ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.4/1 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกันติทัต  มงคลอัมพร
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
2
เด็กหญิงการะเกด  เดชมณี
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
3
เด็กชายกิริยากรณ์  ฟูเถิ้ม
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
4
เด็กชายคณาวุฒิ  ชัยโย
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
5
เด็กหญิงจิรสุดา  หล้าปาวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
6
เด็กหญิงจิรัชญา  คำนวล
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
7
เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองดี
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
8
เด็กหญิงชลธิชา  ชัยวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
9
เด็กหญิงชวิศา  ชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
10
เด็กหญิงณสุดา  ชาญภพภัคนันทา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
11
เด็กหญิงดวงกมล  โปธิมา
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
12
เด็กชายธนารักษ์  ดวงคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
13
เด็กชายธนารินทร์  ดวงคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
14
เด็กหญิงธัญทิพย์  รินทร์คำ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
15
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จ๊ะเขียว
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
16
เด็กหญิงธัญย์ชนก  กันธาแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
17
เด็กหญิงนชริยา  วงศ์หน่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
18
เด็กหญิงน้ำทิพย์  ปัญญาแดง
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
19
เด็กหญิงเบญจลักษณ์  แก้วธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
20
เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีกันธา
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
21
เด็กชายเผ่าพงษ์  แย้มเพียร
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
22
เด็กชายพชร  ไชยทุม
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
23
เด็กหญิงพรรณพิชา  สารศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
24
เด็กหญิงพิชชาภา  ศรีกันธา
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
25
เด็กหญิงพิชญากร  แสนอาสา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.4/2 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
26
เด็กหญิงพิชญาวี  วันดี
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
27
เด็กหญิงฟ้าใส  เมสัน
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
28
เด็กชายภัทรดนัย  เดชะภิรมย์พร
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
29
เด็กหญิงภีลดา  มะณี
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
30
เด็กชายรัฐศาสตร์  ปัญญาสุทธิวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
31
เด็กชายลักษมัณ  วรรณอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
32
เด็กชายวรากร  หน่วงเหนี่ยว
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
33
เด็กหญิงวริศนันท์  อินทรสรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
34
เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณกูล
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
35
เด็กหญิงศศิกานต์  ช่างคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
36
เด็กหญิงสรชา  วงวาส
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
37
เด็กชายสรวิชญ์  สุชนสมบัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
38
เด็กหญิงสู่ขวัญกระจ่าง  นันซอรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
39
เด็กหญิงหนึ่งสยาม  วงค์ศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
40
เด็กหญิงอนัญญา  ศิริปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
41
เด็กชายอภิวัฒน์  ปันคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
42
เด็กชายอลงกรณ์  เจิ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
43
เด็กหญิงอาภิสรา  สุเต็ม
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.5/1 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
44
เด็กหญิงกนกลดา  มีศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
45
เด็กหญิงกฤตาภรณ์  ยากยืน
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
46
เด็กหญิงกฤติญา  จันต๊ะคะ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
47
เด็กชายกฤษณกันฑ์  นิกรถา
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
48
เด็กหญิงกวินธิดา  ใจปูน
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
49
เด็กหญิงกัณฐิกา  บรรณศาสตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
50
เด็กชายกันย์ษฎากรณ์  อินทสอน
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
51
เด็กหญิงกานต์ชนิต  มูลสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
52
เด็กหญิงกิตตินันท์  อินทรใจดี
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
53
เด็กชายกิตติภพ  มาตรแม้น
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
54
เด็กชายกุลวัฒน์  สายแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
55
เด็กหญิงเขมจิรา  อินธิมา
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
56
เด็กชายคมกฤต  เสนากิตต์
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
57
เด็กหญิงจัสมินทร์  รัตนศิลป์
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
58
เด็กหญิงจิดาภา  ทองเล็ก
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
59
เด็กชายจิรพนธ์  ภู่ปรางค์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
60
เด็กหญิงจิราภรณ์  วรรณพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
61
เด็กหญิงจีรนันท์  เลาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
62
เด็กชายจีรพัชร์  ขอนทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
63
เด็กชายจีรวัฒน์  อาสุ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
64
เด็กหญิงฉันชนก  มณีโสภณ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
65
เด็กหญิงชนัญธิดา  พรมติ๊บ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
66
เด็กหญิงชลธิชา  ผิวสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
67
เด็กหญิงชลิตวรรณ  ไชยภิวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
68
เด็กชายชวรัตน์  ศรีวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.5/2 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
69
เด็กหญิงชาลิสา  มณีโส๓ณ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
70
เด็กชายชินบัญชร  นันซอรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
71
เด็กหญิงฐิตารีย์  ใจคง
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
72
เด็กหญิงณดา  นวลน้อม
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
73
เด็กชายณธัญ  สาคร
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
74
เด็กหญิงณัฎฐมณฑ์  ตาเป็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  เงาใส
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
76
เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญเรือนยา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงณัฐนิชา  วรรณวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงณัฐพร  ธนชยวิทย์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
79
เด็กชายณัฐยศ  วงค์ษา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงณิชนันทน์  ไทยหิรัญยุค
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
81
เด็กหญิงดลพร  พวงสายใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงดวงไพลิน  อานนท์
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงดั่งปรารถนา  อานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงถิรพร  มาษา
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงถิรพิทย์  มาษา
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงทยารมย์  ศิรศักยนันท์
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
87
เด็กชายทัตพงษ์  ไทยศักดา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
88
เด็กชายธนดล  จาดเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
89
เด็กชายธนธร  บัวหลวง
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงธนัญชนก  ใจวัน
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงธนารีย์  อินทยศ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
92
เด็กชายธเนศ  ตนมั่น
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เมืองมูล
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.6/1 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
94
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุญยืน
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงธัญธร  ชุ่มใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงธัญรดา  เลาหมี่
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงธัญวรัตม์  กาใจ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
98
เด็กชายธีรพิชญ์  อุษา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
99
เด็กชายธีริทธิ์  มั่งดี
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
100
เด็กชายนนทพัทธ์  ชัยชนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงนริสรา  พุทธมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
102
เด็กชายบุญยกร  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
103
เด็กชายปณฤทธิ์  ทักษิณ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงปนัสยา  เพิ่มขึ้น
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงปพิชญา  ทองมาลย์
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงปรัชญา  กันธา
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
107
เด็กชายปวีณ์กร  มหาชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
108
เด็กชายปาณรวัฐ  ภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงพรทิพย์  ฉินว่าง
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
110
เด็กชายพันธวัช  จั๋นติ๊บ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงพิชญา  สิทธิครอง
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงพิณลดา  แก่นทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงพิมพินันท์  สิทธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
114
เด็กชายเพทาย  ทองดี
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงเพียงฟ้า  น้อยภาษี
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงภัทรจารี  ทองดี
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
117
เด็กชายภัทรวิชญ์  สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
118
เด็กชายภาคิน  วงค์เป็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.6/2 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
119
เด็กชายมณฑวรรษ  หมื่นปัญญา
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงยุคลธร  บัวชุม
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงวรรณธิดา  ฟองมูล
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงวศินี  วงศ์ทันใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
123
เด็กชายวิกรานต์  แซ่หมู่
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงวิชญาพร  พรมเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
125
เด็กชายศักดิ์ทิวา  กาชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
126
เด็กชายศิวกร  คำแดง
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
127
เด็กชายศุกลวัฒน์  อินทนะนก
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
128
เด็กชายเศรษฐบุศย์  ศรีวงสาย
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงสมิตานันท์  อุลัย
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงสิริพร  ซื่อใส
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงสุชานันท์  มัญญะลา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงสุชานาฏ  มัญญะลา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงสุชานาถ  ช่างแต่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงสุทธิดา  จิรสกุลงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงสุธิดา  วาสนาชนะโชค
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงสุรางคนา  บรรณศาสตร์
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงสุรีย์นิภา  เกษร
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
138
เด็กชายสุวพิชญ์  พจน์ชพรกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงอชิรญา  ตุ้ยยวง
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
140
เด็กชายอชิรวิชญ์  ธรรมรังษี
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
141
เด็กชายอนันท์ทวีป  เพชรอารินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงอภิชญา  ทาชมภู
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงอภิชญา  สุธัมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.6/3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
144
เด็กหญิงอภิสรา  เอกวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงอมตา  ไทยศักดา
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
146
เด็กชายอรัญชวิทย์  รัตนัง
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงอักษราภัค  ต๊ะสุ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงอัญรินทร์  ศรีบุญมา
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
149
เด็กชายเอกภาวิน  สาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.4/1 โรงเรียนสันทรายหลวง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
150
เด็กหญิงกฤติยา  จูอินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดหนองออน
คณิตประถม
151
เด็กชายกล้าหาญ  สิริธนอนงค์
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
152
เด็กชายจัสติน รอร์ส  แฮมิลตัน
ป.4
โรงเรียนต้นกล้า
คณิตประถม
153
เด็กหญิงจิรัชยา  จอมเรือง
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
154
เด็กหญิงชลธิชา  พรมปัญญา
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
155
เด็กชายชัยวัฒน์  คำทราย
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
156
เด็กหญิงชุติมา  แนบเนียร
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
157
เด็กชายโชคทวีสิน  พิพัจสัจจา
ป.6
โรงเรียนวัดหนองออน
คณิตประถม
158
เด็กชายณัฏฐากร  เมฆงาม
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
159
เด็กชายณัฐนันท์  ศรีสุขเกษม
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
160
เด็กชายณัฐพัฒน  อุนามูล
ป.6
โรงเรียนวัดหนองออน
คณิตประถม
161
เด็กหญิงดารารัตน์  แสงบุญ
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
162
เด็กชายทักษิณ  ลุงใส่
ป.6
โรงเรียนวัดหนองออน
คณิตประถม
163
เด็กชายธนภัทร  รักพนชีวี
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
164
เด็กหญิงธนวรรณ  อุตะภา
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
165
เด็กหญิงธนิชชา  หมั่นจิตร
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
166
เด็กหญิงธัญชญาภรณ์  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
167
เด็กชายธาม  พัทธวรากร
ป.5
โรงเรียนต้นกล้า
คณิตประถม
168
เด็กชายธีทัต  วิริยา
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
169
เด็กชายธีรดล  เขื่อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
170
เด็กชายนพรัตน์  มูลมั่ง
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
171
เด็กหญิงบุญสิตา  วงศ์สุวาแดน
ป.4
โรงเรียนวัดหนองออน
คณิตประถม
172
เด็กหญิงเบญญาภา  ผลเลขา
ป.5
โรงเรียนวัดหนองออน
คณิตประถม
173
เด็กชายปราชญ์  พรหมกันธา
ป.4
โรงเรียนต้นกล้า
คณิตประถม
174
เด็กชายพนาพงษ์  พงษ์พนานุรักษ์
ป.5
โรงเรียนต้นกล้า
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.4/2 โรงเรียนสันทรายหลวง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
175
เด็กหญิงพรณภา  อนุกูล
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
176
เด็กหญิงพัชรวรรณ  ชนวาศิลป์
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
177
เด็กหญิงพิมพิศ  เชาวน์เลิศเสรี
ป.5
โรงเรียนต้นกล้า
คณิตประถม
178
เด็กชายเพชรฟ้า  ใจคำ
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
179
เด็กหญิงภัทรภร  โอภานุรักษธรรม
ป.6
โรงเรียนต้นกล้า
คณิตประถม
180
เด็กชายภูริศ  โพธิ์วัง
ป.5
โรงเรียนต้นกล้า
คณิตประถม
181
เด็กหญิงลีลาวดี  แก้วปา
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
182
เด็กหญิงวรัทยา  แสนศรี
ป.6
โรงเรียนวัดหนองออน
คณิตประถม
183
เด็กหญิงวิชญาพร  ไกสร
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
184
เด็กชายวุฒิชัย  เราเท่า
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
185
เด็กหญิงศิรินันท์  ประทุม
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
186
เด็กหญิงศิริวรรณ  ลุงแสง
ป.5
โรงเรียนวัดหนองออน
คณิตประถม
187
เด็กชายศุภกร  รัชฎาพร
ป.4
โรงเรียนต้นกล้า
คณิตประถม
188
เด็กชายศุภกันต์  ดวงปัน
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
189
เด็กชายศุภฤกษ์  แสนหลี
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
190
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กันธิมา
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
191
เด็กหญิงสุชัญญา  กอ
ป.5
โรงเรียนวัดหนองออน
คณิตประถม
192
เด็กชายสุชัย  ปันอิน
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
193
เด็กหญิงสุธาริน  ขาวใหม่
ป.6
โรงเรียนวัดหนองออน
คณิตประถม
194
เด็กชายสุริยา  อินตา
ป.6
โรงเรียนวัดหนองออน
คณิตประถม
195
เด็กชายอนุชา  สดไทย
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
196
เด็กหญิงอรพิมล  ลุงทุน
ป.5
โรงเรียนวัดหนองออน
คณิตประถม
197
เด็กชายอรรถวุฒิ  แสนสูง
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
198
เด็กหญิงอรรวินท์  ลุงต๊ะ
ป.5
โรงเรียนวัดหนองออน
คณิตประถม
199
เด็กหญิงอัญดา  รัตนพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดหนองออน
คณิตประถม
200
เด็กหญิงอัฐริกา  ตั้งธนวงศ์
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.5/1 โรงเรียนสันทรายหลวง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
201
นางสาวกัญญาพัชร  พรจรัสแสง
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงกันยาพัฒน์  สงวนศิลป์
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงกัลยา  จันทา
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
204
เด็กชายกิจเจริญ  มาหงิด
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงใกล้รุ่ง  วงค์แก้ว
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
206
นางสาวจตุพร  จันทร์แก้ว
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
207
เด็กชายจ๋อมเมือง  บุญมา
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
208
เด็กชายจันทร์  ลุงหย่า
ม.1
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
209
เด็กชายจารุทัศน์  ลุงเต็ง
ม.1
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงชนม์นิภา  เกรียงไกรพบสุข
ม.1
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
211
นางสาวชิดชนก  บุญชุ่มใจ
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ทิพย์เนียม
ม.1
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
213
เด็กชายณัฐกานต์  บุญยวง
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงณัฐชยา  ผูกพันธ์
ม.1
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงดารารัตน์  ใจมา
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
216
เด็กชายต้นน้ำ  ลิขิตสโมสร
ม.1
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงธัญญาเรศ  สระทองขม
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงธัญธิตา  โชคชัย
ม.1
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
219
เด็กชายธีรดนย์  -
ม.1
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
220
เด็กชายธุววิช  ชูสังข์
ม.1
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงน้ำหวาน  นามแสง
ม.1
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงปรียาภรณ์  วตะผาบ
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงปาลชลี  วงค์แก้ว
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
224
เด็กชายปืนไต  ลุงต้า
ม.1
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงพรนารี  กวงคำ
ม.1
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.5/2 โรงเรียนสันทรายหลวง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
226
เด็กหญิงพรแสง  ลุงจาย
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
227
นางสาวพัชราภรณ์  บุญเป็ง
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงพิพัชรีย์  อินต๊ะ
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ลุงช่อยา
ม.1
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงแพรวา  กุลทอง
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงภิรัญญา  สุพพัตกุล
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงมร  ส่างแก้ว
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงโมทนาพร  สายชลคงสุข
ม.1
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
234
นางสาวรจนา  นามแสง
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงรุ่งนภา  ใจอินต๊ะ
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงวันดี  ลุงติ๊บ
ม.1
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายวายุ  พอก๊ะ
ม.1
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงวิภวา  ซู่ตุ้ย
ม.1
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
239
เด็กชายวีรภาพ  สุพพัตกุล
ม.1
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงศิริลักษณ์  จะคือ
ม.1
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงสุกฤตา  พิมพ์ดี
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงหมู  รุ้งสู้
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงใหม่แก้ว  ไอ่แสง
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายอภิชาต  ปาอ่อง
ม.1
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายอภิรักษ์  เลาว้าง
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
246
เด็กหญิงอาภัสรา  ตะมา
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงอารียา  อากาศทิพย์
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.6/1 โรงเรียนสันทรายหลวง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
248
เด็กชายกันติพัส  ไชยชนะ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงกาญจนา  เมืองทอง
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงกานพิชชา  ชูสังข์
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงกิรปาน  วรรณสัก
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
252
เด็กชายจิรสิทธิ์  ต่อโชติธนวัฒน์
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงจิราพา  วิถี
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงชนากานต์  อินทะรักษ์
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
255
เด็กชายชาญธาดา  เจตน์ฐากูร
ป.4
โรงเรียนต้นกล้า
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงณภัทร  ชัยยะ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
257
เด็กชายณัช  อัชรีวงศ์ไพศาล
ป.6
โรงเรียนต้นกล้า
วิทย์ประถม
258
เด็กชายธชกานต์  ไชโย
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงธิติกานต์  วงศ์สอน
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงนวรัตน์  ลามา
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงนัฏนันท  ปลื้มสำราญ
ป.5
โรงเรียนต้นกล้า
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงนิรนันท์  สุธรรม
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
263
เด็กชายปรรช  พิมสาร
ป.5
โรงเรียนต้นกล้า
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงปิ่นเพชร  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงปุณยนุช  มงคล
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงพวงพิกุล  มูลมั่ง
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
267
เด็กชายพิงครัฐ  ยังเยี่ยม
ป.5
โรงเรียนต้นกล้า
วิทย์ประถม
268
เด็กชายภวินท์  จอมเรือง
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงรุจิรา  เรือนแก้ว
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงวรรณิศา  วัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงวสุธิดา  ผุยศรี
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงวิลาวัลย์  จะแตก
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.6/2 โรงเรียนสันทรายหลวง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
273
เด็กหญิงศศิกานต์  สะหรี
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
274
เด็กชายสราวุฒิ  อุระวัตร์
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงสุวรรณี  แซ่ลี
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงอาภัสรา  วิริยา
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงอารีญา  หยั่งรากมั่นคง
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม