ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.4/1 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกันติทัต  มงคลอัมพร
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงการะเกด  เดชมณี
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกิริยากรณ์  ฟูเถิ้ม
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายคณาวุฒิ  ชัยโย
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงจิรสุดา  หล้าปาวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงจิรัชญา  คำนวล
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองดี
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงชลธิชา  ชัยวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงชวิศา  ชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงณสุดา  ชาญภพภัคนันทา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงดวงกมล  โปธิมา
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายธนารักษ์  ดวงคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายธนารินทร์  ดวงคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงธัญทิพย์  รินทร์คำ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จ๊ะเขียว
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงธัญย์ชนก  กันธาแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงนชริยา  วงศ์หน่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงน้ำทิพย์  ปัญญาแดง
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงเบญจลักษณ์  แก้วธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีกันธา
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายเผ่าพงษ์  แย้มเพียร
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายพชร  ไชยทุม
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงพรรณพิชา  สารศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงพิชชาภา  ศรีกันธา
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงพิชญากร  แสนอาสา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.4/2 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
26
เด็กหญิงพิชญาวี  วันดี
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงฟ้าใส  เมสัน
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายภัทรดนัย  เดชะภิรมย์พร
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงภีลดา  มะณี
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายรัฐศาสตร์  ปัญญาสุทธิวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายลักษมัณ  วรรณอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายวรากร  หน่วงเหนี่ยว
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงวริศนันท์  อินทรสรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณกูล
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงศศิกานต์  ช่างคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กหญิงสรชา  วงวาส
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายสรวิชญ์  สุชนสมบัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงสู่ขวัญกระจ่าง  นันซอรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงหนึ่งสยาม  วงค์ศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงอนัญญา  ศิริปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายอภิวัฒน์  ปันคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายอลงกรณ์  เจิ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงอาภิสรา  สุเต็ม
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.5/1 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
44
เด็กหญิงกนกลดา  มีศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงกฤตาภรณ์  ยากยืน
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงกฤติญา  จันต๊ะคะ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายกฤษณกันฑ์  นิกรถา
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงกวินธิดา  ใจปูน
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงกัณฐิกา  บรรณศาสตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายกันย์ษฎากรณ์  อินทสอน
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงกานต์ชนิต  มูลสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงกิตตินันท์  อินทรใจดี
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายกิตติภพ  มาตรแม้น
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายกุลวัฒน์  สายแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงเขมจิรา  อินธิมา
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายคมกฤต  เสนากิตต์
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงจัสมินทร์  รัตนศิลป์
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงจิดาภา  ทองเล็ก
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายจิรพนธ์  ภู่ปรางค์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงจิราภรณ์  วรรณพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงจีรนันท์  เลาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายจีรพัชร์  ขอนทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายจีรวัฒน์  อาสุ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงฉันชนก  มณีโสภณ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงชนัญธิดา  พรมติ๊บ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงชลธิชา  ผิวสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงชลิตวรรณ  ไชยภิวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายชวรัตน์  ศรีวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.5/2 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
69
เด็กหญิงชาลิสา  มณีโส๓ณ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายชินบัญชร  นันซอรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงฐิตารีย์  ใจคง
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงณดา  นวลน้อม
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายณธัญ  สาคร
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงณัฎฐมณฑ์  ตาเป็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  เงาใส
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญเรือนยา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงณัฐนิชา  วรรณวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงณัฐพร  ธนชยวิทย์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายณัฐยศ  วงค์ษา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงณิชนันทน์  ไทยหิรัญยุค
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงดลพร  พวงสายใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงดวงไพลิน  อานนท์
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงดั่งปรารถนา  อานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงถิรพร  มาษา
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงถิรพิทย์  มาษา
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงทยารมย์  ศิรศักยนันท์
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายทัตพงษ์  ไทยศักดา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายธนดล  จาดเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายธนธร  บัวหลวง
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงธนัญชนก  ใจวัน
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงธนารีย์  อินทยศ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายธเนศ  ตนมั่น
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เมืองมูล
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.6/1 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
94
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุญยืน
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงธัญธร  ชุ่มใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงธัญรดา  เลาหมี่
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงธัญวรัตม์  กาใจ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายธีรพิชญ์  อุษา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายธีริทธิ์  มั่งดี
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายนนทพัทธ์  ชัยชนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงนริสรา  พุทธมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายบุญยกร  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายปณฤทธิ์  ทักษิณ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงปนัสยา  เพิ่มขึ้น
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงปพิชญา  ทองมาลย์
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงปรัชญา  กันธา
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายปวีณ์กร  มหาชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายปาณรวัฐ  ภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงพรทิพย์  ฉินว่าง
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายพันธวัช  จั๋นติ๊บ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงพิชญา  สิทธิครอง
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงพิณลดา  แก่นทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงพิมพินันท์  สิทธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายเพทาย  ทองดี
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงเพียงฟ้า  น้อยภาษี
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงภัทรจารี  ทองดี
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายภัทรวิชญ์  สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายภาคิน  วงค์เป็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.6/2 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
119
เด็กชายมณฑวรรษ  หมื่นปัญญา
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงยุคลธร  บัวชุม
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงวรรณธิดา  ฟองมูล
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงวศินี  วงศ์ทันใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายวิกรานต์  แซ่หมู่
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงวิชญาพร  พรมเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายศักดิ์ทิวา  กาชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายศิวกร  คำแดง
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายศุกลวัฒน์  อินทนะนก
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายเศรษฐบุศย์  ศรีวงสาย
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงสมิตานันท์  อุลัย
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงสิริพร  ซื่อใส
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงสุชานันท์  มัญญะลา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงสุชานาฏ  มัญญะลา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงสุชานาถ  ช่างแต่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงสุทธิดา  จิรสกุลงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงสุธิดา  วาสนาชนะโชค
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงสุรางคนา  บรรณศาสตร์
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงสุรีย์นิภา  เกษร
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายสุวพิชญ์  พจน์ชพรกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงอชิรญา  ตุ้ยยวง
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายอชิรวิชญ์  ธรรมรังษี
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายอนันท์ทวีป  เพชรอารินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงอภิชญา  ทาชมภู
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงอภิชญา  สุธัมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.6/3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
144
เด็กหญิงอภิสรา  เอกวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงอมตา  ไทยศักดา
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายอรัญชวิทย์  รัตนัง
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงอักษราภัค  ต๊ะสุ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงอัญรินทร์  ศรีบุญมา
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายเอกภาวิน  สาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.4/1 โรงเรียนสันทรายหลวง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
150
เด็กหญิงกฤติยา  จูอินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดหนองออน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายกล้าหาญ  สิริธนอนงค์
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายจัสติน รอร์ส  แฮมิลตัน
ป.4
โรงเรียนต้นกล้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงจิรัชยา  จอมเรือง
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงชลธิชา  พรมปัญญา
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายชัยวัฒน์  คำทราย
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงชุติมา  แนบเนียร
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายโชคทวีสิน  พิพัจสัจจา
ป.6
โรงเรียนวัดหนองออน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายณัฏฐากร  เมฆงาม
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายณัฐนันท์  ศรีสุขเกษม
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายณัฐพัฒน  อุนามูล
ป.6
โรงเรียนวัดหนองออน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงดารารัตน์  แสงบุญ
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายทักษิณ  ลุงใส่
ป.6
โรงเรียนวัดหนองออน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายธนภัทร  รักพนชีวี
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงธนวรรณ  อุตะภา
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงธนิชชา  หมั่นจิตร
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงธัญชญาภรณ์  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายธาม  พัทธวรากร
ป.5
โรงเรียนต้นกล้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายธีทัต  วิริยา
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายธีรดล  เขื่อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายนพรัตน์  มูลมั่ง
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงบุญสิตา  วงศ์สุวาแดน
ป.4
โรงเรียนวัดหนองออน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงเบญญาภา  ผลเลขา
ป.5
โรงเรียนวัดหนองออน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายปราชญ์  พรหมกันธา
ป.4
โรงเรียนต้นกล้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายพนาพงษ์  พงษ์พนานุรักษ์
ป.5
โรงเรียนต้นกล้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.4/2 โรงเรียนสันทรายหลวง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
175
เด็กหญิงพรณภา  อนุกูล
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงพัชรวรรณ  ชนวาศิลป์
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงพิมพิศ  เชาวน์เลิศเสรี
ป.5
โรงเรียนต้นกล้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายเพชรฟ้า  ใจคำ
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงภัทรภร  โอภานุรักษธรรม
ป.6
โรงเรียนต้นกล้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายภูริศ  โพธิ์วัง
ป.5
โรงเรียนต้นกล้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงลีลาวดี  แก้วปา
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงวรัทยา  แสนศรี
ป.6
โรงเรียนวัดหนองออน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงวิชญาพร  ไกสร
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายวุฒิชัย  เราเท่า
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงศิรินันท์  ประทุม
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงศิริวรรณ  ลุงแสง
ป.5
โรงเรียนวัดหนองออน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายศุภกร  รัชฎาพร
ป.4
โรงเรียนต้นกล้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายศุภกันต์  ดวงปัน
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายศุภฤกษ์  แสนหลี
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กันธิมา
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงสุชัญญา  กอ
ป.5
โรงเรียนวัดหนองออน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายสุชัย  ปันอิน
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงสุธาริน  ขาวใหม่
ป.6
โรงเรียนวัดหนองออน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายสุริยา  อินตา
ป.6
โรงเรียนวัดหนองออน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายอนุชา  สดไทย
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงอรพิมล  ลุงทุน
ป.5
โรงเรียนวัดหนองออน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายอรรถวุฒิ  แสนสูง
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงอรรวินท์  ลุงต๊ะ
ป.5
โรงเรียนวัดหนองออน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงอัญดา  รัตนพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดหนองออน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงอัฐริกา  ตั้งธนวงศ์
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.5/1 โรงเรียนสันทรายหลวง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
201
นางสาวกัญญาพัชร  พรจรัสแสง
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงกันยาพัฒน์  สงวนศิลป์
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงกัลยา  จันทา
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายกิจเจริญ  มาหงิด
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงใกล้รุ่ง  วงค์แก้ว
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
นางสาวจตุพร  จันทร์แก้ว
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายจ๋อมเมือง  บุญมา
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายจันทร์  ลุงหย่า
ม.1
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายจารุทัศน์  ลุงเต็ง
ม.1
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงชนม์นิภา  เกรียงไกรพบสุข
ม.1
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
นางสาวชิดชนก  บุญชุ่มใจ
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ทิพย์เนียม
ม.1
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายณัฐกานต์  บุญยวง
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงณัฐชยา  ผูกพันธ์
ม.1
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงดารารัตน์  ใจมา
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายต้นน้ำ  ลิขิตสโมสร
ม.1
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงธัญญาเรศ  สระทองขม
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงธัญธิตา  โชคชัย
ม.1
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายธีรดนย์  -
ม.1
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายธุววิช  ชูสังข์
ม.1
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงน้ำหวาน  นามแสง
ม.1
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงปรียาภรณ์  วตะผาบ
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงปาลชลี  วงค์แก้ว
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายปืนไต  ลุงต้า
ม.1
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงพรนารี  กวงคำ
ม.1
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.5/2 โรงเรียนสันทรายหลวง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
226
เด็กหญิงพรแสง  ลุงจาย
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
นางสาวพัชราภรณ์  บุญเป็ง
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงพิพัชรีย์  อินต๊ะ
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ลุงช่อยา
ม.1
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงแพรวา  กุลทอง
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงภิรัญญา  สุพพัตกุล
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงมร  ส่างแก้ว
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงโมทนาพร  สายชลคงสุข
ม.1
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
นางสาวรจนา  นามแสง
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงรุ่งนภา  ใจอินต๊ะ
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงวันดี  ลุงติ๊บ
ม.1
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายวายุ  พอก๊ะ
ม.1
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงวิภวา  ซู่ตุ้ย
ม.1
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายวีรภาพ  สุพพัตกุล
ม.1
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงศิริลักษณ์  จะคือ
ม.1
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงสุกฤตา  พิมพ์ดี
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงหมู  รุ้งสู้
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงใหม่แก้ว  ไอ่แสง
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายอภิชาต  ปาอ่อง
ม.1
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายอภิรักษ์  เลาว้าง
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงอาภัสรา  ตะมา
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงอารียา  อากาศทิพย์
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.6/1 โรงเรียนสันทรายหลวง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
248
เด็กชายกันติพัส  ไชยชนะ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงกาญจนา  เมืองทอง
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงกานพิชชา  ชูสังข์
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงกิรปาน  วรรณสัก
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายจิรสิทธิ์  ต่อโชติธนวัฒน์
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงจิราพา  วิถี
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงชนากานต์  อินทะรักษ์
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายชาญธาดา  เจตน์ฐากูร
ป.4
โรงเรียนต้นกล้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงณภัทร  ชัยยะ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายณัช  อัชรีวงศ์ไพศาล
ป.6
โรงเรียนต้นกล้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายธชกานต์  ไชโย
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงธิติกานต์  วงศ์สอน
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงนวรัตน์  ลามา
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงนัฏนันท  ปลื้มสำราญ
ป.5
โรงเรียนต้นกล้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงนิรนันท์  สุธรรม
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายปรรช  พิมสาร
ป.5
โรงเรียนต้นกล้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงปิ่นเพชร  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงปุณยนุช  มงคล
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงพวงพิกุล  มูลมั่ง
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายพิงครัฐ  ยังเยี่ยม
ป.5
โรงเรียนต้นกล้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายภวินท์  จอมเรือง
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงรุจิรา  เรือนแก้ว
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงวรรณิศา  วัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงวสุธิดา  ผุยศรี
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงวิลาวัลย์  จะแตก
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.6/2 โรงเรียนสันทรายหลวง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
273
เด็กหญิงศศิกานต์  สะหรี
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายสราวุฒิ  อุระวัตร์
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงสุวรรณี  แซ่ลี
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงอาภัสรา  วิริยา
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงอารีญา  หยั่งรากมั่นคง
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์