ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชกร  เกาะกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกชนิภา  ตันตยกุล
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกชพร  ไชยมล
ป.5
โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกชพร  สอิ้งทอง
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกชมน  ส่งเสริม
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกตัญญู  สีหะวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสามแยก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกนกขวัญ  ภูสีนาค
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกนกพร  เหมนเเก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกนกมน  รัศมีปาน
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกนกวรรณ  ชันวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกนกวรรณ  สงแสง
ป.6
โรงเรียนวัดนางประหลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกนกวรรณ  สิงห์อินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกนกวลัย  สมาธิ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกมลทิพย์  ถ่ายย้วนกุล
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกมลเทพ  คุ้นเคย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกมลพร  ดำแก้ว
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกรกฏ  สุขหอม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกรกนก  เอียดยี่
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกรกฤต  พรมดาน
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกรณ์ศิวรัตน์  เต็งเฉี้ยง
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกรวัฒน์  อินนะ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกรวิทย์  อ่อนช่วย
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงกริษฐา  ข่ายม่าน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกฤตภาส  เทพทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายกฤตภาส  หนูสง
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงกฤตวรรณ  วรรณบวร
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายกฤตวัฒน์  บุญชูวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงกฤตศิญา  หลงละเลิง
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายกฤติกร  อึ่งทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงกฤติกา  ทองรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงกฤติกา  นาคปนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงกฤติกา  อังเชย
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายกฤติน  พันธุมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายกฤติพงศ์  เกื้อเดช
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกฤติพงศ์  หกสี่
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์  แสงแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงกฤษณา  เอียดชูทอง
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายกฤษนล  อินดุรุส
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงกษมา  ทองศักดิ์
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายกษิดิ์เดช  ศรมณี
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายกษิดิศ  แก้วสกุล
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงกษิรา  บรรลือพืช
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงกษิวิวรรณ์  ตันวิมลรัตน์
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายก้องกิดากร  สุขจีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายก่อธีรศักดิ์  พลนาค
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงกัญจรัตน์  คุณาวงศ์เดช
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงกัญชรส  รักษศรี
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงกัญญณัช  กิตติธรโภคิน
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงกัญญภรณ์  ชูสกุล
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงกัญญ์วรา  อายุสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เยาว์ดำ
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงกัญญานันท์  ชูเนตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงกัญญาพัชร  บริพันธ์
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงกัญญาภัค  คงชุม
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงกัญญาภัค  ไพริน
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงกัญญาภัค  มงคล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงกัญญาภัทร  เดชกมล
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงกัญญารีย์  ชูชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงกัญญาวีร์  รอดกอ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงกัญพัชญ์  หมั่นถนอม
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงกัตติกา  เสนี
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงกันต์ธิดา  คงเมือง
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายกันตพัฒน์  บูรพาศิริวัฒน์
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายกันตวัฒน์  พิชัยรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงกัลชนา  แตะแอ
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงกัลยกร  ช่วยรุ่ง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงกัลยรักษ์  สีสุข
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ราชภิรมย์
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  ศรีไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ป.6/3 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงกาญจนา  รอดกอ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงกานต์ชนา  สีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงกานต์ณิชา  สิทธิชัย
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เกื้อแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ขาวสุข
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  จำนงค์ทอง
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายกิจติศักดิ์  รักษาชล
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายกิตติ  นพรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายกิตติกร  ยอดศรี
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงกิตติญารัตน์  สินธุ์อ่อน
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายกิตติพัฒษ์  เจือกโว้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายกิตติพิชญ์  ชูทอง
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายกิตติภูมิ  คงฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงกิตติยา  พัดลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายกิตติศักดิ์  ภัตศรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายกิติภพ  ยิ้มย่อง
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงกิติยารัตน์  ไกรเทพ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายกิติศักดิ์  ยาระงับ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงกุลรวีร์  หลงกูนัน
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงกุลรัตน์  แสงสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงกุลิสรา  คงเซ็น
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงเกตน์สิรี  ภูมิประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงเกวลิน  รัฐการ
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงเกวลิน  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงเกสรา  จันทร์ดี
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายไกรวิชญ์  บุญเย็น
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงขวัญกมล  ชูอ่อน
ป.4
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงขวัญแก้ว  ชูทวี
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงขวัญจิรา  นาภูมิ
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงขวัญชนก  นวลประสงค์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงขวัญทรัพย์  ศิริเมก
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงเขมจิรา  หนูดี
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายเขมทัต  เกตดำ
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงเขมิกา  อินทรวิเศษ
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายคณพศ  เลิศวรภัทร
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ป.6/4 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงคณิตา  ขาวสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายคเณศ  กิตติบุญญาทิวากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายคมสัน  ตันติวัฒนกุลชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายคัคเนศ  เอียดนาค
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายคุณานนท์  กาหยี
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงแคทรีน  โทมัส
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงงามบุญ  เหมมาชูเกียรติกุล
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายจตุพัฒน์  จินดาแก้ว
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายจตุรภัทร  เอียดแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงจรรยา  อ้นทอง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงจรัสศรี  นานอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายจอมไท  โตทับเที่ยง
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายจักรกฤษณ์  ขาวเรือง
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายจักรกฤษณ์  รักษา
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายจักรภัทร  วิฑูรชาตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายจักริน  อินทองมาก
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายจักรินทร์  เกิดดี
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงจันจิราณี  รักหนู
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายจันทน์ผา  พูลสิน
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  เลิศศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงจันทรรัตน์  เกตุพงษ์พันธ์ุ
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงจันทรัสม์  เธียรโชติ
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงจิณณพัต  สงช่วย
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ตุกล่อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงจิดาภา  หนูแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงจิตรลดา  เพ็ญรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงจินตาณัฐ  แซ่จั้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงจิรธิดา  ไทรงาม
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงจิรนันท์  ทองหยู
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายจิรเมธ  ทองรอด
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงจิระประภา  แซ่เซียว
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงจิระวดี  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายจิรันธนิน  จริงจิตร
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงจิราพัชร  พริกแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงจีรนันท์  ดวงเดือน
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ป.6/5 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จ่าวิสูตร
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทองปาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงจุฑามาศ  ชาญณรงค์
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงจุฑามาศ  เทพหยอม
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงจุฑามาศ  มากจุ้ย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายเจตนิพัทธ์  แสงศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายฉันทพัฒน์  ศรสลักศิลป์
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงชญาดา  ไกรนรา
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงชญาดา  ศรีวะรมย์
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงชญานิศ  ด้วงนุ้ย
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงชญานิศ  สังข์สกุล
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงชฎาพร  โชติกมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงชฏาวรรณ  ชูเชิดรัตน์
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายชนกนันท์  แก้วพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงชนกนันท์  จิตบุญ
ป.6
โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงชนกนันท์  ทิ้งเหม
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายชนกันต์  ซ่วนยุก
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายชนภัทร  เพ็ชรประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายชนะชัย  ณ น่าน
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงชนัญชิดา  ชัยเสนี
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงชนัญชิดา  นาคพล
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงชนัญชิดา  หาทูล
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายชนาธิป  โส๊ะขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงชนาภัทร  ช่วยเหมือน
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายชนาภัทร  โส๊ะขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายชนาเมธ  ไกรเกรอะ
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงชนิกานต์  ลือชัย
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงชนิดา  ทองใบ
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงชนิษฎา  จำปา
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงชมพูนุช  ด้วนเล็ก
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายชยางกูร  ตันติอธิชา
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงชยานันท์  ชนสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงชยาภรณ์  เพชรสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงชยาภรณ์  ศรีไทย
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงชลธิชา  แซ่อึ่ง
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ป.4/1 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงชลธิชา  อุ่นนุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงชลธิณี  กำเนิด
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายชลธี  ศรีวรรณ
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงชลพรรษ  คำนวน
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงชลินทร  เมืองแก้วกุล
ป.6
โรงเรียนวัดน้ำผุด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายชวกร  สุนทรทรัพย์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงชวิศา  เชื้อขำ
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงชัญญานุช  เชยชื่นจิตร
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงชัญญานุช  แสงดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายชาคริต  จันทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายชาคริต  ตะนังสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงชาลิสา  เชยชื่นจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงชาลิสา  นุ่นสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงชาลิสา  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงชิญานี  บุนนาค
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายชินภัทร  จำปา
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายชินภัทร  เพ็ชรฉุย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายชินาธิป  มิตสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายชิราวุธ  ขอยึดกลาง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์สุด
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงชุติมาศ  หนูเรือง
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงโชติกา  เกิดทวี
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงโชติกา  พิบูลธรรมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงโชติมา  บุญตา
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายไชยพัฒน์  เต็งเฉี้ยง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงซีรีน  จิตรเที่ยง
ป.6
โรงเรียนบ้านสามแยก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงฌิชานันท์  เชยชื่นจิตร
ป.6
โรงเรียนวัดนางประหลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงญาณิศา  ล้วนเส้ง
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงญาณิศา  หลักดี
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงญาดา  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงญาดา  นิลละออ
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงญาดา  สังข์สกุล
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายญาตาวี  โส๊ะขาว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงญาตาวีดา  บัวแดง
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงญานัทธ์บุษย์  มาศศรี
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ป.4/2 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงญานิศา  พนากิตติ
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายฐานนันท์  แก้วละเอียด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงฐานัชฌา  สามสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายฐานันดร์  เอี่ยมประเสริฐกุล
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงฐิตาพร  พงศ์พิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ศิริพานิชย์
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงฐิตารีย์  จิตรรงค์
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงฐิติกานต์  ปานยัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายณชพล  ขวัญทอง
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายณพชร  ทองนอก
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงณพัฐอร  เย็นยีเอส
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงณภัทร  สีสว่าง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงณมลพรรณ  นวลนก
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงณัชชา  ส่งเสริม
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงณัฎกมล  เครือฮ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงณัฎฐ์ชญา  ทองงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  นุ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พานิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สิทธิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วรรณวัตร
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินนุ่น
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงณัฏฐพร  ศรีปราง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงณัฏฐาวารี  รอดสุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายณัฐ  โมทะกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายณัฐกร  ผลเศรษฐี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายณัฐกฤต  จำนงค์
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงณัฐกฤตา  มัจฉาเชี่ยว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงณัฐกฤตา  รักษ์ศักดิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายณัฐกิตติ์  เรืองเดช
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงณัฐกุลวดี  แตะแอ
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายณัฐชนนท์  หนูวงค์
ป.6
โรงเรียนวัดนางประหลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงณัฐชยา  มุสิกขะพันธ์
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงณัฐชยา  วัฒนะกิจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงณัฐชา  บุญฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงณัฐชานันท์  ทองระหมาน
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ป.4/3 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายณัฐฐากร  กาเยาว์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่โค้ว
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงณัฐณิชา  นาทุ่งนุ้ย
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงณัฐณิชา  พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงณัฐณิชา  สงขาว
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายณัฐดนัย  เหวนา
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงณัฐถิรา  สุขขะ
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงณัฐธยาน์  พลแสง
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงณัฐธัญญา  สิทธิชัย
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองคำแทน
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงณัฐธิดา  พุ่มช่วย
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงณัฐนรี  เพชรเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงณัฐนรี  เพียรอนุรักษ์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายณัฐนันท์  ขวัญกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายณัฐปคัลภ์  นุชม่วง
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  คิ้วนาง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายณัฐพล  จันทร์มัด
ป.6
โรงเรียนวัดนางประหลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายณัฐพล  ชูพูล
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายณัฐพัฒน์  เทพทวี
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายณัฐภัทร  แสงประดับ
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายณัฐภาค  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงณัฐมน  ชูสังข์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงณัฐยา  รักษาสรณ์
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงณัฐรดา  กกแก้ว
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงณัฐวดี  เก้าเอี้ยน
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายณัฐวรรธน์  บุญยะผลึก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายณัฐวรรธน์  เส็นหละ
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงณัฐวรา  ทองระหมาน
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ชูเชิด
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายณัฐวัฒน์  ตรีรัตนพันธ์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายณัฐวัฒน์  ผอมปิด
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงณัฐิกานต์  เครือเพ็ง
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงณัฐิดา  บานชื่น
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงณิชกานต์  ภัคเฉย
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงณิชชา  ตะบูนพงศ์
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ป.4/4 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงณิชฐากรณ์  คงยิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงณิชมน  เยี่ยงกลาง
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงณิชา  ชัยเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงณิชา  ทองส่งโสม
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงณิชานันทน์  ส่งส่อง
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงณิชานันท์  แก้วสะอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงณิชาภัทร  จิรศักยกุล
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงณิชาภัทร์  อำไพฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงณิชาภา  ถิ่นนัยธร
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายเณฐิพงษ์  อุยสุย
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงเณศรา  ราชนิกรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายดรณ์  จริงจิตร
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงดวงทิพย์  คงนคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงดารากมล  จันทรัฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงดุจดาว  ภู่กลาง
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายแดน ก๊อทฟรี่  มอสแดล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงตังค์ธนภรณ์  เกื้อรอด
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายติณณภพ  ศรีบวรวิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายตุลยวัตร  ผ่อนย่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายเตชินท์  วรพงศ์พัฒน์
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงทวินันท์  พิชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายทวีชัย  ทองสุก
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายทวีโชค  กาลานุสนธิ์
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายทักษ์ดนัย  เก้าเอี้ยน
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายทักษ์ดนัย  รักเหมือน
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงทักษพร  ไชยพลบาล
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงทักษอร  ฤกขะวุฒิกุล
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงทักษอร  อินทะศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงทัชช  บุญนิธิยรรยง
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายทัตเทพ  กาหยี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายทัตธน  จักรีลา
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงทัตพิชา  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงทัตพิชา  หนูวาด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายทินภัทร  ล่องฉ้วน
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงทิพวรรณ  บุญเกื้อ
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ป.4/5 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงทิพวรรณ  แป้นชุม
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายทิวากร  ชูประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายทีปกร  ดวงสุด
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายทีโม  ชวาร์ส
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายธณกฤต  เกิดสุข
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายธธิป  รุจิระนันทบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายธนกร  ธนูศิปล์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายธนกร  บุญโชติ
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายธนกฤต  โกเอี้ยน
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายธนกฤต  ขวัญรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายธนกฤต  คีรีรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายธนกฤต  จันทะโชติ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายธนกฤต  ตราชู
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายธนกฤต  ทองรอด
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายธนกฤต  นุ่นตา
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายธนกฤต  เลขะพจน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายธนกฤต  หลงละเลิง
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายธนกฤต  หุ้นย่อง
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงธนกานต์  เลื่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายธนชาต  คงสิน
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายธนทัศน์  บัวบาน
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายธนบดี  รัตนะ
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายธนบดี  ศรีจำรัส
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงธนพรพรรณ  ละเอียดการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายธนพัฒน์  สุระกุล
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายธนภัทร  ดีเป็นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายธนลักษณ์  ราชดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายธนวัฒน์  ราชเดิม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายธนวินท์  จันทร์ส่งแสง
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงธนัชญา  สุรมาตร
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายธนัญกร  พันธ์กุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายธนัญกร  สังวรกิตติวุฒิ
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายธนัท  ยงคมณี
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายธนาคิม  โงกเขา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายธนานันท์  สมาธิ
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ป.5/5 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายธนาพิสุทธ์  เพทาย
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงธนารีย์  อินขัน
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายธนาวุฒิ  ฝันรัก
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงธนิดาภา  ชายอีด
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงธมกร  วุฒิเดชารัตน์
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงธมนวรรณ  จาวิสูตร
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงธมลพรรณ  นวลนก
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงธยานี  จีนประชา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายธรรมธร  เลื่อนล่อง
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายธรรมวิทย์  จุ้งลก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงธรรษิภรณ์  นาทุ่งนุ้ย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายธราเทพ  ช่วยดำ
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงธราธิป  ชูทวี
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายธราพันธ์  รัตนพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสามแยก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงธัญกร  มานะพงศ์
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงธัญชนก  สุขสนาน
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงธัญญ์ชนัฐ  เก้าเอี้ยน
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงธัญญทิพย์  จันทร์เจริญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ครชาตรี
ป.6
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ธัมมัญญู
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงธัญญารัศม์  ทรัพย์สิน
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงธัญพิชชา  วรรณรักษ์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เพ็ชเซ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงธัญรดา  เหลือรักษ์
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ขวัญทอง
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงธันชนก  วาจี
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงธันย์ชนก  เกตุดำ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงธันย์ชนก  คล้ายสังข์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายธันยธรณ์  ทางเจน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายธันยพงศ์  ขวัญนิมิตร
ป.6
โรงเรียนวัดนางประหลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงธันยพร  สุขรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านสามแยก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงธันยรัศมิ์  ทองส่งโสม
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายธามนิธิศ  นวลแก้ว
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายธาวิน  ศรีศักดิ์นอก
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ป.5/4 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงธิดารัตน์  สิงห์แก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายธิติพงศ์  ไทรงาม
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงธิวาภรณ์  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายธีธัช  มัณฑนาสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงธีรกานต์  สินยัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงธีร์จุฑา  ชาปาน
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายธีรโชติ  จำปา
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายธีรดนย์  สุวรรณกิจ
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงธีรดา  คงไหม
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายธีรเดช  จิตรขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายธีรเดช  พลวัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายธีรเทพ  สิทธิชัย
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายธีร์ธวัช  เสียมไหม
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงธีรนาฏ  ศรีใส
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายธีรภัทร  แก้วประชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายธีรภัทร  เปาลิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายธีรภัทร์  พัฒนา
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายธีรเมท  คงอิน
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายธีรเมธ  หัวเขา
ป.6
โรงเรียนวัดน้ำผุด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายธีระเมธ  ช่วยชะนะ
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายธีระวัฒน์  เกิดตลอด
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายธีรัตม์  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายธีรัภัทร  สุทธิพล
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงเธอธาวัลย์  เจริญกุล
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายนคเรศ  ปานเนียม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงนงณภัส  เพ็งเกต
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงนงนภัส  ขาวดี
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายนนทพร  เชยชื่นจิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายนนทพัทธ์  คงนคร
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายนนทพัทธ์  อินทกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงนนทวรรณ  ไชยการ
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายนนน  รอดสุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายนพกร  แก้วสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายนพคุณ  เมฆสกุลวงศ์
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงนพรัตน์  สีดอกบวบ
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงนพัสร  อินทร์สงค์
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงนภสร  ฤทธิไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายนภัสกร  ดาบเขียว
ป.4
โรงเรียนบ้านสามแยก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงนภัสรา  เหมือนเลื่อน
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงนภาพร  ทองแจ้ง
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงนภาพรรณ  สีแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงนรภัทร  อภัยพงศ์
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายนราธิป  ยิวสิว
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายนราวิชญ์  เกปัน
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงนริศรา  รัตนโสภา
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงนริสสา  ยุ่งยั้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงนรีกานต์  ประทุมชาติ
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายนรุตม์ชัย  เพชรสุด
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงนลพรรณ  คงเอียด
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงนลิน  สุวรรณเทพ
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงนลินญา  บุญจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงนวพร  เดชนุ้ย
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงนวินดา  อยู่อำไพ
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงนัทชา  นุ่นเเก้วสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายนัทธวัฒน์  สุนทรีวงศ์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงนันท์นภัส  ธนเดชาสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงนันทนัช  ขวัญทอง
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายนันทพัทธ์  นาดอน
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงนันทริการ์  ทองดีสุนทร
ป.5
โรงเรียนบ้านสามแยก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงนันทิพร  ชูสังข์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงนันทิพร  วรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายนันพิพัฒน์  สมาธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงนาเดีย  เอียดดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงนาริน  หมุนเเทน
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายนาวา  ทองมีขวัญ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงน้ำทิพย์  คล้ำเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงน้ำทิพย์  เลี่ยนยงค์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงนิชาพร  บ่ายเส็ง
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงนิชาภัทร  สุทธินนท์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายนิติกร  สมบัติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงนิติยา  ปิ่นทองพันธ์
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงนิธิกานต์  แสนศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงนิภาพร  สีสาย
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงนิวาริน  หมวดทองอ่อน
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงนิศ่ารัตน์  แซ่เอียบ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงนีรชา  ชัยทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงนุชวรรณ  จุมี
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงเนตรนภา  อัดซิ้น
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงเนตรนรี  พุฒนวล
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงเนติกาญจน์  ฤกษ์รัตนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายบัญญพนต์  โมรา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงบุญญานุช  แซ่ลี้
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงบุญญิสา  รักซ้อน
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงบุณยนุช  นิลวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงบุณยวีร์  ไชยมล
ป.6
โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงบุณยานุช  แก้วพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงบุณยานุช  ทองดี
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงเบญจฑิตา  ยอดนุ้ย
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงเบญญาภา  แก่นอินทร์
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงเบญญาภา  ทรัพย์เหลือ
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงเบญญาภา  เรืองกุล
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงเบญธิดา  จิตรหลัง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงใบเฟิร์น  โพธิ์ทิพย์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  กวยสกุล
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงปฏิญญา  สีดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายปฐพี  เฮียนฮะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงปฐมาภรณ์  อยู่คง
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงปณชญา  เกียรติเมธา
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายปณต  พิพัฒกุล
ป.4
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงปทิตตา  แซ่จุ้ง
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงปทิตตา  เสียมไหม
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงปนัดดา  ชัยวิเศษ
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงปนัดดา  เเสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงปพิชญา  กิ่งเกาะยาว
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงปพิชญา  จรูญศักดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงปพิชญา  พรหมนรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายปภากร  วงศ์ทอง
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงปภาดา  ร่าเหม
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงปภาดา  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงปภาวรินท์  โททอง
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายปยุต  พุ่มบ้านเซ่า
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายปรเมศวร์  เอ็มเอ็ม
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายปรเมษฐ์  ขวัญเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายปรเมษฐ์  นุ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงประทานพร  ฉิมเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านสามแยก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงประภัสสรณ์  แคล้วภัย
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายประวิศว์  โฟฉิว
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายปรัตถกร  เรืองฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายปรันต์พล  เส้งรอด
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงปริณดา  จริงจิตร
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงปริตตา  ศิวิลัย
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงปริยากร  พิมสวน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงปริยาภัทร  จันสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงปรีญาวรรณ  ขุนปราบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงปลายฟ้า  เก้าเอี้ยน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงปลื้ม  ไกรสุรสีห์
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงปวริศา  ทองแจ้ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงปวันลภัส  บริพันธ์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงปวิชญา  ณรินทร์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงปวิชญาดา  ชัยสุข
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงปองกานต์  วรแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายปองคุณ  จาตุรพันธ์
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายปองภพ  เขียวเล็ก
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายปัญญพงษ์  เกิดคง
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายปัญญพัฒน์  เศรษฐวรพันธ์ุ
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายปัญญากร  ธวัชสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงปัญญาวีร์  เสียมไหม
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงปัญฑารีย์  กองเม่ง
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงปัณชญา  จักราช
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงปัณฑารีย์  จิตรไมตรีเจริญ
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ป.1/1 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงปัณฑิตา  ชุมวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงปัณฑิตา  ชูชนะ
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายปัณณทัต  วิระพรสวรรค์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายปัณณวัฒน์  เจือกโว้น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายปัณณวัฒน์  เองชวน
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายปัณณวิชญ์  พันธุเล่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายปัณณวิชญ์  เส้งขาว
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายปัณณวินท์  สารสินพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายปัณณสิส  สกุลไทย
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายปัทเมศย์  เปรี้ยวปี
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงปาฏลี  ต้องหุ้ย
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงปาณิศา  ชัยเพชร
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงปาณิศา  สารมาศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงปาณิสรา  จิระตราชู
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงปานชีวา  สมัครกิจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงปานไพลิน  ไกรเทพ
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงปาราวตรี  อภัยพงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงปาริฉัตร  ลีทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงปาริชาต  ตั้งคำ
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงปารียา  ชำนาญจิตร์
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงปาลิดา  สะดา
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงปาลิน  บัวทอง
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงปิณิดา  บ้านโคก
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงปิ่นมณี  เก้าเอี้ยน
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงปิยธิดา  ตั้งถึงถิ่น
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายปิยพัทธ์  ปานพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงปิยมน  อ้อเอก
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงปิยมนต์  งามสิน
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงปิยะธิดา  ทองโอ
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงปิยะธิดา  สนิทปู่
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงปิยะนันท์  จันทรไกร
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงปิยะมาศ  อโณทัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายปุญญพัฒน์  วุ่นคง
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงปุญญิศา  ประสาร
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายปุณฑ์นภัทร์  ยอดบุตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ป.1/2 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายปุณณวิช  สิทธิฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายปุณณวิชญ์  เกิดภิบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายปุณยวัจน์  เพ็งแก้ว
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงปุณยวีร์  ทองรอด
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงปุณยวีร์  สินอ่อน
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงปุณิกา  เลขะพจน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ปานแก้ว
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงเปรมขวัญ  เต็งรัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงเปรมยุดา  ซ้ายคำ
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงเปรมยุดา  ฤทธิ์หมุน
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงเปี่ยมสุข  แซ่เลี้ยว
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงไปรยา  ด้วงช่วย
ป.5
โรงเรียนบ้านสามแยก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงผลิกา  คงเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กชายพงศกร  คงสมุทร
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายพงศกร  วังผือ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายพงศกร  สุขเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายพงศกร  เอียดทวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายพงศธร  ปัญญาสิทธิกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายพงศ์พัทธ์  ดีหมีน
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายพงศ์รพี  พรศิริวงศ์
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายพงษ์ธวัช  ชูศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายพงษ์เพชร  ช่วยหนู
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายพชรกร  คงมา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงพชรพร  ช่วยชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายพชรพล  พงษา
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงพนัชกร  นวลนิ่ม
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงพรชนก  ชัยเพชร
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงพรชนิตว์  พจนาพรเจริญคุป
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงพรญาณี  แสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงพรธิตา  ทางเจน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงพรนภัส  เก้าเอี้ยน
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงพรพรหม  แซ่โค้ว
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงพรพิมล  เวชสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายพรพิศุทธ์  จันทร์แจ้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงพรมีสุข  คลายทุกข์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ป.1/3 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงพรรณติมา  สุขคง
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงพรรณปพร  เสวกะ
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงพรรษชล  ควนวิไล
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายพรรษิษฐ์  ชัยเเก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงพริสร  ยินห้อง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงพลอยลินดา  เอี่ยมสารี
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายพลาธิป  ไขยเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงพวงเลขา  เลขานุกิจ
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงพศวีร์  สัตบุตร
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายพสุธร  แซ่โล้
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  เตชะโต
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงพัชญ์ทิตา  ไพพงศ์
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายพัชร  ปัตตานี
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงพัชรณัฏฐ์  เพชรอินทร์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงพัชรมณฑ์  บัวมาก
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงพัชรวรรณ  เหล่าลิ้ม
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงพัณณิตา  สังข์ชุม
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงพัทธนันท์  ก้าวสัมพันธ์
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงพัสตราภรณ์  บุญโชติ
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายพาทิศ  เขมะสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงพิชชาพร  ทองแป้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายพิชชาภรณ์  สีอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงพิชชาภา  เลิศวนวัฒนา
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายพิชญพงศ์  สิงหา
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กชายพิชญวัฒน์  สุขศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ทองรักจันทร์
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงพิชญา  งามขำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงพิชญากร  ดุลยกุล
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วเรือง
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงพิชญาภา  เศษสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงพิชญาวี  ตรังวรางกรู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงพิชญาวี  พลเดช
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายพิชเญศ  พลอยดำ
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายพิเชษฐ  ทองนุช
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงพิณพร  แก้วละเอียด
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ป.1/4 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กชายพิตตินันท์  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายพิภู  ชาพรหมสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงพิมชนก  ฉิมเเสง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขุนนาค
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ธรรมโชติ
ป.6
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หยงสตาร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสามแยก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงพิมพ์ฤทัย  หะเทศ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  บุญชู
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  วิมลเมือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงพิรญาณ์  พานิชกุล
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงพิรดา  ทองสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายพิริยะพงศ์  บุญเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายพีรพัฒน์  คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายพีรพัฒน์  ดำสี
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายพีรภัทร  ศรีชัย
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงพีรยากร  ไทรงาน
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กชายพีรวัส  สัมพันธรัตน์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายพุฒิพงศ์  ล้อมคง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายพุทธิพงศ์  สังยวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงเพชรภาดา  ชูตรัง
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงเพชรลดา  เอียดชะตา
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คงบัน
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คุ้มรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชุมศรี
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ยอดทอง
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  เพชร์ชนะ
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ยิ้วเหี้ยง
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายเพทาย  วิโนทัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงแพรวา  นะมะ
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงฟ้าใส  พลายชุม
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงฟ้าใหม่  จันฝาก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงภคมาศ  บัวบาล
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กชายภคิน  แสงงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงภทรพรรณ  เดชสง
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงภวิกา  หนูหมื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ป.1/5 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กหญิงภัคกร  หนูเหมือน
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กชายภัคพล  วงศ์อักษร
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เพ็ชรเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กชายภัคสุวัจน์  นางสวย
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงภัททิยา  บุญทอง
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงภัททิยา  ภิรมย์ทอง
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงภัททิยาภรณ์  ยงค์สุทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงภัทธิดา  แซ่โซว
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายภัทรกร  ขาวบาง
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กชายภัทรดนัย  รำมนา
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กชายภัทรดนัย  เลขะพจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายภัทรพล  รุ้งพราย
ป.4
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงภัทรวดี  ชุ่มฉิมพลี
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงภัทรวดี  ปกครอง
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กชายภัทระ  รักไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ภักดี
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เล่าส้ม
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงภัทราพร  เอียดใหญ่
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงภัทราวดี  สุดภัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายภาคิน  นิคะ
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายภาณุวัฒน์  รอดกอ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงภาธรณ์  ธำรงค์เทพพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กชายภานุเดช  หนูจีด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายภานุรุจ  สินคีรี
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายภานุวัฒน์  พันธา
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายภานุวัฒน์  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายภาสกร  ทองสงวน
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พฤฒินันท์โชติกุล
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กชายภูธเนศ  เพ็งผอม
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายภูบดินทร์  เสือคำ
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กชายภูเบศวร์  แสงดำ
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายภูมิเทพ  จรัสจินดา
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กชายภูมิพัฒน์  ช่วยทอง
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายภูมิพัฒน์  ดำจุติ
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงภูริชญา  เนียมสม
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ป.2/1 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กชายภูริพัฒน์  เดชอรัญ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายภูรี  ศิริพันธ์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงภูษณิศา  ผ่องอำไพ
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงมณีษิกา  เหมือนเลื่อน
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงมธุริมา  บุรีนอก
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงมนัสนันท์  จูห้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงมนัสนันท์  เศรษฐพิศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงมารซี  หยังหลัง
ป.4
โรงเรียนบ้านสามแยก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงมินตรา  ศักติมันตรา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายเมฆปอนด์  นาคปุบผา
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงเมธาพร  ชาติเจริญ
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงเมธาวี  ศดานนท์
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงเมธาวี  อินอุ่นโชติ
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงยงธีรา  สันดำ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงยมลพร  ฟองพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงเย็นฤดี  ต้องชู
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงเยาวภา  ช่วยนุกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายรชกิต  ศุขเสงี่ยม
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงรชธร  จินดาวรรณ
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กชายรณกร  ชูอิน
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงรดา  วสุธรชัย
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงรตนกมล  เก้าเอี้ยน
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายรติวรรธน์  จันทโท
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงรวิษฎา  แก้วดำ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงรสธร  นวลจันทร์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงรักษิตา  หนูพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายรัชชานนท์  เพชรฉุย
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กชายรัชชานนท์  สงวนเกียรติ
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กชายรัตตินัย  จำรัส
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงรัตนาวดี  เอกวิลัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงรัตนิศา  คำธร
ป.6
โรงเรียนวัดน้ำผุด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงรินรดี  แก้วเรือง
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สังข์พราหมณ์
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงรุ้งวดี  อุทัยวัฒน์
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายเรวัต  พูดเพราะ
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ป.2/2 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กหญิงโรสนี  พยายาม
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กชายฤทธิไกร  ชุมเสด
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงลภัสรดา  อินทรฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงลลิชา  กังแฮ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงลักษณรัชต์  ทองนุ้ย
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงลักษณาภัทร์  อ๋องสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงลักษณารีย์  คงทองคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงลักษิกา  เนียมเกต
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงลักษิกา  ราชเดิม
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงลักษิกา  ศรมณี
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงลัลน์ญดา  จิตรา
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงลัลน์ลลิต  ทองรอง
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงลินลาวดี  ณ พัทลุง
ป.6
โรงเรียนบ้านสามแยก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงลินีวาลี  เสียมไหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กชายลีโอนารโด  ดิ ซีโร
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายวงศกร  ท่าสะบ้า
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กชายวชิรบดินทร์  ชูไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กชายวชิรวิชญ์  ช่วยเรือง
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กชายวชิรวิชญ์  เต็มวิริยะกุล
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายวชิรวิทย์  มักอาน
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงวนัชพร  กลันการ
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงวนัฐดา  หะจิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กชายวรกันต์  ทองสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงวรกาญจน์  สีนา
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงวรกานต์  นุุ่นขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงวรดา  แก้วละเอียด
ป.6
โรงเรียนวัดนางประหลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายวรท  ขวัญสิริดำรง
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงวรพิชชา  ทองหอม
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงวรรณกร  กรวรรณมณี
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงวรรณกร  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงวรรณวนัช  รัตนโชติ
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงวรรณวิศา  ดำจุติ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงวรรณิตา  นิลละออ
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงวรรวรา  วังสะจันทานนท์
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงวรวลัญช์  เมธาสิทธิ์วรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ป.2/3 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กหญิงวรัชญา  ขวัญนิมิตร
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กชายวรัชญ์  ฆังคะ
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงวรัชยา  สงเสือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงวรัญญา  สมาธิ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กชายวรากร  อโนทัย
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงวรางคณา  ขวัญเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงวรารัตน์  เอ้งฉ้วน
ป.6
โรงเรียนบ้านสามแยก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงวราลี  แก้วละเอียด
ป.6
โรงเรียนวัดนางประหลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กชายวรินทร  ฉุ้นย่อง
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงวรินทรา  รุ้งพราย
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงวริศรา  ทองเอียด
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงวริศรา  พรเดชอนันต์
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงวริศรา  หลักใหม่
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงวริษฐา  มากราช
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงวริษา  วิชัยวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กชายวัชรวีร์  วชิระวุฒิไกร
ป.6
โรงเรียนบ้านสามแยก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายวัชรากร  กลัวผิด
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงวัชราภรณ์  ชัยตรี
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงวาสนา  ทองรักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงวาสิณี  ทองระหมาน
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงวิชญาดา  วงศ์มาลัย
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายวิชยุตม์  โล่ซิวตัก
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายวิทยา  กลัวผิด
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงวิมลรัตน์  อั้นทอง
ป.6
โรงเรียนวัดน้ำผุด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงวิริลพัชร  ทางเจน
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กชายวิรุฬห์  ลีวัฒนาพงษ์
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงวิศรรัศมิ์  พันตะรักษา
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายวิษณุ  อ่อนคง
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงวีรวรรณ  รามพูน
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กชายวีรวุฒิ  อรุณพงศ์ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กชายวุฒิภัทร  จิตพงษ์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กชายวุธธิชัย  รักสังข์
ป.6
โรงเรียนวัดนางประหลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงศรณ์กัญจน์  ฤทธิ์โรจนธร
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงศรัญรัชย์  ทองย้อย
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงศรัณยพัฒน์  นิพัทธสัจก์
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ป.2/4 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กหญิงศศิกานต์  ทองเขียว
ป.6
โรงเรียนวัดน้ำผุด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงศศิกานต์  มลยงค์
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงศศินิภา  จิ้วตั้น
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงศศิวิมล  แดงชู
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงศศิวิมล  ธรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงศศิวิมล  สัตถาภรณ์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายศักดา  มัทยันต์
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กชายศักรินทร์  คชถิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงศิรภัทรสร  เพชรเล็ก
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงศิรภัสสร  สุฉายา
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กชายศิรวิทย์  นุ่นตา
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงศิราลักษณ์  นพวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กชายศิริโชค  มีแก้ว
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงศิริประภา  พิพัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ส่งเสริม
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงศิริวรรณ  เดชะ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงศิริวรรณ  เพชรฉุย
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายศิวกร  จิตรแจ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายศิวกร  เพ็ชรทิพย์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กชายศิวกร  ยิ้มไตรพร
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กชายศุกลวัฒน์  ผอมเขียว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงศุจินันท์  แก่นจัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กชายศุภกฤต  เก้าเอี้ยน
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กชายศุภกฤต  เขาบาต
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กชายศุภกฤต  ศรีไทยรักษ์
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงศุภกานต์  รักษา
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กชายศุภกิตติ์  หวังหลี
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายศุภชัย  ชัยมงคล
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายศุภณัฐ  เพ็งเทพ
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงศุภธวดี  รักทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงศุภวรรณ  สุสิคง
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กชายศุภวิิชญ์  นวลนิ่ม
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงศุภิสรา  ชูบัว
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงโศภิตา  ช่วยดวง
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงโศภิศา  บุญเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ป.2/5 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กชายษิริพักตร์  ทวิสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กชายสกลปรัชญ์  พุ่มก่อ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงสมิตา  พราหมเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงสมิตา  สิทธิฤกษ์
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กชายสรยุทธิ์  ชูยัง
ป.6
โรงเรียนวัดนางประหลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงสรัลญา  เสียมไหม
ป.4
โรงเรียนบ้านสามแยก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงสรัลนุช  เสียมไหม
ป.6
โรงเรียนบ้านสามแยก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงสรัลรัตน์  กิ่งจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงสรัลรัตน์  เพชรหนู
ป.6
โรงเรียนวัดน้ำผุด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงสลิลทิพย์  กล่ำศรีทอง
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงสวิชญา  ลิ่มอรุณ
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กชายสัณหวัจน์  อุดมเดชเจริญกุล
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กชายสันติกรณ์  เยาว์ดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงสายน้ำ  ชุติภาณุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงสาวิตรี  สาดเสงี่ยม
ป.6
โรงเรียนวัดน้ำผุด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กชายสิงหนาท  ศุภนาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงสิตานัน  ยิ้นเสน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กชายสิทธิกร  แรกคำนวณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กชายสิทธินนท์  ศิริพันธ์
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กชายสิทธิพล  ไชยศรีทา
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กชายสิทธิศักดิ์  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กชายสิรดนัย  จิตร์อักษร
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กชายสิรภพ  เกื้อภาระ
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กชายสิรภพ  ไชยศร
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กชายสิรภพ  สมาธิ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงสิรภัทร  มักคุ้น
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายสิรวิชญ์  จันทร์ฝาก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กชายสิรวิชญ์  อั้นซ้าย
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กหญิงสิรามล  ทองใหญ่
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงสิรามล  เพชรสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงสิริกัลยา  อารีรอบ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงสิริกานต์  ศีลประชาวงศ์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงสิรินภัส  หมันดี
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงสิรินรัตน์  ปานสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงสิริยากร  นวลละออง
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ป.3/1 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กหญิงสิริลักษณ์  ชูศรี
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงสิริสา  ว่องวุ่น
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงสุกฤตา  ช่วยรุ่ง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงสุกฤตา  ธรรมเสถียร
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงสุกฤตา  หนูแจ่ม
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงสุจินดา  ทองเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กชายสุชาครีย์  ช่วยราชการ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กชายสุชาครีย์  เหลียวพัฒนพงศ์
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงสุชานาฏ  บัวชุม
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงสุตาภัทร  ชูสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงสุทัตตา  ไชยรัตน์
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงสุธาสิณี  ศรีเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงสุธาสินี  กรดนุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงสุธาสินี  เดิมหลิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงสุธิณี  ปกครอง
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงสุธินันท์  ภักดี
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงสุธีกานต์  เสียมทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงสุนิสา  ไกรเทพ
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ไกรแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงสุพรรณี  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงสุพัตรา  ขุนทอง
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  นุชม่วง
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สีเหมือน
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงสุพิชญา  วรพงศ์พัฒน์
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กชายสุภณ  โสภณมงคลกุล
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงสุภัชญา  โสพล
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงสุภัสสรา  สั้นเต้ง
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงสุภาภรณ์  ภิรมย์ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงสุภาวดี  ซุ่นสั้น
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงสุภิสรา  ศิรเศรษฐบุตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กชายสุรการ  ไกรเทพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กชายสุริญาวุฒิ  ศรีประทีป
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงสุรีติกาน  นิลละออ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงสุวพร  แซ่ลิ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงสุวพิชญ์  จำปา
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ป.3/2 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
เด็กหญิงสุวภัทร  จักรัส
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงสุวรรณี  พฤฒิวิญญูู
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กชายสุวิจักขณ์  ปัจจุสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กชายสุวิจักขณ์  วงษ์จีน
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงสุวิตา  โคกตรัง
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กชายสุวิโรจน์  ศิลปษา
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กชายแสงธรรม  สุวิภาค
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงโสธิดา  เลื่อนล่อง
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กชายโสภณวิชญ์  ธีระกุลพิศุทธิ์
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กชายโสมนัส  จันดี
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงหทัยรัตน์  จันทร์ตุด
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงหนึ่งธิดา  หนูเซ่ง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นาดอน
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อ่อนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงหุสนา  ทรงเลิศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงอชิรญา  นุ้ยสี
ป.6
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงอฏิวรรณ  ไตรวงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กชายอดิเทพ  สังยวน
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กชายอดิศร  บริโท
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กชายอติกานต์  ขวัญเมือง
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงอติกานต์  จิโรจน์กุล
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กชายอติเทพ  อยู่พระจันทร์
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงอธิชา  บุญรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กชายอธิป  กิจวรรณธีร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กชายอธิป  ทองรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กชายอธิปัตย์  ศรีคง
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กชายอธิวัฒน์  ดิษฐะ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงอภิญญา  คงพรม
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงอภิณัฏฐา  ภักดี
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กชายอภิภู  ศุขเสงี่ยม
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กหญิงอภิรดี  หลีสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กชายอภิวัฒน์  แก้วลาย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กชายอภิสิทธิ์  ดิษฐอำไพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กหญิงอมลณัฐ  แก้วสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กหญิงอมลรฎา  เคนซา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ป.3/3 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
946
เด็กหญิงอมลรดา  กำเนิด
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงอมลวรรณ  พจนาพรเจริญคุป
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงอรกัญญา  ร่มทองคำ
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงอรจิรา  ธนะกมลประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงอรจิรา  ศิวิลัย
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กหญิงอรพรรณ  จู้ห้อง
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กชายอรรณกร  ถิ่นนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กหญิงอรวรา  บัวเรือง
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กชายอริย์ธัช  นาคสด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงอริสรา  ประคีตวาทิน
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงอลิสา  เหมือนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กชายอศิวิชญ์  ว่องวัชรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กหญิงอังศุมาลิน  เหนี่ยวสกุล
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กหญิงอัญชลี  กลิ่นพยูร
ป.6
โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กหญิงอัญชลีย์  ทองโอเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงอัญชิสา  เมืองแก้ว
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงอัญชิสา  อำนักมณี
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงอัญฌิษา  สินยัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงอันธิกาณธ์  บุญขัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงอันน์นีร  หัวเขา
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กชายอัมฤทธิ์  ตันมี
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กหญิงอัสมา  ชัยมีเขียว
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงอาทิชาภรณ์  แสงสีจันทร์
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงอาภารัตน์  สุจริตกุลธร
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงอารยา  ภาชนิด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กหญิงอาลดา  กุลวิจิตร
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงอาลิษา  เดชนุ้ย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงอาศิริ  หลงละเลิง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กหญิงอำภาภรณ์  ช่วยมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กชายอิทธิกร  พรหมมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงอินทุกานต์  ศรีบางรัก
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กหญิงอินธิรา  ขาวดี
ป.6
โรงเรียนบ้านสามแยก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงอุชุกร  ทองนอก
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงอุณดา  เครือเตียว
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงเอมิกา  เชยชื่นจิตร
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ป.3/4 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
981
เด็กชายเอื้ออังกูร  จันทร์นภางค์กุล
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงไอศิกา  เพทาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กหญิงฮานีฟา  หนูเบ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 โรงเรียนวัดควนวิเศษ
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
984
เด็กหญิงกชพร  สีเหมือน
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กหญิงกชรัตน์  พลประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กชายกณวรรธน์  โสมล
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงกมลพร  สิทธิชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กหญิงกมลลักษณ์  คงดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กหญิงกมลวรรณ  รอดไกร
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กหญิงกรรณิการ์  พุทธกลิ่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กชายกรวิชญ์  ไทรงาม
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กหญิงกฤตพร  แก้วละมุล
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กชายกฤตยชญ์  สุดเม่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กชายกฤตวิทย์  คงโอ
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กหญิงกฤติกา  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กชายกฤติน  ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กชายกฤติพงษ์  น้อยหนู
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กชายกฤษฎา  ประชาพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กชายกฤษฏ์  ชุติโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กชายกฤษณพงษ์  กอบกิจ
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กหญิงกฤษณา  สังข์จันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กชายกฤษรา  ลีสุรวนิช
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กชายก้องภพ  พรหมมี
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กชายกอดิร  หูเขียว
ป.4
โรงเรียนบ้านสามแยก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงกัญชพร  ศิริพันธ์
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กชายกันต์ธร  เต็งรัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กชายกันต์พล  จงรักษพิศุทธิ์
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงกันตาภา  ศุภศรี
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กหญิงกัลยกร  ชัยกรรักดี
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ชัยเพชร
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงกานต์พิชชา  บรรลือพืช
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุตถาภรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กชายกิตติศักดิ์  สรรเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสามแยก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กชายกิตินัทธ์  แก้วรักษ์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กหญิงขวัญโสภิณ  นวลเเพง
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กหญิงขอบฟ้า  สีฟ้า
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กหญิงเขมิกา  เตชินตระกูล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632 โรงเรียนวัดควนวิเศษ
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1019
เด็กชายคทาวุธ  เมฆเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านสามแยก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กหญิงคุณา  เวศกิจกุล
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กชายเคฟิน  ชวาร์ส
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงแคท  ปานู
ป.6
โรงเรียนบ้านสามแยก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กหญิงจริยพร  พลสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงจันทรัศม์  คงฉาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กชายจารุวิทย์  วงศ์หนองเตย
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กหญิงจิญานิน  สังยวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กชายจิณห์จุฑา  หยงสตาร์
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กชายจิตบุณย์  กาญจนนันทวงศ์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กชายจิตรกร  ข่ายม่าน
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กชายจิรพัชร  ลือชัย
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กชายจิรวัฒน์  สมจิตร
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กชายจิรัฏฐ์  ชัยทอง
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กชายจิรัฏฐ์  ตันติกฤตยา
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กหญิงจุติญาพร  มากทองน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กหญิงจุฬาลักษ์  เอ่นตุ้ง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กชายฉัตรดนัย  ชัยสงคราม
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กหญิงชญาณี  ส่งเสริม
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กชายชญานนท์  สัญกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กหญิงชญานิศ  สองทิศ
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กหญิงชนัญชิตา  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กชายชนาวีร์  อักษรทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กหญิงชนิดาภา  โงกเขา
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กหญิงชนิดาภา  แซ่โค้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กหญิงชมณัฏฐา  รตะโรจนานนท์
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงชมณัฐ  สมบัติ
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กชายชยพล  หาขุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กหญิงชยานันต์  เกษมสุข
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กหญิงชลกร  ไหมนวล
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กชายชวนันท์  พงค์เกื้อ
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กหญิงช่อทิพย์  จันมัด
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กหญิงชัญญาพัทธ์  ขาวคง
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กชายชานนท์  ชัยสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กชายชาบดี  แก้วน้อย
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 โรงเรียนวัดควนวิเศษ
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1054
เด็กหญิงชาลิสา  เดชพิชัย
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กชายชินพัทธ์  ฤทธิมา
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กชายชิษณุพงศ์  พะวงรัมย์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กชายชีวิน  พรมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กหญิงชุติกานต์  แท่นมาก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กหญิงเชิญณิชา  บุญยตา
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กหญิงโชษิตา  ติประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กชายฐานันดร  เอ้งฉ้วน
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กหญิงฐานิฏฐ์  ทวีพัฒนะพงศ์
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กหญิงฐานิตา  แซ่โค้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กหญิงฐิตาพร  ดาโอ๊ะ
ป.4
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กหญิงฐิตารีย์  อินทร์พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กหญิงฐิติวรดา  มลิวัลย์
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กชายณฐกร  โรจน์ทังคำ
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กชายณฐนน  จรณโยธิน
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กชายณฐพงศ์  ไชยมล
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กหญิงณฐมน  ลิ้มพิพัฒนวงศ์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กชายณณอัฟฎา  บาหลัง
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กหญิงณธิดา  เป้าทอง
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กชายณภัทร  จุติอมรเลิศ
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กชายณัชพล  ช่างแก้
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กชายณัฎฐพันธ์  เสกสรรสุคติกุล
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กหญิงณัฎฐภัทร  อินชุม
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กชายณัฏฐกรณ์  ชะนะใหม่
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ราศรี
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ซ่อนขำ
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สิงห์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กชายณัฏฐพล  เซ่งง่าย
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กหญิงณัฐกฤตา  กอบกิจ
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชอบเสรี
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กหญิงณัฐกานดา  ว่องวรานนท์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กหญิงณัฐชริกา  เวชมนัส
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กหญิงณัฐญาตา  ทางเจน
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กหญิงณัฐฐาพร  เพ็ชรหิน
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วสม
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634 โรงเรียนวัดควนวิเศษ
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1089
เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์จารุกุลกิจ
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กหญิงณัฐธินี  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กหญิงณัฐนันท์  สิทธินันทพันธ์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กชายณัฐพงศ์  ช่วยชะนะ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กชายณัฐภัทร  ศรีประภา
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กชายณัฐเมศร์  ดำสว่าง
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กหญิงณัฐวรา  รักนุ้ย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กชายณัฐวุฒิ  จันสุข
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กชายณัฐวุฒิ  โภชสาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กหญิงณิชนันท์  เชื้อกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองขำดี
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กชายดนัยกฤต  อภัยพงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กหญิงดาวสุธิดา  โตจิต
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กหญิงเดือนเต็มดวง  ส่งแสง
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กชายตฤณนนท์  จั่นสิว
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กชายตลับเพชร  พิกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กชายเตชทัต  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กชายทฤษฎี  แดงหนำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสามแยก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กชายทวีศักดิ์  คงฉาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กชายทักษดนย์  แซ่โค้ว
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กชายทาวิชญ์  สุรสินธุ์
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กหญิงทิพท์เกสร  ทองประดับ
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กชายทิพากร  เจตนาธรรมจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กชายเทพศิรินทร์  รัตนกาญจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กชายธนกฤต  เกียรติเมธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กหญิงธนพรรณ  หยังหลัง
ป.6
โรงเรียนบ้านสามแยก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กหญิงธนภรณ์  อนันท์โส
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กชายธนวัฒน์  พรหมปลัด
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กหญิงธนัญญา  บัวแดง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กชายธนัท  ดำเดิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กชายธนากร  แก้วนำ
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กหญิงธัญพิชชา  แสงแก้ว
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จริงการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กหญิงธัญยธรณ์  หลงขาว
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กชายธันวา  ชำนาญดง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 635 โรงเรียนวัดควนวิเศษ
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1124
เด็กชายธันวา  เอียดงามสม
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กชายธันวา  เเย้มพรม
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กหญิงธารารัตน์  ยอหัน
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กชายธีรดนย์  อาตเต้ง
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กชายธีร์นฤเบศร์  เปาะทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กชายธีรพัชร์  ไกรเทพ
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กหญิงนฏยศพร  เอี่ยมสมบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กชายนนท์ปวิทฎ์  งามแข
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กชายนนทพัทธ์  โอทอง
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กชายนพณัช  สากุล
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กชายนพพร  ยกทิว
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กหญิงนภัสกร  มัจฉาเชี่ยว
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กหญิงนภัสสร  ดำหมาน
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กหญิงนริศรา  คงฉาง
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กชายนวคุณ  เสรีรักษ์
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กหญิงนัทธมน  แก้วเกื้อ
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กหญิงนันท์นภัส  เบ็ญระเหม
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กหญิงนันท์นภัส  หลงขาว
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กหญิงนันทิกานต์  ศานติมารค
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กหญิงนันทิกานต์  อินนะ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กหญิงนันทิดา  กว้องเส้ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กชายนันทิภาคย์  เชื้อกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กหญิงนาริน  ใจกล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กหญิงนิชา  ดำรงศักดิ์วิรุฬห์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กหญิงนิตทิยาพร  นวลนิ่ม
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กชายนิธิโชติ  หิรัญรุ่งรัตน์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กหญิงนิธินันทร์  พัฒนพัวพันธุ์
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กหญิงนิศารัตน์  คงฉาง
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กชายบวรทัต  สิงติ
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กหญิงบุญญานุช  สรรเพชร
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กหญิงบุณยกร  ทับเที่ยง
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กหญิงบุรพร  จันทร์สีดำ
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กหญิงเบญญาภา  เพ็ชรหวน
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กหญิงเบญธิชา  จิตรหลัง
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กชายปกรณ์พัฒน์  ทองเพ็ง
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 642 โรงเรียนวัดควนวิเศษ
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1159
เด็กหญิงปติยดา  อนันต์
ป.6
โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กหญิงปพิชญา  สมาธิ
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กหญิงปภาวรินท์  คงทอง
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กชายปรเมศร์  วิ้นฉ้วน
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กชายปรเมษฐ์  พันธ์เกตุ
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กหญิงปริชญา  ยงประเดิม
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กหญิงปรียาดา  ศรัทธานนท์
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กหญิงปวริศา  อรรถรัฐ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กชายปัณณธร  คงเอียด
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กชายปัณณวิชญ์  ลีละวัฒน์วัฒนา
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กหญิงปาฏลี  คงเอียด
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กชายปิญญาสิทธิ์  ไชยธรรม
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กหญิงปิยนุช  ซุ้นสั้น
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กหญิงปิยะธิดา  ปัญญาศิริพันธ์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กหญิงปุญญิศา  ทองหนูนุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กหญิงปุณฑรี  แสงหอย
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กหญิงเปมิกา  เตชินตระกูล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กชายเปรม  ไกรสุรสีห์
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กชายเปรม  พงศ์สกุล
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กหญิงผกามาศ  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กชายพงศพัศ  นาทุ่งนุ้ย
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กชายพงศภัค  ปานสมทรง
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กชายพงศ์รพี  สงสมพันธุ์
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กชายพงศ์ศรัณย์  ภักดีวานิช
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กชายพชร  แก้วกล่ำ
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กหญิงพรปวีร์  ปรีชาหาญ
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กหญิงพรพิชชา  ขาวสุด
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กหญิงพราว  วิธานติรวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กชายพฤกษธร  จันทร์เจริญ
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กชายพฤศ  ลิ่มโอภาสมณี
ป.6
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กหญิงพฤศภา  ลิ่มโอภาสมณี
ป.4
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กชายพลศศิธรรม  เดชวิจิตร
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กชายพศวีร์  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กหญิงพัชรากร  รักษศรี
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กหญิงพัชรี  ปานเม่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 643 โรงเรียนวัดควนวิเศษ
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1194
เด็กชายพัฒนกรณ์  ทองเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กหญิงพัทธนันท์  เสรีกิจเจริญ
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กหญิงพัทธิรา  ไมตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กหญิงพาขวัญ  นุ้ยสุชล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กหญิงพิชชานันท์  รอดทุกข์
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กชายพิชญตม์  ยาวงษ์
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ชัยวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กหญิงพิชญ์สินี  เหลือแดง
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กหญิงพิชญา  เตียวย่อง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กหญิงพิชามญ์ชุ์  เพทายประเสริฐกุล
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์คล้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กหญิงพิมพ์มณี  โกวานิชย์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กหญิงพิมพ์สินี  เมธีวัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กหญิงพิมพิชญา  กังแฮ
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กชายพิสิษฐ์  ทองสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กชายพีรณัฐ  คงทิพย์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กชายพีรพัทร  ลิลาพันธิสิทธิ
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กชายพีรวิชญ์  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กชายพีรวิชญ์  ทองเหมือน
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กชายพีระ  ขุนทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กหญิงพุธิตา  อายุสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เสงี่ยมวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กชายภัทร  เกียรติแสงศิลป์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กชายภัทรดล  พรหมลา
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กชายภาคิน  จันทาโยธิน
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กชายภานุวัฒน์  ประคีตะวาทิน
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กชายภิญญู  สุวรรณโน
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กชายภีม  สว่างวัน
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กชายภูมิภัทร  บุญเกียรติ
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กชายภูริช  สุนทรทรัพย์
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กหญิงภูริชญา  พัฒน์ทอง
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กหญิงภูริชญา  สุขเลื้อง
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กชายภูริพัฒน์  จุ้งลก
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กชายภูริพัฒน์  ศรีขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กหญิงภูษณิศา  ลาภทวี
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 644 โรงเรียนวัดควนวิเศษ
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1229
เด็กชายมณฑาพร  จริงจิตร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กหญิงมณพัทธ์  ทองผุด
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กหญิงมัณฑิตา  คำทอง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กหญิงมาริตา  ทองเจิม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กหญิงมาลีญา  สังฆะวัง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กหญิงมุขธิดา  รอดพันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กหญิงยลรดี  ยงค์ตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กชายยศภัทร  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กหญิงยุวดี  ตุลยสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กหญิงรยาพร  ทองฉวี
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กหญิงรวินท์นิภา  จำปา
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กชายรอมมาฎอน  เพิ่มเขตรกิจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กหญิงรักชนก  เพชรวงศ์
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กชายรัชนาท  ตรีรัตนไพบุลย์
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กชายรัชพล  เพ็งใส
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กหญิงรัตตัยาภรณ์  อนันตวรพจน์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กหญิงรัตติยา  ชูเวทย์
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กหญิงรัตนาเทวี  ขุนทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กหญิงรัตนาวดี  ชัยเสนีย์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กหญิงรินรดา  คงเอียง
ป.6
โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กชายรุ่งตะวัน  บานรุ่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กหญิงรุ่งทิวา  ชัยพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กหญิงลฎาภา  ศรีธนวุฒิ
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กหญิงลภัสรดา  อินทองมาก
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กหญิงลอริยองต์  ยงค์ตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กชายวงศกร  จันทร์คง
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กชายวงศพัทธ์  ทองเรืองสุกใส
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กชายวชิรวิชญ์  จิตเที่ยง
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กชายวชิรวิทย์  สมจริง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กชายวชิรวิทย์  เอกสถาพรสกุล
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กชายวชิระ  ประทุมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กชายวรดร  นำสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กหญิงวรรณวนัช  หนูเลี่ยง
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กหญิงวราพร  พรหมเกิด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กหญิงวริศรา  จิ้วฮวด
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 645 โรงเรียนวัดควนวิเศษ
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1264
เด็กหญิงวันวิสา  ท่าจีน
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กหญิงวันวิสา  อังสุภานิช
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1266
เด็กชายวายุ  กล่อมพงษ์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กหญิงวาสินี  รักราวี
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
เด็กหญิงวิชญาดา  เชาวน์วุฒิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
เด็กหญิงวิชญาพร  เดชพิชัย
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กชายวิโชติศักดิ์  เจ้ยชูผล
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กชายวิทวัส  เที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กชายวินทกร  เพชรขาว
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
เด็กหญิงวิรัญชนา  ตันหรรษ์
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
เด็กหญิงวีนัสรินทร์  คงเเก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1275
เด็กหญิงศตพร  ตันกุลโรจน์
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1276
เด็กชายศรัณวัชร  วงศ์สุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1277
เด็กหญิงศศิกานต์  รอดแก้ว
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1278
เด็กหญิงศศิวิรินทร์  หนูนาค
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1279
เด็กชายศักดิ์วรินทร์  ณะกลับ
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1280
เด็กหญิงศิรดา  ใจสมุทร
ป.6
โรงเรียนบ้านสามแยก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1281
เด็กหญิงศิรภัสสร  ชูอ่อน
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1282
เด็กชายศิระ  หะจิ
ป.6
โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1283
เด็กชายศิริกร  แสงรัตน์
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1284
เด็กหญิงศิริมาศ  เยาวชินากร
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1285
เด็กชายศิวกร  ข่ายม่าน
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1286
เด็กหญิงศิวนาถ  กึ่งเลี่ยน
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1287
เด็กหญิงศิวรจน์  เลื่อนแป้น
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1288
เด็กชายศิวสรรค์  แซ่ฟู่
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1289
เด็กหญิงศิิรภัสสร  หนูเริก
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1290
เด็กชายศุภกร  เอ่งฉ้วน
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1291
เด็กชายศุภกฤต  รักใหม่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1292
เด็กหญิงศุภกานต์  ทองสาม
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1293
เด็กชายศุภณัฐ  พลชา
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1294
เด็กชายศุภณัฐ  หลงละเลิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1295
เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยจิตร์
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1296
เด็กชายศุภวิชญ์  ปราบเขต
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1297
เด็กชายศุภวิชญ์  หลุ่งตี๋
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1298
เด็กชายศุภวิชญ์  อ้นชุม
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 646 โรงเรียนวัดควนวิเศษ
ห้องสอบที่
 39
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1299
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โพชสาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1300
เด็กชายเศรษฐกรณ์  สุขไพบูลย์วัฒน์
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1301
เด็กหญิงสงกรานต์  ศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1302
เด็กชายสรวิชญ์  เปรมปรัชชา
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1303
เด็กชายสหธัญ  ประมงค์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1304
เด็กชายสาริน  เวชรังษี
ป.4
โรงเรียนบ้านสามแยก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1305