ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 5

ณ 101 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกรรณิการ์  สร้อยฟ้า
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกฤษติญาภา  พ่วงพี
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกุลนัดดา  เมืองทอง
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงจิรวรรณ  เอื้อชัยพิบูล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงจิรัชยา  ชุ่มชื่น
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงจีรนันท์  คำมาสาร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงจีรนันท์  พันธนากร
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงจุฑามาศ  พรหมเทศ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีตื้อ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงชญาดา  สายใจ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงชฎาธาร  เลาว้าง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงชลพรรษ  ไชยา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงณัชยากร  มินทะนา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงธิษณามดี  ไกรเหมาะ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายธีรภัทร  ใจอ้าย
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงนริณี  วงค์ห้อ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายปฎิภาณ  วีระ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงปนัสยา  รัตนสุรีย์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงพิชญาวี  การะบูรณ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงไพลิน  ถามา
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงภคพร  คำวัน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายรักษ์ศักดิ์  ฝันกันทา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงวริษา  สิทธิโม่ง
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงวีรณัฐ  กันทะวงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายศุภชัย  แม้นเดช
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงสกลสุภา  ปวนเพิ่ม
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงโสรวีร์  สีสด
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงอันดามัน  อ้อมอารี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 5

ณ 102 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
29
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คุ้มครองทรัพย์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงกัญญารัตน์  การบูรณ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงชวัลรัตน์  กองเงินคำ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายโชคชัย  จีมา
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงฐิติมา  ตุ่นคำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงธนพร  นุวัน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงประทุมรัตน์  ทิมผิว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กชายปรารถนา  บัววัง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์