3 หมายเลขห้อง 632 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
426
เด็กหญิงปฐมาวดี  บรรณกิจ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงปณาลี  ศรีจันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหลังเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงปณิดา  เทียมแก้ว
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงปณิตา  จิตรอักษร
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงปทิตตา  ด้วงแก้ว
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงปนัดดา  นาคมาตย์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายปภังกร  ประพันธ์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงปภาวรินท์  ทองประดับ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงปภาวรินท์  สงนวล
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายปรเมศวร์  ขาวนิ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงประกายวรรณ  ทองผอม
ป.6
โรงเรียนบ้านหลังเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงประถมาภรณ์  แดงนา
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงประไพวรรณ  ไชยคง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงประภัสสร  คงยง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงปราณปริยา  สงคราม
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงปริณดา  วาริณสะอาด
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงปริยากร  กาเยาว์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายปริวัฒน์  ศรีหนู
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายปวริศร  เดชภักดี
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงปวริสา  คตรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายปวเรศ  ช่อวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงปวันรัตน์  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงปวีณนุช  ผนึกทรัพย์สกุล
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงปวีณ์นุช  คงขำ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายปัญญพล  ปัญญโชติกุล
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายปัญญวัฒน์  จันทร์ส่องแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงปัณณธร  บุญถาวร
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายปัณณวิชญ์  แซ่โล้ว
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงปัณณิตา  วรรณบวร
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงปัทมาพร  คดรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงปาณิศา  แก่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงปาลิกา  เกตทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงปิ่นมณี  ชนะภัย
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงปิ่นมุก  ศรีเพ็ญ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงปิ่นฤทัย  แซ่หลิว
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน 6 ชั้น 3 หมายเลขห้อง 633 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
461
เด็กหญิงปิยวรา  วงศโต
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงปิยะธิดา  สิทธิชัย
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงปุญญิศา  ชะนะพาล
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงเปมิกา  ทรงศรี
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงเปรมวิภา  เยาว์ดำ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายเปี่ยมพร้อม  หลัดกอง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายผไทยเทพ  สังข์แก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายพงศธร  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายพงศ์ปณต  สังขโชติ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายพงศภัค  จรเสมอ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายพงศ์ศรัณย์  จิตตะปาโณ
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายพงศ์สุรินทร์  กลิ่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายพชร  เพ็ชรหนุน
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงพชรพร  จงใจ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงพชรพรหมพร  ทองประดับ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายพชรพล  พรหมอินทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายพนธ์วิสิทธิ์  คงพล
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงพรทวิลาภ  เล่งจิ้ว
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงพรไพลิน  รุ่งเจริญพัฒนกิจ
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงพรรณภัทร  ทองนอก
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงพรรณวรินทร์  รัตนแก้ว
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายพรหมนรินทร์  กิจสวน
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงพรอนงค์  หลงละเลิง
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงพริสร  ชุมนาคราช
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายพฤติพงศ์  ด้วงสีเกาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหลังเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงพลอยชมพู  ฉุ้นย่อง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงพลอยชมพู  ตันติฉายากุล
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงพัชรพร  เจริญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายพัชรพล  เพชรสุข
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงพัชรวี  แทนสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงพัชราภา  คงสง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงพัชราลักษณ์  พลภักดี
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงพัณณิตา  จันทร์ประกอบ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงพัณณิตา  นกศรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงพัทธานันท์  ทองแก้ว
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน 6 ชั้น 3 หมายเลขห้อง 634 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
496
เด็กชายพัสกร  นันตะบุตร
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงพาณิภัค  หะหมาน
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงพาทินธิดา  ชูจิตต์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงพาทินธิดา  โรวัฒน์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงพิชชาพร  เมืองช่วย
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงพิชญ์ชญาดา  โสทร
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงพิชญพัชญ์  แก้วจีน
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงพิชญ์สินี  หีบเพชร
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงพิชญาภา  ไชยบุตร
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงพิชญาภา  หมุนกลับ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงพิชาทา  นางหลาด
ป.4
โรงเรียนบ้านหลังเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงพิชาทา  มากวุ่น
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงพิชามญชุ์  พงษ์มาก
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงพิมนภา  สามชุม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วังหิน
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงพิมพ์พิมล  พูดเพราะ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  อ่อนชาติ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ณะพิบูลย์
ป.4
โรงเรียนบ้านหลังเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เวชสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คิดถูก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงพิยดา  จิตรอักษร
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงพิริยากร  ช่วยบำรุง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายพิสิษฐ์  ทองยิ่ง
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายพีรพัฒน์  โอมณี
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายพีระภัทร์  หัสวาที
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เมืองสุด
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงแพรวา  จันทร์แดง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายภรภัทร  โคตอนันต์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงภริดา  สุทธิธรรมานนท์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงภัชภิชา  วุ่นดี
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงภัทรชา  จันทร์แย้ม
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงภัทรธิดา  รอดความทุกข์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงภัทรวดี  ทองชิดเชื้อ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงภัทรวดี  บุญชิต
ป.5
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เอี่ยมอักษร
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน 6 ชั้น 3 หมายเลขห้อง 635 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
531
เด็กหญิงภัทราพร  บุญถาวร
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงภัทราภรณ์  จิตรอักษร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายภาคิน  บุญแสวง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายภานุรุจ  ชัยเวทย์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายภานุวิชญ  อนุศรี
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายภานุวิชญ์  จันทร์โพธิ์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายภาสกร  อินทรักษ์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายภูชาติ  จันทร์กระจ่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านหลังเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายภูตะวัน  ศรีเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายภูธเนศ  แผ้วผ่องศรี
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายภูมินิเวศ  สมาธิ
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายภูมิพัฒน์  จุ้งลก
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายภูริพัทธ์  แกล้วกล้า
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายภูริภาคย์  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายภูวดล  สำนักเหยา
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายภูวิศ  ทองศักดิ์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงภูษณิศา  นวลนาค
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงมนจิรา  จันทร์พุฒ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงมนัญชญา  อาจมีแก้ว
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงมนัสนันท์  เลขะจิตร์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ปัญญาวุธ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายเมธีธนา  พลอินทร์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงเมริศา  ทองประกอบ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายยศกร  พุดทรา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายยศธร  อาจชอบการ
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายยศพงศ์  จุ้งลก
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายยศพล  ชนะพล
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายรวิภัทร  เลี้ยงสกุล
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงรวีวรรณ  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายรัชตะ  แก้วเกื้อ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงรัชนีกร  ช่วยทอง
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  แก้วประชุม
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงรัตติกานต์  พูนเกิด
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงรัตติกาล  จีนประชา
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  หมื่นสนิท
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน 6 ชั้น 3 หมายเลขห้อง 636 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
566
เด็กหญิงรัตนาวดี  หีมเอียด
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงรัตศสุภา  สืบสังข์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงรุ่งทิวา  เมตตาจิตร
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงรุ่งรดา  ไทยกลาง
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงรุจิรัฏฐ์  ชัยเวทย์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายเรืองเดช  ศรีโภคา
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายฤทธิเดช  สีรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงลักขณาภรณ์  มณี
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงลินไลลา  วงศ์เหลือง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงลีลาวดี  แสงศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดไม้ฝาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงลีฬหวิชญ์  เทพนิมิตร
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายวงศกร  ทองปรวน
ป.6
โรงเรียนบ้านหลังเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายวงศธร  สวิญญาณกทรัพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านหลังเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีหมาน
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงวรนิษฐา  จันทร์ผุด
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงวรรณพร  บุญวรรณา
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงวรรณิษา  มากนคร
ป.4
โรงเรียนบ้านหลังเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงวรฤทัย  สุขเสน
ป.4
โรงเรียนบ้านหลังเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงวรัชญาน์  ชูสังข์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงวรัชยา  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กชายวรินทร  แก้วชู
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงวรินทร  ประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงวริศนา  ช่วยหนู
ป.6
โรงเรียนบ้านหลังเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงวริศรา  เอกดิลก
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงวฤชพร  อินนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายวัชรัตน์  แดนโคกพลา
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายวัชรินทร์  ศิลป์เจริญ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงวิชญาดา  อนันต์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงวิภรณ์รัตน์  ปานจนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านไชยภักดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงวิลาสินี  สงแทน
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กชายวีรพงษ์  ย่องเส้ง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายวุฒิกร  ว่องไว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายวุฒิภูมิ  ผดุงสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายศรวิสิทธิ์  ปัญญาวุธ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงศรัณญา  ประมวลศิลป์
ป.6
โรงเรียนบ้านหลังเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน 7 ชั้น 1 หมายเลขห้อง 711 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
601
เด็กหญิงศรุตา  ประจบ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงศวรรยา  ชัยพลเดช
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงศศิกานต์  ช่วยชีพ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงศศิชา  สละมั่น
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงศศิณัฎฐ์ฐา  รักษาศรี
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงศศิธร  สุขสม
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงศศินันท์  สละมั่น
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงศศิรัศมิ์  ชูเมือง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงศศิวิมล  น้ำผุด
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงศิรดา  จันทร์เพชร
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงศิรประภา  กอบกิจ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงศิริทิพย์  ทองแก้ว
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงศิโรรัตน์  ส่งแสง
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายศิวกร  ชัยเดช
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงศิวภา  รุ่นไวยวุฒิ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายศิวรักษ์  สิ้นทุกข์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายศิววงศ์  ผลิผล
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงศุภรัตน์  ช้าชำนาญ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายศุภวิชญ์  เพชรรักษ์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ช่วยชูศรี
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงศุภาวรรณ  คงชูศรี
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงศุภิศรา  แก้วคุ้มภัย
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงศุภิสรา  เครือเอียด
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายสรธร  อ่อนเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กชายสรวิชญ์  เข้มทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหลังเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายสรวิชญ์  เจียรบุตร์
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายสรวิศ  สุขศรีเพ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านหลังเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายสรายุทธ์  เกลาเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงสรินที  โปจุ้ย
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงสโรชา  ทองประดับ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงสลินทิพย์  ราชเดิม
ป.6
โรงเรียนบ้านหลังเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงสวิตตา  ลิ้มหยัด
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงสัณห์สิริ  ดำเกาะ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงสาธิดา  เอียดทวน
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายสิทธิพล  คงแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านหลังเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน 7 ชั้น 1 หมายเลขห้อง 712 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
636
เด็กชายสิทธิศักดิ์  สุขเสน
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงสินีนาฏ  กลับหน่วง
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายสิรดนัย  แสงหิรัญ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายสิรวิชญ์  คงธัญธรรม
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายสิรวุฒิ  รุณแสง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงสิริกัญญา  บุตรเวช
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงสิริณภัทร  ยอดชุม
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงสิรินยา  เสียมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงสิรินันท์  ห้วยฮวด
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงสิริยากร  เจริญราศรี
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงสิริวิมล  รองเมือง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงสิรีธร  เรืองพุทธ
ป.6
โรงเรียนบ้านไชยภักดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงสุชาดา  แก้วหยด
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีสมัย
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงสุนันทา  ศรีเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านหลังเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงสุปรียา  ทิมกลับ
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงสุพัตรา  หนูนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านหลังเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงสุพิชชา  อินทร
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  รัตนาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงสุภมาส  พูนเกิด
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงสุภัสสร  เอียดบาง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงสุภาสินี  รักเลิศ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงสุรางคณา  นวลมะโน
ป.6
โรงเรียนบ้านในปง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ธีวาธร
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงเสาวณี  ชุมนาค
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงโสฐิดา  หนูส่ง
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงหนึ่งนัดดา  การะแก้ว
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงหนึ่งปรารถนา  อ่อนชื่นจิตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุทโธ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงหฤทชนัน  ชุมศรี
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กชายหฤษฎ์  นุ่มนวน
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงอชิตา  จันทร์ดำ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายอชิรวิทย์  เพ็งพอรู้
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงอธิชา  กิจสวน
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงอธิชา  จันทร์ชุม
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน 7 ชั้น 1 หมายเลขห้อง 713 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
671
เด็กหญิงอธิชา  โชติรัตน์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงอธิชา  เพชรจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงอนันตญา  อุดหนุนกาญจน์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายอนุพงศ์  ไชยทอง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงอภิชญา  ชุมอักษร
ป.4
โรงเรียนบ้านหลังเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงอภิชญา  สุขการ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงอภิญญา  เพ็ชรแสง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายอภิวิชญ์  โกศล
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายอภิวิชญ์  หัสบงกฏ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงอรจิรา  พรหมเกิด
ป.4
โรงเรียนบ้านหลังเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงอรณิชา  สีนา
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงอรพิมล  คงเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านหลังเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงอรวิชญ์  เทพนิมิตร
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายอริย์ธัช  เจริญฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงอังศุธาดา  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงอัญชิษฐา  คำธร
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงอันดามัน  พรมเลิก
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กชายอัศดิน  จุ้ยเริก
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายอัศม์เดช  ชูคำ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายอัศม์เดช  หนูหวาน
ป.5
โรงเรียนบ้านหลังเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงอาฒยา  ขุนทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหลังเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายอามีน  นุ้ยตีเตบ
ป.4
โรงเรียนบ้านหลังเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายอิทธิกร  เมียนโอ
ป.5
โรงเรียนบ้านหลังเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กชายอินทรักษ์  อินทร์นิมิตร
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงอิสริยา  สุชาติพงษ์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงอุษามณี  คำมีผล
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายเอกภวิษย์  เศรษฐสุข
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กชายเอกสิทธิ์  หนูเมือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์