ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพรรณ  น้อยตั้ง
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชพรรณ  แสงศิลป์
ป.4
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
3
เด็กชายกณิฎ  ประมุทจิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤตธี  ศรีหมื่น
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกฤตพร  ภูเขา
ป.5
วิชัยวิทยา
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤตยชญ์  ตันรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤษฎ์พัฐ  พรศาลนุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤษณ์ธนา  ใจยะวัง
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกฤษณา  คำพุทธ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินทรสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พิโลนพงศธร
ป.5
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สีฟ้าเลื่อน
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกัญณัฎฐ์  สิรรวีพัชร์
ป.4
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกัณฑ์ธิชา  สุภาพ
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
15
เด็กชายกันตกานต์  เลาว้าง
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
16
เด็กชายกันตภณ  สามใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกัลย์กมล  พิโลพงศธร
ป.4
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ภาระจร
ป.5
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
คณิตประถม
19
เด็กชายกิจ  ลุงคำ
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
คณิตประถม
20
เด็กชายกิตติพงค์  สาธรเวช
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
21
เด็กชายกิตติภูมิ  อนุวัติศิริพร
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
คณิตประถม
22
เด็กชายกิตติวินท์  ตุ้ยตามพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกุลธิดา  ปิงเมือง
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกุลพร  ธรรมดา
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
25
เด็กหญิงเกศราภรณ์  บุญลือ
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
26
เด็กหญิงเกียรติธิดา  ทาทอง
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
27
เด็กชายเกียรติภูมิ  สืบมงคลชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
28
เด็กชายคงเดช  สารขาว
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณิตประถม
29
เด็กชายคเชนทร์  บุญศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
30
เด็กหญิงคำน้อง  ลุงติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
คณิตประถม
31
เด็กหญิงจรรยพร  เมืองดี
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
คณิตประถม
32
เด็กชายจักรรงณ์ฤทธิ์  ผลประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
33
เด็กหญิงจารุพิชญา  คำลือ
ป.5
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
34
เด็กหญิงจารุภา  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
35
เด็กหญิงจิณณ์ณณัช  เรือนศร
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจิตรานุช  ตันกิจเจริญ
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
37
เด็กหญิงจินตกัญญา  แสงจง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
38
เด็กหญิงจิรภิญญา  ประพฤติ
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
39
เด็กหญิงจิรภิญญา  แสงจง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
40
เด็กหญิงจิรัชยา  กอนแก้ว
ป.5
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
41
เด็กชายจีระพิพัทธ์  นุ่นศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
42
เด็กหญิงเจนจิรา  จิรันดน์ธนาดุล
ป.6
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
คณิตประถม
43
เด็กชายเฉลิมชนม์  ชูเฉลิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
44
เด็กหญิงชญพรรษ  วาฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
45
เด็กหญิงชญาน์นันท์  สรรค์ศิริกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
46
เด็กหญิงชญานภัศ  ศรีคำต้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
47
เด็กหญิงชนัญชิดา  เจนธนานันท์
ป.5
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
48
เด็กหญิงชมจันทร์  ยิ่งสมัคร
ป.4
วิชัยวิทยา
คณิตประถม
49
เด็กหญิงชมพูนิกข์  ขวัญคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
50
เด็กชายชยกร  จีสันติ
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
51
เด็กชายชลกรณ์  ไชยคำวัง
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
52
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ปัญญานาย
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
53
เด็กชายชัยกร  สวนเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
54
เด็กชายชาคริท  สวนเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
55
เด็กชายชาญณรงค์  ซ่านฮู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
56
เด็กชายชินกฤต  ใจทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
คณิตประถม
57
เด็กหญิงชิโนบุ  ฮะระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
58
เด็กหญิงชิริญจ์  นิลพันธุ์
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
59
เด็กหญิงเชียงใหม่  ยอดดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
60
เด็กชายฌวพฤกษ์  บุญวุฒิ
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
61
เด็กชายฌานวรุตม์  จินะใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
62
เด็กหญิงญาณิศา  ปะถานะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
63
เด็กหญิงญานิศา  ชัยคำ
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
64
เด็กหญิงฐานิกา  หลิ่งแก้ว
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
65
เด็กหญิงฐิติรัตน์  อินทรชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
66
เด็กชายณฐกร  ชินอนุกูลพงศ์
ป.6
วิชัยวิทยา
คณิตประถม
67
เด็กหญิงณฐพร  ชัยแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
68
เด็กชายณพรัตน์  ธนัญชนะ
ป.5
วิชัยวิทยา
คณิตประถม
69
เด็กหญิงณภัทร  วิจิตรเนตร
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
70
เด็กชายณภัทร  ศรีทิพย์วงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณัชชาพัชร์  สุภา
ป.6
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
คณิตประถม
72
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จันทนุช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
คณิตประถม
73
เด็กหญิงณัฎฐา  พิบูลย์
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
74
เด็กหญิงณัฏฐ์ฑิภา  จุ่มแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
75
เด็กหญิงณัฏฐ์พัชร์  ขันทพันโชติ
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
76
เด็กชายณัฏฐภัทร  ใจยะหล้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
คณิตประถม
77
เด็กชายณัฐกร  น้อยหลู่
ป.4
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
78
เด็กหญิงณัฐกานต์  ติใหม่
ป.4
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
79
เด็กชายณัฐกิตติ์  จิรเมธาธร
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
80
เด็กชายณัฐชนน  ธีรเมทินี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
81
เด็กชายณัฐชนนท์  เทพประชา
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
82
เด็กหญิงณัฐชยา  ทนดี
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
83
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศักดิสกุลพงษ์
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
84
เด็กหญิงณัฐธิดา  โกมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
85
เด็กหญิงณัฐนรี  พงค์ธิ
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
86
เด็กชายณัฐนันท์  อัครจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
87
เด็กชายณัฐปพน  พิณสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
88
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  แก้วทอง
ป.6
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
คณิตประถม
89
เด็กชายณัฐพงศ์  พลหาญ
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
90
เด็กชายณัฐพงษ์  สาสังข์
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
91
เด็กชายณัฐพล  ตุ้ยยวง
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
92
เด็กชายณัฐพล  ลุงแขก
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
คณิตประถม
93
เด็กชายณัฐพัฒน์  ปิงชัย
ป.4
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
คณิตประถม
94
เด็กหญิงณัฐภัสสร  ชีวะศิริ
ป.5
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
95
เด็กชายณัฐรณ  เอกฉันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
96
เด็กหญิงณัฐวศา  งามสมมนต์
ป.5
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
97
เด็กชายณัฐวัฒน์  ชุ่มปี
ป.6
วิชัยวิทยา
คณิตประถม
98
เด็กหญิงณิชกานต์  กองปัญญา
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
99
เด็กหญิงณิชานันทน์  สิงคราช
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
100
เด็กหญิงณิชาพร  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
101
เด็กหญิงดลชญา  เกษมสินโสภณ
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
102
เด็กหญิงดลฤทัย  วัฒนจักร์
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
103
เด็กหญิงดวงพร  ลุงดี
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
104
เด็กชายดุลยวัติ  กิจขยัน
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
105
เด็กชายตรีเพชร  กุนกัน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายถิรวัฒน์  ณ ลำพูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
107
เด็กชายทนงสิทธิ์  จารุสัจจานนท์
ป.4
วิชัยวิทยา
คณิตประถม
108
เด็กหญิงทรัพย์ศิริ  โชคลาภธนวัฒน์
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
109
เด็กหญิงทฤฒมน  สืบสกุล
ป.5
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
110
เด็กชายทวีพงศ์  บัวเรือง
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
คณิตประถม
111
เด็กหญิงทองพันนา  สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
112
เด็กชายทินภัทร  แสงรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
113
เด็กชายเทพรัตน์  เทพสิงห์
ป.4
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
114
เด็กหญิงแทนขวัญ  วิภาดาพรพงษ์
ป.5
วิชัยวิทยา
คณิตประถม
115
เด็กชายธนกฤต  ลือเรียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
116
เด็กชายธนกฤต  เสือโต
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
117
เด็กหญิงธนพร  ตะเปอ
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
118
เด็กชายธนพล  วิรวัฒน์
ป.4
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
119
เด็กชายธนภัทร  ธนโชคศิริสกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
คณิตประถม
120
เด็กชายธนฤกษ์  สีตบุตร
ป.6
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
คณิตประถม
121
เด็กชายธนวรรธน์  โพธิ์ภักดี
ป.4
วิชัยวิทยา
คณิตประถม
122
เด็กชายธนัชชา  กานต์ศิริสมบัติ
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
123
เด็กชายธนัท  สมเขื่อน
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
124
เด็กชายธนันท์รัฐ  จอนสมจิตร์
ป.6
วิชัยวิทยา
คณิตประถม
125
เด็กหญิงธนากาญจน์  สายอุดต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
126
เด็กชายธนาวัฒน์  จันทร์ตา
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
127
เด็กชายธเนศ  นันติ
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
128
เด็กหญิงธัญชนก  ทนงการกิจ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
คณิตประถม
129
เด็กหญิงธัญชนก  สุริยะวงค์
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
130
เด็กหญิงธัญชนก  อินทร์มูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
131
เด็กหญิงธัญธร  จันทกูล
ป.5
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
132
เด็กหญิงธันยมัย  สารินจา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
133
เด็กหญิงธันย์รดา  เกียรติคุณรัตนะ
ป.5
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
134
เด็กหญิงธิดารัตน์  ปู่เบอะ
ป.5
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
คณิตประถม
135
เด็กหญิงธิดารัตน์  พินิจวงษ์
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
136
เด็กชายธิษณ์ธนชาติ  กันทยศ
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
137
เด็กชายธีรภัทร  เขื่อนคุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
คณิตประถม
138
เด็กชายธีรภัทร  ทิพย์พรหม
ป.4
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
139
เด็กชายธีระพันธ์  แซ่ลี
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
140
เด็กหญิงธีราภรณ์  ขันพา
ป.6
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงนงนภัส  กันทะวงศ์
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
142
เด็กหญิงนภัชพร  บัวลอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
143
เด็กชายนภัทร  อินต๊ะแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
144
เด็กหญิงนภัส  ขันตรี
ป.6
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
คณิตประถม
145
เด็กหญิงนภานรรตร์  ปักษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
146
เด็กหญิงนริศรา  ประทุนทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
คณิตประถม
147
เด็กหญิงนฤภร  ชมภูทอง
ป.5
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
148
เด็กหญิงนลิน  ธนพันธ์
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
149
เด็กหญิงนันท์นภัส  อิ่มนาง
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
150
เด็กหญิงนันท์นลิน  อินทะรังษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
151
เด็กหญิงนันท์ปภัทร  นนทพัฒน์โอภาส
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
152
เด็กหญิงนันท์ลภัส  พงศ์พิสุทธิ์วัฒนา
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
153
เด็กหญิงนันทัชพร  สุจริต
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
154
เด็กหญิงนิชา  ยังประดิษฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
155
เด็กหญิงนิราภา  จันตา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
คณิตประถม
156
เด็กหญิงนิสรีน  พัฒนะอุตส่าห์
ป.5
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
157
เด็กหญิงนู้รุลฮาซานะห์  อิสมาแอล
ป.6
วิชัยวิทยา
คณิตประถม
158
เด็กหญิงบงกชเพชร  โอภาสเจริญวิทย์
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
159
เด็กหญิงบุญฐิตา  ธรรมบุญ
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
160
เด็กหญิงบุญฐิสา  เหลืองตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
161
เด็กหญิงบุณยกาญจน์  หาญประกอบสุข
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
162
เด็กชายปฏิภาณ  แก้วกัลยา
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
163
เด็กชายปฏิภาณ  จินะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
164
เด็กหญิงปณิสตา  อนันต์ศุภศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
165
เด็กหญิงปพิชญา  ทองอร
ป.4
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
166
เด็กชายปภังกร  นครินทร์
ป.4
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
คณิตประถม
167
เด็กหญิงปภากร  ทรายศิริ
ป.4
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
168
เด็กหญิงปภาวริญญ์  คำลือ
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
169
เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันทร์ชัยรัตน์
ป.4
วิชัยวิทยา
คณิตประถม
170
เด็กชายประกาศิต  ลาสุนนท์
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
171
เด็กชายปราชญ์  มาลัย
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณิตประถม
172
เด็กหญิงปริยากร  แสงพิชัย
ป.6
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
คณิตประถม
173
เด็กหญิงปวริศา  เวียงอินทร์
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
174
เด็กหญิงปวัณรัตน์  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
175
เด็กชายปวีร์  ศรีคำภา
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายปัณณวัฒน์  เลิศมัลลิกาพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
177
เด็กหญิงปาณปวีณ์  สีลาเม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณิตประถม
178
เด็กหญิงปาณิศรา  พูลเจริญ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณิตประถม
179
เด็กหญิงปานไพลิน  ชัยยา
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
180
เด็กชายปารเมศ  พลวาปี
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
181
เด็กหญิงปิยะวรรณ  โตเขียว
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
182
เด็กหญิงปุณณดา  อินต๊ะจา
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
183
เด็กหญิงปุณรดา  ธวัชธิติกร
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
184
เด็กชายพงศพัศ  อ่อนอุไร
ป.4
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
คณิตประถม
185
เด็กชายพชรดนัย  แก้วยัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
186
เด็กหญิงพรทิพา  -
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
คณิตประถม
187
เด็กหญิงพรนิชา  อรุโณทยานันท์
ป.5
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
188
เด็กหญิงพรรณพนัช  บำรุงวงศ์
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
189
เด็กหญิงพรวิหค  พงศ์ทวีกาญจน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
คณิตประถม
190
เด็กหญิงพราววาริน  จักรทอง
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
191
เด็กหญิงพลอยตะวัน  หลักทอง
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
192
เด็กหญิงพลอยปภัส  สุรินทร์
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
193
เด็กหญิงพลับพลา  ยั่งวจนะ
ป.6
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
คณิตประถม
194
เด็กชายพสุธร  พรรักษา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณิตประถม
195
เด็กหญิงพัจนภา  จันทรเถร
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
196
เด็กหญิงพัตติกา  ตาปัญญา
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
197
เด็กชายพาทิศ  ไชยเสน
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณิตประถม
198
เด็กหญิงพิชชาภรณ์  วรหาญ
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
199
เด็กชายพิชญะ  พานพุฒ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณิตประถม
200
เด็กหญิงพิชญาภา  คำคล่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
201
เด็กหญิงพิมผกา  กรุงปั่น
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
คณิตประถม
202
เด็กหญิงพิมพ์จิรัชยา  อุดมศุภกานต์
ป.5
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
203
เด็กหญิงพิมพ์ชัชต์  รามจักร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
204
เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  กระสังข์
ป.4
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
205
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  เลี้ยงสกุลอุดม
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
206
เด็กหญิงพิมุข  พรมเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
คณิตประถม
207
เด็กชายพีรดนย์  รังสิอำพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
208
เด็กชายพีรดนย์  หาญป่า
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
209
เด็กหญิงพีรลักษณ์  จอมคีรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
210
เด็กชายพีรัช  ดวงใบ
ป.5
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงฟาร่า  อารีพันธ์
ป.4
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
212
เด็กหญิงภคมน  จงบริรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
213
เด็กหญิงภรภัทร  แย้มพุ่ม
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
214
เด็กหญิงภรภาดา  สิทธิสันติกุล
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
215
เด็กหญิงภัทรธิดา  แก้วบุตร
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
216
เด็กชายภัทรนันท์  ปัญญา
ป.5
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
217
เด็กชายภาคิน  เลิศทรัพย์ไพศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
218
เด็กหญิงภาชิญะ  แก้วโขง
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
219
เด็กชายภาณุพัฒน์  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
คณิตประถม
220
เด็กหญิงภานิชา  ชาญวัฒนกิจ
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
221
เด็กหญิงภาษิตา  รวิณัชพรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
222
เด็กชายภูดิศ  นริศชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
223
เด็กชายภูพชร  จิโน
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณิตประถม
224
เด็กหญิงภูพิงค์  บุญแก้ววุฒิ
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
225
เด็กชายภูมินภัส  จรัญเต๋
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
226
เด็กชายภูมิพัฒน์  กาวีวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
227
เด็กชายภูมิพัฒน์  พัฒนรังสรรค์
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
228
เด็กชายภูวดล  กาวิปลูก
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
229
เด็กชายโภคิน  กันทะเป็ง
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
230
เด็กหญิงมนพัทธ์  คำราพิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
231
เด็กหญิงมนัสสินี  นราธิตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
232
เด็กหญิงมัณฑนา  บรรจงจัด
ป.4
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
233
เด็กหญิงมัท  ไทยใหญ่
ป.5
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
คณิตประถม
234
เด็กหญิงมัลลิกา  ตาเที่ยง
ป.6
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
คณิตประถม
235
เด็กหญิงมัสวา  กาเด็น
ป.4
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
236
เด็กชายมาร์ค แซคคารี  ซันเซส
ป.6
วิชัยวิทยา
คณิตประถม
237
เด็กหญิงเมธาวี  ยอมใจอยู่
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
238
เด็กหญิงเมลโลดี้  พลอยชมพู ฮิล
ป.5
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
239
เด็กหญิงเยาวภา  คีรีคามสุข
ป.6
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
คณิตประถม
240
เด็กหญิงรมิดา  ประทีป ณ ถลาง
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
241
เด็กหญิงรมิตา  ขุนทอง
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
242
เด็กหญิงรวิภา  ทัศคร
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
243
เด็กชายรัชฎ์พงศ์  ไทยราช
ป.4
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
244
เด็กชายรัทธพงศ์  ชะเต
ป.6
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
คณิตประถม
245
เด็กชายรัศมิ์ธศิลป์  ทะจันทร์
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงรินทร์วรี  วงศ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
247
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ใจภูมิ
ป.5
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
คณิตประถม
248
เด็กหญิงลภัสรดา  ใยศิริกุล
ป.5
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
249
เด็กหญิงล้วนหทัย  เชื้อชมภู
ป.6
วิชัยวิทยา
คณิตประถม
250
เด็กหญิงลักษณพร  มู่หลิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
คณิตประถม
251
เด็กหญิงลักษิกา  ทิพย์ใจภา
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
252
เด็กชายล่าส่วย  ลุงหม่อง
ป.5
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
คณิตประถม
253
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ขันนาม
ป.5
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
254
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ฟูศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
255
เด็กหญิงวรกมล  พันธุ์ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
256
เด็กหญิงวรภาดา  พลานุสนธิ์
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
257
เด็กหญิงวรัญญา  แซกอง
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
258
เด็กชายวรายุส  สวยสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
259
เด็กชายวริศ  ฤทธิ์มานะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
260
เด็กชายวัชรินทร์  เมธาเจริญกุล
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
คณิตประถม
261
เด็กชายวันไชย  ขันมั่น
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
262
เด็กหญิงวารุณี  บาริศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
คณิตประถม
263
เด็กหญิงวิชญาพร  จุลปานนท์
ป.5
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
264
เด็กชายวีรกร  ผึ่งผาย
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
265
เด็กชายวีรพงษ์  จักร์คร่อง
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
266
เด็กชายวีรวิชญ์  สงค์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
267
เด็กชายวีรากร  จงเจริญ
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
268
เด็กชายวีรากร  สิทธิมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
269
เด็กหญิงศยามล  ใจปิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
คณิตประถม
270
เด็กหญิงศรัณรพร  ทองสะอาด
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
271
เด็กหญิงศวิชญา  สัมปัตยานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
272
เด็กหญิงศศิวิมล  สิลาแลง
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
273
เด็กหญิงศิริรดา  จันต๊ะมณี
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
274
เด็กชายศิวกร  โมฬีชาติ
ป.4
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
คณิตประถม
275
เด็กชายศุภกรณ์  เงินเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
276
เด็กชายศุภณัฎฐ์  เอื้อพัฒนพงศ์
ป.5
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
277
เด็กชายศุภลักษณ์  บุญสูง
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
278
เด็กชายศุภวิชญ์  ใจคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
279
เด็กชายศุภวิชญ์  ต้อตานา
ป.5
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
คณิตประถม
280
เด็กชายศุภวิชญ์  วงค์จักรคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
281
เด็กชายแอ็ซฮาน อะลี  โควร์
ป.6
วิชัยวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
282
เด็กชายศุภสัณฑ์  บุญปั๋น
ป.5
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
283
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แก้วจันทร์ตา
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
284
เด็กหญิงศุภิชชา  สุเป็ง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณิตประถม
285
เด็กหญิงสาธิตา  ลืมขำ
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
286
เด็กหญิงสาริศา  ธีรอำพน
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
287
เด็กชายสิทธิเดช  อนุชิตกุญชร
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
288
เด็กชายสิทธินนท์  สั่งสินทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณิตประถม
289
เด็กชายสิปปกร  คุ้มไข่น้ำ
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
290
เด็กชายสิรภพ  กันทับ
ป.4
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
คณิตประถม
291
เด็กชายสิรศักดิ์  น้อยหลู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
292
เด็กชายสิราวิชญ์  บัวไพจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
293
เด็กหญิงสิรินตา  แสงสร้อย
ป.5
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
คณิตประถม
294
เด็กหญิงสิริยากร  เตชะติลานนท์
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
295
เด็กหญิงสุขุมาภรณ์  หมอดู
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณิตประถม
296
เด็กหญิงสุทธิตา  พุดทอง
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
297
เด็กหญิงสุพิชชา  สุริยา
ป.4
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
คณิตประถม
298
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เรือนคำมูล
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
299
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
คณิตประถม
300
เด็กหญิงแสงเดือน  คำใส
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
คณิตประถม
301
เด็กหญิงแสงหว้า  ซุเริน
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
คณิตประถม
302
เด็กชายหนึ่งอานนท์  เตไชยกูล
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
303
เด็กชายหัฏฐพงษ์  ทิพย์สุขุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
304
เด็กหญิงอชิรญา  เจนธนานันท์
ป.4
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
305
เด็กชายอนนต์  ศิริอ่อน
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
306
เด็กหญิงอนัญญา  สมชัย
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
307
เด็กหญิงอนาสเตเซีย  นีลเส็น
ป.4
วิชัยวิทยา
คณิตประถม
308
เด็กหญิงอภิชญา  กิจรักษ์
ป.5
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
309
เด็กหญิงอภิชญาพัชร์  บุญมาปะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
310
เด็กหญิงอภิชยา  กนกรัชต์เกษม
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
311
เด็กหญิงอริสรา  วงศ์ปัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
312
เด็กชายอัศวัตต์  ดวงคำ
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
313
เด็กชายอิทธิพัทธ์  กองคำ
ป.4
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
314
เด็กชายอิสบาส  อิลาชาญ
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
315
เด็กหญิงอิสรีย์  แซ่จาง
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
316
เด็กหญิงอุนนดา  วงศ์สัมพันธ์
ป.5
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตประถม
317
เด็กหญิงไอริณ  โซ่นี่
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
318
เด็กชายZhang  Jinwei
ม.3
วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงกนกกร  ไข่ลือนาม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงกนกกานต์  เลิศอัชฌาสัย
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงกนกวรรณ์  ดีแก้วเกษ
ม.3
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงกนิษฐา  จันตาธรรม
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
323
นางสาวกรณัฐ  ทาระนัด
ม.3
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
324
เด็กชายกรวิทย์  ธรรมไทสง
ม.3
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
325
เด็กชายกฤตณัฐ  อัคราพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายกฤตยชณ์  ช้างเจริญ
ม.3
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงกฤษริน  ชมพูเงินแสงสกุล
ม.1
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงกวินนาถ  พงษ์เมษา
ม.2
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงกัญกนิษฐ์  ผดุงพงษ์ศิริ
ม.1
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงกัญญ์ณพัชญ์  โพธิ์ดวงกุณ
ม.3
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงกัญญษร  จีวงค์
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สามัคคี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงกันต์กมล  อิ่นคำ
ม.2
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงกันตา  เหล่าพาณิชย์กุล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงก้านฉัตร  ธุระพ่อค้า
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายกิตติภัท  เธียรวัฒนกุล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงกิติยา  แซ่ไหล
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงกิรณา  สุโพธิณะ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงกุญช์ชญา  เวียงเดช
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงกุลิสรา  ตุ่นคำ
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายเกณฑ์  มัทซึซาวะ
ม.1
วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
342
เด็กชายเกียรติธนพัฒน์  ศรีสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงขวัญใจ  กันธวัง
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงขวัญฤทัย  แสนเมืองมา
ม.1
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงคนึงนิจ  ชื่นปัญญานิมิต
ม.3
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
346
เด็กชายครองชัย  ชัยวุฒิ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงคีญานันท์  พันธ์ทอง
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
348
เด็กชายฆฌาภ์  ธนะปัญโญ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงจงกลพร  คนธง
ม.1
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงจารุพิชญา  อินถาอ้าย
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
351
เด็กหญิงจารุภา  มะโนดี
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงจิดาภา  เจริญกุล
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
353
เด็กหญิงจิตริณี  คำดี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงจินดามณี  ศรีสว่าง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงจินต์จุฑา  มะลิ
ม.3
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงจินต์วิภา  สิงห์คำ
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
357
เด็กชายจิรัฎฐ์  โกไศยกานนท์
ม.1
วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นิยมพานิช
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ชูประเสริฐสุข
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงเจนปรียา  ดวงคำ
ม.2
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงฉัฐญา  สุริยะวิภาดา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงฉัตราภรณ์  ไชยชมภู
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงชญานิศ  มูตยะ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
364
นางสาวชญานิศ  สินทอง
ม.3
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงชญานิษฐ์  พฤติการกิจ
ม.3
วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
366
เด็กชายชนกนันท์  มีสุข
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
367
นางสาวชนกพร  อธิวัฒนาไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงชนม์นิภา  เลี้ยงสกุลอุดม
ม.3
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงชนัญศิตา  วงศ์รัตนมัจฉา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงชนันญา  ชนะจน
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงชนันธร  สายน้ำเย็น
ม.1
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
372
นางสาวชนากานต์  พรหมประสิทธฺ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงชนากานต์  พลแจ้ง
ม.3
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงชนิตา  ศรีเขื่อนแก้ว
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงชรัณยภัทร์  หอมมาก
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงชลชีวา  วงษรัศม์
ม.1
วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
377
เด็กชายชลิต  แดงขาวเขียว
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
378
เด็กชายชวนนท์  ช่วงโสม
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
379
เด็กชายชามาดร  ดำริธรรมเจริญ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
380
เด็กชายชิติพัทธ์  ชัยมงคล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
381
นางสาวชุติกาญจน์  สุขจิตร์
ม.3
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
382
นางสาวโชติกา  นนทวาสี
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงโชติมา  อินถาอ้าย
ม.1
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงฌานิศา  บูชาดวงประทีป
ม.1
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
385
เด็กชายญาณชัย  จีนพงษ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
386
เด็กหญิงญาณิศา  คำภิระวงศ์
ม.3
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงณฐาณัฏฐ์  ปั้นศรีนวล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
388
นายณภัทร  คำฟู
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
389
เด็กชายณรงค์วัฒน์  อึ้งจิตรไพศาล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
390
เด็กชายณวัฒน์  วัฒนาวงศ์
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงณัชกีรตา  ศรีสะเทือน
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงณัชชา  เพลินจิต
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงณัชชา  สรณถาวรกุล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงณัชวดีกันติชา  กรณัฐสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สงค์ประชา
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงณัฏฐา  กิตติพงษ์พัฒนา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงณัฐชยา  นุชบุษบา
ม.3
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงณัฐชา  สุขดี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงณัฐณิชา  จเรวรรณ์
ม.3
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณวงศ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
401
เด็กชายณัฐดนัย  จอมจันทร์
ม.2
วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงณัฐธิดา  นิติรัช
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
403
เด็กชายณัฐภัทร  กิรติวรางกูร
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
404
เด็กชายณัฐภัทร  บุณยปรีดี
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงณัฐภัสสร  หิรัณยวัลก์
ม.1
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงณัฐิดา  บำรุงศรี
ม.3
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงณัทชนก  ป่าแดง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
408
นางสาวณิชารีย์  ภาวัฒน์นิมิต
ม.3
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงณิชาวิร์  ไชยธิ
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงณุตตรา  ลาดเด่นพนา
ม.1
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงณุตตะรา  มะโนผาบ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
412
นางสาวดลพร  ลัม
ม.3
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
413
เด็กชายดานิฌ  ณ.​เชียงใหม่
ป.6
บ้านเรียนตักวา
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงดานิฌา  ณ.​เชียงใหม่
ม.2
บ้านเรียนตักวา
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงดาราวดี  บุณยสุขเมธี
ม.1
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงเตชินิ  แสงอุทัย
ม.2
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงทฤฒมน  เวชอุบล
ม.3
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงทองพระทาน  ทองแท้
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงธณัทธิดา  สุโอชมา
ม.1
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
420
เด็กชายธนดิษย์  รักพงษ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
421
เด็กชายธนพงษ์  คำญา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
422
เด็กชายธนพล  ศุกรินทร์
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
423
เด็กหญิงธนัชพร  ชัยศรี
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
424
เด็กชายธนัตถ์ชัย  ศรีวิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
425
เด็กชายธนาบดี  วานิชกมลนันทน์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงธมนต์รัตน์  พุฒิไพโรจน์
ม.3
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงธมนวรรณ  เจริญพันธ์
ม.2
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงธวัลหทัย  ปวงน้อย
ม.1
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงธัญกร  เที่ยงบูรณธรรม
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงธัญชนก  ธรรมปัญญา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงธัญภัคค์  คำเงิน
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
432
นางสาวธัญวรรณ  จันทร์แดง
ม.3
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงธัญวรัตม์  วงศาโรจน์
ม.3
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงธัญวลัย  แจ่มใส
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงธันยพร  พรมมา
ม.3
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
436
เด็กชายธีนันทนัช  ปานานนท์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
437
เด็กชายธีรภัทร  เวฬุสาโรจน์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
438
เด็กชายธีรัตม์  ใจเทพ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
439
เด็กชายนครินทร์  เจริญคุณ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงนงลักษณ์  นพรัตน์
ม.3
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
441
เด็กชายนนท์นิพัทธ์  ตั้งโรจนขจร
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
442
เด็กชายนภัทร  วัชระศักดิ์ศิลป์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงนภัทรชล  ท่วงที
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
444
เด็กชายนภันดร  ชัยศร
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงนภัสนันท์  ปัญญา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
446
นางสาวนภัสนันท์  ปัญญาราช
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
447
เด็กชายนราธิป  กุละปาลานนท์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
448
นายนราวิชญ์  ทานสุพรรณ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
449
นางสาวนรีกานต์  ชุมภู
ม.3
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
450
นายนวพร  จิตนารินทร์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงนัชชา  ดอกจันทร์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงนัฐชญา  นันทะไชย
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
453
เด็กชายนันทกานต์  ธรรมนารักษ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงนันท์นภัส  แพทย์ไชโย
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
455
เด็กชายนาดิร  สุทธิผุย
ม.1
วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
456
เด็กชายนาราภัทร  โกวิทดำรง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
457
เด็กชายนิติธร  ธิยานันท์
ม.1
วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
458
เด็กหญิงบุญทิวา  วิสุทธิใจ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
459
เด็กชายบุญธาดา  บุญปลอด
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงบุญสิตา  คุ้มไข่น้ำ
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงบุณยาพร  โอฬารเสถียร
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงปฐพร  สุริยะวิภาดา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงปณิดา  แสนเมืองมา
ม.2
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงปนัดดา  โปธายะ
ม.1
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงปภัสสร  บุญยวงศ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงปภาณิน  ศึกษาภูมิภาค
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงปภาดา  ปฏิยัติ
ม.1
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีคำสุข
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงประพิณพัชร  มณีทอน
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
470
เด็กชายปรัชญ์  คนสูง
ม.2
วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
471
นางสาวปริมชยาภรณ์  ธนวัตไชยศรี
ม.3
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงปลินดา  ปฏิยัติ
ม.1
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
473
นายปวริศ  ถิ่นถาวรกุล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงปวริศา  ทิพย์เดโช
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงปวริศา  ปัญญาเทพ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
476
เด็กหญิงปวริศา  สุขเสริม
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงปองภพ  ดีลี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงปัณฑารีย์  สุระโชติ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงปัณณพร  ไชยวงศ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงปันปรีดา  สการันต์
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
481
เด็กชายปาณัท  พดด้วง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
482
เด็กหญิงปาณิศา  ดวงเขียว
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงปิยฉัตร  เข็มกลัด
ม.2
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
484
เด็กชายปิยังกูร  อธิกคีรีพงศ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
485
เด็กชายปีติภัทร  ปัญญานาค
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
486
เด็กชายปุณยวัจน์  หาสอดส่อง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงไปรดา  โยพิน
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
488
เด็กชายพงศ์พิชช์  ศศิชานนท์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
489
เด็กชายพงศภัค  รักเจริญ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
490
เด็กชายพงษกร  วงศ์วี
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
491
เด็กหญิงพจนารถ  โมสัง
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงพรกมล  ใจคำ
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
493
นางสาวพรชนิตว์  กิจวัฒนาบูลย์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงพรปวีณ์  ผ่องศรีสุข
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงพรรณปพร  สินธุโพธิ์
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
496
นางสาวพรรณภัทร  ซึมกลาง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
497
นายพรหมพิทักษ์  สุนะชูแสง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงพราว  แย้มรับบุญ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
499
เด็กชายพลธวัช  ผดุงทรัพย์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงพลอยนภัส  ดุลยทวีพัฒน์
ม.3
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
501
นางสาวพลอยสวย  ศิริ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
502
เด็กชายพววัช  รัตนพันธ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
503
เด็กชายพสิษฐ์ธรรศ  คุ้มเกียรติ
ม.2
วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
504
เด็กชายพอเพียง  สิงห์อินทร์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
505
เด็กชายพัชธกฤษ  คูมาดะ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
506
นางสาวพัชพร  แพรกอุดม
ม.3
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
507
เด็กหญิงพัชราภรณ์  จินดาจำนงค์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีวีละสกุล
ม.1
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
509
เด็กชายพัทธดนย์  กุออ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ชัยญานะ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงพัทธนันทร์  จันทร์หอม
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงพัทธนันท์  จาจุมปา
ม.3
วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงพัทธนันท์  มาทอง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงพันธิสา  เกลอะมู
ม.1
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
515
เด็กหญิงพาขวัญ  พวงศรี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงพิชกัญ  คำเหมือง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
517
เด็กหญิงพิชชาญา  เส้าเสนา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงพิชชานาฏถ์  อย่างสุโข
ม.1
วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
519
เด็กหญิงพิชชาพร  กาติ๊บ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
520
เด็กหญิงพิชชาภา  ชมภูมิ่ง
ม.1
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงพิชชาภา  ไชยพรหม
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
522
เด็กชายพิชญ์ภพ  ตรีสัตยาเวทย์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงพิชญ์สินี  พิมพ์วงศ์
ม.2
วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงพิชญากร  พูลทวี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงพิชญาภา  กีไสย์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
526
เด็กหญิงพิชญาภา  บุญศิริ
ม.1
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงพิชญาภา  มั่นคง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
528
เด็กหญิงพิชาพร  ศรีสถิตย์ธรรม
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
529
เด็กชายพิทักษ์ภูมิ  กองซอน
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
530
เด็กชายพินทุเทพ  โตวนิชย์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงพิพัฒน์พร  พิพัฒน์ตันติบวร
ม.3
วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
532
เด็กหญิงพิมพ์ขนก  บุญมาเทพ
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปัญญาปิง
ม.1
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิทธิชัยโอภาส
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ปิติอมรเศรษฐ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
536
เด็กหญิงพิมพ์นารา  ศรีสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงพิมพ์ภินันท์  สิงห์คะราช
ม.1
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงพิมพ์รัมภา  สมณะ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุทธิชน
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
540
นางสาวพิมพ์วิภา  บัวแดง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงพิมพิศา  เขื่อนแก้ว
ม.2
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
542
นายพิรศุษม์  จินะปัน
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงพิราวรรณ  ปิ่นสว่าง
ม.2
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
544
เด็กชายพีรพัฒน์  ยอดคำลือ
ม.3
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
545
เด็กชายพีรวิชญ์  สินธุประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
546
เด็กหญิงพุทธรักษา  คำลือ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงพุทธิมา  กล่ำดี
ม.2
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงแพรวรุ่ง  รุ่งสว่าง
ม.2
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงภคพร  เหลื่อมแสง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงภรณภัทร  ธนะ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงภรัณ์ลดา  ไทยเจริญ
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงภวริศา  จงพิพิธพร
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
553
เด็กชายภวัต  จารุสัมพันธ์กนก
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงภัณฑิรา  ชัยศรี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงภัทรธิดา  สันวงศ์ตา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงภัทรนันท์  สุธรรมยะ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงภัทรปภา  โกวิทธนากานต์
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
558
เด็กชายภัทรพล  พิบูลย์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
559
เด็กชายภัทรพล  เลิศผดุงสุข
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงภัทรภร  พิบูลย์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
561
เด็กหญิงภัทรภรณ์  ไชยพุฒ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงภัทรวรรณ  หลวงเมือง
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
563
เด็กหญิงภัทรศิริ  อิ่มแสงจันทร์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงภัทรสิริ  เพียรมงคล
ม.3
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงภัสสร  หมั่นตลุง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
566
เด็กชายภาณุพงศ์  วังแง่
ม.3
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
567
เด็กชายภาวัต  มวญนรา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
568
เด็กชายภูตะวัน  ทิพย์ศรีจันทร์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
569
เด็กชายภูบดินทร์  สุรินวงค์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงภูฟ้า  ชีวศรีรุ่งเรือง
ม.1
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงภูมิขวัญ  เชื้อสาวะถี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
572
เด็กชายภูมิบดินทร์  วงษ์จำปา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
573
นายภูมิรพี  ด่านศิริสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
574
เด็กชายภูมิรพี  วีระพันธ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
575
นายภูริช  คัมภีรพันธ์ุ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
576
เด็กหญิงภูริชญา  สุนทรวงศ์วัฒนา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงภูรินทราภรณ์  เรืองสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
578
เด็กชายภูริวัชร  สุภัคกนก
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
579
นายภูวเดช  เขื่อนแก้ว
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
580
เด็กชายภูษณ  ภู่ธงชัยฤทธิ์
ม.3
วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
581
นายภูฮั่น  ศรีสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงมัญชุพร  มีเครือรอด
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงมาลินี  ณ วังขนาย
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงมิ่งกมล  ปัญญารัตน์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
585
เด็กหญิงมินรดา  ชุติธรรมวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
586
เด็กชายเมธัส  อุทธิยัง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
587
เด็กชายรฐนนท์  คำร้อง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
588
เด็กชายรตน  ปิลาเป็ง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
589
เด็กหญิงรพิตรา  สายศร
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงรพิพราว  อิกำเหนิด
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงรวงข้าว  ปัญญาพรวิทยา
ม.1
วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงรวิภา  พรหมมา
ม.2
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
593
เด็กชายรวิภาส  มากเพ็ง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
594
เด็กชายรวีโรจน์  ดุลยไชย
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
595
เด็กชายรัชชานนท์  ตุ่นแก้ว
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
596
นายรัชพล  กมลเทพไพฑูรย์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
597
เด็กชายราชพฤกษ์  กาบคำ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
598
เด็กชายราชพฤกษ์  อินชื่น
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงรุจจิรา  จรัสพงศ์ธร
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงรุจิราพร  จันทะเขต
ม.2
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
601
เด็กหญิงลลิตสุดา บาร์บารา  แบตตี้
ม.3
วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
602
เด็กชายวงศพัทธ์  วิชา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงวชิราภรณ์  สมณะ
ม.1
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงวนิดา  จันทร์อ้าย
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
605
เด็กชายวรพล  เดชะประทุมวัน
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงวรพิชชา  สายกับ
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
607
เด็กชายวรเมธ  วงค์กิติ
ม.1
วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงวรรณวลี  บูญชูรุ่งโรจน์
ม.3
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
609
นางสาววรรษมน  คูคำมี
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงวรวลัญช์  รัตนพีรพัฒน์
ม.1
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
611
เด็กชายวรสิริ  ประกิจ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงวราลีย์  หาญเทอดสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงวริศรา  วิจิตรทองเรือง
ม.2
วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
614
นายวศิน  น้อยท่าช้าง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
615
เด็กชายวสวัตติ์  ลี้สมบุญ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงวาสิตา  ชินอนุกูลพงศ์
ม.2
วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงวิชญาดา  ปินตาปิน
ม.1
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงวิชญาพร  เสาร์คำ
ม.2
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
619
เด็กหญิงวิชุดาพร  ธรรมรุ่งพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงเวธกา  เสนาธรรม
ม.2
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
621
เด็กหญิงศรัณยา  คูโบตะ
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
622
นางสาวศลิษา  ซือสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
623
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แสงท้าว
ม.3
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
624
นางสาวศิขริน  ศรีจา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงศิรตา  อินปากท่า
ม.1
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
626
นางสาวศิรพัชร  ทองประไพ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
627
นายศิริณัช  ติมัน
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
628
เด็กชายศุทธวีร์  แซ่หยิ่ง
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
629
เด็กชายศุภกร  จุฑาเทพ
ม.1
วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงศุภรดา  จันต๊ะมณี
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
631
เด็กชายศุภฤกษ์  แก้วบุตร
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
632
เด็กชายศุภวุฒิ  สินศุภรัตน์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
633
เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ติคำ
ม.2
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
634
นางสาวศุภัชญา  ปั้นทอง
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
635
นางสาวศุภิสรา  ไชยพล
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงสโรชา  เลิศอัชฌาสัย
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
637
เด็กชายสาริพัฒน์  มณเฑียร
ม.3
วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
638
เด็กชายสิทธิเดช  สายสืบ
ม.3
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
639
เด็กชายสิรภพ  เนาวรัตน์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงสิริกัลยา  สันต์เสริมสุข
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
641
นายสิวดล  นิปุณะ
ม.3
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
642
เด็กชายสุกฤษฏิ์  ขีรี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
643
เด็กหญิงสุประวีช์  ประทุม
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
644
เด็กหญิงสุปรียา  สุวรรณหงษ์
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
645
เด็กหญิงสุพิชญา  ธำรงคุณธรรม
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
646
เด็กชายสุภทัต  บุญญมงคล
ม.1
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
647
เด็กหญิงสุภาวิดา  อินตายวง
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
648
เด็กหญิงสุรภี  วาสนาพิตรานนท์
ม.1
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  ธรรมนูญ
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
650
นางสาวหทัยรัตน์  ทองภูมิพันธ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงหนึ่งธิดา  จาริยะชัย
ม.1
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงอนุธิดา  กาวิล
ม.3
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงอภิชญา  จายโจง
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
654
เด็กชายอภิชาติ  โชคธนศาลสมบัติ
ม.2
วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงอภิญญา  พลานุสนธิ์
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงอภิญญา  สิริโรจนามณี
ม.2
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
657
เด็กชายอภิพงศ์พันธุ์  สุภาคง
ม.3
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
658
เด็กชายอภิลักษณ์  หลงอุย
ม.3
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงอภิสรา  รูปดี
ม.3
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงอมฤตยา  วิทยวราวัฒน์
ม.2
วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
661
เด็กหญิงอรสินี  วิจิตรทองเรือง
ม.3
วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
662
เด็กหญิงอรอนงค์  ภัทรกุลธร
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงอลิสา  อธิคมโภคิน
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
664
เด็กชายอัคคเดช  ลังกาพินธ์
ม.2
วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
665
เด็กหญิงอัครณี  แห่งหาญ
ม.2
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
666
เด็กหญิงอัญวีณ์  ธัญวัฒนะสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงอารยา  สำลี
ม.2
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
668
นายอิสรพนต์  เฉิน
ม.3
วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
669
เด็กหญิงกนกพร  มาเยอะ
ป.4
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยรังษ๊
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
671
เด็กชายกมนดนัย  เครือง้าว
ป.4
วิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงกมลชนก  ตันสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงกรกัญญา  พึ่งพุ่มแก้ว
ป.6
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
วิทย์ประถม
674
เด็กชายกรณ์  ธนวิโรจน์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงกรนันท์  จองอ่อง
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
676
เด็กชายกรภัค  แสนเมืองมา
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงกรองขวัญ  กันธปัญญา
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงกรุณา  วารีย์
ป.6
วิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
679
เด็กชายกฤตภาส  อมรชีวิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงกฤตยา  จันทร์สุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงกฤษฎิณิ์สา  อาทิตย์ธรรม
ป.6
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงกวิสรา  พุทธชัย
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงกวิสรา  สุทธคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงกษมา  ประสมสุข
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงกษิตินาถ  ระพันคูณ
ป.4
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงกัญญรัตน์  สินธุชัย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมมา
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไชยวงศ์
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
689
นายกัลยกร  กิ่งแก้ว
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงกัลยาณี  เมืองแสน
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงกานต์พิชชา  นิลคง
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงกานต์สินี  ชัยวารินทร์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทย์ประถม
693
เด็กชายกิตติศักดิ์  ไคร้งาม
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
694
เด็กชายกีรติ  คากิซากิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงกุลธิดา  สมวงค์
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ไชยวงค์
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงกุลปริยา  นรสิงห์
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงกุลอรญา  เครือคำ
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงขวัญข้าว  หงษ์บิน
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงขวัญพร  แซ่เจียง
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงเขมจิรา  ขันตี
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
702
เด็กชายคงพัฒน์  คำญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงคณัสนันท์  อรรถาวร
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
704
เด็กหญิงคัมภิรฎา  เนินแสง
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
705
เด็กชายคำ  นายซอ
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงคีตาญชลี  ธัญญกิจ
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
707
เด็กชายคุณานนต์  เต็งสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
708
เด็กชายคุณาสิน  แสนคำ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทย์ประถม
709
เด็กชายจอมวัน  แสงชื่น
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงจารวี  กองวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงจารุณี  ชัยเลิศ
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงจารุพิชญา  มาร์คัสยัง
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
713
เด็กชายจินตเสน  ตรีธนะกิตติ
ป.6
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงจิรพัชร  ภูมิราช
ป.6
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงจิรัชญา  จิตตราวงค์
ป.6
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงจิราภัค  ก้อนสินธุ์
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงจิราภา  แก้วสกุลเดช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
วิทย์ประถม
718
เด็กชายจิรายุ  เรือนแดง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงเจนจิรา  พุ่มจุ่น
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงเจนิสตา  ยอดปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงโจซีฟีน่า  เกเล่อร์
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงฉัตรพร  อินถอด
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงชญาณี  อินทวงศ์
ป.4
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงชญาดา  ดวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงชญานิน  รังษีชัชวาล
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงชญานุช  มิตรช่วยรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงชนัญชิดา  บวรสันติจิต
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงชนัญชิตา  ชัยดวงศรี
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
729
เด็กชายชนาธิป  อุนจะนำ
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงชนิดาภา  อินเสาร์
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงชนิษฎา  ภตวัตพงศธร
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงชยาวดี  วรปรีชา
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
733
เด็กชายชรัญย์ภัทร์  พงษ์เย็น
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงชลพิชา  ณัฐจุรีกิจ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทย์ประถม
735
เด็กชายชลาธิป  เขียวฟู
ป.5
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงชวรีย์  มูลแก้ว
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
737
เด็กชายชวัลวิชญ์  พ้นภัย
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงชัชญาธาร  คำคง
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
739
เด็กหญิงชัญญา  สายวุฒิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงชารินา  ชาเวซ
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงชาลิสา  จิตตปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงชิชญาสุ์  ชัยเลิศ
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงชิดชนก  อริยะวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงชิสา  ปิยะภาคี
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงชุติกาญจน์  กันธะ
ป.6
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงชุติกาญจน์  หาญประเสริฐพงษ์
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงชุติมา  -
ป.5
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงญาฎา  ปินตา
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงญาณิณ  วงศ์ขัด
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงญาดานาถ  รัตนกัลยา
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
751
เด็กชายโญดา  จุ้ยปลอด
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงฐานิศรา  จันทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงฐาวรีย์  สิริพิริยากุล
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงฐิตารีย์  ตึกสุอินทร์
ป.4
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงฐิตารีย์  สุริยะลังกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงฐิติณัฏฐ์  กันไชยต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
757
เด็กชายฐิติพงศ์  จันทร์คำ
ป.4
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงฐิติวรดา  ศรีสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงณฐพร  รักไทย
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงณธิดา  วัชรกาวิน
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงณปภัช  ตะยามัน
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
762
เด็กชายณพธนณัฐ  เทวพงศ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
วิทย์ประถม
763
เด็กชายณภัทร  จันทรพัฒร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
764
เด็กชายณภัทร  พรหมราช
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงณรัชต์หทัย  พุฒินาถสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงณลานนา  สุตันตานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เลียลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
วิทย์ประถม
768
เด็กชายณัฎฐอัชฌา  เยาว์เจริญสุข
ป.4
วิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บัวละออ
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงค์ใหม่
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงณัฏฐ์นลิน  สันกลกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงณัฏฐ์รดา  ดีบาง
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงณัฏฐา  กองเงิน
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
774
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ประชุม
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เราเท่า
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงณัฐจิราภา  กริ่นซ้อน
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงณัฐชยา  ดารักษ์
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงณัฐชยา  ถารียะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงณัฐฐารัตน์  คำมงคล
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงณัฐณิชา  อมรทัตพงษ์
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงณัฐณิชา  อินต๊ะราชา
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
782
เด็กชายณัฐดนัย  เตชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงณัฐธยาน์  บำรุง
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญญาเลิศกีรติกุล
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงณัฐธิดา  ทัช
ป.6
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
วิทย์ประถม
786
เด็กชายณัฐนันท์  สิงห์โตโรจน์
ป.4
วิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ชากากิบาร่า
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงณัฐรดา  สมัครช่วย
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงณัฐวรา  จะนะจินา
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
790
เด็กชายณัฐวัฒน์  จิตมโนวรรณ์
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
791
เด็กชายณัฐวัตร  เงินท๊อก
ป.4
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงณัฐสินี  เทโวขัติ
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงณิชชา  ยกสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงณิชนันทน์  ภิรมย์สด
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงณิชาภา  เอนกปัญญากุล
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงณิชารีย์  คุตตะเทพ
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงณิชารีย์  ร้องเพราะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงณิสสรณ์  กิติคุณ
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงณีรนุช  แก้วเคียงคำ
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงดนิตา  ผักหวาน
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงดลหทัย  กฤษณะวณิช
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงดากานดา  ม่านคำ
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงดารมิงค์  บุษดาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงดาริน  เสวลาภี
ป.6
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
วิทย์ประถม
805
เด็กชายดีรเดช  แก้วพันวงค์
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงตรอง  รัตนดำรงอักษร
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
807
เด็กชายเตชินท์  เตชะรุจิพร
ป.6
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงเตชินี  ศรีนันทา
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
809
เด็กหญิงทอฝัน  ขันทอง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงทอสิริ  จงกิจวัฒนา
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
811
เด็กชายทัศพงษ์  สว่างไสว
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา
วิทย์ประถม
812
เด็กชายเทพทัต  ชัยปิน
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงเทียนขวัญ  ทรัพย์เย็น
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
814
เด็กชายแทนคุณ  เชิดชูตระกูลทอง
ป.5
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงธญาดา  พิมพ์พิไล
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงธณัชชา  ศิริปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
817
เด็กชายธนญชัย  สีใส
ป.6
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
วิทย์ประถม
818
เด็กชายธนภัทร  ตุงใย
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงธนวรรณ  เกษมเศรษฐ์
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
820
เด็กชายธนวัฒน์  สุขหุ่น
ป.6
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงธนัชพร  ทิพย์ประยูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงธนัญญา  ชัยวงศ์
ป.6
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงธนัทภัทร  ใจคำ
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
824
เด็กชายธนายุทธ  นนท์ฐิแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงธมนวรรณ  รู้ทำนอง
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงธมนวรรณ  วิฑูรสกุณา
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงธรรฑสร  อ่อนละม่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงธรรมรินทร์  สุยะหล้า
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงธวนัน  มูลชัย
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
830
เด็กชายธวัชชัย  โกหลั่น
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงธัญชนก  นราธิตระกูล
ป.5
วิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงธัญชนก  โปธาคำ
ป.6
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ธรรมมิโกมินทร์
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เจิดจีระสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงธัญญา พุทธินันทน์  คงขุนเทียน
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงธัญพร  ไชยวัฒน์ธำรง
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงธัญพร  หิรัณจารุกร
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงธัญพร  อุนตระกูล
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงธัญพิชา  ตาอุ่นใจ
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
840
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ดลใจไพรวัลย์
ป.6
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงธันย์ชนก  คันธวิวรณ์
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
842
เด็กชายธันวา  บัวละวงค์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงธารินัญท์  เรือนคำ
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
844
เด็กหญิงธิดารัตน์  พ้นภัย
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงธิดารัตน์  เรืองแสงคำ
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
846
เด็กชายธีธัช  จันทรศานติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
847
เด็กชายนพดล  -
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
848
เด็กชายนภดล  วิญญานะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
849
เด็กชายนภัช  ลุงต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
วิทย์ประถม
850
เด็กชายนภัสกร  แสนใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เพ็ชรภู่
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
852
เด็กชายนรภัทร  แก้วมูลสา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงนรินญา  ปันดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงนวพร  สุมินทร์
ป.4
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
วิทย์ประถม
855
เด็กชายนัทธพงศ์  น้อยมณี
ป.4
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
วิทย์ประถม
856
เด็กชายนัทธวัฒน์  อุประ
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงนันท์นภัส  คำปวน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงนันท์นภัส  ระบิน
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงนันท์นภัส  สุจา
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงนันทิกานต์  กวีกิจสุนทร
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
861
เด็กชายนาเคนทร์  แก้วเกาะสะบ้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงน่านฟ้า  พร้อมพวก
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงนารีรัคน์  มลิทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงนิญาพร  แซ่ฟุ้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงนีรินธนา  ปินตาโมงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงเนวพร  ชัยยศ
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
867
เด็กชายบวรลักษณ์  พิมพ์วงค์
ป.4
วิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
868
เด็กชายบัณธรัชต์  จีนเสมียน
ป.4
วิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงบุณฑริกา  ทองวรรณ
ป.6
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงบุณยานุช  สันต์สวัสด์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงบุษกร  ทาสม
ป.6
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงเบญจภรณ์  ดวงมิตร
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
873
เด็กชายปกป้อง  ชั้นสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงปณาลี  วิเศษคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงปทิตตา  จักรฤทธิพงศ์
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงปทิตตา  จันทร์เจริญ
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงปภาวรินท์  ปัญญารู้
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
878
เด็กชายปภาวินท์  มารุเกล้า
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
879
เด็กหญิงปรรณสิ์  ไชยจารุวณิช
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
880
เด็กชายประวิชญพล  สินธ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทย์ประถม
881
เด็กชายประวีณ  โกเมนต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
882
เด็กชายประสพสุข  สุขกิจประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  งามวงษ์
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงปรานต์  วงศ์วิจิตร
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงปริชชานิดา  นุชแจ้งบง
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงปริญ  พบประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงปริญญาภรณ์  จันทร์โลหิต
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงปริญรดา  อินต้น
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงปริณดา  คัมภีรพันธ์
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงปริยากร  ป๊อกแก้ว
ป.6
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงปริยาภัทร  ปัญญาเปียง
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
892
เด็กชายปรีชา  สายลำปน
ป.6
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
วิทย์ประถม
893
เด็กหญิงปรีณาภา  พุทธหน่อแก้ว
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงปรียาภัทธ์  อัมพรกุลนันท์
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงปวรวรรณ  ชัยศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงปวิชญา  จันต๊ะมงคล
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ค้าข้าว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ดาทอง
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ศรีประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงปองขวัญ  สวนโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงปาณิสรา  นามมงคล
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงปาณิสรา  พรมศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงปานชนก  สุธรรมทาน
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงปานตะวัน  นาวาพิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงปานทอง  อมรนาค
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงปานไพลิน  หาญประเสริฐพงษ์
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงปารณีย์  ป๊อกแก้ว
ป.6
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงปาริชาติ  ชั่งคำ
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงปาลิดา  วัชระศักดิ์ศิลป์
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงปาลิตา  ซาวปากน้ำ
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
911
เด็กชายปิยกุล  ธนวณิชย์
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงปิยธิดา  กาไว
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
913
เด็กชายปิยะพงษ์  เลาลี
ป.6
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
914
เด็กหญิงปุณยาพร  หล่อวิมงคล
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงเปรมณิกา  วาสนาพันธ์พงศ์
ป.6
วิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงเปรมา  พรหมจันทร์
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงพงศ์ภรณ์  ไชยปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
918
เด็กชายพงษ์อนันต์  มิตรมโนชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
919
เด็กชายพชร  ผาลาด
ป.4
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
วิทย์ประถม
920
เด็กชายพชร  อินทะเนีย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทย์ประถม
921
เด็กชายพชรพล  บุญธรรม
ป.4
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงพนิตพิชา  ตาหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
923
เด็กหญิงพรนภัส  จันสมพงษ์
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงพรนภัส  ฟองคำ
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงพรนัชชา  ไชยเรืองศรี
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงพรนัชชา  วงศ์ประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงพรพรรณ  ศิลา
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงพรพรหมขวัญ  จันทร์หอม
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงพรวิสา  จันทร์ดี
ป.6
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงพรหมพร  ใจหาญ
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงพราวฟ้า  พื้นทะเล
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงพราวลันฌา  แสนกาศ
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงพริบพันดาว  หลานคำ
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
934
เด็กชายพลวรรธน์  บุญมา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงพลอยณิชา  คำชนะ
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงพลอยพิชชา  เฮลล์ฟิน
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงพลอยแพรวา  คำแสน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงพอใจ  ฤทธิ์ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงพอพันธุ์  ไพวิบูลย์
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงพัชร์มน  อธิกุลพิสิฐ
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงพัชริณี  สุ่นกุล
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงพัชรี  พุทธรักษา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงพัชรีพันธุ์  เพ็งประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงพัณภัช  โฉมวิไล
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงพัทธนันท์  ณ เชียงใหม่
ป.4
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงพัทธนันท์  ทัศมากร
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงพัทธพร  ยาโน
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงพิงค์ลดา  ใคร้มา
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
949
เด็กหญิงพิชชาพร  ธรรมเสน
ป.6
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงพิชชาภา  พรหมเผ่า
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงพิชชาภา  พรหมศรี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงพิชญ์ญาภา  สาธุเม
ป.5
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
วิทย์ประถม
953
เด็กชายพิชญะ  สีนวน
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงพิชญาภา  กาญจนวีระ
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงพิชามญชุ์  จันทคลักษณ์
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงพิชามญชุ์  อินทวงศ์
ป.6
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
วิทย์ประถม
957
เด็กหญิงพิณทิพา  แก้วกายา
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงพิณลานนา  ผิวขาว
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พ่วงเจริญ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  อภิชัยวิโรจน์
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงพิมพ์พิชาญดา  พิศาลวัฒนา
ป.6
วิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เกตุทอง
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงพิริยากร  ดอนมูล
ป.6
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงพีรดา  โอชารส
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงพีรยา  โกไศยกานนท์
ป.4
วิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
966
เด็กชายพีรวิชญ์  แก้วเปอะ
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
967
เด็กหญิงพุทธรักษา  สุภาสี
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงแพรวพรรณ  วิบูลสันติพร
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงแพรววนิต  เมธาวีกานต์
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  วงศ์แสงเพชร
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
971
เด็กชายภณธกร  เอี่ยมสะอาด
ป.6
วิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
972
เด็กหญิงภรัณชเนษฎ์  เรืองดุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงภวรัญชน์  ปัญญาศรี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  อยู่ชูชัยมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงภัทธ์ปรียา  อัมพรกุลนันท์
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
976
เด็กชายภัทรชนน  ปันทรัตน์
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงภัทรดา  อ้วนสอาด
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงภัทรธิดา  คงแพ
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงภัทรธิดา  เสายา
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
980
เด็กชายภัทรพงศ์  ไชยวงศ์สาย
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงภัทรพร  จันทร์เทศน์
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงภัทรภร  ทนานนท์
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงภัทรภร  ปัญญาเรือง
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
984
เด็กหญิงภัทรวดี  สีห์พิริโยดม
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
985
เด็กหญิงภัทรศยา  บุตรเจริญ
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
986
เด็กชายภัทริศ  พัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงภิชญา  กระโจมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
988
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ปัญญา
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
989
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  หาญเทอดสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
990
เด็กหญิงภิญรดา  กษิดิศดลกุล
ป.5
วิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
991
เด็กหญิงภีรดา  โมจมสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
992
เด็กชายภูมิธีระ  ประราศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
993
เด็กชายภูริ  เรือนแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
994
เด็กหญิงภูริชญา  หงษ์ขจร
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
995
เด็กชายภูวิชญ์  สุวรรณแทน
ป.4
วิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
996
เด็กชายภูวิศ  วงศ์วรณ์
ป.6
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงมนสิชา  พรมลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
วิทย์ประถม
998
เด็กหญิงมนัสนันท์  ธนะปัด
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
999
เด็กหญิงมอญหล้า  -
ป.5
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงมาริสา  จั่นถาวร
ป.6
วิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงมารีญา  พวงทอง
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1002
เด็กหญิงมิ่งกมล  วงศ์เขื่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1003
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ปานละออง
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงเมธาพร  บุญปภังกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1005
เด็กชายยศกร  สังขวิชัย
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1006
เด็กชายรชตะพงศ์  ฉุยฉาย
ป.4
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1007
เด็กชายรชนนท์  สุภาวงค์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงรดา  จัตุรัตน์
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงรมิดา  เขื่อนวัง
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงรักชนันท์  พินเนียม
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงรัชชา  นายจิต
ป.5
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
1012
เด็กชายรัชชานนท์  จองอ่อง
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1013
เด็กชายรัชชานนท์  ภูริวัฒนากร
ป.5
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1014
เด็กชายรัชพล  กิตินันท์
ป.6
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1015
เด็กชายรัฐภูมิ  ศิรินาม
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1016
เด็กหญิงรัตนกร  จรรยวรรธน์
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงรัตสิกานต์  สิริมังครารัตน์
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1018
เด็กหญิงรินรดา  แซ่อัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1019
เด็กหญิงรินรดา  ตุ้ยทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงรุจิดา  หน่อพอ
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงรุจิรัตน์  แสนปิง
ป.4
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงลภัสรดา  มณีเฑียร
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงลัลณ์ลณา  สุวรรณสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1024
เด็กหญิงลานนาเทวี  ศรีตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1025
เด็กชายแลง  ลุงต๊ะ
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงวชิรญาณ์  อมรรัตนายุทธ์
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1027
เด็กชายวรดร  วงค์สิงหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1028
เด็กหญิงวรรพรรณไหม  เอกามิ
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1029
เด็กหญิงวรรษชล  เดโชสว่าง
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1030
เด็กหญิงวรวลัญช์  สิงห์ระเบ็ง
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1031
เด็กหญิงวริศรา  ไชยวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
วิทย์ประถม
1032
เด็กหญิงวลัยพรรณ  จันทรานาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1033
เด็กชายวสิษฐ์พล  คุณสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงวัชราวรรณ์  รัตนะ
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงวัชรีญา  พงศ์จรัสสกุล
ป.4
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1036
เด็กหญิงวันวิสา  กอนจม
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1037
เด็กหญิงวาสินี  ชัยรังษี
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
1038
เด็กชายวิกรม  ศรีเที่ยง
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1039
เด็กชายวิทยา  ลุงอ่อน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
วิทย์ประถม
1040
เด็กหญิงวิมลรัตน์  พรมแดน
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
1041
เด็กหญิงศกลรัตน์  ไชยยะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
วิทย์ประถม
1042
เด็กหญิงศรัญญา  วงค์เพ็ชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
วิทย์ประถม
1043
เด็กชายศรุต  ถนอมรัตน์
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
วิทย์ประถม
1044
เด็กหญิงศศิธร  คำฟู
ป.5
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
1045
เด็กหญิงศศิพัชร์  แพร่พิทยากุล
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1046
เด็กชายศิขรินทร์  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1047
เด็กหญิงศิริญาปกรณ์  ภูริยากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1048
เด็กชายศุภกร  เงินประมวล
ป.4
วิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
1049
เด็กหญิงศุภนิดา  บุญทา
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1050
เด็กชายศุภพงศ์  วงศ์ปัน
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1051
เด็กหญิงศุภัชยา  โกยวิวัฒน์ตระกูล
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1052
เด็กหญิงศุภานัน  ใคร้ก้ำ
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1053
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  หมวดอินทร์
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1054
เด็กชายสมคิด  ทรงกิตติกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
วิทย์ประถม
1055
เด็กชายสมภพ  ดุจจานุทัศน์
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
1056
เด็กหญิงสมิตานันท์  แก้วมา
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1057
เด็กชายสรรพวริษฐ์  วิทยาศัย
ป.6
วิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
1058
เด็กหญิงสรัญรัส  บวรสุทธิศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1059
เด็กหญิงสรัลดา  ชนะกิจเจริญผล
ป.5
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
1060
เด็กหญิงสริดา  ลุงหม่อง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  คำแสน
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
1062
เด็กชายสิทธิกร  ไชยจินดา
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1063
เด็กชายสินชัย  เงินเซอ
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
1064
เด็กหญิงสิปาง  กุลโพธิสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1065
เด็กชายสิรภพ  กังวาลวงค์
ป.6
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1066
เด็กหญิงสิริกร  วงค์ษา
ป.6
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1067
เด็กหญิงสุชัญญา  ชัยบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1068
เด็กหญิงสุชานาถ  เลาหมู่
ป.6
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงสุนิสา  ทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
วิทย์ประถม
1070
เด็กหญิงสุประวีณ์  สิทธิญาณคุณ
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1071
เด็กหญิงสุพิชชา  ติ๊บปะละ
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1072
เด็กหญิงสุภเกตุ  เพ็ชร์สาคร
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1073
เด็กหญิงสุภชา  สุริยา
ป.4
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1074
เด็กชายสุภณัฐ  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1075
เด็กหญิงสุภัสสร  ซาบรา
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1076
เด็กหญิงสุภาวดี  ริวัฒนา
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงสุรภภรณ์  สุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1078
เด็กชายสุวรรณภูมิ  ฟองเมฆ
ป.6
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1079
เด็กหญิงแสงจันทร์  ลุงหลาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
วิทย์ประถม
1080
เด็กหญิงแสงชื่น  ลุงตา
ป.5
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
1081
เด็กหญิงแสงฝน  ลุงลิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงแสงมน  เงินคำ
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
1083
เด็กหญิงแสงส่า  ลุงนะ
ป.5
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จำรัสกนกกุล
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
1085
เด็กหญิงหยกลีฬหา  พละภิญโญ
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1086
เด็กหญิงอธิชา  แก้วบุญศรี
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1087
เด็กหญิงอธิชา  ปัญญาภูษิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1088
เด็กหญิงอภิชญา  ธีรวุฒิกุลรักษ์
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1089
เด็กหญิงอภิชานันท์  สมน้อย
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงอภิญญา  สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1091
เด็กหญิงอภิศิริ  อินมงคล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1092
เด็กหญิงอมรรัตน์  วงค์คำ
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงอร  ลุงซอ
ป.5
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
1094
เด็กหญิงอรกัญญา  ตาพรหม
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1095
เด็กหญิงอรชพร  จงสุข
ป.6
วิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
1096
เด็กหญิงอรชพร  สายอุ่นเรือน
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1097
เด็กหญิงอรณิชา  ใจแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1098
เด็กชายอรรถพล  สิริพงศ์วานิช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
วิทย์ประถม
1099
เด็กชายอัคคเดช  กว้างนอก
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1100
เด็กชายอังกูร  ธนาสิทธิกุล
ป.5
วิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
1101
เด็กหญิงอัชฌาวดี  คำปลิว
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1102
เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วงามอรุณ
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1103
เด็กหญิงอารญา  ลุงส่ง
ป.5
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
1104
เด็กหญิงอารยา  ผัดประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1105
เด็กหญิงอารยา  พันธ์ุแพง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1106
เด็กหญิงอารีฟะฮ์  ชาญชัยชนะ
ป.4
วิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
1107
เด็กหญิงอารียา  กองหิน
ป.5
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
1108
เด็กชายอุดมศักดิ์  ปิ่นหย่า
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
1109
เด็กชายเอกธวิน  ลุงแสง
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
1110
เด็กชายเอกพันธ์  ภวิษฐ์ไพศาล
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1111
เด็กหญิงเอรดา  ทาจันทร์
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1112
เด็กหญิงัณัฐธิดา  รัตนตรัย
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 1

ณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1113
เด็กหญิงกชพร  เพิ่มกำลังพล
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
1114
เด็กหญิงกนกอร  กาญจนรังษี
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
1115
เด็กหญิงกนกอร  จูด้วง
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
1116
เด็กหญิงกรภัทร  สุวรรณพงษ์
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
1117
เด็กชายกรภัทร์  นุชธิสาร
ป.4
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
1118
เด็กชายกรรณวัฒน์  มาลา
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
1119
เด็กชายกรรัช  จิรกิตยางกูร
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
1120
เด็กชายกรันต์  สุจินดา
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
1121
เด็กชายกฤตติกุล  สมแสง
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
1122
เด็กหญิงกฤตพร  ไชยลังกา
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
1123
เด็กชายกฤตภูมิ  ลิปภานนท์
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
1124
เด็กหญิงกฤติญา  เดชพุทธวัจน์
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
1125
เด็กชายกฤษฏ์  นัคราเรือง
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
1126
เด็กชายกฤษณ์กวิน  วิริยา
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
1127
เด็กชายกวิน  วัฒนสิทธิกุล
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
1128
เด็กหญิงกวินธิดา  ทาแก้ว
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
1129
เด็กหญิงกวิสรา  ประชุม
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
1130
เด็กชายกัญจน์อมร  ศิลปเสริฐ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิตประถม
1131
เด็กชายกัญจน์  ธิติมุทา
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
1132
เด็กหญิงกัญชพร  ดงสงัด
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
1133
เด็กหญิงกัญญ์วรา  เนื้อรัตน์
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
1134
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินทะนุรักษ์
ป.4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
1135
เด็กชายกัณฑ์อเนก  ดวงคำ
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
1136
เด็กชายกันตณัฐ  วังบรรพต
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
1137
เด็กชายกัมลาส  พจน์ศิรินนท์
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
1138
เด็กหญิงกัลยากร  แก้วคำฟู
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
1139
เด็กหญิงกาญจ์ชิยา  เมฆขลา
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
1140
เด็กชายกาญจนพัฒน์  ตุ้ยเต็มวงค์
ป.4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
1141
เด็กหญิงกาญจ์นรี  มาลาเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
1142
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ซินวาล
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
1143
เด็กหญิงกานต์พิชชา  จามพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
1144
เด็กชายกานตวิชญ์  ใจสิน
ป.4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
1145
เด็กชายกิตติกรเจริญ  อุษณีย์วิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
1146
เด็กหญิงกุลธิดา  สุขเสถียร
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
1147
เด็กหญิงเกศกนกกุล  เยาว์ใจ
ป.4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 1

ณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1148
เด็กชายโกษิณ  เฉลิมสุขสันต์
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
1149
เด็กชายคุณานนต์  คงสมัย
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
1150
เด็กหญิงจอมขวัญ  พัวพรสวรรค์
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
1151
เด็กชายจักรพงษ์  กี้ประสพสุข
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
1152
เด็กชายจักรภัทร  ปทุมบาล
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
1153
เด็กชายจัตต์  คีรีทวีป
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
1154
เด็กหญิงจิดาภา  โกสุมศุภมาลา
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
1155
เด็กชายจิตติพัฒน์  ศรีโพธิ์
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
1156
เด็กชายจิตต์  คีรีทวีป
ป.4
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
1157
เด็กหญิงจินดาภัทร  พฤฒิธีรธำรง
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
1158
เด็กชายจิรณัฏฐ์  กองศรี
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
1159
เด็กชายจิรภัทร  พงษ์ใจมา
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
1160
เด็กชายจิระวัฒน์  โตวัฒน์นิมิต
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
1161
เด็กชายจิรัฏฐ์  เลิศวิริยานันท์
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
1162
เด็กหญิงจุฑาทิพ  ฟูเทพ
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
1163
เด็กหญิงเจิมขวัญ  จันทร์แจ่ม
ป.4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
1164
เด็กชายฉัตรทิพย์  ศรีชัยวงค์
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
1165
เด็กชายฉันทัช  เชื้อสะอาด
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
1166
เด็กหญิงชญาพัชร  ใหม่ดี
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
1167
เด็กชายชนนัช  แก้วประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
1168
เด็กหญิงชนัญญา  เจริญสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
1169
เด็กหญิงชนาธิป  กิติ
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
1170
เด็กชายชนาธิป  สถิตเมธี
ป.4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
1171
เด็กหญิงชนาภัทร  แป้นไทย
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
1172
เด็กหญิงชนิสร  สิริธนากร
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
1173
เด็กหญิงชรินทิพย์  กิตติเฉลิมโรจน์
ป.4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
1174
เด็กชายชลันธร  สรจันทร์
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
1175
เด็กชายชวภณ  เนติสิงหะ
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
1176
เด็กชายชวรรณกร  พวงมาลัย
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
1177
เด็กชายชัยธนกรณ์  โหล่คำ
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
1178
เด็กชายชัยพัฒน์  พิพัฒนพิภพ
ป.4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
1179
เด็กหญิงชาลิสา  สังข์น้อย
ป.4
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
1180
เด็กชายชินณ์  วิศวไพศาล
ป.4
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
1181
เด็กหญิงชุติมณฑน์  ปิ่นเกษม
ป.4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
1182
เด็กชายโชยดิษฐ์  อุทา
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 1

ณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1183
เด็กชายญาณวุฒิ  พิทักษ์
ป.4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
1184
เด็กหญิงญาณิดา  ดำรงศักดิ์
ป.4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
1185
เด็กหญิงญาณิศา  ประพฤติ
ป.4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
1186
เด็กชายฐกร  นันทดุสิต