ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้(เวียงแหง)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ตาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกฤษณพล  สุวรรณเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่เถา
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงคำแลง  ลุงซอ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายจิรเดช  แซ่หย้าง
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายชัยวัฒน์  จอมใจพนา
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงชุติมันต์  คำมาตา
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายณัฐดนัย  แก้วสว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงณัฐริกา  ถีนารักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายธนธรณ์  แซ่จาง
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงธนัชชา  สุการะ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงธัญชนก  เหงจาย
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงปริยาภัทร  สิทธิ
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงพรชนิตว์  ส่วยจิ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายพัชฏะ  คำอ้าย
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายพีรพัฒน์  อินทริ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายภานุกร  แซ่เคอ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายมานะ  สีทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงลดา  แซ่ปา
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงวรกานต์  เมืองอินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายวรากร  แก้วรวม
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงวิภาดา  ส่างหม่อง
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงศรีไพร  น้อยสม
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงสิริพร  หวังกิจเกษตร
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายสุทิวัส  คำแดง
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองเนตร
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
27
เด็กหญิงธัญชนก  ลุงหลู่
ป.4
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงนัดตยา  ลุงป้าง
ป.4
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงศศิภา  ตี่หวิ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงแสง  สุดา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายอธิวัฒน์  ถนอมรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์